CEFEPIME ACCORD 1G Prášek pro injekční/infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MONOHYDRÁT CEFEPIM-DIHYDROCHLORIDU (CEFEPIMI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM)
Dostupné s:
ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z o.o., Varšava
ATC kód:
J01DE01
INN (Mezinárodní Name):
MONOHYDRATE CEFEPIME DIHYDROCHLORIDE (CEFEPIMI DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE)
Dávkování:
1G
Léková forma:
Prášek pro injekční/infuzní roztok
Podání:
Intramuskulární/intravenózní podání
Jednotky v balení:
10; 50
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
CEFEPIM
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
15/ 316/19-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls201136/2020

Příbalová informace: informace pro pacienta

Cefepime Accord 1 g prášek pro injekční/infuzní roztok

cefepimum

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Cefepime Accord a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám přípravek Cefepime Accord podán

Jak se přípravek Cefepime Accord používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cefepime Accord uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Cefepime Accord a k čemu se používá

Přípravek Cefepime Accord je antibiotikum používané u dospělých, dospívajících a dětí. Působí tak, že

zabíjí bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků označovaných jako

cefalosporiny

čtvrté

generace.

Používá se u dospělých a u dospívajících starších 12 let k léčbě následujících infekcí:

zápalu plic (pneumonie),

komplikované (závažné) infekce močových cest,

komplikované (závažné) infekce dutiny břišní,

zánětu pobřišnice (zánětu výstelky dutiny břišní - peritonitidy) spojeného s léčbou kontinuální

ambulantní peritoneální dialýzou (CAPD).

U dospělých:

akutní infekce žlučníku.

U dětí ve věku od 2 měsíců do 12 let a s tělesnou hmotností nižší než 40 kg k léčbě následujících infekcí:

komplikované (závažné) infekce močových cest,

zápalu plic (pneumonie),

zánětu mozkových blan (

bakteriální meningitidy

Cefepime se také používá u dospělých, dospívajících a u dětí starších než 2 měsíce:

při léčbě záchvatu horečky neznámého původu u pacientů se sníženou odolností (pokud je

podezření na horečku v důsledku bakteriální infekce u pacientů se středně závažnou až závažnou

neutropenií

). Dle potřeby se podá v kombinaci s jiným antibiotikem;

při léčbě otravy krve.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám přípravek

Cefepime Accord podán

Přípravek Cefepime Accord Vám nesmí být podán:

jestliže jste alergický(á) na cefepim nebo na pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

jestliže, jste prodělal(a) závažnou alergickou reakci (reakci z přecitlivělosti) na jakýkoli typ beta-

laktamového antibiotika (peniciliny, monobaktamy a karbapenemy);

jestliže se ve Vašem organismu hromadí kyselé látky (acidóza).

Informujte svého lékaře před zahájením používání přípravku Cefepim Accord, pokud si myslíte, že se

některá z výše uvedených informací na Vás vztahuje. V takovém případě Vám přípravek Cefepim

Accord nesmí být podán.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, jestliže:

jste prodělal(a)

alergickou reakci

na cefepim nebo na jiná antibiotika beta-laktamového typu

nebo na jakýkoli léčivý přípravek. Pokud u Vás dojde k alergické reakci během léčby

cefepimem,

okamžitě

kontaktujte svého lékaře, může to být závažné. V takovém případě lékař

léčbu okamžitě ukončí;

máte

astma

nebo nějaký́

sklon k alergii;

máte

problémy s ledvinami

. Dávku cefepimu je možné upravit;

se u Vás během léčby objeví

závažný a přetrvávající průjem

. To může být příznak zánětu

tlustého střeva vyžadující neodkladnou lékařskou pomoc;

je podezření na

novou infekci

během delšího používání přípravku Cefepim Accord. Může se

jednat o infekci mikroorganismy, které nejsou citlivé na cefepim a mohou vyžadovat přerušení

léčby;

podstupujete nějaký

krevní nebo močový test

. Je důležité informovat lékaře, že je Vám

podáván přípravek Cefepim Accord. Tento lék může změnit výsledky některých testů.

Děti

Zvláštní pokyny pro dávkování platí pro kojence a děti (viz bod 3).

Starší pacienti

U starších pacientů bude dávkování pečlivě zvoleno s ohledem na funkci ledvin, protože se zvyšuje

pravděpodobnost snížené funkce ledvin (viz bod 3).

Další léčivé přípravky a přípravek Cefepime Accord

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte následující:

jiná antibiotika, zejména aminoglykosidy (např. gentamicin) nebo "tablety na odvodnění"

(diuretika, např. furosemid); v těchto případech je třeba sledovat funkci Vašich ledvin.

léky, které se používají k prevenci srážení krve (kumarinová antikoagulancia, jako je warfarin);

může se stát, že se jejich účinek zvýší.

určité typy antibiotik (bakteriostatická antibiotika), protože mohou ovlivnit účinek cefepimu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nejsou-li k dispozici žádné informace o použití tohoto přípravku během těhotenství, proto má být

při předepisování přípravku Cefepime Accord těhotným ženám věnována zvláštní pozornost.

Pokud během léčby přípravkem Cefepime Accord otěhotníte, sdělte to svému lékaři.

Cefepim se vylučuje do lidského mateřského mléka ve velmi malém množství, proto se při

podávání ženě, která kojí, doporučuje opatrnost.

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu cefepimu na plodnost u člověka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky léčivého přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly studovány. Možné nežádoucí

účinky, jako je změněný stav vědomí, závratě, stav zmatenosti nebo halucinace, však mohou změnit

schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Cefepime Accord používá

Způsob podávání

Přípravek Cefepim Accord Vám podá lékař nebo zdravotní sestra. Je možné ho podat jako kapací infuzi

(intravenózní infuzi) nebo jako injekci přímo do žíly nebo jako injekci do velkého hýžďového svalu

(intramuskulární).

Obvyklá dávka

O správné dávce přípravku Cefepim Accord rozhodne Váš lékař a bude záviset na závažnosti a typu

infekce, na tom, zda užíváte nějaká jiná antibiotika, na Vaší tělesné hmotnosti a věku a na tom, jak dobře

fungují Vaše ledviny. Obvyklé trvání léčby je 7–10 dnů.

Dospělí a dospívající o tělesné hmotnosti vyšší než 40 kg (věk přibližně více než 12 let)

Obvyklá dávka u dospělého je 4 g denně rozdělená do dvou dávek (2 g po 12 hodinách). U velmi

závažných infekcí se může dávka zvýšit až na 6 g denně (2 g po 8 hodinách).

Kojenci starší než 2 měsíce a děti s tělesnou hmotností nižší než 40 kg (ve věku asi 12 let)

Na 1 kg tělesné hmotnosti kojence nebo dítěte

se má podat 50 mg cefepimu každých 12 hodin. V

případě velmi závažných infekcí a např. meningitidy bude dávka podána každých 8 hodin.

Kojenci ve věku 1–2 měsíce

Na 1 kg tělesné hmotnosti kojence

se podá 30 mg cefepimu každých 12 hodin (nebo každých 8 hodin

v případě velmi závažných infekcí).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pokud máte problémy s ledvinami, lékař může změnit Vaši dávku.

Promluvte si se svým lékařem

, pokud se Vás toto týká.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se podávání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Cefepime Accord, než jste měl(a)

V případě závažného předávkování, zejména u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin, může hemodialýza

pomoci odstranit cefepim z těla (peritoneální dialýza není přínosná). K náhodnému předávkování došlo

při podávání vysokých dávek pacientům s poruchou funkcí ledvin.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Cefepime Accord

Pokud si myslíte, že vám nebyla podána dávka přípravku Cefepime Accord, neprodleně to sdělte svému

lékaři.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Stavy, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost

U malého počtu osob, kterým je podáván přípravek Cefepime Accord, se vyskytne alergická reakce a

potenciálně závažná kožní reakce. Příznaky těchto reakcí zahrnují:

závažnou alergickou reakci

. Známky zahrnují

vyvýšenou a svědivou vyrážku, otok

, někdy

otok obličeje a úst způsobující

potíže s dýcháním

kožní vyrážku

s možnou tvorbou

puchýřků,

která vypadá jako

malé terčíky

(centrální tmavá

skvrna obklopená bledší oblastí s tmavým kruhem kolem okrajů);

rozšířenou vyrážku

puchýřky

olupováním kůže

. (Toto mohou být příznaky

Stevensova-

Johnsonova syndromu

nebo

toxické epidermální nekrolýzy

mykotické (plísňové) infekce

: ve vzácných případech mohou léky, jako je přípravek Cefepim

Accord, způsobovat přerůstání kvasinek (

kandid

) v těle, což může vést k mykotické infekci (jako

je moučnivka). Tento nežádoucí účinek je pravděpodobnější, pokud dostáváte přípravek

Cefepim Accord dlouhodobě.

Obraťte se na lékaře nebo na zdravotní sestru okamžitě, pokud se u Vás vyskytnou některé z

těchto příznaků

Velmi časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech

(mohou postihovat více

než 1 osobu z 10):

pozitivní Coombsův test

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihovat až 1 osobu z 10):

bolest v místě injekce, otok a zarudnutí podél žíly,

průjem,

kožní vyrážka.

Informujte svého lékaře

, pokud Vás trápí cokoli z níže uvedeného.

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

zvýšení hladin jaterních enzymů,

zvýšení hodnot bilirubinu (látka produkovaná játry),

změny počtu určitého typu bílých krvinek (

eozinofilie

nízký́

počet červených krvinek (

anémie

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihovat až 1 osobu ze 100):

zánět tlustého střeva způsobující průjem, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolesti břicha,

mykotické infekce v ústech, poševní infekce,

vysoká tělesná teplota (horečka),

zarudnutí kůže, kopřivka , svědění

pocit na zvracení, zvracení,

bolest hlavy.

Informujte svého lékaře

, pokud se u Vás vyskytne cokoli z následujícího:

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

nízké počty bílých krvinek, krevních destiček,

zvýšená hladina dusíku močoviny a kreatininu v krvi.

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihovat až 1 osobu z 1 000):

alergické reakce,

mykotické infekce (

kandidóza

záchvaty křečí, závratě, porucha chuti, pocit píchání nebo necitlivost kůže,

dušnost,

bolest břicha, zácpa,

zimnice.

Další nežádoucí účinky neznámé frekvence (a také jednotlivě hlášené případy)

závažné alergické reakce,

kóma, snížená úroveň vědomí nebo potíže s myšlením, zmatenost a halucinace,

falešně pozitivní testy glukózy v moči,

problémy s trávením,

problémy s ledvinami,

krvácení.

prosáknutí hluboké vrstvy kůže

bolest kloubů

tinitus

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

změny počtu určitých typů bílých krvinek

příliš rychlý́

rozpad červených krvinek (

hemolytická anémie

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webová stránka: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Cefepime Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn

před světlem.

Podmínky

uchovávání

rekonstituovaného/naředěného

léčivého

přípravku

konci

příbalové

informace „Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky“.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Cefepime Accord obsahuje

Léčivou látkou je cefepimum jako cefepimi dihydrochloridum monohydricum (1,19 g).

Pomocnou látkou je arginin (k úpravě pH).

Jak přípravek Cefepime Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Cefepime Accord je bílý až světle žlutý prášek pro injekční/infuzní roztok balený ve skleněné

injekční lahvičce s chlorbutylovou pryžovou zátkou a odtrhovacím víčkem.

Velikost balení: 1, 5, 10 nebo 50 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Accord Healthcare Polska Sp. Z.o.o.

ul. Taśmowa nº: 7, unit

02-677 Varšava

Polsko

Výrobce

Laboratorio Farmaceutico CT. S.r.l.

Via Dante Alighieri, 71

18038 Sanremo

Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Portugalsko

Cefepima Accord

Španělsko

Cefepima Accord 1 g polvo para solución inyectable y para perfusión EFG

Rakousko

Cefepim Accord 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions/Infusionslösung

Belgie

Cefepime Accord 1 g poeder voor oplossing voor injectie/infusie, poudre pour

solution injectable/pour perfusion, Pulver zur Herstellung einer Injektions-

/Infusionslösung

Česká republika

Cefepime Accord

Německo

Cefepim Accord 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung

Francie

CEFEPIME ACCORD 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion

(IM/IV)

Chorvatsko

Cefepim Accord 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju

Polsko

Cefepime Accord

Slovinsko

Cefepim Accord 1 g prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

6. 4. 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Po rekonstituci je roztok čirý, bezbarvý až žlutý a bez viditelných částic.

Podmínky uchovávání po rekonstituci

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Podmínky uchovávání po naředění:

Naředěné infuzní roztoky nebo roztok pro intramuskulární podání musí být použity okamžitě.

Intramuskulární podání

Při přípravě injekčního roztoku pro i.m. podání použijte jako rozpouštědlo 3 ml vody pro injekci nebo

0,5% nebo 1%.roztok lidokain-hydrochloridu

Použití lidokainu

V případě, že je jako rozpouštědlo použit roztok lidokainu, musí být roztoky cefepimu použity pouze k

intramuskulární injekci. Před použitím je nutné zvážit kontraindikace lidokainu, upozornění a další

důležité informace uvedené v souhrnu údajů o přípravku lidokainu.

Roztok lidokainu se nikdy nesmí podávat intravenózně.

Pro děti starší 30 měsíců je indikována i.m. injekce s lidokainem ve formě rozpouštědla.

Intravenózní podání

Přípravek Cefepime Accord 1 g má být rekonstituován s 10 ml vody pro injekci nebo 5% roztokem

glukózy nebo 0,9% roztokenm chloridu sodného. Výsledný roztok má být injikován přímo do žíly (3

až 5 minut) nebo do kanyly infuzního systému, zatímco pacient dostává infuzí kompatibilní roztok.

Následující tabulka obsahuje pokyny pro rekonstituci

Dávkování

způsob

podání

Přidané

rozpouštědlo

(ml)

Přibližný

výsledný

objem (ml)

Přibližná koncentrace

(mg/ml)

1 g i.m.

1 g i.v.

10,0

11,2

Intravenózní infuze

Přípravek Cefepime Accord 1 g po rekonstituci lze podat linkou infuzního systému nebo přímo do

infuzní tekutiny. Roztok má být podáván po dobu přibližně 30 minut.

Přípravek Cefepime Accord je kompatibilní s následujícími roztoky: 0,9% roztok chloridu sodného (s

nebo bez 5% roztoku glukózy), 5% roztok glukózy s roztokem Ringer-laktátu (s nebo bez 5% roztoku

glukózy), M/6 natrium-laktát (M/6) pro koncentrace 1 až 40 mg/ml.

Přípravek Cefepime Accord může být podáván současně s jinými antibiotiky nebo jinými léky za

předpokladu, že se nepoužije stejná stříkačka, stejná injekční lahvička nebo stejné místo vpichu.

Roztoky

cefepimu

jsou

kompatibilní

amikacinem,

ampicilinem,

klindamycinem,

heparinem,

chloridem draselným a theofylinem.

Stejně jako jiné cefalosporiny se u roztoku může po rekonstituci objevit žlutá barva, která však neznačí

ztrátu aktivity. Jen roztok bez částic lze použít.

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls201136/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cefepime Accord 1 g prášek pro injekční/infuzní roztok

Cefepime Accord 2 g prášek pro injekční/infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje cefepinum 1 g jako cefepimi dihydrochloridum monohydricum (1,19

Jedna injekční lahvička obsahuje cefepinum 2 g jako cefepimi dihydrochloridum monohydricum (2,38

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční/infuzní roztok.

Bílý až světle žlutý prášek.

pH rekonstituovaného roztoku je 4,0 – 6,0.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Cefepime Accord je indikován k léčbě závažných infekcí uvedených níže, které jsou

způsobeny patogeny citlivými na cefepim (viz body 4.4 a 5.1).

U dospělých a dospívajících starších 12 let a s tělesnou hmotností >40 kg

pneumonie

komplikované infekce močových cest (včetně pyelonefritidy),

komplikované intraabdominální infekce,

peritonitida související s dialýzou u pacientů léčených kontinuální ambulantní peritoneální

dialýzou (CAPD).

U dospělých

akutní infekce žlučových cest

U dětí ve věku od 2 měsíců do 12 let a s tělesnou hmotností ≤ 40 kg

pneumonie,

komplikované infekce močových cest (včetně pyelonefritidy),

bakteriální meningitida (viz bod 4.4).

Léčba pacientů s bakteriemií, která se objevuje v souvislosti s jakoukoli výše uvedenou infekcí nebo

existuje-li podezření na takovou souvislost.

Cefepim může být používán k empirické léčbě dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 2 měsíců do

12 let s febrilní neutropenií, u níž je podezření, že je důsledkem bakteriální infekce. U pacientů s

vysokým rizikem závažných infekcí (např. pacienti s nedávnou transplantací kostní dřeně, hypotenzí při

vyšetření, se základním onemocněním hematologickou malignitou nebo závažnou nebo prolongovanou

neutropenií) může být antimikrobiální monoterapie nevhodná. Neexistuje dostatek údajů pro podporu

účinnosti monoterapie cefepimem u takových pacientů. Může být doporučena kombinovaná terapie s

aminoglykosidy nebo glykopeptidy při zohlednění individuálního profilu rizika pacienta.

Cefepim má být podáván společně s dalšími antimikrobiálními látkami, kdykoli by možný rozsah

kauzativních bakterií nezapadal do spektra účinnosti.

Je třeba vzít v úvahu úřední pokyny týkající se vhodného používání antibakteriálních látek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávkování a způsob podání se řídí charakterem a závažností infekce, citlivostí patogenu, funkcí ledvin

a celkovou konstitucí pacienta.

Dávkování u pacientů s normální funkcí ledvin:

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností >40 kg (věk přibližně více než 12 let)

Jednotlivé dávky a dávkovací interval

Závažné infekce:

bakteriemie

pneumonie

komplikované infekce močových cest

(včetně pyelonefritidy)

akutní infekce žlučových cest

Velmi závažné infekce:

komplikované intraabdominální

infekce

empirická léčba pacientů s febrilní

neutropenií

2,0 g každých 12 hodin

2,0 g každých 8 hodin

Kojenci a děti (ve věku od 1 měsíce do 12 let a/nebo s tělesnou hmotností ≤40 kg s normální funkcí

ledvin)

Jednotlivé dávky (mg/kg tělesné hmotnosti), dávkovací interval a doba trvání léčby

Závažné infekce:

pneumonie

komplikované infekce

močových cest

(včetně

pyelonefritidy)

Velmi závažné infekce:

bakteriemie

bakteriální

meningitida

empirická léčba

pacientů s febrilní

neutropenií

Děti starší než 2 měsíce,

tělesná hmotnost

40 kg:

50 mg/kg každých12 hodin

Závažnější infekce

50 mg/kg každých 8 hodin po

dobu 10 dnů

50 mg/kg každých 8 hodin po

dobu 7-10 dnů

Kojenci od 1 do méně než 2

měsíců věku:

30 mg/kg každých 12 hodin

Závažnější infekce

30 mg/kg každých 8 hodin po

dobu 10 dnů

30 mg/kg každých 8 hodin po

dobu 7-10 dnů

Zkušenosti s podáváním cefepimu u dětí mladších než 2 měsíce jsou omezené. Doporučené dávkování

30 mg/kg každých 12 nebo 8 hodin bylo odvozeno z farmakokinetických údajů dětí starších než 2 měsíce

a je považováno za odpovídající pro děti ve věku od 1 do méně než 2 měsíců.

Pro děti s tělesnou hmotností >40 kg je platné doporučené dávkování pro dospělé.

Pro pacienty starší než 12 let s tělesnou hmotností <40 kg je platné doporučené dávkování pro mladší

pacienty s tělesnou hmotností <40 kg.

Maximální doporučená denní dávka 2 g každých 8 hodin jako pro dospělé nemá být překročena.

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin se má dávka cefepimu upravit, aby se kompenzovala pomalejší

rychlost eliminace ledvinami.

Dospělí a dospívající (>12 let a tělesná hmotnost >40 kg)

Pro pacienty s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje iniciální dávka 2,0 g

cefepimu.

Následující tabulka uvádí následnou udržovací dávku

Clearance kreatininu

[ml/min]

Doporučená udržovací dávka:

Jednotlivé dávky a interval podávání

Závažné infekce:

bakteriemie

pneumonie

komplikované infekce

močových cest

(včetně

pyelonefritidy)

akutní infekce

žlučových cest

Velmi závažné infekce:

komplikované

intraabdominální

infekce

empirická léčba

pacientů s febrilní

neutropenií

>50 (obvyklá dávka, není

nutná úprava)

2 g každých 12 hodin

2 g každých 8 h

30-50

2 g každých 24 hodin

2 g každých 12 h

11-29

1 g každých 24 hodin

2 g každých 24 h

0,5 g každých 24 hodin

1 g každých 24 h

Dialyzovaní pacienti

U pacientů podstupujících hemodialýzu bude přibližně 68 % z celkového objemu cefepimu přítomného

v těle na začátku dialýzy eliminováno během 3hodinové dialýzy. Farmakokinetické modelování

naznačuje, že je u těchto pacientů nutná redukce dávky. Doporučuje se následující dávkování:

Jedna úvodní dávka 1 g první den léčby cefepimem následovaná 500 mg denně s výjimkou febrilní

neutropenie, pro kterou je doporučena dávka 1 g denně.

V den dialýzy se má cefepim podávat po proběhnutí dialýzy. Pokud je to možné, má se cefepim podávat

každý den ve stejnou dobu.

U pacientů, kteří podstupují kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD), je doporučeno

následující dávkování:

1 g cefepimu každých 48 hodin v případě závažných infekcí (bakteriemie, pneumonie,

komplikované infekce močových cest (včetně pyelonefritidy), akutní infekce žlučových cest),

2 g cefepimu každých 48 hodin v případě velmi závažných infekcí (břišní infekce, peritonitidy,

empirické léčby pacientů s febrilní neutropenií).

Kojenci ve věku od 1 měsíce a děti ve věku do 12 let s tělesnou hmotností ≤ 40 kg

Dávka 50 mg/kg pro pacienty ve věku od 2 měsíců do 12 let (viz bod 5.2) a dávka 30 mg/kg pro kojence

ve věku od 1 do 2 měsíců jsou srovnatelné s dávkou 2 g u dospělých včetně stejného prodloužení

dávkovacího intervalu, jak ukazuje tabulka níže.

Děti ve věku od 2 měsíců s tělesnou hmotností <40 kg (asi 12 let)

Jednotlivé dávky (mg/kg tělesné hmotnosti) a dávkovací interval

Clearance kreatinu [ml/min]

Závažné infekce:

pneumonie

komplikované infekce

močových cest

(včetně

pyelonefritidy)

Velmi závažné infekce:

bakteriemie

bakteriální

meningitida

empirická léčba

pacientů s febrilní

neutropenií

> 50 (obvyklá dávka, není

nutná úprava)

50 mg/kg každých 12 hodin

50 mg/kg každých 8 hodin

30-50

50 mg/kg každých 24 hodin

50 mg/kg každých 12 hodin

11-29

25 mg/kg každých 24 hodin

50 mg/kg každých 24 hodin

12,5 mg/kg každých 24 hodin

25 mg/kg každých 24 hodin

Kojenci ve věku od 1 do <2 měsíců

Jednotlivé dávky (mg/kg tělesné hmotnosti) a dávkovací interval

Clearance kreatinu [ml/min]

Závažné infekce:

pneumonie

komplikované infekce

močových cest

(včetně

pyelonefritidy)

Velmi závažné infekce:

bakteriemie

bakteriální

meningitida

empirická léčba

pacientů s febrilní

neutropenií

> 50 (obvyklá dávka, není

nutná úprava)

30 mg/kg každých 12 hodin

30 mg/kg každých 8 hodin

30-50

30 mg/kg každých 24 hodin

30 mg/kg každých 12 hodin

11-29

15 mg/kg každých 24 hodin

30 mg/kg každých 24 hodin

7,5 mg/kg každých 24 hodin

15 mg/kg každých 24 hodin

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Starší pacienti

Protože u starších pacientů je větší riziko poruchy funkce ledvin, je třeba dávku zvolit s opatrností a

funkci ledvin monitorovat. Pokud je funkce ledvin snížená, doporučuje se úprava dávkování (viz bod

4.4).

Doba trvání léčby

Léčba obvykle trvá 7 až 10 dnů. Obecně se nemá cefepim podávat méně než 7 dnů a déle než 14 dnů.

Pro empirickou léčbu febrilní neutropenie je obvyklá doba trvání terapie 7 dnů nebo do ústupu

neutropenie.

Způsob podání

Cefepime Accord 1 g prášek pro injekční/infuzní roztok

Přípravek Cefepime Accord lze podávat hlubokou intramuskulární injekcí, přímou intravenózní injekcí

po dobu 3 až 5 minut nebo injekcí do linky setu pro podání, zatímco pacient dostává kompatibilní i.v.

tekutinu nebo intravenózní infuzí po dobu 30 minut.

Pokud je lidokain použit jako rozpouštědlo, výsledný roztok nemá být nikdy podán intravenózně (viz

bod 4.3). Je třeba vzít v úvahu informace v souhrnu údajů o přípravku pro lidokain.

Cefepime Accord 2 g prášek pro injekční/infuzní roztok

Přípravek Cefepime Accord lze podávat přímou intravenózní injekcí po dobu 3 až 5 minut nebo injekcí

do linky setu pro podání, zatímco pacient dostává kompatibilní i.v. tekutinu nebo intravenózní infuzí po

dobu 30 minut.

Jednorázová dávka 2 g cefepimu nemá být podávána iintramuskulárně.

Návod k rekonstituci léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Cefepim je kontraindikován u pacientů, u kterých se vyskytly v minulosti hypersenzitivní reakce na:

cefepim,

na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1,

jakýkoli jiný cefalosporin

jakékoli jiné beta-laktamové antibiotikum (např. peniciliny, monobaktamy a karbapenemy).

V důsledku obsahu argininu je tento přípravek dále kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na

arginin a u pacientů s acidózou. V případě hyperkalemie je proto doporučována opatrnost.

Cefepime Accord 1 g prášek pro injekční/infuzní roztok

Před intramuskulární injekcí cefepimu, je-li roztok lidokainu použit jako rozpouštědlo, musí být

vyloučena kontraindikace lidokainu (viz bod 4.4). Viz informace v souhrnu údajů o přípravku pro

lidokain, zvláště kontraindikace. Roztoky cefepimu obsahující lidokain se nikdy nesmí podávat

intravenózně.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivní reakce

Stejně jako u všech beta-laktamových antibakteriálních látek byly hlášeny závažné a občas fatální

hypersenzitivní reakce.

Před zahájením léčby cefepimem je třeba pečlivě stanovit, zda u pacienta nedošlo k hypersenzitivním

reakcím na cefepim, beta-laktamy nebo jiné léčivé přípravky.

Pacientům s astmatem nebo alergickou diatézou v anamnéze má být cefepim podáván s opatrností.

Během prvního podání musí být pacient pečlivě sledován. Pokud se objeví alergická reakce, musí být

léčba okamžitě přerušena.

závažných

hypersenzitivní

reakcí

může

být

nutné

podání

epinefrinu

nebo

zahájení

jiných

odpovídajících léčebných opatření.

Antibakteriální aktivita cefepimu

Vzhledem k relativně omezenému spektru antibakteriální aktivity cefepimu, není cefepim vhodný k

léčbě některých typů infekcí, pokud není patogen již zdokumentován a pokud není známo, že je citlivý,

nebo existuje-li velmi vysoké podezření, že nejpravděpodobnější patogen(y) by byl vhodný pro ošetření

za použití cefepimu (viz bod 5.1).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu ≤ 50 ml/min) nebo jiných stavů, které mohou

zhoršovat funkci ledvin, se má dávka cefepimu upravit tak, aby kompenzovala pomalejší vylučování

ledvin. Protože při obvyklých dávkách u pacientů s renální insuficiencí nebo jinými stavy, které mohou

snížit renální funkci, se mohou vyskytnout vysoké a prolongované koncentrace antibiotik v séru, je třeba

při podávání cefepimu těmto pacientům snížit udržovací dávku. Pokračující dávka má být stanovena

podle stupně poškození ledvin, závažnosti infekce a citlivosti původců (viz body 4.2 a 5.2).

Během postmarketingového sledování byly hlášeny následující závažné nežádoucí účinky: reverzibilní

encefalopatie (porucha vědomí, včetně zmatenost, halucinace, stupor a kóma), myoklonus, záchvaty

(zahrnující i nekonvulzivní status epilepticus) a/nebo selhání ledvin (viz bod 4.8). Většina případů se

vyskytla u pacientů s poruchou funkce ledvin, kteří dostávali dávky cefepimu, které přesahovaly

doporučené dávkování.

Obecně symptomy neurotoxicity zmizely po přerušení léčby cefepimem a/nebo po hemodialýze, ale

některé případy byly fatální.

Funkci ledvin je třeba důkladně monitorovat, pokud se spolu s cefepimem podávají léky s nefrotoxickým

potenciálem, jako jsou aminoglykosidy a účinná diuretika.

Průjem spojený s infekcí bakterií Clostridioides difficile

Průjem spojený s infekcí bakterií

Clostridioides difficile

byl hlášen při použití téměř všech antibiotik,

včetně cefepimu, a závažnost může být od mírného průjmu po fatální kolitidu. U všech pacientů u

kterých se objevil průjem po podání antibiotik je třeba myslet na infekci bakterií

C. difficile

. Je nutná

důkladná anamnéza; protože případ této infekce může nastat až dva měsíce po podání antibiotika. Pokud

existuje podezření nebo je tato diagnóza potvrzena, musí být ukončeno používání antibiotik, která nejsou

indikována proti

C. difficile

Antibiotika mají být podávána opatrně pacientům, u nichž byla prokázána určitá forma alergie, zejména

na léky. Dojde-li k alergické reakci na cefepim, je nutné zastavit léčbu a nasadit odpovídající další léčbu.

Podobně jako u jiných antibiotik může použití cefepimu vést přerůstání rezistentních mikroorganismů.

Pokud během léčby dojde k superinfekci, musí být přijata odpovídající opatření.

Starší pacienti

Z více než 6 400 dospělých pacientů léčených cefepimen v klinických studiích bylo 35 % pacientů ve

věku 65 let nebo více, zatímco 16 % bylo ve věku 75 let nebo více. U geriatrických pacientů v klinických

studiích, kteří dostávali obvyklou doporučenou dávku pro dospělé, byla klinická účinnost a bezpečnost

srovnatelná s klinickou účinností a bezpečností u negeriatrických dospělých pacientů, pokud neměli

pacienti renální insuficienci. Bylo pozorováno mírné prodloužení eliminačního poločasu a snížená

renální clearance ve srovnání s nálezy u mladších osob. Úprava dávkování se doporučuje, pokud je

narušená funkce ledvin (viz body 4.2 a 5.2).

O cefepimu je známo, že je vylučován ledvinami a riziko toxických reakcí na tento lék může být vyšší

u pacientů s poruchou funkce ledvin. Vzhledem k tomu, že u starších pacientů je vyšší pravděpodobnost

poškození funkce ledvin, je třeba při výběru dávky postupovat opatrně a monitorovatfunkci ledvin (viz

bod 5.2). U starších pacientů s poruchou funkce ledvin, kteří dostali obvyklou dávku cefepimu, se

vyskytly závažné nežádoucí účinky (viz bod 4.8), včetně reverzibilní encefalopatie (porucha vědomí,

včetně zmatenosti, halucinací, stuporu a kómatu), myoklonu, záchvatůkřečí (včetně epileptických stavů)

a/nebo porucha funkce ledvin.

Interference se serologickými testy

U pacientů léčených cefepimem dvakrát denně byl popsán pozitivní Coombsův test bez důkazů o

hemolýze.

Cefalosporinová antibiotika mohou vyvolat falešně pozitivní reakci na glukózu v moči v testech

založených na redukci mědi (Benediktův nebo Fehlingův roztok nebo test s tabletami Clinitest), ale ne

s testy pro průkaz glykosurie na bázi enzymů (glukózooxidáza). Proto se doporučuje používat testy

glukózy založené na enzymatických reakcích glukózoxidázy.

Cefepime Accord 1 g prášek pro injekční/infuzní roztok

Použití lidokainu

V případě, že je jako rozpouštědlo použit roztok lidokainu, musí být roztoky cefepimu použity pouze k

intramuskulární injekci. Před použitím je nutné zvážit kontraindikace lidokainu, upozornění a další

důležité informace uvedené v souhrnu údajů o přípravku lidokainu (viz bod 4.3).

Roztok lidokainu se nikdy nesmí podávat intravenózně.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakce.

Cefalosporiny mohou potencovat účinek kumarinových antikoagulancií.

Současná léčba bakteriostatickými antibiotiky může ovlivňovat působení beta-laktamových antibiotik.

Interakce s diagnostickými testy

U pacientů léčených cefepimem byl hlášen pozitivní Coombsův test bez důkazů o hemolýze.

V testu průkazu glykosurie redukcí mědi může dojít k falešně pozitivním výsledkům (nejlépe má být

použita enzymatická metoda).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku Cefepime v těhotenství jsou nedostatečné. Studie reprodukční toxicity na

zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3). Cefepim prochází placentární

bariérou.

Vzhledem k nedostatku klinických zkušeností má být přípravek Cefepime Accord podáván pouze po

pečlivém vyhodnocení poměru přínosu a rizika, zejména v prvních 3 měsících těhotenství.

Kojení

Protože přípravek Cefepime přechází do mateřského mléka, má být přípravek Cefepime Accord v

období kojení podáván pouze po přísném vyhodnocení poměru přínosu a rizika, přičemž je nutné zvážit

potenciálně negativní účinky na kojence (účinky na střevní flóru s možnou populací kvasinek a

senzibilizací k cefalosporinovým antibiotikům).

Fertilita

Údaje o účincích cefepimu na fertilitu u lidí nejsou k dispozici. Reprodukční studie na zvířatech

neprokázaly žádné účinky na fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Účinky léčivého přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly studovány. Možné nežádoucí

účinky, jako jsou změna stavu vědomí, závratě, stav zmatenosti nebo halucinace, však mohou změnit

schopnost řídit a obsluhovat stroje (viz body 4.4, 4.8 a 4.9).

Pacienti mají být varováni před řízením a obsluhou strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

V klinických studiích (N = 5598) byly nejčastějšími nežádoucími účinky gastrointestinální příznaky a

hypersenzitivní reakce.

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže hlášených během klinických nebo postmarketingových

zkušeností, je definována pomocí následující konvence:

velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1 000 až >1/100), vzácné (>1/10 000 až

>1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). Nežádoucí účinky

jsou uvedeny v pořadí podle klesající závažnosti v každé.

Třída orgánových systémů

Frekvence

MedDRA terminologie

Infekce a infestace

Méně časté

orální kandidóza, vaginální infekce

Vzácné

kandidóza

Poruchy krve a lymfatického

systému

Velmi časté

pozitivní Coombsův test

Časté

prodloužený protrombinový čas,

prodloužený parciální

tromboplastinový čas, anémie,

eozinofilie

Méně časté

trombocytopenie, leukopenie,

neutropenie

Není známo

aplastická anémie, hemolytická

anémie, agranulocytóza

Poruchy imunitního systému

Vzácné

anafylaktická reakce, angioedém

Není známo

anafylaktický šok

Poruchy metabolismu a výživy

Není známo

falešně pozitivní nález glukózy v

moči

Psychiatrické poruchy

Není známo

stav zmatenosti, halucinace

Poruchy nervového systému

Méně časté

bolest hlavy

Vzácné

křeče, parestezie, dysgeuzie,

závratě

Není známo

kóma, stupor, encefalopatie, změna

stavu

vědomí, myoklonus

Cévní poruchy

Časté

flebitida v místě aplikace infuze

Vzácné

vazodilatace

Není známo

haemoragie*

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné

tinitus

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy

Vzácné

dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Časté

průjem

Méně časté

pseudomembranózní kolitida,

kolitida, nauzea, zvracení

Vzácné

bolest břicha, zácpa

Není známo

gastrointestinální porucha

Poruchy jater a žlučových

cest

Časté

Zvýšení koncentrace

alaninaminotransferázy a

aspartátaminotransferázy, snížení

koncentrace bilirubinu v krvi

Poruchy

kůže

a

podkožní

tkáně

Časté

vyrážka

Méně časté

erytém, urtikarie, pruritus

Není známo

toxická epidermální nekrolýza*,

Stevensův-Johnsonův syndrom*,

erythema multiforme*

Poruchy

svalové

a

kosterní

soustavy a pohybové tkáně

Vzácné

bolest kloubů

Poruchy

ledvin

a

močových

cest

Méně časté

zvýšení koncentrace močoviny a

kreatininu v krvi

Není známo

renální selhání, toxická nefropatie*

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Vzácné

genitální pruritus

Celkové

poruchy

a

reakce

v místě aplikace

Časté

reakce v místě aplikace infuze,

zánět v místě injekce

Méně časté

horečka, zánět v místě infuze

Vzácné

zimnice

Vyšetření

Časté

zvýšení koncentrace alkalické

fosfatázy

* Nežádoucí účinky obecně akceptované jako související s jinými látkami v této třídě.

Pediatrie

Bezpečnostní profil cefepimu u kojenců a dětí je podobný jako u dospělých. Nejčastějším hlášeným

nežádoucím účinkem souvisejícím s podáváním cefepimu v klinických studiích byla vyrážka.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

V případech závažného předávkování, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin, může hemodialýza

pomoci při eliminaci cefepimu z těla (peritoneální dialýza není přínosná).

K náhodnému předávkování došlo, když byly pacientům s renální dysfunkcí podány vysoké dávky (viz

body 4.2 a 4.4).

Symptomy předávkování jsou encefalopatie (poruchy vědomí jako zmatenost, halucinace, stupor a

kóma), myoklonus, křeče a neuromuskulární podrážděnost.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, jiná beta-laktamová

antibiotika, cefalosporiny IV. generace, ATC kód: J01DE01

Mechanismus účinku

Mechanismus účinku cefepimu je založen na inhibici syntézy bakteriální buněčné stěny (v růstové fázi)

důsledku

inhibice

proteinů

vázajících

penicilin

(PBP),

například

transpeptidáz.

vede

baktericidnímu působení.

Farmakokinetické/farmakodynamické vztahy (FK/FD)

Účinnost do značné míry závisí na době, po kterou hladina léčiva překračuje minimální inhibiční

koncentraci (MIC) dotčeného patogenu.

Mechanismus rezistence

Cefepim má nízkou afinitu k chromozomálně kódovaným beta-laktamázám a je vysoce rezistentní k

hydrolýze většinou beta-laktamáz.

Bakteriální

rezistence

cefepim

může

být

důsledkem

jednoho

nebo

několika

z následujících

mechanismů:

snížená afinita k proteinům vázajícím penicilin k cefepimu,

produkce beta-laktamáz, které jsou schopny hydrolyzovat efektivně cefepim (např. několik

z rozšířeného spektra a chromozomálně zprostředkovaných beta-),

impermeabilita vnější membrány, která omezuje přístup cefepimu k proteinům vázajícím

penicilin u gramnegativních organismů,

efluxní pumpy pro léčivé látky.

Existuje částečná nebo kompletní zkřížená rezistence mezi cefepimem a dalšími cefalosporiny a

peniciliny.

Testování cefepimu se provádí pomocí standardních dilučních sérií. Následující minimální inhibiční

koncentrace byly stanoveny pro citlivé a rezistentní kmeny:

Hraniční hodnoty EUCAST (Evropský výbor pro testování antimikrobiální citlivosti) (2020-01-01) jsou

Patogeny

Citlivý

Rezistentní

Enterobacteriaceae

1 mg/l

> 4 mg/ml

Pseudomonas

spp.

0,001 mg/l

> 8 mg/ml

Staphylococcus

spp.

poznámka

poznámka

Streptococcus

skupiny A, B,

C a G

poznámka

poznámka

Streptococcus pneumoniae

1 mg/l

> 2 mg/ml

Skupina viridujících

streptokoků

0,5 mg/l

> 0,5 mg/ml

Haemophilus influenzae

0,25 mg/l

> 0,25 mg/ml

Moraxella catarrhalis

4 mg/l

> 4 mg/ml

FK/FD hraniční hodnoty

(druhově nespecifické

)

5

< 4 mg/l

> 8 mg/l

Citlivost stafylokoků na cefalosporiny používané k léčbě stafylokokových infekcí je odvozena od

citlivosti na cefoxitin.

Citlivost streptokoků skupin A, B, C a G na cefalosporiny se odvozuje z citlivosti na benzylpenicilin.

Citlivost

Prevalence získané rezistence se může u vybraných druhů lišit v závislosti na regionu a čase a jsou nutné

lokální informace o rezistenci, zejména při léčbě závažných infekcí. V případě potřeby je nutné vyhledat

radu odborníka, pokud je lokální prevalence rezistence známa a použití léku minilmálně u některých

typů infekcí je sporné.

Běžně citlivé druhy

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Staphylococcus aureus

(citlivý na meticilin)

Streptococcus pneumoniae

(včetně kmenů rezistentních na penicilin)º

Streptococcus pyogenes

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Haemophilus influenzae°

Moraxella catarrhalis°

Morganella morganii

Proteus mirabillis

%

Proteus vulgaris°

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace