Cerezyme

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

имиглуцераза

Предлага се от:

Sanofi B.V.

АТС код:

A16AB02

INN (Международно Name):

imiglucerase

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Болест на Гоше

Терапевтични показания:

Cerezyme (imiglucerase) е показан за употреба като longterm Ензим-заместителна терапия при пациенти с потвърдена диагноза за не-neuronopathic (тип 1) или хронична neuronopathic (тип 3) болест на Гоше, които проявяват клинично значими nonneurological проявите на болестта. Не-неврологични прояви на болестта на Гоше се отнасят един или повече от следните условия:анемия след изключване на други причини, като например болестта на iron deficiencyThrombocytopeniaBone след изключване на други причини, като например витамин D deficiencyhepatomegaly или спленомегалия.

Каталог на резюме:

Revision: 31

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1997-11-17

Листовка

                19
Б. ЛИСТОВКА
20
Листовка: информация за потребителя
Cerezyme 400 единици прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Имиглуцераза (Imiglucerase)
Прочетете внимателно цялата листовка
преди да започнете да използвате това
лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1.
Какво представлява Cerezyme и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да Ви
бъде приложен Cerezyme
3.
Как се прилага Cerezyme
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как се съхранява Cerezyme
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация.
1.
Какво представлява Cerezyme и за какво се
използва
Cerezyme съдържа активното вещество
имиглуцераза и се изп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cerezyme 400 единици прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 400 единици*
имиглуцераза (imiglucerase) **.
След приготвяне, разтворът съдържа 40
единици (приблизително 1,0 mg)
имиглуцераза на ml
(400 U/10 ml).
Всеки флакон трябва да бъде
допълнително разреден преди употреба
(вж. точка
6.6).
*Ензимната единица (U) се определя като
количеството ензим, което катализира
хидролизата
на един микромол от синтетичния
субстрат пара-нитрофенил
β-D-глюкопиранозид (pNP-Glc) в
минута при 37°С.
** Имиглуцераза е модифицирана форма
на човешката кисела β-глюкозидаза и се
произвежда
чрез рекомбинантна ДНК технология в
клетъчна култура от яйчник на
китайски хамстер
(CHO), с модификация на манозата за
насочване на макрофагите.
Помощни вещества с известен ефект:
Всеки флакон съдържа 41 mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Cerezyme е бял до почти бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
Cerezyme (имиглуцераза) е показан за
продължителна енз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-04-2023
Листовка Листовка чешки 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-04-2023
Листовка Листовка датски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-04-2023
Листовка Листовка немски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-04-2023
Листовка Листовка естонски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-04-2023
Листовка Листовка гръцки 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-04-2023
Листовка Листовка английски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-10-2010
Листовка Листовка френски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-04-2023
Листовка Листовка италиански 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-10-2010
Листовка Листовка латвийски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-10-2010
Листовка Листовка литовски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-04-2023
Листовка Листовка унгарски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-04-2023
Листовка Листовка малтийски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-10-2010
Листовка Листовка нидерландски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-10-2010
Листовка Листовка полски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-04-2023
Листовка Листовка португалски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-10-2010
Листовка Листовка румънски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-04-2023
Листовка Листовка словашки 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-04-2023
Листовка Листовка словенски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-10-2010
Листовка Листовка фински 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-04-2023
Листовка Листовка шведски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-04-2023
Листовка Листовка норвежки 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-04-2023
Листовка Листовка исландски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-04-2023
Листовка Листовка хърватски 03-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-04-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите