Fentastad 25 micrograms/h transdermal pateches

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
14-09-2016

Sẵn có từ:

Stada Arzneimittel AG

Mã ATC:

N02AB3

Liều dùng:

25 micrograms/h transdermal pateches

Tóm tắt sản phẩm:

Fentastad, 25 micrograms/h transdermal patches x 5,

Ngày ủy quyền:

2015-08-06

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này