Toviaz

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Toviaz
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Toviaz
  Европейски съюз
 • Език:
 • чешки

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Urologika
 • Терапевтична област:
 • Močový měchýř, nadměrně aktivní
 • Терапевтични показания:
 • Léčba příznaků (zvýšená frekvence a / nebo naléhavosti a / nebo urgentní inkontinence), které mohou nastat u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 23

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Autorizovaný
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000723
 • Дата Оторизация:
 • 20-04-2007
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000723
 • Последна актуализация:
 • 06-05-2020

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/84670/2012

EMEA/H/C/000723

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Toviaz

fesoterodini

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Toviaz

Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Toviaz

Co je Toviaz?

Toviaz je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku fesoterodin. Je k dispozici ve formě tablet

s prodlouženým uvolňováním (4 mg a 8 mg). Termín „s prodlouženým uvolňováním“ znamená, že

fesoterodin se uvolňuje z tablety pomalu po dobu několika hodin.

K čemu se přípravek Toviaz používá?

Přípravek Toviaz se používá u dospělých se syndromem hyperaktivního močového měchýře k léčbě

těchto symptomů onemocnění: zvýšené frekvence močení (potřeby často močit), urgence močení

(náhlého nutkání k močení) a urgentní inkontinence (náhlé ztráty kontroly nad močením).

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Toviaz používá?

Doporučená počáteční dávka přípravku Toviaz činí 4 mg jednou denně. Tablety se polykají vcelku,

zapíjejí se sklenicí vody a nesmí se kousat

Plný účinek léčby se u pacienta dostaví obvykle po 2 až 8

týdnech. Na základě individuální reakce pacienta na léčbu lze dávku zvýšit až na 8 mg jednou denně.

Dávku přípravku Toviaz je třeba upravit (a případně přípravek zcela vysadit) u pacientů, kteří mají

problémy s ledvinami nebo játry a kterým jsou současně podávány „inhibitory CYP3A4”, což je skupina

léčivých přípravků, které mohou ovlivňovat způsob rozkládání přípravku Toviaz v těle. Podrobné

informace jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Jak přípravek Toviaz působí?

Léčivá látka v přípravku Toviaz, fesoterodin, je anticholinergikum. Blokuje určité receptory v těle,

konkrétně muskarinové receptory, což v močovém měchýři způsobuje uvolnění svalů, jež vypuzují moč

z těla. To vede ke zvýšení kapacity močového měchýře a ke změnám způsobu stahování svalů

měchýře při jeho plnění. Tímto napomáhá přípravek Toviaz zabránit nechtěnému močení.

Jak byl přípravek Toviaz zkoumán?

Dvě hlavní studie, do kterých bylo zařazeno 1 964 pacientů se syndromem hyperaktivního močového

měchýře, srovnávaly přípravek Toviaz (užívaný v dávce 4 nebo 8 mg denně) s placebem (léčbou

neúčinným přípravkem). Jedna ze studií porovnávala rovněž přípravek Toviaz s tolterodinem (jiným

léčivým přípravkem používaným k léčbě syndromu hyperaktivního močového měchýře). Hlavním

měřítkem účinnosti byla změna četnosti močení u pacientů za dobu 24 hodin po 12 týdnech léčby.

Jaký přínos přípravku Toviaz byl prokázán v průběhu studií?

V rámci snižování četnosti močení u pacientů za dobu 24 hodin byl přípravek Toviaz účinnější než

placebo a stejně účinný jako tolterodin. Před zahájením léčby měli pacienti potřebu močit přibližně

12krát za 24 hodin. Při užívání 4mg dávky přípravku Toviaz se tento počet snížil o 1,74 a 1,86 a při

užívání 8mg dávky o 1,94. Pacienti užívající placebo zaznamenali snížení tohoto počtu za 24 hodin o

1,02 a pacienti užívající tolterodin o 1,69.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Toviaz?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Toviaz (zaznamenaným u více než 1 pacienta z 10) je

pocit sucha v ústech. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Toviaz je

uveden v příbalové informaci.

Přípravek Toviaz nesmějí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na fesoterodin, na kteroukoli další

složku tohoto přípravku, na arašídy nebo na sóju. Přípravek Toviaz nesmějí užívat ani pacienti s:

močovou retencí (potížemi s močením),

žaludeční retencí (kdy nedochází k řádnému vyprazdňování žaludku),

glaukomem úzkého úhlu neupraveným léčbou (zvýšeným očním tlakem navzdory léčbě),

myasthenia gravis (onemocněním nervů, které způsobuje svalovou slabost),

závažnou poruchou funkce jater (závažným onemocněním jater),

těžkou ulcerózní kolitidou (závažným zánětem tlustého střeva způsobujícím vředy a krvácení),

toxickým megakolonem (velmi závažnou komplikací zánětu tlustého střeva).

Přípravek Toviaz nesmí být podáván pacientům se středně těžkým onemocnění

m jater nebo se středně

těžkým až závažným onemocněním ledvin, pokud současně užívají silné inhibitory CYP3A4, mezi něž

patří léčivé přípravky, jako je ketokonazol a itrakonazol (léky užívané k léčbě plísňových infekcí),

atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir (léky užívané k léčbě HIV), klarithromycin a

telithromycin (antibiotika) a nefazodon (lék užívaný k léčbě depresí).

Toviaz

EMA/84670/2012

Strana 2/3

Toviaz

EMA/84670/2012

Strana 3/3

Na základě čeho byl přípravek Toviaz schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Toviaz převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo

uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Toviaz

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Toviaz platné v celé Evropské unii dne

20. dubna 2007.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Toviaz je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Toviaz naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 02-2012.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro uživatele

TOVIAZ 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

TOVIAZ 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

fesoterodini fumaras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek TOVIAZ a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOVIAZ užívat

Jak se přípravek TOVIAZ užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek TOVIAZ uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek TOVIAZ a k čemu se používá

Přípravek TOVIAZ obsahuje léčivou látku fesoterodin-fumarát a je takzvaným antimuskarinovým

léčivým přípravkem, který omezuje nadměrnou aktivitu močového měchýře a užívá se u dospělých k

léčbě průvodních příznaků.

Přípravek TOVIAZ léčí příznaky nadměrné aktivity močového měchýře, jako jsou

neschopnost kontrolovat okamžik močení (takzvaná urgentní inkontinence)

náhlé nutkání na močení (takzvaná urgence močení)

nutnost močit častěji než obvykle (takzvaná zvýšená frekvence močení).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOVIAZ užívat

Neužívejte přípravek TOVIAZ

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fesoterodin, arašídy, sóju nebo na kteroukoli další

složku přípravku TOVIAZ (uvedenou v bodě 6) (viz bod 2„Přípravek TOVIAZ obsahuje

laktosu a sóju“)

jestliže nejste schopen/schopna zcela vyprázdnit močový měchýř (retence moči)

jestliže se Váš žaludek vyprazdňuje pomalu (žaludeční retence)

jestliže trpíte očním onemocněním zvaným „glaukom s úzkým úhlem“ (vysoký nitrooční tlak),

které není upraveno léky

jestliže máte nadměrnou slabost svalů (onemocnění zvané myastenia gravis)

jestliže máte vředy a zánět tlustého střeva (onemocnění zvané těžká ulcerózní kolitida)

jestliže máte abnormální zvětšení nebo rozšíření tlustého střeva (onemocnění zvané toxický

megakolon)

jestliže trpíte závažným onemocněním jater

jestliže trpíte onemocněním ledvin, nebo mírným až středně závažným onemocněním jater a

užíváte léky obsahující následující léčivé přípravky: itrakonazol nebo ketokonazol (užívané

k léčbě plísňových onemocnění), ritonavir, atazanavir, indinavir, sachinavir nebo nelfinavir

(protivirové přípravky k léčbě HIV), klarithromycin nebo telithromycin (užívané k léčbě

bakteriálních infekcí) a nefazodon (užívaný k léčbě deprese)

Upozornění a opatření

Fesoterodin pro Vás nemusí být vždy vhodný. Pokud máte některé z následujících potíží, před užitím

přípravku TOVIAZ se poraďte se svým lékařem:

máte problémy zcela vyprázdnit močový měchýř (např. z důvodu zvětšení prostaty)

trpěl/a jste někdy zpomalením činnosti střev či těžkou zácpou

jste léčen/a kvůli očnímu onemocněním zvanému „glaukom s úzkým úhlem“

pokud máte závažné onemocnění ledvin nebo jater, je třeba, aby Vám lékař upravil dávku

máte chorobu, která se nazývá autonomní neuropatie, charakterizovanou příznaky jako jsou

změny krevního tlaku nebo poruchy funkce střev či sexuální funkce

máte onemocnění zažívacího traktu, které ovlivňuje průchod a/nebo trávení jídla

míváte pálení žáhy nebo říhání

pokud trpíte infekcí močového ústrojí, lékař Vám může předepsat antibiotika.

Problémy se srdcem: Sdělte svému lékaři, pokud máte jakýkoliv z následujících stavů:

abnormality EKG (záznam srdeční funkce), známé jako prodloužení QT intervalu nebo užíváte

nějaký lék, o kterém je známo, že toto způsobuje

zpomalený srdeční rytmus (bradykardie)

trpíte srdečním onemocněním jako je srdeční ischemie (snížení průtoku krve do srdečního

svalu), nepravidelný srdeční rytmus nebo srdeční selhání

trpíte hypokalémií, která je projevem abnormálně nízké hladiny draslíku v krvi.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem a dospívajícím mladším 18 let, protože ještě nebylo zjištěno,

zda je u těchto pacientů účinný a bezpečný.

Další léčivé přípravky a přípravek TOVIAZ

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné

době, nebo se chystáte užít. Lékař Vám sdělí, zda můžete přípravek TOVIAZ užívat s jinými léky.

Informujte, prosím, svého lékaře, že užíváte níže uvedené léčivé přípravky. Jejich současné užívání

s přípravkem TOVIAZ může způsobit, že nežádoucí účinky jako je sucho v ústech, zácpa, potíže

s úplným vyprázdněním močového měchýře nebo ospalost, mohou být závažnější nebo se vyskytnout

častěji.

léčivé přípravky obsahující léčivou látku amantadin (užívané k léčbě Parkinsonovy choroby)

některé léky pro posílení žaludeční/střevní motility nebo k úlevě od žaludečních křečí a

k prevenci nevolnosti při cestování, například léky obsahující metoklopramid

některé léky užívané k léčbě psychiatrických onemocnění, např. antidepresiva a neuroleptika.

Rovněž, prosím, informujte svého lékaře, že užíváte níže uvedené léčivé přípravky:

léčivé přípravky obsahující jakoukoliv z následujících léčivých látek mohou zvýšit rozklad

fesoterodinu a snížit tak jeho účinek: třezalka tečkovaná (rostlinný léčivý přípravek), rifampicin

(používaný k léčbě bakteriálních infekcí), karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (používaný

mimo jiné k léčbě epilepsie)

léčivé přípravky obsahující kteroukoliv z následujících léčivých látek mohou zvýšit hladinu

fesoterodinu v krvi: itrakonazol nebo ketokonazol (užívané k léčbě mykotických infekcí),

ritonavir, atazanavir, indinavir, sachinavir, nelfinavir (antivirové léky pro léčbu HIV),

klarithromycin, telithromycin (používané k léčbě bakteriálních infekcí), nefazodon (používaný k

léčbě deprese), fluoxetin nebo paroxetin (užívané k léčbě deprese nebo úzkosti), bupropion

(užívaný k odvykání kouření či k léčbě deprese), chinidin (užívaný k léčbě arytmií) a cinakalcet

(užívaný k léčbě zvýšené činnosti příštítných tělísek)

léčivé přípravky obsahující léčivou látku methadon (používanou k léčbě silné bolesti a

problémech zneužívání návykových látek).

Těhotenství a kojení

Přípravek TOVIAZ neužívejte, jestliže jste těhotná, protože účinky fesoterodinu na těhotenství a na

nenarozené dítě nejsou známy.

Není známo, zda je fesoterodin vylučován do mateřského mléka, proto během léčby přípravkem

TOVIAZ nekojte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, myslíte, že jste těhotná nebo těhotenství plánujete, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek TOVIAZ může způsobovat rozmazané vidění, závratě a ospalost. Pokud se u vás jakýkoli

z těchto účinků projeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Přípravek TOVIAZ obsahuje laktosu a sóju

Přípravek TOVIAZ obsahuje laktózu. Bylo-li Vám řečeno, že nesnášíte některé cukry, informujte

svého lékaře před tím, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

TOVIAZ obsahuje sójový olej. Jestliže jste alergický/á na arašídy nebo sóju, tento léčivý přípravek

neužívejte.

3.

Jak se přípravek TOVIAZ užívá

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,

poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená počáteční dávka přípravku TOVIAZ je jedna 4mg tableta denně. Podle Vaší odezvy na

lék může lékař dávku zvýšit na jednu 8mg tabletu denně.

Tabletu polkněte celou a zapijte ji sklenicí vody. Tabletu nežvýkejte. Přípravek TOVIAZ lze užívat s

jídlem i bez jídla.

Abyste nezapomněl/a užívat svůj lék pravidelně, je vhodné jej užívat stále ve stejnou dobu.

Jestliže jste užil/a více přípravku TOVIAZ, než jste měl/a

Jestliže jste užil/a více tablet než Vám bylo doporučeno, nebo jestliže tablety náhodně užije někdo

jiný, vyhledejte ihned lékaře či nemocnici a požádejte o radu. Lékaři ukažte balení tablet.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek TOVIAZ

Pokud zapomenete užít tabletu, užijte ji, jakmile si na to vzpomenete, neužívejte však více než 1

tabletu denně. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek TOVIAZ

Užívání přípravku TOVIAZ nepřerušujte bez konzultace s lékařem – příznaky nadměrně aktivního

močového měchýře by se mohly vrátit či zhoršit, poté, co přestanete přípravek TOVIAZ užívat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

Vzácně se vyskytly závažné alergické reakce včetně angioedému. Pokud zaznamenáte otok obličeje,

úst nebo hrdla, přestaňte přípravek TOVIAZ užívat a ihned vyhledejte svého lékaře.

Další nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Může se u Vás projevit sucho v ústech. Tento nežádoucí účinek je obvykle mírný či středně těžký.

Může vést k většímu riziku vzniku zubního kazu. Proto byste si měl/a čistit zuby pravidelně 2x denně

a v případě pochybností navštívit svého lékaře.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

suché oči

zácpa

problémy s trávením jídla (dyspepsie)

tlak či bolest při močení (dysurie)

závratě

bolesti hlavy

bolest žaludku

průjem

nevolnost (nauzea)

nespavost (insomnie)

sucho v krku.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

infekce močových cest

ospalost (somnolence)

poruchy chuti (dysgeusie)

závrať (vertigo)

vyrážka

suchá kůže

svědění

nepříjemný pocit v žaludku

nadýmání (flatulence)

potíže s úplným vyprázdněním močového měchýře (retence moči)

zpoždění průchodu moči

extrémní únava (vyčerpanost)

zrychlený srdeční tep (tachykardie)

bušení srdce (palpitace)

potíže s játry

kašel

suchost nosu

bolest v krku

zpětný návrat žaludečních šťáv do jícnu

neostré vidění.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

kopřivka

zmatenost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek TOVIAZ uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek TOVIAZ obsahuje

Léčivou látkou je fesoterodin-fumarát.

TOVIAZ 4 mg

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 4 mg fesoterodin-fumarátu, což odpovídá 3,1 mg

fesoterodinu.

TOVIAZ 8 mg

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 8 mg fesoterodin-fumarátu, což odpovídá 6,2 mg

fesoterodinu.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: xylitol, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, glycerol-

dibehenát, mastek.

Potah tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol (3350), mastek, sójový lecitin,

indigokarmín – hliníkový lak (E132).

Jak přípravek TOVIAZ vypadá a co obsahuje toto balení

TOVIAZ 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou potahované, světle modré, oválné a

oboustranně vypouklé, a na jedné straně mají vyražena písmena „FS“.

TOVIAZ 8 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou potahované, modré, oválné a oboustranně

vypouklé, a na jedné straně mají vyražena písmena „FT“.

Přípravek TOVIAZ je k dispozici v blistrech po 7, 14, 28, 30, 56, 84, 98 a 100 tabletách

s prodlouženým uvolňováním. Dále je přípravek TOVIAZ k dispozici v HDPE lahvičkách

obsahujících 30 nebo 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgie

Výrobce:

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen

Německo

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België /Belgique / Belgien

Pfizer S.A./ N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Česká Republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

λ: +30 210 6785800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Pfizer S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za

svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti,

Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Κύπρος

Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL, filiāle Latvijā

Tel: +371 670 35 775

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu/.