GEMALATA 40 MG/ML, INF CNC SOL 1X50ML/2000MG PŘEB

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
GEMCITABIN-HYDROCHLORID (GEMCITABINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Sigillata Ltd., London
ATC kód:
L01BC05
Dávkování:
40MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Podání:
Infuze
Jednotky v balení:
1X50ML PŘEBAL, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 904/10-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 krozhodnutí o registraci sp. zn. sukls166929/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE

Gemalata40 mg/ml

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Gemcitabinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,a toi

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékařinebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je přípravekGemalata40 mg/mla kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekGemalata40 mg/mlpoužívat

Jak se přípravekGemalata40 mg/mlpoužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekGemalata40 mg/mluchovávat

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEKGEMALATA40 MG/MLA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gemalata40 mg/mlpatří do skupiny léků zvanýchcytostatika. Tyto léky zabíjí buňky, které se dělí. K

těmto buňkám patří i rakovinné buňky.

Gemalata40mg/mlsepodávásamostatněnebovkombinacisdalšímiprotinádorovýmilékypodle

druhu nádoru.

Gemalata40 mg/mlsepoužívá k léčbě pacientů kteří mají:

rakovinu plic nemalobuněčného typu, a to samostatně nebo vkombinaci s cisplatinou

rakovinu slinivky břišní

rakovinu prsu, v kombinaci spaklitaxelem

rakovinu vaječníků, v kombinaci s karboplatinou

rakovinu močového měchýře, v kombinaci scisplatinou.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

GEMALATA40 MG/MLPOUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravekGemalata40 mg/mljestliže:

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gemcitabinnebona jakoukoli pomocnou látku tohoto přípravku

(viz bod 6)

jestližekojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuGemalata40 mg/mlje zapotřebí:

PředprvníinfuzíVámodeberemevzorkykrvena vyšetření, zdamátevpořádku funkciledvin a jater.

PředkaždouinfuzíVámodeberemekrevnavyšetření,zdamátedostatečnýpočetkrvinek,abyste

mohl/adostatGemalata40mg/ml.Vášlékařmůžerozhodnout,žezměnídávkulékuneboléčbu

posune vzávislosti na Vašem celkovém stavu a na tom, zda počet krvinek není příliš nízký. Pravidelně

Vámbudeme odebírat krev na vyšetření funkce ledvin a jater.

Oznamte prosím svému lékaři, pokud:

mátenebo jste vminulosti prodělal/a onemocnění jater, srdce nebo cév

vnedávné době jste se podrobil/a nebo nyní docházíte na radioterapii (ozařování)

jste vnedávné době byl/a očkován/a

mátedýchacípotíženebosecítítevelmislabý/áavelmibledý/á(můžesejednatoznámky

onemocnění ledvin)

máteproblémy salkoholismem, protože tento léčivý přípravek obsahuje alkohol (etanol)

máteepilepsii, protože tento léčivý přípravek obsahuje alkohol (etanol)

Muži by semělivyhnout početídítěteběhemléčby přípravkemGemalata40 mg/mla až6 měsíců po

jejímskončení.Jestližechcetepočítdítěběhemléčbynebovobdobí6měsícůpojejímskončení,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Je možné se poradit o uchování spermií před zahájením

léčby.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebonemocničníholékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojste

užíval/a vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Jestližejstetěhotnánebopřemýšlíteootěhotnění,sděltetosvémulékaři.Těhotnéženynesmí

Gemalata40mg/mlpoužívat.VášlékařsVámiproberemožnárizikaužívánípřípravkuGemalata40

mg/mlvtěhotenství.

Jestliže kojíte, řekněte to svému lékař.

Během léčby přípravkemGemalata40 mg/mlnesmíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Gemcitabin u Vás může navodit pocit ospalosti.

Množství alkoholuobsaženévtomtoléčivém přípravkumůže zhoršit schopnost říditneboobsluhovat

stroje.

Neřiďtedopravníprostředkyanineobsluhujtestroje,dokudseneujistíte,žeVámléčbanezpůsobuje

ospalost.

Důležité informace o některých složkách přípravkuGemalata40 mg/ml

Tento léčivý přípravek obsahuje 395 mg etanolu v 1 ml koncentrátu, což u dávky 2 g odpovídá 500 ml

piva, 200 ml vína.Toto množství je nebezpečné pro pacienty salkoholismem. Tuto skutečnost je třeba

vzítvúvahuuvysocerizikovýchskupin,jakojsoupacientisonemocněnímjaterneboepilepsií.

Množství alkoholu v tomto léčivém přípravku může mít vliv na účinky jiných léků. Množství alkoholu

obsažené v tomto léčivém přípravku může zhoršit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Gemalata40mg/mlobsahuje3,95mg(méněnež1mmol)sodíkuna1mlkoncentrátu.Pacientina

dietě skontrolovaným množstvím sodíku musí vzíttuto skutečnost vúvahu.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKGEMALATA40 MG/MLPOUŽÍVÁ

ObvykládávkapřípravkuGemalata40mg/mlje1000až1250mgnakaždýčtverečnímetrplochy

Vašehotěla.ZměřímeVašivýškuaváhuaztěchtoměřenízjistímeplochuVašehotěla.Vášlékař

použijeplochuVašehotělakestanovenísprávnédávky.Tatodávkamůžebýtupravenaneboléčba

může být oddálena vzávislosti na Vašem krevním obrazu a na Vašem celkovém stavu.

FrekvencepodáváníinfuzíspřípravkemGemalata40mg/mlbudezáležetnadruhurakoviny,pro

kterou jste léčen/a.

Přípraveksedodáváveforměkoncentrátu,kterýnemocničnílékárníknebolékařpředpodáním

rozpustí.

Gemalata40 mg/mldostanete vždy vinfuzi do žíly. Infuze bude kapat přibližně 30 minut.

Tento léčivý přípravek se nedoporučuje používat u dětí mladších 18 let.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekGemalata40mg/mlnežádoucíúčinky,kteréseale

nemusí vyskytnout u každého.

Frekvence pozorovaných nežádoucích účinků byla definována takto:

velmi časté: vyskytují se u více než 1 z10 léčených osob,

časté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených osob,

méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1000 léčených osob,

vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z10 000 léčených osob,

velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 z10000 léčených osob,

není známo: zdostupných údajů ji nelze určit.

JestližeseuVásvyskytnejakýkoliznížeuvedenýchnežádoucíchúčinků,musíteihned

kontaktovat svého lékaře:

horečka nebo infekce (časté): jestliže máte teplotu 38°C nebo vyšší, pocení či jiné známky infekce

(můžete mít nižší počet bílých krvinek než normálně, což je velmi časté)

nepravidelný srdečnírytmus (arytmie) (frekvence není známa)

bolest, zarudnutí, otok nebo boláky vústech (časté)

alergickéreakce:pokudseobjevíkožnívyrážka(velmičasté),svědění(časté)nebohorečka

(velmi časté)

únava,mdloby,snadnézadýcháníse,bledost(můžetemítmenšíobsahkrevníhobarviva

hemoglobinu než normálně, což je velmi časté)

krvácenízdásní,nosuneboústnebojinékrvácení,kterébysesamonezastavilo,červenánebo

růžovábarvamoče,nepředpokládanátvorbamodřin(můžetemítnižšípočetkrevníchdestiček

než normálně, což je velmi časté)

obtížnédýchání(mírnédechovépotíže,kteréseobjevípoinfuzipřípravkuGemalata40mg/ml

jsouvelmičastéabrzyodezní;méněčastonebovzácněsemohouvyskytnoutzávažnějšíplicní

obtíže).

Mezi nežádoucí účinkypři léčbě přípravkemGemalata40 mg/mlmohoupatřit:

Velmi časté nežádoucí účinky

nízká hladina krevního barviva hemoglobinu (anémie)

nízký počet bílých krvinek

nízký počet krevních destiček

dušnost

zvracení

nevolnost

kožní vyrážka–alergická kožní vyrážka, často svědivá

ztráta vlasů

jaterní potíže: zjistí se pomocí abnormálních výsledků vyšetření krve

krevvmoči

abnormální nález vmoči: bílkovina vmoči

příznaky podobné chřipce včetně horečky

otoky (kotníků, prstů,nohou, obličeje).

Časté nežádoucí účinky

horečka spolu snízkým počtem bílých krvinek (febrilní neutropenie)

anorexie (nechutenství)

bolest hlavy

nespavost

ospalost

kašel

rýma

zácpa

průjem

bolest, zarudnutí, otoky nebo boláky vústech

svědění

pocení

svalová bolest

bolesti vzádech

horečka

slabost

zimnice.

Méně časté nežádoucí účinky

intersticiální pneumonitida (zjizvení plicních sklípků)

křečovité stahy (spasmy) dýchacích cest (sípání)

abnormální nález na RTG hrudníku (zjizvení plic).

Vzácné nežádoucíúčinky

srdeční infarkt (infarkt myokardu)

nízký krevní tlak

šupinatění kůže, tvorba vředů nebo puchýřů na kůži

reakce vmístě vpichu injekce.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

zvýšení počtu krevních destiček

anafylaktická reakce (těžká přecitlivělost, alergická reakce)

loupání kůže a závažná tvorba puchýřů.

Nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu

nepravidelný tep (arytmie)

syndrom dechové tísně u dospělých (těžký zánět plic způsobující selhání dechu)

kožní reakce na ozáření projevující se vyrážkou jako po spálení sluncem, která se může vyskytnout na

kůži vystavené radioterapii (ozáření)

voda na plicích

radiační toxicita–zjizvení plicních sklípků při radioterapii

ischemická kolitis (zánět výstelky tlustého střeva způsobený snížením jejího zásobení krví)

srdeční selhání

selhání ledvin

sněť (gangréna) prstů rukou či nohou

těžké poškození jater včetně jaterního selhání

mozková mrtvice.

Může se u Vás vyskytnout kterýkoliv zvýše uvedených příznaků a/nebo stavů. Pokud se u Vás objeví

kterýkoli zvýše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři.

Máte-li obavy zněkterých nežádoucích účinků, řekněte to svému lékaři.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAKŘÍPRAVEKGEMALATA40 MG/MLUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neotevřený obal

Přípravekchraňte před chladem a mrazem.

Po prvním otevření

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na 28 dní při teplotě 25°C.

Zmikrobiologickéhohlediskamůžebýtpřípravekuschovánmaximálně28dnípřiteplotě25°C.Jiná

doba a podmínky uchovávání přípravku připraveného k použití jsou vodpovědnosti uživatele.

Infuzní roztok

Chemickáafyzikálnístabilitapoředěnív0,9%roztokuchloridusodného(5,2mg/mlgemcitabinu)

byla prokázána na dobu 5 dní při teplotě 2–8°Cnebo30°C.

Zmikrobiologickéhohlediskasemápřípravekpoužítokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,dobaa

podmínkyuchovávánípřípravkupředpoužitímjsouvodpovědnostiuživateleazanormálních

okolnostíbynemělybýtdelšínež24hodinpřiteplotě2–8°C,pokudředěníproběhloza

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

NepoužívejteGemalata40mg/mlpouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénaštítkua krabičce.Doba

použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Gemalata40 mg/mlsenesmí použít, pokud jsou vněmpřítomny jakékoliv částice.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoGemalata40 mg/mlobsahuje

Léčiválátka:gemcitabin(veforměhydrochloridugemcitabinu).1mlkoncentrátupropřípravu

infuzního roztokuobsahuje 40 mg gemcitabinu

Další složky přípravku jsou: hydrogenfosforečnan sodný, roztok hydroxidu sodného 200 g/l

roztok kyselinychlorovodíkové 0,1 mol/l,bezvodý ethanol, voda na injekci

JakGemalata40 mg/mlvypadá a co obsahuje toto balení

Gemalata40mg/mlkoncentrátpropřípravuinfuzníhoroztokuječirý,bezbarvýnebosvětležlutý

roztok.

Gemalata40 mg/mljevinjekčníchlahvičkáchzbezbarvého skla (typu I) s bromobutylovou zátkou, s

hliníkovýmuzávěremapolypropylenovýmkrytem.Každálahvičkabudebalenasnebobez

ochranného plastového přebalu.

Velikosti balení

Lahvička 1 x 5 ml

Lahvička 1 x 25 ml

Lahvička 1 50 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sigillata Ltd.

Suite 23, Park RoyalHouse

23 Park Royal Road

LondonNW10 7JH

United Kingdom

Výrobce

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

11 Ion Mihalache Blvd.

011171 Bukurešť

Rumunsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU pod následujícími názvy:

Netherlands: Gemalata 40 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Austria, Germany:Gemalata 40 mg/mlKonzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Denmark, Poland, Sweden: Gemalata

Czech Republic: Gemalata 40 mg/ml

Greece:Gemcitabine/Sigillata

Finland: Gemalata 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Lithuania: Gemalata 40 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Tato příbalová informace bylanaposledy schválena dne: 24.11.2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod kpoužití

Cytotoxická látka

Zacházení spřípravkem

Musíbýtdodržovánastandardníbezpečnostníopatřeníprocytostatikapřipřípravěazacházení

sinfuznímroztokem.Spřípravkemnesmípracovattěhotnéženy.Přípravainfuzníchroztokůsemusí

provádět vbezpečnostním boxu, personál musí používat ochranný plášť a rukavice. Pokud není takový

box kdispozici, je nutno ochranné pomůcky doplnit o ochrannou roušku a brýle.

Pokud se přípravekdostanedo styku sočima,může tovéstksilnému podráždění. V takovém případě

jetřebaokamžitěadůkladněprovéstvýplachočívodou.Pokudpodrážděnípřetrvává,obraťtesena

lékaře. Pokud se roztok dostane do kontaktu s kůží, postižené místo důkladně opláchněte vodou.

Pokyny pro rozpuštění

JedinýmrozpouštědlemschválenýmprorekonstitucipřípravkuGemalata40mg/mljeinjekčníroztok

chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) bez konzervačního prostředku

1.Ředění gemcitabinu k intravenoznímu podání infuze provádějte spoužitím aseptické techniky.

2.Celkovémnožství gemcitabinu 40mg/ml, koncentrátpropřípravu infuzního roztokupotřebné pro

danéhopacientasenaředídonejméně500mlsterilníhoroztokuchloridusodného9mg/ml

(0,9%)(bezkonzervačníhoprostředku)a podáseinfuzípodobu30minut.Dalšíředěnístejným

ředícím roztokem je možné. Naředěný roztok je bezbarvý až mírně slámově žlutý.

3.Parenterálníléčivépřípravkysemajípředpodánímvizuálnězkontrolovatnavýskytčástica

změnu barvy. Při zjištění částic se lék nepodá.

Všechen nepoužitý přípravek a odpadový materiál se musí zlikvidovat vsouladu smístními předpisy.

Podmínky pro uchovávání

Neotevřenálahvička

Chraňte předchladem amrazem.

Po prvním otevření:

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na 28 dní při teplotě 25°C.

Zmikrobiologickéhohlediskamůžebýtpřípravekuschovánmaximálně28dnípřiteplotě25°C.Jiná

doba a podmínky uchovávání přípravku připraveného k použití jsou vodpovědnosti uživatele.

Infuzní roztok

Chemickáafyzikálnístabilitapoředěnív0,9%roztokuchloridusodného(5,2mg/mlgemcitabinu)

byla prokázána na dobu 5 dní při teplotě 2–8°Cnebo30°C.

Zmikrobiologickéhohlediskasemápřípravekpoužítokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,dobaa

podmínkyuchovávánípřípravkupředpoužitímjsouvodpovědnostiuživateleazanormálních

okolnostíbynemělybýtdelšínež24hodinpřiteplotě2–8°C,pokudředěníproběhloza

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 3 krozhodnutí o registraci sp. zn. sukls166929/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Gemalata40 mg/ml

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1mlkoncentrátupropřípravuinfuzníhoroztokuobsahuje40mggemcitabinum(veformě

gemcitabinihydrochloridum)

Jedna 5 ml lahvička obsahuje gemcitabinum 200 mg (ve forměgemcitabinihydrochloridum).

Jedna 25 ml lahvička obsahuje gemcitabinum 1 g (ve forměgemcitabinihydrochloridum).

Jedna 50 ml lahvička obsahuje gemcitabinum 2 g (ve forměgemcitabinihydrochloridum).

Pomocné látky: sodík 3,95 mg/ml a bezvodýethanol395 mg/ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Koncentrátpro přípravu infuzního roztoku.

Popis přípravku: čirý, bezbarvý nebo světle žlutýroztok.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Gemcitabinjevkombinaciscisplatinouindikovánkléčběpacientůslokálněpokročilýmnebo

metastazujícím karcinomemmočového měchýře.

Gemcitabinjeindikovánkléčběpacientůslokálněpokročilýmnebometastazujícím

adenokarcinomem pankreatu.

Gemcitabinjevkombinaciscisplatinouindikovánvprvníliniikléčběpacientůslokálně

pokročilýmnebometastazujícímnemalobuněčnýmkarcinomemplic(NSCLC).Monoterapie

gemcitabinemmůžebýtzváženaustaršíchpacientůneboupacientůsestavemtělesnéaktivity

(performance status) 2.

Gemcitabinjeindikovánkléčběpacientekslokálněpokročilýmnebometastatickým

epiteliálnímkarcinomemovaria.Vkombinaciskarboplatinousepodávápacientkám,unichž

došlokrelapsuonemocněnípoobdobíbezrecidivytrvajícímnejméně6měsícůpoléčběprvní

linie splatinou.

Gemcitabin,vkombinacispaklitaxelem,jeindikovánkléčběpacientůsinoperabilním,lokálně

recidivujícímnebometastazujícímkarcinomemprsu,unichždošlokrelapsupo

adjuvantní/neoadjuvantníchemoterapii.Předchozíchemoterapiebymělazahrnovatantracyklin,

pokud není klinicky kontraindikován.

4.2 Dávkování a způsob podání

Gemcitabin smípředepsat pouze lékařs kvalifikací pro používání protinádorové chemoterapie.

Doporučené dávkování

Karcinom močového měchýře

Použití v kombinaci

Doporučenádávkagemcitabinuje1000mg/m 2 podávaná30minutovouinfuzí.Dávkujenutno

podat1.,8.a15.denkaždého28denníhocykluvkombinaciscisplatinou.Doporučenádávka

cisplatinyje70mg/m 2

podaná1.denpodávcegemcitabinunebo2.denkaždého28denního

cyklu.Tentočtyřtýdennícyklussepotomopakuje.Sníženídávekuvšechcyklůneboujednoho

z cyklů jemožno provést dle stupně toxicityupacienta.

Karcinom pankreatu

Doporučená dávka gemcitabinuje1000mg/m 2

podávaná 30minutovouintravenózníinfuzí. Toto

jenutnoopakovatjednoutýdněpodobuaž7týdnů,poténásledujetýdennípřestávka.Další

cykly jsou čtyřtýdenní: 3 týdny je lék podáván jednou týdně ve výše uvedené dávce, poté 1 týden

bezléčby.Dlestupnětoxicityupacientasepřistoupíkesníženídávkyuvšechcyklůnebou

jednoho z cyklů.

Nemalobuněčný karcinom plic u dospělých

Použití v monoterapii

Doporučená dávka gemcitabinuje1000mg/m 2 podávaná 30minutovouintravenózníinfuzí. Toto

jenutnoopakovatjednoutýdněpo dobu třítýdnůapoténásledujejedentýdenbezléčby.Tento

čtyřtýdennícyklussepotomopakuje.Dlestupnětoxicityupacientasepřistoupíkesnížení

dávky

u všech cyklů nebo u jednoho z cyklů.

Použití vkombinaci

Doporučenádávkagemcitabinuje1250mg/m 2

tělesnéhopovrchupodávaná30minutovou

intravenózníinfuzí 1. a 8. den každého 21denníholéčebného cyklu. Sníženídávek uvšech cyklů

neboujednohozcyklůjemožnoprovéstdlestupnětoxicityupacienta.Cisplatinasepoužívá

vdávkách od 75 do 100 mg/m 2 jednou za každé 3 týdny.

Karcinom prsu

Použití v kombinaci

Gemcitabinjevkombinacispaklitaxelemdoporučovánpřipoužitípaklitaxelu(175mg/m 2 )

podaného1.denvevícenežtříhodinovéintravenózníinfuzianásledovanéhogemcitabinem

(1250mg/m 2 )veformě30minutovéintravenózníinfuze1.a8.denkaždého21denníhocyklu.

Sníženídávekuvšechcyklůneboujednohozcyklůjemožnoprovéstindividuálnědlestupně

toxicityupacienta.Pacientimusímítpředpodánímkombinacegemcitabin+paklitaxel

absolutní počet granulocytů nejméně 1500 (x 10 6 /l).

Karcinom ovaria

Použití v kombinaci

Gemcitabinvkombinaciskarboplatinou,sedoporučujezapoužitígemcitabinu(1000mg/m 2 )

podaného veformě 30minutovéintravenózníinfuze 1. a 8. den každého 21denního cyklu. 1. den

popodánígemcitabinusepodákarboplatinavsouladuscílovouhodnotouplochypodkřivkou

plazmatickýchhodnot(AUC)4,0mg/ml.min.Sníženídávekuvšechcyklůneboujednohoz

cyklů je možno provést individuálně dle stupně toxicityupacienta.

Monitorování toxicity a úprava dávky při toxicitě

Úprava dávky z důvodu nehematologické toxicity

Kezjištěnínehematologickétoxicityjetřebaprovádětpravidelnéfyzikálnívyšetřeníakontroly

funkce ledvin a jater.

Gemalata40mg/mlobsahuje395etanoluv1mlkoncentrátu.Tutoskutečnostjetřebavzítv

úvahuuvysocerizikovýchskupin,jakojsoupacientisonemocněnímjaterneboepilepsií(viz

rovněž bod 4.4).

Sníženídávekuvšechcyklůneboujednohozcyklůjemožnoprovéstindividuálnědlestupně

toxicitypropacienta.Obecněutěžké(3.nebo4.stupeň)nehematologickétoxicity,svýjimkou

nauzeyčizvracení, na základě posouzení lékaře, by měla být dávka gemcitabinu snížena nebo by

mělobýtodléčbyodstoupeno.Dokud,podleposouzenílékaře,příznakytoxicitynevymizely,

neměly bybýt dalšídávkyléku podávány.

Proúpravudávkovánícisplatiny,karboplatinyapaklitaxeluvkombinovanéterapiiodkazujeme

na Souhrn údajů o přípravku příslušného léku.

Úprava dávky zdůvodu hematologické toxicity

Zahájení cyklu

Uvšechindikacímusíbýtpacientům,kterýmjegemcitabinpodáván,provedenopředkaždou

dávkou vyšetření počtu destiček a granulocytů. Pacientimusí mít před zahájením cyklu absolutní

počet granulocytů nejméně 1500 (x10 6 /l) a destiček 100000 (x10 í /l).

Během cyklu

Úpravydávkovánígemcitabinu během cyklu je třeba provádět podle těchto tabulek:

Úpravadávkovánígemcitabinuběhemcykluukarcinomumočovéhoměchýře,

nemalobuněčnéhokarcinomuplicakarcinomupankreatupodávanéhovmonoterapii

nebo vkombinaci s cisplatinou

Absolutní počet

granulocytů (x 10 6 /l) Počet destiček

(x 10 6

/l) Procento běžné dávky

gemcitabinu (%)

> 1000 a > 100 000 100

500-1000 nebo 50 000–100 000 75

< 500 nebo < 50 000 vynechat dávku*

*Vynechanáléčbasevdanémcykluznovunepodávádodoby,nežabsolutnípočetgranulocytů

nedosáhne hodnotynejméně 500 (x10 6 /l) a počet destiček nedosáhne hodnoty50000 (x10 9 /l).

Úpravadávkovánígemcitabinuběhemcykluukarcinomuprsupodávaného

vkombinaci s paklitaxelem

Absolutní počet

granulocytů (x 10 6 /l) Počet destiček

(x 10 6 /l) Procento běžné dávky

gemcitabinu (%)

≥ 1200 a > 75000 100

1000 až < 1200 nebo 50 000–75 000 75

700-< 1000 a ≥ 50 000 50

< 700 nebo < 50 000 vynechat dávku*

*Vynechanáléčbasevdanémcykluznovunepodává.Léčbasezahájí1.dennásledujícího

cyklu,pokudabsolutnípočetgranulocytůdosáhnehodnotynejméně1500(x10 6 /l)apočet

destiček dosáhne hodnoty100000 (x10 9 /l).

Úpravadávkovánígemcitabinuběhemcykluukarcinomuovariapodávaného

vkombinaci s karboplatinou

Absolutní počet

granulocytů (x 10 6 /l) Počet destiček

(x 10 6 /l) Procento běžné dávky

gemcitabinu (%)

≥ 1500 a > 100 000 100

1000 až 1500 nebo 75000–100 000 50

< 1000 nebo < 75 000 vynechat dávku*

*Vynechanáléčbasevdanémcykluznovunepodává.Léčbasezahájí1.dennásledujícího

cyklu,pokudabsolutnípočetgranulocytůdosáhnehodnotynejméně1500(x10 6 /l)apočet

destiček dosáhne hodnoty100000 (x10 9 /l).

Úprava dávky zdůvodu hematologické toxicity vdalších cyklech, u všech indikací

Dávkagemcitabinusesnížína75%původníúvodnídávkyvcykluutěchtohematologických

toxicit:

absolutní počet granulocytů <500 x 10 6 /l trvajícívíce než 5 dní

absolutní počet granulocytů <100 x 10 6

/l trvajícívíce než 3 dny

febrilní neutropenie

počettrombocytů<25000 x 10 6 /l

opoždění cyklu o více než 1 týden zdůvodu toxicity.

Způsob podání

Přípravekjeběheminfuzedobřesnášenamůžesepodávatambulantně.Dojde-likextravazaci,

potomobecnějenutnéinfuziihnedpřerušitaaplikovatjidojinéžíly.Popodánímusíbýt

pacient pečlivě sledován.

Pokynypro rekonstituci–viz bod 6.6

Zvláštní skupinypacientů

Pacienti sporuchou funkce ledvinnebo jater

Gemcitabin je nutné u pacientů snedostatečností jater nebo ledvin používat opatrně, protože není

kdispozici dostatekinformací zklinických studií,které byu této populace pacientůumožňovaly

jednoznačná dávková doporučení (viz bod 4.4 a 5.2).

Starší pacienti (nad 65 let)

Gemcitabinjepacientystaršími65letdobřesnášen.Neexistujížádnédůkazy,kteréby

ukazovalynapotřebuúpravydávkováníuosobstarších65let,kroměúpravdoporučenýchpro

všechnypacienty(viz bod 5.2).

Pediatrická populace (mladší 18 let)

Vzhledemknedostatečnýmúdajůmobezpečnostiaúčinnostisegemcitabinnedoporučuje

používat u dětí mladších 18 let.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látkunebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.

Kojení (viz bod 4.6).

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Byloprokázáno,žeprodlouženídobyinfuzeazvýšenífrekvencepodávánídávekvedouke

zvýšení toxicity.

Hematologická toxicita

Gemcitabinmůžepotlačovatfunkcikostnídřeně,cožseprojevíleukopenií,trombocytopenií,a

anémií.

Upacientůléčenýchgemcitabinemjepředkaždoudávkounutnévyšetřenípočtudestiček,

leukocytů a granulocytů. Přizjištěnílékového útlumu dřeně je nutné přerušení nebo úprava léčby

(vizbod 4.2). Myelosupresejevšak krátkodobá aobvyklenevede ke sníženídávky ajenvzácně

vede kukončení léčby.

Zhoršování periferního krevního obrazumůže pokračovat ipo vysazenígemcitabinu. U pacientů

sporušenoufunkcíkostnídřenějetřebazahájitléčbusopatrností.Podobnějakoujiné

cytotoxickéléčbyjepřipodávánígemcitabinuspolečněsdalšíchemoterapiínutnovzítvúvahu

riziko kumulativního potlačení kostní dřeně.

Jaterní nedostatečnost

Podávánígemcitabinupacientůmsesoučasnýmvýskytemmetastázvjátrechneboshepatitidou,

alkoholizmemnebo cirhózou jater vanamnéze může vést kexacerbaci základní poruchy jater.

Jetřebapravidelněprovádětlaboratornívyšetřenífunkceledvinajater(včetněvirologických

testů).

Gemcitabinsemápoužívatsopatrnostíupacientůsjaternínedostatečnostíneboporuchou

funkceledvin,protoženejsoukdispozicidostatečnéinformacezklinickýchstudiíumožňující

jednoznačné informace o dávkování tohoto léku u této populace pacientů (viz bod 4.2).

Souběžná radioterapie

Souběžnáradioterapie(aplikovanáspolečněnebosodstupem≤7dní):bylahlášenatoxicita

(podrobnostia doporučení pro použitíjsou uvedeny vbodě 4.5).

Vakcinace živou vakcínou

Upacientůléčenýchgemcitabinemsenedoporučujeaplikacevakcínyprotižlutézimnicia

ostatních živých oslabených vakcín (viz bod 4.5).

Kardiovaskulární choroby

Vzhledemkrizikusrdečníchnebocévníchporuchpřiléčběgemcitabinemjenutnáobzvláštní

opatrnost pacientů sanamnézou kardiovaskulárních příhod.

Plicní choroby

Vsouvislostisléčbou gemcitabinem byly hlášeny plicní účinky, které byly někdy závažné (např.

plicníedém,intersticiálnípneumonitidanebosyndromrespiračnítísnědospělých–ARDS).

Etiologietěchtoúčinkůneníznáma.Vpřípaděrozvojetěchtoprojevůjetřebazvážitvysazení

léčbygemcitabinem.Časnépoužitípodpůrnýchléčebnýchopatřenímůžepomocizmírnitstav

pacienta.

Onemocnění ledvin

Upacientůléčenýchgemcitabinembylyvzácněhlášenynálezyshodnéshemolytickým

uremickýmsyndromem(HUS)(vizbod4.8).Gemcitabinjenutnovysaditpřiprvníchprojevech

mikroangiopatickéhemolytickéanémie,jakojerychlýpokleshemoglobinusesoučasnou

trombocytopenií,zvýšenímsérovéhobilirubinu,sérovéhokreatininu,dusíkumočovinyvkrvi

neboLDH.Selháníledvinnemusíbýtreverzibilníanipřiukončeníléčbyastavmůževést

knutnému nasazení dialýzy.

Plodnost

Vestudiíchfertilityzpůsobovalgemcitabinhypospermatogenezuusamcůmyší(vizbod5.3).

Protosedoporučujemužůmléčenýmgemcitabinemnepočítdítěběhemléčbyapodobuaž6

měsícůpoléčběaporaditseohledněkryokonzervacespermiípředléčbou,vzhledemkmožné

neplodnosti způsobené léčbou gemcitabinem (viz bod 4.6).

Sodík

Gemalata40mg/mlobsahujevlahvičce3,95mg(méněnež1mmol)sodíku.Tutoskutečnostje

třeba vzít vúvahu u pacientů na dietě sřízeným obsahemsodíku.

Etanol

Gemalata40mg/mlobsahuje395mgetanoluv1mlkoncentrátu.Etanolmůžebýtškodlivýu

pacientů s alkoholismem a tuto skutečnost je třeba vzít vúvahu u vysoce rizikových skupin, jako

jsou pacientis onemocněnímjater nebo epilepsií.Nutno brát v úvahuimožnénežádoucí účinky

na centrální nervový systém a další na další účinky.

4.5 Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedenyžádné specifické interakční studie (viz bod 5.2).

Radioterapie

Souběžnáléčba(podávánospolečněnebosodstupem7dní):Toxicitaspojenástouto

multimodálníléčbouzávisínařaděrůznýchfaktorů,jakojedávkagemcitabinu,frekvence

podávánígemcitabinu,dávkazáření,technikaradioterapie,cílovátkáňacílovýobjem.

Předklinickéaklinickéstudieprokázaly,žegemcitabinmáradiosenzitizačníaktivitu.Vjedné

studii, ve které byl gemcitabin podáván v dávce 1000 mg/m 2

souběžně s terapeutickýmozářením

hrudníkunepřetržitěpodobu6týdnůpacientůmsnemalobuněčnýmkarcinomemplic,byla

pozorovánavýznamná toxicitavpodobě těžké a potenciálně život ohrožujícímukositidy, zvláště

esofagitidy a pneumonitidy, a to zejména

upacientůléčenýchvelkýmidávkamiradioterapie(mediánobjemůléčby4,795cm 3 ).Následně

provedené studie, jako je studie fáze II u nemalobuněčného karcinomu plic, ukázaly, že je možné

současněsradioterapiípodávatnižšídávkygemcitabinuspředvídatelnoutoxicitou.

Sgemcitabinem(600mg/m 2 ,4krát)acisplatinou(80mg/m 2 ,dvakrát)bylypodobu6týdnů

podáványdávkyozářeníhrudníku66Gy. Optimálníschémaprobezpečnépodávánígemcitabinu

přiterapeutických dávkách ozařování dosud nebylo pro všechny typynádorů stanoveno.

Sekvenčníléčba(podávánosodstupem>7dní):Analýzadatneprokazujezvýšenoutoxicitupři

podávánígemcitabinupacientům,pokudjepodánvodstupuvícenež7dnípředozářenímnebo

poněm,svýjimkoukožníreakcenaozáření(radiationrecall).Dataukazují,žepodávání

gemcitabinulzezahájitpovymizeníakutníchúčinkůozářeníneboalespoňjedentýdenpo

ozáření.

Vcílovýchtkáníchbylopopsánoradiačnípoškození(např.esogatitida,kolitidaapneumonitida)

přisouběžnéminesouběžném použitígemcitabinu.

Jiné

Nedoporučujesepodatvakcínuprotižlutézimnicinebojinéživéoslabenévakcínyvzhledem

krizikusystémovéhoažfatálníhoonemocnění,atozejménauimunokompromitovaných

pacientů.

Množství alkoholuv tomto léčivém přípravku může mít vliv na účinkyjiných léků.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou kdispozici adekvátní údaje o používání gemcitabinu u těhotných žen. Studie na zvířatech

prokázalyreprodukčnítoxicitu (viz bod 5.3). Na základěpoznatkůzískanýchzklinickýchstudií

nazvířatechamechanizmuúčinkugemcitabinu,setatolátkanesmíběhemtěhotenstvípoužívat,

jenpokudbyjehopodáníbylozcelanezbytné.Ženymusíbýtinformovány,abyběhemléčby

gemcitabinemneotěhotněly a abyvpřípadě otěhotněníihned uvědomily o této skutečnostisvého

ošetřujícího lékaře.

Kojení

Neníznámo,zdasegemcitabinvylučujedomateřskéhomlékaanežádoucíúčinkyukojeného

dítěte nelze vyloučit. Přiléčbě gemcitabinem je nutné ukončit kojení.

Fertilita

Vestudiíchfertilityzpůsobovalgemcitabinhypospermatogeneziusamcůmyší(vizbod5.3).

Protosedoporučujemužůmléčenýmgemcitabinemnepočítdítěběhemléčbyapodobuaž6

měsícůpoléčběaporaditseohledněkryokonzervacespermiípředléčbouvzhledemkmožné

neplodnosti způsobené léčbou gemcitabinem.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Množstvíalkoholuobsaženévtomtoléčivémpřípravkumůžezhoršitschopnostříditnebo

obsluhovat stroje.

Nebylyprovedenyžádnéstudiesledujícíschopnostříditaobsluhovatstroje.Uvádísevšak,že

gemcitabinzpůsobujemírnouažstředníospalost,zejménavkombinaciskonzumacíalkoholu.

Pacientyjenutnovarovatpředřízenímmotorovýchvozidelamanipulacísestrojidodoby,než

se prokáže, že nemají příznakyospalosti.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastějihlášenénežádoucíúčinkyspojenésléčbougemcitabinemzahrnují:nauzeuse

zvracením nebo bez něj, zvýšení jaterních transamináz (AST/ALT) a alkalické fosfatázy, hlášené

u přibližně

60 % pacientů; proteinuriia hematurii,hlášené upřibližně 50 % pacientů; dušnost, hlášeno u 10

40%pacientů(nejvyššíincidenceupacientůskarcinomemplic);alergickékožnívyrážkyse

vyskytují u přibližně 25 % pacientů a jsou spojeny se svěděním u 10 % pacientů.

Frekvenceazávažnostnežádoucíchreakcíjsouovlivněnydávkou,četnostíinfuzeaintervaly

mezidávkami(vizbod4.4).Nežádoucímireakcemiomezujícímidávkujsousníženípočtu

trombocytů, leukocytů a granulocytů (viz bod 4.2).

Frekvenceazávažnostnežádoucíchreakcízávisínadávce,rychlostiinfuzeaintervalechmezi

dávkami(vizbod4.4).Nežádoucíreakce,kterévedoukomezenídávkylékujsoupoklespočtu

trombocytů, leukocytů a granulocytů (viz bod 4.2).

Údaje zklinických studií

Nežádoucíúčinkyjsoudefinoványnásledovně:velmičasté(≥1/10);časté(>1/100až<1/10);

méně časté (>1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000).

Vtabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky a jejich frekvence na základě údajů zklinických studií.

Vkaždé skupině frekvence jsou nežádoucí účinky uvedeny vpořadípodle klesajícízávažnosti.

Třída orgánových

systémů Skupiny podle frekvence

Poruchy krve a

lymfatického systému Velmi časté

leukopenie (neutropenie–frekvence 3. stupněje19,3 % a

frekvence4.stupněje6%).Útlumkostnídřeněje

obvykle mírný až středně těžkýa postihuje převážně počty

granulocytů (viz bod 4.2)

trombocytopenie

anémie

Časté

febrilní neutropenie

Velmi vzácné

trombocytóza

Poruchy imunitního

systému Velmi vzácné

anafylaktoidní reakce

Poruchy metabolizmu

a výživy Časté

anorexie

Poruchy nervového

systému Časté

bolest hlavy

nespavost

somnolence

Srdeční poruchy Vzácné

infarkt myokardu

Cévní poruchy Vzácné

hypotenze

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy Velmi časté

dušnost–obvykle mírná, která po léčbě rychle vymizí

Časté

kašel

rýma

Méně časté

intersticiální pneumonitida(viz bod 4.4)

bronchospazmus–obvyklemírnýapřechodný,alemůže

vyžadovat parenterální léčbu

Gastrointestinální poruchy Velmi časté

zvracení

nauzea

Časté

průjem

stomatitidaa ulcerace vústech

zácpa

Poruchyjateražlučových

cest Velmi časté

zvýšeníjaterníchtransamináz(ASTaALT)aalkalické

fosfatázy

Časté

zvýšenýbilirubin

Vzácné

zvýšení gamaglutamyltransferázy (GGT)

Poruchykůžeapodkožní

tkáně Velmi časté

alergické kožní vyrážky často spojené se svěděním

alopecie

Časté

svědění

pocení

Vzácné

ulcerace

tvorba puchýřů a boláků

šupinatění

Velmi vzácné

těžké kožníreakcejakojsou deskvamující abulózní kožní

erupce

Poruchysvalovéakosterní

soustavy a pojivové tkáně Časté

bolestizad

myalgie

Poruchy ledvin a močových

cest Velmi časté

hematurie

mírná proteinurie

Celkovéporuchyareakce

v místě aplikace Velmi časté

symptomypodobnéchřipce–nejčastějšísymptomyjsou

horečka,bolesthlavy,třesavka,bolestsvalů,slabosta

nechutenství.Rovněžbylhlášenkašel,rýma,nevolnost,

pocenía potíže se spánkem.

edém/periferníedémvčetněotokuobličeje.Otokyjsou

obvykle po ukončení léčby reverzibilní.

Časté

horečka

slabost

třesavka

Vzácné

reakce vmístě vpichu injekce–převážně mírné povahy

Poranění, otravy a

procedurální komplikace Radiační toxicita (viz bod 4.5).

Zkušenostipouvedenípřípravkunatrh(spontánníhlášení)–frekvenceneníznáma(z

dostupných údajů ji nelze určit)

Poruchy nervového systému

Cerebrovaskulární příhoda.

Srdeční poruchy

Arytmie, převážně supraventrikulární.

Srdeční selhání.

Cévní poruchy

Klinické příznakyperiferní vaskulitidya gangrény.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Plicní edém.

Syndrom respirační tísně dospělých (viz bod 4.4).

Gastrointestinální poruchy

Ischemická kolitida.

Poruchy jater a žlučových cest

Závažná hepatotoxicita včetně jaterního selhání a smrti.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Těžkékožníreakcevčetnědeskvamaceabulózníkožníerupce,Lyellůvsyndrom,Stevens-

Johnsonův syndrom.

Poruchy ledvin a močových cest

Selhání ledvin (viz bod 4.4).

Hemolytický uremický syndrom(viz bod 4.4).

Poranění, otravy a procedurálníkomplikace

Kožní reakce na ozáření.

Použití vkombinaci u karcinomu prsu

Frekvencehematologickýchtoxicitstupně3a4,zejménaneutropenie,rostepřipoužití

gemcitabinuvkombinacispaklitaxelem.Nárůsttěchtonežádoucíchúčinkůvšakneníspojense

zvýšenouincidencíinfekcínebohemorhagickýchpříhod.Přikombinacigemcitabinua

paklitaxelusevyskytuječastějiúnavaafebrilníneutropenie.Únava,kteránesouvisísanémií,

obvykle po prvním cyklu odezní.

Nežádoucí účinky–3. a 4. stupeň

Paklitaxelvporovnání s léčbou gemcitabinem + paklitaxelem

Počet (%) pacientů

Rameno s paklitaxelem

(N=259) Ramenosgemcitabinem+

paklitaxelem

(N=262)

3. stupeň 4. stupeň 3. stupeň 4. stupeň

Laboratorní nálezy

Anémie 5 (1,9) 1 (0,4) 15 (5,7) 3 (1,1)

Trombocytopenie 0 0 14 (5,3) 1 (0,4)

Neutropenie 11 (4,2) 17 (6,6)* 82 (31,3) 45 (17,2)*

Jinénež laboratorní nálezy

Febrilní neutropenie 3 (1,2) 0 12 (4,6) 1 (0,4)

Únava 3 (1,2) 1 (0,4) 15 (5,7) 2 (0,8)

Průjem 5 (1,9) 0 8 (3,1) 0

Motorická neuropatie 2 (0,8) 0 6 (2,3) 1 (0,4)

Sensorická neuropatie 9 (3,5) 0 14 (5,3) 1 (0,4)

*Neutropenie4.stupnětrvajícídélenež7dnísevyskytlau12,6%pacientůvrameni

skombinační léčbou a u 5,0 % vrameni s paklitaxelem

Použití vkombinaci u karcinomu močového měchýře

Nežádoucí účinky–3. a 4. stupeň

MVAC vporovnání s léčbou gemcitabinem + cisplatinou

Počet (%) pacientů

RamenosMVAC(methotrexat,

vinblastin, doxorubicin a

cisplatina)

(N=196) Rameno sgemcitabinem +

cisplatinou

(N=200)

3. stupeň 4. stupeň 3. stupeň 4. stupeň

Laboratorní nálezy

Anémie 30(16) 4(2) 47(24) 7(4)

Trombocytopenie 15(8) 25(13) 57(29) 57(29)

Jinénež laboratorní nálezy

Nauzea a zvracení 37(19) 3(2) 44(22) 0(0)

Průjem 15(8) 1(1) 6(3) 0(0)

Infekce 19(10) 10(5) 4(2) 1(1)

Stomatitida 34(18) 8(4) 2(1) 0(0)

Použití vkombinaci u karcinomu ovaria

Nežádoucí účinky–3. a 4. stupeň

Karboplatina vporovnání s léčbou gemcitabinem+ karboplatinou

Počet (%) pacientů

Rameno s karboplatinou

(N=174) Rameno sgemcitabinem +

karboplatinou

(N=175)

3. stupeň 4. stupeň 3. stupeň 4. stupeň

Laboratorní nálezy

Anémie 10 (5,7) 4 (2,3) 39 (22,3) 9 (5,1)

Neutropenie 19 (10,9) 2 (1,1) 73 (41,7) 50 (28,6)

Trombocytopenie 18 (10,3) 2 (1,1) 53 (30,3) 8 (4,6)

Leukopenie 11 (6,3) 1 (0,6) 84 (48,0) 9 (5,1)

Jinénež laboratorní nálezy

Krvácení 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (1,8) (0,0)

Febrilní neutropenie 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,1) (0,0)

Infekce bez neutropenie 0 (0) 0 (0,0) (0,0) 1 (0,6)

Sensorickáneuropatiebylarovněžčastějšívrameniskombinačníléčbounežvramenisléčbou

pouze karboplatinou

4.9 Předávkování

Protipředávkovánígemcitabinemneníznámožádnéantidotum.Jednotlivédávkydosahujícíaž

5700mg/m 2 bylypodávány30minuttrvajícíintravenózníinfuzíkaždédvatýdnysklinicky

přijatelnoutoxicitou.Připodezřenínapředávkovánímusíbýtupacientůprovedenakontrola

krevního obrazu a v případě potřebyzahájena podpůrná léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: pyrimidinová analoga

ATC kód: L01BC05

Cytotoxická aktivita vbuněčných kulturách

Gemcitabinvykazujevýznamnoucytotoxicitu proti řadě kultur s myšími alidskýminádorovými

buňkami.Vykazujespecificituvůčibuněčnéfázi,přičemžprimárnězabíjíbuňkyprovádějící

syntézuDNA(S-fáze)azajistýchpodmínekblokujeprogresibuněkzfázeG1doS-fáze.In

vitro je cytotoxickýúčinek gemcitabinu závislýjak na koncentraci, tak na čase.

Protinádorová aktivita vpředklinických modelech

Vezvířecíchnádorovýchmodelechjeprotinádorováaktivitagemcitabinuzávislánaschématu

dávkování.Kdyžbylgemcitabinpodávándenně,bylauzvířatpozorovánavysokámortalitaa

minimálníprotinádorováaktivita.Pokudsevšakgemcitabinpodávákaždýtřetínebočtvrtýden,

můžesepodávatvneletálníchdávkáchamápodstatnouprotinádorovouaktivituvůčiceléřadě

myších nádorů.

Mechanizmus účinku

Buněčnýmetabolizmusamechanizmusúčinku:Gemcitabin(dFdC),cožjepyrimidinový

antimetabolit,semetabolizujeintracelulárněnukleosidovoukinázounaaktivnídifosfátové

(dFdCDP)atrifosfátové(dFdCTP)nukleosidy.Cytotoxickýúčinekgemcitabinujezpůsoben

inhibicísyntézyDNAdvojímmechanismemúčinkupomocídFdCDPadFdCTP.Napřed

dFdCDPinhibujeribonukleotidreduktázu,kterájejedináodpovědnázakatalýzureakcí,které

generujídeoxynukleosidtrifosfátyprosyntézuDNA.Inhibicetohotoenzymuprostřednictvím

dFdCDPzpůsobujesníženíkoncentracedeoxynukleosidůobecněadCTPzvláště.Zadruhé,

dFdCTP soutěží s dCTP o inkorporaci do DNA (autopotenciace).

ObdobněmůžetakébýtmalémnožstvígemcitabinuinkorporovánodoRNA.Snížení

intracelulární koncentrace dCTP tedypotencuje inkorporacidFdCTP do DNA. DNA polymeráza

epsilonjevpodstatěneschopnagemcitabinodstranitaopravitrostoucířetězceDNA.Po

inkorporaci gemcitabinu do DNAjekrostoucím řetězcůmDNA přidánjeden dalšínukleotid. Po

tomtopřidánídocházíkvpodstatěúplnéinhibicidalšísyntézyDNA(maskovanéukončení

řetězce).Zdáse,žepoinkorporacidoDNApakgemcitabinindukujeprocesprogramované

buněčné smrtiznámýjako apoptóza.

Klinická data

Karcinom močového měchýře

Randomizovanástudie3.fáze,kterésezúčastnilo405pacientůspokročilýmnebo

metastatickýmkarcinomemzurotheliálníchpřechodnýchbuněkneprokázalažádnýrozdílmezi

dvěma léčebnými rameny – gemcitabin/cisplatina oproti kombinaci

methotrexat/vinblastin/adriamycin/cisplatina(MVAC)zhlediskamediánu přežívání (12,8 a 14,8

měsíců,p=0,547),dobydo progresechoroby(7,4a7,6měsíců,p=0,842)amíryodpovědina

léčbu(49,4%a45,7%,p=0,512).Kombinacegemcitabinuacisplatinyvšakmělalepšíprofil

toxicitynež MVAC.

Karcinom pankreatu

Randomizovanástudie3.fáze,kterésezúčastnilo126pacientůspokročilým,nebo

metastatickýmkarcinomempankreatuprokázalastatistickyvýznamněvětšímíruklinicky

přínosnéodpovědinaléčbu,nežtomubylovramenis5-fluorouracilem(23,8%a4,8%,p=

0,0022).Upacientůléčenýchgemcitabinembylorovněžpozorovánostatistickyvýznamné

prodlouženídobydoprogresechorobyz0,9na2,3měsíců(log-rankp<0,0024)vporovnání

sléčbou 5-fluorouracilem.

Nemalobuněčný karcinom plic

Vrandomizovanéstudii3.fáze,kterésezúčastnilo522pacientůsinoperabilnímlokálně

pokročilýmnebometastatickýmnemalobuněčnýmkarcinomemplicprokázalgemcitabin

vkombinaci scisplatinou statistickyvýznamněvětšímíru odpovědi nežmonoterapie cisplatinou

(31,0%a12,0 %,p<0,0001).Upacientůléčenýchgemcitabinem/cisplatinoubylopozorováno

statistickyvýznamnéprodlouženídobydoprogresechorobyz3,7na5,6měsíců(log-rankp<

0,0012)astatistickyvýznamnéprodlouženímediánupřežíváníze7,6na9,1měsíců(log-rankp

< 0,004) vporovnáníspacientyléčenými cisplatinou. Vjiné randomizovanéstudii 3.fáze u 135

pacientů snemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIB nebo IV bylo prokázáno, že kombinace

gemcitabinuacisplatinyvykázalastatistickyvýznamněvyššímíruodpovědinaléčbunež

kombinacecisplatinyaetoposidu(40,6%a21,2%,p=0,025).Upacientůléčených

gemcitabinem/cisplatinoubylopozorovánostatistickyvýznamnéprodlouženídobydoprogrese

chorobyze4,3na6,9měsíců(p=0,014)vporovnáníspacientyléčenými

etoposidem/cisplatinou.Voboustudiíchbylozjištěno,žesnášenlivostbylavobouléčebných

ramenech obdobná.

Karcinom ovaria

V randomizované studii 3. fáze bylo 356 pacientek spokročilým epiteliálním karcinomem ovaria

s relapsem nejméně 6 měsíců po dokončení léčby platinou randomizováno kléčbě gemcitabinem

akarboplatinou(GCb)nebokarboplatinou(Cb).UpacientekléčenýchGCbbylopozorováno

statistickyvýznamnéprodlouženídobydoprogresechorobyz5,8na8,6měsíců(log-rankp=

0,0038)vporovnánísléčbouCb.Rozdílyvmířeodpovědinaléčbu(47,2%vramenisGCb

oproti30,9%vramenisCb,p=0,0016)amediánudobypřežívání(18měsícůpřiléčběGCb

oproti17,3 měsícůmpřiléčbě Cb, p = 0,73) svědčí ve prospěch ramene sGCb.

Karcinom prsu

Vrandomizovanéstudii3.fázebylo529pacientůsinoperabilním,lokálněrecidivujícímnebo

metastatickýmkarcinomemprsusrelapsempoadjuvantní/neoadjuvantníchemoterapiiprokázal

gemcitabinvkombinacispaklitaxelemstatistickyvýznamnéprodlouženídobydo

dokumentovanéprogresechorobyz3,98na6,14měsíce(log-rankp=0,0002)upacientů

léčenýchgemcitabinem/paklitaxelemvporovnáníspacientyléčenýmipouzepaklitaxelem.Po

377úmrtíchbylacelkovédobapřežívání18,6měsícůupacientůléčených

gemcitabinem/paklitaxelema 15,8měsíců u pacientůléčených pouze paklitaxelem (log-rank p=

0,0489, HR = 0,82). Celková míra odpovědi na léčbu byla 41,4 % a 26,2 % (p = 0,0002).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika gemcitabinu byla studována na 353 pacientechvsedmi studiích. Do studiíbylo

zařazeno121žena232mužůbylovevěkuod29do79let.Ztěchtopacientůpřibližně45%

mělonemalobuněčnýplicníkarcinoma35%mělodiagnostikovánkarcinompankreatu.Při

dávkáchvrozmezíod500do2592mg/m 2 ,kterébylypodáványinfuzípodobuod0,4do1,2

hodiny, bylyzískánynásledující farmakokineticképarametry.

Maximálníplazmatickékoncentrace(dosaženydo5minutpoukončeníinfuze)byly3,2až

45,5µg/ml.Plazmatickékoncentracemateřskélátkypodávce1000mg/m 2 /30minutjsouvyšší

než 5μg/ml za přibližně 30 minut po konci infuze a vyšší než 0,4μg/ml za další hodinu.

Distribuce

Distribučníobjemvcentrálnímkompartmentubyl12,4l/m 2 užena17,5l/m 2 umužů

(interindividuálnívariabilitabyla91,9%).Distribučníobjemvperifernímkompartmentubyl

47,4l/m 2 .Objemperiferníhokompartmentunebylcitlivýnapohlaví.Vazbanaplazmatické

proteinybylazanedbatelná.

Biologickýpoločassepohybovalvrozmezíod42do94minutvzávislostinavěkuapohlaví.

Udoporučenéhodávkovacíhoschématubymělabýteliminacegemcitabinuvpodstatěúplnádo

5 až 11 hodin po začátku infuze. Gemcitabin se při podávání 1x týdně neakumuluje.

Metabolizmus

Gemcitabinjerychlemetabolizováncytidindeaminázouvjátrech,ledvinách,krviajiných

tkáních.Intracelulárnímetabolizmusgemcitabinuvytvářímono-,di-atrifosfátygemcitabinu

(dFdCMP,dFdCDPadFdCTP),znichždFdCDPadFdCTPjsoupovažoványzaaktivní.Tyto

intracelulárnímetabolitynebylyvplazměnebomočidetekovány.Primárnímetabolit,2'-deoxy-

2',2'-difluoruridin (dFdU), není aktivní a nachází se v plazmě a moči.

Vylučování

Systémová clearance sepohybovala vrozmezíod 29,2l/hod./m 2 do 92,2l/hod./m 2 vzávislostina

pohlavíavěku(interindividuálnívariabilitabyla52,2%).Clearanceuženjeopřibližně25%

nižšínežhodnoty umužů.Ikdyžjerychlá,zdáse,žeclearancejakumužů,takuženklesás

věkem.Udoporučenédávkygemcitabinu1000mg/m 2

podávanéjako30minutováinfuze

nemusínižšíhodnotyclearanceumužůažennezbytněnutněvyžadovatsníženídávky

gemcitabinu.

Vylučování do moči:jako nezměněné léčivo se vyloučí méně než 10 %.

Renální clearance byla2-7l/hod./m 2 .

Kinetika dFdCTP

Tentometabolitlzenaléztvmononukleárechperiferníkrve,přičemždáleuvedenéinformacese

vztahujíktěmto buňkám.Intracelulárníkoncentracesezvyšujívpoměrukdávkámgemcitabinu

35až350mg/m 2

/30min,kterédávajíkoncentracevustálenémstavu0,4-5µg/ml.Při

plazmatickýchkoncentracíchgemcitabinunad5µg/mlsehladinydFdCTPnezvyšují,což

naznačuje, že tvorba je vtěchto buňkách nasytitelná.

Biologický poločas terminální eliminace:0,7-12 hodin.

Kinetika dFdU

Vrcholové plazmatické koncentrace (3-15 minut po ukončení 30minutové infuze, 1000mg/m 2 ):

28-52µg/ml.Minimálníkoncentracepodávkováníjednoutýdně:0,07-1,12µg/ml,bez

jakékolizjevnéakumulace.Křivkatřífázovéplazmatickékoncentracevčase,středníhodnota

biologického poločasu terminální fáze:65 hodin (rozmezí 33-84 hodin).

Tvorba dFdU zmateřské sloučeniny:91-98 %.

Průměrnáhodnotadistribučníhoobjemuvcentrálnímkompartmentu:18l/m 2 (rozmezí11-

22l/m 2 ).

Průměrnáhodnotadistribučníhoobjemuvustálenémstavu(Vss):150l/m 2 (rozmezí96-

228l/m 2 ).

Distribuce do tkání:rozsáhlá.

Střední hodnota zjevné clearance:2,5l/hod/m 2 (rozmezí 1-4l/hod/m 2 ).

Vylučování do moči:vše.

Kombinační terapie gemcitabinem a paklitaxelem

Kombinační léčba neovlivnila farmakokinetiku gemcitabinu ani paklitaxelu.

Kombinační terapie gemcitabinem a karboplatinou

Připodávánígemcitabinuvkombinaciskarboplatinounebylaovlivněnafarmakokinetika

gemcitabinu.

Porucha funkce ledvin

Mírná ažstředně závažnárenálníinsuficience (glomerulárnífiltrace 30–80 ml/min.)nemá stálý

a významnýefekt na farmakokinetiku gemcitabinu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Vestudiíchnamyšíchapsechsopakovanýmidávkamitrvajícíchaž6měsícůbylohlavním

nálezempotlačeníhematopoézyzávislénadávkovacímschématuanavelikostidávky.Toto

potlačení hematopoézybylo reverzibilní.

Gemcitabinjemutagennívinvitromutačnímtestuavinvivomikronukleárnímtestukostní

dřeně.Dlouhodobéstudienazvířatechkvyhodnoceníkarcinogenníhopotenciálugemcitabinu

nebyly prováděny.

Vestudiíchfertilityzpůsobovalgemcitabinreverzibilníhypospermatogenezuusamcůmyší.

Nebyl zjištěn žádný vliv na fertilitu samic.

Přihodnoceníexperimentálníchstudiínazvířatechbylaprokázánareprodukčnítoxicita,např.

vrozenévadyadalšíúčinkynavývojembryaneboplodu,průběhgestace,případněna

perinatální či postnatální vývoj.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Hydrogenfosforečnan sodný

Roztok hydroxidu sodného 200 g/l

Roztok kyseliny chlorovodíkové, 0,1 mol/l

Bezvodýethanol

Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Tentoléčivýpřípraveksenesmímísitsjinýmiléčivýmipřípravkysvýjimkoupřípravků

uvedených vbodu 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

Koncentrát v neotevřené lahvičce:

30 měsíců

Po prvním otevření:

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na 28 dní při teplotě 25°C.

Zmikrobiologickéhohlediskamůžebýtpřípravekuschovánmaximálně28dnípřiteplotě 25°C.

Jinádobaapodmínkyuchovávánípřípravkupřipravenéhokpoužitíjsouvodpovědnosti

uživatele.

Roztok po rekonstituci:

Chemickáafyzikálnístabilitapoředěnív0,9%roztokuchloridusodného(5,2mg/ml

gemcitabinu) byla prokázána na dobu 5 dní při teplotě 2–8°Cnebo30°C.

Zmikrobiologickéhohlediskasemápřípravekpoužít okamžitě.Není-lipoužit okamžitě,dobaa

podmínkyuchovávánípřípravkupředpoužitímjsouvodpovědnostiuživateleazanormálních

okolnostíbynemělybýtdelšínež24hodinpřiteplotě2–8°C,pokudředěníproběhloza

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte předchladem amrazem.

Podmínkyuchovávánínaředěného roztoku viz bod 6.3.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Injekčnílahvička zbezbarvého skla (typu I) sbromobutylovou zátkou, s hliníkovým uzávěrema

polypropylenovýmkrytem.Lahvičkabudebalenasochrannýmplastovýmpřebalemnebobez

něj.

Velikosti balení

Lahvička 1 x 5 ml

Lahvička 1 x 25 ml

Lahvička 1 50 ml

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Zacházení spřípravkem

Musíbýtdodržovánastandardníbezpečnostníopatřeníprocytostatikapřipřípravěazacházení

sinfuznímroztokem.Spřípravkemnesmípracovattěhotnéženy.Přípravainfuzníchroztokůse

musíprovádětvbezpečnostnímboxu,personálmusípoužívatochrannýplášťarukavice.Pokud

nenítakovýboxkdispozici,jenutnoochrannépomůckydoplnitoochrannourouškuabrýle.

Pokudsepřípravekdostanedostykusočima,můžetovéstksilnémupodráždění.Vtakovém

případějetřebaokamžitěadůkladněprovéstvýplachočívodou.Pokudpodrážděnípřetrvává,

obraťtesenalékaře.Pokudseroztokdostanedokontaktuskůží,postiženémístodůkladně

opláchněte vodou.

Pokyny prorekonstituci

JedinýmrozpouštědlemschválenýmproředenípřípravkuGemalata40mg/mljeinjekčníroztok

chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) bez konzervačního prostředku.

1.Ředění gemcitabinupropodáníintravenózníinfuze provádějte spoužitímaseptické techniky.

2.Celkovémnožstvígemcitabinu40mg/ml,koncentrátupropřípravuinfuzníhoroztoku,

potřebnéprodanéhopacientasenaředídonejméně500mlsterilníhoroztokuchloridu

sodného 9 mg/ml (0,9 %) (bez konzervačního prostředku) a podá se infuzí po dobu 30 minut.

Dalšíředěnístejnýmroztokemjemožné.Naředěnýroztokjebezbarvýažmírněslámově

žlutý.

3.Parenterálníléčivépřípravkysemajípředpodánímvizuálnězkontrolovatnavýskytčástica

změnu barvy. Přizjištěníčástic se lék nepodá.

Všechennepoužitýpřípravekaodpadovýmateriálsemusízlikvidovatvsouladusmístními

předpisy.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Sigillata Ltd.

Suite 23, Park RoyalHouse

23 Park Royal Road

LondonNW10 7JH

United Kingdom

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

44/904/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.11.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

24.11.2010

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace