Zinkorotat Renantos 25 mg tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
14-08-2023

Sẵn có từ:

Worwag Pharma GmbH & Co. KG

Mã ATC:

A12CB6

Liều dùng:

25 mg tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Zinkorot, 25 mg tablets x 20 x 50 x 100

Ngày ủy quyền:

2015-04-08

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này