Karbicombi  8 mg/12.5 mg tablets

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: Изпълнителна агенция по лекарствата

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
04-04-2022
下载 产品特点 (SPC)
22-01-2024

可用日期:

KRKA, d.d. Novo Mesto

ATC代码:

C09DA6

剂量:

8 mg/12.5 mg tablets

產品總結:

Karbicombi, 8 mg/12.5 mg tablets - blisters PVC/PVDC x 14; x 15; x 28; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98 blisters OPA/Al/PVC x 15; x 28; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98

授权日期:

2015-08-07

搜索与此产品相关的警报