Locatim (previously Serinucoli)

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Locatim (previously Serinucoli)
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Locatim (previously Serinucoli)
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Телета, новородени, по-малко от 12 часа
 • Терапевтична област:
 • Имунологични средства за животни от рода на едрия рогат добитък
 • Терапевтични показания:
 • Намаляване на смъртността, причинена от ентеротоксикоза, свързана с Е. coli F5 (K99) адхезин през първите дни от живота като добавка към коластрата от язовира.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 10

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000041
 • Дата Оторизация:
 • 28-03-1999
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000041
 • Последна актуализация:
 • 31-03-2019

Доклад обществена оценка

EО - Номер

Търговско

наименование

Численост

Фармацевти

чна форма

Животни, за

които е

предназначен

Начин на

приложение

Опаковка

Съдържание

Опаковано

количество

Карентен

срок

EU/2/99/011/001 Locatim

>2.8log

концентриран

говежди

лактосерум

Перорален

разтвор

Новородени

телета на възраст

по-малка от 12

часа

Перорално

приложение

Стъклен

флакон тип ІІІ

60 ml

1 бутилка

Нула дни

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЗА

Locatim pазтвор за перорално приложение при новородени телета до 12 часа след

раждане.

1.

ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА

ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ЛИЦА

Притежател на лиценза за употреба:

Biokema Anstalt

Pflugstrasse 12,

9490 Vaduz,

FÜRSTENTUM ЛИХТЕНЩАЙН

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Merial Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

69800 Saint Priest

ФРАНЦИЯ

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Locatim pазтвор за перорално приложение при новородени телета до 12 часа след раждане.

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Концентриран говежди лактосерум, съдържащ специфични имуноглобулини G срещу

E. coli

(K99) адхезин ≥ 2.8*log

/ml.

*микроаглутинационен метод

Метил парахидроксибензоат ≤ 0.8 mg/ml.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Намаляване на смъртността,

причинена от ентеротоксикоза, свързана с

E. coli

F5 (K99) адхезин

през първите дни от живота като добавка към майчината коластра.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Новородени телета на възраст не повече от 12 часа

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Перорално приложение на 60 ml възможно най-скоро, за предпочитане е да се даде през

първите 4 часа, но не по-късно от 12 часа след раждането.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът трябва да се дава в чист вид или разтворен в мляко или млекозаместител през

първите 12 часа от живота на телето, за предпочитане е веднага, щом то стане възприемчиво.

Ако телето не е склонно да приеме продукта, той може да се даде с обикновена спринцовка,

поставена в устата.

Като допълнение към продукта на телето може да бъде дадена и друга нормална коластра.

Поради липса на информация, доказваща конкретно безопасността на прилагането на повече от

една доза, се препоръчва на телетата да се дава еднократно само една доза.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да се пази първичната опаковка във външната опаковка.

Да не се замразява.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикет след Годен до {месец/година}.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Продуктът е произведен от коластра, събрана от крави, отглеждани при пасищни условия.

Следователно, като добавка към антителата срещу

E. coli

F5 (K99), той съдържа и антитела

срещу други организми в резултат от ваксиниране и/или излагане на кравите-донори на

организми в тяхната заобикаляща среда.

Това трябва да се има предвид, когато се планират програми за ваксиниране на телета, които

получават Locatim.

Специални предпазни мерки при употреба:

Този продукт може да съдържа антитела срещу вируса на BVD (вирусна диария по говедата).

Бременност и лактация:

Не се препоръчва използването му по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на този

имунологичен ветеринарномедицински продукт с други ветеринарномедицински продукти.

Поради тази причина, прилагането на този имунологичен ветеринарномедицински продукт

преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да прецени според

индивидуалния случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

При прилагане на двойна доза от продукта се наблюдават преходни реакции на

повишенатемпературата и увеличаване на честотата на дишане.

Несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде

смесван с други ветеринарномедицински продукти.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще

помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на

Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът допълва протективните свойства на нормалната коластра срещу

E. coli

F5 (K99)

адхезин.

Опаковка: флакон с 60 ml.

Производство, вноса, притежаването, продажбата, снабдяването и/ или употреба на Locatim

могат да бъдат забранени в Държава членка – на цялата или част от нейната територия, в

съответствие с националното законодателство. Всяко лице, което планира да произвежда,

внесе, притежава, продаде, снабди и/ или употреби Locatim трябва да се съгласува c

компетентните власти на съответната страна членка, относно действащата ваксинационна

политика преди производството, вноса, притежаването, продажбата, снабдяването и/ или

употребата на продукта.

За всяка информация относно този ветеринарномедецински продукт, моля свържете се с

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.