Xgeva

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-08-2020

Aktiva substanser:
denosumab
Tillgänglig från:
Amgen Europe B.V.
ATC-kod:
M05BX04
INN (International namn):
denosumab
Terapeutisk grupp:
Läkemedel för behandling av bensjukdomar
Terapiområde:
Fractures, Bone; Neoplasm Metastasis
Terapeutiska indikationer:
Förebyggande av skelett liknande händelser (patologisk fraktur, strålning och ben, ryggmärgen komprimering eller kirurgi till ben) hos vuxna med avancerad maligniteter involverar ben (se avsnitt 5. Behandling av vuxna och skeletalt gammal ungdomar med giant cell tumör i ben, som är unresectable eller där kirurgisk resektion är sannolikt att resultera i svår sjukdom. .
Produktsammanfattning:
Revision: 22
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002173
Tillstånd datum:
2011-07-13
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002173

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

05-08-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

07-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

07-08-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

07-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

07-08-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

05-08-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

XGEVA 120 mg injektionsvätska, lösning

denosumab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Läkaren kommer att ge dig ett påminnelsekort med viktig säkerhetsinformation som du behöver

känna till före och under behandlingen med XGEVA.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad XGEVA är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder XGEVA

Hur du använder XGEVA

Eventuella biverkningar

Hur XGEVA ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad XGEVA är och vad det används för

XGEVA innehåller denosumab, ett protein (monoklonal antikropp) som fungerar genom att bromsa

den skelettnedbrytning som orsakas av att cancer sprider sig till skelettet (skelettmetastaser) eller

jättecellstumör i skelettet.

XGEVA används av vuxna patienter med framskriden cancer för att förhindra de allvarliga

komplikationer som skelettmetastaser kan orsaka (till exempel frakturer, tryck på ryggmärgen eller

behovet av strålbehandling eller kirurgi).

XGEVA används också för att behandla jättecellstumör i skelettet som inte kan opereras eller då en

operation inte är det bästa behandlingsalternativet hos vuxna och ungdomar vars skelett har slutat att

växa.

2.

Vad du behöver veta innan du använder XGEVA

Använd inte XGEVA

om du är allergisk mot denosumab eller mot något annat innehåll

sämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6).

Vårdpersonalen kommer inte att ge dig XGEVA om du har mycket låga kalciumhalter i blodet som

inte har behandlats.

Vårdpersonalen kommer inte att ge dig XGEVA om du har oläkta sår efter en tand- eller

munoperation.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder XGEVA.

Tillskott av kalcium och vitamin D

När du behandlas med XGEVA ska du ta tillskott av kalcium och vitamin D om du inte har höga

halter av kalcium i blodet. Din läkare kommer att diskutera detta med dig. Om halten av kalcium i

blodet är låg kan din läkare ge dig kalciumtillskott innan du börjar behandlingen med XGEVA.

Låga halter av kalcium i blodet

Tala omgående om för din läkare om du drabbas av spasmer, ryckningar eller kramper i musklerna

och/eller domningar eller stickningar i fingrar, tår eller runt munnen och/eller anfall, förvirring eller

förlorat medvetande medan du behandlas med XGEVA. Det är då möjligt att du har låga kalciumhalter

i blodet.

Nedsatt njurfunktion

Tala om för din läkare om du har eller har haft svåra njurproblem, njursvikt eller behövt behandlas

med dialys. Detta kan nämligen öka risken för att du drabbas av låga kalciumhalter i blodet, särskilt

om du inte tar kalciumtillskott.

Problem med munnen, tänderna eller käken

En biverkning som kallas osteonekros i käken (skelettskador i käken) har rapporterats som vanligt

förekommande (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) hos patienter som får

XGEVA-injektioner mot cancerrelaterade tillstånd. Osteonekros i käken kan också uppträda då

behandlingen är avslutad.

Det är viktigt att försöka förhindra osteonekros i käken från att utvecklas, eftersom det kan vara ett

smärtsamt tillstånd som är svårt att behandla. För att minska risken för osteonekros i käken bör du

iaktta följande försiktighetsåtgärder:

Före behandlingen ska du tala om för läkaren eller sjuksköterskan (vårdpersonal) om du har

några mun- eller tandrelaterade problem. Läkaren ska skjuta upp behandlingsstarten om du har

oläkta sår i munnen på grund av en tand- eller munoperation. Din läkare kan rekommendera en

tandundersökning innan du får börja behandlingen med XGEVA.

Under behandlingen bör du hålla god munhygien och gå på regelbundna tandkontroller. Om du

använder en tandprotes bör du se till att den sitter bra.

Om du får någon typ av tandvård eller ska genomgå en tandoperation (t.ex. dra ut en tand) ska

du informera läkaren och tala om för tandläkaren att du behandlas med XGEVA.

Kontakta läkare och tandläkare omgående om du drabbas av några problem med munnen eller

tänderna, till exempel lösa tänder, smärta eller svullnad, sår som inte läker eller vätskar,

eftersom detta kan vara tecken på osteonekros i käken.

Patienter som får kemoterapi och/eller strålbehandling, använder steroider eller angiogeneshämmare

(används för att behandla cancer), genomgår en tandoperation, inte går på regelbundna tandkontroller,

har en tandköttssjukdom eller som är rökare, kan ha en högre risk att drabbas av osteonekros i käken.

Ovanliga lårbensfrakturer

Några människor har drabbats av ovanliga lårbensfrakturer då de behandlats med XGEVA. Kontakta

läkare om du drabbas av ny eller ovanlig smärta i höft, ljumske eller lår.

Höga halter av kalcium i blodet efter avslutad behandling med XGEVA

Vissa patienter med jättecellstumör i skelettet har fått höga halter av kalcium i blodet i veckor till

månader efter avslutad behandling. Läkaren kommer att följa upp dig för att upptäcka tecken och

symtom på höga halter av kalcium efter att du har slutat ta XGEVA.

Barn och ungdomar

XGEVA rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år förutom ungdomar med

jättecellstumör i skelettet och vars skelett har slutat att växa. Användning av XGEVA har inte

undersökts hos barn och ungdomar med andra cancerformer som har spridit sig till skelettet.

Andra läkemedel och XGEVA

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren om

du behandlas med

ett annat läkemedel som innehåller denosumab

ett bisfosfonat

Du ska inte använda XGEVA tillsammans med andra läkemedel som innehåller denosumab eller

bisfosfonater.

Graviditet och amning

XGEVA har inte testats på gravida kvinnor. Det är viktigt att du berättar för läkaren om du är gravid,

tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid. Det rekommenderas inte att du använder

XGEVA om du är gravid. Kvinnor i fertil ålder ska använda en effektiv preventivmetod när de

behandlas med XGEVA och i minst 5 månader efter att behandlingen med XGEVA har avslutats.

Om du blir gravid under behandling med XGEVA eller inom 5 månader efter att behandlingen med

XGEVA har avslutats, ska du tala om det för din läkare.

Det är inte känt om XGEVA utsöndras i bröstmjölk. Det är viktigt att du berättar för läkaren om du

ammar eller planerar att göra det. Läkaren kommer att hjälpa dig att besluta om du ska sluta att amma

eller sluta att ta XGEVA med hänsyn tagen till barnets nytta av att ammas och din nytta av XGEVA.

Om du ammar under behandling med XGEVA ska du tala om det för din läkare.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

XGEVA har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra och använda maskiner.

XGEVA innehåller sorbitol

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin, eftersom den

innehåller sorbitol (E420).

XGEVA innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 120 mg, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder XGEVA

XGEVA ska administreras under läkarens ansvar.

Rekommenderad dos XGEVA är 120 mg var 4:e vecka som en enskild injektion under huden

(subkutant). XGEVA kan injiceras i låret, buken eller överarmen. Om du behandlas för jättecellstumör

i skelettet kommer du att få ytterligare doser 1 vecka samt 2 veckor efter den första dosen.

Får ej skakas.

Du bör också ta tillskott av kalcium och vitamin D under behandlingen med XGEVA, om du inte har

ett överskott av kalcium i blodet. Din läkare kommer att diskutera detta med dig.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal

eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Tala omedelbart om för din läkare

om du utvecklar något av följande symtom medan du behandlas

med XGEVA (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

spasmer, ryckningar, kramper i musklerna, domningar eller stickningar i fingrar, tår eller runt

munnen och/eller anfall, förvirring eller förlorat medvetande. Sådana symtom kan vara tecken

på att du har låga kalciumhalter i blodet. Låga kalciumhalter i blodet kan också leda till en

förändrad hjärtrytm som kallas förlängt QT-intervall, vilket observeras med hjälp av

elektrokardiografi (EKG).

Tala omedelbart om för din läkare och tandläkare

om du drabbas av något av följande symtom

medan du behandlas med XGEVA eller efter avslutad behandling (kan förekomma hos upp till 1 av

10 personer):

ihållande smärta i munnen och/eller käken, och/eller svullnad eller oläkta sår i munnen eller

käken, varbildning, domningar eller en tung känsla i käken, eller lösa tänder kan vara tecken på

skelettskada i käken (osteonekros).

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

smärta i skelettet, lederna eller musklerna som ibland kan vara kraftig

andnöd

diarré

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

låga halter av fosfat i blodet (hypofosfatemi)

tandutdragning

kraftig svettning

för patienter med avancerad cancer: utveckling av en annan typ av cancer.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

höga halter av kalcium i blodet (hyperkalcemi) efter avslutad behandling hos patienter med

jättecellstumör i skelettet,

ny eller ovanlig smärta i höft, ljumske eller lår (detta kan vara tidiga tecken på en eventuell

lårbensfraktur),

utslag som kan uppstå på huden eller sår i munnen (likenoida utslag orsakade av läkemedel).

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

allergiska reaktioner (däribland väsljud eller andningssvårigheter; svullnad i ansiktet, på

läpparna, på tungan, i svalget eller andra delar av kroppen; utslag, klåda eller nässelutslag på

huden). I sällsynta fall kan allergiska reaktioner vara allvarliga

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare):

Kontakta läkare om du får ont i öronen, om det rinner vätska från örat och/eller om du drabbas

av öroninflammation. Detta kan vara tecken på skelettskador i örat.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur XGEVA ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvara i kylskåp (2°C–8°C).

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Du kan låta injektionsflaskan ligga utanför kylskåpet så att den når rumstemperatur (upp till 25 °C)

före injektionen. Detta gör injektionen behagligare. När injektionsflaskan har tagits ut ur kylskåpet och

antagit rumstemperatur (upp till 25 °C) måste den användas inom 30 dagar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är denosumab. Varje injektionsflaska innehåller 120 mg denosumab i

1,7 ml lösning (vilket motsvarar 70 mg/ml).

Övriga innehållsämnen är isättika, natriumhydroxid, sorbitol (E420), polysorbat 20 och vatten

för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

XGEVA är en injektionsvätska, lösning (injektion).

XGEVA är en klar, färglös till svagt gul lösning. Den kan innehålla spårmängder av genomskinliga till

vita partiklar.

Varje förpackning innehåller en, tre eller fyra injektionsflaskor för engångsbruk.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

4817 ZK Breda,

Nederländerna

Innehavare av godkännande för försäljning

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

4817 ZK Breda,

Nederländerna

Tillverkare

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Irland

Tillverkare

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tlf: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220606

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: + 385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited

Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats http://www.ema.europa.eu/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Före administrering ska XGEVA-lösningen inspekteras visuellt. Lösningen kan innehålla spår

av genomskinliga till vita proteinartade partiklar. Injicera inte lösningen om den är grumlig eller

missfärgad.

Får ej skakas.

För att undvika obehag vid injektionsstället, ska injektionsflaskan få anta rumstemperatur (upp

till 25 °C) före injektionen och injiceras långsamt.

Allt innehåll i injektionsflaskan ska injiceras.

För administrering av denosumab rekommenderas en 27-gauge-nål.

Injektionsflaskan är endast för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

XGEVA 120 mg injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 120 mg denosumab i 1,7 ml lösning (70 mg/ml).

Denosumab är en human monoklonal IgG2-antikropp producerad i en cellinje från däggdjur

(ovarieceller från kinesisk hamster) med rekombinant DNA-teknik.

Hjälpämne med känd effekt

Varje 1,7 ml lösning innehåller 78 mg sorbitol (E420).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning (injektionsvätska).

Klar, färglös till svagt gul lösning som kan innehålla spår av genomskinliga till vita proteinartade

partiklar.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Förebyggande av skelettrelaterade händelser (patologisk fraktur, strålbehandling av skelettet,

ryggmärgskompression eller skelettkirurgi) hos vuxna med avancerade maligniteter som involverar

skelettet (se avsnitt 5.1).

Behandling av vuxna och skelettmogna ungdomar med jättecellstumör i skelettet som är inoperabel

eller där en kirurgisk resektion troligen leder till en kraftig hälsoförsämring.

4.2

Dosering och administreringssätt

XGEVA ska administreras under läkarens ansvar.

Dosering

Alla patienter ska ges kompletterande tillskott av minst 500 mg kalcium och 400 IE vitamin D

dagligen, såvida inte patienten lider av hyperkalcemi (se avsnitt 4.4).

Patienter som behandlas med XGEVA ska förses med bipacksedeln samt påminnelsekortet.

Förebyggande av skelettrelaterade händelser hos vuxna med avancerade maligniteter som involverar

skelettet

Den rekommenderade dosen är 120 mg givet som subkutan injektion i singeldos en gång var 4:e vecka

i låret, buken eller överarmen.

Jättecellstumör i skelettet

Den rekommenderade dosen är 120 mg givet som subkutan injektion i singeldos en gång var 4:e vecka

i låret, buken eller överarmen med ytterligare doser om 120 mg på behandlingsdag 8 och 15 under den

första behandlingsmånaden.

Patienter i fas II-studien som genomgick en fullständig resektion av jättecellstumör i skelettet

behandlades i ytterligare 6 månader efter operationen i enlighet med studieprotokollet.

Patienter med jättecellstumör i skelettet ska gå på regelbundna kontroller för att avgöra om de

fortfarande har nytta av behandlingen. Hos patienter vars sjukdom hålls under kontroll med hjälp av

XGEVA har effekten av en tillfälligt eller fullständigt avbruten behandling inte utvärderats, men en

begränsad mängd data från dessa patienter tyder inte på att sjukdomen försämras då behandlingen

avslutas.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4 för rekommendationer

angående kontroller av kalciumhalter, 4.8 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Denosumabs effekt och säkerhet har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 5.2).

Äldre patienter (ålder ≥ 65)

Ingen dosjustering krävs för äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för XGEVA har inte fastställts hos barn (< 18 år) förutom skelettmogna ungdomar

(mellan 12 och 17 år) med jättecellstumör i skelettet.

XGEVA rekommenderas inte till barn (< 18 år) förutom skelettmogna ungdomar (mellan 12 och

17 år) med jättecellstumör i skelettet (se avsnitt 4.4).

Behandling av skelettmogna ungdomar med jättecellstumör i skelettet som är inoperabel eller där en

kirurgisk resektion troligen leder till kraftigt hälsoförsämring: samma dosering som hos vuxna.

I djurstudier har hämning av RANK/RANK-ligand (RANKL) kopplats till hämning av bentillväxt och

avsaknad av tanderuption. Dessa förändringar var delvis reversibla då hämningen av RANKL

upphörde (se avsnitt 5.3).

Administreringssätt

För subkutan användning.

Anvisningar om användning, hantering och kassering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Uttalad hypokalcemi som är obehandlad (se avsnitt 4.4).

Sår som inte läkt efter tand- eller munkirurgi.

4.4

Varningar och försiktighet

Tillskott av kalcium och vitamin D

Alla patienter ska ges ett kompletterande tillskott av kalcium och vitamin D, såvida inte patienten lider

av hyperkalcemi (se avsnitt 4.2).

Hypokalcemi

En pågående hypokalcemi måste behandlas innan behandling med XGEVA inleds. Hypokalcemi kan

uppträda när som helst under behandlingen med XGEVA. Kontroll av kalciumhalten ska utföras (i)

före den första dosen XGEVA, (ii) inom två veckor efter den första dosen, (iii) om det förekommer

symtom som tyder på hypokalcemi (symtom beskrivs i avsnittt 4.8). Ytterligare kontroller av

kalciumhalterna ska övervägas för patienter med riskfaktorer för hypokalcemi eller om patientens

kliniska tillstånd motiverar en sådan kontroll.

Patienterna ska uppmanas att rapportera symtom som tyder på hypokalcemi. Om patienten drabbas av

hypokalcemi under behandlingen med XGEVA kan det bli nödvändigt med ytterligare behandling

med kalciumtillskott samt ytterligare kontroller.

Efter marknadsintroduktionen har allvarliga fall av symtomatisk hypokalcemi (även med dödlig

utgång) rapporterats (se avsnitt 4.8). De flesta av dessa fall har inträffat under de första

behandlingsveckorna, men det kan förekomma efter denna period.

Nedsatt njurfunktion

Patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) eller som behandlas med

dialys löper ökad risk att utveckla hypokalcemi. Riskerna för att utveckla hypokalcemi med åtföljande

förhöjda halter av paratyreoideahormon (PTH) ökar med ökande grad av nedsatt njurfunktion.

Regelbundna kontroller av kalciumnivån är särskilt viktiga för dessa patienter.

Osteonekros i käken (ONJ)

ONJ har rapporterats som vanligt förekommande hos patienter som behandlas med XGEVA (se

avsnitt 4.8).

Starten på behandlingen/ny behandlingskur bör skjutas upp för patienter med ej läkta, öppna

mjukdelssår i munnen. Före behandling med denosumab rekommenderas en tandundersökning med

förebyggande åtgärd och en individuell nytta-riskbedömning.

Följande riskfaktorer bör övervägas då patienter bedöms för risken att utveckla ONJ:

potensen hos läkemedlet som hämmar benresorption (högre risk för högpotenta substanser),

administreringssätt (högre risk vid parenteral administrering) och den kumulativa dosen av den

benresorberande behandlingen.

cancer, andra samtidiga sjukdomstillstånd (t.ex. anemi, koagulopati, infektion), rökning.

samtidiga behandlingar: kortikosteroider, kemoterapi, angiogeneshämmare, strålbehandling mot

huvud och hals.

dålig munhygien, parodontal sjukdom, tandproteser med dålig passform, befintliga

tandrelaterade sjukdomstillstånd, invasiva tandingrepp (t.ex. tandutdragningar).

Alla patienter bör uppmanas att iaktta god munhygien, gå på regelbundna tandkontroller samt

omedelbart rapportera eventuella orala symtom som tandrörlighet, smärta, svullnad eller sår som inte

läker eller utsöndrar vätska under behandlingen med denosumab. Under behandlingen bör invasiva

tandingrepp endast utföras efter noggrant övervägande och bör undvikas under tidsperioden nära inpå

administreringen av XGEVA.

Behandlingsplanen för patienter som utvecklar ONJ bör utarbetas i nära samarbete mellan den

behandlande läkaren och en tandläkare/käkkirurg med specialistkunskap om ONJ. Tillfälliga avbrott i

behandlingen av XGEVA bör övervägas tills tillståndet förbättras och bidragande riskfaktorer

begränsas om möjligt.

Osteonekros i yttre hörselgången

Osteonekros i yttre hörselgången har rapporterats vid användning av denosumab. Möjliga riskfaktorer

för osteonekros i yttre hörselgången är bland annat behandling med kortikosteroider och kemoterapi

och/eller lokala riskfaktorer såsom infektion eller trauma. Risken för osteonekros i yttre hörselgången

bör övervägas hos patienter som får denosumab och som uppvisar symtom från öronen såsom kroniska

öroninfektioner.

Atypiska lårbensfrakturer

Atypiska lårbensfrakturer har rapporterats hos patienter som får denosumab (se avsnitt 4.8). Atypiska

lårbensfrakturer kan inträffa med små eller inga skador i subtrokantär- och diafysregionerna. Särskilda

röntgenfynd karakteriserar dessa händelser. Atypiska lårbensfrakturer har också rapporterats hos

patienter med vissa samtidiga sjukdomstillstånd (t.ex. vitamin D-brist, reumatoid artrit, hypofosfatasi)

eller som använder vissa läkemedel (t.ex. bisfosfonater, glukokortikoider, protonpumpshämmare).

Dessa händelser har också förekommit i frånvaro av antiresorptiv behandling. Liknande frakturer som

rapporterades i samband med bisfosfonater är ofta bilaterala. På grund av detta ska kontralaterala

femur undersökas hos patienter som behandlas med denosumab och som drabbats av en fraktur i

lårbensskaftet. I avvaktan på en nytta-riskbedömning för varje enskild patient ska det övervägas om

behandlingen med XGEVA ska avbrytas hos patienter som misstänkts ha en atypisk lårbensfraktur.

Under behandlingen med denosumab ska patienterna uppmanas att rapportera nytillkommen eller

ovanlig smärta i lår, höft eller ljumske. Patienter som uppvisar sådana symtom bör utredas för partiell

lårbensfraktur.

Hyperkalcemi efter avslutad behandling hos patienter med jättecellstumör i skelettet och hos patienter

med växande skelett

Kliniskt signifikant hyperkalcemi som kräver sjukhusvård och som leder till akut njurskada har

rapporterats förekomma hos XGEVA-behandlade patienter med jättecellstumör i skelettet i veckor till

månader efter avslutad behandling.

Efter avslutad behandling ska patienterna övervakas för att upptäcka tecken och symtom på

hyperkalcemi. Överväg att regelbundet kontrollera kalciumhalterna i serum och på nytt utvärdera

patientens behov av kompletterande tillskott av kalcium och vitamin D (se avsnitt 4.8).

XGEVA rekommenderas inte för patienter med växande skelett (se avsnitt 4.2). Kliniskt signifikant

hyperkalcemi har också rapporterats förekomma hos denna patientgrupp i veckor till månader efter

avslutad behandling.

Övrigt

Patienter som behandlas med XGEVA ska inte samtidigt behandlas med andra läkemedel som

innehåller denosumab (för osteoporosindikation).

Patienter som behandlas med XGEVA ska inte samtidigt behandlas med bisfosfonater.

Uppträdande av tumörer vid jättecellstumör i skelettet eller progression till metastaserande sjukdom är

ovanligt och en känd risk för patienter med jättecellstumör i skelettet. Patienter ska övervakas med

hjälp av röntgenundersökningar för tecken på tumörer, ny radiolucens eller osteolys. Tillgängliga

kliniska data tyder inte på ökad risk för tumörer hos patienter med jättecellstumör i skelettet som

behandlas med XGEVA.

Varningar beträffande hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller sorbitol. Patienter med ovanliga ärftliga former av fruktosintolerans bör

inte ta detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 120 mg, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

I kliniska prövningar har XGEVA administrerats tillsammans med standardbehandlingar av cancer

och till försökspersoner som tidigare behandlats med bisfosfonater. Konkomittant kemoterapi och/eller

hormonterapi eller tidigare intravenös bisfosfonatbehandling orsakade inte några kliniskt relevanta

förändringar i serumkoncentrationens dalvärde eller av denosumabs farmakodynamiska egenskaper

(kreatininkorrigerat N-telopeptid i urin, uNTx/Cr).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av denosumab hos gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

XGEVA rekommenderas inte till gravida kvinnor eller till kvinnor i fertil ålder som inte använder

preventivmedel. Kvinnor bör rådas att inte bli gravida under och i minst 5 månader efter behandlingen

med XGEVA.

Eventuella effekter av XGEVA är troligen högre under graviditetens andra och tredje

trimester, eftersom monoklonala antikroppar transporteras genom placentan på ett linjärt sätt

allteftersom graviditeten framskrider och där den största delen överförs under den tredje trimestern.

Amning

Det är inte känt om denosumab utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan

inte uteslutas. Studier på knockoutmöss tyder på att avsaknad av RANKL under graviditet kan påverka

utmognaden av bröstkörteln vilket leder till nedsatt laktation efter förlossningen (se avsnitt 5.3). Ett

beslut måste fattas om kvinnan ska avstå från amningen eller avstå från behandling med XGEVA efter

att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Data saknas om denosumabs påverkan på fertilitet hos människa. Djurstudier tyder inte på direkta eller

indirekta skadliga effekter på fertiliteten (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

XGEVA har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den övergripande säkerhetsprofilen är densamma för samtliga godkända indikationer för XGEVA.

Hypokalcemi har rapporterats som mycket vanligt förekommande efter administrering av XGEVA,

framför allt inom de två första veckorna. Hypokalcemi kan vara allvarligt och symtomatiskt (se

avsnitt 4.8 – Beskrivning av valda biverkningar). Sänkningarna av kalciumhalterna i serum kunde i

allmänhet behandlas med bra resultat med hjälp av tillskott av kalcium och vitamin D. De vanligaste

biverkningarna med XGEVA är muskuloskeletal smärta. Fall av osteonekros i käken (se avsnitt 4.4

och avsnitt 4.8 – Beskrivning av valda biverkningar) har rapporterats som vanliga hos patienter som

tar XGEVA.

Tabell över biverkningar

Följande definitioner har använts för klassificering av biverkningar, baserat på incidensfrekvensen i

fyra kliniska fas III-studier, två fas II-studier samt efter marknadsintroduktionen (se tabell 1): mycket

vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000,

< 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga

data). Biverkningarna presenteras för varje organsystemklass och frekvenskategori efter fallande

allvarlighetsgrad.

Tabell 1. Biverkningar rapporterade hos patienter med avancerade maligniteter som involverar

skelettet, multipelt myelom eller med jättecellstumör i skelettet

Organsystemklass enligt

MedDRA

Frekvenskategori

Biverkning

Neoplasier: benigna, maligna

och ospecificerade (inklusive

cystor och polyper)

Vanliga

Ny primär malignitet

Immunsystemet

Sällsynta

Överkänslighet mot läkemedel

Sällsynta

Anafylaktisk reaktion

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Hypokalcemi

1, 2

Vanliga

Hypofosfatemi

Mindre vanliga

Hyperkalcemi efter avslutad

behandling hos patienter med

jättecellstumör i skelettet

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mycket vanliga

Dyspné

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Diarré

Vanliga

Tandextraktion

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hyperhidros

Mindre vanliga

Likenoida utslag orsakade av

läkemedel

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket vanliga

Muskuloskeletal smärta

Vanliga

Osteonekros i käken

Mindre vanliga

Atypisk lårbensfraktur

Ingen känd frekvens

Osteonekros i yttre

hörselgången

Se avsnitt Beskrivning av valda biverkningar

Se avsnitt Andra särskilda populationer

Se avsnitt 4.4

Klasseffekt

Beskrivning av valda biverkningar

Hypokalcemi

Högre incidens av hypokalcemi bland försökspersoner som behandlats med denosumab jämfört med

zoledronsyra har observerats i kliniska prövningar med syfte att förebygga skelettrelaterade händelser.

Högst incidens av hypokalcemi observerades i en fas III-prövning bland patienter med multipelt

myelom. Hypokalcemi rapporterades hos 16,9 % av patienterna som behandlats med XGEVA och

12,4 % av patienterna som behandlats med zoledronsyra. En minskning av kalciumnivåerna (grad 3) i

serum sågs hos 1,4 % av patienterna som behandlades med XGEVA och hos 0,6 % av patienterna som

behandlats med zoledronsyra. En minskning av kalciumnivåerna (grad 4) i serum sågs hos 0,4 % av

patienterna som behandlades med XGEVA och hos 0,1 % av patienterna som behandlats med

zoledronsyra.

I tre aktivt kontrollerade kliniska fas III-prövningar med patienter med avancerad cancer med

skelettengagemang rapporterades hypokalcemi hos 9,6 % av patienterna som behandlades med

XGEVA och hos 5,0 % av patienterna som behandlades med zoledronsyra.

Hos 2,5 % av patienterna som behandlades med XGEVA sågs en grad 3-sänkning av kalciumnivåerna

i serum. Bland patienterna som behandlades med zoledronsyra var motsvarande siffra 1,2 %. Hos

0,6 % av patienterna som behandlades med XGEVA sågs en grad 4-sänkning av kalciumnivåerna i

serum. Bland patienterna som behandlades med zoledronsyra var motsvarande siffra 0,2 % (se

avsnitt 4.4).

I två kliniska fas II-prövningar med en behandlingsgrupp med patienter med jättecellstumör i skelettet

rapporterades hypokalcemi hos 5,7 % av patienterna. Ingen av biverkningarna ansågs vara allvarlig.

Efter marknadsintroduktionen har allvarliga fall av symtomatisk hypokalcemi (även med dödlig

utgång) rapporterats. De flesta av dessa fall har inträffat under de första behandlingsveckorna.

Exempel på kliniska tecken på allvarlig symtomatisk hypokalcemi är förlängt QT-intervall, tetani,

anfall och förändrad mental status (däribland koma) (se avsnitt 4.4). Symtomen på hypokalcemi i

kliniska studier var bland annat parestesi eller muskelstelhet, ryckningar, spasmer och muskelkramper.

Osteonekros i käken (ONJ)

I kliniska studier var incidensen av ONJ högre vid längre exponeringstid. ONJ har också

diagnostiserats efter avslutad XGEVA-behandling, där de flesta fall inträffat inom 5 månader efter den

sista dosen. Patienter som tidigare har haft ONJ eller osteomyelit i käken, ett aktivt tand- eller

käkproblem som krävde munkirurgi, sår efter tand- eller munkirurgi som ännu inte läkt, eller med

inplanerade invasiva tandingrepp uteslöts från de kliniska prövningarna.

Högre incidens av ONJ bland försökspersoner som behandlats med denosumab jämfört med

zoledronsyra har observerats i kliniska prövningar med syfte att förebygga skelettrelaterade händelser.

Högst incidens av ONJ observerades i en fas III-prövning bland patienter med multipelt myelom. I den

dubbelblinda behandlingsfasen i denna prövning konstaterades ONJ hos 5,9 % av patienterna som

behandlats med XGEVA (median exponeringstid på 19,4 månader; intervall 1‒52) och hos 3,2 %

av patienterna som behandlats med zoledronsyra. Efter den dubbelblinda behandlingsfasen i denna

prövning var incidensen 2,0 (justerad per patientår) per 100 patientår för konstaterad ONJ i

XGEVA-gruppen (median exponeringstid på 19,4 månader; intervall 1‒52) under det första

behandlingsåret, 5,0 under det andra året och därefter 4,5. Mediantiden till ONJ var 18,7 månader

(intervall; 1‒44).

I den primära behandlingsfasen av tre aktivt kontrollerade kliniska fas III-studier på patienter med

avancerad cancer med skelettengagemang konstaterades ONJ hos 1,8 % av patienterna som

behandlades med XGEVA (median exponeringstid på 12,0 månader; intervall: 0,1–40,5) och hos

1,3 % av patienterna som behandlades med zoledronsyra. Kliniska karakteristika för dessa fall var

likvärdiga i de båda behandlingsgrupperna. Bland patienterna med konstaterad ONJ hade de flesta

(81 % i båda behandlingsgrupperna) en anamnes med tandextraktion, dålig munhygien och/eller

användning av tandhjälpmedel. De flesta av dessa patienter genomgick eller hade genomgått

kemoterapi.

I studierna på patienter med bröst- eller prostatacancer ingick en fas med utökad behandlingstid med

XGEVA (total median exponeringstid på 14,9 månader; intervall: 0,1–67,2). ONJ konstaterades hos

6,9 % av patienterna med bröst- eller prostatacancer under den utökade behandlingstiden.

Den totala incidensen av konstaterad ONJ var 1,1 (justerad per patientår) per 100 patientår under det

första behandlingsåret, 3,7 under det andra året och 4,6 därefter.

Mediantiden till ONJ var

20,6 månader (intervall 4–53).

En icke-randomiserad, retrospektiv observationsstudie på 2 877 patienter med cancer behandlade med

XGEVA eller zoledronsyra i Sverige, Danmark och Norge visade att den femåriga kumulativa

incidensen av medicinskt konstaterad ONJ var 5,7 % (95 % KI: 4,4, 7,3; medianuppföljningstid

20 månader [intervall 0,2–60]) i en patientgrupp som fick XGEVA och 1,4 % (95 % KI: 0,8, 2,3;

medianuppföljningstid 13 månader [intervall 0,1–60]) i en separat patientgrupp som fick zoledronsyra.

Den femåriga kumulativa incidensen för ONJ hos patienter som bytte från zoledronsyra till XGEVA

var 6,6 % (95 % KI: 4,2, 10,0; medianuppföljningstid 13 månader [intervall 0,2–60]).

I en fas III-prövning med patienter med icke-metastaserande prostatacancer (en patientgrupp för

vilken XGEVA inte är indicerad) som genomgått långtidsbehandling på upp till 7 år var incidensen

av konstaterad ONJ (justerad per patientår) 1,1 per 100 patientår under det första behandlingsåret, 3,0

under det andra året och därefter 7,1.

I en öppen, långsiktig, klinisk fas II-prövning bland patienter med jättecellstumör i skelettet (studie 6,

se avsnitt 5.1) konstaterades ONJ hos 6,8 % av patienterna, varav en ungdom (medianantal på

34 doser; intervall: 4 till 116). Vid prövningens slut var dess mediantid inklusive

säkerhetsuppföljningsfasen 60,9 månader (intervall: 0 till 112,6). Incidensen av konstaterad ONJ

(justerad per patientår) var totalt 1,5 per 100 patientår (0,2 per 100 patientår under det första

behandlingsåret, 1,5 under det andra året, 1,8 under det tredje året, 2,1 under det fjärde året, 1,4 under

det femte året och 2,2 därefter). Mediantiden tills ONJ uppträdde var 41 månader (intervall: 11 till 96).

Läkemedelsrelaterade överkänslighetsreaktioner

Efter marknadsintroduktionen har fall av överkänslighet, däribland sällsynta fall av anafylaktiska

reaktioner, rapporterats hos patienter som fått XGEVA.

Atypiska lårbensfrakturer

I det kliniska prövningsprogrammet för osteoporos har atypiska lårbensfrakturer rapporterats som

mindre vanligt förekommande hos patienter som behandlades med XGEVA och risken ökade vid

längre behandlingstid. Dessa händelser har förekommit under behandling och upp till 9 månader efter

avslutad behandling (se avsnitt 4.4).

Muskuloskeletal smärta

Muskuloskeletal smärta, däribland svåra fall, har rapporterats hos patienter som fått XGEVA efter

marknadsintroduktionen. I kliniska prövningar var muskuloskeletal smärta mycket vanligt i både

denosumab- och zoledronsyragruppen. Muskuloskeletal smärta som ledde till att behandlingen avbröts

var ovanlig.

Ny primär malignitet

I den primära dubbelblinda behandlingsfasen av fyra aktivt kontrollerade kliniska fas III-studier på

patienter med avancerad cancer med skelettengagemang rapporterades en ny primär malignitet hos

54/3 691 (1,5 %) av patienterna som behandlades med XGEVA (median exponeringstid på

13,8 månader; intervall: 1,0–51,7) och 33/3 688 (0,9 %) av patienterna som behandlades med

zoledronsyra (median exponeringstid på 12,9 månader; intervall: 1,0–50,8).

Den kumulativa incidensen efter ett år var 1,1 % för denosumab respektive 0,6 % för zoledronsyra.

Inget behandlingsrelaterat mönster för enskilda cancerformer eller cancergrupper kunde ses.

Likenoida utslag orsakade av läkemedel

Likenoida utslag orsakade av läkemedel (t.ex. lichen planus-liknande reaktioner) har rapporterats hos

patienter efter marknadsintroduktionen.

Pediatrisk population

XGEVA studerades i en öppen prövning med 28 skelettmogna ungdomar med jättecellstumör i

skelettet. Baserat på denna mängd begränsad data verkar biverkningsprofilen vara densamma som hos

vuxna.

Kliniskt signifikant hyperkalcemi efter avslutad behandling har rapporterats förekomma hos barn efter

marknadsintroduktionen (se avsnitt 4.4).

Andra särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

I en klinisk studie med patienter som inte hade avancerad cancer, men en gravt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance < 30 ml/min) eller som behandlades med dialys, fanns en högre risk att utveckla

hypokalcemi om de inte fick kalciumtillskott.

Risken för att utveckla hypokalcemi under behandlingen

med XGEVA är högre med ökande grad av nedsatt njurfunktion. I en klinisk studie med patienter som

inte hade långt avancerad cancer utvecklade 19 % av patienterna med kraftigt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance < 30 ml/min) och 63 % som behandlades med dialys hypokalcemi, trots att de tog

kalciumtillskott. Den totala incidensen av kliniskt signifikant hypokalcemi var 9 %.

Medföljande ökningar av paratyreoideahormon (PTH) har också observerats hos patienter som

behandlas med XGEVA och som har kraftigt nedsatt njurfunktion eller som behandlas med dialys.

Övervakning av kalciumnivåerna samt adekvat intag av kalcium och vitamin D är särskilt viktigt för

patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det finns inga erfarenheter av överdosering i kliniska studier. XGEVA har i kliniska studier givits i

doser upp till 180 mg var 4:e vecka och 120 mg varje vecka under 3 veckor.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel för behandling av skelettsjukdomar – övriga medel som påverkar

benvävnad och mineralisering, ATC-kod: M05BX04

Verkningsmekanism

RANKL förekommer som ett transmembranprotein eller som ett lösligt protein. RANKL behövs för

osteoklasters bildning, funktion och överlevnad. Osteoklaster är den enda celltypen som ansvarar för

benresorption. Ökad osteoklastaktivitet, som stimuleras av RANKL, har en nyckelroll vid den

skelettnedbrytning som sker vid metastaser i skelettet och multipelt myelom. Denosumab är en human

monoklonal antikropp (IgG2) som binder med hög affinitet och specificitet till RANKL och förhindrar

interaktionen mellan RANKL och RANK. Det leder i sin tur till en minskning av antalet osteoklaster

och en försämrad osteoklastfunktion, varvid benresorption och cancerinducerad skelettdestruktion

minskar.

Jättecellstumörer i skelettet kännetecknas av neoplastiska stromaceller som uttrycker RANK-liganden

samt osteoklastliknande jätteceller som utrycker RANK. Hos patienter med jättecellstumör i skelettet

binder denosumab till RANK-liganden, vilket signifikant minskar eller eliminerar de

osteoklastliknande jättecellerna. Därmed minskar osteolysen och proliferativ tumörstroma ersätts med

icke-proliferativ, differentierad, ny tät benväv.

Farmakodynamiska effekter

I kliniska fas II-prövningar med patienter med avancerad cancer med skelettengagemang gavs

subkutana doser av XGEVA antingen var 4:e vecka eller var 12:e vecka. Resultatet visade på snabbt

sjunkande markörer för benresorption (uNTx/Cr, serum CTx), med ett medianvärde för sänkningen på

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/158845/2018

EMEA/H/C/002173

Xgeva (denosumab)

Sammanfattning av Xgeva och varför det är godkänt inom EU

Vad är Xgeva och vad används det för?

Xgeva är ett läkemedel som används för att förhindra skelettkomplikationer hos vuxna med avancerad

cancer som spridit sig till skelettet. Exempel på sådana komplikationer är frakturer (benbrott),

ryggmärgskompression (tryck på ryggmärgen som orsakas av skada på omgivande ben) eller

skelettproblem som kräver strålbehandling eller kirurgiska ingrepp.

Xgeva används även för att behandla en typ av skelettcancer som kallas jättecellstumör i skelettet hos

vuxna och ungdomar vars skelett har vuxit färdigt. Det ges till patienter som inte kan behandlas

genom kirurgi eller där kirurgi sannolikt leder till komplikationer.

Xgeva innehåller den aktiva substansen denosumab.

Hur används Xgeva?

Xgeva är receptbelagt. Det finns som en lösning för injektion under huden.

För att förhindra skelettkomplikationer vid cancer som har spridit sig till skelettet ges 120 mg var

fjärde vecka som en enskild injektion under huden i låret, buken (magen) eller överarmen.

Till patienter med jättecellstumör i skelettet injiceras 120 mg under huden en gång i veckan under tre

veckor och sedan en gång var fjärde vecka.

Under behandling med Xgeva ska patienterna ta tillskott av kalcium och vitamin D.

För att få mer information om hur du använder Xgeva, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Xgeva?

Den aktiva substansen i Xgeva, denosumab, är en monoklonal antikropp som har utformats för att

känna igen och fästa vid ett protein som kallas RANKL. Detta protein aktiverar osteoklaster, de celler i

kroppen som medverkar till att bryta ned benvävnaden. Genom att denosumab binder till RANKL och

blockerar det hämmas bildningen av och aktiviteten hos osteoklasterna. Detta leder till minskad

benförlust, vilket gör frakturer och andra allvarliga skelettkomplikationer mindre sannolika. Cellerna i

skelettets jättecellstumör aktiveras också via RANKL, och behandling med denosumab förhindrar att de

växer och bryter ner skelettet, så att normalt skelett kan ersätta tumören.

Vilken nytta med Xgeva har visats i studierna?

Förhindrande av skelettkomplikationer

Xgeva jämfördes med zoledronsyra (ett annat läkemedel som används för att förhindra

skelettkomplikationer) i fyra huvudstudier på patienter med olika typer av cancer som spridit sig till

skelettet.

I alla studier undersöktes risken för patienter att få den första ”skelettrelaterade händelsen” (såsom en

fraktur, tryck på ryggmärgen eller behov av strålbehandling av eller kirurgiska ingrepp i skelettet)

under studiens gång genom att mäta hur lång tid det tog innan denna händelse inträffade.

Den första studien omfattade 2 046 patienter med bröstcancer och den andra studien omfattade 1 901

män med prostatacancer, som inte svarade på hormonell behandling. I dessa studier minskade Xgeva

risken för att utveckla den första skelettrelaterade händelsen med 18 procent jämfört med

zoledronsyra.

Den tredje studien omfattade 1 776 patienter med framskridna solida tumörer i olika delar av kroppen

eller med multipelt myelom (cancer i benmärgen). I denna studie minskade Xgeva risken för att

utveckla den första skelettrelaterade händelsen med 16 procent jämfört med zoledronsyra.

I en annan studie omfattande 1 718 patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom var Xgeva

lika effektivt som zoledronsyra i att fördröja patienternas första skelettrelaterade händelse.

Behandling av jättecellstumör i skelettet

Hos patienter med jättecellstumör i skelettet var Xgeva effektivt för att kontrollera sjukdomen. I två

huvudstudier undersöktes Xgevas effekt på vuxna eller fullvuxna ungdomar med jättecellstumör i

skelettet som inte var lämpliga för kirurgi eller där kirurgi skulle ha resulterat i svåra komplikationer

såsom amputation av en lem.

Den första studien omfattade 37 patienter av vilka 86 procent svarade på behandling med Xgeva. Svar

på behandling definierades som eliminering av minst 90 procent av jättecellerna eller ingen

progression av tillståndet efter 25 veckors behandling.

I den andra studien som omfattade 507 patienter förhindrade behandling med Xgeva kirurgi hos

ungefär hälften (109 av 225) i den grupp där kirurgi skulle ha resulterat i komplikationer. Av de övriga

kunde 84 undergå mindre extensiv kirurgi än tidigare planerat. Hos omkring 20 procent av patienterna

var det möjligt att fullständigt operera bort cancern. För 31 av patienterna försämrades deras sjukdom

under behandlingen.

Vilka är riskerna med Xgeva?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Xgeva (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

hypokalcemi (låg kalciumhalt i blodet), smärta i muskler och skelett, dyspné (svårighet att andas) och

diarré. Andra vanliga biverkningar (uppträder hos upp till 1 av 10 patienter) är utveckling av andra

typer av cancer hos patienter med avancerad cancer, hypofosfatemi (låg halt av fosfat i blodet), kraftig

svettning, tandlossning och osteonekros i käken (skador på benvävnaden i käken, vilket kan leda till

smärta, munsår och tandlossning).

Xgeva får inte ges till patienter vars operationssår efter tand- eller munkirurgi inte har läkt eller till

personer med svår obehandlad hypokalcemi.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Xgeva finns i bipacksedeln.

Varför är Xgeva godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Xgeva är större än riskerna för patienter

med cancer som spritts till skelettet och att det kan godkännas för försäljning i EU.

Läkemedelsmyndigheten noterade att det finns behov av en effektiv behandling för skelettsjukdomar

vid långt framskriden cancer, särskilt för patienter med njurproblem eftersom dagens tillgängliga

behandlingar kan vara toxiska för njurarna. Läkemedelsmyndigheten ansåg att Xgeva är effektivt för att

förhindra skelettrelaterade händelser och var mindre toxiskt för njurarna samt lättare att använda än

nuvarande behandlingar.

För patienter med jättecellstumör i skelettet ansågs det kliniskt viktigt att kunna fullständigt operera

bort tumören efter behandling och att reducera omfattningen av det kirurgiska ingrepp för vissa

patienter. Läkemedelsmyndigheten ansåg att fördelarna med Xgeva vid jättecellstumörer i skelettet

var större än riskerna och rekommenderade att det skulle godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Xgeva?

Företaget som marknadsför Xgeva kommer att tillhandahålla ett kort till patienterna med information

om risken för osteonekros i käken och en uppmaning om att kontakta läkare om de har symtom.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Xgeva har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna om användningen av Xgeva

kontinuerligt. Biverkningar som har rapporterats för Xgeva utvärderas noggrant och nödvändiga

åtgärder för att skydda patienter vidtas.

Mer information om Xgeva

Den 13 juli 2011 beviljades Xgeva ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Xgeva finns på EMA:s webbplats: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 06-2018.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen