Dacriosol 1+3 mg/ml øjendråber, opløsning

ประเทศ: เดนมาร์ก

ภาษา: เดนมาร์ก

แหล่งที่มา: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

ซื้อเลย

สารออกฤทธิ์:

Dextran 70, Hypromellose

มีจำหน่ายจาก:

Alcon Nordic A/S

รหัส ATC:

S01XA20

INN (ชื่อสากล):

Dextran 70, Hypromellose

ปริมาณ:

1+3 mg/ml

แบบฟอร์มเภสัชกรรม:

øjendråber, opløsning

สถานะการอนุญาต:

Markedsført

วันที่อนุญาต:

1982-10-26

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DACRIOSOL® 1 MG/ML / 3 MG/ML ØJENDRÅBER, OPLØSNING
dextran 70/hypromellose
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER
VIGTIGE OPLYSNINGER.
Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne
indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen,
eller apotekspersonalet, har givet dig.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er nævnt
her. Se punkt 4.
-
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det
bedre.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Dacriosol
3.
Sådan skal du bruge Dacriosol
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Du skal bruge Dacriosol ved nedsat tåreproduktion (tørre øjne).
_ _
Det virker ved at fugte og smøre dine øjne samt lindre irritation.
_ _
_ _
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid lægens
anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DACRIOSOL
BRUG IKKE DACRIOSOL

hvis du er allergisk over for dextran 70 eller hypromellose eller et
af de øvrige indholdsstoffer (angivet i
punkt 6).
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Hvis du får hovedpine, øjensmerter, synsforandringer,
øjenirritation, vedvarende rødme i øjet eller hvis disse
tilstande forværres eller varer ved, skal behandlingen afbrydes og
lægen kontaktes.
BRUG AF ANDEN MEDICIN SAMMEN MED DACRIOSOL
Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden
medicin eller har gjort det for nylig.
GRAVIDITET OG AMNING
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller
planlægger at blive gravid, skal
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

สรุปลักษณะสินค้า

                30. OKTOBER 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DACRIOSOL, ØJENDRÅBER, OPLØSNING
0.
D.SP.NR.
3974
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Dacriosol
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml opløsning indeholder 1 mg dextran 70 og 3 mg hypromellose 3550.
Hjælpestof:
1 ml opløsning indeholder 0,1 mg benzalkoniumchlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, opløsning.
En klar, farveløs opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Nedsat tåre- eller slimproduktion.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Voksne (inklusive ældre personer)
1-2 dråber flere gange daglig ved behov.
Pædiatrisk population
Dacriosols sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt.
Nedsat lever- og nyrefunktion
Dacriosols sikkerhed og virkning hos patienter med nedsat lever- og
nyrefunktion er ikke
klarlagt.
_dk_hum_09235_spc.doc_
_Side 1 af 5_
Ud fra den brede erfaring med lægemidler til okulær brug, der
indeholder de nævnte aktive
stoffer og hjælpestoffer, er dosisjustering imidlertid ikke
nødvendig.
Indgivelsesmåde
Til okulær brug.
Hvis sikkerhedsringen omkring hætten sidder løst, når flasken
åbnes, skal den fjernes,
inden produktet tages i brug.
For at undgå kontaminering af dråbespidsen og opløsningen skal man
være opmærksom på
ikke at berøre øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader
med spidsen af flasken.
Hvis der bruges mere end ét topikalt øjenlægemiddel, skal der gå
mindst 5 minutter
imellem administration af de forskellige lægemidler. Øjensalve skal
gives til sidst.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller
flere af hjælpestofferne.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Hvis en patient får hovedpine, øjensmerter, synsforandringer,
øjenirritation, vedvarende
rødme i øjet eller hvis disse tilstande forværres eller varer ved,
skal behandlingen afbrydes
og lægen kontaktes.
Dacriosol indeholder benzalkoniumchlorid, som kan forårsage
irritation af øjnene og
misfarve blød
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้