Champix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

варениклин

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

N07BA03

INN (Международно Name):

varenicline

Терапевтична група:

Други лекарства в нервната система

Терапевтична област:

Прекратяване употребата на тютюн

Терапевтични показания:

Champix е показан за спиране на тютюнопушенето при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 38

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-09-25

Листовка

                126
Б. ЛИСТОВКА
127
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CHAMPIX 0,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
CHAMPIX 1 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
варениклин (varenicline)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява CHAMPIX и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете CHAMPIX
3.
Как да приемате CHAMPIX
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате CHAMPIX
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CHAMPIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
CHAMPIX съдържа активното вещество
варениклин. CHAMPIX е лекарство, което се
употребяв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CHAMPIX 0,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,5 mg
варениклин (varenicline) (като тартарат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка с размери 4 mm x 8 mm
Бели, с формата на капсула,
двойноизпъкнали таблетки, с вдлъбнато
релефно означение
“_Pfizer_” от едната страна и “CHX 0.5” от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
CHAMPIX е показан за спиране на
тютюнопушенето при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е 1 mg варениклин
два пъти дневно, предшествана от
1-седмичен курс
на титриране, както следва:
Ден 1 – 3:
0,5 mg веднъж дневно
Ден 4 – 7:
0,5 mg два пъти дневно
Ден 8 – край на лечението:
1 mg два пъти дневно
Пациентът трябва да определи дата за
спиране на тютюнопушенето. Приемът на
CHAMPIX
трябва обичайно да започне 1-2 седмици
преди тази дата (вж. точка 5.1).
Пациентите трябва да
бъдат лекувани с CHAMPIX 12 седмици.
При пациенти, които са спрели успешно
тютюнопушенето в края на 12-те седмици,
може да се
има предвид 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-10-2023
Листовка Листовка чешки 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-10-2023
Листовка Листовка датски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-10-2023
Листовка Листовка немски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-10-2023
Листовка Листовка естонски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-10-2023
Листовка Листовка гръцки 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-10-2023
Листовка Листовка английски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-04-2014
Листовка Листовка френски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-10-2023
Листовка Листовка италиански 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-04-2014
Листовка Листовка латвийски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-04-2014
Листовка Листовка литовски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-10-2023
Листовка Листовка унгарски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-10-2023
Листовка Листовка малтийски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-04-2014
Листовка Листовка нидерландски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-04-2014
Листовка Листовка полски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-10-2023
Листовка Листовка португалски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-04-2014
Листовка Листовка румънски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-10-2023
Листовка Листовка словашки 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-10-2023
Листовка Листовка словенски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-04-2014
Листовка Листовка фински 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-10-2023
Листовка Листовка шведски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-10-2023
Листовка Листовка норвежки 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-10-2023
Листовка Листовка исландски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-10-2023
Листовка Листовка хърватски 31-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-04-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите