Alprolix

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Alprolix
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Alprolix
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Витамин К и други кровоостанавливающие, фактори на съсирване на кръвта
 • Терапевтична област:
 • Хемофилия Б
 • Терапевтични показания:
 • Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (дефицит на вроден дефицит на фактор IX).
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 4

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004142
 • Дата Оторизация:
 • 11-05-2016
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004142
 • Последна актуализация:
 • 25-05-2019

Доклад обществена оценка

EMA/171272/2016

EMEA/H/C/004142

Резюме на EPAR за обществено ползване

Alprolix

eftrenonacog alfa

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Alprolix. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Alprolix.

За практическа информация относно употребата на Alprolix, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Alprolix и за какво се използва?

Alprolix е лекарство, което се използва за лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти

с хемофилия В, наследствено разстройство на кръвосъсирването, причинено от липсата на

протеин, наречен фактор IX, отговорен за съсирването на кръвта. Може да се използва при

пациенти от всички възрасти.

Тъй като броят на пациентите с хемофилия В е малък, болестта се счита за “рядка” и Alprolix е

определен като “лекарство сирак” (лекарство, използвано при редки болести) на 08 юни 2007 г.

Alprolix съдържа активното вещество ефтренонаког алфа.

Как се използва Alprolix?

Alprolix се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се прилага само под

наблюдението на лекар с опит в лечението на хемофилия.

Alprolix се предлага под формата на прах и разтворител, които се смесват за приготвяне на

разтвор за инжектиране във вена. Дозата и честотата на инжекциите зависи от това дали Alprolix

се използва за лечение или за профилактика на кръвоизливи, от тежестта на дефицита на фактор

IX, от тежестта и локализацията на кръвоизлива, както и от възрастта и общото здраве на

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

пациента. За повече информация относно употребата на това лекарство вижте кратката

характеристика на продукта (също част от EPAR).

Пациентите или техните гледачи трябва да могат да инжектират Alprolix самостоятелно у дома

след като са били обучени по подходящ начин за това. За повече информация вижте листовката.

Как действа Alprolix?

При пациенти с хемофилия В липсва фактор IX — белтък, който е необходим за нормалното

съсирване на кръвта, и в резултат на това те кървят лесно. Активното вещество в Alprolix,

ефтренонаког алфа, действа в организма по същия начин както човешкия фактор IX. Заменя

липсващия фактор IX, като по този начин способства за съсирването на кръвта и предоставя

временен контрол върху кървенето.

Какви ползи от Alprolix са установени в проучванията?

Alprolix е демонстрирал ефективност както при превенцията, така и при лечението на епизодите

на кървене в 2 основни изпитвания при пациенти с хемофилия В.

В първото проучване, което включва 123 възрастни и юноши на възраст от 12 или повече години,

на пациентите, на които е даван Alprolix като ежеседмично превантивно лечение са имали около 3

епизода на кървене на година, пациентите, на които е даван Alprolix като превантивно лечение на

всеки 10 дни имат около 2 епизода на кървене на година, а пациентите, на които е даван Alprolix

за лечение на кървене при нужда имат около 18 епизода на кървене на година. В допълнение,

когато има кървене, около 90% от епизодите на кървене се разрешават с една инжекция на

Alprolix.

Във второто изпитване при 30 деца на възраст под 12 години, Alprolix е със сходна ефективност:

за година се наблюдават средно 2 епизода на кървене, а 75% от епизодите на кървене се

разрешават само с една инжекция.

Какви са рисковете, свързани с Alprolix?

Реакциите на свръхчувствителност (алергичните) реакции се наблюдават рядко с Alprolix и

включват: подуване, парене и жилене на мястото на инжекцията, тръпки, зачервяване, сърбящ

обрив, главоболие, уртикария, ниско кръвно налягане, летаргия, гадене и повръщане,

безпокойство, ускорена сърдечна дейност, стягане в гърдите и хрипове. В някои случаи тези

реакции могат да станат тежки.

Също така при лекарствата с фактор IX има риск някои от пациентите да развият инхибитори

(антитела) срещу фактор IX, в резултат на което действието на лекарството да спре и това да

доведе до загуба на контрол върху кървенето. Лекарствата с фактор IX могат също така да

предизвикат потенциални проблеми поради образуване на съсиреци в кръвоносните съдове.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения при Alprolix вижте

листовката.

Защо Alprolix е разрешен за употреба?

Проучванията показват, че Alprolix е ефективен при превенцията и лечението на епизоди на

кървене при пациенти с хемофилия В и безопасността му е сравнима с тази на други продукти с

фактор IX. Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши,

Alprolix

EMA/171272/2016

Страница 2/3

че ползите от Alprolix са по-големи от рисковете, и препоръча Alprolix да бъде разрешен за

употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Alprolix?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Alprolix се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план, информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и листовката за Alprolix, включително подходящи предпазни мерки за

здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Alprolix

Пълният текст на EPAR за Alprolix може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За повече

информация относно лечението с Alprolix прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Alprolix може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Alprolix

EMA/171272/2016

Страница 3/3

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

ALPROLIX 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ALPROLIX 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ALPROLIX 1000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ALPROLIX 2000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ALPROLIX 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ефтренонаког алфа (eftrenonacog alfa) рекомбинантен коагулационен фактор IX, Fc фузионен

протеин

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да

им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява ALPROLIX и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате ALPROLIX

Как да използвате ALPROLIX

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате ALPROLIX

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Инструкции за приготвяне и приложение

1.

Какво представлява ALPROLIX и за какво се използва

ALPROLIX съдържа активното вещество ефтренонаког алфа, рекомбинантен коагулационен

фактор IX, Fc фузионен протеин. Фактор IX е протеин, произвеждан естествено в организма,

необходим, за да може кръвта да образува съсиреци и кървенето да спира.

ALPROLIX е лекарство, което се използва за лечение и профилактика на кървене във всички

възрастови групи пациенти с хемофилия B (наследствено нарушение на кръвосъсирването,

причинено от недостиг на фактор IX).

ALPROLIX се приготвя посредством рекомбинантна технология без добавяне на никакви

компоненти от човешки или животински произход в производствения процес.

Как действа ALPROLIX

При пациенти с хемофилия B, фактор IX липсва или не функционира добре. ALPROLIX се използва

за заместване на липсващия или недостатъчен фактор IX. ALPROLIX повишава нивото на

фактор IX в кръвта и временно коригира склонността към кървене. Fc фузионният протеин в

ALPROLIX удължава времето на действие на лекарството.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате ALPROLIX

Не използвайте ALPROLIX:

ако сте алергични към ефтренонаког алфа или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате ALPROLIX.

Съществува малък риск да получите анафилактична реакция (тежка, внезапна алергична

реакция) към ALPROLIX. Признаците на алергичните реакции може да включват сърбеж по

цялото тяло, уртикария, стягане в гърдите, затруднено дишане и ниско кръвно налягане. Ако

настъпи някой от тези симптоми, прекратете веднага инжектирането и се свържете с Вашия

лекар.

Говорете с Вашия лекар, ако смятате, че кървенето Ви не е под контрол с дозата, която

получавате, тъй като за това може да има няколко причини. Например образуването на

антитела (известни и като инхибитори) към фактор IX е известно усложнение, което може да

възникне по време на лечение на хемофилия B. Антителата пречат на лекарството да действа

добре. Това ще бъде проверено от Вашия лекар. Не увеличавайте общата доза ALPROLIX, за

да контролирате кървенето си, без да сте говорили с Вашия лекар.

Пациенти с инхибитори на фактор IX може да са с повишен риск от анафилаксия по време на

бъдещо лечение с фактор IX. Ето защо, ако получите алергични реакции, като тези, описани по-

горе, трябва да бъдете изследвани за наличие на инхибитори.

Съдържащите фактор IX продукти могат да увеличат риска от образуване на нежелани кръвни

съсиреци, особено ако имате рискови фактори за това. Симптоми на възможен нежелан кръвен

съсирек могат да включват: болка и/или болезненост по продължение на вена, неочаквано подуване

на ръка или крак, или внезапен задух, или затруднено дишане.

Усложнения, свързани с катетър

Ако Ви е необходим централен венозен катетър (ЦВК), трябва да се има предвид рискът от

усложнения, свързани с ЦВК, включително локални инфекции, наличие на бактерии в кръвта и

кръвни съсиреци на мястото на катетъра.

Документиране

Строго се препоръчва всеки път, когато се прилага ALPROLIX, името и партидният номер на

продукта да се записват.

Други лекарства и ALPROLIX

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е

възможно да използвате други лекарства.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

ALPROLIX не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

ALPROLIX съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol/l натрий (23 mg) на флакон след приготвяне, т.е. може

да се каже, че практически не съдържа натрий

3.

Как да използвате ALPROLIX

Лечението с ALPROLIX ще бъде започнато от лекар, който има опит в грижата за пациенти с

хемофилия. Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар (вижте

точка 7). Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

ALPROLIX се прилага като инжекция във вена. Вие или някой друг може да приложи ALPROLIX

след като получи подходящо обучение. Вашият лекар ще вземе решение за дозата ALPROLIX (в

международни единици или “IU”), която ще Ви бъде прилагана. Дозата ще зависи от

индивидуалните Ви нужди от фактор IX- заместваща терапия и от това дали продуктът се използва

за профилактика или за лечение на кървене. Говорете с Вашия лекар, ако смятате, че кървенето Ви

не е под контрол с дозата, която получавате.

Колко често се нуждаете от инжекция ще зависи от това колко добре действа ALPROLIX при Вас.

Вашият лекар ще проведе подходящи лабораторни изследвания, за да се увери, че имате достатъчни

нива на фактор IX в кръвта си.

Лечение на кървене

Дозата ALPROLIX се изчислява в зависимост от телесното Ви тегло и нивата на фактор IX, които

трябва да се постигнат. Целевите нива на фактор IX ще зависят от тежестта и мястото на кървене.

Профилактика на кървене

Ако използвате ALPROLIX за профилактика на кървене, Вашият лекар ще изчисли дозата за Вас.

Обичайната доза ALPROLIX е 50 IU на килограм телесно тегло, прилагана един път седмично или

на килограм телесно тегло, прилагана един път на 10 дни. Дозата или интервалът може да се

коригират от Вашия лекар. При някои случаи, особено при по-млади пациенти, може да са

необходими по-кратки интервали на прилагане или по-високи дози.

Употреба при деца и юноши

ALPROLIX може да се използва при деца и юноши на всякаква възраст. При деца под 12-годишна

възраст може да са нужни по-високи дози или по-чести инжекции и обичайната доза е 50 до 60 IU

на килограм телесно тегло, прилагани един път на 7 дни.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ALPROLIX

Кажете на Вашия лекар възможно най-скоро. Трябва винаги да използвате ALPROLIX точно както

Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да използвате ALPROLIX

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Приложете Вашата доза веднага

щом се сетите и след това продължете по обичайната схема на прилагане. Ако не сте сигурни какво

да правите, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте спрели употребата на ALPROLIX

Не спирайте употребата на ALPROLIX, без да се консултирате с Вашия лекар. Ако спрете да

използвате ALPROLIX, може вече да не сте защитени от кървене или налично в момента кървене

може да не спре.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава.

Ако възникнат тежки, внезапни алергични реакции (анафилактична реакция), инжектирането

трябва веднага да се прекрати. Трябва веднага да се свържете с Вашия лекар, ако усетите някой от

следните симптоми на алергични реакции: подуване на лицето, обрив, сърбеж по цялото тяло ,

уртикария, стягане в гърдите, затруднено дишане, парене и смъдене на мястото на инжектиране,

втрисане, зачервяване, главоболие, общо неразположение, гадене, неспокойствие, ускорен пулс и

ниско кръвно налягане.

При това лекарство могат да възникнат следните нежелани реакции:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

главоболие, скованост или

изтръпване на устата, болка в кръста и в хълбока (страничната част на тялото, от ребрата до ханша)

с кръв в урината (обструктивна уропатия).

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

замаяност, лош дъх, чувство

на умора, болка на мястото на инжектиране, ускорен пулс, кръв в урината (хематурия), болка в

кръста и хълбока (бъбречна колика), ниско кръвно налягане и понижен апетит.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате ALPROLIX

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C). Да не се замразява. Да се съхранява в оригиналната

опаковка, за да се предпази от светлина.

Има възможност ALPROLIX да се съхранява на стайна температура (до 30°C) за еднократен период

не повече от 6 месеца. Моля, запишете на картонената опаковка датата, на която ALPROLIX е

извадена от хладилника и е оставена на стайна температура. След съхранение на стайна

температура продуктът не трябва да се поставя отново в хладилник.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на картонената

опаковка и на флакона след „Годен до:/EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец. Не използвайте това лекарство, ако е съхранявано на стайна температура за

повече от 6 месеца.

След като сте приготвили ALPROLIX, продуктът трябва да се използва веднага. Ако не можете да

използвате приготвения разтвор ALPROLIX незабавно, той трябва да се използва в рамките на

6 часа, когато се съхранява на стайна температура. Не слагайте разтвора в хладилник, след като го

приготвите. Пазете разтвора от директна слънчева светлина.

Приготвеният разтвор трябва да бъде прозрачен до леко опалесцентен и безцветен. Не използвайте

това лекарство, ако забележите, че е мътно или съдържа видими частици.

Този продукт е само за еднократна употреба.

Изхвърляйте неизползвания разтвор по подходящ начин. Не изхвърляйте лекарствата в

канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да

изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на

околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ALPROLIX

Прах:

Активното вещество е ефтренонаког алфа (рекомбинантен коагулационен фактор IX,

Fc фузионен протеин) Всеки флакон ALPROLIX номинално съдържа 250, 500, 1 000, 2 000

или 3 000 IU ефтренонаког алфа.

Другите съставки са: захароза, L-хистидин, манитол, полисорбат 20, натриев хидроксид и

хлороводородна киселина. Ако сте на диета с контролиран прием на натрий, вижте точка 2.

Разтворител:

5 ml натриев хлорид и вода за инжекции

Как изглежда ALPROLIX и какво съдържа опаковката

ALPROLIX се предоставя под формата на прах и разтворител за инжекционен разтвор. Прахът е

бял до почти бял прах или компактна маса. Разтворителят, предоставен за приготвяне на

инжекционния разтвор, е прозрачен, безцветен разтвор. След приготвяне разтворът за инжектиране

е прозрачен до леко опалесцентен и безцветен.

Всяка опаковка ALPROLIX съдържа 1 флакон с прах, 5 ml разтворител в предварително напълнена

спринцовка, 1 стъбло на буталото, 1 адаптер за флакон, 1 инфузионен набор, 2 тампона със спирт,

2 лепенки и 1 марля.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Швеция

тел.: +46 8 697 20 00

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата http://www.ema.europa.eu

. Посочени са също линкове към други уебсайтове, където

може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

Моля, обърнете листовката за точка 7. Инструкции за приготвяне и приложение

7.

Инструкции за приготвяне и приложение

Процедурата по-долу описва приготвянето и приложението на ALPROLIX.

ALPROLIX се прилага като интравенозна (i.v.) инжекция след разтваряне на праха за инжекция с

разтворителя, предоставен в предварително напълнената спринцовка. Опаковката на ALPROLIX

съдържа:

ALPROLIX не трябва да се смесва с други инжекционни или инфузионни разтвори.

Измийте ръцете си, преди да отворите опаковката.

Приготвяне

Проверете името и активността, посочени върху опаковката, за да се уверите, че тя

съдържа правилното лекарство. Проверете срока на годност върху картонената опаковка

A) 1 флакон с прах

B) 5 ml разтворител в предварително

напълнена спринцовка

C) 1 стъбло на буталото

D) 1 адаптер за флакон

E) 1 инфузионен набор

F) 2 тампона със спирт

G) 2 лепенки

) 1 марля

на ALPROLIX. Не използвайте лекарството, ако срокът на годност е изтекъл.

Ако ALPROLIX е съхраняван в хладилник, оставете флакона с ALPROLIX (A) и

спринцовката с разтворител (B) да достигнат стайна температура преди употреба. Не

използвайте външно нагряване.

Поставете флакона на чиста равна повърхност. Отстранете

пластмасовото отчупващо се капаче от флакона с ALPROLIX.

Избършете горната част на флакона с един от тампоните със

спирт (F) от опаковката и оставете да изсъхне на въздух. Не

докосвайте горната част на флакона и не допускайте нищо

друго да се докосва до нея, след като е била изчистена.

Отлепете предпазното хартиено покритие на прозрачния пластмасов адаптер за флакон

(D). Не отделяйте адаптера от предпазната му капачка. Не докосвайте вътрешната страна

на опаковката с адаптер за флакон.

Поставете флакона върху равна повърхност. Без да вадите

адаптера за флакон от предпазната му капачка го поставете

точно върху горната част на флакона. Натиснете силно,

докато адаптерът щракне на място върху флакона, а шипът на

адаптера проникне през запушалката на флакона.

Прикрепете стъблото на буталото (C) към спринцовката с

разтворител, като поставите върха на стъблото на буталото в

отвора на буталото в спринцовката. Завъртете добре стъблото

на буталото по посока на часовниковата стрелка, докато се

закрепи стабилно за буталото в спринцовката.

Отчупете бялата пластмасова защитена от отваряне капачка

от спринцовката с разтворител, като я прегънете при

перфорациите, докато се отчупи. Оставете капачката

настрана, като я поставите с горната част надолу върху равна

повърхност. Не докосвайте вътрешната страна на капачката

или върха на спринцовката.

Отстранете предпазната капачка от адаптера и я изхвърлете.

Свържете спринцовката с разтворител към адаптера за

флакон, като поставите върха на спринцовката в отвора на

адаптера. Натиснете силно и завъртете спринцовката по

посока на часовниковата стрелка, докато се свърже стабилно.

Бавно натиснете буталото, за да инжектирате цялото

количество разтворител във флакона с ALPROLIX.

Докато спринцовката все още е свързана с адаптера и

буталото е натиснато надолу, завъртете внимателно флакона,

докато прахът се разтвори.

Не разклащайте.

Готовият разтвор трябва да се огледа преди приложение. Разтворът трябва да изглежда

прозрачен до леко опалесцентен и безцветен. Не използвайте разтвора, ако е мътен или

съдържа видими частици.

След като се уверите, че буталото на спринцовката все още е

натиснато докрай, обърнете флакона. Издърпайте бавно

буталото, за да изтеглите обратно в спринцовката цялото

количество разтвор през адаптера за флакон.

Отделете спринцовката от адаптера за флакон, като

внимателно изтеглите и завъртите флакона обратно на

часовниковата стрелка.

Забележка: Ако използвате повече от един флакон ALPROLIX на инжекция, всеки флакон

трябва да се приготви отделно в съответствие с предходните инструкции (стъпки от 1 до 13), а

спринцовката с разтворител трябва да се отдели като адаптерът за флакон остане на място. За

да се изтегли обратно приготвеното съдържание от всеки от отделните флакони, може да се

използва една голяма луер лок спринцовка.

Изхвърлете флакона и адаптера.

Забележка: Ако разтворът няма да се използва веднага, капачката на спринцовката трябва

внимателно да се постави отново на върха на спринцовката. Не докосвайте върха на

спринцовката или вътрешната страна на капачката.

След приготвяне ALPROLIX може да се съхранява на стайна температура до 6 часа преди

приложение. След това време приготвеният разтвор на ALPROLIX трябва да се изхвърли. Да се

пази от директна слънчева светлина.

Прилагане (интравенозна инжекция):

ALPROLIX трябва да се прилага с помощта на предоставената в тази опаковка нинжекционен

набор (E).

Отворете опаковката на инжекционния набор и махнете

капачката от края на тръбичката. Прикрепете спринцовката с

приготвения разтвор ALPROLIX към края на тръбичката на

инжекционния набор като завъртите по посока на

часовниковата стрелка.

Ако е необходимо, поставете турникет и подгответе мястото на инжектиране, като

почистите добре кожата с другия тампон със спирт, предоставен в опаковката.

Отстранете въздуха в тръбичката на инжекционния набор, като бавно натиснете буталото,

докато течността достигне иглата на инжекционния набор. Не изтласквайте разтвор през

иглата. Отстранете прозрачното пластмасово предпазно капаче от иглата.

Въведете иглата на инжекционния набор във вена, според указанията на Вашия лекар или

медицинска сестра, и махнете турникета. Ако предпочитате, можете да използвате една от

лепенките (G), предоставени в опаковката, за да фиксирате пластмасовите крилца на иглата

на мястото на инжектиране. Приготвеният продукт трябва да се инжектира интравенозно за

няколко минути. Вашият лекар може да промени препоръчителната скорост на

инжектиране, за да направи приложението по-комфортно за Вас.

След като приключите с инжектирането и извадите иглата,

трябва да прегънете предпазителя на иглата и да го притиснете

така, че да щракне върху иглата.

Моля, изхвърлете използваната игла, неизползваният разтвор, спринцовката и празният

флакон по безопасен начин в подходящ контейнер за медицински отпадъци, тъй като тези

материали могат да наранят други хора, ако не се изхвърлят правилно. Не използвайте

повторно материалите.