Лавандулов спирт Гален-Фарма 1% дермален разтвор - 100ml; 1000ml

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Sẵn có từ:
Гален Фарма ООД
Tóm tắt sản phẩm:
Spiritus Lavandulae Galen-Pharma 1%, cutaneous solution - 100ml; 1000ml
Số ủy quyền:
20040571
Ngày ủy quyền:
2010-01-18

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này