Vargatef

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-05-2021

Aktiva substanser:
nintedanib
Tillgänglig från:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC-kod:
L01XE3
INN (International namn):
nintedanib
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Carcinom, Non-Small Cell Lung
Terapeutiska indikationer:
Vargatef är indicerat i kombination med docetaxel för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad, metastaserande eller lokalt recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av tumör adenokarcinomhistologi efter första kemoterapi.
Produktsammanfattning:
Revision: 15
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002569
Tillstånd datum:
2014-11-21
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002569

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

08-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

26-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

26-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

26-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

26-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

08-01-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Vargatef 100 mg mjuka kapslar

nintedanib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Vargatef är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Vargatef

Hur du tar Vargatef

Eventuella biverkningar

Hur Vargatef ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Vargatef är och vad det används för

Vargatef kapslar innehåller den aktiva substansen nintedanib. Nintedanib blockerar aktiviteten hos en

grupp proteiner, som är inblandade i bildningen av nya blodkärl, som cancerceller behöver för att få

blod och syre. Genom att blockera aktiviteten hos proteinerna kan nintedanib hejda tillväxten och

spridningen av cancertumören.

Detta läkemedel används i kombination med ett annat cancerläkemedel (docetaxel) för behandling av

en cancerform i lungorna som kallas icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Det är avsett för vuxna

patienter som har en viss typ av NSCLC (”adenokarcinom”), och som redan har fått en

behandlingscykel med ett annat läkemedel mot denna cancer, men där tumören har börjat växa igen.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Vargatef

Ta inte Vargatef

om du är allergisk mot nintedanib, jordnötter eller soja eller mot något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Vargatef

om du har eller har haft leverproblem, om du har eller har haft blödningsproblem, i synnerhet

om du nyligen har haft en blödning i lungan

om du har eller har haft problem med njurarna eller om en ökad mängd protein har påvisats i

urinen (proteinuri)

om du tar blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin, fenprokumon, heparin eller

acetylsalicylsyra) för att förhindra blodproppar. Behandling med Vargatef kan leda till en ökad

risk för blödning

om du nyligen har opererats eller ska genomgå en operation. Nintedanib kan påverka

sårläkningen. Därför brukar ett uppehåll i behandlingen med Vargatef göras inför en operation.

Din läkare bestämmer när du ska återuppta behandlingen med detta läkemedel.

om du har cancer som har spridit sig till hjärnan

om du har högt blodtryck

om du har eller har haft en aneurysm (förstoring och försvagning av en kärlvägg) eller en

bristning i en kärlvägg

När din läkare får denna information kan det hända att han/hon tar blodprover, till exempel för att

kontrollera din leverfunktion och för att avgöra hur snabbt ditt blod kan koagulera. Läkaren diskuterar

resultaten från proverna med dig och bestämmer om du kan få Vargatef.

När du tar läkemedlet ska du genast tala om för din läkare om

du får diarré. Det är viktigt att behandling påbörjas vid första tecken på diarré (se avsnitt 4)

du får kräkningar eller känner dig sjuk (illamående)

om du har oförklarade symtom såsom gulnande hud eller ögonvitor (gulsot), mörk eller brun

(tefärgad) urin, högersidig smärta i övre delen av magen (buken), ökad benägenhet för blödning

eller blåmärken eller trötthetskänsla. Detta kan vara tecken på allvarliga leverproblem.

om du får feber, frossa, snabba hjärtslag eller känner dig andfådd. Dessa kan vara tecken på

infektion eller blodförgiftning (sepsis) (se avsnitt 4)

om du får svår smärta i magtrakten, feber, frossa, illamående, kräkningar, hård bukvägg eller

uppkördhetskänsla, eftersom detta kan vara symtom på ett hål i tarmväggen (”gastrointestinal

perforation”);

om du får smärta, svullnad, rodnad, värmekänsla i en arm eller ett ben eller om du får

bröstsmärta och svårigheter att andas, eftersom det kan vara symtom på en blodpropp i en ven

om du får en större blödning

om du känner tryck eller smärta i bröstet, i typfallet på vänster sida av kroppen, smärta i halsen,

käken, axeln eller armen, snabba hjärtslag, andnöd, illamående, kräkningar, eftersom detta kan

vara symtom på en hjärtinfarkt

om någon eller några av de biverkningar som du eventuellt får (se avsnitt 4) blir allvarlig(a)

Barn och ungdomar

Detta läkemedel har inte studerats på barn och ungdomar och är därför inte avsett att tas av barn och

ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Vargatef

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Detta läkemedel kan störa, eller störas av, vissa andra läkemedel. Följande läkemedel kan öka

blodnivåerna av nintedanib, den aktiva substansen i Vargatef, och därmed öka risken för biverkningar

(se avsnitt 4):

Ketokonazol (används mot svampinfektioner)

Erytromycin (används mot bakterieinfektioner)

Följande läkemedel kan sänka blodnivåerna av nintedanib och därmed leda till att Vargatef får sämre

effekt:

Rifampicin (ett antibiotikum som används mot tuberkulos)

Karbamazepin, fenytoin (används mot krampanfall)

Johannesört (ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel mot lätt nedstämdhet)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Ta inte detta läkemedel under graviditet, eftersom det kan skada det ofödda barnet och orsaka

fosterskador.

Preventivmedel

Kvinnor som kan bli gravida måste använda ett mycket effektivt preventivmedel för att förhindra

graviditet när de börjar ta Vargatef, medan de tar Vargatef och i minst 3 månader efter att de

avslutat behandlingen.

Du ska diskutera med din läkare vilka preventivmedel som passar bäst för dig.

Kräkning och/eller diarré eller andra mag-tarmbesvär kan påverka upptaget av hormonella

preventivmedel som tas via munnen, t.ex. p-piller, och kan minska deras effekt. Om du upplever

dessa tillstånd ska du därför tala med läkaren för att diskutera ett alternativt, mer lämpligt

preventivmedel.

Tala omedelbart om för läkare eller apotekspersonal om du blir gravid eller tror att du kan vara

gravid under behandlingen med Vargatef.

Amning

Det är inte känt om läkemedlet går över i bröstmjölken och kan skada ett barn som ammas. Därför får

kvinnor inte amma medan de behandlas med Vargatef.

Fertilitet

Effekten av detta läkemedel på fertiliteten (fruktsamheten) hos människa har inte undersökts.

Körförmåga och användning av maskiner

Vargatef kan ha en mindre påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du ska

inte köra bil eller använda maskiner om du känner dig sjuk.

Vargatef innehåller soja

Kapslarna innehåller sojalecitin. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta

läkemedel.

3.

Hur du tar Vargatef

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Ta inte Vargatef samma dag som du får din kemoterapibehandling med docetaxel.

Svälj kapslarna hela med vatten. Du får inte tugga dem. Rekommendationen är att du tar kapslarna

tillsammans med mat, det vill säga under eller omedelbart före eller efter en måltid.

Kapseln får inte öppnas eller krossas (se avsnitt 5).

Den rekommenderade dosen är fyra kapslar per dag (det vill säga totalt 400 mg nintedanib per dag).

Ta inte mer än den dosen.

Denna dygnsdos ska delas upp på två doser à två kapslar med cirka 12 timmars mellanrum, till

exempel två kapslar på morgonen och två kapslar på kvällen. Ta dessa båda doser vid ungefär samma

tid varje dag. Genom att ta läkemedlet på det sättet är du säker på att hela tiden ha en jämn mängd

nintedanib i kroppen.

Dosminskning

Om du inte kan tåla den rekommenderade dosen på 400 mg per dag på grund av biverkningar (se

avsnitt 4), kan din läkare minska den dagliga dosen av Vargatef. Minska inte dosen och avbryt inte

behandlingen själv utan att först rådgöra med din läkare!

Din läkare kan minska din rekommenderade dos till 300 mg per dag (två kapslar à 150 mg). I så fall

skriver läkaren ut Vargatef 150 mg mjuka kapslar för din behandling.

Vid behov kan din läkare ytterligare minska din dagliga dos till 200 mg per dag (två kapslar à

100 mg). Om det skulle hända skriver läkaren ett recept på den rätta kapselstyrkan.

I båda fallen ska du ta en kapsel med rätt styrka två gånger dagligen med cirka 12 timmars mellanrum

tillsammans med mat (till exempel på morgonen och på kvällen) vid ungefär samma tid varje dag.

Om din läkare har avslutat din kemoterapi med docetaxel ska du fortsätta att ta Vargatef två gånger per

dag.

Om du har tagit för stor mängd av Vargatef

Kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart.

Om du har glömt att ta Vargatef

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos av Vargatef som planerat vid nästa

ordinarie tidpunkt och i den dos som läkaren eller apotekspersonalen har rekommenderat.

Om du slutar att ta Vargatef

Sluta inte att ta Vargatef utan att först rådgöra med din läkare. Det är viktigt att du tar detta läkemedel

varje dag, så länge som din läkare ordinerar det. Om du inte tar detta läkemedel enligt din läkares

anvisningar, kan det hända att den här cancerbehandlingen inte fungerar som den ska.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Du måste vara särskilt uppmärksam om du får följande biverkningar under behandlingen med

Vargatef:

Diarré (mycket vanligt, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Diarré kan leda till att kroppen förlorar vätska och viktiga salter (elektrolyter, såsom natrium eller

kalium). Vid första tecken på diarré ska du dricka mycket vätska och omedelbart kontakta din läkare.

Påbörja lämplig anti-diarrébehandling, t.ex. med loperamid, så snart som möjligt efter att du har

kontaktat läkaren.

Febril neutropeni och sepsis (vanligt, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Behandling med Vargatef kan leda till ett minskat antal av en viss typ av vita blodkroppar

(neutropeni). Det är celler som är viktiga för kroppens försvar mot bakterie- och svampinfektioner.

Som en följd av neutropenin kan man få feber (febril neutropeni) och blodförgiftning (sepsis). Tala

omedelbart om för din läkare om du får feber, frossa, snabba hjärtslag eller känner dig andfådd.

Under behandlingen med Vargatef kommer din läkare regelbundet att kontrollera ditt blod och

undersöka dig för att se om du har några tecken på infektion, såsom inflammation, feber eller trötthet.

Följande biverkningar observerades under behandling med detta läkemedel:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Diarré – se ovan

Smärtsamma domningar och/eller stickningar i fingrar och tår (perifer neuropati)

Illamående

Kräkningar

Smärta i buken

Blödning

Minskning av antalet vita blodkroppar (neutropeni)

Inflammation i matspjälkningskanalens slemhinnor, inklusive olika typer av sår i munnen

(mukosit, inklusive stomatit)

Hudutslag

Minskad aptit

Elektrolytobalans (störda saltnivåer)

Förhöjda leverenzymvärden (alanin-aminotransferas, aspartat-aminotransferas, alkaliskt fosfatas

i blodet) i blodet, vilket kan ses i blodprover

Håravfall (alopeci)

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Blodförgiftning (sepsis) – se ovan

Minskning av antalet vita blodkroppar i kombination med feber (febril neutropeni)

Blodproppar i venerna (venös tromboembolism), särskilt i benen (symtom inkluderar smärta,

rodnad, svullnad och värmekänsla i en arm eller ett ben), som kan förflytta sig via blodkärl till

lungorna och orsaka bröstsmärta och svårigheter att andas (sök omedelbart läkare om du märker

något av dessa symtom)

Högt blodtryck (hypertoni)

Vätskeförlust (dehydrering)

Abscesser (bölder)

Lågt antal blodplättar (trombocytopeni)

Gulsot (hyperbilirubinemi)

Förhöjda leverenzymvärden (gamma-glutamyltransferas) i blodet, vilket kan ses i blodprover

Viktminskning

Klåda

Huvudvärk

Ökad mängd protein i urinen (proteinuri)

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Att det uppstår hål i tarmväggen (gastrointestinal perforation)

Allvarliga leverproblem

Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

Hjärtinfarkt

Njursvikt

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Inflammation i tjocktarmen

En förstoring och försvagning av en kärlvägg eller en bristning i en kärlvägg (aneurysmer och

arteriella dissektioner)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Vargatef ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartong, yttre omslag och blister. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Använd inte detta läkemedel om du märker att blistern som innehåller kapslarna är öppnad eller att en

kapsel är trasig.

Om du kommer i kontakt med innehållet i kapseln ska du omedelbart tvätta händerna med rikligt med

vatten (se avsnitt 3).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nintedanib. Varje mjuk kapsel innehåller 100 mg nintedanib (som esilat).

Hjälpämnena är:

Kapselinnehåll:

Triglycerider, medellånga kedjor; hårdfett; sojalecitin (E322)

Kapselhölje:

Gelatin, glycerol (85 %), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172),

gul järnoxid (E172)

Tryckfärg:

Shellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vargatef 100 mg mjuka kapslar (kapslar) är persikofärgade, ogenomskinliga, avlånga kapslar med

Boehringer Ingelheims företagssymbol och ”100” tryckt i svart på ena sidan.

Det finns tre olika förpackningsstorlekar av Vargatef 100 mg mjuka kapslar:

En kartong som innehåller 60 kapslar (6 aluminiumblister som var och en innehåller 10

kapslar).

En kartong som innehåller 120 kapslar (12 aluminiumblister som var och en innehåller 10

kapslar).

En multiförpackning som innehåller 120 kapslar (2 kartonger med 60 kapslar vardera

sammanhållna av en omslagsfolie).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar av Vargatef 100 mg mjuka kapslar att

marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Tillverkare

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Boehringer Ingelheim France

100-104 Avenue de France

75013 Paris

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 5 2595942

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Bipacksedel: Information till patienten

Vargatef 150 mg mjuka kapslar

nintedanib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Vargatef är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Vargatef

Hur du tar Vargatef

Eventuella biverkningar

Hur Vargatef ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Vargatef är och vad det används för

Vargatef kapslar innehåller den aktiva substansen nintedanib. Nintedanib blockerar aktiviteten hos en

grupp proteiner, som är inblandade i bildningen av nya blodkärl, som cancerceller behöver för att få

blod och syre. Genom att blockera aktiviteten hos proteinerna kan nintedanib hejda tillväxten och

spridningen av cancertumören.

Detta läkemedel används i kombination med ett annat cancerläkemedel (docetaxel) för behandling av

en cancerform i lungorna som kallas icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Det är avsett för vuxna

patienter som har en viss typ av NSCLC (”adenokarcinom”), och som redan har fått en

behandlingscykel med ett annat läkemedel mot denna cancer, men där tumören har börjat växa igen.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Vargatef

Ta inte Vargatef

om du är allergisk mot nintedanib, mot jordnötter eller soja eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Vargatef

om du har eller har haft leverproblem, om du har eller har haft blödningsproblem, i synnerhet

om du nyligen har haft en blödning i lungan

om du har eller har haft problem med njurarna eller om en ökad mängd protein har påvisats i

urinen (proteinuri)

om du tar blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin, fenprokumon, heparin eller

acetylsalicylsyra) för att förhindra blodproppar. Behandling med Vargatef kan leda till en ökad

risk för blödning

om du nyligen har opererats eller ska genomgå en operation. Nintedanib kan påverka

sårläkningen. Därför brukar ett uppehåll i behandlingen med Vargatef göras inför en operation.

Din läkare bestämmer när du ska återuppta behandlingen med detta läkemedel

om du har cancer som har spridit sig till hjärnan

om du har högt blodtryck

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Vargatef 100 mg mjuka kapslar

Vargatef 150 mg mjuka kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Vargatef 100 mg mjuka kapslar

Varje mjuk kapsel innehåller 100 mg nintedanib (som esilat).

Hjälpämnen med känd effekt

Varje kapsel innehåller 1,2 mg sojalecitin.

Vargatef 150 mg mjuka kapslar

Varje mjuk kapsel innehåller 150 mg nintedanib (som esilat).

Hjälpämnen med känd effekt

Varje kapsel innehåller 1,8 mg sojalecitin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Mjuk kapsel (kapsel).

Vargatef 100 mg mjuka kapslar

Persikofärgad, ogenomskinlig, avlång mjuk gelatinkapsel med Boehringer Ingelheims företagssymbol

och ”100” tryckt i svart på ena sidan.

Vargatef 150 mg mjuka kapslar

Brun, ogenomskinlig, avlång mjuk gelatinkapsel med Boehringer Ingelheims företagssymbol

och ”150” tryckt i svart på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Vargatef är avsett för användning i kombination med docetaxel för behandling av vuxna patienter med

lokalt avancerad, metastaserande eller lokalt recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med

en tumörhistologi av typen adenokarcinom, efter första linjens kemoterapi.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Vargatef ska sättas in och övervakas av en läkare med erfarenhet av användning av

cancerbehandling.

Dosering

Rekommenderad dos av nintedanib är 200 mg två gånger dagligen administrerat med cirka 12 timmars

mellanrum, på dag 2 till 21 i en vanlig 21-dagars behandlingscykel med docetaxel.

Vargatef får inte tas samma dag som kemoterapin med docetaxel administreras (= dag 1).

Om man glömmer en dos av nintedanib, ska administreringen återupptas vid nästa schemalagda

tidpunkt, i rekommenderad dos. De enskilda dagliga doserna av nintedanib får inte ökas utöver den

rekommenderade dosen för att kompensera för glömda doser. Den rekommenderade maximala dagliga

dosen på 400 mg bör inte överskridas.

Patienterna kan fortsätta behandlingen med nintedanib efter att docetaxel har satts ut, så länge klinisk

nytta ses eller tills oacceptabla toxiska effekter uppkommer.

För dosering, administreringssätt och dosjustering av docetaxel hänvisas till motsvarande

produktinformation för docetaxel.

Dosjusteringar

Som första åtgärd för hantering av biverkningar (se Tabell 1 och 2) bör behandlingen med nintedanib

tillfälligt avbrytas tills de specifika biverkningarna har klingat av till nivåer som möjliggör fortsatt

behandling (till grad 1 eller utgångsläget).

Nintedanibbehandlingen kan återupptas med reducerad dos. Dosjusteringar i steg om 100 mg per dygn

(d.v.s. en reduktion på 50 mg per administreringstillfälle) baserade på individuell säkerhet och

tolerabilitet rekommenderas enligt beskrivningen i Tabell 1 och Tabell 2.

Om biverkningen/biverkningarna fortfarande kvarstår, d.v.s. om patienten inte tolererar 100 mg två

gånger dagligen, ska behandlingen med Vargatef sättas ut permanent. I händelse av specifika

höjningar av aspartataminotransferas (ASAT)/ alaninaminotransferas (ALAT) till > 3 x övre

normalgränsen (ULN) i kombination med en höjning av totalt bilirubin till ≥ 2 x ULN och alkaliskt

fosfatas (ALP) < 2 x ULN (se tabell 2) ska behandlingen med Vargatef avbrytas. Om ingen annan

orsak kan fastställas, ska behandlingen med Vargatef sättas ut permanent (se även avsnitt 4.4).

Tabell 1:

Rekommenderade dosjusteringar för Vargatef (nintedanib) i händelse av diarré,

kräkningar och andra icke-hematologiska eller hematologiska biverkningar

Biverkning enligt CTCAE*

Dosjustering

Diarré ≥ grad 2 under mer än 7 dagar i följd trots

antidiarrébehandling

ELLER

Diarré ≥ grad 3 trots antidiarrébehandling

Efter att behandlingen har satts ut och patienten

återhämtat sig till grad 1 eller utgångsläget,

reduktion av dosen från 200 mg två gånger

dagligen till 150 mg två gånger dagligen och

– om en andra dosreduktion bedöms nödvändig –

från 150 mg två gånger dagligen till 100 mg två

gånger dagligen.

Kräkningar ≥ grad 2

OCH/ELLER

Illamående ≥ grad 3

trots antiemetisk behandling

Annan icke-hematologisk eller hematologisk

biverkning av ≥ grad 3

CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events

Tabell 2:

Rekommenderade dosjusteringar för Vargatef (nintedanib) i händelse av ASAT-

och/eller ALAT-och bilirubinhöjningar

Stegringar av ASAT/ALAT och bilirubin

Dosjustering

Höjning av ASAT och/eller ALAT till > 2,5 x

ULN i kombination med totalbilirubinhöjning till

≥ 1,5 x ULN

ELLER

Höjning av ASAT och/eller ALAT till > 5

x ULN

Efter att behandlingen har satts ut och

transaminasvärdena har återgått till ≤ 2,5 x ULN

i kombination med att bilirubin återgått till det

normala, reduktion av dosen från 200 mg två

gånger dagligen till 150 mg två gånger dagligen

och – om en andra dosreduktion bedöms

nödvändig – från 150 mg två gånger dagligen till

100 mg två gånger dagligen.

Höjning av ASAT och/eller ALAT till > 3 x

ULN i kombination med en höjning av totalt

bilirubin till ≥ 2 x ULN och ALP < 2 x ULN

Om ingen annan orsak kan fastställas, ska

behandlingen med Vargatef sättas ut permanent.

ASAT: aspartataminotransferas; ALAT: alaninaminotransferas;

ALP: alkaliskt fosfatas ULN: övre normalgräns

Särskilda populationer

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Vargatef för barn i åldern 0 till 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Äldre patienter (≥ 65 år)

Inga generella skillnader i säkerhet och effekt observerades för äldre patienter.

I den pivotala prövningen 1199.13 var 85 patienter (12,9 % av patienterna med

adenokarcinomhistologi) ≥ 70 år (medianålder: 72 år, intervall: 70-80 år) (se avsnitt 5.1).

Ingen justering av den initiala doseringen krävs baserat på patientens ålder (se avsnitt 5.2).

Ras och kroppsvikt

Baserat på populationsfarmakokinetiska analyser krävs inga a priori-dosjusteringar av Vargatef (se

avsnitt 5.2). Säkerhetsdata för svarta och afroamerikanska patienter är begränsade.

Nedsatt njurfunktion

Mindre än 1 % av en singeldos nintedanib utsöndras via njurarna (se avsnitt 5.2). Det behövs ingen

justering av startdosen för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Säkerhet, effekt och

farmakokinetik för nintedanib har inte studerats hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance <30 ml/min).

Nedsatt leverfunktion

Nintedanib elimineras främst genom utsöndring med galla/faeces (> 90 %). Ökad exponering för

patienter med nedsatt leverfunktion (Child Pugh A, Child Pugh B; se avsnitt 5.2). Det behövs ingen

justering av startdosen för patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child Pugh A) baserat på kliniska

data. Begränsade säkerhetsdata från 9 patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child Pugh B) är

otillräckliga för att karakterisera denna population. Säkerhet, effekt och farmakokinetik för nintedanib

har inte studerats hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (Child Pugh C). Behandling med

Vargatef rekommenderas ej för patienter med måttligt (Child Pugh B) eller kraftigt (Child Pugh C)

nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Administreringssätt

Vargatef kapslar ska tas oralt, helst med mat, sväljas hela med vatten och får inte tuggas. Kapseln ska

inte öppnas eller krossas (se avsnitt 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot nintedanib, mot jordnötter eller soja eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Magtarmkanalen

Diarré var den vanligaste rapporterade gastrointestinala biverkningen och visade sig tidsmässigt i nära

relation till administreringen av docetaxel (se avsnitt 4.8). I den kliniska studien LUME-Lung 1 (se

avsnitt 5.1) fick majoriteten av patienterna lindrig till måttlig diarré. Allvarliga fall av diarré som leder

till dehydrering och elektrolytrubbningar har rapporterats med nintedanib efter att produkten

introducerats på marknaden. Diarrén bör behandlas vid första tecken, med adekvat hydrering och

antidiarroiska läkemedel, t.ex. loperamid, och kan kräva uppehåll, dosreduktion eller utsättning av

behandlingen med Vargatef (se avsnitt 4.2).

Illamående och kräkningar, oftast av lindrig till måttlig svårighetsgrad, var ofta rapporterade

gastrointestinala biverkningar (se avsnitt 4.8). Uppehåll, dosreduktion eller utsättning av behandlingen

med Vargatef (se avsnitt 4.2) kan krävas, trots lämplig understödjande vård. Den understödjande

vården vid illamående och kräkningar kan omfatta läkemedel med antiemetiska egenskaper, t.ex.

glukokortikoider, antihistaminer eller 5-HT3-receptorantagonister och adekvat hydrering.

I händelse av dehydrering krävs administrering av elektrolyter och vätska. Plasmanivåerna av

elektrolyter bör monitoreras, om gastrointestinala biverkningar av denna typ uppträder. Uppehåll,

dosreduktion eller utsättning av behandlingen med Vargatef kan krävas (se avsnitt 4.2).

Neutropeni och sepsis

En högre frekvens av neutropeni av CTCAE-grad ≥ 3 observerades hos patienter som behandlades

med Vargatef i kombination med docetaxel, jämfört med behandling med enbart docetaxel.

Efterföljande komplikationer som sepsis eller febril neutropeni har observerats (inklusive dödsfall).

Blodstatus bör monitoreras under behandlingen, i synnerhet vid kombinationsbehandling med

docetaxel. Täta kontroller av fullständigt blodstatus bör göras i början av varje behandlingscykel och

runt nadir för patienter som får behandling med nintedanib i kombination med docetaxel, samt när

detta är kliniskt indicerat efter administrering av den sista kombinationscykeln.

Leverfunktion

På grund av ökad exponering kan risken för biverkningar vara förhöjd hos patienter med lätt nedsatt

leverfunktion (Child Pugh A; se avsnitt 4.2 och 5.2). Begränsade säkerhetsdata finns från 9 patienter

med hepatocellulärt karcinom och måttligt nedsatt leverfunktion klassificerad som Child Pugh B.

Även om inga oväntade fynd om säkerhet rapporterades för dessa patienter finns det inte tillräckligt

med data för att rekommendera att patienter med måttligt nedsatt leverfunktion behandlas. Effekten av

nintedanib har inte undersökts hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child Pugh B).

Säkerhet, effekt och farmakokinetik för nintedanib har inte studerats hos patienter med kraftigt nedsatt

leverfunktion (Child Pugh C). Behandling med Vargatef rekommenderas inte för patienter med

måttligt eller kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2).

Fall av läkemedelsframkallad leverskada har observerats vid behandling med nintedanib, inklusive

allvarlig leverskada med dödlig utgång. Stegringar av leverenzymer (ALAT, ASAT, ALP, gamma-

glutamyltransferas [GGT]) och bilirubin var i allmänhet reversibla efter dossänkning eller

behandlingsavbrott i huvuddelen av fallen.

Transaminas-, ALP- och bilirubinnivåer bör undersökas innan kombinationsbehandling med Vargatef

plus docetaxel påbörjas. Värdena bör monitoreras när detta är kliniskt indicerat, eller periodvis under

behandlingen, d.v.s. i kombinationsfasen med docetaxel i början av varje behandlingscykel, och en

gång i månaden om behandlingen med Vargatef fortsätter som monoterapi efter att docetaxel har satts

Om relevanta stegringar av leverenzymer uppmäts, kan uppehåll, dosreduktion eller utsättning av

behandlingen med Vargatef krävas (se avsnitt 4.2). Alternativa orsaker till leverenzymstegringarna bör

undersökas och lämpliga åtgärder vid behov vidtas. I händelse av specifika förändringar av

levervärdena (ASAT/ALAT > 3 x ULN; totalt bilirubin ≥ 2 x ULN och ALP < 2 x ULN) ska

behandlingen med Vargatef avbrytas. Om ingen annan orsak kan fastställas, ska behandlingen med

Vargatef sättas ut permanent (se avsnitt 4.2).

Patienter med låg kroppsvikt (< 65 kg), asiatiska och kvinnliga patienter har en högre risk för förhöjda

leverenzymer. Nintedanibexponeringen ökade linjärt med patientålder, vilket också kan leda till en

högre risk att utveckla förhöjda leverenzymer (se avsnitt 5.2). Noggrann monitorering rekommenderas

för patienter med dessa riskfaktorer.

Njurfunktion

Fall av nedsatt njurfunktion/njursvikt, även med dödlig utgång, har rapporterats vid användning av

nintedanib (se avsnitt 4.8).

Patienter ska monitoreras under behandling med nintedanib, med särskild uppmärksamhet på patienter

med riskfaktorer för nedsatt njurfunktion/njursvikt. I händelse av nedsatt njurfunktion/njursvikt ska

justering av behandling övervägas (se dosjusteringar under avsnitt 4.2).

Blödning

VEGFR-hämning kan vara förenad med en ökad risk för blödning. I den kliniska studien (LUME-

Lung 1, se avsnitt 5.1) med Vargatef var frekvensen av blödning jämförbar i de båda

behandlingsarmarna (se avsnitt 4.8). Lindrig till måttlig näsblödning var den vanligaste

blödningshändelsen. Majoriteten av de fatala blödningshändelserna var tumörassocierade. Det förelåg

inga obalanser för blödningar i luftvägarna eller fatala blödningar och ingen intracerebral blödning

rapporterades.

Patienter som nyligen hade haft lungblödning (> 2,5 ml rött blod) samt patienter med centralt belägna

tumörer med radiologiska tecken på lokal invasion av större blodkärl eller radiologiska tecken på

kaviterande eller nekrotiska tumörer exkluderades från de kliniska studierna. Därför rekommenderas ej

behandling av dessa patienter med Vargatef.

Icke-allvarliga och allvarliga blödningshändelser, varav vissa var dödliga, har rapporterats efter att

produkten introducerats på marknaden. Bland dessa ingick både patienter med eller utan behandling

med blodförtunnande medel eller andra läkemedel som kan orsaka blödning (för kliniska studiedata, se

även ”Terapeutisk antikoagulation” nedan). Vid blödning ska dosjustering, uppehåll eller utsättning

övervägas baserat på klinisk bedömning (se avsnitt 4.2). Blödningshändelser efter

marknadsintroduktion inkluderar, men är inte begränsade till, organsystemen magtarmkanalen,

andningsvägarna och centrala nervsystemet. Andningsvägarna drabbades oftast.

Terapeutisk antikoagulation

Det finns inga tillgängliga data från kliniska studier för patienter med ärftlig benägenhet för blödning

eller för patienter som får en full dos av antikoagulativ behandling innan behandlingen med Vargatef

påbörjas (för erfarenhet efter att produkten introducerats på marknaden, se ”Blödning” ovan). Hos

patienter med kontinuerlig lågdosbehandling med lågmolekylära hepariner eller acetylsalicylsyra sågs

ingen ökad blödningsfrekvens. Patienter som utvecklade tromboemboliska händelser under

behandlingen och som krävde antikoagulantiabehandling tilläts fortsätta med Vargatef och uppvisade

inte någon ökad frekvens av blödningshändelser. Patienter som samtidigt tar antikoagulantia, såsom

warfarin eller fenprokumon, måste monitoreras regelbundet med avseende på förändringar i

protrombintid, international normalized ratio (INR) och kliniska blödningsepisoder.

Hjärnmetastaser

Stabila hjärnmetastaser

Ingen ökad frekvens av cerebral blödning sågs hos patienter med adekvat förbehandlade

hjärnmetastaser som hade varit stabila i ≥ 4 veckor innan behandlingen med Vargatef påbörjades.

Dock bör dessa patienter monitoreras noga för tecken och symtom på cerebral blödning.

Aktiva hjärnmetastaser

Patienter med aktiva hjärnmetastaser exkluderades från de kliniska studierna och behandling med

Vargatef rekommenderas inte till denna patientgrupp.

Venös tromboembolism

Patienter som behandlas med Vargatef har en ökad risk för venös tromboembolism inklusive

lungemboli och djup ventrombos. Patienterna bör monitoreras noga för tromboemboliska händelser.

Särskild försiktighet ska iakttas hos patienter med ytterligare riskfaktorer för tromboemboliska

händelser. Vargatef ska sättas ut hos patienter med livshotande venösa tromboemboliska reaktioner.

Arteriella tromboemboliska händelser

Frekvensen av arteriella tromboemboliska händelser var jämförbar mellan de båda

behandlingsarmarna i fas 3-prövningen 1199.13 (LUME-Lung 1). Patienter som nyligen hade haft

hjärtinfarkt eller stroke exkluderades från denna prövning. Dock sågs en ökad frekvens av arteriella

tromboemboliska händelser hos patienter med idiopatisk lungfibros (IPF) när dessa behandlades med

nintedanib i monoterapi. Iaktta försiktighet vid behandling av patienter med en förhöjd kardiovaskulär

risk, inklusive känd kranskärlssjukdom. Behandlingsuppehåll bör övervägas hos patienter som

utvecklar tecken eller symtom på akut myokardischemi.

Aneurysmer och arteriella dissektioner

Användningen av VEGF-hämmare till patienter med eller utan hypertoni kan främja bildningen av

aneurysmer och/eller arteriella dissektioner. Denna risk ska noga övervägas innan Vargatef sätts in hos

patienter med riskfaktorer såsom hypertoni eller tidigare aneurysm.

Gastrointestinala perforationer

Frekvensen av gastrointestinala perforationer var jämförbar mellan behandlingsarmarna i den kliniska

prövningen. Baserat på verkningsmekanismen kan dock patienter som behandlas med Vargatef

eventuellt ha en ökad risk för gastrointestinala perforationer. Fall av gastrointestinala perforationer,

varav vissa var dödliga, har rapporterats efter att produkten introducerats på marknaden. Särskild

försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter som har anamnes på tidigare bukkirurgi eller som

nyligen fått en perforation av hålorgan. Vargatef bör därför tidigast sättas in minst 4 veckor efter en

större operation. Behandlingen med Vargatef ska sättas ut permanent hos patienter som utvecklar

gastrointestinal perforation.

Nefrotisk proteinuri

Mycket få fall av nefrotisk proteinuri har rapporterats efter att produkten introducerats på marknaden.

I enskilda fall överensstämde histologiska fynd med glomerulär mikroangiopati med eller utan renala

tromboser. Reversering av symtom har observerats efter utsättning av Vargatef. Behandlingsuppehåll

ska övervägas hos patienter som utvecklar tecken eller symtom på nefrotiskt syndrom.

Sårläkningskomplikationer

Baserat på verkningsmekanismen kan nintedanib eventuellt försämra sårläkning. Ingen ökad frekvens

av försämrad sårläkning observerades i LUME-Lung 1-studien. Inga särskilda prövningar som

undersöker effekten av nintedanib på sårläkning har utförts. Behandling med Vargatef bör därför

endast påbörjas eller – i händelse av ett perioperativt uppehåll – återupptas baserat på en klinisk

bedömning av adekvat sårläkning.

Effekt på QT-intervallet

Ingen QT-förlängning observerades för nintedanib i det kliniska prövningsprogrammet (se avsnitt 5.1).

Eftersom flera andra tyrosinkinashämmare är kända för att påverka QT, måste försiktighet iakttas när

nintedanib administreras till patienter som skulle kunna utveckla QTc-förlängning.

Allergisk reaktion

Dietära sojaprodukter är kända för att orsaka allergiska reaktioner inklusive svår anafylaxi hos

personer med sojaallergi. Patienter med känd allergi mot jordnötsprotein löper en förhöjd risk för

svåra reaktioner mot sojapreparat.

Särskilda populationer

I prövningen 1199.13 (LUME-Lung 1) förelåg en högre frekvens av allvarliga biverkningar hos

patienter som behandlades med nintedanib plus docetaxel och hade en kroppsvikt under 50 kg jämfört

med patienter med en vikt ≥ 50 kg; emellertid var antalet patienter med en kroppsvikt under 50 kg

litet. Därför rekommenderas noggrann monitorering av patienter som väger < 50 kg.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

P-glykoprotein (P-gp)

Nintedanib är ett substrat för P-gp (se avsnitt 5.2). Samtidig behandling med den potenta P-gp-

hämmaren ketokonazol ökade exponeringen för nintedanib 1,61 gånger baserat på AUC och 1,83

gånger baserat på C

i en särskild studie av interaktioner med andra läkemedel. I en studie av

läkemedelsinteraktioner med den potenta P-gp-induceraren rifampicin minskade exponeringen för

nintedanib till 50,3 % baserat på AUC och till 60,3 % baserat på C

vid samtidig administrering med

rifampicin jämfört med administrering av enbart nintedanib. Om potenta P-gp-hämmare (t.ex.

ketokonazol eller erytromycin) administreras samtidigt med nintedanib kan de öka exponeringen för

nintedanib. I sådana fall bör patienterna monitoreras noggrant med avseende på tolerabiliteten för

nintedanib. Hanteringen av biverkningar kan kräva uppehåll, dosreduktion eller utsättning av

behandlingen med Vargatef (se avsnitt 4.2).

Potenta P-gp-inducerare (t.ex. rifampicin, karbamazepin, fenytoin och johannesört) kan minska

exponeringen för nintedanib. Samtidig administrering med nintedanib måste alltid övervägas noggrant.

Cytokrom (CYP)-enzymer

Endast en mindre del av metaboliseringen av nintedanib utgjordes av CYP-reaktionsvägar. Nintedanib

och dess metaboliter, den fria syramolekylen BIBF 1202 och dess glukuronid BIBF 1202-glukuronid,

varken hämmade eller inducerade CYP-enzymer i prekliniska studier (se avsnitt 5.2). Sannolikheten

för läkemedelsinteraktioner med nintedanib baserade på CYP-metabolisering anses därför vara låg.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Samtidig administrering av nintedanib och docetaxel (75 mg/m²) påverkade inte farmakokinetiken för

någotdera läkemedlet i någon relevant utsträckning.

Samtidig administrering av nintedanib och orala hormonella preventivmedel påverkade inte

farmakokinetiken för orala hormonella preventivmedel i någon relevant utsträckning (se avsnitt 5.2).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/Preventivmedel

Nintedanib kan orsaka fosterskador hos människa (se avsnitt 5.3). Fertila kvinnor ska rådas att undvika

att bli gravida medan behandling med Vargatef pågår och att använda mycket effektiva

preventivmedel vid behandlingsstart, under behandlingen och i minst 3 månader efter den sista dosen

av Vargatef. Nintedanib har inte någon relevant påverkan på plasmaexponeringen av etinylöstradiol

och levonorgestrel (se avsnitt 5.2). Effekten av orala hormonella preventivmedel kan minska vid

kräkning och/eller diarré eller andra tillstånd då absorptionen kan vara påverkad. Kvinnor som tar

orala hormonella preventivmedel och upplever dessa tillstånd ska rådas att använda ett alternativt

mycket effektivt preventivmedel.

Graviditet

Det finns ingen information från användningen av Vargatef i gravida kvinnor, men prekliniska

djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter för denna aktiva substans (se avsnitt 5.3).

Eftersom nintedanib kan orsaka fosterskador även hos människor, bör det användas under graviditet

endast då det kliniska tillståndet kräver behandling. Graviditetstest bör utföras åtminstone inför

behandlingen med Vargatef.

Kvinnliga patienter bör uppmanas att kontakta läkare eller apotekspersonal om de blir gravida under

behandlingen med Vargatef.

Om patienten blir gravid under behandling med Vargatef, ska hon upplysas om den potentiella risken

för fostret. Utsättning av Vargatefbehandlingen bör övervägas.

Amning

Det finns ingen information om nintedanib och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk.

Prekliniska studier har visat att små mängder av nintedanib och dess metaboliter (≤ 0,5 % av den

administrerade dosen) utsöndrades i mjölk hos digivande råttor. En risk för barn som ammas kan inte

uteslutas. Amning ska avbrytas under behandling med Vargatef.

Fertilitet

Baserat på prekliniska undersökningar finns det inga belägg för någon nedsättning av manlig fertilitet

(se avsnitt 5.3). Det finns inga tillgängliga data från människor eller djur rörande potentiella effekter

av nintedanib på kvinnlig fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vargatef har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienterna bör

tillrådas att vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner under behandlingen med

Vargatef.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerhetsuppgifterna i avsnitten nedan är baserade på den globala, dubbelblinda randomiserade

pivotala fas 3-studien 1199.13 (LUME-Lung 1), som jämförde behandling med nintedanib plus

docetaxel gentemot placebo plus docetaxel på patienter med lokalt avancerad, metastaserande eller

recidiverande icke-småcellig lungcancer, efter första linjens kemoterapi och baserade på data

observerade efter att produkten introducerats på marknaden. De vanligaste rapporterade

biverkningarna som var specifika för nintedanib var diarré, förhöjda leverenzymvärden (ALAT och

ASAT) och kräkningar. Tabell 3 ger en sammanfattning av biverkningarna ordnade efter

organsystemklass. För hanteringen av utvalda biverkningar, se avsnitt 4.4. Information om utvalda

biverkningar som observerades i LUME-Lung 1-studien beskrivs nedan.

Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Tabell 3 sammanfattar frekvenserna av biverkningar som rapporterades i den pivotala prövningen

LUME-Lung 1 för patienter med NSCLC med en tumörhistologi av typen adenokarcinom (n=320)

eller efter att produkten introducerats på marknaden. Följande termer används för att rangordna

biverkningarna efter frekvens: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre

vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 3:

Sammanfattning av biverkningar ordnade efter frekvenskategori

Organsystemklass

Mycket vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000,

<1/100)

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

Febril neutropeni,

abscesser,

Sepsis

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni

(inklusive febril

neutropeni)

Trombocytopeni

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit,

Elektrolytobalans

Dehydrering

Viktminskning

Centrala och

perifera

nervsystemet

Perifer neuropati

Huvudvärk

Hjärtat

Hjärtinfarkt (se

avsnitt 4.4)

Blodkärl

Blödning

(se avsnitt 4.4)

Venös

tromboembolism

Hypertoni

Aneurysmer

och arteriella

dissektioner

Magtarmkanalen

Diarré,

Kräkningar,

Illamående, Buksmärta

Perforation

Pankreatit

Kolit

Lever och gallvägar

Förhöjt

alaninaminotransferas

(ALAT),

Förhöjt

aspartataminotransferas

(ASAT),

Förhöjt alkaliskt

fosfatas i blodet (ALP)

Hyperbilirubinemi,

Förhöjt gamma-

glutamyltransferas

(GGT)

Läkemedels-

framkallad

leverskada

Hud och subkutan

vävnad

Mukosit (inklusive

stomatit)

Hudutslag,

Alopeci

Klåda

Njurar och

urinvägar

Proteinuri

Njursvikt

(se avsnitt 4.4)

1)

I kliniska studier var frekvensen inte förhöjd hos patienter som behandlades med nintedanib plus

docetaxel jämfört med placebo plus docetaxel

Pankreatithändelser har rapporterats hos patienter som tog nintedanib för behandling av IPF och

NSCLC. Majoriteten av dessa händelser rapporterades för patienter med IPF-indikationen.

Fall av lungemboli har rapporterats.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Diarré

Diarré förekom hos 43,4 % (≥ grad 3: 6,3 %) av adenokarcinompatienterna i nintedanibarmen.

Majoriteten av reaktionerna visade sig tidsmässigt i nära relation till administreringen av docetaxel. De

flesta patienterna återhämtade sig från diarrén efter behandlingsuppehåll, antidiarrébehandling och

dosreduktion av nintedanib.

För rekommenderade åtgärder och dosjusteringar i händelse av diarré, se avsnitt 4.4 respektive 4.2.

Läs hela dokumentet

EMA/772467/2014

EMEA/H/C/002569

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Vargatef

nintedanib

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Vargatef.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Vargatef ska användas.

Praktisk information om hur Vargatef ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Vargatef och vad används det för?

Vargatef är ett cancerläkemedel som används för behandling av vuxna med en typ av lungcancer som

kallas icke-småcellig lungcancer.

Vargatef används för att behandla en typ av icke-småcellig lungcancer som kallas ”adenokarcinom” när

cancern är lokalt avancerad, metastaserande (när cancerceller har spridit sig från ursprungsplatsen till

andra delar av kroppen) eller lokalt recidiverande (när cancern har återkommit till samma område).

Läkemedlet ges i kombination med ett kemoterapiläkemedel som kallas docetaxel till patienter som

redan genomgått tidigare behandling med kemoterapi.

Vargatef innehåller den aktiva substansen nintedanib.

Hur används Vargatef?

Vargatef är receptbelagt och behandling ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av

användningen av cancerläkemedel.

Vargatef finns som kapslar (100 och 150 mg) som ska tas genom munnen, helst med föda.

Rekommenderad dos är 200 mg två gånger om dagen (med omkring 12 timmars mellanrum).

Eftersom Vargatef inte får ges samma dag som docetaxel och eftersom docetaxel ges dag 1 i en

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

behandlingscykel på 21-dagar, ges Vargatef dagarna 2 till 21 medan docetaxel ges dag 1.

Behandlingen med Vargatef kan fortsätta efter att behandling med docetaxel avslutats, så länge

sjukdomen förbättras eller förblir stabil och biverkningarna tolereras.

Om svåra biverkningar utvecklas kan läkaren bestämma att behandlingen med Vargatef ska avbrytas

och återupptas vid en lägre dos. Vid kvarstående svåra biverkningar bör behandlingen avbrytas

permanent.

Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Vargatef?

Den aktiva substansen i Vargatef, nintedanib, blockerar aktiviteten hos vissa enzymer som kallas

tyrosinkinas. Dessa enzymer finns i vissa receptorer (t.ex. VEGF-, FGF- och PDGF-receptorer) på

cancercellernas yta och på cellerna i den omgivande vävnaden (t.ex. blodkärl), där de aktiverar många

olika processer såsom celldelning och tillväxt av nya blodkärl. Genom att blockera dessa enzymer

hjälper nintedanib till att minska cancerns tillväxt och spridning och skära av blodtillförseln som gör att

cancerceller växer.

Vilken nytta med Vargatef har visats i studierna?

I en huvudstudie på 1 314 patienter med avancerad eller recidiverande icke-småcellig lungcancer som

inte svarade på en tidigare behandling visade sig Vargatef taget i kombination med docetaxel vara mer

effektivt än enbart docetaxel när det gällde att fördröja cancerns progression. Progressionsfri

överlevnad (den tid patienterna levde utan att deras sjukdom förvärrades) var 3,5 månader hos

patienter som fick Vargatef plus docetaxel, jämfört med 2,7 månader hos patienter som fick enbart

docetaxel. Dessutom ledde Vargatef till en förbättring av total överlevnad (hur länge patienterna

levde) i undergruppen patienter med icke-småcellig lungcancer av typen adenoarcinom: total

överlevnad var 12,6 månader hos patienter som behandlades med Vargatef plus docetaxel, jämfört

med 10,3 månader hos patienter som behandlades med enbart docetaxel.

Vilka är riskerna med Vargatef?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Vargatef (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

är diarré, kräkningar och förhöjda halter av vissa leverenzymer i blodet (ett tecken på möjliga

leverproblem).

Vargatef får inte ges till patienter som är överkänsliga (allergiska) mot nintedanib, jordnötter eller

soja, eller mot något annat innehållsämne.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Vargatef finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Vargatef?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Vargatef är större än riskerna och

rekommenderade att Vargatef skulle godkännas för försäljning i EU. CHMP noterade att Vargatef var

effektivt när det gällde att fördröja sjukdomens progression och förlänga livet i undergruppen patienter

med icke-småcellig lungcancer av typen adenoarcinom. Vad gäller säkerheten ansågs biverkningarna

vara hanterbara med dosreduktioner, understödjande behandlingar och avbrytande av behandling,

även om fler biverkningar rapporterades hos patienter som behandlades med Vargatef plus docetaxel

än hos dem som behandlades med enbart docetaxel.

Vargatef

EMA/772467/2014

Sida 2/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Vargatef?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Vargatef används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Vargatef. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Företaget som marknadsför Vargatef kommer dessutom att utföra studier för att hitta sätt att

identifiera de patienter som troligast drar nytta av behandling med läkemedlet.

I sammanfattningen av riskhanteringsplanen

finns mer information.

Mer information om Vargatef

Den 21 november 2014 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Vargatef som gäller i hela EU.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer information

om behandling med Vargatef finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2014.

Vargatef

EMA/772467/2014

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen