Jevtana

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

17-12-2020

Активна съставка:
кабазитаксел
Предлага се от:
sanofi-aventis groupe 
АТС код:
L01CD
INN (Международно Name):
cabazitaxel
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Простатни неоплазми
Терапевтични показания:
Jevtana в комбинация с преднизон или преднизолон е показан за лечение на пациенти с хормон рефрактерен метастатичен рак на простатата преди това, лекувани с режим на docetaxel съдържащи.
Каталог на резюме:
Revision: 18
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002018
Дата Оторизация:
2011-03-17
EMEA код:
EMEA/H/C/002018

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

17-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

05-05-2017

Листовка Листовка - чешки

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

17-12-2020

Листовка Листовка - датски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

17-12-2020

Листовка Листовка - немски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

17-12-2020

Листовка Листовка - естонски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

17-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

05-05-2017

Листовка Листовка - гръцки

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

17-12-2020

Листовка Листовка - английски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

17-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

05-05-2017

Листовка Листовка - френски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

17-12-2020

Листовка Листовка - италиански

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

17-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

05-05-2017

Листовка Листовка - латвийски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

17-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

05-05-2017

Листовка Листовка - литовски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

17-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

05-05-2017

Листовка Листовка - унгарски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

17-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

05-05-2017

Листовка Листовка - малтийски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

17-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

05-05-2017

Листовка Листовка - нидерландски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

17-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

05-05-2017

Листовка Листовка - полски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

17-12-2020

Листовка Листовка - португалски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

17-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

05-05-2017

Листовка Листовка - румънски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

17-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

05-05-2017

Листовка Листовка - словашки

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

17-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

05-05-2017

Листовка Листовка - словенски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

17-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

05-05-2017

Листовка Листовка - фински

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

17-12-2020

Листовка Листовка - шведски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

17-12-2020

Листовка Листовка - норвежки

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

17-12-2020

Листовка Листовка - исландски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

17-12-2020

Листовка Листовка - хърватски

17-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

17-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

05-05-2017

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

JEVTANA 60 mg концентрат и разтворител за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един ml концентрат съдържа 40 mg кабазитаксел (cabazitaxel).

Всеки флакон от 1,5 ml (номинален обем) концентрат съдържа 60 mg кабазитаксел.

След първоначално разреждане с цялото количество разтворител, всеки ml разтвор съдържа

10 mg кабазитаксел.

Забележка: Както JEVTANA 60 mg/1,5 ml флакон с концентрат (обем на напълване: 73,2 mg

кабазитаксел/1,83 ml) така и флаконът с разтворител (обем на напълване: 5,67 ml) съдържат

допълнителен обем, за да се компенсира загубата на течност по време на приготвянето. Този

допълнителен обем гарантира, че след разреждане с

ЦЯЛОТО

съдържание на придружаващия

разтворител, се получава разтвор, съдържащ 10 mg/ml кабазитаксел.

Помощно вещество с известно действие

Всеки флакон с разтворител съдържа 573,3 mg етанол 96%.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат и разтворител за инфузионен разтвор (стерилен концентрат).

Концентратът е бистър, жълт до жълто-кафяв маслен разтвор.

Разтворителят е бистър и безцветен разтвор.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

JEVTANA в комбинация с преднизон или преднизолон е показан за лечение на възрастни

пациенти с метастатичен, резистентен на кастрация рак на простатата, лекуван преди това по

схема, съдържаща доцетаксел (вж. точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Употребата на JEVTANA трябва да бъде ограничена до заведения, специализирани в

прилагането на цитотоксична химиотерапия и трябва да се прилага само под контрол на лекар,

квалифициран в прилагането на противоракова химиотерапия. Трябва да бъдат налични

материална база и оборудване за лечение на сериозни реакции на свръхчувствителност като

хипотония и бронхоспазъм (вж. точка 4.4).

Премедикация

Препоръчителната схема на премедикация трябва да бъде извършена поне 30 минути преди

всяко приложение на JEVTANA със следните интравенозни лекарствени продукти, за да се

намали риска и тежестта на свръхчувствителност:

антихистамин (дексхлорфенирамин 5 mg или дифенхидрамин 25 mg или еквивалентни),

кортикостероид (дексаметазон 8 mg или еквивалентни), и

H2 антагонист (ранитидин или еквивалентни) (вж. точка 4.4).

Препоръчва се антиеметична профилактика, която може да бъде прилагана перорално или

интравенозно, както е необходимо.

По време на лечението, пациентите трябва да бъдат адекватно хидратирани, за да се избегнат

усложнения като бъбречна недостатъчност.

Дозировка

Препоръчителната доза JEVTANA е 25 mg/m

приложена като едночасова интравенозна

инфузия на всеки 3 седмици в комбинация с преднизон или преднизолон 10 mg, приложен

перорално ежедневно по-време на лечението.

Коригиране на дозата

Промяна на дозата трябва да се направи, ако пациентите получат следните нежелани реакции

(Степените се отнасят към Общите терминологични критерии за нежелани събития, Common

Terminology Criteria for Adverse Events [CTCAE 4.0]):

Таблица 1 – Препоръчителни промени на дозата поради нежелана реакция при пациенти,

лекувани с кабазитаксел

Нежелани реакции

Промяна на дозата

Продължителна степен ≥3 неутропения (по-

дълго от 1 седмица) въпреки подходящо

лечение, включително G-CSF

Отложете лечението, докато броят на

неутрофилите стане >1 500 клетки/mm

, след

това намалете дозата на кабазитаксел от

25 mg/m

на 20 mg/m

Фебрилна неутропения или неутропенична

инфекция

Отложете лечението, докато настъпи

подобряване или изчезване на симптомите и

докато броят на неутрофилите стане

>1 500 клетки/mm

, след това намалете дозата

на кабазитаксел от 25 mg/m

на 20 mg/m

Степен ≥3 диария или персистираща диария

въпреки подходящо лечение, включително

възстановяване на течности и електролити

Отложете лечението, докато настъпи

подобряване или изчезване на симптомите,

след това намалете дозата на

кабазитаксел от

25 mg/m

на 20 mg/m

Степен ≥2 периферна невропатия

Отложете лечението, докато настъпи

подобряване, след това намалете дозата на

кабазитаксел от 25 mg/m

на 20 mg/m

Ако пациентите продължават да имат някоя от тези реакции при доза 20 mg/m

, трябва да се

обмисли по-нататъшно намаляване на дозата до 15 mg/m

или преустановяване на JEVTANA.

Данните при пациенти с доза под 20 mg/m

са ограничени.

Специални популации

Пациенти с чернодробно увреждане

Кабазитаксел се метаболизира екстензивно в черния дроб. При пациенти с леко чернодробно

увреждане (общ билирубин >1 до ≤1,5 пъти горна граница на нормата (ГГН) или AST >1,5 пъти

ГГН), дозата на кабазитаксел трябва да се намали до 20 mg/m

. Приложението на кабазитаксел

при пациенти с леко чернодробно увреждане трябва да става с повишено внимание и стриктно

проследяване на безопасността.

При пациенти с умерено чернодробно увреждане (общ билирубин >1,5 до ≤ 3,0 пъти ГГН),

максималната поносима доза (МПД) е 15 mg/m

. Ако се предвижда лечение при пациенти с

умерено чернодробно увреждане, дозата на кабазитаксел не трябва да превишава 15 mg/m

Данните за ефикасност при тази доза обаче са ограничени.

Кабазитаксел не трябва да се прилага при пациенти с тежко чернодробно увреждане (общ

билирубин ≥ 3 пъти ГГН) (вж. точки 4.3, 4.4 и 5.2).

Пациенти с бъбречно увреждане

Екскрецията на кабазитаксел през бъбреците е минимална. Не се налага коригиране на дозата

при пациенти с бъбречно увреждане, които не се нуждаят от хемодиализа. Пациентите с

терминална бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс (CL

< 15 ml/min/1,73 m

)), в

зависимост от състоянието им и ограничените налични данни, трябва да се лекуват с повишено

внимание и да се проследяват внимателно по време на лечението (вж. точки 4.4 и 5.2).

Старческа възраст

Не се препоръчва специфично коригиране на дозата при употреба на кабазитаксел при

пациенти в старческа възраст (вж. точки 4.4, 4.8 и 5.2).

Едновременна употреба на други лекарствени продукти

Едновременната употреба на лекарствени продукти, които са силни индуктори или силни

инхибитори на CYP3A трябва да се избягва. Обаче, ако пациентите се нуждаят от

едновременно приложение на силен инхибитор на CYP3A, трябва да се обмисли намаляване на

дозата на кабазитаксел с 25% (вж. точки 4.4 и 4.5).

Педиатрична популация

Няма съответно приложение на JEVTANA в педиатричната популация.

Безопасността и ефикасността на JEVTANA при деца и юноши под 18-годишна възраст не са

установени (вж. точка 5.1).

Начин на приложение

За инструкции за приготвяне и прилагане на продукта вижте точка 6.6.

Не трябва да се използват инфузионни PVC контейнери и полиуретанови комплекти за

инфузия.

JEVTANA не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в

точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към кабазитаксел, към други таксани или полисорбат 80, или към

някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Брой на неутрофилите по-малък от 1 500/mm

Тежко чернодробно увреждане (общ билирубин ≥ 3 пъти ГГН).

Едновременна ваксинация с ваксина срещу жълта треска (вж. точка 4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Реакции на свръхчувствителност

Всички пациенти трябва да получат премедикация преди започване на инфузията на

кабазитаксел (вж. точка 4.2).

Пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани за реакции на свръхчувствителност,

особено по време на първата и втората инфузии. Реакциите на свръхчувствителност могат да се

появят в рамките на няколко минути след започването на инфузията на кабазитаксел,

следователно трябва да има налични материална база и оборудване за третиране на хипотония

и бронхоспазъм. Могат да се появят тежки реакции на свръхчувствителност, които могат да

включват генерализиран обрив/еритема, хипотония и бронхоспазъм. Тежките реакции на

свръхчувствителност изискват незабавно прекъсване на кабазитаксел и подходящо лечение.

Пациентите с реакции на свръхчувствителност трябва да спрат лечението с JEVTANA (вж.

точка 4.3).

Костномозъчна супресия

Може да настъпи костномозъчна супресия, проявяваща се с неутропения, анемия,

тромбоцитопения или панцитопения (вж. „Риск от неутропения” и „Анемия” в точка 4.4 по-

долу).

Риск от неутропения

Пациентите, лекувани с кабазитаксел, могат да получат профилактично G-CSF, според

ръководствата на Американската асоциация по клинична онкология (ASCO) и/или настоящите

институционални ръководства, за намаляване на риска или овладяване на усложненията при

неутропения (фебрилна неутропения, продължителна неутропения или неутропенична

инфекция). Първична профилактика с G-CSF трябва да се обмисли при пациенти с

високорискови клинични характеристики (възраст > 65 години, лошо функционално състояние,

предишни епизоди на фебрилна неутропения, предходни екстензивни радиологични портове,

недохранване или други тежки съпътстващи заболявания), които ги предразполагат към

увеличаване на усложненията от продължителна неутропения. Използването на G-CSF показва

ограничаване на честотата и тежестта на неутропенията.

Неутропенията е най-честата нежелана реакция на кабазитаксел (вж. точка 4.8). Проследяване

на пълната кръвна картина е много важно да се прави всяка седмица по време на първия цикъл

и след това преди всеки цикъл на лечение, за да може дозата да бъде коригирана, ако е

необходимо.

Дозата трябва да бъде намалена в случай на фебрилна неутропения или продължителна

неутропения въпреки подходящо лечение (вж. точка 4.2).

Пациентите трябва да възобновят лечението само когато броят на неутрофилите се възстанови

до ниво ≥1 500/mm

(вж. точка 4.3).

Стомашно-чревни нарушения

Симптоми като коремна болка и чувствителност, повишена температура, персистиращ запек,

диария, със или без неутропения, могат да бъдат ранни прояви на тежка стомашно-чревна

токсичност и трябва да бъдат оценени и лекувани незабавно. Може да е необходимо отлагане

или прекъсване на лечението с кабазитаксел.

Риск от гадене, повръщане, диария и дехидратация

Ако при пациентите се появи диария след приложение на кабазитаксел, те могат да бъдат

лекувани с обичайно използваните антидиарийни лекарствени продукти. Трябва да бъдат взети

подходящи мерки за рехидратиране на пациентите. Диария може да се появи по-често при

пациенти, предварително подложени на облъчване в коремно-тазовата област. Дехидратацията

е по-честа при пациенти на възраст 65 или повече години. Трябва да бъдат предприети

подходящи мерки, за да се рехидратират пациентите и да се проследят и коригират нивата на

серумните електролити, особено на калия. Отлагане на лечението или намаляване на дозата

могат да бъдат наложителни за степен ≥3 диария (вж. точка 4.2). Ако пациентите получат

гадене или повръщане, те могат да бъдат лекувани с обичайно използваните антиеметици.

Риск от сериозни стомашно-чревни реакции

Има съобщения за стомашно-чревно (СЧ) кървене и перфорация, илеус, колит, включително с

фатален изход при пациенти, лекувани с кабазитаксел (вж. точка 4.8). Препоръчва се повишено

внимание при лечение на пациенти с най-голям риск от развитие на стомашно-чревни

усложнения: тези с неутропения, старческа възраст, съпътстваща употреба на НСПВС,

антитромбоцитна терапия или антикоагуланти и пациенти с анамнеза за лъчетерапия на таза

или стомашно-чревно заболяване, като язва или стомашно-чревно кървене.

Периферна невропатия

При пациенти, приемащи кабазитаксел, са били наблюдавани случаи на периферна невропатия,

периферна сензорна невропатия (напр. парестезии, дизестезии) и периферна моторна

невропатия. Пациентите, лекувани с кабазитаксел трябва да бъдат посъветвани да информират

своя лекар преди да продължат лечението, ако развият симптоми на невропатия като болка,

парене, изтръпване, скованост или слабост. Лекарите трябва да направят оценка за наличие или

влошаване на невропатия преди всяко лечение. Лечението трябва да се отложи до подобряване

на симптомите. Дозата на кабазитаксел трябва да се намали от 25 mg/m

на 20 mg/m

при

персистираща степен

>2 периферна невропатия (вж. точка 4.2).

Анемия

Наблюдавана е анемия при пациенти, получаващи кабазитаксел (вж. точка 4.8). Хемоглобинът

и хематокритът трябва да се проверят преди началото на лечението с кабазитаксел и ако

пациентите проявяват признаци или симптоми на анемия или загуба на кръв. Препоръчва се

повишено внимание при пациенти с хемоглобин <10 g/dl и трябва да се вземат подходящи

мерки според клиничните показания.

Риск от бъбречна недостатъчност

Бъбречни нарушения са били съобщени във връзка със сепсис, тежка дехидратация дължаща се

на диария, повръщане и обструктивна уропатия. Наблюдавана е бъбречна недостатъчност,

включително случаи с фатален изход. В такъв случай трябва да се предприемат подходящи

мерки за идентифициране на причината и пациентите да се лекуват интензивно.

По време на лечението с кабазитаксел трябва да се осигури адекватна хидратация. Пациентът

трябва да съобщава веднага за всяка значима промяна в дневния обем на урината. Серумният

креатинин трябва да се измерва в началото, с всяка кръвна картина и когато пациентът съобщи

за промяна в уриноотделянето. Лечението с кабазитаксел трябва да се прекрати в случай на

влошаване на бъбречната функция до бъбречна недостатъчност ≥CTCAE 4.0 степен 3.

Респираторни нарушения

Има съобщения за интерстициална пневмония/пневмонит и интерстициална белодробна болест,

които може да са свързани с фатален изход (вж. точка 4.8).

При поява на нови или при влошаване на белодробните симптоми, пациентите трябва да се

наблюдават внимателно, да се изследват незабавно и да се лекуват по подходящ начин.

Препоръчва се прекратяване на лечението с кабазитаксел до уточняване на диагнозата. Ранното

прилагане на поддържащи мерки може да помогне за подобряване на състоянието. Трябва

внимателно да се прецени ползата от възобновяване на лечението с кабазитаксел.

Риск от сърдечни аритмии

Има съобщения за сърдечни аритмии, най-често тахикардия и предсърдно мъждене (вж.

точка 4.8).

Старческа възраст

При хора в старческа възраст (≥65 години) може да има по-голяма вероятност да се появят

някои нежелани реакции, включително неутропения и фебрилна неутропения (вж. точка 4.8).

Пациенти с чернодробно увреждане

Лечението с JEVTANA е противопоказано при пациенти с тежко чернодробно увреждане (общ

билирубин > 3 пъти ГГН) (вж. точки 4.3 и 5.2).

Дозата трябва да се намали при пациенти с леко (общ билирубин >1 до ≤1,5 пъти ГГН или

AST >1,5 пъти ГГН) чернодробно увреждане (вж. точки 4.2 и 5.2).

Взаимодействия

Едновременното приложение със силни CYP3A инхибитори трябва да се избягва, тъй като те

могат да повишат плазмената концентрация на кабазитаксел (вж. точки 4.2 и 4.5). Ако

едновременното приложение със силен CYP3A инхибитор не може да се избегне, трябва да се

обмисли внимателно наблюдение за токсичност и намаляване на дозата на кабазитаксел (вж.

точки 4.2 и 4.5).

Едновременното приложение със силни CYP3A индуктори трябва да се избягва, тъй като те

могат да понижат плазмената концентрация на кабазитаксел (вж. точки 4.2 и 4.5).

Помощни вещества

Разтворителят съдържа 573,3 mg етанол 96% (15% об./об.), еквивалентен на 14 ml бира или 6 ml

вино.

Вредно за страдащите от алкохолизъм.

Да бъде взето под внимание при групи с висок риск, като пациенти с чернодробно заболяване

или епилепсия.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

In vitro проучвания показват, че кабазитаксел се метаболизира основно чрез CYP3A (80% до

90%) (вж. точка 5.2).

CYP3A

инхибитори

Многократното приложение на кетоконазол (400 mg веднъж дневно), силен инхибитор на

CYP3A, води до намаляване на клирънса на кабазитаксел с 20%, което съответства на

повишаване на AUC с 25%. Следователно, едновременната употреба на силни CYP3A

инхибитори (като кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, индинавир, нефазодон,

нелфинавир, ритонавир, саквинавир, телитромицин, вориконазол) трябва да се избягва, тъй

като може да настъпи повишаване на плазмената концентрация на кабазитаксел (вж. точки 4.2 и

4.4).

Едновременното приложение на апрепитант, умерен инхибитор на CYP3A, не е имало ефект

върху клирънса на кабазитаксел.

CYP3A

индуктори

Многократното приложение на рифампин (600 mg веднъж дневно), силен инхибитор на

CYP3A, води до повишаване на клирънса на кабазитаксел с 21%, което съответства на

намаляване на AUC с 17%.

Следователно, едновременното приложение на силни CYP3A индуктори (като фенитоин,

карбамазепин, рифампин, рифабутин, рифапентин, фенобарбитал) трябва да се избягва, тъй

като може да настъпи намаляване на плазмената концентрация на кабазитаксел (вж. точки 4.2 и

4.4). В допълнение, пациентите трябва да се въздържат от прием на жълт кантарион.

OATP1B1

In vitro, кабазитаксел инхибира транспортните протеини на транспортиращия полипептид на

органични аниони OATP1B1. Възможен е риск за взаимодействие със субстрати на OATP1B1

(напр. статини, валсартан, репаглинид), особено по време на инфузията (1 час) и до 20 минути

след края на инфузията. Препоръчва се интервал от 12 часа преди инфузията и най-малко 3 часа

след края на инфузията, преди прилагането на субстрати на OATP1B1.

Ваксинации

Приложението на живи или живи атенюирани ваксини при пациенти, имунокомпрометирани от

химиотерапевтични средства може да доведе до тежки или фатални инфекции. Ваксинация с

жива атенюирана ваксина трябва да се избягва при пациенти, получаващи кабазитаксел. Могат

да се прилагат убити или инактивирани ваксини, обаче отговорът към такива ваксини може да

бъде намален.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма данни относно употребата на кабазитаксел при бременни жени. Проучванията при

животни показват репродуктивна токсичност при токсични за майката дози (вж. точка 5.3), а

също и че кабазитаксел преминава плацентарната бариера (вж. точка 5.3). Както и при други

цитотоксични лекарствени продукти, кабазитаксел може да причини увреждане на фетуса при

бременни жени с експозиция.

Кабазитаксел не се препоръчва по време на бременнност и при жени с детероден потенциал,

които не използват контрацепция.

Кърмене

Наличните фармакокинетични данни при животни показват екскреция на кабазитаксел и

неговите метаболити в млякото (вж. точка 5.3). Риск за кърмачето не може да се изключи.

Кабазитаксел не трябва да се използва по време на кърмене.

Фертилитет

Проучванията при животни показват, че карбазитаксел засяга репродуктивната система при

мъжки плъхове и кучета без функционален ефект върху фертилитета (вж. точка 5.3). Въпреки

това, като се има предвид фармакологичната активност на таксаните, техният генотоксичен

потенциал и ефектът на някои съединения от този клас върху фертилитета при проучвания с

животни, не може да се изключи ефект върху мъжкия фертилитет при хора.

Поради потенциалните ефекти върху мъжките гамети и потенциалната експозиция чрез

семенната течност, мъжете, лекувани с кабазитаксел, трябва да използват ефективна

контрацепция по-време на лечението и се препоръчва да продължат контрацепцията до

6 месеца след последната доза на кабазитаксел. Поради потенциалната експозиция чрез

семенната течност, мъжете, лекувани с кабазитаксел, трябва да избягват контат на еякулата с

друг човек по време на лечението. Мъжете, лекувани с кабазитаксел, се съветват да се

консултират относно замразяване на сперма преди лечението.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Кабазитаксел може да повлияе способността за шофиране и работа с машини, тъй като може да

причини умора и замайване. Пациентите трябва да се посъветват да не шофират или да не

работят с машини, ако изпитат тези нежелани реакции по време на лечението.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Безопасността на JEVTANA в комбинация с преднизон или преднизолон е оценена при

371 пациенти с метастатичен, резистентен на кастрация рак на простатата, които са лекувани с

кабазитаксел 25 mg/m

веднъж на три седмици в рандомизирано, отворено, контролирано

проучване фаза III. Пациентите са получили 6 цикъла средна продължителност на лечение с

кабазитаксел.

Най-често срещаните (≥10%) нежелани реакции от всички степени са анемия (97,3%),

левкопения (95, 7%), неутропения (93,5%), тромбоцитопения (47,4%) и диария (46,6%). Най-

често срещаните (≥5%) степен ≥3 нежелани реакции в групата на кабазитаксел са неутропения

(81,7%), левкопения (68,2%), анемия (10,5%), фебрилна неутропения (7,5%), диария (6,2%).

Прекъсване на лечението поради нежелани реакции е настъпило при 68 пациенти (18,3%),

приемащи кабазитаксел. Най-честата нежелана реакция, водеща до прекъсване на лечението с

кабазитаксел, е неутропения.

Табличен списък на нежеланите реакции

Нежеланите реакции са представени в таблица 2 според системо-органен клас и честота по

MedDRA. Във всяко групиране по честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред

по отношение на тяхната сериозност. Интензитетът на нежеланите реакции е степенуван според

CTCAE 4.0 (степен ≥3 = Ст≥3). Честотите са на база всички степени и са дефинирани като:

много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000

до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да

бъде направена оценка).

Таблица 2: Съобщени нежелани реакции и хематологични нарушения при кабазитаксел в

комбинация с преднизон или преднизолон в проучването TROPIC (n=371)

Системо-органен

клас

Нежелана

реакция

Всички степени

n (%)

Степен≥3

n (%)

Много чести

Чести

Инфекции и

инфестации

Септичен шок

4 (1,1)

4 (1,1)

Сепсис

4 (1,1)

4 (1,1)

Целулит

6 (1,6)

2 (0,5)

Инфекция на

пикочните пътища

27 (7,3)

4 (1,1)

Инфлуенца

11 (3)

Цистит

10 (2,7)

1 (0,3)

Инфекция на

горните дихателни

пътища

10 (2,7)

Херпес зостер

5 (1,3)

Кандидоза

4 (1,1)

Нарушения на

кръвта и лимфната

система

Неутропения

347 (93,5)

303 (81,7)

Анемия

361 (97,3)

39 (10,5)

Левкопения

355 (95,7)

253 (68,2)

Тромбоцитопения

176 (47,4)

15 (4)

Фебрилна

неутропения

28 (7,5)

28 (7,5)

Нарушения на

имунната система

Свръхчувствител

ност

5 (1,3)

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Анорексия

59 (15,9)

3 (0,8)

Дехидратация

18 (4,9)

8 (2,2)

Хипергликемия

4 (1,1)

3 (0,8)

Хипокалиемия

4 (1,1)

2 (0,5)

Психични

нарушения

Тревожност

11 (3)

Обърканост

5 (1,3)

Нарушения на

нервната система

Дисгеузия

41 (11,1)

Периферна

невропатия

30 (8,1)

2 (0,5)

Периферна

сензорна

невропатия

20 (5,4)

1 (0,3)

Замайване

30 (8,1)

Главоболие

28 (7,5)

Парестезия

17 (4,6)

Летаргия

5 (1,3)

1 (0,3)

Хипестезия

5 (1,3)

Ишиас

4 (1,1)

1 (0,3)

Нарушения на очите

Конюнктивит

5 (1,3)

Увеличена

лакримация

5 (1,3)

Нарушения на ухото

и лабиринта

Шум в ушите

5 (1,3)

Вертиго

5 (1,3)

Сърдечни

нарушения*

Предсърдно

мъждене

4 (1,1)

2 (0,5)

Тахикардия

6 (1,6)

Съдови нарушения

Хипотония

20 (5,4)

2 (0,5)

Системо-органен

клас

Нежелана

реакция

Всички степени

n (%)

Степен≥3

n (%)

Много чести

Чести

Дълбока венозна

тромбоза

8 (2,2)

7 (1,9)

Хипертония

6 (1,6)

1 (0,3)

Ортостатична

хипотония

5 (1,3)

1 (0,3)

Горещи вълни

5 (1,3)

Зачервяване

4 (1,1)

Респираторни,

гръдни и

медиастинални

нарушения

Диспнея

44 (11,9)

5 (1,3)

Кашлица

40 (10,8)

Орофарингеална

болка

13 (3,5)

Пневмония

9 (2,4)

6 (1,6)

Стомашно-чревни

нарушения

Диария

173 (46,6)

23 (6,2)

Гадене

127 (34,2)

7 (1,9)

Повръщане

84 (22,6)

7 (1,9)

Констипация

76 (20,5)

4 (1,1)

Коремна болка

43 (11,6)

7 (1,9)

Диспепсия

25 (6,7)

Болка в горната

част на корема

20 (5,4)

Хемороиди

14 (3,8)

Гастроезофагеална

рефлуксна болест

12 (3,2)

Ректално кървене

8 (2,2)

2 (0,5)

Сухота в устата

8 (2,2)

1 (0,3)

Раздуване на

корема

5 (1,3)

1 (0,3)

Нарушения на

кожата и подкожната

тъкан

Алопеция

37 (10)

Суха кожа

9 (2,4)

Еритема

5 (1,3)

Нарушения на

мускулно-скелетната

система и

съединителната

тъкан

Болка в гърба

60 (16,2)

14 (3,8)

Артралгия

39 (10,5)

4 (1,1)

Болка в

крайниците

30 (8,1)

6 (1,6)

Мускулни спазми

27 (7,3)

Миалгия

14 (3,8)

1 (0,3)

Мускулно-

скелетна болка в

гърдите

11 (3)

1 (0,3)

Болка в слабините

7 (1,9)

3 (0,8)

Нарушения на

бъбреците и

пикочните пътища

Остра бъбречна

недостатъчност

8 (2,2)

6 (1,6)

Бъбречна

недостатъчност

7 (1,9)

6 (1,6)

Дизурия

25 (6,7)

Бъбречна колика

5 (1,3)

1 (0,3)

Хематурия

62 (16,7)

7 (1,9)

Полакиурия

13 (3,5)

1 (0,3)

Хидронефроза

9 (2,4)

3 (0,8)

Ретенция на урина

9 (2,4)

3 (0,8)

Инконтиненция на

9 (2,4)

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

JEVTANA 60 mg концентрат и разтворител за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един ml концентрат съдържа 40 mg кабазитаксел (cabazitaxel).

Всеки флакон от 1,5 ml (номинален обем) концентрат съдържа 60 mg кабазитаксел.

След първоначално разреждане с цялото количество разтворител, всеки ml разтвор съдържа

10 mg кабазитаксел.

Забележка: Както JEVTANA 60 mg/1,5 ml флакон с концентрат (обем на напълване: 73,2 mg

кабазитаксел/1,83 ml) така и флаконът с разтворител (обем на напълване: 5,67 ml) съдържат

допълнителен обем, за да се компенсира загубата на течност по време на приготвянето. Този

допълнителен обем гарантира, че след разреждане с

ЦЯЛОТО

съдържание на придружаващия

разтворител, се получава разтвор, съдържащ 10 mg/ml кабазитаксел.

Помощно вещество с известно действие

Всеки флакон с разтворител съдържа 573,3 mg етанол 96%.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат и разтворител за инфузионен разтвор (стерилен концентрат).

Концентратът е бистър, жълт до жълто-кафяв маслен разтвор.

Разтворителят е бистър и безцветен разтвор.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

JEVTANA в комбинация с преднизон или преднизолон е показан за лечение на възрастни

пациенти с метастатичен, резистентен на кастрация рак на простатата, лекуван преди това по

схема, съдържаща доцетаксел (вж. точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Употребата на JEVTANA трябва да бъде ограничена до заведения, специализирани в

прилагането на цитотоксична химиотерапия и трябва да се прилага само под контрол на лекар,

квалифициран в прилагането на противоракова химиотерапия. Трябва да бъдат налични

материална база и оборудване за лечение на сериозни реакции на свръхчувствителност като

хипотония и бронхоспазъм (вж. точка 4.4).

Премедикация

Препоръчителната схема на премедикация трябва да бъде извършена поне 30 минути преди

всяко приложение на JEVTANA със следните интравенозни лекарствени продукти, за да се

намали риска и тежестта на свръхчувствителност:

антихистамин (дексхлорфенирамин 5 mg или дифенхидрамин 25 mg или еквивалентни),

кортикостероид (дексаметазон 8 mg или еквивалентни), и

H2 антагонист (ранитидин или еквивалентни) (вж. точка 4.4).

Препоръчва се антиеметична профилактика, която може да бъде прилагана перорално или

интравенозно, както е необходимо.

По време на лечението, пациентите трябва да бъдат адекватно хидратирани, за да се избегнат

усложнения като бъбречна недостатъчност.

Дозировка

Препоръчителната доза JEVTANA е 25 mg/m

приложена като едночасова интравенозна

инфузия на всеки 3 седмици в комбинация с преднизон или преднизолон 10 mg, приложен

перорално ежедневно по-време на лечението.

Коригиране на дозата

Промяна на дозата трябва да се направи, ако пациентите получат следните нежелани реакции

(Степените се отнасят към Общите терминологични критерии за нежелани събития, Common

Terminology Criteria for Adverse Events [CTCAE 4.0]):

Таблица 1 – Препоръчителни промени на дозата поради нежелана реакция при пациенти,

лекувани с кабазитаксел

Нежелани реакции

Промяна на дозата

Продължителна степен ≥3 неутропения (по-

дълго от 1 седмица) въпреки подходящо

лечение, включително G-CSF

Отложете лечението, докато броят на

неутрофилите стане >1 500 клетки/mm

, след

това намалете дозата на кабазитаксел от

25 mg/m

на 20 mg/m

Фебрилна неутропения или неутропенична

инфекция

Отложете лечението, докато настъпи

подобряване или изчезване на симптомите и

докато броят на неутрофилите стане

>1 500 клетки/mm

, след това намалете дозата

на кабазитаксел от 25 mg/m

на 20 mg/m

Степен ≥3 диария или персистираща диария

въпреки подходящо лечение, включително

възстановяване на течности и електролити

Отложете лечението, докато настъпи

подобряване или изчезване на симптомите,

след това намалете дозата на

кабазитаксел от

25 mg/m

на 20 mg/m

Степен ≥2 периферна невропатия

Отложете лечението, докато настъпи

подобряване, след това намалете дозата на

кабазитаксел от 25 mg/m

на 20 mg/m

Ако пациентите продължават да имат някоя от тези реакции при доза 20 mg/m

, трябва да се

обмисли по-нататъшно намаляване на дозата до 15 mg/m

или преустановяване на JEVTANA.

Данните при пациенти с доза под 20 mg/m

са ограничени.

Специални популации

Пациенти с чернодробно увреждане

Кабазитаксел се метаболизира екстензивно в черния дроб. При пациенти с леко чернодробно

увреждане (общ билирубин >1 до ≤1,5 пъти горна граница на нормата (ГГН) или AST >1,5 пъти

ГГН), дозата на кабазитаксел трябва да се намали до 20 mg/m

. Приложението на кабазитаксел

при пациенти с леко чернодробно увреждане трябва да става с повишено внимание и стриктно

проследяване на безопасността.

При пациенти с умерено чернодробно увреждане (общ билирубин >1,5 до ≤ 3,0 пъти ГГН),

максималната поносима доза (МПД) е 15 mg/m

. Ако се предвижда лечение при пациенти с

умерено чернодробно увреждане, дозата на кабазитаксел не трябва да превишава 15 mg/m

Данните за ефикасност при тази доза обаче са ограничени.

Кабазитаксел не трябва да се прилага при пациенти с тежко чернодробно увреждане (общ

билирубин ≥ 3 пъти ГГН) (вж. точки 4.3, 4.4 и 5.2).

Пациенти с бъбречно увреждане

Екскрецията на кабазитаксел през бъбреците е минимална. Не се налага коригиране на дозата

при пациенти с бъбречно увреждане, които не се нуждаят от хемодиализа. Пациентите с

терминална бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс (CL

< 15 ml/min/1,73 m

)), в

зависимост от състоянието им и ограничените налични данни, трябва да се лекуват с повишено

внимание и да се проследяват внимателно по време на лечението (вж. точки 4.4 и 5.2).

Старческа възраст

Не се препоръчва специфично коригиране на дозата при употреба на кабазитаксел при

пациенти в старческа възраст (вж. точки 4.4, 4.8 и 5.2).

Едновременна употреба на други лекарствени продукти

Едновременната употреба на лекарствени продукти, които са силни индуктори или силни

инхибитори на CYP3A трябва да се избягва. Обаче, ако пациентите се нуждаят от

едновременно приложение на силен инхибитор на CYP3A, трябва да се обмисли намаляване на

дозата на кабазитаксел с 25% (вж. точки 4.4 и 4.5).

Педиатрична популация

Няма съответно приложение на JEVTANA в педиатричната популация.

Безопасността и ефикасността на JEVTANA при деца и юноши под 18-годишна възраст не са

установени (вж. точка 5.1).

Начин на приложение

За инструкции за приготвяне и прилагане на продукта вижте точка 6.6.

Не трябва да се използват инфузионни PVC контейнери и полиуретанови комплекти за

инфузия.

JEVTANA не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в

точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към кабазитаксел, към други таксани или полисорбат 80, или към

някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Брой на неутрофилите по-малък от 1 500/mm

Тежко чернодробно увреждане (общ билирубин ≥ 3 пъти ГГН).

Едновременна ваксинация с ваксина срещу жълта треска (вж. точка 4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Реакции на свръхчувствителност

Всички пациенти трябва да получат премедикация преди започване на инфузията на

кабазитаксел (вж. точка 4.2).

Пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани за реакции на свръхчувствителност,

особено по време на първата и втората инфузии. Реакциите на свръхчувствителност могат да се

появят в рамките на няколко минути след започването на инфузията на кабазитаксел,

следователно трябва да има налични материална база и оборудване за третиране на хипотония

и бронхоспазъм. Могат да се появят тежки реакции на свръхчувствителност, които могат да

включват генерализиран обрив/еритема, хипотония и бронхоспазъм. Тежките реакции на

свръхчувствителност изискват незабавно прекъсване на кабазитаксел и подходящо лечение.

Пациентите с реакции на свръхчувствителност трябва да спрат лечението с JEVTANA (вж.

точка 4.3).

Костномозъчна супресия

Може да настъпи костномозъчна супресия, проявяваща се с неутропения, анемия,

тромбоцитопения или панцитопения (вж. „Риск от неутропения” и „Анемия” в точка 4.4 по-

долу).

Риск от неутропения

Пациентите, лекувани с кабазитаксел, могат да получат профилактично G-CSF, според

ръководствата на Американската асоциация по клинична онкология (ASCO) и/или настоящите

институционални ръководства, за намаляване на риска или овладяване на усложненията при

неутропения (фебрилна неутропения, продължителна неутропения или неутропенична

инфекция). Първична профилактика с G-CSF трябва да се обмисли при пациенти с

високорискови клинични характеристики (възраст > 65 години, лошо функционално състояние,

предишни епизоди на фебрилна неутропения, предходни екстензивни радиологични портове,

недохранване или други тежки съпътстващи заболявания), които ги предразполагат към

увеличаване на усложненията от продължителна неутропения. Използването на G-CSF показва

ограничаване на честотата и тежестта на неутропенията.

Неутропенията е най-честата нежелана реакция на кабазитаксел (вж. точка 4.8). Проследяване

на пълната кръвна картина е много важно да се прави всяка седмица по време на първия цикъл

и след това преди всеки цикъл на лечение, за да може дозата да бъде коригирана, ако е

необходимо.

Дозата трябва да бъде намалена в случай на фебрилна неутропения или продължителна

неутропения въпреки подходящо лечение (вж. точка 4.2).

Пациентите трябва да възобновят лечението само когато броят на неутрофилите се възстанови

до ниво ≥1 500/mm

(вж. точка 4.3).

Стомашно-чревни нарушения

Симптоми като коремна болка и чувствителност, повишена температура, персистиращ запек,

диария, със или без неутропения, могат да бъдат ранни прояви на тежка стомашно-чревна

токсичност и трябва да бъдат оценени и лекувани незабавно. Може да е необходимо отлагане

или прекъсване на лечението с кабазитаксел.

Риск от гадене, повръщане, диария и дехидратация

Ако при пациентите се появи диария след приложение на кабазитаксел, те могат да бъдат

лекувани с обичайно използваните антидиарийни лекарствени продукти. Трябва да бъдат взети

подходящи мерки за рехидратиране на пациентите. Диария може да се появи по-често при

пациенти, предварително подложени на облъчване в коремно-тазовата област. Дехидратацията

е по-честа при пациенти на възраст 65 или повече години. Трябва да бъдат предприети

подходящи мерки, за да се рехидратират пациентите и да се проследят и коригират нивата на

серумните електролити, особено на калия. Отлагане на лечението или намаляване на дозата

могат да бъдат наложителни за степен ≥3 диария (вж. точка 4.2). Ако пациентите получат

гадене или повръщане, те могат да бъдат лекувани с обичайно използваните антиеметици.

Риск от сериозни стомашно-чревни реакции

Има съобщения за стомашно-чревно (СЧ) кървене и перфорация, илеус, колит, включително с

фатален изход при пациенти, лекувани с кабазитаксел (вж. точка 4.8). Препоръчва се повишено

внимание при лечение на пациенти с най-голям риск от развитие на стомашно-чревни

усложнения: тези с неутропения, старческа възраст, съпътстваща употреба на НСПВС,

антитромбоцитна терапия или антикоагуланти и пациенти с анамнеза за лъчетерапия на таза

или стомашно-чревно заболяване, като язва или стомашно-чревно кървене.

Периферна невропатия

При пациенти, приемащи кабазитаксел, са били наблюдавани случаи на периферна невропатия,

периферна сензорна невропатия (напр. парестезии, дизестезии) и периферна моторна

невропатия. Пациентите, лекувани с кабазитаксел трябва да бъдат посъветвани да информират

своя лекар преди да продължат лечението, ако развият симптоми на невропатия като болка,

парене, изтръпване, скованост или слабост. Лекарите трябва да направят оценка за наличие или

влошаване на невропатия преди всяко лечение. Лечението трябва да се отложи до подобряване

на симптомите. Дозата на кабазитаксел трябва да се намали от 25 mg/m

на 20 mg/m

при

персистираща степен

>2 периферна невропатия (вж. точка 4.2).

Анемия

Наблюдавана е анемия при пациенти, получаващи кабазитаксел (вж. точка 4.8). Хемоглобинът

и хематокритът трябва да се проверят преди началото на лечението с кабазитаксел и ако

пациентите проявяват признаци или симптоми на анемия или загуба на кръв. Препоръчва се

повишено внимание при пациенти с хемоглобин <10 g/dl и трябва да се вземат подходящи

мерки според клиничните показания.

Риск от бъбречна недостатъчност

Бъбречни нарушения са били съобщени във връзка със сепсис, тежка дехидратация дължаща се

на диария, повръщане и обструктивна уропатия. Наблюдавана е бъбречна недостатъчност,

включително случаи с фатален изход. В такъв случай трябва да се предприемат подходящи

мерки за идентифициране на причината и пациентите да се лекуват интензивно.

По време на лечението с кабазитаксел трябва да се осигури адекватна хидратация. Пациентът

трябва да съобщава веднага за всяка значима промяна в дневния обем на урината. Серумният

креатинин трябва да се измерва в началото, с всяка кръвна картина и когато пациентът съобщи

за промяна в уриноотделянето. Лечението с кабазитаксел трябва да се прекрати в случай на

влошаване на бъбречната функция до бъбречна недостатъчност ≥CTCAE 4.0 степен 3.

Респираторни нарушения

Има съобщения за интерстициална пневмония/пневмонит и интерстициална белодробна болест,

които може да са свързани с фатален изход (вж. точка 4.8).

При поява на нови или при влошаване на белодробните симптоми, пациентите трябва да се

наблюдават внимателно, да се изследват незабавно и да се лекуват по подходящ начин.

Препоръчва се прекратяване на лечението с кабазитаксел до уточняване на диагнозата. Ранното

прилагане на поддържащи мерки може да помогне за подобряване на състоянието. Трябва

внимателно да се прецени ползата от възобновяване на лечението с кабазитаксел.

Риск от сърдечни аритмии

Има съобщения за сърдечни аритмии, най-често тахикардия и предсърдно мъждене (вж.

точка 4.8).

Старческа възраст

При хора в старческа възраст (≥65 години) може да има по-голяма вероятност да се появят

някои нежелани реакции, включително неутропения и фебрилна неутропения (вж. точка 4.8).

Пациенти с чернодробно увреждане

Лечението с JEVTANA е противопоказано при пациенти с тежко чернодробно увреждане (общ

билирубин > 3 пъти ГГН) (вж. точки 4.3 и 5.2).

Дозата трябва да се намали при пациенти с леко (общ билирубин >1 до ≤1,5 пъти ГГН или

AST >1,5 пъти ГГН) чернодробно увреждане (вж. точки 4.2 и 5.2).

Взаимодействия

Едновременното приложение със силни CYP3A инхибитори трябва да се избягва, тъй като те

могат да повишат плазмената концентрация на кабазитаксел (вж. точки 4.2 и 4.5). Ако

едновременното приложение със силен CYP3A инхибитор не може да се избегне, трябва да се

обмисли внимателно наблюдение за токсичност и намаляване на дозата на кабазитаксел (вж.

точки 4.2 и 4.5).

Едновременното приложение със силни CYP3A индуктори трябва да се избягва, тъй като те

могат да понижат плазмената концентрация на кабазитаксел (вж. точки 4.2 и 4.5).

Помощни вещества

Разтворителят съдържа 573,3 mg етанол 96% (15% об./об.), еквивалентен на 14 ml бира или 6 ml

вино.

Вредно за страдащите от алкохолизъм.

Да бъде взето под внимание при групи с висок риск, като пациенти с чернодробно заболяване

или епилепсия.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

In vitro проучвания показват, че кабазитаксел се метаболизира основно чрез CYP3A (80% до

90%) (вж. точка 5.2).

CYP3A

инхибитори

Многократното приложение на кетоконазол (400 mg веднъж дневно), силен инхибитор на

CYP3A, води до намаляване на клирънса на кабазитаксел с 20%, което съответства на

повишаване на AUC с 25%. Следователно, едновременната употреба на силни CYP3A

инхибитори (като кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, индинавир, нефазодон,

нелфинавир, ритонавир, саквинавир, телитромицин, вориконазол) трябва да се избягва, тъй

като може да настъпи повишаване на плазмената концентрация на кабазитаксел (вж. точки 4.2 и

4.4).

Едновременното приложение на апрепитант, умерен инхибитор на CYP3A, не е имало ефект

върху клирънса на кабазитаксел.

CYP3A

индуктори

Многократното приложение на рифампин (600 mg веднъж дневно), силен инхибитор на

CYP3A, води до повишаване на клирънса на кабазитаксел с 21%, което съответства на

намаляване на AUC с 17%.

Следователно, едновременното приложение на силни CYP3A индуктори (като фенитоин,

карбамазепин, рифампин, рифабутин, рифапентин, фенобарбитал) трябва да се избягва, тъй

като може да настъпи намаляване на плазмената концентрация на кабазитаксел (вж. точки 4.2 и

4.4). В допълнение, пациентите трябва да се въздържат от прием на жълт кантарион.

OATP1B1

In vitro, кабазитаксел инхибира транспортните протеини на транспортиращия полипептид на

органични аниони OATP1B1. Възможен е риск за взаимодействие със субстрати на OATP1B1

(напр. статини, валсартан, репаглинид), особено по време на инфузията (1 час) и до 20 минути

след края на инфузията. Препоръчва се интервал от 12 часа преди инфузията и най-малко 3 часа

след края на инфузията, преди прилагането на субстрати на OATP1B1.

Ваксинации

Приложението на живи или живи атенюирани ваксини при пациенти, имунокомпрометирани от

химиотерапевтични средства може да доведе до тежки или фатални инфекции. Ваксинация с

жива атенюирана ваксина трябва да се избягва при пациенти, получаващи кабазитаксел. Могат

да се прилагат убити или инактивирани ваксини, обаче отговорът към такива ваксини може да

бъде намален.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма данни относно употребата на кабазитаксел при бременни жени. Проучванията при

животни показват репродуктивна токсичност при токсични за майката дози (вж. точка 5.3), а

също и че кабазитаксел преминава плацентарната бариера (вж. точка 5.3). Както и при други

цитотоксични лекарствени продукти, кабазитаксел може да причини увреждане на фетуса при

бременни жени с експозиция.

Кабазитаксел не се препоръчва по време на бременнност и при жени с детероден потенциал,

които не използват контрацепция.

Кърмене

Наличните фармакокинетични данни при животни показват екскреция на кабазитаксел и

неговите метаболити в млякото (вж. точка 5.3). Риск за кърмачето не може да се изключи.

Кабазитаксел не трябва да се използва по време на кърмене.

Фертилитет

Проучванията при животни показват, че карбазитаксел засяга репродуктивната система при

мъжки плъхове и кучета без функционален ефект върху фертилитета (вж. точка 5.3). Въпреки

това, като се има предвид фармакологичната активност на таксаните, техният генотоксичен

потенциал и ефектът на някои съединения от този клас върху фертилитета при проучвания с

животни, не може да се изключи ефект върху мъжкия фертилитет при хора.

Поради потенциалните ефекти върху мъжките гамети и потенциалната експозиция чрез

семенната течност, мъжете, лекувани с кабазитаксел, трябва да използват ефективна

контрацепция по-време на лечението и се препоръчва да продължат контрацепцията до

6 месеца след последната доза на кабазитаксел. Поради потенциалната експозиция чрез

семенната течност, мъжете, лекувани с кабазитаксел, трябва да избягват контат на еякулата с

друг човек по време на лечението. Мъжете, лекувани с кабазитаксел, се съветват да се

консултират относно замразяване на сперма преди лечението.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Кабазитаксел може да повлияе способността за шофиране и работа с машини, тъй като може да

причини умора и замайване. Пациентите трябва да се посъветват да не шофират или да не

работят с машини, ако изпитат тези нежелани реакции по време на лечението.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Безопасността на JEVTANA в комбинация с преднизон или преднизолон е оценена при

371 пациенти с метастатичен, резистентен на кастрация рак на простатата, които са лекувани с

кабазитаксел 25 mg/m

веднъж на три седмици в рандомизирано, отворено, контролирано

проучване фаза III. Пациентите са получили 6 цикъла средна продължителност на лечение с

кабазитаксел.

Най-често срещаните (≥10%) нежелани реакции от всички степени са анемия (97,3%),

левкопения (95, 7%), неутропения (93,5%), тромбоцитопения (47,4%) и диария (46,6%). Най-

често срещаните (≥5%) степен ≥3 нежелани реакции в групата на кабазитаксел са неутропения

(81,7%), левкопения (68,2%), анемия (10,5%), фебрилна неутропения (7,5%), диария (6,2%).

Прекъсване на лечението поради нежелани реакции е настъпило при 68 пациенти (18,3%),

приемащи кабазитаксел. Най-честата нежелана реакция, водеща до прекъсване на лечението с

кабазитаксел, е неутропения.

Табличен списък на нежеланите реакции

Нежеланите реакции са представени в таблица 2 според системо-органен клас и честота по

MedDRA. Във всяко групиране по честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред

по отношение на тяхната сериозност. Интензитетът на нежеланите реакции е степенуван според

CTCAE 4.0 (степен ≥3 = Ст≥3). Честотите са на база всички степени и са дефинирани като:

много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000

до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да

бъде направена оценка).

Таблица 2: Съобщени нежелани реакции и хематологични нарушения при кабазитаксел в

комбинация с преднизон или преднизолон в проучването TROPIC (n=371)

Системо-органен

клас

Нежелана

реакция

Всички степени

n (%)

Степен≥3

n (%)

Много чести

Чести

Инфекции и

инфестации

Септичен шок

4 (1,1)

4 (1,1)

Сепсис

4 (1,1)

4 (1,1)

Целулит

6 (1,6)

2 (0,5)

Инфекция на

пикочните пътища

27 (7,3)

4 (1,1)

Инфлуенца

11 (3)

Цистит

10 (2,7)

1 (0,3)

Инфекция на

горните дихателни

пътища

10 (2,7)

Херпес зостер

5 (1,3)

Кандидоза

4 (1,1)

Нарушения на

кръвта и лимфната

система

Неутропения

347 (93,5)

303 (81,7)

Анемия

361 (97,3)

39 (10,5)

Левкопения

355 (95,7)

253 (68,2)

Тромбоцитопения

176 (47,4)

15 (4)

Фебрилна

неутропения

28 (7,5)

28 (7,5)

Нарушения на

имунната система

Свръхчувствител

ност

5 (1,3)

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Анорексия

59 (15,9)

3 (0,8)

Дехидратация

18 (4,9)

8 (2,2)

Хипергликемия

4 (1,1)

3 (0,8)

Хипокалиемия

4 (1,1)

2 (0,5)

Психични

нарушения

Тревожност

11 (3)

Обърканост

5 (1,3)

Нарушения на

нервната система

Дисгеузия

41 (11,1)

Периферна

невропатия

30 (8,1)

2 (0,5)

Периферна

сензорна

невропатия

20 (5,4)

1 (0,3)

Замайване

30 (8,1)

Главоболие

28 (7,5)

Парестезия

17 (4,6)

Летаргия

5 (1,3)

1 (0,3)

Хипестезия

5 (1,3)

Ишиас

4 (1,1)

1 (0,3)

Нарушения на очите

Конюнктивит

5 (1,3)

Увеличена

лакримация

5 (1,3)

Нарушения на ухото

и лабиринта

Шум в ушите

5 (1,3)

Вертиго

5 (1,3)

Сърдечни

нарушения*

Предсърдно

мъждене

4 (1,1)

2 (0,5)

Тахикардия

6 (1,6)

Съдови нарушения

Хипотония

20 (5,4)

2 (0,5)

Системо-органен

клас

Нежелана

реакция

Всички степени

n (%)

Степен≥3

n (%)

Много чести

Чести

Дълбока венозна

тромбоза

8 (2,2)

7 (1,9)

Хипертония

6 (1,6)

1 (0,3)

Ортостатична

хипотония

5 (1,3)

1 (0,3)

Горещи вълни

5 (1,3)

Зачервяване

4 (1,1)

Респираторни,

гръдни и

медиастинални

нарушения

Диспнея

44 (11,9)

5 (1,3)

Кашлица

40 (10,8)

Орофарингеална

болка

13 (3,5)

Пневмония

9 (2,4)

6 (1,6)

Стомашно-чревни

нарушения

Диария

173 (46,6)

23 (6,2)

Гадене

127 (34,2)

7 (1,9)

Повръщане

84 (22,6)

7 (1,9)

Констипация

76 (20,5)

4 (1,1)

Коремна болка

43 (11,6)

7 (1,9)

Диспепсия

25 (6,7)

Болка в горната

част на корема

20 (5,4)

Хемороиди

14 (3,8)

Гастроезофагеална

рефлуксна болест

12 (3,2)

Ректално кървене

8 (2,2)

2 (0,5)

Сухота в устата

8 (2,2)

1 (0,3)

Раздуване на

корема

5 (1,3)

1 (0,3)

Нарушения на

кожата и подкожната

тъкан

Алопеция

37 (10)

Суха кожа

9 (2,4)

Еритема

5 (1,3)

Нарушения на

мускулно-скелетната

система и

съединителната

тъкан

Болка в гърба

60 (16,2)

14 (3,8)

Артралгия

39 (10,5)

4 (1,1)

Болка в

крайниците

30 (8,1)

6 (1,6)

Мускулни спазми

27 (7,3)

Миалгия

14 (3,8)

1 (0,3)

Мускулно-

скелетна болка в

гърдите

11 (3)

1 (0,3)

Болка в слабините

7 (1,9)

3 (0,8)

Нарушения на

бъбреците и

пикочните пътища

Остра бъбречна

недостатъчност

8 (2,2)

6 (1,6)

Бъбречна

недостатъчност

7 (1,9)

6 (1,6)

Дизурия

25 (6,7)

Бъбречна колика

5 (1,3)

1 (0,3)

Хематурия

62 (16,7)

7 (1,9)

Полакиурия

13 (3,5)

1 (0,3)

Хидронефроза

9 (2,4)

3 (0,8)

Ретенция на урина

9 (2,4)

3 (0,8)

Инконтиненция на

9 (2,4)

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/161960/2017

EMEA/H/C/002018

Резюме на EPAR за обществено ползване

Jevtana

cabazitaxel

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Jevtana. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Jevtana.

Какво представлява Jevtana и за какво се използва?

Jevtana е противораково лекарство, което се използва за лечение на мъже с метастатичен,

резистентен на кастрация рак на простатата. Това е рак, който засяга простатната жлеза при

мъжете, която произвежда течната съставка на семенната течност. Jevtana се използва, когато

ракът се е разпространил в други части на тялото (метастази) въпреки лечения за

предотвратяване производството на тестостерон или след хирургично отстраняване на тестисите

(кастрация). При пациенти, които преди това са лекувани с доцетаксел (друго противораково

лекарство), Jevtana се използва в комбинация с преднизон или преднизолон

(противовъзпалителни лекарства).

Jevtana съдържа активното вещество кабазитаксел (cabazitaxel).

Как се използва Jevtana?

Jevtana се отпуска по лекарско предписание и трябва да се прилага само в специализирани

медицински звена за химиотерапия (лекарства за лечение на рак) под наблюдението на лекар с

опит в прилагането на химиотерапия.

Jevtana се предлага под формата на концентрат и разтворител за приготвяне на разтвор за

инфузия (вливане) във вена. Jevtana се прилага веднъж на всеки три седмици под формата на

инфузия с продължителност един час в доза от 25 mg на квадратен метър телесна повърхност

(изчислена въз основа на теглото и височината на пациента). Прилага се в комбинация с

преднизон или преднизолон, приемани ежедневно по време на лечението.

Jevtana

EMA/161960/2017

Страница 2/3

Дозата Jevtana трябва да се намали, а лечението трябва да се прекрати, ако пациентът изпитва

определени нежелани лекарствени реакции. При пациенти с леко или умерено увреждане на

чернодробната функция дозите също трябва да са по-ниски.

Преди да се пристъпи към инфузия на Jevtana, пациентите трябва да приемат най-напред

лекарства за предотвратяване на алергични реакции и лекарства за предотвратяване на

повръщане.

За повече информация вижте листовката.

Как действа Jevtana?

Активното вещество в Jevtana, кабазитаксел, принадлежи към групата на противораковите

лекарства, известни като „таксани“. Кабазитаксел действа, като блокира способността на

раковите клетки да разграждат своя вътрешен „скелет“, който им позволява да се делят и

размножават. Когато скелетът им не може да се разгражда, клетките не могат да се делят и

умират. Jevtana оказва влияние и върху нераковите клетки, например кръвните и нервните

клетки, което може да предизвика нежелани лекарствени реакции.

Какви ползи от Jevtana са установени в проучванията?

Цялостната обща преживяемост (средната продължителност на времето, което пациентите

живеят) при Jevtana е изследвана в едно основно проучване при 755 мъже с метастатичен,

резистентен на кастрация рак на простатата, които преди това са лекувани с доцетаксел.

Ефектите на Jevtana са сравнени с митоксантрон, друго противораково лекарство. И двете

лекарства са прилагани в комбинация с преднизон или преднизолон. Средната обща

преживяемост при пациентите, лекувани с Jevtana, е 15,1 месеца, сравнено с 12,7 месеца при

пациентите, приемащи митоксантрон.

Какви са рисковете, свързани с Jevtana?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Jevtana (наблюдавани при повече от 1 на 10

пациенти) включват анемия (малък брой на червените кръвни клетки), левкопения (малък брой

на белите кръвни клетки), неутропения (малък брой на неутрофилите, вид бели кръвни клетки),

тромбоцитопения (малък брой на тромбоцитите в кръвта) и диария. Някои от тези реакции са

тежки. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Jevtana, вижте

листовката.

Jevtana не трябва да се използва при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към

кабазитаксел, към някой друг таксан или към някоя от останалите съставки. Не трябва да се

прилага при пациенти с неутрофили под 1 500/mm

, при пациенти със силно намалена

чернодробна функция или които са ваксинирани наскоро или предстои да бъдат ваксинирани

срещу жълта треска.

Защо Jevtana е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

свойствата на Jevtana са клинично значими за удължаване на общата преживяемост при пациенти

с метастатичен, резистентен на кастрация рак на простатата. СНМР реши, че ползите от Jevtana са

по-големи от рисковете, и препоръча Jevtana да да бъде разрешен за употреба.

Jevtana

EMA/161960/2017

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Jevtana?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Jevtana, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Jevtana:

На 17 март 2011 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Jevtana, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Jevtana може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече

информация относно лечението с Jevtana прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 03-2017.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация