BIOVETA COLISTIN 1200000 IU/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BIOVETA COLISTIN 1200000 IU/ g Prášek pro perorální roztok
 • Dávkování:
 • 58.55mg/ g
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BIOVETA COLISTIN 1200000 IU/g Prášek pro perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • brojleři kura domácího, selata, telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Antibiotika
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935776 - 1 x 100 g - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/077/02-C
 • Datum autorizace:
 • 22-10-2002
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA

BIOVETA COLISTIN 1 200 000 IU/g prášek pro perorální roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BIOVETA COLISTIN 1 200 000 IU/g prášek pro perorální roztok

Colistini sulfas

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g prášku obsahuje:

Léčivá látka:

Colistini sulfas

1 200 000 IU

4.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro perorální roztok.

Nažloutlý prášek.

5.

INDIKACE

Léčba a metafylaxe gastrointestinálních infekcí způsobených neinvazivními bakteriemi

E. coli

citlivými ke kolistinu u telat, selat a brojlerů kura domácího. Před metafylaktickou léčbou by měla být

stanovena přítomnost onemocnění ve stádě/hejně.

6.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u koní, zejména u hříbat, protože kolistin může v důsledku posunu rovnováhy

gastrointestinální mikroflóry vést k rozvoji kolitidy spojené s antimikrobiální léčbou (kolitidy X), v

typickém případě ve spojitosti s bakterií Clostridium difficile, která může být fatální.

7.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

8.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (selata), skot (telata), kur domácí (brojleři).

9.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání v pitné vodě.

Doporučená dávka: 2,5 – 4 mg kolistin-sulfátu/kg ž. hm. denně, tj. 5 – 8 g přípravku/100 kg ž. hm.

Telata, selata:

5 – 8 g přípravku/100 kg živé hmotnosti denně (ve dvou dávkách) po 3 dny.

Brojleři kura domácího:

5 – 8 g přípravku/10 l pitné vody po 3 dny.

Doba trvání léčby by měla být omezena na minimální dobu nutnou k vyléčení onemocnění.

10.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Roztok připravovat denně čerstvý.

Pro zajištění podání správné dávky by měla být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost.

Léčbu je třeba doplnit správnými chovatelskými a zoohygienickými postupy, aby se snížilo riziko

infekce a bylo možné kontrolovat vytváření rezistence.

11.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso telat, selat a brojlerů: 2 dny

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

12.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin.

13.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Kolistin vykazuje proti gramnegativním bakteriím účinnost závislou na koncentraci. Po perorálním

podání je v gastrointestinálním traktu, tj. v cílovém místě, dosahováno vysokých koncentrací

v důsledku špatné absorpce látky. Tyto faktory naznačují, že doba trvání léčby delší, než je doba

indikovaná v bodě 9, vede ke zbytečné expozici. Z tohoto důvodu se delší doba léčby nedoporučuje.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Kolistin nepoužívejte namísto správné ošetřovatelské praxe.

Kolistin je v humánní medicíně léčivo poslední volby pro léčbu infekcí způsobených určitými

multirezistentními bakteriemi. Kvůli minimalizaci všech možných rizik spojených s široce rozšířeným

použitím kolistinu by mělo být jeho použití omezeno na léčbu nebo léčbu a metafylaxi onemocnění

a kolistin by se neměl užívat k profylaxi.

Použití kolistinu by mělo být vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti. Použití

přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených souhrnu údajů o přípravku, může vést k selhání

léčby a ke zvýšení prevalence bakterií rezistentních ke kolistinu.

Příjem léku zvířaty může být pozměněn v důsledku nemoci. V případě, že zvířata nedostatečně

přijímají vodu, mohou být tam, kde je to vhodné, léčena parenterálně.

Je třeba se vyhnout neodůvodněnému opakovanému a dlouhodobému použití přípravku a pro zlepšení

stavu stáda/hejna je třeba dodržovat pravidla správného ošetřování, např. dobrá hygiena, dostatečné

větrání, dostatečný prostor pro ustájená zvířata. Nepoužívejte kolistin namísto správné ošetřovatelské

praxe.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na kolistin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

Při míchání přípravku do vody a při manipulaci s medikovanou vodou zabraňte přímému kontaktu

přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi.

Přijměte adekvátní opatření, aby během vmíchávání přípravku do vody nedocházelo k rozptylování

prášku.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

skládající se z dýchací masky a gumových nebo latexových rukavic a ochranných brýlí.

V případě náhodného potřísnění kůže nebo sliznice ihned opláchněte větším množstvím vody.

V případě náhodné expozice očí je ihned vypláchněte větším množstvím čisté vody.

Pokud se objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři

toto upozornění. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují

okamžitou lékařskou péči.

Během manipulace s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Netýká se. Tento přípravek se používá k léčbě selat, telat a brojlerů kura domácího.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

V doporučených dávkách je přípravek bezpečný.

Případy předávkování nebyly popsány.

Inkompatibility

Nejsou známy.

14.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

15.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

16.

DALŠÍ INFORMACE

Registrační číslo: 96/077/02-C

Šarže:

EXP:

Velikost balení:

Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.