Caspofungin Accord

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Caspofungin Accord
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Caspofungin Accord
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • АНТИМИКОТИКОВ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ,
 • Терапевтична област:
 • Кандидоза, Аспергиллез
 • Терапевтични показания:
 • Лечение на инвазивна кандидоза при възрастни и педиатрични пациенти. Лечение на инвазивна аспергилоза при възрастни и педиатрични пациенти, които резистентны до или непоносимост Амфотерицина, липидные лекарства Амфотерицина В и/ или Итраконазол. Огнеупорность се определя като прогресията на инфекция или липса на подобрение след минимум 7 дни преди терапевтични дози ефективна терапия противогрибковой. Емпирична терапия очакваната гъбични инфекции (като например Candida или аспергилл) в забързаното, все още неоткупоренных за възрастни и педиатрични пациенти.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 5

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004134
 • Дата Оторизация:
 • 10-02-2016
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004134
 • Последна актуализация:
 • 24-07-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/858611/2015

EMEA/H/C/004134

Резюме на EPAR за обществено ползване

Caspofungin Accord

caspofungin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Caspofungin Accord. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Caspofungin Accord.

За практическа информация относно употребата на Caspofungin Accord, пациентите следва да

прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Caspofungin Accord и за какво се използва?

Caspofungin Accord е противогъбично лекарство, използвано за лечение на възрастни, юноши и

деца със:

инвазивна кандидоза (вид гъбична инфекция, дължаща се на Candida);

инвазивна аспергилоза (друг вид гъбична инфекция, дължаща се на Aspergillus), когато

инфекцията не се повлиява или пациентът не понася лечение с амфотерицин Б или

итраконазол (други противогъбични лекарства);

предполагаеми гъбични инфекции: (напр. дължащи се на Candida или Aspergillus), когато

пациентът има повишена температура (треска) и неутропения (ниски нива на бели кръвни

телца).

Caspofungin Accord се предлага под формата на прах за приготвяне на разтвор за инфузия

(вливане) във вена. Съдържа активното вещество каспофунгин (caspofungin).

Caspofungin Accord е „генерично лекарство“. Това означава, че Caspofungin Accord е подобно на

„референтното лекарство“ Cancidas, което вече е разрешено в Европейския съюз (ЕС). За повече

информация относно генеричните лекарства вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук

Caspofungin Accord

EMA/858611/2015

Страница 2/3

Как се използва Caspofungin Accord?

Caspofungin Accord се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде започнато от

лекар с опит в лечението на инвазивни гъбични инфекции. Преди употреба Caspofungin Accord се

приготвя под формата на концентриран разтвор и след това се разтваря, като се използва

разтворител, който не съдържа глюкоза.

Caspofungin Accord се прилага веднъж дневно под формата на бавна инфузия с продължителност

около един час. При възрастни лечението започва с начална доза от 70 mg, последвано от дневна

доза от 50 или 70 mg, ако пациентът тежи повече от 80 kg. На възрастни, които имат умерени

проблеми с черния дроб, се дава по-ниска доза.

При пациенти на възраст между 12 месеца и 17 години дозата зависи от телесната повърхност

(изчислена въз основа на височината и теглото на пациента). Caspofungin Accord трябва да се

използва с повишено внимание при деца на възраст под 12 месеца, защото той не е проучван в

достатъчна степен в тази възрастова група.

Лечението продължава до две седмици, след като инфекцията е излекувана.

Как действа Caspofungin Accord?

Активното вещество в Caspofungin Accord, каспофунгин, принадлежи към групата на

противогъбичните лекарства, познати като „ехинокандини“. То действа, като влияе върху

образуването на компонент на клетъчната стена на гъбичката, наречен „глюкан полизахарид“,

който е необходим на гъбичката, за да продължи да живее и расте. Гъбичните клетки, третирани

с Caspofungin Accord, имат ненапълно изградени или дефектни клетъчни стени, което ги прави

„чупливи“, неспособни да растат и причинява смъртта им. Списъкът от гъбички, срещу които

действа Caspofungin Accord, може да бъде намерен в кратката характеристика на продукта (също

част от EPAR).

Как е проучен Caspofungin Accord?

Фирмата е предоставила данни за каспофунгин от публикуваната литература. Не са необходими

допълнителни проучвания, тъй като Caspofungin Accord е генерично лекарство, което се прилага с

инфузия и съдържа същото активно вещество като Cancidas.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Caspofungin Accord?

Тъй като Caspofungin Accord е генерично лекарство, приема се, че ползите и рисковете са същите

като при референтното лекарство.

Защо Caspofungin Accord е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията заключи, че в

съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Caspofungin Accord е сравним с Cancidas.

Следователно CHMP счита, че както при Cancidas, ползите превишават установените рискове.

Комитетът препоръча Caspofungin Accord да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Caspofungin Accord?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Caspofungin Accord се използва

възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в

Caspofungin Accord

EMA/858611/2015

Страница 3/3

кратката характеристика на продукта и в листовката за Caspofungin Accord, включително

подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Caspofungin Accord:

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Caspofungin Accord може да

се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. За повече информация относно лечението с Caspofungin Accord

прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Каспофунгин Accord 50 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Каспофунгин Accord 70 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

каспофунгин (caspofungin)

Прочетете внимателно цялата листовка преди това лекарство да бъде приложено на Вас

или Вашето дете, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, медицинска сестра

или фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

медицинска сестра или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Каспофунгин Accord и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви приложат Каспофунгин Accord

Как да използвате Каспофунгин Accord

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Каспофунгин Accord

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Каспофунгин Accord и за какво се използва

Какво представлява Каспофунгин Accord

Каспофунгин Accord съдържа лекарство, наречено каспофунгин. То принадлежи към група

лекарства, наречени противогъбични.

За какво се използва Каспофунгин Accord

Каспофунгин Accord се използва за лечение на следните инфекции при деца, юноши и

възрастни:

тежки гъбични инфекции на Вашите тъкани или органи (наричани "инвазивни

кандидози"). Тази инфекция се причинява от гъбични (дрождеви) клетки, наречени

Candida.

Хората, които могат да придобият такъв тип инфекция, са тези, които наскоро са

оперирани или чиято имунна система е слаба. Повишена температура и втрисане, които

не се повлияват от антибиотично лечение са най-честите признаци на такъв тип

инфекция.

гъбични инфекции на носа, носните синуси или белите дробове (наречени "инвазивна

аспергилоза"), ако другите противогъбични терапии не са подействали или са

причинили нежелани лекарствени реакции. Тази инфекция се причинява от плесен,

наречена Aspergillus.

Хората, които могат да придобият такъв тип инфекции, са тези, които провеждат

химиотерапия, които са имали трансплантация и хора със слаба имунна система.

подозирана гъбична инфекция, ако имате повишена температура и понижен брой на

бели кръвни клетки, които не се подобряват от лечение с антибиотици. Хора, при които

има риск от развитие на гъбична инфекция, са тези, които наскоро са оперирани или

чиято имунна ситема е слаба.

Как действа Каспофунгин Accord

Каспофунгин Accord прави гъбичните клетки чупливи и спира нормалния растеж на гъбичките.

Това спира разпространението на инфекцията и дава шанс на естествените защитни сили на

тялото изцяло да се преборят с инфекцията.

2.

Какво трябва да знаете, преди да Ви приложат Каспофунгин Accord

Не използвайте Каспофунгин Accord

ако сте алергични към каспофунгин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, преди да Ви

приложат Вашето лекарство.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, преди да Ви приложат

Каспофунгин Accord, ако:

сте алергични към някои други лекарства

някога сте имали чернодробни проблеми – може да се нуждаете от различна доза от

това лекарство

вече приемате циклоспорин (използван за предотвратяване отхвърлянето на присаден

орган или за потискане на имунната Ви система) – тъй като лекарят Ви може да Ви

направи допълнителни кръвни изследвания по време на лечението.

ако сте имали някакви други здравословни проблеми

Ако някое от по-горе изброените се отнася за Вас (или ако не сте сигурни), говорете с Вашия

лекар, медицинска сестра или фармацевт, преди да Ви приложат Каспофунгин Accord.

Каспофунгин Accord може да причини също сериозни кожни нежелани реакции, като синдром

на Стивънс-Джонсън и токсична епидермална некролиза (ТЕН).

Други лекарства и Каспофунгин Accord

Информирайте Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемате други лекарства. Това включва лекарства, получавани

без рецепта, включително билкови лекарства.Това се налага, тъй като Каспофунгин Accord

може да повлияе начина на действие на някои други лекарства. Също така някои други

лекарства може да повлияят начина на действие на Каспофунгин Accord.

Говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако приемате някое от следните

лекарства:

циклоспорин или такролимус (използвани за предотвратяване отхвърлянето на

присаден орган или потискане на имунната Ви система), тъй като лекарят Ви може да

Ви направи допълнителни кръвни изследвания по време на лечението.

някои лекарства за лечение на ХИВ-инфекции като ефавиренц или невирапин

фенитоин и карбамазепин (използвани за лечение на припадъци)

дексаметазон (стероид)

рифампицин (антибиотик).

Ако някои от изброените по-горе се отнася за Вас (или не сте си

гурни), говорете с Вашия лекар,

медицинска сестра или фармацевт преди да Ви пр

иложат Каспофунгин Accord.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Не са провеждани проучвания за действието на Каспофунгин Accord при бременни жени.

Лекарственият продукт трябва да се използва при бременност само ако потенциалната

полза надвишава потенциалния риск за нероденото бебе.

Жени, на които е приложен Каспофунгин Accord, не трябва да кърмят.

Шофиране и работа с машини

Няма данни относно влиянието на Каспофунгин Accord върху способността за шофиране и

работа с машини.

3.

Как да използвате Каспофунгин Accord

Каспофунгин Accord винаги трябва да се приготвя и прилага от медицински специалист.

Ще Ви се приложи Каспофунгин Accord:

веднъж всеки ден

чрез бавно инжектиране във вената (интравенозна инфузия)

за около 1 час.

Вашият лекар ще определи продължителността на лечението и каква доза Каспофунгин Accord

трябва да Ви се прилага всеки ден. Вашият лекар ще проследява как Ви действа лекарството.

Ако Вашето тегло превишава 80 kg, може да се нуждаете от различна доза.

Деца и юноши

Дозата за деца и юноши може да се различава от дозата за възрастни.

Ако са Ви приложили повече от необходимата доза Каспофунгин Accord

Вашият лекар ще реши от каква доза Каспофунгин Accord се нуждаете и за какъв период от

време ще Ви се прилага всеки ден. Ако се притеснявате, че получавате по – висока доза

Каспофунгин Accord, незабавно говорете с Вашия лекар или медицинска сестра.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, говорете с Вашия

лекар, медицинска сестра или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Незабавно говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, ако забележите някои от

следните нежелани реакции – може да се нуждаете от спешна медицинска помощ:

обрив, сърбеж, усещане за затопляне, подуване на лицето, устните или гърлото, или

затруднено дишане – може би имате хистаминова реакция към лекарството.

затруднено дишане с хрипове или влошаващ се обрив – може би имате алергична

реакция към лекарството.

кашлица, сериозни затруднения в дишането – ако сте възрастен и имате инвазивна

аспергилоза, може да развиете сериозни дихателни проблеми, които могат да доведат до

дихателна недостатъчност.

обрив, лющене на кожата, рани по лигавиците, копривна треска, големи участъци

лющеща се кожа.

Както при всеки лекарствен продукт по лекарско предписание, някои от нежеланите реакции

могат да бъдат сериозни. За повече информация се обърнете към Вашия лекар.

Други нежелани реакции при възрастни включват:

Чести

(може да засегнат до 1 на 10 души):

Понижение на хемоглобина (понижение на веществото, пренасящо ки

слород в кръвта),

понижени

е на белите кръвни клетки

Понижение на албумина (тип протеин) в кръвта Ви, намален калий или ниски нива на

калий в кръвта

Главоболие

Възпаление на вена

Задух

Диария, гадене или повръщане

Промени в някои лабораторни кръвни изследвания (включително повишени стойности

на някои чернодробни изследвания)

Сърбеж, обрив, зачервяване на кожата или прекомерно изпотяване

Болка в ставите

Втрисане, повишена температура

Сърбеж на мястото на инжектиране.

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души):

Промяна в някои лабораторни кръвни изследвания (включително нарушение на

кръвосъсирването, тромбоцитите, червените кръвни клетки и белите кръвни клетки)

Загуба на апетит, повишено количество на телесните течности, нарушение на солевия

баланс в организма, високи стойности на кръвната захар, ниски стойности на калций в

кръвта, повишени стойности на калций в кръвта, ниски стойности на магнезий в кръвта,

повишена киселинност на кръвта

Дезориентация, нервност, безсъние

Чувство на замаяност, понижени усещане или чувствителност (особено по кожата),

треперене, сънливост, промяна на вкуса, мравучкане или изтръпване

Замъглено зрение, повишено слъзоотделяне, подуване на клепача, пожълтяване на

бялата част на окото

Усещане за бърз или неравномерен сърдечен пулс, ускорен сърдечен пулс,

неравномерен сърдечен пулс, нарушен сърдечен ритъм, сърдечна недостатъчност

Зачервяване, топли вълни, високо кръвно налягане, ниско кръвно налягане, зачервяване

по хода на вена, която е извънредно болезнена при докосване

Стягане на група мускули в областта на въздухоносните пътища, което води до хрипове

или кашлица, учестено дишане, недостиг на въздух, който Ви буди от сън, недостиг на

кислород в кръвта, необичайни звуци при дишане, хриптящи звуци в белите дробове,

хрипове, запушен нос, кашлица, болка в гърлото

Коремна болка, болка в горната част на корема, раздуване, запек, трудно преглъщане,

сухота в устата, нарушено храносмилане, отделяне на газове, стомашен дискомфорт,

подуване дължащо се на събиране на течност в корема

Понижено о

тделяне на жлъчна течност, у

величен черен дроб, пожълтяване на кожата

и/или бялото на очите, увреждане на черния дроб, причинено от лекарство или химично

вещество, чернодробно нарушение

Променена кожна тъкан, генерализиран сърбеж, копривна треска, разнообразен по вид

обрив, променена кожа, червени, често сърбящи, петна по крайниците и понякога по

лицето, и по останалата част на тялото

Болка в гърба, болка в ръката или крака, болка в костите, мускулна болка, мускулна

слабост

Отпадане на бъбречната функция, внезапно отпадане на бъбречната функция

Болка на мястото на катетъра, оплаквания на мястото на инжектиране (зачервяване,

твърда бучка, болка, подуване, възпаление, обрив, копривна треска, изтичане на течност

от катетъра в тъканта), възпаление на вената на мястото на инжектиране,

Повишено кръвно налягане и промяна в някои кръвни изследвания (включително

бъбречни електролити и изследвания за съсирване на кръвта), повишени нива на

лекарствата, които взимате и са довели до отслабване на имунната система

Дискомфорт в областта на гръдния кош, болка в гръдния кош, усещане за промяна

температурата на тялото, общо неразположение, генерализирана болка, подуване на

лицето, подуване на глезените, ръцете или стъпалата, подуване, болезненост, умора.

Нежелани реакции при деца и юноши

Много чести

(може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Повишена температура

Чести

може да засегнат до 1 на 10 души):

Главоболие

Бърза сърдечна дейност

Зачервяване, ниско кръвно налягане

Промени в някои лабораторни кръвни изследвания (повишени стойности на някои

чернодробни показатели)

Сърбеж, обрив

Болка на мястото на катетъра

Втрисане

Промени в някои лабораторни кръвни изследвания.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Каспофунгин Accord

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

флакона. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2

C до 8

След като веднъж е приготвен, Каспофунгин Accord трябва да се използва незабавно.Това се

налага, защото не съдържа съставки спиращи развитието на бактерии. Само добре обучен

медицински специалист, който е прочел пълните инструкции трябва да приготвя това

лекарство. (моля, вижте по-долу “Инструкции за разтваряне и разреждане на Каспофунгин

Accord ”).

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Каспофунгин Accord

Активното вещество е каспофунгин. Всеки флакон Каспофунгин Accord съдържа 50 mg

или 70 mg каспофунгин (като ацетат).

Другите съставки са: захароза, манитол, янтарна киселина и натриева основа (моля вижте

точка 2 Какво трябва да знаете, преди да Ви се приложи Каспофунгин Accord).

Как изглежда Каспофунгин Accord и какво съдържа опаковката

Каспофунгин Accord прах за концентрат за инфузионен разтвор е бял до почти бял прах.

Всяка опаковка съдържа един флакон с прах.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Испания

Производител

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Обединено Кралство

Xellia Pharmaceuticals ApS

Dalslandsgade 11, København S,

2300, Дания

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Инструкции за разтваряне и разреждане на Каспофунгин Accord:

Разтваряне на Каспофунгин Accord

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ РАЗРЕДИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ГЛЮКОЗА, тъй като

КАСПОФУНГИН ACCORD не е стабилен в разтворители съдържащи глюкоза. ДА НЕ СЕ

СМЕСВА ИЛИ ИНФУЗИРА Каспофунгин Accord С КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ЛЕКАРСТВА,

тъй като няма данни за съвместимостта между Каспофунгин Accord и други интравенозно

прилагани вещества, добавки или лекарствени продукти. Огледайте разтвора за помътняване

или промяна в цвета.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ (Каспофунгин

Accord 50 mg)

Стъпка 1. Разтваряне на обикновен флакон.

За да разтворите прахообразното вещество, поставете флакона на стайна температура и като

спазвате правилата за асептична работа, добавете 10,5 ml вода за инжекции. Концентрацията на

така приготвения във флакона разтвор ще бъде 5,2 mg/ml.

Този бял до почти бял компактен, лиофилизиран прах се разтваря напълно. Смесете

внимателно до получаването на бистър разтвор. Готовият разтвор следва да се огледа за видими

частици или промяна в цвета.Така полученият разтвор може да се съхранява до 24 часа при или

под 25°С.

Стъпка 2. Прибавяне на разтворения Каспофунгин Accord към инфузионния разтвор на

пациента.

Разредителите, които се използват за приготвяне на крайния разтвор за инфузия са: трябва да се

използва натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или разтвор на Рингер лактат.

Инфузионният разтвор се приготвя, като спазвайки правилата за асептична работа прибавяте

необходимото количество от разтворения концентрат (както е показано на таблицата по – долу)

към 250 ml сак или банка. При необходимост, за дневните дози от 50 mg или 35 mg може да се

използва инфузия с намален обем от 100 ml. Разтворът да не се прилага, ако е мътен или има

утайка.

ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА ИНФУЗИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ

ДОЗА*

Обем на разтворения

Каспофунгин Accord

за прехвърляне в

инфузионния сак или

банка

Стандартна

подготовка

(разтвореният

Каспофунгин Accord се

прибавя към 250 ml)

крайна концентрация

Намален обем на

инфузията

(разтворения Каспофунгин

Accord се прибавя към

100 ml) крайна

концентрация

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

50 mg при по-малък

обем на разтвора

10 ml

0,47 mg/ml

35 mg при умерено

чернодробно увреждане

(от един 50 mg флакон)

7 ml

0,14 mg/ml

35 mg при умерено

чернодробно увреждане

(от един 50 mg флакон)

при по-малък обем на

разтвора

7 ml

0,34 mg/ml

* Трябва да се използват по 10,5 ml за разтваряне на всеки флакон

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ (Каспофунгин

Accord 70 mg)

Стъпка 1. Разтваряне на обикновен флакон.

За да разтворите прахообразното вещество, поставете флакона на стайна температура и като

спазвате правилата за асептична работа, добавете 10,5 ml вода за инжекции. Концентрацията на

така приготвения във флакона разтвор ще бъде 7,2 mg/ml.

Този бял до почти бял компактен, лиофилизиран прах се разтваря напълно. Смесете

внимателно до получаването на бистър разтвор. Готовият разтвор следва да се огледа за видими

частици или промяна в цвета. Така полученият разтвор може да се съхранява до 24 часа или под

25°С.

Стъпка 2. Прибавяне на разтворения Каспофунгин Accord към инфузионния разтвор на

пациента.

Разредителите, които се използват за приготвяне на крайния разтвор за инфузия са: натриев

хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтворml или разтвор на Рингер лактат. Инфузионният

разтвор се приготвя, като спазвайки правилата за асептична работа прибавяте необходимото

количество от разтворения концентрат (както е показано на таблицата по – долу) към 250 ml

сак или банка. При необходимост, за дневните дози от 50 mg или 35 mg може да се използва

инфузия с намален обем от 100 ml. Разтворът да не се прилага, ако е мътен или има утайка.

ПОДГОТОВКА НА РАЗТВОРА ЗА ИНФУЗИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ

ДОЗА*

Обем на

разтворения

Каспофунгин Accord

за прехвърляне в

инфузионния сак

или банка

Стандартна

подготовка

(разтвореният

Каспофунгин Accord

се прибавя към

250 ml) крайна

концентрация

Намален обем на

инфузията

(разтвореният

Каспофунгин Accord

се прибавя към

100 ml) крайна

концентрация

70 mg

10 ml

0,28 mg/ml

Не се препоръчва

70 mg

(от два флакона по

50 mg )**

14 ml

0,28 mg/ml

Не се препоръчва

35 mg при умерено

чернодробно

увреждане

(от един 70 mg

флакон)

5 ml

0,14 mg/ml

0,34 mg/ml

* Трябва да се използват по 10,5 ml за разтваряне на всеки флакон

** Ако не е наличен флакон по 70 mg, дозата от 70 mg може да се приготви от два флакона по

50 mg.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ПЕДИАТРИЧНИ ПАЦИЕНТИ (Каспофунгин

Accord 50 mg)

Изчисляване на телесната повърхност (BSA) за дозиране при педиатрични пациенти

Преди приготвянето на инфузията, изчислете телесната повърхност (BSA) на пациента, като

използвате следната формула: (Формула на Mosteller

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area

. N Engl J Med

1987 Oct 22;317(17):1098 (letter)

Приготвяне на инфузия 70 mg/m

2

за педиатрични пациенти на възраст >3 месеца

(използвайки флакон от 50 mg)

Определете действителната натоварваща доза, която ще се прилага на педиатричния

пациент, като използвате BSA на пациента (изчислена по начина показан по-горе) и

следното равенство:

BSA (m

) X 70 mg/m

= Натоварваща доза

Максималната натоварваща доза в ден 1 не трябва да надвишава 70 mg, независимо от

изчислената за пациента доза.

Оставете извадения от хладилника флакон с Каспофунгин Accord да се темперира на

стайна температура.

Като спазвате правилата за асептична работа, добавете 10,5 ml вода за инжекция.

Така

приготвеният разтвор може да се съхранява до 24 часа при или под 25°C.

Така ще се

получи крайна концентрация на каспофунгин във флакона 5,2 mg/ml.

Изтеглете от флакона количество лекарствен продукт равно на изчислената натоварваща

доза (Стъпка 1). Като спазвате правилата за асептична работа, прехвърлете това

количество (ml)

разтворен Каспофунгин Accord в инфузионен сак (или бутилка),

съдържащ 250 ml 0,9 %, 0,45 % или 0,225 % инфузионен разтвор на натриев хлорид или

инфузионен разтвор на Рингер лактат. Алтернативно количеството (ml)

разтворен

Каспофунгин Accord може да се прибави към редуциран обем от 0,9 %, 0,45 % или

0,225 % инфузионен разтвор на натриев хлорид или инфузионен разтвор на Рингер

лактат, като не трябва да надвишава крайна концентрация от 0,5 mg/ml. Този инфузионен

разтвор трябва да се използва до 24 часа, ако се съхранява при или под 25°C или до

48 часа, ако се съхранява в хладилник при 2 до 8°C.

Приготвяне на 50 mg/m

2

инфузия за педиатрични пациенти на възраст >3 месеца (с

флакон от 50 mg)

Определете действителната дневна поддържаща доза, която ще се прилага на

педиатричния пациент, като използвате BSA (изчислена по начина, посочен по-горе) и

следното равенство:

BSA (m

) X 50 mg/m

= Дневна поддържаща доза

Дневната поддържаща доза не трябва да надвишава 70 mg независимо от изчислената за

пациента доза.

Оставете извадения от хладилника флакон с Каспофунгин Accord да се темперира на

стайна температура.

Като спазвате правилата за асептична работа, добавете 10,5 ml вода за инжекции.

Така

приготвеният разтвор може да се съхранява до 24 часа при или под 25°C.

Това ще даде

крайна концентрация на каспофунгин във флакона 5,2 mg/ml.

Изтеглете от флакона количество лекарствен продукт равно на изчислената натоварваща

доза (Стъпка 1). Като спазвате правилата за асептична работа,прехвърлете това

количество (ml)

разтворен Каспофунгин Accord в инфузионен сак (или бутилка),

съдържащ 250 ml 0,9 %, 0,45 % или 0,225 % натриев хлорид за инжекция или Рингер

лактат за инжекция. Алтернативно количеството (ml)

разтворен Каспофунгин Accord

може да се прибави към редуциран обем от 0,9 %, 0,45 % или 0,225 % натриев хлорид за

инжекция или лактат Рингер за инжекция, като не трябва да надвишава крайна

концентрация от 0,5 mg/ml. Този инфузионен разтвор трябва да се използва до 24 часа,

ако се съхранява при или под 25°C или до 48 часа, ако се съхранява в хладилник при 2 до

8°C.

Забележки по приготвянето:

a.

Бялата до почти бяла компактна маса ще се разтвори напълно. Разклатете леко до получаване

на бистър разтвор.

b.

Визуално проверете приготвения разтвор за частици или промяна в цвета по време на

разтварянето и преди инфузия. Не използвайте разтвора, ако е мътен или с преципитати.

c.

Каспофунгин Accord е приготвен така, че при изтегляне на 10 ml от флакона се осигурява

пълната доза, обявена на флакона (50 mg).

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ПЕДИАТРИЧНИ ПАЦИЕНТИ (Каспофунгин

Accord 70 mg)

Изчисляване на телесната повърхност (BSA) за дозиране при педиатрични пациенти

Преди приготвянето на инфузията, изчислете телесната повърхност (BSA) на пациента като

използвате следната формула: (Формула на Mosteller

Приготвяне на инфузия 70 mg/m

2

за педиатрични пациенти на възраст >3 месеца (с

флакон от 70 mg)

Определете действителната натоварваща доза, която ще се прилага на педиатричния

пациент, като използвате BSA на пациента (изчислена по начина, показан по-горе) и

следното равенство:

BSA (m

) X 70 mg/m

= Натоварваща доза

Максималната натоварваща доза в ден 1 не трябва да надвишава 70 mg, независимо от

изчислената за пациента доза.

Оставете извадения от хладилника флакон с Каспофунгин Accord да се темперира на

стайна температура.

Като спазвате правилата за асептична работа, добавете 10,5 ml вода за инжекции.

Така

приготвеният разтвор може да се съхранява до 24 часа при или под 25°C.

Това ще даде

крайна концентрация на каспофунгин във флакона от 7,2 mg/ml.

Изтеглете от флакона количество лекарствен продукт, равно на изчислената натоварваща

доза (Стъпка 1). Като спазвате правилата за асептична работа, прехвърлете това

количество (ml)

разтворен Каспофунгин Accord в инфузионен сак (или бутилка),

съдържащ 250 ml 0,9 %, 0,45 % или 0,225 % инфузионен разтвор на натриев хлорид или

инфузионен разтвор на Рингер лактат. Алтернативно количеството (ml)

разтворен

Каспофунгин Accord може да се прибави към редуциран обем от 0,9 %, 0,45 % или

0,225 % инфузионен разтвор на натриев хлорид или инфузионен разтвор на Рингер

лактат, като не трябва да надвишава крайна концентрация от 0,5 mg/ml. Този инфузионен

разтвор трябва да се използва до 24 часа, ако се съхранява при или под 25°C или до

48 часа, ако се съхранява в хладилник при 2 до 8°C.

Приготвяне на 50 mg/m

2

инфузия за педиатрични пациенти на възраст >3 месеца (с

флакон от 70 mg)

Определете действителната дневна поддържаща доза, която ще се прилага на

педиатричния пациент, като използвате BSA (изчислена по начина, посочен по-горе) и

следното равенство:

BSA (m

) X 50 mg/m

= Дневна поддържаща доза

Дневната поддържаща доза не трябва да надвишава 70 mg, независимо от изчислената за

пациента доза.

Оставете извадения от хладилника флакон с Каспофунгин Accord да се темперира на

стайна температура.

Като спазвате правилата за асептична работа, добавете 10,5 ml вода за инжекции.

Така

приготвеният разтвор може да се съхранява до 24 часа при или под 25°C.

Това ще даде

крайна концентрация на каспофунгин във флакона от 5,2 mg/ml.

Изтеглете от флакона количество лекарствен продукт, равно на изчислената натоварваща

доза (Стъпка 1). Като спазвате правилата за асептична работа, прехвърлете това

количество (ml)

разтворен Каспофунгин Accord в инфузионен сак (или бутилка),

съдържащ 250 ml 0,9 %, 0,45 % или 0,225 % инфузионен разтвор на натриев хлорид или

инфузионен разтвор на Рингер лактат. Алтернативно количеството (ml)

разтворен

Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area

. N Engl J Med

1987 Oct 22;317(17):1098 (letter)

Каспофунгин Accord може да се прибави към редуциран обем от 0,9 %, 0,45 % или

0,225 % инфузионен разтвор на натриев хлорид или инфузионен разтвор на Рингер

лактат, като не трябва да надвишава крайна концентрация от 0,5 mg/ml. Този инфузионен

разтвор трябва да се използва до 24 часа, ако се съхранява при или под 25°C или до

48 часа, ако се съхранява в хладилник при 2 до 8°C.

Бележки по приготвянето:

a.

Бялата до почти бяла компактна маса ще се разтвори напълно. Разклатете леко до получаване

на бистър разтвор.

b.

Визуално проверете приготвения разтвор за частици или промяна в цвета по време на

разтварянето и преди инфузия. Не използвайте разтвора, ако е мътен или с преципитати.

c.

Каспофунгин Accord е приготвен така, че при изтегляне на 10 ml от флакона се осигурява

пълната доза, обявена на флакона (70 mg).