Лавандулов спирт Гален-Фарма 1% дермален разтвор - 100ml; 1000ml

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Sẵn có từ:

Гален Фарма ООД

Tóm tắt sản phẩm:

Spiritus Lavandulae Galen-Pharma 1%, cutaneous solution - 100ml; 1000ml

Ngày ủy quyền:

2010-01-18

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này