Champix

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
18-10-2021
Активна съставка:
варениклин
Предлага се от:
Pfizer Europe MA EEIG
АТС код:
N07BA03
INN (Международно Name):
varenicline
Терапевтична група:
Други нервна система препарати,
Терапевтична област:
Прекратяване употребата на тютюн
Терапевтични показания:
Champix е показан за спиране на тютюнопушенето при възрастни.
Каталог на резюме:
Revision: 37
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000699
Дата Оторизация:
2006-09-25
EMEA код:
EMEA/H/C/000699

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 18-10-2021
Листовка Листовка
чешки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 18-10-2021
Листовка Листовка
датски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 18-10-2021
Листовка Листовка
немски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 18-10-2021
Листовка Листовка
естонски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 18-10-2021
Листовка Листовка
гръцки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 18-10-2021
Листовка Листовка
английски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 03-04-2014
Листовка Листовка
френски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 18-10-2021
Листовка Листовка
италиански 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 03-04-2014
Листовка Листовка
латвийски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 03-04-2014
Листовка Листовка
литовски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 18-10-2021
Листовка Листовка
унгарски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 18-10-2021
Листовка Листовка
малтийски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 03-04-2014
Листовка Листовка
нидерландски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 03-04-2014
Листовка Листовка
полски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 18-10-2021
Листовка Листовка
португалски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 03-04-2014
Листовка Листовка
румънски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 18-10-2021
Листовка Листовка
словашки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 18-10-2021
Листовка Листовка
словенски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 03-04-2014
Листовка Листовка
фински 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 18-10-2021
Листовка Листовка
шведски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 18-10-2021
Листовка Листовка
норвежки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 18-10-2021
Листовка Листовка
исландски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 18-10-2021
Листовка Листовка
хърватски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 03-04-2014

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

CHAMPIX 0,5 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 0,5 mg варениклин (varenicline) (като тартарат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка с размери 4 mm x 8 mm

Бели, с формата на капсула, двойноизпъкнали таблетки, с вдлъбнато релефно означение

Pfizer” от едната страна и “CHX 0.5” от другата страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

CHAMPIX е показан за спиране на тютюнопушенето при възрастни.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителната доза е 1 mg варениклин два пъти дневно, предшествана от 1-седмичен курс

на титриране, както следва:

Ден 1 – 3:

0,5 mg веднъж дневно

Ден 4 – 7:

0,5 mg два пъти дневно

Ден 8 – край на лечението:

1 mg два пъти дневно

Пациентът трябва да определи дата за спиране на тютюнопушенето. Приемът на CHAMPIX

трябва обичайно да започне 1-2 седмици преди тази дата (вж. точка 5.1). Пациентите трябва да

бъдат лекувани с CHAMPIX 12 седмици.

При пациенти, които са спрели успешно тютюнопушенето в края на 12-те седмици, може да се

има предвид допълнителен 12-седмичен курс на лечение с CHAMPIX по 1 mg два пъти дневно

за трайност на въздържанието (вж. точка 5.1).

При пациенти, които не са в състояние или не желаят рязко да спрат тютюнопушенето, трябва

да се обмисли постепенен подход за отказ от тютюнопушене с CHAMPIX. Пациентите трябва

да намалят тютюнопушенето през първите 12 седмици от лечението и да се откажат oт

тютюнопушенето до края на този период на лечение. След това трябва да продължат да

приемат CHAMPIX още 12 седмици за общо 24 седмици лечение (вж. точка 5.1).

Пациентите, мотивирани да се откажат и неуспели да спрат тютюнопушенето при предходно

лечение с CHAMPIX, или възобновили тютюнопушенето след лечението, могат да имат полза

от друг опит за спиране на тютюнопушенето с CHAMPIX (вж. точка 5.1).

Дозата може да се понижи временно или трайно до 0,5 mg два пъти дневно при пациенти,

които не могат да понасят нежеланите реакции на CHAMPIX.

При лечението за отказване от тютюнопушенето рискът от възобновяване на тютюнопушенето

е повишен в периода, непосредствено след края на лечението. При пациенти с висок риск от

възобновяване на тютюнопушенето може да се има предвид постепенно намаляване на дозата

(вж. точка 4.4).

Старческа възраст

Не е необходима корекция на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2). Тъй като

при пациентите в старческа възраст вероятносттa за намалена бъбречна функция е по-голяма,

предписващите лекари трябва да имат предвид бъбречния статус на пациента в старческа

възраст.

Бъбречно увреждане

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с леко (изчислен креатининов

клирънс > 50 ml/min и ≤ 80 ml/min) до умерено (изчислен креатининов клирънс ≥ 30 ml/min

и ≤ 50 ml/min) бъбречно увреждане.

При пациенти с умерено бъбречно увреждане, които не могат да понесат нежеланите реакции,

дозировката може да бъде намалена на 1 mg веднъж дневно.

При пациенти с тежко бъбречно увреждане (изчислен креатининов клирънс < 30 ml/min)

препоръчителната доза CHAMPIX е 1 mg веднъж дневно. Началният прием трябва да бъде 0,5

mg веднъж дневно за първите 3 дни, след което да се увеличи на 1 mg веднъж дневно. Поради

недостатъчен клиничен опит с CHAMPIX при пациенти с терминална бъбречна

недостатъчност, лечението не се препоръчва при тази популация от пациенти (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

CHAMPIX не се препоръчва за употреба при педиатрични пациенти, тъй като ефикасността в

тази популация не е доказана (вж. точки 5.1 и 5.2).

Начин на приложение

CHAMPIX е за перорално приложение и таблетките трябва да се поглъщат цели с вода.

CHAMPIX може да бъде приеман със или без храна.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ефект от спиране на тютюнопушенето

Физиологичните промени в резултат на спиране на тютюнопушенето, със или без лечение с

CHAMPIX, могат да променят фармакокинетиката и фармакодинамиката на някои лекарствени

продукти, поради което да е необходима корекция на дозировката (примерите включват

теофилин, варфарин и инсулин). Тъй като тютюнопушенето индуцира CYP1A2, спирането на

тютюнопушенето може да доведе до нарастване на плазмените нива на субстрати на CYP1A2.

Невропсихични симптоми

По време на постмаркетинговия опит има съобщения за промени в поведението или мисленето,

тревожност, психоза, променливо настроение, агресивно поведение, депресия, суицидна

идеация и поведение и опити за самоубийство при пациенти, опитващи се да спрат

тютюнопушенето с CHAMPIX.

Проведено е голямо, рандомизирано, двойносляпо, контролирано с активно вещество и с

плацебо проучване за сравняване на риска от сериозни невропсихични събития при пациенти

със и без анамнеза за психично разстройство, лекувани за отказване от тютюнопушене с

варениклин, бупропион, пластир за никотин-заместителна терапия (NRT) или плацебо.

Първичната крайна точка за безопасност е съставна, включваща невропсихични нежелани

събития, съобщени при постмаркетинговия опит.

Употребата на варениклин при пациенти със или без анамнеза за психично разстройство не е

свързана с увеличен риск от сериозни невропсихични нежелани събития при съставната

първична крайна точка в сравнение с плацебо (вж. точка 5.1 Фармакодинамични свойства -

Проучване при участници със и без анамнеза за психично нарушение).

Депресивното настроение, рядко включващо суицидна идеация и опит за самоубийство, може

да бъде симптом на никотиновото отнемане.

Клиницистите трябва да имат предвид възможната поява на сериозни невропсихични симптоми

при пациенти, опитващи се да прекратят тютюнопушенето със или без лечение. Ако по време

на лечение с варениклин се появят сериозни невропсихични симптоми, пациентите трябва

незабавно да прекратят употребата на варениклин и да се свържат с медицински специалист за

преоценка на лечението.

Анамнеза за психични нарушения

Спирането на тютюнопушенето със или без фармакотерапия се свързва с обостряне на

подлежащо психично заболяване (напр. депресия).

При проучванията за отказване от тютюнопушене с CHAMPIX са събрани данни при пациенти

с анамнеза за психични нарушения (вж. точка 5.1).

В клинично проучване за спиране на тютюнопушенето невропсихични нежелани събития са

докладвани по-често при пациентите с анамнеза за психични нарушения в сравнение с тези без

анамнеза за психични нарушения, независимо от лечението (вж. точка 5.1).

Необходимо е повишено внимание при пациенти с анамнеза за психично заболяване, като в

тези случаи пациентите трябва да бъдат съветвани по подходящ начин.

Припадъци

По време на клиничните проучвания и пост-маркетинговия опит са получени съобщения за

припадъци при пациенти, лекувани с CHAMPIX, с или без анамнеза за припадъци. CHAMPIX

трябва да бъде прилаган с внимание при пациенти с анамнеза за припадъци или други

състояния, които потенциално биха могли да понижат гърчовия праг.

Спиране на лечението

В края на лечението спирането на CHAMPIX е било свързано с повишена раздразнителност,

желание за пушене, депресия и/или безсъние при до 3% от пациентите. Предписващият лекар

трябва съответно да информира пациента и да обсъди или да има предвид необходимостта от

постепенно намаляване на дозата.

Сърдечно-съдови събития

Пациентите, приемащи CHAMPIX, трябва да бъдат инструктирани да информират своя лекар

при поява на нови или влошаване на съществуващи сърдечно-съдови симптоми и да потърсят

веднага медицинска помощ, ако изпитат признаци и симптоми на миокарден инфаркт или

инсулт (вж. точка 5.1).

Реакции на свръхчувствителност

Има постмаркетингови съобщения за реакции на свръхчувствителност, включително

ангиоедем, при пациенти, лекувани с варениклин. Клиничните белези са включвали подуване

на лицето, устата (езика, устните и венците), шията (гърлото и ларинкса) и крайниците. Има

редки съобщения за животозастрашаващ ангиоедем, налагащ спешна медицинска помощ,

поради нарушение на дишането. Пациенти с тези симптоми трябва да прекратят лечението с

верениклин и незабавно да се свържат с медицински специалист.

Кожни реакции

Има също постмаркетингови съобщения за редки, но тежки кожни реакции, включително

синдром на Stevens-Johnson и еритема мултиформе, при пациенти, приемащи варениклин. Тъй

като тези кожни реакции могат да са животозастрашаващи, пациентите трябва да прекратят

лечението при първия признак на обрив или кожна реакция и незабавно да се свържат с

медицински специалист.

Информация за помощните вещества

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да

се каже, че практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Въз основа на характеристиките на варениклин и клиничния опит до момента CHAMPIX няма

клинично значими лекарствени взаимодействия. Не се препоръчва корекция на дозировката на

CHAMPIX или едновременно прилаганите лекарствени продукти, изброени по-долу.

In vitro проучвания показват, че е малко вероятно варениклин да промени фармакокинетиката

на съединения, метаболизирани предимно чрез цитохром Р450 ензими.

Освен това, тъй като метаболизмът на варениклин представлява по-малко от 10% от неговия

клирънс, малко вероятно е активни вещества, за които е известно, че взаимодействат със

системата цитохром Р450, да променят фармакокинетиката на варениклин (вж. точка 5.2) и по

тази причина не се изисква корекция на дозата на CHAMPIX.

In vitro проучвания демонстрират, че варениклин в терапевтични концентрации не инхибира

бъбречните транспортни протеини при човек. По тази причина е малко вероятно активни

вещества, които се излъчват чрез бъбречна секреция (напр. метформин – вж. по-долу), да бъдат

повлияни от варениклин.

Метформин

Варениклин не повлиява фармакокинетиката на метформин. Метформин няма ефект върху

фармакокинетиката на варениклин.

Циметидин

Едновременното приложение на циметидин и варениклин повишава системната експозиция на

варениклин с 29% поради понижение на бъбречния клирънс на варениклин. На базата на

едновременно приложение с циметидин при пациенти с нормална бъбречна функция, или при

пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане, не се препоръчва корекция на дозата. При

пациенти с тежко бъбречно увреждане едновременното приложение на циметидин и

варениклин трябва да се избягва.

Дигоксин

Варениклин не променя фармакокинетиката в стационарно състояние на дигоксин.

Варфарин

Варениклин не променя фармакокинетиката на варфарин. Протромбиновото време (INR) не се

засяга от варениклин. Спирането на тютюнопушенето само по себе си може да доведе до

промени във фармакокинетиката на варфарин (вж. точка 4.4).

Алкохол

Има ограничени клинични данни за каквото и да e възможно взаимодействие между алкохол и

варениклин. Данни от постмаркетинговия опит съобщават за повишени интоксикиращи ефекти

на алкохола при пациенти, лекувани с варениклин. Причинно-следствената връзка между тези

събития и варениклин не е установена.

Употреба заедно с друго лечение за спиране на тютюнопушенето

Бупропион

Варениклин не промени фармакокинетиката в стационарно състояние на бупропион.

Никотин заместителна терапия (NRT)

Когато варениклин и трансдермална NRT са били приложени едновременно при пушачи за

12 дни, е имало статистически значимо понижение на средното систолно кръвно налягане

(средно 2,6 mmHg), измерено през последния ден на проучването. В това проучване честотата

на гадене, главоболие, повръщане, замайване, диспепсия и умора е била по-голяма при

комбинацията, отколкото при NRT самостоятелно.

Безопасността и ефикасността на CHAMPIX в комбинация с други средства за спиране на

тютюнопушенето не са проучени.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Неголям обем данни за бременни жени не показват малформативна или фетална/неонатална

токсичност, причинена от варениклин (вж. точка 5.1).

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Като предпазна

мярка е за предпочитане да се избягва употребата на варениклин по време на бременност

(вж. точка 5.1).

Кърмене

Не е известно дали варениклин се екскретира в кърмата. Проучвания при животни предполагат,

че варениклин се екскретира в млякото. Решение дали да бъде продължено/прекъснато

кърменето, или да бъде продължено/прекъснато лечението с CHAMPIX, трябва да бъде взето

при отчитане на ползата от кърмене за детето и ползата от лечение с CHAMPIX за жената.

Фертилитет

Няма клинични данни за ефектите на варениклин върху фертилитета.

Неклиничните данни, основани на стандартните проучвания върху фертилитета при мъжки и

женски плъхове, не показват риск при хора (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

CHAMPIX може да повлияе в малка или умерена степен способността за шофиране и работа с

машини.

CHAMPIX може да причини замайване, сънливост и преходна загуба на съзнание и

следователно може да повлияе върху способността за шофиране и работа с машини. На

пациентите се препоръчва да не шофират, да не работят със сложни машини и да не се

занимават с други потенциално опасни дейности, докато не стане известно дали този

лекарствен продукт оказва влияние върху способността им да извършват тези дейности.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Спирането на тютюнопушенето със или без лечение е свързано с различни симптоми.

Например, при пациенти, които се опитват да спират тютюнопушенето, са съобщавани

дисфорично или потиснато настроение; безсъние, раздразнителност, чувство на

неудовлетвореност или гняв; тревожност; затруднена концентрация; неспокойствие; понижена

сърдечна честота; повишен апетит или наддаване на тегло. Нито в дизайна, нито в анализа на

проучванията с CHAMPIX не са правени опити за разграничаване на нежеланите реакции,

свързани с лечението с проучваното лекарство, от такива, възможно свързани с отнемането на

никотина. Нежеланите лекарствени реакции се основават на оценка на данните от проучвания

преди пускането на пазара, фаза 2-3 и са актуализирани въз основа на сборни данни от

18 плацебо-контролирани проучвания, проведени преди и по време на постмаркетинговия

период, включващи приблизително 5 000 пациенти, лекувани с варениклин.

При пациенти, лекувани с препоръчителната доза от 1 mg два пъти дневно след начален период

на титриране, най-често съобщаваното нежелано събитие е било гадене (28,6%). В повечето

случаи гадене е настъпвало в началото на терапевтичния период, било е леко до умерено по

тежест и рядко е водело до прекъсване на лечението.

Таблично представяне на нежеланите реакции

В таблицата по-долу всички нежелани реакции, които са настъпили с честота, по-голяма от

плацебо, са изброени по системо-органен клас и честота (много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100

до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100) и редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000)). При всяко

групиране в зависимост от честотата нежеланите реакции са изброени в низходящ ред по

отношение на тяхната сериозност.

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Инфекции и инфестации

Много чести

Назофарингит

Чести

Бронхит, синузит

Нечести

Гъбична инфекция, вирусна инфекция

Нарушения на кръвта и лимфната система

Редки

Понижен брой на тромбоцитите

Нарушения на метаболизма и храненето

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Чести

Повишено тегло, понижен апетит, повишен апетит

Нечести

Хипергликемия

Редки

Захарен диабет, полидипсия

Психични нарушения

Много чести

Патологични сънища, безсъние

Нечести

Суицидна идеация, агресия, паническа реакция, патологично

мислене, безпокойство, колебания в настроението, депресия*,

тревожност*, халюцинации*, повишено либидо, понижено либидо

Редки

Психоза, сомнамбулизъм, патологично поведение, дисфория,

брадифрения

Нарушения на нервната система

Много чести

Главоболие

Чести

Сънливост, замайване, дисгеузия

Нечести

Припадъци, тремор, сънливост, хипоестезия

Редки

Мозъчно-съдов инцидент, хипертония, дизартрия, нарушена

координация, хипогеузия, нарушение на циркадния ритъм на съня

С неизвестна честота

Преходна загуба на съзнание

Нарушения на очите

Нечести

Конюнктивит, болки в очите

Редки

Скотом, промяна в цвета на склерите, мидриаза, фотофобия,

миопия, повишена лакримация

Нарушения на ухото и лабиринта

Нечести

Шум в ушите

Сърдечни нарушения

Нечести

Инфаркт на миокарда, стенокардия, тахикардия, палпитации,

повишена сърдечна честота

Редки

Предсърдно мъждене, депресия на ST-сегмента в

електрокардиограмата, понижена амплитуда на Т-вълната в

електрокардиограмата

Съдови нарушения

Нечести

Повишено кръвно налягане, горещи вълни

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести

Диспнея, кашлица

Нечести

Възпаление на горните дихателни пътища, конгестия на

респираторния тракт, дисфония, алергичен ринит, дразнене в

гърлото, конгестия на синусите, синдром на кашлица, свързана с

горните дихателни пътища, ринорея

Редки

Ларингеална болка, хъркане

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Гадене

Чести

Гастро-езофагеална рефлуксна болест, повръщане, запек, диария,

подуване на корема, коремна болка, зъбобол, диспепсия,

флатуленция, сухота в устата

Нечести

Хематохезия, гастрит, промяна в режима на дефекация, оригване,

афтозен стоматит, гингивална болка

Редки

Хематемеза, променени изпражнения, обложен език

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести

Обрив, сърбеж

Нечести

Еритем, акне, хиперхидроза, нощни изпотявания

Редки

Тежки кожни реакции, включително синдром на Stevens-Johnson и

еритема мултиформе, ангиоедем

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести

Артралгия, миалгия, болки в гърба

Нечести

Мускулни спазми, мускулноскелетна гръдна болка

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Редки

Скованост на ставите, костохондрит

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Нечести

Полакиурия, никтурия

Редки

Глюкозурия, полиурия

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Нечести

Менорагия

Редки

Вагинално течение, сексуална дисфункция

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Чести

Гръдна болка, уморяемост

Нечести

Гръден дискомфорт, грипоподобно заболяване, пирексия, астения,

общо неразположение

Редки

Усещане за студ, киста

Изследвания

Чести

Отклонения в чернодробни функционални тестове

Отклонения в спермограмата, повишен С-реактивен протеин,

намален калций в кръвта

*честотите са определени при постмаркетингово обсервационно кохортно проучване

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

4.9

Предозиране

Няма съобщени случаи на предозиране в клинични проучвания преди разрешаване за употреба.

В случай на предозиране трябва да бъдат приложени стандартни поддържащи мерки, както е

необходимо.

Доказано е, че варениклин се диализира при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност

(вж. точка 5.2), но липсва опит с диализа след предозиране.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други лекарства за лечение на нервната система; Лекарства,

използвани при нарушения, свързани с привикване; Лекарства, използвани при никотинова

зависимост, ATC код: N07BA03

Механизъм на действие

Варениклин има висок афинитет и селективност на свързване към α4β2 никотиновите

ацетилхолинови рецептори на неврона, където действа като частичен агонист – съединение,

което притежава едновременно агонистично действие с по-ниска от присъщата ефикасност на

никотина и антагонистични действия в присъствието на никотин.

Електрофизиологични проучвания in vitro и неврохимични проучвания in vivo показват, че

варениклин се свързва с α4β2 никотиновите ацетилхолинови рецептори на неврона и

стимулира рецептор-медиирана активност, но в значително по-ниска степен от никотина.

Никотинът се конкурира за същото място на свързване с човешкия α4β2 nAChR (никотинов

ацетилхолинов рецептор), към което варениклин има по-висок афинитет. Поради това

варениклин може да блокира ефективно способността на никотина да активира напълно α4β2

рецепторите и мезолимбичната допаминова система, невронният механизъм, стоящ в основата

на затвърждаването на навика и усещането за удовлетворение при тютюнопушене. Варениклин

е високо селективен и се свързва по-силно с рецепторния подтип α4β2 (Ki=0.15 nM), отколкото

с другите известни никотинови рецептори (α3β4 Ki=84 nM, α7 Ki=620 nM, α1βγδ Ki= 3,400 nM)

или с не-никотиновите рецептори и транспортни системи (Ki > 1

M освен с 5-HT3

рецепторите: Ki=350 nM).

Фармакодинамични ефекти

Ефикасността на CHAMPIX за спиране на тютюнопушенето се дължи на частичното

агонистично действие на варениклин на ниво α4β2 никотинови рецептори, където свързването

му произвежда ефект, достатъчен за облекчаване на симптомите на непреодолимо желание и на

отнемане (агонистично действие), като едновременно води до намаляване на ефектите на

удовлетворение от тютюнопушенето и затвърждаване на навика чрез предотвратяване на

свързването на никотина с α4β2 рецепторите (антагонистично действие).

Клинична ефикасност и безопасност

Вероятността за успех на терапиите за отказване от тютюнопушене е по-голяма при пациенти,

които са мотивирани да спрат тютюнопушенето и, на които са осигурени допълнителен съвет и

подкрепа.

Ефикасността на CHAMPIX при спиране на тютюнопушенето е демонстрирана в 3 клинични

проучвания, включващи хронични пушачи (≥ 10 цигари на ден). Две хиляди шестстотин и

деветнадесет (2 619) пациенти са получавали 1 mg CHAMPIX двукратно дневно (титрирани

през първата седмица), 669 пациенти са получавали бупропион 150 mg двукратно дневно (също

титрирани) и 684 пациенти са получавали плацебо.

Сравнителни клинични проучвания

Две идентични двойнослепи клинични проучвания са сравнили проспективно ефикасността на

CHAMPIX (1 mg два пъти дневно), бупропион със забавено освобождаване (150 mg два пъти

дневно) и плацебо за спиране на тютюнопушенето. В тези проучвания с продължителност

52 седмици пациентите са получавали лечение за 12 седмици, последвано от 40-седмична фаза

без лечение.

Първична крайна точка на двете проучвания е била потвърдена с въглероден монооксид (СО),

процентът на 4-седмичен непрекъснат отказ (4-week continuous quit rate - 4W-CQR) от

седмица 9 до седмица 12. Първичната крайна точка за CHAMPIX демонстрира статистическо

превъзходство спрямо бупропион и плацебо.

След 40-седмичната фаза без лечение ключова вторична крайна точка за двете проучвания е

била процентът на продължително въздържание (Continuous Аbstinence - CA) на седмица 52.

СА е дефинирана като частта от всички лекувани пациенти, които не са пушили (нито едно

дръпване от цигара) от седмица 9 до седмица 52 и не са имали стойност на издишвания СО > 10

ppm.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

CHAMPIX 0,5 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 0,5 mg варениклин (varenicline) (като тартарат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка с размери 4 mm x 8 mm

Бели, с формата на капсула, двойноизпъкнали таблетки, с вдлъбнато релефно означение

Pfizer” от едната страна и “CHX 0.5” от другата страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

CHAMPIX е показан за спиране на тютюнопушенето при възрастни.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителната доза е 1 mg варениклин два пъти дневно, предшествана от 1-седмичен курс

на титриране, както следва:

Ден 1 – 3:

0,5 mg веднъж дневно

Ден 4 – 7:

0,5 mg два пъти дневно

Ден 8 – край на лечението:

1 mg два пъти дневно

Пациентът трябва да определи дата за спиране на тютюнопушенето. Приемът на CHAMPIX

трябва обичайно да започне 1-2 седмици преди тази дата (вж. точка 5.1). Пациентите трябва да

бъдат лекувани с CHAMPIX 12 седмици.

При пациенти, които са спрели успешно тютюнопушенето в края на 12-те седмици, може да се

има предвид допълнителен 12-седмичен курс на лечение с CHAMPIX по 1 mg два пъти дневно

за трайност на въздържанието (вж. точка 5.1).

При пациенти, които не са в състояние или не желаят рязко да спрат тютюнопушенето, трябва

да се обмисли постепенен подход за отказ от тютюнопушене с CHAMPIX. Пациентите трябва

да намалят тютюнопушенето през първите 12 седмици от лечението и да се откажат oт

тютюнопушенето до края на този период на лечение. След това трябва да продължат да

приемат CHAMPIX още 12 седмици за общо 24 седмици лечение (вж. точка 5.1).

Пациентите, мотивирани да се откажат и неуспели да спрат тютюнопушенето при предходно

лечение с CHAMPIX, или възобновили тютюнопушенето след лечението, могат да имат полза

от друг опит за спиране на тютюнопушенето с CHAMPIX (вж. точка 5.1).

Дозата може да се понижи временно или трайно до 0,5 mg два пъти дневно при пациенти,

които не могат да понасят нежеланите реакции на CHAMPIX.

При лечението за отказване от тютюнопушенето рискът от възобновяване на тютюнопушенето

е повишен в периода, непосредствено след края на лечението. При пациенти с висок риск от

възобновяване на тютюнопушенето може да се има предвид постепенно намаляване на дозата

(вж. точка 4.4).

Старческа възраст

Не е необходима корекция на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2). Тъй като

при пациентите в старческа възраст вероятносттa за намалена бъбречна функция е по-голяма,

предписващите лекари трябва да имат предвид бъбречния статус на пациента в старческа

възраст.

Бъбречно увреждане

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с леко (изчислен креатининов

клирънс > 50 ml/min и ≤ 80 ml/min) до умерено (изчислен креатининов клирънс ≥ 30 ml/min

и ≤ 50 ml/min) бъбречно увреждане.

При пациенти с умерено бъбречно увреждане, които не могат да понесат нежеланите реакции,

дозировката може да бъде намалена на 1 mg веднъж дневно.

При пациенти с тежко бъбречно увреждане (изчислен креатининов клирънс < 30 ml/min)

препоръчителната доза CHAMPIX е 1 mg веднъж дневно. Началният прием трябва да бъде 0,5

mg веднъж дневно за първите 3 дни, след което да се увеличи на 1 mg веднъж дневно. Поради

недостатъчен клиничен опит с CHAMPIX при пациенти с терминална бъбречна

недостатъчност, лечението не се препоръчва при тази популация от пациенти (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

CHAMPIX не се препоръчва за употреба при педиатрични пациенти, тъй като ефикасността в

тази популация не е доказана (вж. точки 5.1 и 5.2).

Начин на приложение

CHAMPIX е за перорално приложение и таблетките трябва да се поглъщат цели с вода.

CHAMPIX може да бъде приеман със или без храна.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ефект от спиране на тютюнопушенето

Физиологичните промени в резултат на спиране на тютюнопушенето, със или без лечение с

CHAMPIX, могат да променят фармакокинетиката и фармакодинамиката на някои лекарствени

продукти, поради което да е необходима корекция на дозировката (примерите включват

теофилин, варфарин и инсулин). Тъй като тютюнопушенето индуцира CYP1A2, спирането на

тютюнопушенето може да доведе до нарастване на плазмените нива на субстрати на CYP1A2.

Невропсихични симптоми

По време на постмаркетинговия опит има съобщения за промени в поведението или мисленето,

тревожност, психоза, променливо настроение, агресивно поведение, депресия, суицидна

идеация и поведение и опити за самоубийство при пациенти, опитващи се да спрат

тютюнопушенето с CHAMPIX.

Проведено е голямо, рандомизирано, двойносляпо, контролирано с активно вещество и с

плацебо проучване за сравняване на риска от сериозни невропсихични събития при пациенти

със и без анамнеза за психично разстройство, лекувани за отказване от тютюнопушене с

варениклин, бупропион, пластир за никотин-заместителна терапия (NRT) или плацебо.

Първичната крайна точка за безопасност е съставна, включваща невропсихични нежелани

събития, съобщени при постмаркетинговия опит.

Употребата на варениклин при пациенти със или без анамнеза за психично разстройство не е

свързана с увеличен риск от сериозни невропсихични нежелани събития при съставната

първична крайна точка в сравнение с плацебо (вж. точка 5.1 Фармакодинамични свойства -

Проучване при участници със и без анамнеза за психично нарушение).

Депресивното настроение, рядко включващо суицидна идеация и опит за самоубийство, може

да бъде симптом на никотиновото отнемане.

Клиницистите трябва да имат предвид възможната поява на сериозни невропсихични симптоми

при пациенти, опитващи се да прекратят тютюнопушенето със или без лечение. Ако по време

на лечение с варениклин се появят сериозни невропсихични симптоми, пациентите трябва

незабавно да прекратят употребата на варениклин и да се свържат с медицински специалист за

преоценка на лечението.

Анамнеза за психични нарушения

Спирането на тютюнопушенето със или без фармакотерапия се свързва с обостряне на

подлежащо психично заболяване (напр. депресия).

При проучванията за отказване от тютюнопушене с CHAMPIX са събрани данни при пациенти

с анамнеза за психични нарушения (вж. точка 5.1).

В клинично проучване за спиране на тютюнопушенето невропсихични нежелани събития са

докладвани по-често при пациентите с анамнеза за психични нарушения в сравнение с тези без

анамнеза за психични нарушения, независимо от лечението (вж. точка 5.1).

Необходимо е повишено внимание при пациенти с анамнеза за психично заболяване, като в

тези случаи пациентите трябва да бъдат съветвани по подходящ начин.

Припадъци

По време на клиничните проучвания и пост-маркетинговия опит са получени съобщения за

припадъци при пациенти, лекувани с CHAMPIX, с или без анамнеза за припадъци. CHAMPIX

трябва да бъде прилаган с внимание при пациенти с анамнеза за припадъци или други

състояния, които потенциално биха могли да понижат гърчовия праг.

Спиране на лечението

В края на лечението спирането на CHAMPIX е било свързано с повишена раздразнителност,

желание за пушене, депресия и/или безсъние при до 3% от пациентите. Предписващият лекар

трябва съответно да информира пациента и да обсъди или да има предвид необходимостта от

постепенно намаляване на дозата.

Сърдечно-съдови събития

Пациентите, приемащи CHAMPIX, трябва да бъдат инструктирани да информират своя лекар

при поява на нови или влошаване на съществуващи сърдечно-съдови симптоми и да потърсят

веднага медицинска помощ, ако изпитат признаци и симптоми на миокарден инфаркт или

инсулт (вж. точка 5.1).

Реакции на свръхчувствителност

Има постмаркетингови съобщения за реакции на свръхчувствителност, включително

ангиоедем, при пациенти, лекувани с варениклин. Клиничните белези са включвали подуване

на лицето, устата (езика, устните и венците), шията (гърлото и ларинкса) и крайниците. Има

редки съобщения за животозастрашаващ ангиоедем, налагащ спешна медицинска помощ,

поради нарушение на дишането. Пациенти с тези симптоми трябва да прекратят лечението с

верениклин и незабавно да се свържат с медицински специалист.

Кожни реакции

Има също постмаркетингови съобщения за редки, но тежки кожни реакции, включително

синдром на Stevens-Johnson и еритема мултиформе, при пациенти, приемащи варениклин. Тъй

като тези кожни реакции могат да са животозастрашаващи, пациентите трябва да прекратят

лечението при първия признак на обрив или кожна реакция и незабавно да се свържат с

медицински специалист.

Информация за помощните вещества

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да

се каже, че практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Въз основа на характеристиките на варениклин и клиничния опит до момента CHAMPIX няма

клинично значими лекарствени взаимодействия. Не се препоръчва корекция на дозировката на

CHAMPIX или едновременно прилаганите лекарствени продукти, изброени по-долу.

In vitro проучвания показват, че е малко вероятно варениклин да промени фармакокинетиката

на съединения, метаболизирани предимно чрез цитохром Р450 ензими.

Освен това, тъй като метаболизмът на варениклин представлява по-малко от 10% от неговия

клирънс, малко вероятно е активни вещества, за които е известно, че взаимодействат със

системата цитохром Р450, да променят фармакокинетиката на варениклин (вж. точка 5.2) и по

тази причина не се изисква корекция на дозата на CHAMPIX.

In vitro проучвания демонстрират, че варениклин в терапевтични концентрации не инхибира

бъбречните транспортни протеини при човек. По тази причина е малко вероятно активни

вещества, които се излъчват чрез бъбречна секреция (напр. метформин – вж. по-долу), да бъдат

повлияни от варениклин.

Метформин

Варениклин не повлиява фармакокинетиката на метформин. Метформин няма ефект върху

фармакокинетиката на варениклин.

Циметидин

Едновременното приложение на циметидин и варениклин повишава системната експозиция на

варениклин с 29% поради понижение на бъбречния клирънс на варениклин. На базата на

едновременно приложение с циметидин при пациенти с нормална бъбречна функция, или при

пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане, не се препоръчва корекция на дозата. При

пациенти с тежко бъбречно увреждане едновременното приложение на циметидин и

варениклин трябва да се избягва.

Дигоксин

Варениклин не променя фармакокинетиката в стационарно състояние на дигоксин.

Варфарин

Варениклин не променя фармакокинетиката на варфарин. Протромбиновото време (INR) не се

засяга от варениклин. Спирането на тютюнопушенето само по себе си може да доведе до

промени във фармакокинетиката на варфарин (вж. точка 4.4).

Алкохол

Има ограничени клинични данни за каквото и да e възможно взаимодействие между алкохол и

варениклин. Данни от постмаркетинговия опит съобщават за повишени интоксикиращи ефекти

на алкохола при пациенти, лекувани с варениклин. Причинно-следствената връзка между тези

събития и варениклин не е установена.

Употреба заедно с друго лечение за спиране на тютюнопушенето

Бупропион

Варениклин не промени фармакокинетиката в стационарно състояние на бупропион.

Никотин заместителна терапия (NRT)

Когато варениклин и трансдермална NRT са били приложени едновременно при пушачи за

12 дни, е имало статистически значимо понижение на средното систолно кръвно налягане

(средно 2,6 mmHg), измерено през последния ден на проучването. В това проучване честотата

на гадене, главоболие, повръщане, замайване, диспепсия и умора е била по-голяма при

комбинацията, отколкото при NRT самостоятелно.

Безопасността и ефикасността на CHAMPIX в комбинация с други средства за спиране на

тютюнопушенето не са проучени.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Неголям обем данни за бременни жени не показват малформативна или фетална/неонатална

токсичност, причинена от варениклин (вж. точка 5.1).

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Като предпазна

мярка е за предпочитане да се избягва употребата на варениклин по време на бременност

(вж. точка 5.1).

Кърмене

Не е известно дали варениклин се екскретира в кърмата. Проучвания при животни предполагат,

че варениклин се екскретира в млякото. Решение дали да бъде продължено/прекъснато

кърменето, или да бъде продължено/прекъснато лечението с CHAMPIX, трябва да бъде взето

при отчитане на ползата от кърмене за детето и ползата от лечение с CHAMPIX за жената.

Фертилитет

Няма клинични данни за ефектите на варениклин върху фертилитета.

Неклиничните данни, основани на стандартните проучвания върху фертилитета при мъжки и

женски плъхове, не показват риск при хора (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

CHAMPIX може да повлияе в малка или умерена степен способността за шофиране и работа с

машини.

CHAMPIX може да причини замайване, сънливост и преходна загуба на съзнание и

следователно може да повлияе върху способността за шофиране и работа с машини. На

пациентите се препоръчва да не шофират, да не работят със сложни машини и да не се

занимават с други потенциално опасни дейности, докато не стане известно дали този

лекарствен продукт оказва влияние върху способността им да извършват тези дейности.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Спирането на тютюнопушенето със или без лечение е свързано с различни симптоми.

Например, при пациенти, които се опитват да спират тютюнопушенето, са съобщавани

дисфорично или потиснато настроение; безсъние, раздразнителност, чувство на

неудовлетвореност или гняв; тревожност; затруднена концентрация; неспокойствие; понижена

сърдечна честота; повишен апетит или наддаване на тегло. Нито в дизайна, нито в анализа на

проучванията с CHAMPIX не са правени опити за разграничаване на нежеланите реакции,

свързани с лечението с проучваното лекарство, от такива, възможно свързани с отнемането на

никотина. Нежеланите лекарствени реакции се основават на оценка на данните от проучвания

преди пускането на пазара, фаза 2-3 и са актуализирани въз основа на сборни данни от

18 плацебо-контролирани проучвания, проведени преди и по време на постмаркетинговия

период, включващи приблизително 5 000 пациенти, лекувани с варениклин.

При пациенти, лекувани с препоръчителната доза от 1 mg два пъти дневно след начален период

на титриране, най-често съобщаваното нежелано събитие е било гадене (28,6%). В повечето

случаи гадене е настъпвало в началото на терапевтичния период, било е леко до умерено по

тежест и рядко е водело до прекъсване на лечението.

Таблично представяне на нежеланите реакции

В таблицата по-долу всички нежелани реакции, които са настъпили с честота, по-голяма от

плацебо, са изброени по системо-органен клас и честота (много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100

до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100) и редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000)). При всяко

групиране в зависимост от честотата нежеланите реакции са изброени в низходящ ред по

отношение на тяхната сериозност.

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Инфекции и инфестации

Много чести

Назофарингит

Чести

Бронхит, синузит

Нечести

Гъбична инфекция, вирусна инфекция

Нарушения на кръвта и лимфната система

Редки

Понижен брой на тромбоцитите

Нарушения на метаболизма и храненето

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Чести

Повишено тегло, понижен апетит, повишен апетит

Нечести

Хипергликемия

Редки

Захарен диабет, полидипсия

Психични нарушения

Много чести

Патологични сънища, безсъние

Нечести

Суицидна идеация, агресия, паническа реакция, патологично

мислене, безпокойство, колебания в настроението, депресия*,

тревожност*, халюцинации*, повишено либидо, понижено либидо

Редки

Психоза, сомнамбулизъм, патологично поведение, дисфория,

брадифрения

Нарушения на нервната система

Много чести

Главоболие

Чести

Сънливост, замайване, дисгеузия

Нечести

Припадъци, тремор, сънливост, хипоестезия

Редки

Мозъчно-съдов инцидент, хипертония, дизартрия, нарушена

координация, хипогеузия, нарушение на циркадния ритъм на съня

С неизвестна честота

Преходна загуба на съзнание

Нарушения на очите

Нечести

Конюнктивит, болки в очите

Редки

Скотом, промяна в цвета на склерите, мидриаза, фотофобия,

миопия, повишена лакримация

Нарушения на ухото и лабиринта

Нечести

Шум в ушите

Сърдечни нарушения

Нечести

Инфаркт на миокарда, стенокардия, тахикардия, палпитации,

повишена сърдечна честота

Редки

Предсърдно мъждене, депресия на ST-сегмента в

електрокардиограмата, понижена амплитуда на Т-вълната в

електрокардиограмата

Съдови нарушения

Нечести

Повишено кръвно налягане, горещи вълни

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести

Диспнея, кашлица

Нечести

Възпаление на горните дихателни пътища, конгестия на

респираторния тракт, дисфония, алергичен ринит, дразнене в

гърлото, конгестия на синусите, синдром на кашлица, свързана с

горните дихателни пътища, ринорея

Редки

Ларингеална болка, хъркане

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Гадене

Чести

Гастро-езофагеална рефлуксна болест, повръщане, запек, диария,

подуване на корема, коремна болка, зъбобол, диспепсия,

флатуленция, сухота в устата

Нечести

Хематохезия, гастрит, промяна в режима на дефекация, оригване,

афтозен стоматит, гингивална болка

Редки

Хематемеза, променени изпражнения, обложен език

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести

Обрив, сърбеж

Нечести

Еритем, акне, хиперхидроза, нощни изпотявания

Редки

Тежки кожни реакции, включително синдром на Stevens-Johnson и

еритема мултиформе, ангиоедем

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести

Артралгия, миалгия, болки в гърба

Нечести

Мускулни спазми, мускулноскелетна гръдна болка

Системо-органен

клас

Нежелани лекарствени реакции

Редки

Скованост на ставите, костохондрит

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Нечести

Полакиурия, никтурия

Редки

Глюкозурия, полиурия

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Нечести

Менорагия

Редки

Вагинално течение, сексуална дисфункция

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Чести

Гръдна болка, уморяемост

Нечести

Гръден дискомфорт, грипоподобно заболяване, пирексия, астения,

общо неразположение

Редки

Усещане за студ, киста

Изследвания

Чести

Отклонения в чернодробни функционални тестове

Отклонения в спермограмата, повишен С-реактивен протеин,

намален калций в кръвта

*честотите са определени при постмаркетингово обсервационно кохортно проучване

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

4.9

Предозиране

Няма съобщени случаи на предозиране в клинични проучвания преди разрешаване за употреба.

В случай на предозиране трябва да бъдат приложени стандартни поддържащи мерки, както е

необходимо.

Доказано е, че варениклин се диализира при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност

(вж. точка 5.2), но липсва опит с диализа след предозиране.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други лекарства за лечение на нервната система; Лекарства,

използвани при нарушения, свързани с привикване; Лекарства, използвани при никотинова

зависимост, ATC код: N07BA03

Механизъм на действие

Варениклин има висок афинитет и селективност на свързване към α4β2 никотиновите

ацетилхолинови рецептори на неврона, където действа като частичен агонист – съединение,

което притежава едновременно агонистично действие с по-ниска от присъщата ефикасност на

никотина и антагонистични действия в присъствието на никотин.

Електрофизиологични проучвания in vitro и неврохимични проучвания in vivo показват, че

варениклин се свързва с α4β2 никотиновите ацетилхолинови рецептори на неврона и

стимулира рецептор-медиирана активност, но в значително по-ниска степен от никотина.

Никотинът се конкурира за същото място на свързване с човешкия α4β2 nAChR (никотинов

ацетилхолинов рецептор), към което варениклин има по-висок афинитет. Поради това

варениклин може да блокира ефективно способността на никотина да активира напълно α4β2

рецепторите и мезолимбичната допаминова система, невронният механизъм, стоящ в основата

на затвърждаването на навика и усещането за удовлетворение при тютюнопушене. Варениклин

е високо селективен и се свързва по-силно с рецепторния подтип α4β2 (Ki=0.15 nM), отколкото

с другите известни никотинови рецептори (α3β4 Ki=84 nM, α7 Ki=620 nM, α1βγδ Ki= 3,400 nM)

или с не-никотиновите рецептори и транспортни системи (Ki > 1

M освен с 5-HT3

рецепторите: Ki=350 nM).

Фармакодинамични ефекти

Ефикасността на CHAMPIX за спиране на тютюнопушенето се дължи на частичното

агонистично действие на варениклин на ниво α4β2 никотинови рецептори, където свързването

му произвежда ефект, достатъчен за облекчаване на симптомите на непреодолимо желание и на

отнемане (агонистично действие), като едновременно води до намаляване на ефектите на

удовлетворение от тютюнопушенето и затвърждаване на навика чрез предотвратяване на

свързването на никотина с α4β2 рецепторите (антагонистично действие).

Клинична ефикасност и безопасност

Вероятността за успех на терапиите за отказване от тютюнопушене е по-голяма при пациенти,

които са мотивирани да спрат тютюнопушенето и, на които са осигурени допълнителен съвет и

подкрепа.

Ефикасността на CHAMPIX при спиране на тютюнопушенето е демонстрирана в 3 клинични

проучвания, включващи хронични пушачи (≥ 10 цигари на ден). Две хиляди шестстотин и

деветнадесет (2 619) пациенти са получавали 1 mg CHAMPIX двукратно дневно (титрирани

през първата седмица), 669 пациенти са получавали бупропион 150 mg двукратно дневно (също

титрирани) и 684 пациенти са получавали плацебо.

Сравнителни клинични проучвания

Две идентични двойнослепи клинични проучвания са сравнили проспективно ефикасността на

CHAMPIX (1 mg два пъти дневно), бупропион със забавено освобождаване (150 mg два пъти

дневно) и плацебо за спиране на тютюнопушенето. В тези проучвания с продължителност

52 седмици пациентите са получавали лечение за 12 седмици, последвано от 40-седмична фаза

без лечение.

Първична крайна точка на двете проучвания е била потвърдена с въглероден монооксид (СО),

процентът на 4-седмичен непрекъснат отказ (4-week continuous quit rate - 4W-CQR) от

седмица 9 до седмица 12. Първичната крайна точка за CHAMPIX демонстрира статистическо

превъзходство спрямо бупропион и плацебо.

След 40-седмичната фаза без лечение ключова вторична крайна точка за двете проучвания е

била процентът на продължително въздържание (Continuous Аbstinence - CA) на седмица 52.

СА е дефинирана като частта от всички лекувани пациенти, които не са пушили (нито едно

дръпване от цигара) от седмица 9 до седмица 52 и не са имали стойност на издишвания СО > 10

ppm.

Прочетете целия документ

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/131273/2014

EMEA/H/C/00699

Резюме на EPAR за обществено ползване

Champix

varenicline

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) зa

Champix. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Champix.

Какво представлява Champix?

Champix е лекарствен продукт, съдържащ активното вещество варениклин (varenicline). Предлага

се под формата на таблетки (0,5 mg и 1 mg).

За какво се използва Champix?

Champix се използва за отказване от тютюнопушенето при възрастни.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Champix?

Вероятността от успех на лечението за отказване от тютюнопушенето е по-голяма при пациенти,

които са мотивирани да спрат тютюнопушенето и на които са осигурени допълнителен съвет и

подкрепа. Пациентът трябва да определи дата за спиране на тютюнопушенето, като обикновено

приемът на Champix започва 1-2 седмици преди това. При пациенти, които не желаят или не са в

състояние да определят дата на спиране в рамките на една до две седмици, може да бъде

предложено да проведат курс на лечение и след това да определят дата на спиране в рамките на

пет седмици от началото на лечението.

Продължителността на лечението с Champix е 12 седмици. Таблетките се поглъщат цели с вода.

През първата седмица пациентът приема една таблетка от 0,5 mg веднъж дневно в продължение

на три дни, последвана от една таблетка от 1 mg два пъти дневно в продължение на четири дни.

EMA/131273/2014

Страница 2/3

През оставащите 11 седмици от лечението пациентът приема една таблетка от 1 mg два пъти

дневно. При пациенти с непоносимост към лекарството или бъбречни проблеми може да се

прилагат по-малки дози.

При пациенти, успешно спрели пушенето след 12-седмичен курс на лечение, лекарите могат да

продължат лечението с още 12 седмици.

Как действа Champix?

Пушачите се пристрастяват към никотина, вещество в тютюна. Никотинът действа върху нервната

система, където се свързва с рецепторите и предизвиква освобождаване на химичното вещество

носител допамин, което предизвиква чувството на удоволствие от пушенето.

Активното вещество в Champix, варениклин, може да се свързва с някои от тези рецептори – α4β2

никотиновите ацетилхолинови рецептори. Като се свързва с тези рецептори, варениклин действа

по два начина: от една страна, като никотин (частичен агонист), което облекчава симптомите на

непреодолимо желание, и в същото време срещу никотина (като антагонист), като заема неговото

място и по този начин намалява усещането за удовлетворение от тютюнопушенето.

Как е проучен Champix?

В две основни проучвания 2052 пушачи преминават през 12 седмици на лечение с Champix,

бупропион (друго лекарство с антиникотиново действие) или плацебо (сляпо лечение). На

пациентите е определена дата за спиране една седмица след начало на лечението и те са

проследени за период до 40 седмици след приключване на лечението, за да се провери дали са

се завърнали към тютюнопушенето. Основната мярка за ефективност е броят на пациентите,

които напълно са спрели да пушат за четири седмици (между седмица 9 и седмица 12 от

проучването), потвърдено от лабораторни проби на дъха на пациента за следи от тютюнопушене.

В друго проучване Champix е сравнен с плацебо при пациенти, на които е позволено да изберат

собствени целеви дати за спиране, които могат да бъдат между една и пет седмици от началото

на лечението.

Какви ползи от Champix са установени в проучванията?

В двете проучвания Champix е по-ефективен от бупропион или плацебо като помощно средство за

спиране на пушенето. Делът на пациентите, които не са пушили въобще по време на седмица 9-

12, е 44% при Champix, 30% при бупропион и 18% при плацебо. По-голям брой пациенти остават

непушачи след лечението с Champix, отколкото с плацебо: 40 седмици след края на курса на

лечение делът на пациентите, които продължават да се въздържат, е 23 % сред приемалите

Champix и 9% сред приемалите плацебо. Процентът при приемалите бупропин пациенти е 16.

В проучването, където на пациентите е позволено сами да определят датата на спиране, Champix

също е показал ефект за спиране на пушенето.

Какви са рисковете, свързани с Champix?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Champix (наблюдавани при повече от 1 на 10

пациенти) са гадене (позиви за повръщане), безсъние (нарушения на съня), необичайни сънища,

главоболие и назофарингит (възпаление на носа и гърлото). За пълния списък на всички

нежелани лекарствени реакции, съобщени при Champix, вижте листовката.

EMA/131273/2014

Страница 3/3

Защо Champix е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Champix са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Champix?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Champix се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Champix, включително подходящи предпазни

мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Champix:

На 26 септември 2006 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Champix,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Champix може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Champix прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 03-2014.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация