Zonisamide 1A Farma 25 mg Kapsel, hård

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

03-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

04-05-2021

Aktiva substanser:
zonisamid
Tillgänglig från:
1A Farma A/S,
ATC-kod:
N03AX15
INN (International namn):
zonisamide
Dos:
25 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, hård
Sammansättning:
natriumlaurilsulfat Hjälpämne; zonisamid 25 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 kapslar; Blister, 28 kapslar; Blister, 56 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
52790
Tillstånd datum:
2016-04-14

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Zonisamide 1A Farma 25 mg hårda kapslar

Zonisamide 1A Farma 50 mg hårda kapslar

Zonisamide 1A Farma 100 mg hårda kapslar

zonisamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Zonisamide 1A Farma är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Zonisamide 1A Farma

Hur du tar Zonisamide 1A Farma

Eventuella biverkningar

Hur Zonisamide 1A Farma ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zonisamide 1A Farma är och vad det används för

Zonisamide 1A Farma innehåller den aktiva substansen zonisamid och används som ett

antiepileptikum.

Zonisamide 1A Farma används vid behandling av epilepsianfall som påverkar en del av hjärnan

(partiellt anfall) med eller utan efterföljande anfall som påverkar hela hjärnan (sekundär

generalisering).

Zonisamide 1A Farma kan användas:

enskilt för att behandla vuxna

med andra antiepileptiska läkemedel för att behandla vuxna, ungdomar och barn i åldern 6 år

och äldre.

Zonisamid som finns i Zonisamide 1A Farma kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Zonisamide 1A Farma

Ta inte Zonisamide 1A Farma

om du är allergisk mot zonisamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du är allergisk mot andra läkemedel i gruppen sulfonamider till exempel antibiotika av

sulfonamidtyp, tiazid-diuretika eller antidiabetika i klassen sulfonylurea.

Varningar och försiktighet

Zonisamide 1A Farma tillhör en grupp läkemedel (sulfonamider) som kan ge upphov till allvarliga

allergiska reaktioner, svåra hudutslag och blodrubbningar, som i mycket sällsynta fall kan ha dödlig

utgång (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

Svåra hudutslag, inklusive fall av Stevens-Johnsons syndrom, förekommer i samband med

behandling med Zonisamide 1A Farma.

Användning av Zonisamide 1A Farma kan orsaka höga nivåer av ammoniak i blodet, vilket kan leda

till förändrad hjärnfunktion, särskilt om du tar andra läkemedel som kan öka ammoniaknivåerna (till

exempel valproat) eller om du har en ärftlig sjukdom som orsakar ansamling av för mycket ammoniak

i kroppen (ureacykelrubbning) eller leverproblem. Informera din läkare omedelbart om du känner dig

ovanligt sömning eller förvirrad.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zonisamide 1A Farma om du

är yngre än 12 år, eftersom du kan löpa en större risk för

minskad svettning, värmeslag,

lunginflammation och leverproblem.

Om du är yngre än 6 år rekommenderas inte Zonisamide

1A Farma för dig.

är äldre, eftersom dosen Zonisamide 1A Farma du tar kanske måste justeras, och det kan vara

mer sannolikt att du får en allergisk reaktion, allvarligt hudutslag, svullnad i fötter och ben samt

klåda när du tar Zonisamide 1A Farma (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar)

har leverproblem, eftersom dosen Zonisamide 1A Farma du tar kanske måste justeras

har ögonproblem såsom glaukom.

har njurproblem, eftersom dosen Zonisamide 1A Farma du tar kanske måste justeras

tidigare har haft njursten eftersom du då löper större risk att få fler njurstenar.

Minska risken

för njursten genom att dricka tillräckligt med vatten.

bor eller semestrar på en plats där vädret är varmt. Zonisamide 1A Farma kan orsaka att du

svettas mindre, vilket kan leda till att din kroppstemperatur stiger.

Minska risken genom att

dricka tillräckligt med vatten och hålla dig sval.

är underviktig eller har gått ned mycket i vikt eftersom din vikt kan minska ytterligare när du tar

Zonisamide 1A Farma. Tala om detta för din läkare eftersom vikten eventuellt måste följas med

under behandlingen.

är gravid eller skulle kunna bli gravid (se avsnittet "Graviditet, amning och fertilitet" för vidare

information).

Tala med din läkare innan du börjar ta Zonisamide 1A Farma, om något av ovanstående gäller dig.

Barn och ungdomar

Tala med din läkare om nedanstående risker:

Förebyggande av överhettning och uttorkning hos barn

Zonisamide 1A Farma kan göra att ditt barn svettas mindre och blir överhettat och om ditt barn inte

behandlas kan det leda till hjärnskador och dödsfall. Barn är mest utsatta, särskilt i varmt väder.

När ditt barn tar Zonisamide 1A Farma

Håll ditt barn svalt, särskilt i varmt väder.

Ditt barn ska undvika kraftig ansträngning, särskilt i varmt väder.

Ditt barn ska dricka mycket kallt vatten.

Ditt barn ska inte ta dessa läkemedel:

karbanhydrashämmare (som topiramat och acetazolamid) och antikolinerga medel (som klomipramin,

hydroxyzin, difenhydramin, haloperidol, imipramin och oxybutynin).

Om ditt barns hud känns mycket varm med liten eller ingen svettning, om barnet blir förvirrat, får

muskelkramper eller om ditt barns hjärta börjar slå snabbt eller om andningen blir snabb:

Ta med ditt barn till en sval, skuggig plats.

Badda barnets hud med svalt (inte kallt) vatten.

Ge ditt barn kallt vatten att dricka.

Uppsök läkare snabbt.

Kroppsvikt: Du ska väga ditt barn varje månad och kontakta läkaren snarast möjligt om ditt

barn inte går upp tillräckligt i vikt. Zonisamide 1A Farma rekommenderas inte för barn som är

underviktiga eller har dålig aptit, och det bör användas med försiktighet till barn som väger

mindre än 20 kg.

Ökad surhetsgrad i blodet och njurstenar: Minska dessa risker genom att se till att ditt barn

dricker tillräckligt mycket vatten och inte tar några andra läkemedel som skulle kunna ge

upphov till njurstenar (se Andra läkemedel). Läkaren kontrollerar ditt barns nivåer av

blodbikarbonat och njurarna (se även avsnitt 4).

Ge inte detta läkemedel till barn under 6 års ålder eftersom det för denna åldersgrupp är okänt om den

möjliga nyttan är större än riskerna.

Andra läkemedel och Zonisamide 1A Farma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Zonisamide 1A Farma ska användas med försiktighet till vuxna när det tas tillsammans med

läkemedel som kan orsaka njursten såsom topiramat eller acetazolamid. Denna kombination

rekommenderas inte till barn.

Zonisamide 1A Farma kan möjligtvis öka halten av läkemedel som digoxin och kinidin i blodet

och dosen av dessa läkemedel kan därför behöva sänkas.

Andra läkemedel som fenytoin, karbamazepin, fenobarbiton och rifampicin kan minska halten

zonisamid i blodet, och dosen Zonisamide 1A Farma kan behöva justeras.

Zonisamide 1A Farma med mat och dryck

Zonisamide 1A Farma kan tas med eller utan föda.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är kvinna i fertil ålder måste du använda en lämplig preventivmetod under behandling med

Zonisamide 1A Farma och i en månad efter avslutad behandling med Zonisamide 1A Farma.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Avsluta inte behandlingen utan att diskutera detta med läkaren.

Du får ta Zonisamide 1A Farma medan du är gravid endast om din läkare säger att du kan. Forskning

har visat en ökad risk för medfödda missbildningar hos barn till kvinnor som behandlas med

läkemedel mot epilepsi.

En studie visade att spädbarn som föds till mödrar som använder zonisamid

under graviditet var mindre än vad som förväntades för deras ålder vid födseln, jämfört med barn som

föddes till mödrar som behandlats med lamotrigin som monoterapi. Se till att du är fullt informerad

om riskerna och fördelarna med att använda Zonisamide 1A Farma för epilepsi under graviditet.

Du får inte amma medan du tar Zonisamide 1A Farma och under den första månaden efter att du har

slutat att ta Zonisamide 1A Farma.

Det finns inga kliniska data om effekterna av zonisamid på fertilitet hos människa. Studier på djur har

visat förändringar i fertilitetsparametrarna.

Körförmåga och användning av maskiner

Zonisamide 1A Farma kan påverka din koncentrations- och reaktionsförmåga och kan göra att du

känner dig sömnig, särskilt i början av behandlingen eller när din dos har ökats. Var särskilt försiktig

när du kör bil eller använder maskiner, om Zonisamide 1A Farma påverkar dig på detta sätt.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zonisamide 1A Farma innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Zonisamide 1A Farma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Rekommenderad dos för vuxna:

När du tar enbart Zonisamide 1A Farma:

Startdosen är 100 mg som tas en gång dagligen.

Denna kan höjas med upp till 100 mg i intervaller på två veckor.

Den rekommenderade dosen är 300 mg en gång dagligen.

När du tar Zonisamide 1A Farma med andra antiepileptiska läkemedel:

Startdosen är 50 mg dagligen uppdelad i två lika stora doser om 25 mg.

Dosen kan ökas med upp till 100 mg i intervall om en till två veckor.

Den rekommenderade dagliga dosen är mellan 300 mg och 500 mg

En del patienter får effekt av lägre doser. Dosen kan ökas långsammare om du får biverkningar,

om du är äldre eller om du har problem med njurarna eller levern.

Användning till barn (6 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger minst 20 kg:

Startdosen är 1 mg per kg kroppsvikt som tas en gång om dagen.

Denna dos kan ökas med 1 mg per kg kroppsvikt med intervall på en till två veckor.

Den rekommenderade dagliga dosen är 6 till 8 mg per kg för ett barn med en kroppsvikt på upp

till 55 kg eller 300 till 500 mg för ett barn med en kroppsvikt på mer än 55 kg (beroende på

vilken dos som är lägst) som tas en gång om dagen.

Exempel: Ett barn som väger 25 kg ska ta 25 mg en gång om dagen under den första veckan, och

sedan öka den dagliga dosen med 25 mg vid starten av varje vecka tills en daglig dos mellan 150 och

200 mg har uppnåtts.

Om du upplever att effekten av Zonisamide 1A Farma är för stark eller för svag, vänd dig till din

läkare eller apotekspersonal.

Zonisamide 1A Farma kapslar måste sväljas hela med vatten.

Tugga inte kapslarna.

Zonisamide 1A Farma kan tas en eller två gånger om dagen enligt läkarens ordination.

Om du tar Zonisamide 1A Farma två gånger om dagen ska du ta halva dagsdosen på morgonen

och halva dagsdosen på kvällen.

Om du har tagit för stor mängd av Zonisamide 1A Farma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Du kan bli sömnig och förlora medvetandet. Du kan också må illa, ha magsmärtor,

muskelspasmer, ofrivilliga ögonrörelser, känna dig svag, ha långsam hjärtrytm, nedsatt andning eller

nedsatt njurfunktion. Kör inte bil.

Om du har glömt att ta Zonisamide 1A Farma

Om du glömmer att ta en dos Zonisamide 1A Farma, ska du helt enkelt ta nästa dos som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zonisamide 1A Farma

Zonisamide 1A Farma är avsett för långtidsbehandling. Minska inte dosen eller sluta att ta

läkemedlet, om inte din läkare råder dig att göra det.

Om din läkare råder dig att avsluta behandlingen med Zonisamide 1A Farma, kommer din dos

att minskas gradvis för att minska risken för att du drabbas av fler anfall.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Zonisamide 1A Farma tillhör en grupp läkemedel (sulfonamider) som kan ge upphov till allvarliga,

allergiska reaktioner, svåra hudutslag och blodrubbningar som i mycket sällsynta fall kan ha dödlig

utgång.

Kontakta genast din läkare om du

har svårighet att andas, svullnad av ansikte, läppar eller tunga eller svåra hudutslag eftersom det

kan tyda på att du har en allvarlig allergisk reaktion

har tecken på överhettning – hög kroppstemperatur men liten eller ingen svettning, snabba

hjärtslag och snabb andning, muskelkramper och förvirring

har tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Ett litet antal personer som behandlas med

läkemedel mot epilepsi, som t ex zonisamid, har haft tankar på att skada sig själva eller begå

självmord

har muskelvärk eller känsla av svaghet eftersom dessa symtom kan vara tecken på onormal

muskelnedbrytning som kan leda till njurproblem

har plötslig smärta i rygg eller mage, smärta när du kissar eller blod i urinen eftersom dessa

symtom kan tyda på njursten.

utvecklar synbesvär såsom ögonsmärta eller dimsyn medan du använder Zonisamide 1A Farma.

Kontakta din läkare snarast möjligt om du

får oförklarliga hudutslag eftersom dessa kan utvecklas till allvarligare utslag eller hudfjällning

känner dig ovanligt trött eller febrig, har ont i halsen, svullna körtlar eller har märkt att du lätt

får blåmärken, eftersom dessa symtom kan betyda att du har en blodrubbning

har tecken på en ökad surhetsgrad i blodet – får huvudvärk, blir dåsig, andfådd eller förlorar

aptiten. Detta måste eventuellt kontrolleras eller behandlas av läkare.

Din läkare kan bestämma att du bör sluta använda Zonisamide 1A Farma.

De vanligaste biverkningarna av Zonisamide 1A Farma är lindriga. De uppstår under den första

månaden av behandlingen och avtar vanligen under fortsatt behandling. Hos barn i åldern 6 till 17 år

var biverkningarna förenliga med de som beskrivs nedan med följande undantag: lunginflammation,

uttorkning, minskad svettning (vanligt) och onormala leverenzymer (mindre vanligt).

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

rastlöshet, irritabilitet, förvirring, depression

dålig muskelkoordination, yrsel, dåligt minne, sömnighet, dubbelseende

dålig aptit, minskad halt bikarbonat i blodet (ett ämne som förebygger försurning av blodet).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

sömnlöshet, främmande eller ovanliga tankar, ångestkänslor eller känslosamhet

långsam tankegång, nedsatt koncentrationsförmåga, talsvårigheter, onormala hudförnimmelser

(domningar), darrningar, ofrivilliga ögonrörelser

njursten

hudutslag, klåda, allergiska reaktioner, feber, trötthet, influensaliknande symtom, håravfall

ekymos (ett litet blåmärke orsakat av blod från ett läckande blodkärl i huden)

viktminskning, illamående, matsmältningsbesvär, magsmärtor, diarré (lös avföring),

förstoppning

svullnad i fötter och ben.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

vrede, aggression, självmordstankar, självmordsförsök

kräkningar

inflammation i gallblåsa, gallsten

sten i urinvägarna

lunginfektion/-inflammation, urinvägsinfektion

låg kaliumhalt i blodet, kramper/anfall.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

hallucinationer, minnesförlust, koma, malignt neuroleptiskt syndrom (oförmåga att röra sig,

svettning, feber, inkontinens), förlängda eller upprepade epilepsianfall

andningsbesvär, andfåddhet, lunginflammation

inflammation i bukspottkörteln (svår smärta i mage eller rygg)

leverproblem, njursvikt, förhöjt kreatinin i blodet (en avfallsprodukt som vanligen förs bort av

njurarna)

svåra hudutslag eller hudfjällning (samtidigt som du kan känna dig dålig eller få feber)

onormal muskelnedbrytning (du kan ha muskelvärk eller musklerna känns svaga) som kan leda

till njurproblem

svullna körtlar, blodrubbningar (nedsatt antal blodkroppar som kan leda till infektion och få dig

att se blek ut, känna dig trött och febrig eller orsaka att du lättare får blåmärken)

nedsatt svettning, värmeslag.

glaukom, som innebär blockering av vätskeflödet i ögat vilket orsakar ökat tryck i ögat.

Ögonsmärta, dimsyn eller försämrad syn kan uppträda och vara tecken på glaukom.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Zonisamide 1A Farma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanviningar.

Använd inte detta läkemedel om du märker att kapslarna, blistret eller kartongen är skadade eller om

du ser tecken på att läkemedlet har försämrats. Lämna tillbaka förpackningen till apoteket.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Zonisamide 1A Farma 25 mg hårda kapslar:

Den aktiva substansen är zonisamid. Varje kapsel innehåller 25 mg zonisamid.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll: mikrokristallin cellulosa, hydrerad vegetabilisk olja och natriumlaurilsulfat.

Kapselhölje: gelatin, titandioxid (E171).

Tryckfärg: shellack, svart järnoxid (E172) och kaliumhydroxid.

Zonisamide 1A Farma 50 mg hårda kapslar:

Den aktiva substansen är zonisamid. Varje kapsel innehåller 50 mg zonisamid.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll: mikrokristallin cellulosa, hydrerad vegetabilisk olja och natriumlaurilsulfat.

Kapselhölje: gelatin, titandioxid (E171),

Tryckfärg: shellack och röd järnoxid (E172).

Zonisamide 1A Farma 100 mg hårda kapslar:

Den aktiva substansen är zonisamid. Varje kapsel innehåller 100 mg zonisamid.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll: mikrokristallin cellulosa, hydrerad vegetabilisk olja och natriumlaurilsulfat.

Kapselhölje: gelatin, titandioxid (E171).

Tryckfärg: shellack, svart järnoxid (E172) och kaliumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zonisamide 1A Farma 25 mg hårda kapslar har vit ogenomskinlig kropp och vitt

ogenomskinligt lock och är märkta med “Z 25” i svart. Kapselstorlek 4 (14,4 mm).

Zonisamide 1A Farma 50 mg hårda kapslar har vit ogenomskinlig kropp och vitt

ogenomskinligt lock och är märkta med “Z 50” i rött. Kapselstorlek 3 (15,8 mm).

Zonisamide 1A Farma 100 mg hårda kapslar har vit ogenomskinlig kropp och vitt

ogenomskinligt lock och är märkta med “Z 100” i svart. Kapselstorlek 1 (19,3 mm).

Zonisamide 1A Farma kapslar är förpackade i blister som levereras i kartonger om:

25 mg: 14, 28 och 56 kapslar

50 mg: 14, 28 och 56 kapslar

100 mg: 28, 56, 98 och 196 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

J. Uriach y Compañía, S.A., Av. Camí Reial, 51-57, 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona),

Spanien

eller

Lek d.d, Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-03

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zonisamide 1A Farma 25 mg hårda kapslar

Zonisamide 1A Farma 50 mg hårda kapslar

Zonisamide 1A Farma 100 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje Zonisamide 1A Farma 25 mg hård kapsel innehåller 25 mg zonisamid.

Varje Zonisamide 1A Farma 50 mg hård kapsel innehåller 50 mg zonisamid

Varje Zonisamide 1A Farma 100 mg hård kapsel innehåller 100 mg zonisamid

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hårda kapslar.

25 mg: vita kapslar storlek nr. 4 (14,4 mm). Vit ogenomskinlig kropp och vitt ogenomskinligt lock,

märkta med ”Z 25” i svart.

50 mg: vita kapslar storlek nr. 3 (15,8 mm). Vit ogenomskinlig kropp och vitt ogenomskinligt lock,

märkta med ”Z 50” i rött.

100 mg: vita kapslar storlek nr. 1 (19,3 mm). Vit ogenomskinlig kropp och vitt ogenomskinligt lock,

märkta med ”Z 100” i svart.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Zonisamide 1A Farma är indicerat som:

monoterapi i behandlingen av partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering hos

vuxna med nydiagnostiserad epilepsi (se avsnitt 5.1)

tilläggsbehandling i behandlingen av partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering

hos vuxna, ungdomar och barn i åldern 6 år och äldre.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering – vuxna

Upptrappning och underhållsdosering

Zonisamide 1A Farma kan tas som monoterapi eller läggas till redan inledd behandling hos vuxna.

Dosen skall titreras på basis av klinisk effekt. Rekommenderade upptrappnings- och underhållsdoser

anges i tabell 1. Vissa patienter, i synnerhet de som inte tar CYP3A4-inducerande medel, kan dock

svara på lägre doser.

Utsättande

När behandling med Zonisamide 1A Farma ska avbrytas ska detta ske gradvis (se avsnitt 4.4). I

kliniska studier hos vuxna patienter har dosreduceringar på 100 mg per vecka använts med samtidig

justering av läkemedelsdoser av andra antiepileptika (vid behov).

Tabell 1.

Vuxna rekommenderad dosupptrappning och underhållsregim

Behandlingsregim

Titreringsfas

Vanlig

underhållsdos

Vecka 1+2

Vecka 3+4

Vecka 5+6

Monoterapi

nydiagnostiserad

e vuxna

patienter

100 mg/dag

(en gång

dagligen)

200 mg/dag

(en gång

dagligen)

300 mg/dag

(en gång dagligen

300 mg per dag

(en gång

dagligen).

Om högre dos

krävs: öka i

tvåveckorsinterv

aller i steg om

100 mg upp till

maximalt 500

Vecka 1

Vecka 2

Vecka 3 till 5

Tilläggsbehandling

– med CYP3A4-

inducerande medel

(se avsnitt 4.5)

50 mg/dag

(i två delade

doser)

100 mg/dag

(i två delade

doser)

Öka i

veckointervaller

i steg om 100 mg

300 till 500 mg per

(en gång per dag

eller två delade

doser).

Vecka 1+2

Vecka 3+4

Vecka 5 till 10

- utan CYP3A4-

inducerande medel,

eller vid nedsatt

njur- eller

leverinfunktion

50 mg/dag

(i två delade

doser)

100 mg/dag (i

två delade

doser)

Öka i

tvåveckorsintervaller

i steg upp till

100 mg

300 till 500 mg per

(en gång per dag

eller två delade

doser).

Vissa patienter

kan svara på

lägre doser.

Allmänna doseringsrekommendationer för Zonisamide 1A Farma i särskilda patientpopulationer

Pediatrisk population (i åldern 6 år och äldre)

Upptrappning och underhållsdosering

Zonisamide 1A Farma måste läggas till i den befintliga behandlingen för pediatriska patienter i åldern

6 år och äldre. Dosen ska titreras på basis av klinisk effekt. Rekommenderade upptrappnings- och

underhållsdoser anges i tabell 2. Vissa patienter, särskilt de som inte tar CYP3A4-inducerande medel,

kan svara på lägre doser.

Läkare ska uppmärksamma pediatriska patienter och deras föräldrar/vårdare på rutan Patientvarning (i

bipacksedeln) om förebyggande av värmeslag (se avsnitt 4.4: Pediatrisk population).

Tabell 2.

Pediatrisk population (i åldern 6 år och äldre) – rekommenderad regim för

dosupptrappning och underhållsdosering

Behandlingsregim

Titreringsfas

Vanlig underhållsdos

Vecka 1

Vecka 2 till 8

Patienter som

väger

20 till 55 kg

a

Patienter som

väger > 55 kg

Tilläggsbehandling

med CYP3A4-

inducerande medel

(se avsnitt 4.5)

1 mg/kg/dag

(en gång

dagligen)

Öka med

veckointervall

steg om 1 mg/kg

6 till 8 mg/kg/dag

(en gång dagligen)

300–500 mg/dag

(en gång

dagligen)

Vecka 1 + 2

Vecka ≥ 3

- utan CYP3A4-

inducerande medel

1 mg/kg/dag

(en gång

dagligen)

Öka med

tvåveckorsintervall

i steg om 1 mg/kg

6 till 8 mg/kg/dag

(en gång dagligen)

300–500 mg/dag

(en gång

dagligen)

Obs!

För att säkerställa att en terapeutisk dos upprätthålls ska barnets vikt kontrolleras och dosen

ska granskas i takt med att vikten förändras upp till en vikt på 55 kg. Dosregimen är 6–8

mg/kg/dag upp till en dos på högst 500 mg/dag.

Säkerhet och effekt för zonisamid för barn under 6 år eller barn som väger under 20 kg har ännu inte

fastställts.

Det finns begränsade data från kliniska studier för patienter som väger under 20 kg. Därför ska barn i

åldern 6 år och äldre men som väger under 20 kg behandlas med försiktighet.

Det är inte alltid möjligt att exakt uppnå den beräknade dosen med kommersiellt tillgängliga

kapselstyrkor av Zonisamide 1A Farma. I dessa fall är det därför rekommenderat att Zonisamide 1A

Farma total dos avrundas upp eller ner till närmaste dos som kan uppnås med kommersiellt

tillgängliga kapselstyrkor av Zonisamide 1A Farma (25 mg, 50 mg och 100 mg).

Utsättande

När behandling med Zonisamide 1A Farma ska avbrytas ska detta ske gradvis (se avsnitt 4.4). I

kliniska studier med pediatriska patienter har nedtitrering genomförts genom veckovisa dossänkningar

i steg om circa 2 mg/kg (dvs. i enlighet med schemat i tabell 3).

Tabell 3.

Pediatrisk population (i åldern 6 år och äldre) – rekommenderat

nedtitreringsschema

Vikt

Sänkning med veckointervall i steg om:

20–28 kg

25 till 50 mg/dag*

29–41 kg

50 till 75 mg/dag*

42–55 kg

100 mg/dag*

> 55 kg

100 mg/dag*

Obs!

*Alla doser ges en gång dagligen.

Äldre

Försiktighet bör iakttas vid inledande av behandlingen av äldre patienter eftersom informationen om

användning av zonisamid till dessa patienter är begränsad. Ordinerande läkare skall även beakta

Zonisamide 1A Farmas säkerhetsprofil (se avsnitt 4.8).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Försiktighet måste iakttas vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion, då det finns

begränsad information om användning till dessa patienter och det kan krävas en långsammare titrering

av Zonisamide 1A Farma. Eftersom zonisamid och dess metaboliter utsöndras via njurarna, ska

behandlingen avbrytas hos patienter som utvecklar akut njursvikt eller när en kliniskt signifikant

ihållande ökning av serumkreatinin observeras.

Hos försökspersoner med nedsatt njurfunktion, var njurclearance vid enkeldoser av zonisamid positivt

korrelerat till kreatininclearance. AUC i plasma för zonisamid ökade med 35 % hos försökspersoner

med kreatininclearance <20 ml/min.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Användning till patienter med nedsatt leverfunktion har inte studerats. Användning till patienter med

svår leverfunktionsnedsättning rekommenderas därför inte. Försiktighet måste iakttas vid behandling

av patienter med lindrig till måttlig leverfunktionsnedsättning, och det kan krävas en långsammare

titrering av Zonisamide 1A Farma.

Administreringssätt

Zonisamide 1A Farma hårda kapslar är avsedda för oral användning.

Effekten av födointag

Zonisamide 1A Farma kan tas med eller utan föda (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 eller mot

sulfonamider.

4.4

Varningar och försiktighet

Oförklarliga hudutslag

Svåra hudutslag, inklusive fall av Stevens-Johnsons syndrom, förekommer i samband med

behandling med zonisamid.

Utsättande av Zonisamide 1A Farma måste övervägas för patienter som utvecklar annars oförklarliga

hudutslag. Alla patienter hos vilka hudutslag uppstår när de tar Zonisamide 1A Farma måste noggrant

övervakas. Särskild försiktighet måste iakttas med avseende på patienter som samtidigt behandlas med

andra antiepileptiska medel som också kan orsaka hudutslag.

Utsättningsanfall

I enlighet med dagens kliniska praxis måste utsättande av Zonisamide 1A Farma till patienter med

epilepsi utföras med gradvis reducering av dosen för att minska risken för anfall under

utsättandeperioden. Uppgifter saknas avseende utsättande av andra samtidigt administrerade

antiepileptika, när kontroll över anfallen har uppnåtts med Zonisamide 1A Farma som

tilläggsmedicinering för att uppnå monoterapi. Utsättande av de övriga antiepileptiska läkemedlen

måste därför ske med försiktighet.

Reaktioner på sulfonamider

Zonisamid är ett benzisoxazolderivat som innehåller en sulfonamidgrupp. Bland allvarliga,

immunrelaterade biverkningar som förknippas med läkemedel som innehåller en sulfonamidgrupp

märks hudutslag, allergiska reaktioner och svårare hematologiska störningar såsom aplastisk anemi,

som i mycket sällsynta fall kan vara fatala.

Fall av agranulocytos, trombocytopeni, leukopeni, aplastisk anemi, pancytopeni och leukocytos har

rapporterats. Det finns inte tillräckligt med information för att ett eventuellt samband mellan dos och

behandlingstid och dessa biverkningar skall kunna fastställas.

Akut myopi och sekundärt trångvinkelglaukom

Ett syndrom med akut myopi i samband med sekundärt trångvinkelglaukom har rapporterats hos

vuxna och pediatriska patienter som får zonisamid. Symtomen består av akut minskad synskärpa

och/eller ögonsmärta. Oftalmologiska fynd kan omfatta myopi, grund främre ögonkammare, okulär

hyperemi (rodnad) och ökat intraokulärt tryck. Detta syndrom kan förknippas med supraciliär

utgjutning som resulterar i att lins och iris förskjuts framåt med sekundärt trångvinkelglaukom som

följd. Symtomen kan uppträda inom timmar eller veckor efter påbörjad behandling. Behandling

omfattar utsättande av zonisamid, så snart som möjligt enligt den behandlande läkarens bedömning,

och lämpliga åtgärder för att minska intraokulärt tryck. Förhöjt intraokulärt tryck av någon orsak, om

det lämnas obehandlat, kan leda till allvarliga följdtillstånd inklusive permanent synförlust.

Försiktighet ska iakttas vid behandling med zonisamid till patienter med tidigare ögonsjukdomar.

Suicidtankar och självmordsbeteende

Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika

för flera indikationer. En metaanalys av randomiserade placebokontrollerade studier med

antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och självmordsbeteende. Mekanismen

för denna risk är inte känd och tillgängliga data utesluter inte en eventuell ökad risk för Zonisamide

1A Farma.

Därför ska patienter övervakas för tecken på suicidtankar och självmordsbeteende och lämplig

behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka medicinsk

rådgivning om tecken på suicidtankar och självmordsbeteende uppstår.

Njursten

Vissa patienter, särskilt sådana med benägenhet för njursten, kan ha ökad risk för bildning av njursten

och tillhörande tecken och symtom såsom njurkolik, njursmärta eller flanksmärta. Njursten kan leda

till kroniska njurskador. I riskfaktorerna för njursten ingår tidigare stenbildning eller njursten och

hyperkalciuri i familjen. Ingen av dessa riskfaktorer kan på ett pålitligt sätt förutsäga stenbildning

under behandling med zonisamid. Dessutom kan risken vara större för patienter som tar andra

läkemedel förknippade med njursten. Ökat vätskeintag och urinavgång kan bidra till att reducera

risken för stenbildning i synnerhet hos patienter med predisponerande riskfaktorer.

Metabolisk acidos

Det finns ett samband mellan hyperkloremisk, metabolisk acidos utan anjongap (dvs. minskat

serumbikarbonat under det normala referensintervallet utan kronisk respiratorisk alkalos) och

behandling med zonisamid. Denna metaboliska acidos orsakas av bikarbonatförlust via njurarna på

grund av zonisamids hämmande effekt på karbanhydras. En sådan elektrolytisk obalans har setts vid

användning av zonisamid i placebokontrollerade kliniska prövningar och efter godkännandet för

försäljning. I allmänhet inträffar zonisamidinducerad metabolisk acidos tidigt i behandlingen fast fall

kan inträffa när som helst under behandlingen. Vanligtvis minskar bikarbonatet med små–måttliga

mängder (genomsnittlig minskning omkring 3,5 mEq/l vid dagliga doser på 300 mg hos vuxna); i

sällsynta fall kan patienter drabbas av allvarligare minskningar. Sjukdomar eller behandlingar som

predisponerar för acidos (t ex njursjukdomar, svåra respiratoriska sjukdomar, status epilepticus,

diarré, kirurgi, ketogen diet eller behandling med vissa läkemedel) kan förstärka den

bikarbonatsänkande effekten av zonisamid.

Risken för zonisamidinducerad metabolisk acidos verkar vara vanligare och allvarligare hos yngre

patienter. Lämplig utvärdering och övervakning av serumbikarbonatnivåer bör utföras hos patienter

som tar zonisamid och som har underliggande sjukdomstillstånd som kan komma att öka risken för

acidos, hos patienter med ökad risk för oönskade konsekvenser av metabolisk acidos och hos patienter

med symtom som tyder på metabolisk acidos. Om metabolisk acidos utvecklas och kvarstår bör man

överväga att reducera dosen eller avbryta Zonisamide 1A Farmabehandlingen (genom nedtrappning

eller minskad terapeutisk dos) eftersom osteopeni kan utvecklas.

Om beslut fattas att låta patienten fortsätta med zonisamid trots kvarstående acidos bör

alkalibehandling övervägas.

Metabolisk acidos kan potentiellt leda till hyperammonemi, vilket har rapporterats med eller utan

encefalopati under zonisamidbehandling. Risken för hyperammonemi kan vara förhöjd för patienter

som samtidigt tar andra läkemedel som kan orsaka hyperammonemi (till exempel valproat) eller som

har en underliggande ureacykelrubbning eller nedsatt mitokondrisk aktivitet i levern. För patienter

som utvecklar oförklarlig letargi eller förändrad mental status under behandling med zonisamid

rekommenderas att de genomgår undersökning avseende hyperammonemisk encefalopati och mätning

av ammoniaknivåer.

Zonisamide 1A Farma skall användas med försiktighet till vuxna patienter som samtidigt behandlas

med karbanhydrashämmare såsom topiramat eller acetazolamid. Eventuell farmakodynamisk

interaktion kan inte uteslutas eftersom adekvata uppgifter saknas (se även avsnitt 4.4 Pediatrisk

population och avsnitt 4.5).

Värmeslag

Fall av minskad svettning och förhöjd kroppstemperatur har rapporterats huvudsakligen hos barn (se

den fullständiga varningen i avsnitt 4.4 Pediatrisk population). Försiktighet måste iakttas för vuxna

när Zonisamide 1A Farma förskrivs tillsammans med andra läkemedel som gör patienterna mer

mottagliga för värmerelaterade besvär. Sådana läkemedel inkluderar karbanhydrashämmare och

läkemedel med antikolinerg verkan (se även avsnitt 4.4 Pediatrisk population).

Pankreatit

För patienter, som behandlas med Zonisamide 1A Farma och som utvecklar kliniska tecken och

symtom på pankreatit, rekommenderas övervakning av pankreaslipas och amylas. Vid tydlig

pankreatit och i brist på annan uppenbar orsak rekommenderas att utsättande av Zonisamide 1A Farma

övervägs och lämplig behandling inleds.

Rabdomyolys

För patienter, som tar Zonisamide 1A Farma och som utvecklar svår muskelsmärta och/eller -svaghet

med eller utan feber, rekommenderas utvärdering av markörer för muskelskada inklusive kreatinkinas-

och aldolashalter i serum. Om halterna är förhöjda och i brist på annan uppenbar orsak såsom trauma

eller grand mal-anfall, rekommenderas att utsättande av Zonisamide 1A Farma beaktas och lämplig

behandling inleds.

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen med Zonisamide 1A

Farma och under en månad efter avslutad behandling (se avsnitt 4.6). Zonisamid ska inte användas av

fertila kvinnor som inte använder effektivt preventivmedel såvida det inte är absolut nödvändigt, och

endast om de potentiella fördelarna kan anses väga upp risken för fostret. Fertila kvinnor skall rådas

av specialist angående de möjliga effekterna av zonisamid på fostret, och dessa risker skall diskuteras

med patienten i förhållande till fördelarna innan behandlingen inleds.

Kvinnor som planerar att bli gravida skall rådas av specialister för att ompröva behandlingen med

zonisamid och överväga andra behandlingsalternativ. Läkare som behandlar patienter med zonisamid

ska säkerställa att patienterna är fullständigt informerade om behovet av att lämplig effektiv

preventivmetod tillämpas och skall kliniskt bedöma huruvida orala preventivmedel, eller doserna för

komponenterna i orala preventivmedel, är tillräckliga baserat på den enskilda patientens kliniska

situation.

Kroppsvikt

Zonisamid kan orsaka viktminskning. Kosttillskott eller ökat födointag kan tas i beaktande om

patienten går ned i vikt eller är underviktig under behandlingen. Om betydande, ej önskvärd

viktminskning inträffar skall utsättande av Zonisamide 1A Farma övervägas. Viktminskning är

potentiellt allvarligare hos barn (se avsnitt 4.4 Pediatrisk population).

Pediatrisk population

Varningarna och försiktighetsåtgärderna som nämns ovan gäller även adolescenta och pediatriska

patienter. Varningarna och försiktighetsåtgärderna som nämns nedan är mer relevanta för pediatriska

och adolescenta patienter.

Värmeslag och dehydrering

Prevention av överhettning och dehydrering hos barn

Zonisamide 1A Farma kan göra att barn svettas mindre och blir överhettade och om barnet inte

behandlas kan detta leda till hjärnskador och dödsfall. Barn är mest utsatta, särskilt i varmt väder.

När ett barn tar Zonisamide 1A Farma ska barnet

hållas svalt, särskilt i varmt väder

undvika kraftig ansträngning, särskilt i varmt väder

dricka mycket kallt vatten

inte ta något av dessa läkemedel:

karbanhydrashämmare (som topiramat och acetazolamid) och antikolinerga medel (som klomipramin,

hydroxyzin, difenhydramin, haloperidol, imipramin och oxybutynin).

OM NÅGOT AV FÖLJANDE INTRÄFFAR BEHÖVER BARNET AKUT LÄKARVÅRD:

Huden känns mycket varm med liten eller ingen svettning, eller barnet blir förvirrat eller får

muskelkramper, eller barnets hjärtslag eller andning blir mycket snabba.

Ta med barnet till en sval, skuggig plats.

Håll barnets hud sval med vatten.

Ge barnet kallt vatten att dricka.

Fall av minskad svettning och förhöjd kroppstemperatur har rapporterats huvudsakligen hos barn.

Värmeslag som krävde sjukhusbehandling har diagnostiserats i några fall. Värmeslag som krävde

sjukhusvård och ledde till dödsfall har rapporterats. De flesta inträffade under perioder med varmt

väder. Läkare bör tala med patienter och deras vårdare om det potentiella allvaret med värmeslag, i

vilka situationer det kan uppkomma samt vilka åtgärder som bör vidtas vid tecken och symtom.

Patienter eller deras vårdare måste instrueras att upprätthålla hydrering och undvika exponering för

alltför höga temperaturer och påfrestande fysisk ansträngning, beroende på patientens tillstånd. Läkare

bör uppmärksamma pediatriska patienter och deras föräldrar/vårdare på råden i bipacksedeln om

förebyggande av värmeslag och överhettning hos barn som tillhandahålls. Om tecken eller symtom på

dehydrering, oligohydros eller förhöjd kroppstemperatur uppstår bör man överväga utsättning av

Zonisamide 1A Farma.

Zonisamide 1A Farma bör inte användas till pediatriska patienter tillsammans med andra läkemedel

som gör patienterna mer mottagliga för värmerelaterade besvär. Sådana läkemedel inkluderar

karbanhydrashämmare och läkemedel med antikolinerg verkan.

Kroppsvikt

Viktminskning som leder till ett försämrat allmäntillstånd och underlåtenhet att ta antiepileptika har

relaterats till ett fall med dödlig utgång (se avsnitt 4.8). Zonisamide 1A Farma rekommenderas inte till

pediatriska patienter som är underviktiga (definition i enlighet med WHO:s åldersjusterade BMI-

kategorier) eller har nedsatt aptit.

Incidensen av viktminskning är konsekvent genom alla åldersgrupper (se avsnitt 4.8); med tanke på

det potentiella allvaret med viktnedgång hos barn bör dock vikten övervakas i denna grupp.

Kosttillskott eller ökat matintag bör övervägas om patienten inte lyckas öka i vikt i enlighet med

tillväxttabeller, i annat fall bör Zonisamide 1A Farma sättas ut.

Det finns begränsat med data från kliniska studier av patienter som väger under 20 kg. Därför bör barn

i åldern 6 år och äldre som väger under 20 kg behandlas med försiktighet. Effekten på lång sikt av

viktnedgång i den pediatriska populationen när det gäller tillväxt och utveckling är okänd.

Metabolisk acidos

Risken för zonisamidinducerad metabolisk acidos förefaller vara mer frekvent och allvarligare hos

pediatriska och adolescenta patienter. Lämplig utvärdering och övervakning av bikarbonatnivåerna i

serum bör utföras i denna grupp (se den fullständiga varningen i avsnitt 4.4 – Metabolisk acidos; se

avsnitt 4.8 för incidens av låg bikarbonatnivå). Effekten på lång sikt av låga bikarbonatnivåer på

tillväxt och utveckling är okänd.

Zonisamide 1A Farma skall inte användas till barn som samtidigt behandlas med

karbanhydrashämmare såsom topiramat eller acetazolamid (se avsnitt 4.5).

Njurstenar

Njurstenar har uppkommit hos pediatriska patienter (se den fullständiga varningen i avsnitt 4.4

Njurstenar).

Vissa patienter, särskilt sådana med benägenhet för njursten, kan ha ökad risk för bildning av njursten

och tillhörande tecken och symtom såsom njurkolik, njursmärta eller flanksmärta. Njursten kan leda

till kroniska njurskador. I riskfaktorerna för njursten ingår tidigare stenbildning eller njursten och

hyperkalciuri i familjen. Ingen av dessa riskfaktorer kan på ett pålitligt sätt förutsäga stenbildning

under behandling med zonisamid.

Ökat vätskeintag och urinavgång kan bidra till att reducera risken för stenbildning i synnerhet hos

patienter med predisponerande riskfaktorer. Renalt ultraljud bör utföras enligt läkarens bedömning.

Om njurstenar upptäcks skall Zonisamide 1A Farma sättas ut.

Leverdysfunktion

Förhöjda nivåer av hepatobiliära parametrar som alaninaminotransferas (ALAT),

aspartataminotransferas (ASAT), gammaglutamyltransferas (GGT) och bilirubin har uppkommit hos

pediatriska och adolescenta patienter, utan något konsekvent mönster i observationerna av värden

ovanför den övre normalgränsen. Icke desto mindre, om leverpåverkan misstänks, bör leverfunktionen

utvärderas och utsättning av Zonisamide 1A Farma bör övervägas.

Kognition

Kognitiv nedsättning hos patienter med epilepsi har associerats med den underliggande patologin

och/eller administreringen av antiepileptika. I en placebokontrollerad zonisamidstudie som utfördes på

pediatriska och adolescenta patienter var andelen patienter med nedsatt kognition numeriskt större i

zonisamidgruppen jämfört med placebogruppen.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Zonisamide 1A Farmas inverkan på cytokrom P450-enzymer

Studier

in vitro

med användning av levermikrosomer från människa visar ingen eller ringa (<25%)

inhibition av cytokrom P450-isozymer 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A4 vid

zonisamidnivåer som är ca två eller fler gånger så stora som kliniskt relevanta, obundna

serumkoncentrationer. Således förväntas inte zonisamid påverka farmakokinetiken hos andra

läkemedel via cytokrom P450-medierade mekanismer vilket har visats

in vivo

för karbamazepin,

fenytoin, etinylestradiol och desipramin.

Zonisamide 1A Farmas potential att påverka andra läkemedel

Antiepileptika

Upprepad dosering med zonisamid orsakade inga kliniskt relevanta, farmakokinetiska effekter på

karbamazepin, lamotrigin, fenytoin och natriumvalproat hos patienter med epilepsi.

P-piller

Vid kliniska studier med friska försökspersoner påverkades inte serumhalterna av etinylestradiol eller

noretisteron i ett kombinerat p-piller efter upprepad dosering med zonisamid.

Karbanhydrashämmare

Zonisamid skall användas med försiktighet till vuxna patienter som samtidigt behandlas med

karbanhydrashämmare såsom topiramat och acetazolamid, eftersom det inte finns tillräckliga

uppgifter för att utesluta eventuell farmakodynamisk interaktion mellan dessa preparat (se avsnitt 4.4).

Zonisamid skall inte användas till barn som samtidigt behandlas med karbanhydrashämmare såsom

topiramat eller acetazolamid (se avsnitt 4.4 Pediatrisk population).

P-gp-substrat

En studie

in vitro

visar att zonisamid är en svag hämmare av P-gp (MDR1) med IC

om 267 µmol/l

och teoretiskt har zonisamid potential att påverka farmakokinetiken hos substanser som är P-gp-

substrat. Försiktighet bör iakttas vid inledande eller utsättande av zonisamidbehandling eller ändring

av zonisamiddosen till patienter vilka även behandlas med läkemedel som är P-gp-substrat (t.ex.

digoxin, kinidin).

Potentiella läkemedelsinteraktioner som påverkar Zonisamide 1A Farma

Samtidig administrering av lamotrigin hade ingen märkbar effekt på zonisamids farmakokinetik vid

kliniska studier. Användning av zonisamid samtidigt med andra läkemedel, som kan ge upphov till

urolithiasis, kan öka risken för njursten. Samtidig administrering av sådana läkemedel skall därför

undvikas.

Zonisamid metaboliseras delvis genom CYP3A4 (reduktiv klyvning) och även genom N-acetyl-

transferaser och konjugering med glukuronsyra. Ämnen som kan inducera eller hämma dessa enzymer

kan därför inverka på zonisamids farmakokinetik:

Enzyminducering: Exponeringen för zonisamid är lägre hos patienter med epilepsi som

behandlas med CYP3A4-inducerande medel såsom fenytoin, karbamazepin och fenobarbiton.

Det är osannolikt att detta har klinisk betydelse när zonisamid läggs till en befintlig

behandling. Förändringar i zonisamidkoncentrationen kan emellertid inträffa om ett samtidigt

administrerat CYP3A4-inducerande antiepileptikum eller annat läkemedel utsätts, dosjusteras

eller introduceras. En dosjustering av zonisamid kan eventuellt vara nödvändig. Rifampicin är

en kraftig CYP3A4-inducerare. Om samtidig administrering med rifampicin är nödvändig

skall patienten noggrant övervakas och dosen zonisamid och andra CYP3A4-substrat justeras

efter behov.

CYP3A4-inhibitering: Enligt kliniska uppgifter tycks inte kända, specifika och icke-specifika

CYP3A4-hämmare ha någon kliniskt relevant effekt på zonisamids farmakokinetiska

exponeringsparametrar. Steady-state-tillförsel av antingen ketokonazol (400 mg/dag) eller

cimetidin (1200 mg/dag) hade inga kliniskt relevanta effekter på farmakokinetiken hos

zonisamid efter engångsdos till friska försökspersoner. Det bör därför inte vara nödvändigt att

justera zonisamiddosen när medlet administreras tillsammans med kända CYP3A4-hämmare.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen med Zonisamide 1A

Farma och under en månad efter avslutad behandling.

Zonisamid skall inte användas av fertila kvinnor som inte använder effektivt preventivmedel såvida

det inte är absolut nödvändigt och endast om de potentiella fördelarna kan anses väga upp risken för

fostret. Fertila kvinnor som behandlas med zonisamid skall erhålla medicinska råd av specialist.

Kvinnor som planerar att bli gravida skall rådas av specialister för att ompröva behandlingen med

zonisamid och överväga andra behandlingsalternativ.

På samma sätt som gäller för alla antiepileptika ska man undvika att zonisamid avbryts plötsligt,

eftersom detta kan leda till anfall med allvarliga följder för både modern och fostret. Risken för

missbildning ökar med 2 till 3 gånger hos barn till kvinnor som behandlats med antiepileptikum. De

vanligaste rapporterade missbildningarna är kluven läpp, kardiovaskulära missbildningar och

neuralrörsdefekter. Behandling med flera antiepileptika kan vara förenad med högre risk för medfödda

missbildningar än vid monoterapi.

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användningen av zonisamid i gravida kvinnor. Djurstudier har

visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd.

Data från registerstudie tyder på en ökning i proportionen av spädbarn som föds med låg födelsevikt

(low birth weight, LBW), för tidigt födda eller små för tiden (small for gestational age, SGA). Dessa

ökningar är från ca 5 % till 8 % för LBW, från ca 8 % till 10 % för för tidigt födda och ca 7 % till 12

% för SGA, allt jämfört med mödrar som behandlats med lamotrigin som monoterapi.

Zonisamide 1A Farma skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt och endast

om de potentiella fördelarna kan anses väga upp risken för fostret.

Om zonisamid ordineras under

graviditet skall patienter till fullo informeras om den potentiella faran för fostret och användning av

minimal effektiv dos tillråds tillsammans med noggrann övervakning.

Amning

Zonisamid utsöndras i bröstmjölk och koncentrationen i bröstmjölk liknar den i moderns plasma.

Patienten måste därför besluta om hon vill amma eller avbryta/avstå från behandlingen med

Zonisamide 1A Farma. Eftersom zonisamid finns kvar i kroppen en längre tid får amning inte

återupptas förrän en månad efter att behandlingen med Zonisamide 1A Farma har avslutats.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data om effekterna av zonisamid på fertilitet hos människa. Studier på djur har

visat förändringar i fertilitetsparametrarna (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts avseende effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Zonisamide 1A Farma kan emellertid orsaka sömnighet eller koncentrationssvårigheter hos vissa

patienter, särskilt vid början av behandlingen och efter ökning av dosen. Patienter ska därför rådas att

iaktta försiktighet under aktiviteter som kräver särskild uppmärksamhet såsom bilkörning och

användning av maskiner.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Vid kliniska prövningar har zonisamid administrerats till över 1200 patienter av vilka fler än 400

behandlades med läkemedlet i minst ett år. Ytterligare erfarenhet av behandling med zonisamid har

erhållits vid användning i Japan sedan 1989 och i USA sedan 2000.

Det bör observeras att zonisamid är ett benzisoxazolderivat som innehåller en sulfonamidgrupp. Bland

allvarliga, immunrelaterade biverkningar som förknippas med läkemedel som innehåller en

sulfonamidgrupp märks hudutslag, allergiska reaktioner och svårare hematologiska störningar såsom

aplastisk anemi, som i mycket sällsynta fall kan vara fatala (se avsnitt 4.4).

De vanligaste biverkningarna vid kontrollerade studier av tilläggsbehandling var sömnighet, yrsel och

anorexi. De vanligaste biverkningarna i en randomiserad, kontrollerad monoterapistudie som jämförde

zonisamid med den förlängda frisättningen hos karbamazepin var sänkt bikarbonat, minskad aptit och

viktnedgång. Förekomsten av påtagligt onormalt låg serumbikarbonatnivå (en sänkning till under 17

mEq/l och över 5 mEq/l) var 3,8 %. Förekomsten av tydlig viktminskning med 20 % eller mer var 0,7

Lista i tabellform med biverkningar

Biverkningar som har förknippats med zonisamid och som har observerats vid kliniska studier och

kontroll efter marknadsföring anges i nedanstående tabell. Biverkningarnas frekvens anges på följande

sätt:

Mycket vanliga

≥1/10

Vanliga

≥ 1/100 till < 1/10

Mindre vanliga

≥ 1/1 000 till < 1/100

Sällsynta

≥ 1/10 000 till < 1/1 000

Mycket sällsynta

< 1/10 000

Ingen känd frekvens

Kan inte beräknas från tillgängliga data.

Tabell 4. Biverkningar som förknippas med zonisamid och som har observerats vid

tilläggsbehandling vid kliniska studier och kontroll efter marknadsföring

Klassificering av

organsystem

(MedDRA

terminologi)

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Mycket sällsynta

Infektioner och

infestationer

Pneumoni

Urinvägsinfektion

Blodet och

lymfsystemet

Ekymos

Agranulocytos

Aplastisk anemi

Leukocytos

Leukopeni

Lymfadenopati

Pancytopeni

Trombocytopeni

Immunsystemet

Överkänslighet

Läkemedelsframkallat

överkänslighetssyndrom

Läkemedelsutslag med

eosinofili och systemiska

symtom

Metablism och

nutrition

Anorexi

Hypokalemi

Metabolisk acidos

Renal tubulär acidos

Psykiska

störningar

Rastlöshet

Irritabilitet

Förvirring

Depression

Affektiv labilitet

Ångest

Sömnlöshet

Psykos

Vrede

Aggression

Självmordstankar

Självmordsförsök

Hallucination

Centrala och

perifera

nervsystemet

Ataxi

Yrsel

Minnesförlust

Sömnighet

Bradyfreni

Koncentrations-

svårigheter

Nystagmus

Parestesi

Talsvårigheter

Tremor

Konvulsion

Amnesi

Koma

Grand mal-anfall

Myastenisyndrom

Malignt neuroleptiskt

syndrom

Status epilepticus

Ögon

Diplopi

Trångvinkelglaukom

Ögonsmärta

Myopi

Dimsyn

Minskad synskärpa

Andningsbesvär,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné

Aspirationspneumoni

Andningsbesvär

Allergisk pneumoni

Magtarm-

kanalen

Buksmärtor

Förstoppning

Diarré

Dyspepsi

Illamående

Kräkningar

Pankreatit

Lever och

gallvägar

Kolecystit

Kolelitiasis

Hepatocellulär skada

Hud och

subkutan

vävnad

Hudutslag

Klåda

Alopeci

Anhidros

Erythema multiforme

Stevens-Johnsons syndrom

Toxisk epidermal nekrolys

Muskulo-

skeletala

systemet och

bindväv

Rabdomyolos

Njurar och

urinvägar

Njursten

Urinsten

Hydronefros

Njursvikt

Onormal urin

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

Trötthet

Influensaliknande

sjukdom

Pyrexi

Perifert ödem

Undersökningar

Minskat

bikarbonat

Viktminskning

Förhöjt kreatinkinas i blod

Förhöjt kreatinin i blod

Förhöjd blodurea

Onormala

leverfunktionsprov

Skador och

förgiftningar

och

behandlings-

komplikationer

Värmeslag

Dessutom har det förekommit enskilda fall av plötslig, oförklarlig död bland epilepsipatienter

(SUDEP) som behandlas med zonisamid.

Tabell 5. Biverkningar i en randomiserad, kontrollerad monoterapistudie som jämfört

zonisamid med karbamazepin med förlängd frisättning

Klassificering av

organsystem

(MedDRA terminologi †)

Mycket vanliga

Vanliga

Mindrevanliga

Infektioner och

infestationer

Urinvägsinfektion

Pneumoni

Blodet och lymfsystemet

Leukopeni

Trombocytopeni

Metabolism och nutrition

Minskad aptit

Hypokalemi

Psykiska besvär

Depression

Sömnlöshet

Humörsvängningar

Ångest

Förvirring

Akut psykos

Aggressivitet

Suicidtankar

Hallucinationer

Centrala och perifera

nervsystemet

Ataxi

Yrsel

Försämrat minne

Sömnighet

Bradyfreni

Nedsatt

koncentrationsförmåga

Parestesi

Nystagmus

Talsvårigheter

Skakningar

Krampanfall

Ögon

Dubbelseende

Andningsbesvär, bröstkorg

och mediastinum

Andningsbesvär

Magtarmkanalen

Förstoppning

Diarré

Dyspepsi

Illamående

Kräkningar

Buksmärta

Lever och gallvägar

Akut kolecystit

Hud och subkutan vävnad

Hudutslag

Klåda

Ekymos

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Trötthet

Feber

Irritation

Undersökningar

Sänkt bikarbonat

Viktnedgång

Ökat

blodkreatininfosfokinas

Förhöjt

alaninaminotransferas

(ALAT)

Förhöjt

aspartataminotransferas

(ASAT)

Avvikande fynd vid

urinanalys

† MedDRA-version 13.1

Ytterligare information om särskilda populationer:

Äldre

En poolad analys av säkerhetsuppgifter om 95 äldre patienter har visat en relativt högre

rapporteringsfrekvens för perifert ödem och klåda jämfört med den vuxna populationen.

Granskning av uppgifter efter marknadsföring antyder att patienter över 65 år rapporterar en högre

frekvens än den allmänna populationen av följande händelser: Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och

läkemedelsframkallat överkänslighetssyndrom (DIHS).

Pediatrisk population

Biverkningsprofilen för zonisamid hos pediatriska patienter i åldern 6 till 17 år i placebokontrollerade

kliniska studier var förenlig med profilen för vuxna. Bland 465 patienter i den pediatriska

säkerhetsdatabasen (inklusive ytterligare 67 patienter från förlängningsfasen av den kontrollerade

kliniska prövningen) skedde 7 dödsfall (1,5 %; 14,6/1 000 personår): 2 fall av status epilepticus, av

vilka ett var förenat med svår viktnedgång (10 % inom 3 månader) hos en underviktig patient och

därpå följande underlåtenhet att ta läkemedel; 1 fall med huvudskada/hematom, och 4 dödsfall bland

patienter med befintliga neurologiska funktionsnedsättningar av olika skäl (2 fall av

penumoniinducerad sepsis/organsvikt, 1 SUDEP [plötslig oväntad död vid epilepsi] och 1

huvudskada). Totalt 70,4 % av de pediatriska patienterna som fick ZNS i den kontrollerade studien

eller i dess öppna förlängning hade minst ett bikarbonatvärde som uppstått under behandlingen som

låg under 22 mmol/l. Varaktigheten för låga bikarbonatvärden var dessutom lång (median 188 dagar).

En samlad analys av säkerhetsdata om 420 pediatriska patienter (183 patienter i åldern 6 till 11 år, och

237 patienter i åldern 12 till 16 år, med en genomsnittlig exponeringstid på cirka 12 månader) har

visat en relativt högre rapporteringsfrekvens av pneumoni, dehydrering, minskad svettning, avvikande

resultat i leverfunktionstester, otitis media, faryngit, sinuit och övre luftvägsinfektion, hosta, näsblod

och rinit, buksmärta, kräkningar, utslag och eksem samt feber jämfört med den vuxna populationen

(särskilt för patienter som var under 12 år) och, med en lägre incidens, amnesi, förhöjt kreatinin,

lymfadenopati och trombocytopeni. Incidensen av en viktminskning på 10 % eller mer var 10,7 % (se

avsnitt 4.4). I vissa fall med viktminskning skedde en försenad övergång till nästa Tannerstadium

liksom en försenad skelettmognad.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Fall av oavsiktlig och avsiktlig överdosering hos vuxna patienter och barn har rapporterats. I vissa fall

var överdoseringen asymtomatisk särskilt när kräkning eller ventrikelsköljning skedde snabbt. I andra

fall åtföljdes överdoseringen av symtom såsom sömnighet, illamående, gastrit, nystagmus, myokloni,

koma, bradykardi, nedsatt njurfunktion, hypotension och andningsdepression. En mycket hög

plasmahalt om 100,1 μg/ml zonisamid uppmättes ca 31 timmar efter att en patient tog en överdos

zonisamid och klonazepam. Patienten förlorade medvetandet och hade andningsdepression men

återfick medvetandet fem dagar senare utan sviter.

Behandling

Det finns inga specifika antidoter mot överdosering av zonisamid. Efter misstänkt, nyligen inträffad

överdosering kan tömning av magen genom sköljning eller inducering av kräkning vara indicerad,

förutsatt att vanliga åtgärder för att skydda luftvägarna vidtas. Allmän, stödjande vård är indicerad

inklusive täta kontroller av vitala tecken och noggrann övervakning. Zonisamid har lång halveringstid

och läkemedlets effekter kan därför vara långvariga. Hemodialys har inte studerats formellt för

behandling av överdosering men har sänkt zonisamidhalten i plasma hos en patient med nedsatt

njurfunktion och kan övervägas som behandling av överdosering om detta är kliniskt indicerat.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiepileptika, övriga antiepileptika, ATC-kod: N03AX15

Zonisamid är ett benzisoxazolderivat. Det är ett antiepileptikum med svag karbanhydrasaktivitet

in

vitro

. Läkemedlet är inte kemiskt besläktat med andra antiepileptika.

Verkningsmekanism

Zonisamids verkningsmekanism är inte helt klarlagd men det tycks verka på spänningskänsliga

natrium- och kalciumkanaler och därigenom störa synkroniserad neuronaktivitet, minska anfallens

spridning och avbryta efterföljande epileptisk aktivitet. Zonisamid har också en begränsande effekt på

GABA-medierad neuroninhibitering.

Farmakodynamisk effekt

Zonisamids antikonvulsiva verkan har bedömts i många olika modeller, hos flera arter med inducerade

eller medfödda anfall, och läkemedlet tycks verka som ett antiepileptikum med bred effekt i dessa

modeller. Zonisamid förhindrar kramper vid maximal elchock, begränsar anfallens spridning inklusive

spridning av anfall från cortex till subkortikala strukturer och dämpar aktiviteten i epileptogena foci. I

motsats till fenytoin och karbamazepin verkar zonisamid företrädesvis på anfall med ursprung i

cortex.

Klinisk effekt och säkerhet

Monoterapi vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering

Effekten av zonisamid som monoterapi har fastställts i en dubbelblind, non inferiority-studie i

parallellgrupper i jämförelse med den förlängda frisättningen hos karbamazepin hos 583 vuxna

patienter med nydiagnostiserade partiella anfall med eller utan sekundära generaliserade tonisk-

kloniska anfall. Försökspersonerna randomiserades till behandling av karbamazepin och zonisamid i

upp till 24 månader beroende på reaktion. Försökspersonerna titrerades till en måldos på 600 mg

karbamazepin eller 300 mg zonisamid. Försökspersoner som upplevde anfall titrerades till nästa

måldos dvs 800 mg karbamazepin eller 400 mg zonisamid. Försökspersoner som upplevde ytterligare

anfall titrerades till den högsta måldosen på 1200 mg karbamazepin eller 500 mg zonisamid.

Försökspersoner utan anfall under 26 veckor med en måldosnivå fortsatte med denna dos under

ytterligare 26 veckor. De viktigaste resultaten i denna studie presenteras i denna tabell:

Tabell 6.

Effektresultaten i monoterapistudie 310

zonisamid

karbamazepin

n (ITT-population)

Sex månader utan anfall

Diff

PP-population*

79,4%

83,7%

-4,5%

-12,2% ; 3,1%

ITT-population

69,4%

74,7%

-6,1%

-13,6% ; 1,4%

≤ 4 anfall under 3 månader i

baselineperioden

71,7%

75,7%

-4,0%

-11,7% ; 3,7%

> 4 anfall under 3 månader i

baselineperioden

52,9%

68,9%

-15,9%

-37,5% ; 5,6%

Tolv månader utan anfall

PP-population

67,6%

74,7%

-7,9%

- 17,2% ; 1,5%

ITT-population

55,9%

62,3%

-7,7%

- 16,1% ; 0,7%

≤ 4 anfall under 3 månader

i baselineperioden

57,4%

64,7%

-7,2%

-15,7% ; 1,3%

> 4 anfall under 3 månader

i baselineperioden

44,1%

48,9%

-4,8%

-26,9% ; 17,4%

Anfallsundertyp (6 månader utan

anfall-PP-population)

Alla anfall

76,4%

86,0%

-9,6%

-19,2% ; 0,0%

Enkla partiella

72,3%

75,0%

-2,7%

-20,0% ; 14,7%

Komplexa anfall

76,9%

93,0%

-16,1%

-26,3% ; -5,9%

Alla generaliserade tonisk- kloniska

78,9%

81,6%

-2,8

-11,5% ; 6,0%

Sekundära tonisk-kloniska

77,4%

80,0%

-2,6%

-12,4% ; 7,1%

Generaliserade tonisk-kloniska

85,7%

92,0%

-6,3%

-23,1% ; 10,5%

PP = Per protocolpopulation; ITT = intent-to-treat-population

*Primärt effektmått

Tilläggsbehandling i behandlingen av partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering hos

vuxna

Hos vuxna har effekten visats med zonisamid i 4 dubbelblinda, placebokontrollerade studier med upp

till 24 veckors behandlingstid med dosering antingen en eller två gånger dagligen. Dessa studier visar

att medianminskningen av frekvensen partiella anfall är relaterad till dosen zonisamid och att varaktig

effekt uppnås vid doser om 300-500 mg per dag.

Pediatrisk population

Tilläggsbehandling i behandlingen av partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering, hos

adolescenta och pediatriska patienter (i åldern 6 år och äldre)

Hos pediatriska patienter (i åldern 6 år och äldre) har effekt påvisats med zonisamid i en dubbelblind,

placebokontrollerad studie, vilken innefattade 207 patienter och hade en behandlingslängd på upp till

24 veckor. En reduktion på 50 % eller mer från baslinjen när det gällde anfallsfrekvens under den

12 veckor långa perioden med stabil dos sågs hos 50 % av patienterna som behandlades med

zonisamid och 31 % av patienterna som fick placebo.

Särskilda säkerhetsproblem som man stötte på i de pediatriska studierna var nedsatt aptit och

viktminskning, sänkta bikarbonatnivåer, ökad risk för njurstenar och dehydrering. Alla dessa effekter

och särskilt viktnedgång kan ha skadliga effekter på tillväxt och utveckling, och kan leda till en

allmänt försämrad hälsa. På det hela taget är data om effekter på tillväxt och utveckling på lång sikt

begränsade.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering absorberas zonisamid nästan fullständigt och maximala serum- eller

plasmahalter uppnås i allmänhet inom 2 till 5 timmar. Första passagemetabolismen anses vara

försumbar. Den absoluta biotillgängligheten beräknas vara ca 100 %. Oral biotillgänglighet påverkas

inte av föda, men maximala plasma- och serumkoncentrationer kan fördröjas.

Zonisamids AUC- och C

-värden steg nästan linjärt efter en engångsdos inom intervallet 100-800

mg och upprepade doser inom intervallet 100-400 mg en gång dagligen. Ökningen vid steady-state var

något större än väntat på basis av dos, sannolikt på grund av den mättnadsbara bindningen av

zonisamid till röda blodkroppar. Steady-state uppnåddes inom 13 dagar. En något större ackumulering

än väntat inträffar i jämförelse med engångsdosering.

Distribution

Zonisamid binds till 40 - 50 % till plasmaproteiner hos människa och studier

in vitro

visar att detta

inte påverkas av närvaro av olika antiepileptika (dvs. fenytoin, fenobarbiton, karbamazepin och

natriumvalproat). Den skenbara distributionsvolymen är ca 1,1 – 1,7 l/kg hos vuxna vilket visar att

zonisamid i stor utsträckning distribueras till vävnader. Erytrocyt/plasma-förhållanden ligger på

omkring 15 vid låga koncentrationer och på omkring 3 vid högre koncentrationer.

Metabolism

Zonisamid metaboliseras via CYP3A4 huvudsakligen genom reduktiv klyvning av modersubstansens

benzisoxazolring för att bilda 2-sulfamoylacetylfenol (SMAP) samt även genom N-acetylering.

Modersubstansen och SMAP kan dessutom glukuronideras. Metaboliterna som inte kunde spåras i

plasma saknar antikonvulsativ aktivitet. Det finns inga belägg för att zonisamid inducerar sin egen

metabolism.

Eliminering

Efter oral administrering är skenbar clearance av zonisamid ca 0,70 l/h vid steady-state och den

terminala halveringstiden är ca 60 timmar vid avsaknad av CYP3A4-inducerare. Halveringstiden är

oberoende av dos och påverkas inte av upprepad administrering. Variationen i serum- och

plasmahalter under ett doseringsintervall är låg (< 30 %). Den huvudsakliga utsöndringsvägen för

zonisamidmetaboliter och oförändrat läkemedel är via urinen. Renal clearance av oförändrat

zonisamid är relativt låg (ca 3,5 ml/min) och ca 15 - 30 % av dosen elimineras oförändrad.

Linjäritet/icke-linjäritet

Zonisamidexponering ökar med tiden tills steady-state uppnås efter cirka 8 veckor. Vid jämförelse av

samma dosnivå föreföll det som om patienter med högre total kroppsvikt hade lägre

serumkoncentrationer i steady-state, men denna effekt verkar vara relativt blygsam. Ålder (≥ 12 år)

och kön, efter justering för kroppsviktseffekter, hade ingen uppenbar effekt på

zonisamidexponeringen hos epilepsipatienter under steady-state-dosering. Det finns inget behov av

dosjustering med något antiepileptikum inklusive CYP3A4-inducerare.

Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

Zomisamid sänker medelanfallsfrekvensen under en 28-dagarsperiod och sänkningen är proportionell

(log-linjär) till medelkoncentrationen av zonisamid.

Speciella patientgrupper

Patienter med nedsatt njurfunktion

: Renalt clearance efter engångsdoser zonisamid var positivt

korrelerade med kreatininclearance. Zonisamids plasma-AUC ökade med 35 % hos patienter med

kreatininclearance <20 ml/min (se även avsnitt 4.2).

Patienter med nedsatt leverfunktion: Zonisamids farmakokinetik hos patienter med nedsatt

leverfunktion har inte studerats tillräckligt.

Äldre:

Inga kliniskt signifikanta skillnader i farmakokinetiken observerades mellan unga (ålder 21-40

år) och äldre patienter (65-75 år).

Barn och ungdomar (5-18 år):

Begränsade uppgifter indikerar att farmakokinetiken hos barn och

ungdomar, som vid steady-state tillfördes 1, 7 eller 12 mg/kg dagligen i uppdelade doser, liknar den

som observeras hos vuxna efter justering enligt kroppsvikt.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Förändringar som inte setts i kliniska studier, men som har observerats hos hund vid

exponeringsnivåer liknande de vid klinisk användning, var leverförändringar (förstoring, mörkt brun

missfärgning, mild hepatocytförstoring med koncentriska lamellkroppar i cytoplasman och

cytoplasmisk vakuolisering) som är förknippade med ökad metabolism.

Zonisamid har inte visat sig vara genotoxiskt och har ingen karcinogen potential.

Zonisamid gav upphov till utvecklingsabnormiteter hos mus, råtta och hund och var embryoletalt hos

apa vid tillförsel under organogenesperioden vid doser/exponering av moderdjuren nära eller lägre än

behandlingsnivåerna för människa.

I en studie av allmäntoxicitet med orala doser till råttungar, vid exponeringsnivåer som liknar de som

observeras hos pediatriska patienter vid den högsta rekommenderade dosen, sågs viktminskning samt

förändringar av njurhistopatologi, parametrar för klinisk patologi och beteende. Förändringar av

njurhistopatologi och parametrar för klinisk patologi ansågs bero på zonisamids hämning av

karbanhydras. Effekterna vid denna dosnivå var reversibla under återhämtningsperioden.

Vid en högre dos (2- till 3-faldig systemisk exponering jämfört med terapeutisk exponering) var

effekterna på njurhistopatologin svårare och endast delvis reversibla. De flesta biverkningarna som

sågs hos råttungarna liknade de som sågs i studierna av allmäntoxicitet av zonisamid på vuxna råttor,

men hyalindroppar i njurtubuli och transitionell hyperplasi sågs endast i studien på ungar. Vid denna

högre dos uppvisade råttungar en nedgång i parametrarna för tillväxt, inlärning och utveckling. Dessa

effekter ansågs sannolikt vara relaterade till den minskade kroppsvikten och de överdrivna

farmakologiska effekterna av zonisamid vid den högsta tolererade dosen.

Hos råttor observerades ett minskat antal gulkroppar och implantationsställen vid exponeringsnivåer

som motsvarade den högsta terapeutiska dosen för människa. Oregelbundna brunstcykler och ett

minskat antal levande foster observerades vid exponeringsnivåer som var tre gånger högre.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll

Mikrokristallin cellulosa

Hydrerad vegetabilisk olja

Natriumlaurilsulfat

Kapselhölje

Gelatin

Titandioxid (E171)

Tryckfärg 25 mg och 100 mg

Shellack

Svart järnoxid (E172)

Kaliumhydroxid

Tryckfärg 50 mg

Shellack

Röd järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

25 mg och 50 mg: PVC/PVDC/aluminium-blister, förpackningar om 14, 28 och 56 hårda kapslar.

100 mg: PVC/PVDC/aluminium-blister, förpackningar om 28, 56, 98 och 196 hårda kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1A Farma A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

25 mg: 52790

50 mg: 52791

100 mg: 52792

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2016-04-14/2021-03-09

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-05-04

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen