Urorec

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Urorec
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Urorec
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • UROLOGICALS
 • Терапевтична област:
 • Простатна хиперплазия
 • Терапевтични показания:
 • Лечението на признаците и симптомите на доброкачествена простатна хиперплазия (БПХ).
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 15

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/001092
 • Дата Оторизация:
 • 28-01-2010
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/001092
 • Последна актуализация:
 • 25-12-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/482876/2014

EMEA/H/C/001092

Резюме на EPAR за обществено ползване

Urorec

silodosin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) зa

Urorec. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Urorec.

Какво представлява Urorec?

Urorec е лекарство, съдържащо активното вещество силодозин (silodosin). Предлага се под

формата на капсули (4 и 8 mg).

За какво се използва Urorec?

Urorec се използва за лечение на симптомите на бенигнена хиперплазия на простатата (БХП,

уголемена простатна жлеза) при възрастни. Простатната жлеза е орган, който се намира в

основата на пикочния мехур при мъжете. Когато е уголемена, тя може да предизвика нарушения

в потока на урината.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Urorec?

Препоръчителната доза е една капсула от 8 mg веднъж дневно. При мъже с умерени бъбречни

проблеми началната доза трябва да бъде 4 mg веднъж дневно. Тя може да бъде увеличена на 8

mg веднъж дневно след една седмица. Urorec не се препоръчва при пациенти с тежки бъбречни

проблеми.

Капсулите трябва да се приемат с храна, за предпочитане по едно и също време всеки ден.

Трябва да се гълтат цели, за предпочитане с чаша вода.

Страница 2/3

Как действа Urorec?

Активното вещество в Urorec, силодозин, представлява алфа-адренорецепторен антагонист. То

действа, като блокира рецепторите, наречени алфа1А адренорецептори в простатната жлеза,

пикочния мехур и уретрата (тръбичката, която води от пикочния мехур навън от тялото). Когато

тези рецептори се активират, те предизвикват съкращение на мускулите, които контролират

потока на урината. Като блокира тези рецептори, силодозин позволява на тези мускули да се

отпуснат, улеснява преминаването на урината и облекчава симптомите на БХП.

Как е проучен Urorec?

Преди провеждане на проучвания при хора ефектите на Urorec са изследвани върху

експериментални модели. Urorec е сравнен с плацебо (сляпо лечение) в три основни проучвания,

обхващащи над 1800 мъже с БХП. Едно от проучванията сравнява също Urorec с тамсулозин

(друго лекарство, използвано за БХП).

Основната мярка за ефективност в трите проучвания е подобрението по Международния

простатен симптоматичен индекс (International prostate symptom score, IPSS) при пациентите след

12 седмици на лечение. IPSS е въпросник за оценяване на симптоми като невъзможност за

изпразване на пикочния мехур, често уриниране и напрежение при уриниране. Пациентите сами

оценяват тежестта на симптомите.

Какви ползи от Urorec са установени в проучванията?

Urorec е по-ефективен от плацебо и също толкова ефективен, колкото тамсулозин за намаляване

на симптомите на БХП. В двете проучвания, в които Urorec е сравняван само с плацебо, IPSS е

около 21 точки в началото на проучването. След 12 седмици IPSS намалява с около 6,4 точки при

мъжете, приемащи Urorec, и с около 3,5 точки при мъжете, приемащи плацебо. В третото

проучване IPSS е около 19 точки преди лечението и намалява със 7,0 точки при мъжете,

приемащи Urorec, след 12 седмици, с 6,7 точки при мъжете, приемащи тамсулозин, и с 4,7 точки

при мъжете, приемащи плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Urorec?

Най-честата нежелана лекарствена реакция при Urorec (наблюдавана при повече от 1 на 10

пациенти) е намаляване на количеството на семенната течност при еякулация. При някои

пациенти, приемащи алфа-адренорецепторни антагонисти, може да настъпи интраоперативен

флопи ирис синдром (IFIS), който да доведе до усложнения по време на операция на катаракта.

IFIS е заболяване, при което ирисът е отпуснат. За пълния списък на всички нежелани

лекарствени реакции и ограничения, съобщени при Urorec, вижте листовката.

Защо Urorec е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Urorec са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Urorec?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Urorec се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасност е включена в кратката

Страница 3/3

характеристика на продукта и в листовката за Urorec, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

В допълнение фирмата производител на Urorec ще гарантира, че на очните хирурзи ще бъде

предоставена информация за IFIS във всички държави членки, където лекарството ще бъде

пуснато на пазара.

Допълнителна информация за Urorec:

На 29 януари 2010 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Urorec, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Urorec може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече информация относно

лечението с Urorec прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте вашия лекар или

фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 08-2014.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

ema-combined-h1092bg Version: 2.0

Листовка: информация за пациента

Urorec 8 mg твърди капсули

Urorec 4 mg твърди капсули

cилодозин (silodosin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Urorec и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Urorec

Как да приемате Urorec

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Urorec

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Urorec и за какво се използва

Какво представлява Urorec

Urorec принадлежи към група лекарства, наречени алфа

-адренорецепторни блокери.

Urorec е селективен за тези рецептори, разположени в простатата, пикочния мехур и пикочния

канал. Като блокира тези рецептори, той води до отпускане на гладките мускули в тези тъкани.

Това улеснява уринирането и облекчава Вашите симптоми.

За какво се използва Urorec

Urorec се използва при възрастни мъже за лечение на симптомите във връзка с уринирането,

свързани с доброкачественото уголемяване на простатата (простатна хиперплазия), като:

трудно започване на уринирането,

усещане за непълно изпразване на пикочния мехур,

по-честа нужда за уриниране, дори нощем.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Urorec

Нe приемайте Urorec

ако сте алергични към силодозин или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

ema-combined-h1092bg Version: 2.0

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Urorec

Ако се подлагате на операция на перде на окото (

катаракта

), е важно незабавно да

информирате Вашия очен лекар, че използвате или че сте използвали преди това Urorec.

Това е необходимо, тъй като при някои пациенти на лечение с подобни лекарства има

загуба на мускулния тонус на ириса (цветната кръгла част на окото) по време на подобна

операция. Очният лекар може да предприеме подходящи предпазни мерки относно

използваните лекарства и хирургичната техника. Попитайте Вашия лекар дали трябва да

отложите или да спрете временно приема на Urorec, когато се подлагате на операция на

катаракта.

Ако някога сте припадали или сте изпитвали замайване при внезапно изправяне, моля

информирайте Вашия лекар, преди да приемете Urorec.

Възможно е да се появят

замаяност

при изправяне и понякога

припадъци

когато

приемате Urorec, особено в началото на лечението или ако приемате други лекарства,

понижаващи кръвното налягане. Ако това Ви се случи, веднага седнете или легнете до

отминаване на симптомите и информирайте възможно най-бързо Вашия лекар (вижте

също “Шофиране и работа с машини”).

Ако имате

тежки чернодробни проблеми

, не трябва да приемате Urorec, тъй като

лекарството не е изпитано при такива случаи.

Ако имате

проблеми с бъбреците

, попитайте Вашия лекар за съвет.

Ако имате умерени по тежест проблеми с бъбреците, Вашият лекар ще започне лечението

Ви с Urorec внимателно и евентуално с по-ниска доза (вижте точка 3 “Доза”).

Ако имате тежки бъбречни проблеми, не трябва да приемате Urorec.

Тъй като доброкачественото увеличаване на простатата и ракът на простатата може да

имат едни и същи симптоми, преди започване на лечение с Urorec Вашият лекар ще

провери дали имате рак на простатата. Urorec не лекува рак на простатата.

Лечението с Urorec може да доведе до променена еякулация (намаляване на отделяната

по време на полов акт сперма), което може да повлияе временно плодовитостта на мъжа.

Този ефект отминава след преустановяване на приема на Urorec. Моля уведомете Вашия

лекар, ако планирате да имате деца.

Натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на капсула, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

Деца и юноши

Не давайте това лекарство на деца и юноши под 18-годишна възраст поради това, че

показанието не се отнася за тази възрастова група.

Други лекарства и Urorec

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, особено ако приемате:

лекарства за понижаване на кръвното налягане

(по-точно лекарства, наречени

алфа

-блокери, като празозин или доксазозин) тъй като може да крият риск от по-силен

ефект на тези лекарства по време на приема на Urorec.

ema-combined-h1092bg Version: 2.0

противогъбичкови лекарства

(като кетоконазол или итраконазол),

лекарства за

инфекция с ХИВ/СПИН

(като ритонавир) или

лекарства, използвани след

трансплантации за потискане на отхвърлянето на органи

(като циклоспорин), тъй

като тези лекарства могат да увеличат концентрацията на Urorec в кръвта.

лекарства, използвани за лечение на проблеми с получаването и задържането на

ерекцията

(като силденафил или тадалафил), тъй като съпътстващата им употреба с

Urorec може да доведе до слабо понижаване на кръвното налягане.

лекарства за епилепсия или рифампицин

(лекарство за лечение на туберкулоза), тъй

като може да намалят ефекта на Urorec.

Бременност и кърмене

Urorec не е предназначен за употреба от жени.

Фертилитет

Urorec може да намали количеството сперма и така може временно да повлияе на способността

Ви за създаване на дете и да станете баща. Ако планирате да имате бебе, посъветвайте се с

Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте или не работете с машини, ако Ви прилошее, имате замайване, сънливи сте или

имате замъглено виждане.

3.

Как да приемате Urorec

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една капсула Urorec 8 mg дневно, приета през устата.

Винаги приемайте капсулата с храна, за предпочитане по едно и също време всеки ден. Не

чупете капсулата и не я дъвчете. Глътнете я цяла, за предпочитане с чаша вода.

Пациенти с бъбречни проблеми

Ако имате умерени бъбречни проблеми, Вашият лекар може да Ви предпише друга доза. За

тази цел се предлагат Urorec 4 mg твърди капсули.

Ако сте приели повече от необходимата доза Urorec

Ако сте приели повече от една капсула, информирайте Вашия лекар възможно най-бързо.

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако Ви прилошее или усетите слабост.

Ако сте пропуснали да приемете Urorec

Може да приемете капсулата и по-късно през деня, ако сте пропуснали да я приемете по-рано.

Ако е наближило времето за приема на следващата доза, не приемайте пропуснатата доза. Не

вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата капсула.

Ако сте спрели приема на Urorec

Ако спрете лечението, симптомите Ви може да се появят отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

ema-combined-h1092bg Version: 2.0

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Ако забележите някоя от следните алергични реакции, незабавно се свържете с Вашия лекар:

оток на лицето или гърлото, затруднено дишане, усещане за припадане, сърбеж по кожата или

уртикария, защото последствията могат да станат сериозни.

Най-честата нежелана реакция е намаляване на отделяната по време на полов акт сперма. Този

ефект отминава след преустановяване на приема на Urorec. Моля уведомете Вашия лекар, ако

планирате да имате деца.

Възможно е да се появят

замаяност

, включително замаяност при изправяне, а понякога –

припадане

Ако почувствате слабост или замаяност, незабавно седнете или легнете до отминаване на

симптомите. Ако почувствате замаяност или припаднете при изправяне, моля информирайте

възможно най-бързо Вашия лекар за това.

Urorec може да доведе до усложнения по време на

операция на катаракта

(перде) на окото

(вижте точка “Предупреждения и предпазни мерки ”).

Важно е незабавно да информирате Вашия очен лекар, ако използвате сега или преди сте

използвали Urorec.

Възможните нежелани лекарствени реакции са изброени по-долу:

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

Променена еякулация (отделяне на по-малко или на видимо никаква сперма по време на

полов акт, вижте точка “Предупреждения и предпазни мерки”)

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души)

Замаяност, включително замаяност при изправяне (вижте също по-горе в тази точка)

Хрема или запушен нос

Диария

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души)

Понижено сексуално желание

Гадене

Сухота в устата

Затруднения за получаване или поддържане на ерекция

Ускорен пулс

Симптоми на алергична реакция, засягащa кожата като сърбеж, уртикария и обрив,

причинен от лекарство

Отклонения във функционалните чернодробни показатели

Ниско кръвно налягане

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

Бързи или неравномер ни удари на сърцето (наречени палпитации)

Припадане/загуба на съзнание

Много редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 000 души)

Други алергични реакции с оток на лицето или гърлото

ema-combined-h1092bg Version: 2.0

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка за

честотата)

Отпусната зеница по време на операция на катаракта (вижте също по-горе в тази точка)

Ако смятате, че половият Ви живот е засегнат, моля уведомете Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Urorec

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка

след “Годен до:” и върху блистерите след “EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден

от посочения месец.

Да не се съхранява над 30 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че опаковката е повредена или има белези от

отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Urorec

Urorec 8 mg

Активното вещество е силодозин. Всяка капсула съдържа 8 mg силодозин.

Другите съставки са прежелатинизирано царевично нишесте, манитол (E421), магнезиев

стеарат, натриев лаурилсулфат, желатин, титанов диоксид (E171).

Urorec 4 mg

Активното вещество е силодозин. Всяка капсула съдържа 4 mg силодозин.

Другите съставки са прежелатинизирано царевично нишесте, манитол (E421), магнезиев

стеарат, натриев лаурилсулфат, желатин, титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (Е172).

Как изглежда Urorec и какво съдържа опаковката

Urorec 8 mg представляват бели, непрозрачни, твърди желатинови капсули, размер 0

(приблизително 21,7 х 7,6 mm).

Urorec 4 mg представляват жълти, непрозрачни, твърди желатинови капсули, размер 3

(приблизително 15,9 x 5,8 mm).

ema-combined-h1092bg Version: 2.0

Urorec се предлага в опаковки по 5, 10, 20, 30, 50, 90, 100 капсули. Не всички видовe опаковки

могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East

Ringaskiddy Co. Cork

Ирландия

Производител

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali 1

20148 Milan

Италия

Laboratoires Bouchara-Recordati

Parc Mécatronic

03410 Saint Victor

Франция

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Recordati Ireland Ltd.

Tél/Tel: + 353 21 4379400

Lietuva

PharmaSwiss UAB

Tel: + 370 5 2790762

България

PharmaSwiss EOOD

Тел.: + 359 2 895 21 10

Luxembourg/Luxemburg

Recordati Ireland Ltd.

Tél/Tel: + 353 21 4379400

Česká republika

Herbacos Recordati s.r.o.

Tel: + 420 466 741 915

Magyarország

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Danmark

Recordati Ireland Ltd.

Tlf: + 353 21 4379400

Malta

Focused Pharma Ltd.

Tel: + 356 79426930

Deutschland

Recordati Pharma GmbH

Tel: + 49 731 70470

Nederland

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Eesti

PharmaSwiss Eesti OÜ

Tel: + 372 6827400

Norge

Recordati Ireland Ltd.

Tlf: + 353 21 4379400

Ελλάδα

Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E.

Τηλ: + 30 210-6773822

Österreich

Haemo Pharma GmbH

Tel: + 43 2689 31160

España

Casen Recordati, S.L.

Tel: + 34 91 659 15 50

Polska

RECORDATI POLSKA sp. z o.o.

Tel: + 48 22 206 84 50

ema-combined-h1092bg Version: 2.0

France

Laboratoires Bouchara-Recordati

Tél: + 33 1 45 19 10 00

Portugal

Jaba Recordati, S.A.

Tel: + 351 21 432 95 00

Hrvatska

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: +385 1 63 11 833

România

Recordati România S.R.L.

Tel: + 40 21 667 17 41

Ireland

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Slovenija

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Ísland

Recordati Ireland Ltd.

Sími: + 353 21 4379400

Slovenská republika

Herbacos Recordati s.r.o.

Tel: + 420 466 741 915

Italia

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Tel: + 39 02 487871

Suomi/Finland

Recordati Ireland Ltd.

Puh/Tel: + 353 21 4379400

Κύπρος

G.C. Papaloisou Ltd.

Τηλ: + 357 22 49 03 05

Sverige

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Latvija

PharmaSwiss UAB

Tel: + 370 5 2790762

United Kingdom

Recordati Pharmaceuticals Ltd.

Tel: + 44 1491 576336

Дата на последно преразглеждане на листовката ММ /ГГГГ

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

ema-combined-h1092bg Version: 2.0