Xagrid

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Anagrelide

Предлага се от:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

АТС код:

L01XX35

INN (Международно Name):

anagrelide

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Тромбоцитемия, съществено

Терапевтични показания:

Xagrid е показан за намаляване на повишени тромбоцитите в рисковите етерично-thrombocythaemia (ET) пациентите, които са непоносимост към техните текущата терапия или чиито повишени тромбоцитите не са намалени до приемливо ниво чрез техните текущата терапия. В групата на риска patientAn на риска и определя един или повече от следните функции:>60 години, а броят на тромбоцитите >1000 х 109/л или;история на събитията thrombohaemorrhagic .

Каталог на резюме:

Revision: 40

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-11-15

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
XAGRID 0,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
анагрелид (аnagrelide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Xagrid и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Xagrid
3.
Как да приемате Xagrid
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xagrid
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА XAGRID И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Xagrid съдържа активното вещество
анагрелид. Xagrid е лекарство, което
въздейства върху
развитието на тромбоцитите. То
н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКA НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xagrid 0,5 mg твърди капсули.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 0,5 mg
анагрелид (_anagrelide_) (под формата на
анагрелид
хидрохлорид).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка капсула съдържа лактоза
монохидрат (53,7 mg) и безводна лактоза
(65,8 mg).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула.
Матова бяла твърда капсула, върху
която е отпечатано "S 063".
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Xagrid е показан за намаляване на повишен
брой тромбоцити при рискови пациенти
с
есенциална (хеморагична)
тромбоцитемия (ЕТ) и проявена
непоносимост към текущата терапия
или при пациенти, чийто повишен брой
тромбоцити не се понижава до
приемливи нива чрез
прилаганата в момента терапия.
Рисков пациент
Понятието "рисков пациент с
есенциална (хеморагична)
тромбоцитемия" се определя чрез една
или повече от следните
характеристики:

> 60 годишна възраст или

брой тромбоцити > 1000 х 10
9
/l, или

анамнеза за тромбохеморагични
събития.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията с Xagrid следв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-02-2023
Листовка Листовка чешки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-02-2023
Листовка Листовка датски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-02-2023
Листовка Листовка немски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-02-2023
Листовка Листовка естонски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-02-2023
Листовка Листовка гръцки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-02-2023
Листовка Листовка английски 19-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-03-2017
Листовка Листовка френски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-02-2023
Листовка Листовка италиански 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-08-2018
Листовка Листовка латвийски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-08-2018
Листовка Листовка литовски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-02-2023
Листовка Листовка унгарски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-02-2023
Листовка Листовка малтийски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-08-2018
Листовка Листовка нидерландски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-08-2018
Листовка Листовка полски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-02-2023
Листовка Листовка португалски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-08-2018
Листовка Листовка румънски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-02-2023
Листовка Листовка словашки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-02-2023
Листовка Листовка словенски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-08-2018
Листовка Листовка фински 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-02-2023
Листовка Листовка шведски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-02-2023
Листовка Листовка норвежки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-02-2023
Листовка Листовка исландски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-02-2023
Листовка Листовка хърватски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-08-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите