Credelio

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Credelio
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Credelio
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета
 • Терапевтична област:
 • ECTOPARASITICIDES за подаване на заявления, Изоксазолинов
 • Терапевтични показания:
 • За лечение на бълхи и кърлежи паразитози. Бълхи и кърлежи трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат хранене, за да бъдат изложени на активното вещество. Ветеринарният лекарствен продукт може да бъде използван като част от стратегия за лечение на алергичен дерматит от бълхи (FAD). Кучето е ветеринарен officinalis лекарството осигурява незабавно и трайно убие активност в рамките на 1 месец от бълхи (Ctenocephalides Фелиз и C. Канис) и червеи (Rhipicephalus sanguineus, иксодовых рициново, аз. hexagonus и Dermacentor reticulatus). Котка-това е ветеринарен officinalis лекарството осигурява незабавно и трайно убива активността на 1 месец срещу бълхи (Ctenocephalides Фелиз и C. Голям Psa) и кърлежи (иксодовые рициново).
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 3

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/004247
 • Дата Оторизация:
 • 22-04-2017
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/004247
 • Последна актуализация:
 • 23-07-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/122474/2017

EMEA/V/C/004247

Резюме на EPAR за обществено ползване

Credelio (lotilaner)

Преглед на Credelio и причини за лицензирането му ЕС

Какво представлява Credelio и за какво се използва?

Credelio е ветеринарномедицински продукт, който се използва за третиране на опаразитяване с

бълхи и кърлежи при кучета и котки. Credelio може да се използва като част от лечението на

алергичен дерматит, предизвикан от бълхи (алергична реакция към ухапване от бълхи). Съдържа

активната субстанция лотиланер (lotilaner).

За повече информация вижте листовката.

Как се използва Credelio?

Credelio се предлага под формата на таблетки за дъвчене в седем различни концентрации (двете

по-ниски концентрации са за котки, останалите — за кучета), които се дават на животните с

храна или в рамките на 30 минути след хранене. Дозата зависи от телесното тегло на животното.

След прилагане при кучета Credelio убива бълхите до 4 часа, а кърлежите до 48 часа след

прикрепването им. След прилагане при котки Credelio убива бълхите до 12 часа, а кърлежите до

24 часа след прикрепването им. Credelio е ефективен в продължение на един месец, а лечението

може да се повтаря всеки месец. Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско

предписание.

За повече информация относно употребата на Credelio прочетете листовката или се свържете със

своя ветеринарен лекар или фармацевт.

Как действа Credelio?

Активната субстанция в Credelio, лотиланер, действа като „ектопаразитицид“. Това означава, че

убива паразитите, които живеят по кожата или в козината на животните, например бълхи и

кърлежи. За да бъдат изложени на действието на активната субстанция, бълхите и кърлежите

трябва да се прикрепят към кожата и да започнат да се хранят с кръвта на животното. Лотиланер

убива паразитите, погълнали кръвта на животното, като действа върху нервната им система. Той

Credelio (lotilaner)

EMA/122474/2017

Страница 2/3

блокира нормалното движение на заредените частици в нервните клетки и извън тях, особено на

свързаните с гама-аминомаслена киселина (GABA) и глутамат — две субстанции, които предават

съобщения между нервните клетки (невротрансмитери). Това води до безконтролна дейност на

нервната система и до парализа и смърт на паразитите. Лотиланер убива бълхите, преди да могат

да снесат яйца, и по този начин помага да се намали замърсяването на средата на животното.

Какви ползи от Credelio са установени в проучванията?

Във всички проучвания, описани по-долу, животните са били естествено опаразитени.

Кучета

В 12-седмично практическо проучване при кучета, опаразитени с бълхи, 128 кучета са третирани

с Credelio на всеки четири седмици, а 64 кучета — с лекарство за накапване, съдържащо

фипронил, друго лекарство за третиране на опаразитяване с бълхи. В проучването е установено,

че Credelio е също толкова ефективен, колкото другото лекарство за намаляване на броя на

бълхите за период от 12 седмици, като при кучетата, третирани с Credelio, броят на бълхите

намалява с 99 %.

В малко практическо проучване при кучета, опаразитени с кърлежи, 47 кучета са третирани

веднъж с Credelio, а 35 кучета — с лекарство за накапване, съдържащо фипронил и друга активна

субстанция, (s)-метопрен. В проучването е установено, че Credelio е също толкова ефективен,

колкото другото лекарство за намаляване на броя на кърлежите за период от четири седмици,

като броят на кърлежите намалява със 100 % при третираните с Credelio кучета.

Във второ, по-голямо практическо проучване на кучета, опаразитени с кърлежи, са обхванати

127 кучета, третирани ежемесечно с Credelio за 3 месеца, като същевременно 68 кучета са

третирани с лекарство за накапване, съдържащо фипронил и (s)-метопрен. Credelio е също

толкова ефективен, колкото другото лекарство за намаляване на броя на кърлежите, като

намалява кърлежите с 99 % по време на проучването.

Котки

В едномесечно практическо проучване при котки, опаразитени с бълхи, 121 котки са третирани с

Credelio, а 61 котки — с лекарство за накапване, съдържащо фипронил и (s)-метопрен. Credelio

намалява броя на бълхите с 97 % в продължение на един месец и е също толкова ефективен,

колкото другото лекарство.

В допълнително тримесечно проучване при котки, опаразитени с кърлежи, 112 котки са

третирани с Credelio всеки месец, а 57 котки — с лекарство за накапване, съдържащо фипронил.

Credelio е също толкова ефективен, колкото другото лекарство за намаляване на броя на

кърлежите, като намалява кърлежите с 99 % по време на проучването.

Credelio (lotilaner)

EMA/122474/2017

Страница 3/3

Какви са рисковете, свързани с Credelio?

За да бъдат убити от лекарството, кърлежите трябва да започнат да се хранят от животното и не

е изключен риск от предаване на болести, с които може да са заразени.

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага

ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?

В случай на инцидентно поглъщане на продукта незабавно да се потърси медицински съвет, като

на лекаря се предостави листовката за употреба или етикетът на продукта.

Ръцете трябва да се измиват след работа с продукта.

Защо Credelio е лицензиран в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Credelio са по-големи от рисковете и

този продукт може да бъде лицензиран за употреба в ЕС.

Допълнителна информация за Credelio:

На 25 април 2017 г. Credelio получава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз.

Допълнителна информация за Credelio може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports

Дата на последно актуализиране на настоящия преглед 04-2018.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

В. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Credelio 56 mg таблетки за дъвчене за кучета (1,3

2,5 kg)

Credelio 112 mg таблетки за дъвчене за кучета (>2,5

5,5 kg)

Credelio 225 mg таблетки за дъвчене за кучета (>5,5

11 kg)

Credelio 450 mg таблетки за дъвчене за кучета (>11

22 kg)

Credelio 900 mg таблетки за дъвчене за кучета (>22

45 kg)

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Германия

Производител, отговорен за освобождаване на партидата

Elanco France S.A.S., 26 rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Франция

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Credelio 56 mg таблетки за дъвчене за кучета (1,3–2,5 kg)

Credelio 112 mg таблетки за дъвчене за кучета (>2,5–5,5 kg)

Credelio 225 mg таблетки за дъвчене за кучета (>5,5–11 kg)

Credelio 450 mg таблетки за дъвчене за кучета (>11–22 kg)

Credelio 900 mg таблетки за дъвчене за кучета (>22–45 kg)

lotilaner

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТ ИТЕ

Всяка таблетка за дъвчене съдържа:

Credelio таблетки за дъвчене

lotilaner (mg)

за кучета (1,3–2,5 kg)

56,25

за кучета (>2,5–5,5 kg)

112,5

за кучета (>5,5–11 kg)

за кучета (>11–22 kg)

за кучета (>22–45 kg)

Бели до бежови кръгли таблетки за дъвчене с кафеникави петна.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на опаразитяване с кърлежи и бълхи при кучета.

Този ветеринарномедицински продукт има незабавен ефект и способност да убива бълхи

Ctenocephalides felis

C. canis

) и кърлежи (

Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus,

I. Hexagonus

Dermacentor reticulatus

) в продължение на 1 месец.

Бълхите и кърлежите трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат да се хранят, за

да бъдат изложени на въздействието на активната субстанция.

Ветеринарномедицинският продукт може да се използва като част от лечебната стратегия при

алергичен дерматит, причинен от бълхи (flea allergy dermatitis

FAD).

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от

ексципиентите.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Леки и преходни стомашно-чревни ефекти като повръщане и диария са съобщавани много рядко

след пускането на продукта на пазара. Тези признaци обикновено преминават без лечение.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по

време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в

тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

За перорално приложение.

Ветеринарномедицинският продукт следва да се прилага в съответствие с таблицата по-долу, за

да се гарантира доза от 20 до 43 mg лотиланер/kg телесна маса.

Телесна маса

на кучето (kg)

Концентрация и брой на таблетките, които се прилагат

Credelio

56 mg

Credelio

112 mg

Credelio

225 mg

Credelio

450 mg

Credelio

900 mg

1,3–2,5

>2,5–5,5

>5,5–11

>11–22

>22–45

> 45

Подходяща комбинация от таблетки

Използвайте подходяща комбинация от наличните концентрации, за да се приложите

препоръчваната доза от 20

43 mg/ kg.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Credelio е апетитно овкусена таблетка за дъвчене. Прилагайте таблетка(и) за дъвчене веднъж

месечно по време на хранене или след хранене.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. Да

не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен

върху картонената кутия и блистера след

. Срокът на годност отговаря на последния ден от

този месец.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Паразитите трябва да започнат да се хранят от гостоприемника, за да бъдат изложени на

действието на лотиланер, поради това не може да се изключи напълно предаването на

заболявания, пренасяни от паразити.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Всички данни за безопасност и ефикасност са получени от кучета и кученца, навършили

8 седмици и по-възрастни, и с телесна маса 1,3 kg и повече. Прилагането на този продукт при

кученца на възраст под 8 седмици или с тегло под 1,3 kg трябва да се основава на преценка

полза

риск от отговорния ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

След работа с продукта, измийте ръцете си.

При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

От лабораторните изследвания при плъхове няма данни, които да потвърждават наличие на

тератогенни ефекти.

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт при бременни и лактиращи кучета не е

установена. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Заплодяемост:

От лабораторните изследвания при плъхове няма данни за неблагоприятен ефект върху

репродуктивната способност на мъжките и женските индивиди.

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е установена при развъдни кучета.

Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни. При клиничното изпитване не са наблюдавани взаимодействия между Credelio

таблетки за дъвчене и рутинно използваните ветеринарномедицински продукти.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не са наблюдавани неблагоприятни реакции след перорално приложение на

ветеринаромедицинския продукт при кученца на възраст 8

9 седмици и с тегло 1,3

3,6 kg,

лекувани с доза, превишаваща до 5 пъти максималната препоръчана доза (43 mg, 129 mg и

215 mg лотиланер/ kg телесна маса), осем приложения на месечни интервали.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ

ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще

помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Лотиланер, чист енантиомер от класа на изоксазолините, е активен срещу бълхи (

Ctenocephalides

felis

Ctenocephalides canis)

и срещу кърлежите

Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes

ricinus

Rhipicephalus sanguineus

Лотиланер е мощен инхибитор на GABA (гама-аминомаслена киселина)-зависимите хлоридни

канали, което води до бърза смърт на кърлежи и бълхи. Активността на лотиланер не се повлиява

от резистентност към хлорорганични (циклодиени, например dieldrin), фенилпиразоли (напр.

fipronil), неоникотиноиди (напр. imidacloprid), формамидини (напр. amitraz) и пиретроиди (напр.

cypermethrin).

Началото на ефикасността срещу бълхи е в рамките на 4 часа след прикрепването им и в

продължение на един месец след прилагането на продукта. Бълхите по животното преди

прилагането на продукта биват убити в рамките на 6 часа.

Началото на ефикасността срещу кърлежи е в рамките на 48 часа след прикрепването им и в

продължение на един месец след прилагането на продукта. Кърлежите (

I.ricinus

) по животното

преди прилагането на продукта биват убити в рамките на 8 часа.

Ветеринарномедицинският продукт убива съществуващите и новопоявилите се бълхи върху

кучето преди те да снесат яйца. По този начин продуктът прекъсва жизнения цикъл на бълхите и

предпазва заобикалящата среда от опаразитяване с бълхи в зоните, до които кучето има достъп.

Таблетките за дъвчене Credelio от всяка концентрация се предлагат в опаковки от 1, 3 или 6

таблетки.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

ЛИСТОВКА:

Credelio 12 mg таблетки за дъвчене за котки (0,5

2,0 kg)

Credelio 48 mg таблетки за дъвчене за котки (>2,0

8,0 kg)

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Германия

Производител, отговорен за освобождаване на партидата

Elanco France S.A.S., 26 rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Франция

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Credelio 12 mg таблетки за дъвчене за котки (0,5–2,0 kg)

Credelio 48 mg таблетки за дъвчене за котки (>2,0–8,0 kg)

lotilaner

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТ ИТЕ

Всяка таблетка за дъвчене съдържа:

Credelio таблетки за дъвчене

lotilaner (mg)

за котки (0,5–2,0 kg)

за котки (>2–8,0 kg)

Бели до кафеникави кръгли таблетки за дъвчене с кафеникави петна.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на опаразитяване с бълхи и кърлежи при котки.

Този ветеринарномедицински продукт има незабавен ефект и способност да убива бълхи

Ctenocephalides felis

C. canis

) и кърлежи (

Ixodes ricinus

) в продължение на 1 месец.

Бълхите и кърлежите трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат да се хранят, за

да бъдат изложени на въздействието на активната субстанция.

Ветеринарномедицинският продукт може да се използва като част от лечебната стратегия при

алергичен дерматит, причинен от бълхи (flea allergy dermatitis

FAD).

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от

ексципиентите.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в

тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

За перорално приложение.

Овкусеният ветеринарномедицински продукт следва да се прилага в съответствие с таблицата

по-долу, за да се гарантира еднократна доза от 6 до 24 mg лотиланер/kg телесна маса.

При котки с телесна маса над 8 kg, използвайте подходяща комбинация от наличните

концентрации, за да приложите препоръчваната доза от 6

–24

mg/kg.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагайте ветеринарномедицинския продукт по време на хранене или до 30 минути след

хранене.

За оптимален контрол на опаразитяванията с кърлежи и бълхи, ветеринарномедицинският продукт

трябва да бъде прилаган на месечни интервали

през целия сезон, през който се наблюдава наличие

на бълхи и/или кърлежи, в зависимост от местната епидемиологична обстановка.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. Да

не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен

върху картонената кутия и блистера след

. Срокът на годност отговаря на последния ден от

този месец.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Паразитите трябва да започнат да се хранят от гостоприемника, за да бъдат изложени на

действието на лотиланер, поради това не може да се изключи напълно предаването на

заболявания, пренасяни от паразити.

Достатъчни нива на ефикасност може да не бъдат постигнати, ако ветеринарномедицинският

продукт не е приложен по време на хранене или до 30 минути след хранене.

Телесна маса на котката

(kg)

Концентрация и брой на таблетките, които се прилагат

Credelio 12 mg

Credelio 48 mg

0,5–2,0

>2,0–8,0

>8,0

Подходяща комбинация от таблетки

Поради недостатъчно данни в подкрепа на ефикасността против кърлежи при млади котки, този

продукт не се препоръчва за лечение срещу кърлежи при котенца на 5-месечна възраст или по-

малки.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Всички данни за безопасност и ефикасност са получени от проучвания при котки и котенца,

навършили 8 седмици и по-възрастни, и с телесна маса 0,5 kg и повече. Употребата на този

ветеринарномедицински продукт при котенца на възраст под 8 седмици или с тегло под 0,5 kg

трябва да се основава на преценка полза

риск от отговорния ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните:

След работа с продукта, измийте ръцете си.

При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

От лабораторните изследвания при плъхове няма данни, които да потвърждават наличие на

тератогенни ефекти.

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт при котки не е установена по време на

бременност и лактация. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен

лекар.

Заплодяемост:

От лабораторните изследвания при плъхове няма данни за неблагоприятен ефект върху

репродуктивната способност на мъжките и женските индивиди.

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е установена при развъдни котки.

Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни. При клиничното изпитване не са наблюдавани взаимодействия между Credelio

таблетки за дъвчене и рутинно използваните ветеринарномедицински продукти.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не са наблюдавани неблагоприятни реакции след перорално приложение на

ветеринаромедицинския продукт при котенца на възраст 8 седмици и с тегло 0,5 kg, трeтирани с

доза, превишаваща до 5 пъти максималната препоръчана доза (130 mg лотиланер/kg телесна

маса), осем приложения на месечни интервали.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ

ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще

помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Лотиланер, чист енантиомер от класа на изоксазолините, е активен срещу бълхи (

Ctenocephalides

felis

Ctenocephalides canis)

и кърлежи (

Ixodes ricinus)

Лотиланер е мощен инхибитор на GABA (гама-аминомаслена киселина)-зависимите хлоридни

канали, което води до бърза смърт на кърлежи и бълхи. При

in vitro

проучвания активността на

лотиланер срещу някои артроподни видове не се повлиява от резистентност към хлорорганични

(циклодиени, например dieldrin), фенилпиразоли (напр. fipronil), неоникотиноиди (напр.

imidacloprid), формамидини (напр. amitraz) и пиретроиди (напр. cypermethrin).

Началото на ефикасността срещу бълхи е в рамките на 12 часа след прикрепването им и в

продължение на един месец след прилагането на продукта. Бълхите по животното преди

прилагането на продукта биват убити в рамките на 8 часа.

Началото на ефикасността срещу кърлежи е в рамките на 24 часа след прикрепването им и в

продължение на един месец след прилагането на продукта. Кърлежите по животното преди

прилагането на продукта биват убити в рамките на 18 часа.

Ветеринарномедицинският продукт убива съществуващите и новопоявилите се бълхи върху

котките преди те да снесат яйца. По този начин продуктът прекъсва жизнения цикъл на бълхите

и предпазва заобикалящата среда от опаразитяване с бълхи в зоните, до които котката има

достъп.

Таблетките за дъвчене Credelio от всяка концентрация за котки се предлагат в опаковки от 1, 3

или 6 таблетки. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.