FEBUL 80MG Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
FEBUXOSTAT (FEBUXOSTATUM)
Dostupné s:
G.L. Pharma GmbH, Lannach
ATC kód:
M04AA03
INN (Mezinárodní Name):
FEBUXOSTAT (FEBUXOSTAT)
Dávkování:
80MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
98 II; 56 II; 42 II; 28 II; 14 II; 98 I; 56 I; 42 I; 28 I; 10 II; 10 I; 30 II; 30 I; 84 II; 14 I Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
FEBUXOSTAT
Přehled produktů:
UROGEROLAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 804/16-C
Datum autorizace:
2020-02-03

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls275298/2019

Příbalová informace:

i

nformace pro uživatele

Febul

80 mg potahované tablety

Febul

120 mg potahované tablety

febuxostatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Febul a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Febul užívat

Jak se přípravek Febul užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Febul uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Febul

a k čemu se používá

Febul tablety obsahují léčivou látku febuxostat a používají se k léčbě dny, která souvisí s nadbytkem

chemické látky nazývané kyselina močová (urát) v těle. U některých lidí se kyselina močová hromadí v krvi

a její obsah se může zvýšit tak, že se stane nerozpustnou. Pokud k tomu dojde, mohou se vytvářet krystaly

kyseliny močové v kloubech a kolem kloubů a v ledvinách. Tyto krystaly mohou způsobit náhlou, silnou

bolest, zčervenání, zteplání a otok kloubu (známé jako dnavý záchvat). Pokud nejsou léčena, mohou se v

kloubech a kolem kloubů tvořit velká depozita označená jako tofy. Tyto tofy mohou způsobit poškození

kloubů a kostí.

Febul snižuje hladinu kyseliny močové. Udržování nízkých hladin při užívání přípravku Febul jednou denně

zastavuje hromadění krystalů a v průběhu času dochází ke zmírnění příznaků. Dlouhodobé udržování

dostatečně nízkých hladin kyseliny močové může také zmenšit velikost tofů.

Febul 120 mg tablety se užívá také k léčbě a předcházení vysoké hladině kyseliny močové v krvi, která se

může objevit, pokud začnete užívat chemoterapii při nádorových onemocněních krve.

Při chemoterapii se ničí nádorové buňky a proto se zvyšuje hladina kyseliny močové v krvi, pokud se tvorbě

kyseliny močové nepředchází.

Febul je pro dospělé pacienty.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Febul

užívat

Neužívejte přípravek

Febul

jestliže jste alergický(á) na febuxostat nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Febul se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte nebo jste prodělal(a) srdeční selhání, onemocnění srdce nebo cévní mozkovou příhodu,

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění ledvin a/nebo závažné alergické reakce na alopurinol (lék

používaný k léčbě dny),

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění jater nebo abnormality v testech jaterních funkcí,

jestliže jste léčen(a) pro vysoké hladiny kyseliny močové v důsledku Lesch-Nyhanova syndromu

(vzácné dědičné onemocnění, při kterém je v krvi příliš vysoká hladina kyseliny močové),

jestliže máte onemocnění štítné žlázy,

Pokud zjistíte, že máte alergickou reakci na Febul, přestaňte užívat tento lék (viz také bod 4). Možnými

příznaky alergických reakcí mohou být:

- vyrážka včetně závažných forem (např. puchýře, bulky, svědivá vyrážka, vyrážka vyznačující se výrazným

olupováním), svědění

- otok končetin nebo obličeje

- obtížné dýchání

- horečka a zvětšené lymfatické uzliny

- ale také závažné život ohrožující alergické stavy se srdeční a oběhovou zástavou.

Váš lékař se může rozhodnout, že na trvalo ukončí léčbu přípravkem Febul.

V souvislosti s užíváním febuxostatu (léčivé látky přípravku Febul) byly vzácně hlášeny potenciálně život

ohrožující kožní vyrážky (Stevensův-Johnsonův syndrom), objevující se zpočátku na trupu v podobě teček s

červeným středem nebo kruhových skvrn často uvnitř s puchýřem. Příznaky mohou zahrnovat také vředy v

ústech, krku, nose, na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Vyrážka se může vyvíjet rozšířením

půchýřků nebo olupováním kůže.

Pokud se u Vás po užití febuxostatu vyvine Stevensův-Johnsonův syndrom, nesmíte již nikdy Febul užívat.

Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, okamžitě se poraďte s lékařem, jemuž řekněte, že

užíváte tento léčivý přípravek.

Pokud se u Vás objeví dnavý záchvat (náhlý nástup silné bolesti, citlivosti, zarudnutí, lokální zvýšení teploty

a otok kloubu), počkejte před prvním zahájením léčby přípravkem Febul, až dnavý záchvat odezní.

U některých lidí mohou dnavé záchvaty vzplanout při zahájení užívání určitých léků pro léčbu zvýšených

hladin kyseliny močové. Záchvaty dny se nevyskytnou u každého, ale mohou se u Vás objevit i při užívání

přípravku Febul a zvláště během prvních týdnů nebo měsíců léčby. Je důležité, abyste užíval(a) Febul, i když

máte záchvat dny, protože Febul stále působí snižování hladiny kyseliny močové. V průběhu času se dnavé

záchvaty vyskytují méně často a jsou méně bolestivé, pokud užíváte přípravek Febul každý den.

Váš lékař bude často předepisovat jiné léky, bude-li to nutné, pro zabránění nebo léčbu příznaků záchvatu

dny (jako je bolest a otok kloubů).

U pacientů s velmi vysokými hladinami kyseliny močové (např. těch, kteří podstupují chemoterapii nádoru)

by léčba léky snižujícími kyselinu močovou mohla vést k tvorbě xantinu v močových cestách a následně

možným kamenům, i když toto nebylo u pacientů léčených febuxostatem pro syndrom nádorového rozpadu

pozorováno.

Váš lékař Vás může požádat, abyste podstoupil(a) vyšetření krve pro kontrolu, zda máte normální funkci

jater.

Děti a dospívající

Nedávejte tento léčivý přípravek dětem mladším 18 let, protože bezpečnost a účinnost nebyla stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek

Febul

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je zvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte léky obsahující některé

z následujících látek, protože mohou vzájemně reagovat s přípravkem Febul a Váš lékař může zvážit nutná

opatření:

merkaptopurin (používaný k léčbě nádorů)

azathioprin (používaný ke snížení imunitní odpovědi)

teofylin (používaný k léčbě astmatu)

Těhotenství a kojení

Není známo, zda může přípravek Febul poškodit nenarozené dítě. Febul by neměl být užíván během

těhotenství. Není známo, zda Febul může přecházet do mateřského mléka. Neměla byste užívat Febul, pokud

kojíte nebo pokud budete kojit.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha

s

trojů

Uvědomte si, že se u Vás mohou během léčby objevit závratě, ospalost, rozmazané vidění a necitlivost nebo

brnění a v takovém případě byste neměl(a) řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek

Febul

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Na zadní straně blistru jsou uvedeny dny v týdnu pro usnadnění

kontroly užívání přípravku každý den.

Tablety se užívají ústy a mohou být užívány nezávisle na jídle.

Dna

Febul je k dispozici buď jako 80mg nebo 120mg tablety. Váš lékař Vám předepíše takovou sílu, která bude

pro Vás vhodná.

Užívejte přípravek Febul každý den, i když se u Vás nevyskytne dnavý záchvat.

Prevence a

léčba vysokých hladin kyseliny močové u pacientů podstupujících chemoterapii nádoru

Febul je k dispozici ve formě tablet obsahujících 120 mg.

Užívání přípravku Febul zahajte 2 dny před chemoterapií a v užívání pokračujte podle doporučení lékaře.

Léčba je obvykle krátkodobá.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Febul

, než jste měl

(a)

V případě náhodného předávkování požádejte svého lékaře o radu nebo kontaktujte nejbližší zdravotnické

zařízení poskytující neodkladnou péči.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípr

avek Febul

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Febul, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud se neblíží čas pro

užití další dávky. V takovém případě vynechte zmeškanou dávku a užijte svou další dávku v normální dobu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek

Febul

Neukončujte užívání přípravku Febul bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe. Pokud ukončíte užívání

přípravku Febul, může dojít ke zvýšení hladiny kyseliny močové a Vaše příznaky se mohou zhoršit v

důsledku vytváření nových krystalů urátu v kloubech a jejich okolí a v ledvinách.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné n

e

žádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Pokud se objeví následující vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů),

přestaňte

užívat tento přípravek a ihned kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici, protože by mohly

následovat závažné alergické reakce:

anafylaktické reakce, léková hypersenzitivita (viz také bod 2 „Upozornění a opatření“)

potenciálně život ohrožující kožní vyrážky charakterizované vznikem puchýřů a odlupováním kůže a

vnitřních povrchů tělních dutin, např. úst a genitálií, bolestivými vředy v ústech a/nebo v oblasti

genitálií, spojené s horečkou, bolestí v krku a únavou (Stevensův-Johnsonův syndrom/toxická

epidermální nekrolýza), nebo zvětšením lymfatických uzlin, zvětšením jater, zánětem jater (až

selháním jater), zvýšením počtu bílých krvinek v krevním obrazu (polékové reakce s eozinofilií a

systémovými příznaky – DRESS) (viz bod 2)

generalizované kožní vyrážky

Časté n

e

žádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) jsou:

abnormální výsledky jaterních testů

průjem

bolest hlavy

vyrážka (včetně různých typů vyrážek, viz níže v bodech „méně časté“ a „vzácné“)

pocit na zvracení

zhoršení příznaků dny

lokalizovaný otok v důsledku hromadění tekutin v tkáních (edém)

Další nežádoucí účinky, které nejsou zmíněny výše, jsou uvedeny níže.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) jsou:

snížení chuti k jídlu, změna hladiny cukru v krvi (cukrovka) s příznaky, jako je nadměrná žízeň,

zvýšení hladiny tuků v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti

ztráta sexuální touhy

poruchy spánku, ospalost

závratě, necitlivost, brnění, snížená nebo změněná citlivost kůže (hypestézie, hemiparéza nebo

parestézie), změněná chuť, snížené vnímání pachů (hyposmie)

abnormální EKG, nepravidelný nebo rychlý srdeční tep, vnímání vlastního srdečního tepu (palpitace)

návaly horka nebo zčervenání (např. zarudnutí obličeje nebo krku), zvýšení krevního tlaku, krvácení

(pozorované jen u pacientů užívajících chemoterapii při krevních onemocněních)

kašel, dechová nedostatečnost, nepříjemný pocit nebo bolest na prsou, zánět nosní sliznice a/nebo hrdla

(infekce horních cest dýchacích), bronchitida

sucho v ústech, bolest břicha nebo plynatost, pálení žáhy/poruchy trávení, zácpa, častější stolice,

zvracení, žaludeční potíže

svědění, kopřivka, zánět kůže, změna zbarvení kůže, malá červená nebo fialová tečka na kůži, malé

ploché červené tečky na kůži, plochá červená oblast na kůži, která je pokryta malými spojitými

hrbolky, vyrážka, červené oblasti a skvrny na kůži, jiné poruchy kůže

svalové křeče, svalová slabost, bolest svalů/kloubů, bursitida nebo artritida (zánět kloubů obvykle

doprovázený bolestí, otokem a/nebo ztuhlostí), bolest končetin, bolest zad, svalový spasmus (křeče

svalů)

krev v moči, abnormálně časté močení, abnormální výsledky vyšetření moči (zvýšená hladina

bílkoviny v moči), snížení normální funkce ledvin

únava, bolest na prsou, nepříjemný pocit na hrudi

kameny v žlučníku nebo žlučovodech (cholelitiáza)

zvýšená hladina thyreostimulačního hormonu (TSH) v krvi

změny složení krve nebo množství krevních buněk nebo destiček (abnormální výsledky vyšetření krve)

ledvinové kameny

potíže s erekcí

Vzácné nežádoucí

účinky

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) jsou:

poškození svalů, stav, který ve vzácných případech může být závažný. Může dojít ke vzniku svalových

obtíží, a pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu, může se jednat o neobvyklý

rozpad svalové tkáně. Jestliže pociťujete bolest svalů, citlivost na dotek a slabost, okamžitě kontaktujte

lékaře.

závažné otoky hlubších vrstev kůže, zejména okolo rtů, očí, otoky genitálií, rukou, chodidel nebo

jazyka s možnými náhlými dýchacími obtížemi

vysoká horečka v kombinaci s vyrážkou podobnou spalničkové vyrážce, zvětšení lymfatických uzlin,

zvětšení

jater,

zánět

jater

(až

selhání

jater),

zvýšení

počtu

bílých

krvinek

v krevním

obrazu

(leukocytóza, s eozinofilií nebo bez eozinofilie)

červenání kůže (erytém), vyrážka různých typů (např. svědivá, s bílými tečkami, s puchýřky, s puchýři

obsahujícími hnis, s odlupováním kůže, vyrážka podobná spalničkám), rozsáhlý erytém (červené

zbarvení kůže), odumírání a puchýřovité odlučování pokožky a sliznic, které má za následek jejich

odlupování a možnou sepsi (Stevensův-Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza)

nervozita

pocit žízně

zvonění v uších

rozmazané vidění, změny zraku

ztráta vlasů

tvorba vředů v ústech

zánět slinivky břišní: běžnými příznaky jsou bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení

zvýšené pocení

snížení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, nekontrolovatelná ztráta chuti k jídlu (anorexie)

ztuhlost svalů a/nebo kloubů

abnormálně nízký počet krevních buněk (bílých nebo červených krvinek nebo krevních destiček)

naléhavá potřeba močení

změny nebo snížení množství moči z důvodu zánětu ledvin (tubulointersticiální nefritida)

zánět jater (hepatitida)

zežloutnutí kůže (žloutenka)

poškození jater

zvýšená kreatinfosfokináza v krvi (ukazatel poškození svalu)

náhlá srdeční smrt

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

Febul

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Febul obsahuje

Léčivou látkou je febuxostatum

Jedna tableta obsahuje febuxostatum 80 mg nebo 120 mg

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

mikrokrystalická celulosa, mannitol E421, hyprolosa, sodná sůl kroskarmelosy,

magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva

tablety: částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol (E1203), oxid titaničitý (E171),

makrogol, mastek (E553b), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)

Jak přípravek

Febul

vypadá a co obsahuje toto balení

Febul 80 mg potahované tablety jsou světle žluté až žluté, potahované tablety ve tvaru tobolky (přibližně 18

x 6 mm), hladké na obou stranách, s vyražením „F80“ na jedné straně.

Febul 120 mg potahované tablety jsou světle žluté až žluté, potahované tablety ve tvaru tobolky (přibližně 19

x 8 mm), hladké na obou stranách, s vyražením „F120“ na jedné straně.

Tablety jsou dodávány v baleních s 10, 14, 28, 30, 42, 56, 84 nebo 98 potahovanými tabletami.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrob

ce

Držitel rozhodnutí o registraci

G.L.Pharma GmbH

Schlossplatz 1

Lannach

Rakousko

Výrobce

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakousko

HBM Pharma s.r.o

Sklabinská 30

036 80 Martin

Slovenská republika

Tento l

éč

i

vý pří

pravek je

v č

len

ských

st

á

tech EHP registr

ován

pod t

ě

mito n

á

zvy:

Česká republika:

Febul

Maďarsko:

Feburo

Rakousko:

Feburo

Švédsko:

Feburo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

28. 2. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls275298/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

FEBUL 80 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje febuxostatum 80 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta)

Světle žluté až žluté, potahované tablety ve tvaru tobolky 17,6 x 6,0 mm, hladké na obou stranách,

s vyražením „F80“ na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba chronické hyperurikémie u stavů, kdy již došlo k vytvoření urátových depozit (včetně anamnézy nebo

přítomnosti dnavých tofů a/nebo dnavé artritidy).

Febul je indikován u dospělých pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená perorální dávka febuxostatu je 80 mg jednou denně nezávisle na jídle. Pokud je hladina kyseliny

močové v séru po 2 až 4 týdnech vyšší než 6 mg/dl (357 mikromolů/l), může být zvážena dávka 120 mg

febuxostatu jednou denně.

Febuxostat účinkuje dostatečně rychle, aby umožnil opakované testování hladiny kyseliny močové v séru po

dvou týdnech. Terapeutickým cílem je snížit a udržet hladinu kyseliny močové v séru pod 6 mg/dl

(357 mikromolů/l).

Doporučuje se profylaxe dnavých záchvatů po dobu minimálně 6 měsíců (viz bod 4.4).

Starší

pacienti

U starších pacientů není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Účinnost a bezpečnost nebyla plně hodnocena u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu <30 ml/min, viz bod 5.2).

U pacientů s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování.

Porucha funkce jater

Účinnost a bezpečnost febuxostatu nebyla hodnocena u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh

skóre C).

Doporučené dávkování u pacientů s mírnou poruchou funkce jater je 80 mg. U pacientů se středně těžkou

poruchou funkce jater jsou k dispozici omezené informace.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost febuxostatu u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupná žádná data.

Způsob podání

Perorální podání

FEBUL se užívá ústy a lze ho užívat s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 (viz také bod 4.8).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kardiovaskulární poruchy

Léčbě febuxostatem u pacientů s existujícím závažným kardiovaskulárním onemocněním (např. infarktem myokardu,

cévní mozkovou příhodou nebo nestabilní anginou pectoris) je třeba se vyhnout, pokud existují jiné vhodné možnosti

léčby.

Ve studiích APEX a FACT byl v celkové skupině febuxostatu pozorován početně vyšší výskyt kardiovaskulárních

příhod APTC hlášených zkoušejícím (definované cílové parametry dle Anti-Platelet Trialists‘ Collaboration (APTC)

zahrnující kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu, nefatální cévní mozkovou příhodu) než ve skupině

alopurinolu (1,3 oproti 0,3 příhod na 100 pacientoroků). Ve studii CONFIRMS tomu však tak nebylo (podrobné údaje o

studii viz bod 5.1). Incidence kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím v kombinovaných studiích fáze 3

(studie APEX, FACT a CONFIRMS) byla 0,7 oproti 0,6 příhod na 100 pacientoroků. V dlouhodobých prodloužených

studiích byl výskyt kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím 1,2 příhod pro febuxostat a 0,6 příhod pro

alopurinol na 100 pacientoroků. Nebyly nalezeny žádné statisticky významné rozdíly a žádná příčinná souvislost s

febuxostatem nebyla stanovena. Mezi identifikované rizikové faktory mezi těmito pacienty patřily anamnéza

aterosklerózy a/nebo infarkt myokardu nebo městnavé srdeční selhání.

Frekvence závažných nežádoucích kardiálních příhod (major cardiac adverse events, MACE) se v poregistrační studii

CARES (viz bod 5.1 pro podrobnou charakteristiku studie) vyskytla v podobném poměru u skupin léčených

febuxostatem a alopurinolem (poměr rizik 1,03; 95% interval spolehlivosti 0,87–1,23), ale výskyt kardiovaskulárního

úmrtí byl pozorován vyšší u febuxostatu než alopurinolu (4,3 % vs. 3,2 % pacientů; poměr rizik 1,34; 95% interval

spolehlivosti 1,03–1,73).

Léková alergie/hypersenzitivita

Po uvedení přípravku na trh byla shromážděna hlášení vzácně vyskytujících se závažných

alergických/hypersenzitivních reakcí včetně život ohrožujícího Stevens-Johnsonova syndromu, toxické

epidermální nekrolýzy a akutních anafylaktických reakcí/šoku. Tyto reakce nastaly ve většině případů během

prvního měsíce léčby febuxostatem. Někteří, ale ne všichni tito pacienti, hlásili i ledvinové poškození a/nebo

předchozí přecitlivělost na allopurinol. V některých případech byly závažné hypersenzitivní reakce, včetně

polékových reakcí s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS), spojeny s horečkou, hematologickou,

ledvinovou nebo jaterní účastí.

Pacienti by měli být upozorněni na známky a příznaky alergických/hypersenzitivních reakcí a pro tyto

příznaky pečlivě sledováni (viz bod 4.8). Pokud se objeví závažné alergické/hypersenzitivní reakce, včetně

Stevensova-Johnsonova syndromu, měla by být léčba febuxostatem ihned ukončena, jelikož brzké ukončení

léčby je spojováno s lepší prognózou. Pokud se u pacienta objeví alergické/hypersenzitivní reakce včetně

Stevensova-Johnsonova syndromu a akutní anafylaktické reakce/šok, léčba febuxostatem u tohoto pacienta

nesmí být nikdy obnovena.

Akutní záchvaty

dny (dnav

ý

záchvat)

Léčba febuxostatem by neměla být zahájena, dokud akutní záchvat dny úplně neodezněl. Během zahájení

léčby se mohou objevit záchvaty dny v důsledku změny hladin kyseliny močové v séru, která je způsobena

mobilizací kyseliny močové z tkáňových depozit (viz bod 4.8 a 5.1). Při zahájení léčby febuxostatem je

doporučena profylaxe záchvatů dny nesteroidními antiflogistiky nebo kolchicinem pod dobu minimálně šesti

měsíců (viz bod 4.2).

Pokud se objeví záchvat dny během léčby febuxostatem, neměla by být léčba přerušena. Záchvat dny by měl

být léčen současně v závislosti na individuálním stavu pacienta. Kontinuální léčba febuxostatem snižuje

frekvenci a intenzitu záchvatů dny.

Depozita xanthinu

U pacientů, u kterých je výrazně zvýšená rychlost tvorby urátů (např. maligní onemocnění a jeho léčba,

Lesch-Nyhanův syndrom), by se mohla absolutní koncentrace xanthinu v moči ve vzácných případech

dostatečně zvýšit, aby umožnila jeho ukládání v močovém traktu. Protože u těchto pacientů není žádná

zkušenost s febuxostatem, není zde jeho použití doporučeno.

Merkaptopurin/azathioprin

Užívání febuxostatu není doporučeno u pacientů, kteří jsou současně léčeni merkaptopurinem/azathioprinem,

protože inhibice xantin-oxidázy febuxostatem může způsobit zvýšení plazmatické koncentrace

merkaptopurinu/azathioprinu, které může vést k závažné toxicitě. Interakční studie na lidech nebyly

provedeny.

Pokud se nelze současnému užívání vyhnout, doporučuje se snížit dávky merkaptopurinu/azathioprinu. Na

základě modelování a simulační analýzy dat z preklinických studií na potkanech, musí být při současném

podávání s febuxostatem dávka merkaptopurinu/azathioprinu snížena na 20 % nebo méně původně

předepsané dávky, aby se předešlo možným hematologickým účinkům (viz body 4.5 a 5.3).

Pacienti musí být pečlivě sledováni a následně dávky merkaptopurinu/azathioprinu musí být upraveny na

základě vyhodnocení terapeutické odpovědi a nástupu možných toxických účinků.

Pacienti po

orgánové

transplantaci

Vzhledem k chybějícím zkušenostem u pacientů po orgánové transplantaci není febuxostat u těchto skupin

pacientů doporučen (viz bod 5.1).

Theofylin

U zdravých subjektů neukázalo současné podávání febuxostatu 80 mg a theofylinu 400 mg v jednorázové

dávce žádné farmakokinetické interakce (viz bod 4.5). Febuxostat 80 mg se může používat u pacientů, kteří

jsou současně léčeni theofylinem bez rizika zvýšení plazmatické hladiny theofylinu. Údaje pro febuxostat

120 mg nejsou k dispozici.

Poruchy jater

Ve fázi 3 kombinovaných klinických studií byly u pacientů léčených febuxostatem pozorovány mírné

abnormality funkce jater (5,0 %). Před zahájením léčby febuxostatem a periodicky poté je podle uvážení

lékaře doporučeno pravidelné provádění jaterních testů (viz bod 5.1).

Poruchy štítné žlázy

U pacientů léčených dlouhodobě febuxostatem (5,5 %) bylo v dlouhodobých otevřených prodloužených

studiích pozorováno zvýšení hladin TSH (>5,5 µIU/ml). U pacientů se změnou funkce štítné žlázy je při

léčbě febuxostatem doporučována opatrnost (viz bod 5.1).

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné form

y interakce

Merkaptopurin/azathioprin

Na základě mechanismu účinku febuxostatu na inhibici XO není současné použití doporučeno. Inhibice XO

febuxostatem může vyvolat zvýšení plazmatických koncentrací těchto léčiv, což by vedlo k toxicitě. Studie

lékových interakcí febuxostatu s jinými léčivy (kromě theofylinu), která jsou metabolizována XO, nebyly u

lidí provedeny.

Modelování a simulační analýza dat z preklinických studií na potkanech indikují, že v případě současného

podávání s febuxostatem, musí být dávka merkaptopurinu/azathioprinu snížena na 20 % nebo méně původně

předepsané dávky (viz body 4.4 a 5.3).

Interakční studie u febuxostatu a cytotoxické chemoterapie nebyly provedeny. Nejsou k dispozici údaje

týkající se bezpečnosti febuxostatu během cytotoxické léčby.

Rosiglitazon/ CYP2C8 s

ubstráty

Febuxostat se ukázal být slabým inhibitorem CYP2C8 in vitro. Ve studii na zdravých subjektech nemělo

současné podání denní dávky 120 mg febuxostatu se 4 mg rosiglitazonu v jednorázové perorální dávce žádný

vliv na farmakokinetiku rosiglitazonu ani jeho metabolitu N-desmetyl rosiglitazonu, což značí, že febuxostat

není in vivo inhibitorem enzymu CYP2C8. Proto se předpokládá, že současné podávání febuxostatu

s roziglitazonem či jinými CYP2C8 substráty nevyžaduje žádnou úpravu dávkování těchto látek.

Theofylin

Na zdravých subjektech byla provedena interakční studie s febuxostatem, která hodnotila, zda může inhibice

XO vyvolat zvýšení hladiny theofylinu v oběhu, stejně, jako je hlášeno u jiných inhibitorů XO. Výsledky

studie ukázaly, že současné podání denní dávky febuxostatu 80 mg s theofylinem 400 mg v jednorázové

dávce nemá žádný vliv na farmakokinetiku ani na bezpečnost theofylinu. Proto není nutná zvláštní opatrnost

při současném podání febuxostatu 80 mg a theofylinu. Údaje pro febuxostat 120 mg nejsou k dispozici.

Naproxen a další inhibitory glukuronidace

Metabolismus febuxostatu závisí na uridinglukuronosyltransferázových (UGT) enzymech. Léčivé přípravky,

které inhibují glukuronidaci, jako jsou nesteroidní antiflogistika a probenecid, by mohly teoreticky ovlivnit

eliminaci febuxostatu. U zdravých subjektů bylo současné užívání febuxostatu a naproxenu v dávce 250 mg

dvakrát denně spojeno se zvýšením expozice febuxostatu (C

28 %, AUC 41 % a t

26 %). V klinických

studiích nesouviselo užívání naproxenu nebo dalších nesteroidních antiflogistik/Cox-2 inhibitorů s žádným

klinicky významným zvýšením nežádoucích účinků.

Febuxostat může být současně podáván s naproxenem bez nutnosti jakékoli úpravy dávky febuxostatu nebo

naproxenu.

Induktory glukuronidace

Silné induktory UGT enzymů mohou vést ke zvýšenému metabolismu a snížené účinnosti febuxostatu. 1 až

2 týdny po zahájení léčby silným induktorem glukuronidace je tudíž doporučeno sledování hladiny kyseliny

močové v séru. Naopak ukončení léčby induktorem může vést ke zvýšení plazmatických hladin febuxostatu.

Kolchicin/indometacin/hydrochlorothiazid/warfarin

Febuxostat může být současně podáván s kolchicinem nebo indometacinem bez nutnosti úpravy dávky

febuxostatu nebo současně podávané účinné látky.

Při podávání febuxostatu s hydrochlorothiazidem není nutná žádná úprava dávkování.

Není nutná úprava dávkování současně podávaného warfarinu. U zdravých jedinců nemělo souběžné

podávání febuxostatu (80 mg nebo 120 mg jednou denně) s warfarinem žádný vliv na farmakokinetiku

warfarinu. Při současném podávání warfarinu s febuxostatem nebyl ovlivněn INR ani aktivita faktoru VII.

Desipramin/CYP2D6 substráty

Bylo prokázáno, že febuxostat je in vitro slabý inhibitor CYP2D6. Ve studii u zdravých dobrovolníků

vyvolalo 120 mg febuxostatu podávaného jednou denně průměrné 22% zvýšení AUC desipraminu, substrátu

CYP2D6, což ukazuje na možný slabý inhibiční účinek febuxostatu na enzym CYP2D6 in vivo. Proto se

neočekává, že současné podávání febuxostatu s jinými CYP2D6 substráty bude vyžadovat jakoukoli úpravu

dávkování těchto látek.

Antacida

Bylo prokázáno, že současné užití antacida obsahujícího hydroxid hořečnatý a hlinitý prodlužuje absorpci

febuxostatu (přibližně 1 hodina) a vyvolává 32% snížení C

, ale nebyla pozorována žádná významná

změna AUC. Febuxostat může být tudíž užíván bez ohledu na užívání antacida.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje u velmi omezeného počtu těhotenství neprokázaly žádné nežádoucí účinky febuxostatu na těhotenství

nebo na zdraví plodu/novorozence. Studie na zvířatech neukazují přímé ani nepřímé nežádoucí účinky

s ohledem na březost, vývoj embrya/plodu nebo porod (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není

známo. Febuxostat by neměl být užíván během těhotenství.

Kojení

Není známo, zda se febuxostat vylučuje do mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly vylučování této

léčivé látky do mateřského mléka a poruchu vývoje kojených mláďat. Riziko pro kojené dítě není možné

vyloučit. Febuxostat by neměl být užíván během kojení.

Fertilita

Reprodukční studie s dávkou až 48 mg/kg/den provedené na zvířatech neukázaly žádné na dávce závislé

nežádoucí účinky na fertilitu (viz bod 5.3). Účinek febuxostatu na fertilitu u lidí není znám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a o

bsluhovat stroje

Po užití febuxostatu byly hlášeny somnolence, závratě, parestézie a rozmazané vidění. Pacienti by měli být

opatrní před řízením vozidel, obsluhou strojů nebo při provádění nebezpečných aktivit, dokud si neověří, že

febuxostat neovlivňuje nežádoucím způsobem jejich výkonnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezp

ečnostní

ho profilu

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v klinických studiích (4 072 subjektů léčených nejméně jednou

dávkou od 10 mg do 300 mg) a po uvedení přípravku na trh patří dnavé záchvaty, abnormality funkce jater,

průjem, nauzea, bolest hlavy, vyrážka a edém. Tyto nežádoucí účinky byly převážně mírné nebo střední

intenzity. Po uvedení přípravku na trh se objevily vzácné závažné hypersenzitivní reakce na febuxostat, z

nichž některé byly spojovány se systémovými příznaky.

Souhrn

nežádoucích úč

in

v tabulce

Časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100) a vzácné (

1/10 000 až <1/1 000) nežádoucí

účinky objevující se u pacientů léčených febuxostatem jsou uvedeny níže.

Četnosti vycházejí ze studií a zkušeností u pacientů s dnou po uvedení přípravku na trh.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky související s

léčbou v

kombinovaných dlouhotrvajících rozšířených klinických

studiích fáze 3 a po uvedení přípravku na t

rh

Poruchy krve a lymfatického

systému

Vzácné

Pancytopenie, trombocytopenie, agranulocytóza*

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Anafylaktické reakce*, léková hypersenzitivita*

Endokrinní poruchy

Méně časté

Zvýšení hladiny TSH v krvi

Poruchy oka

Vzácné

Rozmazané vidění

Poruchy metabolismu a výživy

Časté***

Dnavé záchvaty

Méně časté

Diabetes mellitus, hyperlipidemie, snížení chuti k jídlu, zvýšení

tělesné hmotnosti

Vzácné

Snížení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, anorexie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Snížení libida, nespavost

Vzácné

Nervozita

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Méně časté

Závratě, parestézie, hemiparéza, somnolence, změny chuti,

hypestézie, hyposmie

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné

Tinitus

Srdeční poruchy

Méně časté

Síňové fibrilace, palpitace, abnormální EKG

Vzácné

Náhlá srdeční smrt*

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze, návaly, návaly horka

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Méně časté

Dušnost, bronchitida, infekce horních cest dýchacích, kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté

Průjem

, nauzea

Méně časté

Bolest břicha, břišní distenze, gastro-ezofageální refluxní

choroba, zvracení, sucho v ústech, dyspepsie, zácpa, časté stolice,

nadýmání, gastrointestinální potíže

Vzácné

Zánět slinivky břišní, ulcerace dutiny ústní

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Abnormality jaterních testů**

Méně časté

Cholelithiáza

Vzácné

Hepatitida, žloutenka*, poškození jater*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka (včetně různých typů vyrážek hlášených s nižší

frekvencí, viz níže)

Méně časté

Dermatitida, kopřivka, pruritus, změna barvy kůže, kožní léze,

petechie, makulární vyrážka, makulopapulární vyrážka, papulární

vyrážka

Vzácné

Toxická epidermální nekrolýza*, Stevensův-Johnsonův

syndrom*, angioedém*, polékové reakce s eozinofilií a

systémovými příznaky*, generalizovaná vyrážka (závažné)*,

erytém, exfoliativní vyrážka, folikulární vyrážka, vezikulární

vyrážka, pustulární vyrážka, pruritická vyrážka*, erytematózní

vyrážka, morbiliformní vyrážka, alopecie, hyperhidróza

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Artralgie, artritida, myalgie, bolest svalů a kostí, svalová slabost,

svalový spasmus, svalové napětí, burzitida

Vzácné

Rhabdomyolýza*, ztuhlost kloubů, ztuhlost kosterního svalstva

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Selhání ledvin, nefrolitiáza, hematurie, polakisurie, proteinurie

Vzácné

Tubulointersticiální nefritida*, nucení na močení

Poruchy reprodukčního systému a

Méně časté

prsu

Erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Časté

Otok

Méně časté

Únava, bolest na prsou, hrudní potíže

Vzácné

Žízeň

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení hladiny amylázy v krvi, snížení počtu trombocytů,

snížení počtu bílých krvinek, snížení počtu lymfocytů, zvýšení

kreatinu v krvi, zvýšení kreatininu v krvi, snížení hemoglobinu,

zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšení triglyceridů v krvi,

zvýšení cholesterolu v krvi, snížení hematokritu, zvýšení laktát

dehydrogenázy v krvi, zvýšení draslíku v krvi

Vzácné

Zvýšení hladiny glukózy v krvi, prodloužení aPTT, snížení počtu

červených krvinek, zvýšení alkalické fosfatázy v krvi, zvýšení

kreatinfosfokinázy v krvi*

Nežádoucí účinky zjištěné po uvedení přípravku na trh

U pacientů, kteří jsou současně léčeni kolchicinem, se v kombinovaných studiích fáze 3 častěji

vyskytují neinfekční průjmy vyvolané léčbou a abnormální výsledky testů jaterních funkcí

Výskyt záchvatů dny v jednotlivých randomizovaných kontrolovaných studiích fáze 3 viz bod 5.1.

Popis vybraných nežá

do

ucích účinků

Po uvedení přípravku na trh se vzácně objevily závažné hypersenzitivní reakce na febuxostat, včetně

Stevensova-Johnsonova syndromu, toxické epidermální nekrolýzy a anafylaktických reakcí/šoku. Stevensův-

Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza jsou charakterizovány progresivní kožní vyrážkou

spojenou s puchýři nebo slizničními lézemi a podrážděním očí. Hypersenzitivní reakce na febuxostat mohou

být spojené s následujícími příznaky: kožní reakce charakterizované infiltrovanou makulopapulární erupcí,

generalizovanou nebo exfoliativní vyrážkou, ale také kožními lézemi, otokem obličeje, horečkou,

hematologickými abnormalitami jako trombocytopenie a eozinofilie a poškozením jednoho nebo více orgánů

(jaterní nebo ledvinové poškození včetně tubulointersticiální nefritidy) (viz bod 4.4).

Brzy po začátku léčby a během prvních měsíců byly často pozorovány dnavé záchvaty. Poté se v závislosti

na čase frekvence dnavých záchvatů snižuje. Doporučuje se profylaxe dnavých záchvatů (viz bod 4.2 a 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat

ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili

podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Pacienti s předávkováním by měli být léčeni pomocí symptomatické a podpůrné léčby.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky pro léčbu dny, přípravky inhibující tvorbu kyseliny močové, ATC

kód: M04AA03

Mechanismus účinku

Kyselina močová je cílový produkt metabolismu purinů u člověka a vytváří se v kaskádě hypoxanthin

xanthin

kyselina močová. Oba kroky ve výše uvedených transformacích jsou katalyzovány

xanthinoxidázou (XO). Febuxostat je 2-arylthiazolový derivát, který dosahuje svého terapeutického účinku,

snížení hladiny kyseliny močové v séru, prostřednictvím selektivní inhibice XO. Febuxostat je silný, non-

purinový selektivní inhibitor XO (NP-SIXO) s inhibiční hodnotou Ki in vitro nižší než jeden nanomol. Bylo

prokázáno, že febuxostat silně inhibuje jak oxidované tak redukované formy XO. Při terapeutických

koncentracích febuxostat neinhibuje další enzymy účastnící se metabolismu purinů a pyrimidinů, jako jsou

guanindeamináza, hypoxanthin guaninfosforibosyltransferáza, orotát fosforibosyltransferáza, orotidin

monofosfátdekarboxyláza nebo purin nukleosidfosforyláza.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost febuxostatu byla prokázána ve třech pivotních studiích fáze 3 (dvě pivotní studie APEX a FACT a

další studie CONFIRMS popsané níže), které byly provedeny u 4 101 pacientů s hyperurikémií a dnou.

V každé pivotní studii fáze 3 prokázal febuxostat lepší schopnost snižovat a udržovat sérové hladiny kyseliny

močové ve srovnání s alopurinolem. Primárním cílovým parametrem účinnosti ve studiích APEX a FACT

byl podíl pacientů, jejichž hladiny kyseliny močové za poslední tři měsíce byly nižší než 6,0 mg/dl

(357 mikromolů/l). V další studii fáze 3 – CONFIRMS, jejíž výsledky byly k dispozici po prvním vydání

rozhodnutí o registraci febuxostatu, byl primárním cílovým parametrem z hlediska účinnosti podíl pacientů,

kteří měli při závěrečné návštěvě sérové hladiny urátů <6,0 mg/dl. Do těchto studií nebyli zařazeni pacienti

s orgánovou transplantací (viz bod 4.2).

Studie APEX: Alopurinolem a placebem kontrolovaná studie účinnosti febuxostatu (APEX) byla

randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická, 28týdenní studie fáze 3. Bylo do ní randomizováno 1 072

pacientů: placebo (n=134), febuxostat 80 mg jednou denně (n=267), febuxostat 120 mg jednou denně

(n=269), febuxostat 240 mg jednou denně (n=134) nebo alopurinol (300 mg jednou denně [n=258] u

pacientů s výchozí hladinou kreatininu v séru

1,5 mg/dl nebo 100 mg jednou denně [n=10] u pacientů

s výchozí hladinou kreatininu v séru >1,5 mg/dl a

2,0 mg/dl). Jako bezpečnostní hodnocená dávka bylo

použito 240 mg febuxostatu (2krát vyšší než je doporučená nejvyšší dávka).

Studie APEX ukázala statisticky významnou superioritu obou léčebných ramen, jak febuxostatu 80 mg

jednou denně, tak febuxostatu 120 mg jednou denně versus léčebné rameno s konvenčně používanými

dávkami alopurinolu 300 mg (n=258)/100 mg (n=10) ve snížení hladiny kyseliny močové v séru pod 6 mg/dl

(357 mikromolů/l) (viz tabulka 2 a obrázek 1).

Studie FACT: Alopurinolem kontrolovaná studie s febuxostatem (FACT) byla randomizovaná, dvojitě

zaslepená, multicentrická, 52týdenní studie fáze 3. Bylo do ní randomizováno 760 pacientů: febuxostat

80 mg jednou denně (n=256), febuxostat 120 mg jednou denně (n=251) nebo alopurinol 300 mg jednou

denně (n=253).

Studie FACT prokázala statisticky významnou superioritu obou léčebných ramen, jak febuxostatu 80 mg, tak

febuxostatu 120 mg jednou denně versus léčebné rameno s konvenčně používanou dávkou alopurinolu

300 mg ve snížení a udržení hladiny kyseliny močové v séru pod 6 mg/dl (357 mikromolů/l).

Tabulka 2 shrnuje výsledky primárních cílových parametrů účinnosti:

Tabulka 2

Podíl pacientů

s

hladinami kyseliny močové v

séru <6,0

mg/dl (357mikromol/l)

Poslední tři měsíční návštěvy

Studie

febuxostat

80 mg jednou

denně

febuxostat

120 mg

jednou denně

alopurinol

300/100 mg

jednou denně

APEX

(28 týdnů)

48 %

(n=262)

65 %

*, #

(n=269)

22 %

(n=268)

FACT

(52 týdnů)

53 %

(n=255)

62 %

(n=250)

21 %

(n=251)

Kombinované

výsledky

51 %

(n=517)

63 %

*, #

(n=519)

22 %

(n=519)

výsledky získané od subjektů užívajících buď 100 mg jednou denně

(n=10: pacienti s hladinou kratininu v séru >1,5 a

2,0 mg/dl) nebo

300 mg jednou denně (n=509) byli seskupeni pro analýzy.

* p < 0,001 vs. alopurinol,

p < 0,001 vs. 80 mg

Schopnost febuxostatu snižovat hladiny kyseliny močové v séru byla rychlá a trvalá. Snížení hladiny

kyseliny močové v séru pod 6,0 mg/dl (357 mikromol/l) byly zaznamenány při návštěvě ve 2. týdnu a

udržely se během léčby. Průměrné hladiny kyseliny močové v séru v průběhu času pro každou léčebnou

skupinu ze dvou pivotních studií fáze 3 jsou uvedeny na obrázku 1.

Obrázek 1 Průměrné hladiny kyseliny močové v

séru v

kombinovaných pivotních studiích fáze 3

Týden

Průměrná (±SEM) hladina kyseliny močové v séru (mg/dl)

ADENURIC 80 mg

Alopurinol

Placebo

ADENURIC 120 mg

ADENURIC 240 mg

BL=výchozí stav SEM=standardní chyba průměru

Pozn.: 509 pacientů užívalo alopurinol v dávce 300 mg jednou denně; 10 pacientů s hladinou kreatininu

v séru >1,5 a <2,0 mg/dl dostávalo dávku 100 mg jednou denně (10 pacientů z 268 ve studii APEX).

240 mg febuxostatu bylo použito pro hodnocení bezpečnosti febuxostatu ve dvojnásobné dávce než je

doporučená nejvyšší dávka.

Studie CONFIRMS: Studie CONFIRMS byla randomizovaná kontrolovaná 26týdenní studie fáze 3, která

byla provedena za účelem zhodnocení bezpečnosti a účinnosti 40 mg a 80 mg febuxostatu v porovnání s 300

mg nebo 200 mg alopurinolem u pacientů s dnou a hyperurikémií. Dva tisíce dvě stě šedesát devět (2 269)

pacientů bylo randomizováno mezi febuxostat 40 mg podávaný jednou denně (n = 757), febuxostat 80 mg

podávaný jednou denně (n = 756) nebo alopurinol 300/200 mg podávaný jednou denně (n = 756). Nejméně

65 % pacientů mělo mírné až středně těžké poškození ledvin (s clearance kreatininu 30–89 ml/min. Po dobu

26 týdnů byla povinná profylaxe proti dnavým záchvatům.

Podíl pacientů, kteří při závěrečné návštěvě měli sérové hladiny urátů <6,0 mg/dl (357 µmol/l), činil 45 % u

40 mg febuxostatu, 67 % u 80 mg febuxostatu a 42 % u 300/200 mg alopurinolu.

Pri

mární cílový

parametr

u podskupiny pacientů s

poruchou funkce ledvin

Studie APEX hodnotila účinnost u 40 pacientů s poruchou funkce ledvin (tj. výchozí hladina kreatininu

v séru vyšší než 1,5 mg/dl a ≤ 2,0 mg/dl). U subjektů s poruchou funkce ledvin, které byly randomizovány

do alopurinolu, byla dávka ukončena na 100 mg jednou denně. Febuxostat dosáhl primárního cílového

parametru účinnosti u 44 % (80 mg jednou denně), 45 % (120 mg jednou denně) a 60 % (240 mg jednou

denně) pacientů ve srovnání s 0 % ve skupině alopurinolu v dávce 100 mg jednou denně a ve skupině

placeba.

Nevyskytly se žádné klinicky významné rozdíly v procentu snížení koncentrace kyseliny močové v séru u

zdravých subjektů bez ohledu na jejich renální funkci (58 % ve skupině s normální renální funkcí a 55 % ve

skupině se závažnou renální dysfunkcí).

Ve studii CONFIRMS byla prospektivně definována analýza pacientů se dnou a poruchou funkce ledvin,

která ukázala, že u pacientů se dnou a mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (65 % studovaných

pacientů) byl pro snížení sérových hladin urátů pod 6 mg/dl významně účinnější febuxostat než alopurinol

300/200 mg.

Primární cílový

parametr

u podskupiny pacientů s

hladinou kyseliny močové v

séru ≥ 10

mg/dl

Asi 40 % pacientů (kombinace studie APEX a FACT) mělo výchozí hladinu kyseliny močové v séru

≥10 mg/dl. V této podskupině dosáhl febuxostat primárního cílového parametru účinnosti (hladina kyseliny

močové v séru < 6,0 mg/dl po poslední 3. návštěvě) u 41 % (80 mg jednou denně), 48 % (120 mg jednou

denně) a 66 % (240 mg jednou denně) pacientů ve srovnání s 9 % ve skupině alopurinolu v dávce

300 mg/100 mg jednou denně a 0 % ve skupině placeba.

Ve studii CONFIRMS byl podíl pacientů s výchozí sérovou hladinou urátů ≥10 mg/dl, kteří dosáhli

primárního cílového parametru z hlediska účinnosti (sérové hladiny urátů <6,0 mg/dl při závěrečné

návštěvě), 27 % (66/249) u pacientů léčených febuxostatem 40 mg podávaným jednou denně, 49 %

(125/254) v případě febuxostatu 80 mg podávaného jednou denně a 31 % (72/230) u alopurinolu 300/200 mg

podávaného jednou denně.

Klinické výsledky: podíl pacientů vyžad

uj

ících léčbu dnavého záchvatu

Studie APEX: Během 8týdenního období profylaxe vyžadoval léčbu dnavých záchvatů vyšší podíl subjektů

(36 %) ve skupině léčené febuxostatem 120 mg než ve skupině s febuxostatem 80 mg (28 %), alopurinolem

300 mg (23 %) nebo placebem (20 %). Výskyt záchvatů se po období profylaxe zvýšil a postupně s časem

klesal. Mezi 8. a 28. týdnem dostávalo léčbu dnavých záchvatů 46 až 55 % subjektů. Během posledních

4 týdnů studie (ve 24.–28. týdnu) byly dnavé záchvaty pozorovány u 15 % (febuxostat 80 mg, 120 mg), 14 %

(alopurinol 300 mg) a 20 % (placebo) subjektů.

Studie FACT: Během 8týdenního období profylaxe vyžadoval léčbu dnavých záchvatů vyšší podíl subjektů

(36 %) ve skupině léčené febuxostatem 120 mg než ve skupině léčené febuxostatem 80 mg (22 %) nebo ve

skupině léčené alopurinolem 300 mg (21 %). Po 8týdenním období profylaxe se výskyt záchvatů zvýšil a

poté postupně s časem klesal (v 8. až 52. týdnu dostávalo léčbu dnavých záchvatů 64 % a 70 % subjektů).

Během posledních 4 týdnů studie (ve 49.–52. týdnu) byly dnavé záchvaty pozorovány u 6–8 % (febuxostat

80 mg, 120 mg) a u 11 % (alopurinol 300 mg) subjektů.

Podíl subjektů vyžadujících léčbu dnavého záchvatu (studie APEX a FACT) byl početně nižší ve skupinách,

které dosáhly průměrné hladiny kyseliny močové v séru po výchozím stavu nižší než 6,0 mg/dl, 5,0 mg/dl

nebo 4,0 mg/dl ve srovnání se skupinou, která dosáhla průměrné hladiny kyseliny močové v séru po

výchozím stavu ≥6,0 mg/dl během posledních 32 týdnů léčebné fáze (intervaly 20. týden – 24. týden až 49.

týden – 52. týden).

V průběhu studie CONFIRMS činil procentuální podíl pacientů vyžadujících léčbu dnavých záchvatů (1. den

až 6. měsíc) 31 % ve skupině febuxostatu 80 mg a 25 % ve skupině alopurinolu. Mezi skupinami léčenými

febuxostatem 80 mg a 40 mg nebyl v podílu pacientů, kteří vyžadovali léčbu dnavých záchvatů, pozorován

žádný rozdíl.

Dlouhodobé otevřené rozšířené studie

Studie EXCEL (C02-021): Studie Excel byla tříletá otevřená multicentrická randomizovaná rozšířená

bezpečnostní studie fáze 3, kontrolovaná alopurinolem u pacientů, kteří dokončili pivotní studie fáze 3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace