Spasmium vet. 500 mg/ml + 4 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

04-08-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

04-08-2020

Aktiva substanser:
hyoscinbutylbromid; metamizolnatriummonohydrat
Tillgänglig från:
Richter Pharma AG
ATC-kod:
QA03DB04
INN (International namn):
hyoscinbutylbromid; metamizolnatriummonohydrat
Dos:
500 mg/ml + 4 mg/ml
Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Sammansättning:
metamizolnatriummonohydrat 500 mg Aktiv substans; hyoscinbutylbromid 4 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapeutisk grupp:
Hund, Häst, Nöt, Svin
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 1 x 100 ml; Injektionsflaska, 5 x 100 ml
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
51500
Tillstånd datum:
2015-11-12

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL

Spasmium vet. 500 mg/ml + 4 mg/ml injektionsvätska, lösning

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Österrike

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Österrike

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Spasmium vet. 500 mg/ml + 4 mg/ml injektionsvätska, lösning

3.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje ml innehåller:

Aktiva substanser:

Metamizolnatriummonohydrat

500,0 mg

(motsvarande 443 mg metamizol)

Hyoscinbutylbromid

4,0 mg

(motsvarande 2,76 mg hyoscin)

Hjälpämnen:

Fenol (som konserveringsmedel)

5,0 mg

Klar, gulaktig lösning.

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Häst, nötkreatur, svin, hund: Behandling av kramp eller ihållande ökad tonus (spänning) i glatt

muskulatur i mag-tarmkanalen eller i urin- och gallvägarna, vilket är förknippat med smärta.

Endast hästar: Spasmodisk kolik.

Endast nötkreatur, svin, hund: Som stödjande behandling av akut diarré.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något av hjälpämnena.

Använd inte vid:

sår i mag-tarmkanalen

kroniska mag-tarmsjukdomar

mekaniska förträngningar (stenoser) i mag-tarmkanalen

tarmstopp (paralytisk ileus) hos häst

sjukdomar i det hematopoetiska systemet (de blodbildande organen)

rubbningar av blodets förmåga att levra sig

njurinsufficiens

hjärtrytmrubbning med onormalt snabba hjärtslag

glaukom

godartad tumör (adenom) i prostata.

6.

BIVERKNINGAR

Hos häst och nötkreatur kan ibland en svag ökning av hjärtfrekvensen observeras på grund av

hyoscinbutylbromids hämmande effekt på det parasympatiska nervsystemet.

Hos hund kan smärtsamma reaktioner uppträda på injektionsstället omedelbart efter injektion. Dessa

avtar snabbt och har ingen negativ inverkan på den förväntade nyttan av behandlingen.

I mycket sällsynta fall kan anafylaktiska överkänslighetsreaktioner uppträda och dessa bör behandlas

symptomatiskt.

På grund av hyoscinbutylbromids farmakologiska egenskaper kan torra slemhinnor, paralytisk ileus

(tarmförlamning), förstoppning och urinretention (oförmåga att tömma urinblåsan) förekomma.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser

inkluderade)

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att

läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

7.

DJURSLAG

Häst, nötkreatur, svin, hund

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Häst, nötkreatur:

intravenös användning

Svin:

intramuskulär användning

Hund:

intravenös eller intramuskulär användning

Doseringsanvisning:

Häst:

25 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

0,2 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 2,5 ml per 50 kg)

Nötkreatur:

40 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

0,32 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 4 ml per 50 kg)

Kalvar:

50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 1 ml per 10 kg)

Svin:

50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 1 ml per 10 kg)

Hund:

50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 0,1 ml per kg)

Behandlingsfrekvens:

Nötkreatur och kalvar: upp till två gånger dagligen i tre dagar.

Häst och svin: engångsinjektion.

Hund: engångsinjektion. Behandlingen kan vid behov upprepas efter 24 timmar.

Proppen får inte punkteras fler än 25 gånger.

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Se avsnitt ”Särskilda varningar” i bipacksedeln.

10.

KARENSTID

Kött och slaktbiprodukter:

Häst, nötkreatur (i.v.)

12 dygn

Svin (i.m.)

15 dygn

Mjölk:

Nötkreatur (i.v.)

96 timmar

Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på injektionsflaskans och kartongens etikett efter

”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar

Öppnad innerförpackning förvaras vid högst 25 °C.

12.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

På grund av risken för anafylaktisk chock (överkänslighetsreaktion) ska lösningar som innehåller

metamizol administreras långsamt när de ges intravenöst.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

Hos ett mycket litet antal personer kan metamizol orsaka reversibel men potentiellt allvarlig

agranulocytos (minskning av antalet vita blodkroppar) samt andra reaktioner såsom hudallergi. Var

noga med att undvika självinjektion.

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök omedelbart läkare och visa denna information eller etiketten.

Personer som är överkänsliga för metamizol eller hyoscin ska undvika kontakt med läkemedlet.

Undvik att använda produkten om du är känslig för pyrazoloner eller acetylsalicylsyra.

Tvätta omedelbart bort stänk från hud och ögon.

Dräktighet och digivning

Laboratoriestudier på djur (kanin, råtta) har inte givit belägg för skadliga effekter på fostret.

Information saknas avseende användning under dräktighet hos de djurslag som produkten är avsedd

för. En effekt på den glatta muskulaturen i förlossningskanalen kan förekomma. Metamizols

metaboliter passerar placentabarriären och utsöndras i mjölken. Därför ska denna produkt endast

användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Andra läkemedel och Spasmium vet.

Effekterna av metamizol och/eller hyoscinbutylbromid kan förstärkas vid samtidig användning av

andra antikolinergiska eller smärtstillande substanser.

Samtidig användning av läkemedel som inducerar mikrosomala leverenzymer (t.ex. barbiturater,

fenylbutazon) minskar halveringstiden och därmed varaktigheten av metamizols effekt. Samtidig

administrering av neuroleptika, särskilt fentiazinderivat, kan leda till allvarlig hypotermi (lägre

kroppstemperatur än normalt). Vidare medför samtidig användning av glukokortikoider förhöjd risk

för blödning i mag-tarmkanalen. Den urindrivande effekten av furosemid försvagas.

Samtidig användning av andra svaga smärtstillande medel ökar metamizols effekter och biverkningar.

Den antikolinergiska effekten av kinidin och antihistaminer liksom de takykardiska effekterna (ökad

hjärtfrekvens) av beta-sympatomimetika kan förstärkas av detta veterinärmedicinska läkemedel.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

Den akuta giftigheten hos båda de aktiva substanserna är mycket låg. I studier på råtta var symptomen

ospecifika och omfattade: ataxi (oförmåga att samordna muskelrörelser), vidgade pupiller, ökad

hjärtfrekvens, utmattning, krampanfall, medvetslöshet och andningssymptom.

Vid överdosering ska behandlingen avbrytas. Fysostigmin rekommenderas som motgift mot

hyoscinbutylbromid. Det finns inget specifikt motgift mot metamizolnatrium. Vid överdosering ska

därför symptomatisk behandling sättas in.

Eftersom hyoscinbutylbromid verkar hämmande på det parasympatiska nervsystemet, observerades i

vissa fall en svag ökning av hjärtfrekvensen hos häst och nötkreatur efter administrering av dubbel

terapeutisk dos.

Blandbarhetsproblem

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2020-07-29

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar: 100 ml, 5 x 100 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning.

Salfarm Scandinavia AB

Florettgatan 29C, 2 vån

SE-254 67 Helsingborg

Tel: +46 (0)76783 4810

E-post: scan@salfarm.com

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Spasmium vet. 500 mg/ml + 4 mg/ml injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml innehåller:

Aktiva substanser:

Metamizolnatriummonohydrat

500,0 mg

(motsvarande 443 mg metamizol)

Hyoscinbutylbromid

4,0 mg

(motsvarande 2,76 mg hyoscin)

Hjälpämnen:

Fenol (som konserveringsmedel)

5,0 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Klar, gulaktig lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Djurslag

Häst, nötkreatur, svin, hund

4.2

Indikationer, specificera djurslag

Häst, nötkreatur, svin, hund: Behandling av kramp eller ihållande ökad tonus i glatt muskulatur i

mag-tarmkanalen eller i urin- och gallvägarna, vilket är förknippat med smärta.

Endast hästar: Spasmodisk kolik.

Endast nötkreatur, svin, hund: Som stödjande behandling av akut diarré.

4.3

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något av hjälpämnena.

Använd inte vid:

sår i mag-tarmkanalen

kroniska mag-tarmsjukdomar

mekaniska stenoser i mag-tarmkanalen

paralytisk ileus hos häst

sjukdomar i det hematopoetiska systemet

koagulopatier

njurinsufficiens

takyarytmi

glaukom

prostata-adenom.

4.4

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.

4.5

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

På grund av risken för anafylaktisk chock ska lösningar som innehåller metamizol administreras

långsamt när de ges intravenöst.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

Hos ett mycket litet antal personer kan metamizol orsaka reversibel men potentiellt allvarlig

agranulocytos samt andra reaktioner såsom hudallergi. Var noga med att undvika självinjektion.

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök omedelbart läkare och visa denna information eller etiketten.

Personer som är överkänsliga för metamizol eller hyoscinbutylbromid ska undvika kontakt med

läkemedlet. Undvik att använda produkten om du är känslig för pyrazoloner eller acetylsalicylsyra.

Tvätta omedelbart bort stänk från hud och ögon.

4.6

Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Hos häst och nötkreatur kan ibland en svag ökning av hjärtfrekvensen observeras på grund av den

parasympatolytiska aktiviteten hos hyoscinbutylbromid.

Hos hund kan smärtsamma reaktioner uppträda på injektionsstället omedelbart efter injektion. Dessa

avtar snabbt och har ingen negativ inverkan på den förväntade terapeutiska nyttan.

I mycket sällsynta fall kan anafylaktiska reaktioner uppträda och dessa bör behandlas symptomatiskt.

På grund av hyoscinbutylbromids farmakologiska egenskaper kan torra slemhinnor, paralytisk ileus,

förstoppning och urinretention förekomma.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser

inkluderade)

4.7

Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Laboratoriestudier på djur (kanin, råtta) har inte givit belägg för teratogena effekter. Information

saknas avseende användning under dräktighet hos de djurslag som produkten är avsedd för. En effekt

på den glatta muskulaturen i förlossningskanalen kan förekomma. Metamizols metaboliter passerar

placentabarriären och utsöndras i mjölken. Därför ska denna produkt endast användas i enlighet med

ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

4.8

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekterna av metamizol och/eller hyoscinbutylbromid kan förstärkas vid samtidig användning av

andra antikolinergiska eller smärtstillande substanser.

Samtidig användning av läkemedel som inducerar mikrosomala leverenzymer (t.ex. barbiturater,

fenylbutazon) reducerar halveringstiden och därmed varaktigheten av metamizols effekt. Samtidig

administrering av neuroleptika, särskilt fentiazinderivat, kan leda till svår hypotermi. Vidare medför

samtidig användning av glukokortikoider förhöjd risk för blödning i mag-tarmkanalen . Den diuretiska

effekten av furosemid försvagas.

Samtidig administrering av andra svaga analgetika ökar metamizols effekter och biverkningar.

Den antikolinergiska effekten av kinidin och antihistaminer liksom de takykardiska effekterna av

beta-sympatomimetika kan förstärkas av detta veterinärmedicinska läkemedel.

4.9

Dos och administreringssätt

Häst, nötkreatur:

intravenös användning

Svin:

intramuskulär användning

Hund:

intravenös eller intramuskulär användning

Doseringsanvisning:

Häst:

25 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

0,2 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 2,5 ml per 50 kg)

Nötkreatur:

40 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

0,32 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 4 ml per 50 kg)

Kalvar:

50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 1 ml per 10 kg)

Svin:

50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 1 ml per 10 kg)

Hund:

50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 0,1 ml per kg)

Behandlingsfrekvens:

Nötkreatur och kalvar: upp till två gånger dagligen i tre dagar.

Häst och svin: engångsinjektion.

Hund: engångsinjektion. Behandlingen kan vid behov upprepas efter 24 timmar.

Proppen får inte punkteras fler än 25 gånger.

4.10

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift), om nödvändigt

Den akuta toxiciteten hos de båda aktiva substanserna är mycket låg. I studier på råtta var symptomen

ospecifika och omfattade: ataxi, mydriasis, takykardi, utmattning, krampanfall, medvetslöshet och

andningssymptom.

Vid överdosering ska behandlingen avbrytas. Fysostigmin rekommenderas som motgift mot

hyoscinbutylbromid. Det finns inget specifikt motgift mot metamizolnatrium. Vid överdosering ska

därför symptomatisk behandling sättas in.

På grund av den parasympatolytiska aktiviteten hos hyoscinbutylbromid observerades i vissa fall en

svag ökning av hjärtfrekvensen hos häst och nötkreatur efter administrering av dubbel terapeutisk dos.

4.11

Karenstid(er)

Kött och slaktbiprodukter:

Häst, nötkreatur (i.v.)

12 dygn

Svin (i.m.)

15 dygn

Mjölk:

Nötkreatur (i.v.)

96 timmar

Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid funktionella mag-tarmsymtom, Belladonna och derivat i

kombination med analgetika, butylskopolamin och analgetika.

ATCvet-kod: QA03DB04.

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Hyoscinbutylbromid

Den parasympatolytiska substansen hyoscinbutylbromid motverkar de muskarina effekterna av

acetylkolin genom kompetitiv hämning av acetylkolin vid parasympatiska nervändar. Effekt på

nikotinreceptorer förekommer endast vid höga (toxiska) doser. Hyoscinbutylbromid hämmar

kontraktionen av glatt muskulatur i mag-tarmkanalen samt i urin- och gallvägarna. På grund av sin

kvartära ammoniumstruktur kan det inte passera blod-hjärnbarriären och ger därför inte atropins

centralnervösa effekter.

Metamizolnatrium

Metamizol tillhör gruppen pyrazolonderivat och används som ett analgetiskt, antipyretiskt och

spasmolytiskt medel. Det har betydande centralanalgetisk och antipyretisk, men endast svag

antiinflammatorisk effekt (svaga analgetika). Metamizol hämmar syntesen av prostaglandiner genom

att blockera cyklooxygenas. Den analgetiska och antipyretiska effekten beror huvudsakligen på

hämning av prostaglandin E

-syntesen. Dessutom har metamizol en spasmolytisk effekt på organ med

glatt muskulatur. Metamizolnatrium motverkar också effekterna av bradykinin och histamin.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Hyoscinbutylbromid

Den kvartära ammoniumstrukturen ger dålig absorption efter oral administrering och förhindrar

passagen till CNS även efter parenteral administrering. 17–24 % binds till plasmaproteiner.

Halveringstiden för eliminering är 2–3 timmar. Hyoscinbutylbromid utsöndras till största delen

oförändrat via njurarna. Efter parenteral administrering elimineras hyoscinbutylbromid huvudsakligen

via urinen (cirka 54 %). Efter oral administrering utsöndras endast 1 % av den administrerade dosen i

urinen.

Efter intravenös injektion sätter effekten in omedelbart och efter intramuskulär injektion är den

fördröjd med 20–30 minuter. Beroende på administreringsväg och klinisk bild varar den spasmolytiska

effekten i cirka 4–6 timmar.

Metamizolnatrium

Metamizolnatrium absorberas snabbt med en absolut biotillgänglighet på cirka 100 %.

Metamizolnatriums primära metabolit i plasma och urin är farmakologiskt aktivt

4-metylaminoantipyrin (MAA).

Andra metaboliter (4-acetylaminoantipyrin [AAA], 4-formylaminoantipyrin [FAA] och

aminoantipyrin [AA]) förekommer i mindre mängder. Metaboliternas plasmaproteinbindning är

följande: MAA: ca 56 %, AA: ca 40 %, FAA: ca 15 %, AAA: ca 14 %. Halveringstiden för MAA i

plasma är omkring 6 timmar. Efter oral eller intravenös administrering elimineras metamizolnatrium

huvudsakligen via njurarna (50–70 % av dosen, beroende på art), samt hos lakterande djur även via

mjölk.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Fenol

Vinsyra (E 334)

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Viktiga inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Öppnad innerförpackning förvaras vid högst 25 °C.

6.5

Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Pappkartong med bärnstensfärgad injektionsflaska av glas (typ II) med brombutylgummipropp och

aluminiumlock.

Förpackningsstorlekar: 100 ml, 5 x 100 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter

användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Österrike

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr. 51500

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännandet: 2015-11-12

Datum för förnyat godkännande: 2020-06-17

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-07-29

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen