Karbicombi  8 mg/12.5 mg tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
04-04-2022

Sẵn có từ:

KRKA, d.d. Novo Mesto

Mã ATC:

C09DA6

Liều dùng:

8 mg/12.5 mg tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Karbicombi, 8 mg/12.5 mg tablets - blisters PVC/PVDC x 14; x 15; x 28; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98 blisters OPA/Al/PVC x 15; x 28; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98

Ngày ủy quyền:

2015-08-07

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này