Elebrato Ellipta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

флутиказон фуроат, umeclidinium бромид vilanterol trifenatate

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

АТС код:

R03AL08

INN (Международно Name):

fluticasone furoate, umeclidinium, vilanterol

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Elebrato Ellipta е посочено като поддържащо лечение при възрастни пациенти с умерена до тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), които не са третирани адекватно чрез комбинация на инхалаторни кортикостероиди и дългодействащ β2-агонист.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-11-15

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ELEBRATO ELLIPTA 92 МИКРОГРАМА/55 МИКРОГРАМА/22
МИКРОГРАМА ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ,
ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОЗИРАН
флутиказонов
фуроат/умеклидиниум/вилантерол
(fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Elebrato Ellipta и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Elebrato Ellipta
3.
Как да използвате Elebrato Ellipta
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Elebrato Ellipta
6.
Съдържание на опаковката и
допъл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Elebrato Ellipta 92 микрограма/55 микрограма/22
микрограма прах за инхалация,
предварително
дозиран
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка единична инхалация доставя една
освободена доза (дозата, която се
освобождава от
мундщука) 92 микрограма флутиказонов
фуроат (fluticasone furoate), 65 микрограма
умеклидиниев бромид (umeclidinium bromide),
еквивалентeн на 55 микрограма
умеклидиниум и
22 микрограма вилантерол (vilanterol) (като
трифенатат). Това съответства на
предварително
дозирана доза от 100 микрограма
флутиказонов фуроат, 74,2 микрограма
умеклидиниев
бромид, еквивалентен на 62,5 микрограма
умеклидиниум и 25 микрограма
вилантерол (като
трифенатат).
Помощно вещество с известно действие
Всяка освободена доза съдържа
приблизително 25 mg лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, предварително
дозиран (прах за инхалация)
Бял прах в светлосив инхалатор (Ellipta) с
бежов капак на мундщука и брояч на
дозите.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Elebrato Ellipta е показан за поддържащо
лечение при възрастни
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-10-2023
Листовка Листовка чешки 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-10-2023
Листовка Листовка датски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-10-2023
Листовка Листовка немски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-10-2023
Листовка Листовка естонски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-10-2023
Листовка Листовка гръцки 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-10-2023
Листовка Листовка английски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-01-2019
Листовка Листовка френски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-10-2023
Листовка Листовка италиански 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-01-2019
Листовка Листовка латвийски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-01-2019
Листовка Листовка литовски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-10-2023
Листовка Листовка унгарски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-10-2023
Листовка Листовка малтийски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-01-2019
Листовка Листовка нидерландски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-01-2019
Листовка Листовка полски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-10-2023
Листовка Листовка португалски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-01-2019
Листовка Листовка румънски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-10-2023
Листовка Листовка словашки 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-10-2023
Листовка Листовка словенски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-01-2019
Листовка Листовка фински 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-10-2023
Листовка Листовка шведски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-10-2023
Листовка Листовка норвежки 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-10-2023
Листовка Листовка исландски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-10-2023
Листовка Листовка хърватски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-01-2019

Преглед на историята на документите