Anafranil Retard 75 mg depottabletter

ประเทศ: เดนมาร์ก

ภาษา: เดนมาร์ก

แหล่งที่มา: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

ซื้อเลย

สารออกฤทธิ์:

CLOMIPRAMINHYDROCHLORID

มีจำหน่ายจาก:

2care4 ApS

รหัส ATC:

N06AA04

INN (ชื่อสากล):

clomipramine hydrochloride

ปริมาณ:

75 mg

แบบฟอร์มเภสัชกรรม:

depottabletter

สถานะการอนุญาต:

Markedsført

วันที่อนุญาต:

2016-05-11

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
ANAFRANIL
® RETARD 75 MG DEPOTTABLETTER
clomipraminhydrochlorid
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil
vide.
– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad
derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være
skadeligt for andre,
selvom de har de samme symptomer, som du har.
– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se
afsnit 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anafranil Retard
3. Sådan skal du tage Anafranil Retard
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Anafranil Retard er et middel mod depression, der tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes tricykliske antidepressiva.
Anafranil Retard øger aktiviteten i et bestemt område af hjernen,
som har betydning for symptomerne ved depression.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det
bedre.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ANAFRANIL RETARD
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og
oplysningerne på
doseringsetiketten.
TAG IKKE ANAFRANIL RETARD:
– Hvis du er allergisk over for clomipramin, eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Anafranil Retard (angivet i punkt 6).
– Hvis du er allergisk over for andre lægemidler mod depression,
der virker som Anafranil Retard (andre tricykliske antidepres
siva).
– Hvis du tager eller for nylig har taget et bestemt type
lægemiddel (MAO-hæmmere) mod depression (isocarboxacid, moclobemid)
eller Parkinsons
sygdom (rasagilin, selegilin).
– Hvis du har dårligt hjerte, for nylig har haft blodprop i
hj
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

สรุปลักษณะสินค้า

                15. DECEMBER 2022
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ANAFRANIL RETARD, DEPOTTABLETTER (2CARE4)
0.
D.SP.NR.
02887
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Anafranil Retard
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Én depottablet indeholder 75 mg clomipraminhydrochlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Depottabletter (2care4)
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Moderat til svær depression.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Når respons er opnået bør vedligeholdelsesbehandling fortsættes
med optimal dosis for at
undgå tilbagefald. Patienter som tidligere har haft tilbagevendende
depression kræver
vedligeholdelsesbehandling i en længere periode. Varigheden af
vedligeholdelsesbehandlingen og behovet for yderligere behandling bør
revideres jævnligt.
Pludselig afbrydelse af Anafranil behandling bør undgås på grund af
eventuelle bivirkninger.
Dosering bør derfor stoppes gradvis efter regelmæssig anvendelse i
en længere periode og
patienten bør monitoreres forsigtig når behandling med Anafranil
afbrydes.
Formuleringer med umiddelbar afgivelse (overtrukne tabletter, kapsler)
og depottabletter kan
blive anvendt skiftende i ækvivalente doser.
VOKSNE
Start behandlingen med 50-75 mg/dag (1 overtrukken tablet á 25 mg,
2-3 gange daglig
eller 1 depottablet á 75 mg 1 gang daglig (helst om aftenen)). Øg
daglig dosis gradvist, fx
med 25 mg med et par dages interval (afhængig af, hvordan medicinen
tolereres), til 100-
_dk_hum_56238_spc.doc_
_Side 1 af 17_
150 mg i løbet af den første uges behandling. I svære tilfælde kan
denne dosis øges til
maksimalt 250 mg daglig. Når der ses tydelig forbedring, justeres den
daglige dosis til et
vedligeholdelsesniveau på omkring 50-100 mg daglig.
Depottabletten skal synkes hel. Kan deles, men bør ikke knuses eller
tygges.
DOSERING OG ADMINISTRATION HOS SPECIELLE POPULATIONER
GERIATRISK POPULATION
Ældre patienter udviser generelt en større respons til Anafranil end
patienter i den
mellemliggende aldersgruppe. Anafranil bør anvendes med forsigtighed
ho
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้