Simbrinza

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

11-12-2019

Aktiva substanser:
brinzolamid, brimonidintartrat
Tillgänglig från:
Novartis Europharm Limited
ATC-kod:
S01EC54
INN (International namn):
brinzolamide, brimonidine tartrate
Terapeutisk grupp:
Medel vid ögonsjukdomar,
Terapiområde:
Ocular Hypertension; Glaucoma, Open-Angle
Terapeutiska indikationer:
Sänkning av förhöjt intraokulärt tryck (IOP) hos vuxna patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension som monoterapi intraokulära otillräcklig.
Produktsammanfattning:
Revision: 7
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003698
Tillstånd datum:
2014-07-18
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003698

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

11-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

11-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

11-12-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

11-12-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

31-07-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml ögondroppar, suspension

brinzolamid/brimonidintartrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, optiker eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, optiker eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad SIMBRINZA är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder SIMBRINZA

Hur du använder SIMBRINZA

Eventuella biverkningar

Hur SIMBRINZA ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad SIMBRINZA är och vad det används för

SIMBRINZA innehåller två aktiva substanser, brinzolamid och brimonidintartrat. Brinzolamid tillhör

en grupp läkemedel som kallas karbanhydrashämmare och brimonidintartrat tillhör en grupp

läkemedel som kallas alfa-2-adrenerga receptoragonister. Båda substanserna verkar tillsammans för att

sänka ögontrycket.

SIMBRINZA används för att sänka trycket i ögonen hos vuxna patienter (18 år eller äldre) som har

ögonsjukdomar som kallas glaukom eller okulär hypertoni, och för vilka det inte går att effektivt

kontrollera det höga trycket i ögonen med enbart ett läkemedel.

2.

Vad du behöver veta innan du använder SIMBRINZA

Använd inte SIMBRINZA:

om du är allergisk mot brinzolamid eller brimonidintartrat eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du är allergisk mot sulfonamider (till exempel läkemedel som används för att behandla

diabetes och infektioner samt även diuretika (vattendrivande tabletter))

om du tar monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (till exempel läkemedel som används för

att behandla depression eller Parkinsons sjukdom) eller vissa antidepressiva läkemedel. Du

måste tala om för läkaren om du tar läkemedel mot depression

om du har allvarliga problem med njurarna

om du har för hög surhetsgrad i ditt blod (ett tillstånd som kallas hyperkloremisk acidos)

till nyfödda och barn under 2 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, optiker eller apotekspersonal innan du använder SIMBRINZA om du har eller

tidigare har haft:

leverproblem

en typ av högt tryck i ögonen som kallas trångvinkelglaukom

torra ögon eller problem med hornhinnan

kranskärlssjukdom (symtom kan inkludera bröstsmärta, tryck över bröstet, andnöd eller

kvävningskänsla), hjärtsvikt, högt eller lågt blodtryck

depression

störd eller dålig blodcirkulation (som Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom eller cerebral

insufficiens)

Om du använder mjuka kontaktlinser ska du inte använda dropparna med kontaktlinserna kvar i

ögonen. Se avsnittet ”Användning av kontaktlinser – SIMBRINZA innehåller bensalkoniumklorid”

nedan).

Barn och ungdomar

SIMBRINZA rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder eftersom det inte har

studerats i denna åldersgrupp. Det är särskilt viktigt att läkemedlet inte används till barn under 2 år

eftersom det inte kan anses vara säkert (se avsnittet ”Använd inte SIMBRINZA” ovan).

Andra läkemedel och SIMBRINZA

Tala om för läkare, optiker eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas

använda andra läkemedel.

SIMBRINZA kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder, inklusive andra

ögondroppar mot grön starr (glaukom).

Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda något av följande läkemedel:

läkemedel som sänker blodtrycket

hjärtläkemedel inklusive digoxin (används för att behandla hjärtsjukdomar)

andra läkemedel mot glaukom som även behandlar höjdsjuka och kallas acetazolamid,

metazolamid och dorzolamid

läkemedel som kan påverka metabolismen, såsom klorpromazin, metylfenidat och reserpin

antivirala, antiretrovirala läkemedel (läkemedel som används för att behandla HIV) eller

antibiotika

läkemedel mot jästsvamp och svamp

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), eller antidepressiva läkemedel inklusive

amitriptylin, nortriptylin, klomipramin, mianserin, venlafaxin och duloxetin

läkemedel för bedövning

lugnande medel, opiater eller barbiturater.

Du ska tala om för din läkare om dosen för något av dina nuvarande läkemedel ändras.

SIMBRINZA med alkohol

Om du dricker alkohol regelbundet, rådfråga läkare, optiker eller apotekspersonal innan du tar detta

läkemedel. SIMBRINZA kan påverkas av alkohol.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, optiker eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Kvinnor som kan bli gravida ska använda

effektiva preventivmedel medan de behandlas med SIMBRINZA. Användning av SIMBRINZA

rekommenderas inte under graviditet. Använd inte SIMBRINZA om inte din läkare tydligt har

ordinerat det.

Om du ammar, kan SIMBRINZA passera över i bröstmjölken. Användning av SIMBRINZA

rekommenderas inte under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

När du använder SIMBRINZA, kan du kan märka att din syn blir suddig eller onormal ett tag.

SIMBRINZA kan även orsaka yrsel, dåsighet eller trötthet hos vissa patienter.

Kör inte bil och använd inte maskiner förrän symtomen har gått över.

Användning av kontaktlinser – SIMBRINZA innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller 0,15 mg bensalkoniumklorid per 5 ml, vilket motsvarar 0,03 mg/ml.

Bensalkoniumklorid kan tas upp av mjuka kontaktlinser och missfärga kontaktlinserna. Ta ut

kontaktlinser innan du använder läkemedlet och vänta minst 15 minuter innan kontaktlinserna sätts in

igen. Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om du har torra ögon eller problem

med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om du känner irritation, stickningar eller

smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.

3.

Hur du använder SIMBRINZA

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens, optikerns eller apotekspersonalens anvisningar.

Rådfråga läkare, optiker eller apotekspersonal om du är osäker.

SIMBRINZA ska bara användas i ögonen. Det får inte sväljas eller injiceras.

Rekommenderad dos

är en droppe i det påverkade ögat eller ögonen två gånger per dag. Använd

dropparna vid samma tidpunkt varje dag.

Bruksanvisning

Tvätta händerna innan du börjar.

Omskaka väl före användning.

Vrid av flasklocket. Om säkerhetskragen är lös när du har avlägsnat locket, ska du ta bort kragen innan

du använder läkemedlet.

Undvik att vidröra droppspetsen med fingrarna när du öppnar eller stänger flaskan. Det kan förorena

dropparna.

Håll flaskan upp och ner mellan tummen och fingrarna.

Luta huvudet bakåt.

Dra ned det undre ögonlocket med ett rent finger tills det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och

ögat. Droppen ska hamna i fickan (bild 1).

För flaskans spets tätt intill ögat. Du kan stå framför en spegel, om det hjälper.

Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med flaskspetsen. Det kan

förorena dropparna.

Tryck försiktigt i botten på flaskan för att frigöra en droppe SIMBRINZA.

Kläm inte på flaskan; den är konstruerad så att ett lätt tryck i botten är tillräckligt (bild 2).

För att minska mängden läkemedel som kan komma ut i resten av kroppen när du har använt

ögondroppen ska du blunda och trycka lätt med ett finger i ögonvrån vid näsan under minst 2 minuter.

Om du använder dropparna i båda ögonen

, upprepa de olika momenten för ditt andra öga. Du

behöver inte stänga och skaka flaskan innan du administrerar droppen i det andra ögat. Skruva åt

flasklocket noga omedelbart efter användning.

Om du använder andra ögondroppar utöver SIMBRINZA

, vänta minst fem minuter mellan

administrationen av SIMBRINZA och de andra dropparna.

Om droppen missar ögat

, försök igen.

Om du har använt för stor mängd av SIMBRINZA

Skölj ur ögat med ljummet vatten. Ta inga fler droppar förrän det är dags för din nästa ordinarie dos.

Vuxna som oavsiktligt svalde läkemedel som innehöll brimonidin fick en långsammare hjärtfrekvens,

sänkt blodtryck vilket kan följas av höjt blodtryck, hjärtsvikt, svårt att andas och effekter i

nervsystemet. Om detta händer ska du omedelbart kontakta läkare.

Allvarliga biverkningar har rapporterats hos barn som råkat svälja läkemedel med brimonidin.

Tecknen omfattar sömnighet, slapphet, låg kroppstemperatur, blekhet och svårighet att andas. Om

detta händer, kontakta omedelbart läkare.

Om du har råkat svälja SIMBRINZA ska du omedelbart kontakta läkare.

Om du har glömt att använda SIMBRINZA

Fortsätt med nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Använd

inte mer än en droppe i det påverkade ögat (ögonen) två gånger dagligen.

Om du slutar att använda SIMBRINZA

Sluta inte att använda SIMBRINZA utan att tala med läkare. Om du slutar att använda SIMBRINZA

så kontrolleras inte trycket i ditt öga, vilket kan leda till synförlust.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, optiker eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta att använda läkemedlet och omedelbart söka

vård, eftersom det kan vara tecken på en reaktion mot läkemedlet. Frekvensen för en allergisk reaktion

mot läkemedlet är okänd (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data).

Svåra hudreaktioner, inklusive utslag eller rodnad eller klåda på kroppen eller i ögonen.

Svårt att andas.

Bröstsmärta, oregelbundna hjärtslag.

Kontakta omedelbart läkare om du blir extremt trött eller får yrsel.

Följande biverkningar har rapporterats med SIMBRINZA och andra läkemedel som innehåller enbart

brinzolamid eller brimonidin:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Effekter i ögat: allergisk konjunktivit (ögonallergi), ytlig ögoninflammation, ögonsmärta,

ögonobehag, dimsyn eller onormal syn, röda ögon.

Allmänna biverkningar: dåsighet, yrsel, dålig smak i munnen, muntorrhet.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Effekter i ögat: ytlig ögonskada med förlust av celler, inflammation i ögonlocket, avlagringar på

ögats yta, ljuskänslighet, svullnad i ögat (i hornhinnan eller ögonlocket), ögontorrhet,

utsöndring från ögat, vattnigt öga, rodnad på ögonlocket, onormal eller nedsatt känsel i ögat,

trötthet i ögat, nedsatt syn, dubbelseende, produktpartiklar i ögonen.

Allmänna biverkningar: sänkt blodtryck, bröstsmärta, oregelbundna hjärtslag, långsamma eller

snabba hjärtslag, hjärtklappningar, svårt att sova (insomni), mardrömmar, depression, allmän

svaghet, huvudvärk, yrsel, nervositet, irritabilitet, allmän sjukdomskänsla, minnesförlust,

andfåddhet, astma, näsblod, förkylningssymtom, torrhet i näsa eller svalg, halsont,

svalgirritation, hosta, rinnande näsa, täppt näsa, nysningar, bihåleinflammation, trånghet i

bröstet, ringningar i öronen, matsmältningsbesvär, gas i tarmarna eller magont, illamående,

diarré, kräkning, onormal känsel i munnen, ökade allergiska symtom i huden, utslag, onormal

känsel i huden, håravfall, allmän klåda, förhöjda nivåer av klor i blodet, eller minskat antal röda

blodceller vid blodtest, smärta, ryggsmärta, muskelsmärta eller -spasm, njursmärta som t.ex.

smärta i ländryggen, nedsatt sexualdrift, sexuella problem för män.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Effekter i ögat: minskad pupillstorlek.

Allmänna biverkningar: svimning, förhöjt blodtryck.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Effekter i ögat: minskad tillväxt av ögonfransarna.

Allmänna biverkningar:skakning, nedsatt känsel, förlust av smak, onormala

leverfunktionsvärden i blodtest, svullnad i ansiktet, ledsmärta, behov att kissa ofta, bröstsmärta,

svullnad i extremiteter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, optiker eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur SIMBRINZA ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Kassera flaskan 4 veckor efter att du öppnat den, för att förhindra infektioner, och använd en ny flaska.

Skriv upp det datum då du öppnat den på avsett utrymme på kartongen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga optikern eller apotekspersonalen

hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är brinzolamid och brimonidintartrat. En ml suspension innehåller

10 mg brinzolamid och 2 mg brimonidintartrat motsvarande 1,3 mg brimonidin.

Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (se avsnitt 2 ”Användning av kontaktlinser –

SIMBRINZA innehåller bensalkoniumklorid”), propylenglykol, karbomer 974P, borsyra,

mannitol, natriumklorid, tyloxapol, saltsyra och/eller natriumhydroxid och renat vatten.

Små mängder saltsyra och/eller natriumhydroxid läggs till för att hålla surhetsgraden (pH) normal.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

SIMBRINZA ögondroppar, suspension är en vätska (vit till benvit suspension) som levereras i en

förpackning innehållande en eller tre 5 ml plastflaskor med skruvlock.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Tillverkare

Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgien

Tillverkare

Alcon Cusí, S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou

Spanien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml ögondroppar, suspension

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml suspension innehåller 10 mg brinzolamid och 2 mg brimonidintartrat motsvarande 1,3 mg

brimonidin.

Hjälpämne med känd effekt:

En ml suspension innehåller 0,03 mg bensalkoniumklorid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Ögondroppar, suspension (ögondroppar).

Vit till benvit homogen suspension, pH cirka 6,5.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Sänkning av förhöjt intraokulärt tryck (IOP) hos vuxna patienter med öppenvinkelglaukom eller

okulär hypertoni då monoterapi inte gett en tillräcklig sänkning av det intraokulära trycket (se

avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Användning för vuxna, inklusive äldre

Rekommenderad dos är en droppe SIMBRINZA i det (de) påverkade ögat (ögonen) två gånger

dagligen.

Glömd dos

Om en dos glöms bort, ska behandlingen fortsätta med nästa dos som planerat.

Nedsatt lever- och/eller njurfunktion

SIMBRINZA har inte studerats på patienter med nedsatt leverfunktion och försiktighet

rekommenderas därför i denna population (se avsnitt 4.4).

SIMBRINZA har inte studerats på patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

< 30 ml/min) eller på patienter med hyperkloremisk acidos. Eftersom brinzolamidkomponenten i

SIMBRINZA och dess metabolit främst utsöndras av njurarna är SIMBRINZA kontraindicerat för

sådana patienter (se avsnitt 4.3).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för SIMBRINZA för barn och ungdomar i åldern 2 till 17 år har inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

SIMBRINZA är av säkerhetsskäl kontraindicerat hos nyfödda och barn under 2 år för sänkning av

förhöjt intraokulärt tryck (IOP) vid öppenvinkelglaukom eller okulär hypertoni då monoterapi inte gett

en tillräcklig sänkning av det intraockulära trycket (se avsnitt 4.3).

Administreringssätt

För okulär användning.

Patienter ska instrueras att skaka flaskan väl före användning.

Då nasolakrimal ocklusion används och ögonen sluts under 2 minuter reduceras det systemiska

upptaget. Detta kan minska de systemiska biverkningarna och öka den lokala verkningen (se

avsnitt 4.4).

För att förhindra att droppspetsen och lösningen kontamineras måste man vara noga med att inte

vidröra ögonlocken, omgivande områden eller andra ytor med flaskans droppspets. Patienter ska

instrueras att hålla flaskan ordentligt stängd när den inte används.

SIMBRINZA kan användas samtidigt med andra topikala ögonläkemedel för att sänka intraokulärt

tryck. Om mer än ett topikalt ögonläkemedel används måste de administreras med minst fem minuters

mellanrum.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Överkänslighet mot sulfonamider (se avsnitt 4.4)

Patienter som behandlas med monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (se avsnitt 4.5)

Patienter som behandlas med antidepressiva medel som påverkar noradrenerg transmission (t.ex.

tricykliska antidepressiva medel och mianserin) (se avsnitt 4.5)

Patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4)

Patienter med hyperkloremisk acidos

Nyfödda och barn under 2 år (se avsnitt 4.4)

4.4

Varningar och försiktighet

Läkemedlet ska inte injiceras. Patienter ska instrueras att inte svälja SIMBRINZA.

Ögoneffekter

SIMBRINZA har inte studerats på patienter med trångvinkelglaukom och rekommenderas inte för

användning för dessa patienter.

Den eventuella effekten av brinzolamid på korneal endotelfunktion har inte studerats på patienter med

skadad kornea (speciellt patienter med lågt antal endotelceller). Patienter som använder kontaktlinser

har inte studerats specifikt, och dessa patienter ska därför följas noggrant under behandling med

brinzolamid eftersom karbanhydrashämmare kan påverka korneal hydrering och användning av

kontaktlinser kan öka risken för skada på kornea (för ytterligare instruktioner angående användning av

kontaktlinser, se nedan under ”Bensalkoniumklorid”. Patienter med skadad kornea, som t. ex. patienter

med diabetes mellitus eller korneal dystrofi, ska följas noga.

Brimonidintartrat kan ge upphov till allergiska reaktioner i ögonen. Om allergiska reaktioner

observeras ska behandlingen upphöra. Fördröjda överkänslighetsreaktioner i ögonen har rapporterats

med brimonidintartrat, av vilka vissa har rapporterats ha samband med en ökning av IOP.

Potentiella effekter efter avslutad behandling med SIMBRINZA har inte studerats. Varaktigheten av

den IOP-sänkande effekten av SIMBRINZA har inte studerats, men den IOP-sänkande effekten av

brinzolamid förväntas kvarstå i 5–7 dagar. Den IOP-sänkande effekten av brimonidin kan vara längre.

Systemiska effekter

SIMBRINZA innehåller brinzolamid, en karbanhydrashämmare av sulfonamidtyp, som även vid lokal

tillförsel absorberas systemiskt. Samma typer av biverkningar som gäller för sulfonamider kan

uppkomma vid lokal administrering. Om tecken på allvarliga reaktioner eller överkänslighet

uppkommer ska användningen av detta läkemedel upphöra.

Hjärtat

Efter administrering av SIMBRINZA observerades små sänkningar av blodtrycket hos vissa patienter.

Försiktighet rekommenderas vid användning av läkemedel som t.ex. blodtryckssänkande medel

och/eller hjärtglykosider samtidigt med SIMBRINZA eller för patienter med svår eller instabil och

okontrollerad kardiovaskulär sjukdom (se avsnitt 4.5).

SIMBRINZA ska användas med försiktighet av patienter med depression, cerebral eller koronar

insufficiens, Raynauds fenomen, ortostatisk hypotoni eller thromboangiitis obliterans.

Syra-/basstörningar

Syra-basstörningar har rapporterats med orala karbanhydrashämmare. SIMBRINZA innehåller

brinzolamid, en karbanhydrashämmare, som även vid lokal tillförsel absorberas systemiskt. Samma

typ av biverkningar som hänförs till perorala karbanhydrashämmare (dvs. syra-basstörningar) kan

förekomma även vid topikal tillförsel (se avsnitt 4.5).

SIMBRINZA ska användas med försiktighet till patienter med risk för nedsatt njurfunktion på grund

av den möjliga risken för metabolisk acidos. SIMBRINZA är kontraindicerat för patienter med kraftigt

nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion

SIMBRINZA har inte studerats på patienter med nedsatt leverfunktion. Försiktighet ska iakttas vid

behandling av sådana patienter (se avsnitt 4.2).

Mental vakenhet

Perorala karbanhydrashämmare kan försämra förmågan hos äldre patienter att utföra uppgifter som

kräver mental vakenhet och/eller fysisk koordination. SIMBRINZA absorberas systemiskt och därför

kan detta uppstå vid topikal administration (se avsnitt 4.7).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för SIMBRINZA för barn och ungdomar i åldern 2 till 17 år har inte fastställts.

Symtom på överdosering av brimonidin (inklusive förlust av medvetandet, hypotension, hypotoni,

bradykardi, hypotermi, cyanos och apné) har rapporterats hos nyfödda och spädbarn som fått

brimonidin som ögondroppar som en del av läkemedelsbehandling av kongenitalt glaukom.

SIMBRINZA är därför kontraindicerat för barn under 2 år (se avsnitt 4.3).

Behandling av barn som är 2 år och äldre (särskilt barn som är 2–7 år och/eller väger < 20 kg)

rekommenderas inte på grund av risken för CNS-relaterade biverkningar (se avsnitt 4.9).

Bensalkoniumklorid

SIMBRINZA innehåller bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation och missfärga mjuka

kontaktlinser. Kontakt med mjuka kontaktlinser ska undvikas. Patienter ska instrueras att ta ut

kontaktlinserna innan SIMBRINZA appliceras och att vänta minst 15 minuter innan linserna sätts in

igen.

Bensalkoniumklorid har rapporterats orsaka ögonirritation och ge symptom på torra ögon och kan

påverka tårfilmen och hornhinnans yta. Det ska användas med försiktighet hos patienter med torra

ögon och hos patienter vars hornhinna kan riskera att skadas. Patienterna bör följas upp vid frekvent

eller långvarigt bruk.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga specifika interaktionsstudier har utförts med SIMBRINZA.

SIMBRINZA är kontraindicerat för patienter som behandlas MAO-hämmare och patienter som står på

antidepressiva medel som påverkar noradrenerg transmission (t.ex. tricykliska antidepressiva medel

och mianserin), (se avsnitt 4.3) Tricykliska antidepressiva medel kan avtrubba det okulära hypotensiva

svaret på SIMBRINZA.

Försiktighet rekommenderas på grund av risken för en additiv eller förstärkande effekt med CNS-

depressiva medel (t.ex. alkohol, barbiturater, opiater, sedativa eller anestetika).

Inga data är tillgängliga om nivån av cirkulerande katekolaminer efter administrering av

SIMBRINZA. Försiktighet rekommenderas emellertid för patienter som tar läkemedel som kan

påverka metabolismen och upptaget av cirkulerande aminer (t.ex. klorpromazin, metylfenidat,

reserpin, serotonin-norepinefrin-återupptagshämmare).

Alfaadrenerga agonister (t.ex. brimonidintartrat), som klass, kan reducera puls och blodtryck. Efter

administrering av SIMBRINZA observerades små sänkningar av blodtrycket hos vissa patienter.

Försiktighet rekommenderas vid användning av läkemedel som t.ex. blodtryckssänkande medel

och/eller hjärtglykosider samtidigt med SIMBRINZA.

Försiktighet rekommenderas vid insättning (eller ändring av dosen) av konkomitanta systemiska

läkemedel (oavsett läkemedelsform) som kan interagera med α-adrenerga agonister eller störa deras

aktivitet, dvs. agonister eller antagonister av den adrenerga receptorn (t.ex. isoprenalin, prazosin).

Brinzolamid är en karbanhydrashämmare som absorberas systemiskt även om den tillförs lokalt. Syra-

basstörningar har rapporterats med orala karbanhydrashämmare. Risken för interaktioner ska beaktas

hos patienter som får SIMBRINZA.

Det finns risk för en additiv effekt till de kända systemeffekterna av karbanhydrashämmare hos

patienter som får perorala karbanhydrashämmare och topikalt brinzolamid. Samtidig administrering av

SIMBRINZA och perorala karbanhydrashämmare rekommenderas inte.

Följande cytokrom P450-isoenzymer ansvarar för metabolismen av brinzolamid: CYP3A4 (primär),

CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 och CYP2C9. Man kan förvänta sig att CYP3A4-hämmare som

ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol, ritonavir och troleandomycin hämmar metabolismen av

brinzolamid via CYP3A4. Om CYP3A4-hämmare ges samtidigt som brinzolamid ska försiktighet

iakttas. Ackumulation av brinzolamid är dock osannolik då brinzolamid huvudsakligen utsöndras

renalt. Brinzolamid hämmar inte cytokrom P450-isoenzymer.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av SIMBRINZA hos gravida kvinnor.

Efter systemisk administrering (givet oralt via sond), var Brinzolamid inte teratogent hos råttor och

kaniner. Djurstudier med peroralt brimonidin visar inga direkta skadliga reproduktionstoxikologiska

effekter. I djurstudier passerade brimonidin placentan och kom in i fostercirkulationen i begränsad

omfattning (se avsnitt 5.3). SIMBRINZA rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor

som inte använder preventivmedel.

Amning

Det är okänt om topikalt SIMBRINZA utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga

farmakodynamiska/toxikologiska djurdata har visat att minimala nivåer av brinzolamid utsöndras i

modersmjölk efter oral administrering. Brimonidin som administreras oralt utsöndras i bröstmjölk.

SIMBRINZA ska inte användas av kvinnor som ammar.

Fertilitet

Icke-kliniska data visar inga effekter av brinzolamid eller brimonidin på fertilitet. Det finns inga data

om effekten av topikal okulär administrering av SIMBRINZA på human fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

SIMBRINZA har måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

SIMBRINZA kan orsaka yrsel, trötthet och/eller dåsighet, vilket kan påverka förmågan att framföra

fordon eller använda maskiner.

Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon och använda

maskiner. Om dimsyn uppträder vid instillationen ska patienten vänta med att framföra fordon eller

använda maskiner tills synen klarnat.

Orala karbanhydrashämmare kan hos äldre försämra förmågan att utföra uppgifter som kräver mental

vakenhet och/eller fysisk koordination (se avsnitt 4.4).

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

I kliniska prövningar med SIMBRINZA doserat två gånger dagligen var de vanligaste biverkningarna

okulär hyperemi och okulära reaktioner av allergisk typ vilka uppkom hos cirka 6–7 % av patienterna,

och dysgeusi (bitter eller ovanlig smak i munnen efter instillation) vilket uppkom hos cirka 3 % av

patienterna.

Biverkningslista i tabellform

Nedanstående biverkningar har rapporterats under kliniska studier med SIMBRINZA doserat två

gånger dagligen och under kliniska studier och övervakning efter godkännandet för försäljning med de

enskilda komponenterna brinzolamid och brimonidin. De klassificeras enligt följande konvention:

mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas

från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i minskande

allvarlighetsgrad.

Organsystemklass

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga: nasofaryngit

, faryngit

, sinuit

Ingen känd frekvens: rinit

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga: minskat antal röda blodkroppar

, ökad halt klorid i

blod

Immunsystemet

Mindre vanliga: överkänslighet

Psykiska störningar

Mindre vanliga: apati

, depression

, sänkt stämningsläge

, insomni

minskad sexualdrift

, mardrömmar

, nervositet

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga: somnolens

, yrsel

, dysgeusi

Mindre vanliga: huvudvärk

, motorisk dysfunktion

, amnesi

, nedsatt

minne

, parestesi

Mycket sällsynta: synkope

Ingen känd frekvens: tremor

, hypoestesi

, ageusi

Ögon

Vanliga: ögonallergi

, keratit

, ögonsmärta

, obehag i ögonen

dimsyn

, onormal syn

, okulär hyperemi

, konjunktival blekning

Mindre vanliga: korneal erosion

, kornealt ödem

, blefarit

, korneala

fällningar (keratitprecipitat)

, konjunktival störning (papiller)

fotofobi

, fotopsi

, ögonsvullnad

, ögonlocksödem

, konjunktivalt

ödem

, ögontorrhet

, utsöndring från ögat

, nedsatt synskärpa

, ökat

tårflöde

, pterygium

, erytem på ögonlocket

, meibomianit

, diplopi

bländning

, hypoestesi i ögat

, skleral pigmentering

, subkonjunktival

cysta

, onormal känsel i ögat

, astenopi

Mycket sällsynta: uveit

, mios

Ingen känd frekvens: synstörningar

, madaros

Öron och balansorgan

Mindre vanliga: vertigo

, tinnitus

Hjärtat

Mindre vanliga: hjärt-lungproblem

, angina pectoris

, arytmi

palpitationer

, oregelbundna hjärtslag

, bradykardi

, takykardi

Blodkärl

Mindre vanliga: hypotoni

Mycket sällsynta: hypertoni

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Mindre vanliga: dyspné

, bronkial hyperaktivitet

, faryngolaryngeal

smärta

, svalgtorrhet

, hosta

, epistaxis

, tilltäppning i övre

luftvägarna

, nästäppa

, rinorré

, svalgirritation

, nästorrhet

postnasalt dropp

, nysning

Ingen känd frekvens: astma

Magtarmkanalen

Vanliga: muntorrhet

Mindre vanliga: dyspepsi

, esofagit

, bukobehag

, diarré

, kräkning

illamående

, frekventa tarmtömningar

, flatulens

, oral hypoestesi

oral parestesi

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens: onormala resultat på leverfunktionstest

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: kontaktdermatit

, urtikaria

, utslag

, makulo-papulära

utslag

, generaliserad klåda

, alopeci

, stram hud

Ingen känd frekvens: ansiktsödem

, dermatit

, erytem

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Mindre vanliga: ryggsmärta

, muskelspasmer

, myalgi

Ingen känd frekvens: artralgi

, smärta i extremitet

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga: njursmärta

Ingen känd frekvens: pollakiuri

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mindre vanliga: erektil dysfunktion

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mindre vanliga: smärta

, obehag i bröstet

, onormal känsla

nervositet

, irritabilitet

, läkemedelsrester

Ingen känd frekvens: bröstsmärta

, perifera ödem

biverkning som observerats med SIMBRINZA

ytterligare biverkning som observerats vid monoterapi med brinzolamid

ytterligare biverkning som observerats vid monoterapi med brimonidin

Beskrivning av utvalda biverkningar

Dysgeusi var den vanligast förekommande systemiska biverkningen förknippad med behandling med

SIMBRINZA (3,4 %). Den orsakas troligen av passage av ögondropparna till nasofarynx via den

nasolakrimala kanalen och anses främst bero på brinzolamidkomponenten i SIMBRINZA.

Nasolakrimal ocklusion eller försiktigt slutande av ögonlocket efter instillationen kan minska

förekomsten av denna biverkan (se avsnitt 4.2).

SIMBRINZA innehåller brinzolamid, som är en karbanhydrashämmare av sulfonamidtyp, vilken

absorberas systemiskt. Gastrointestinala, centralnervösa, hematologiska, renala och metabola effekter

förknippas vanligen med systemiska karbanhydrashämmare. Samma typ av biverkningar som hänförs

till perorala karbanhydrashämmare kan förekomma även vid topikal tillförsel.

Biverkningar som brukar associeras med brimonidinkomponenten i SIMBRINZA inkluderar

utvecklingen av ögonreaktioner av allergisk typ, trötthet och/eller dåsighet och muntorrhet.

Användningen av brimonidin har associerats med minimala blodtryckssänkningar. Vissa patienter som

doserades med SIMBRINZA fick blodtryckssänkningar liknande de som sågs vid användningen av

brimonidin som monoterapi.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Vid en överdos av SIMBRINZA bör behandlingen inriktas på symtomen och vara stödjande. Fria

luftvägar ska upprätthållas hos patienten.

På grund av brinzolamidkomponenten i SIMBRINZA kan elektrolytobalans, utveckling av acidos och

möjligen effekter på nervsystemet uppkomma. Serumelektrolytnivåer (särskilt kalium) och pH-nivån i

blodet ska mätas.

Det finns mycket begränsad information om oavsiktligt intag av brimonidinkomponenten i

SIMBRINZA för vuxna. Hittills är den enda rapporterade biverkningen hypotoni. Det rapporterades

att den hypotensiva episoden följdes av hypertoni som en rebound-effekt.

Perorala överdoser av andra alfa-2-agonister har rapporterats ge symtom som hypotoni, asteni,

kräkning, letargi, sedering, bradykardi, arytmier, mios, apné, hypotoni, hypotermi, andningsdepression

och krampanfall.

Pediatrisk population

Allvarliga biverkningar hos barn efter oavsiktligt intag av brimonidinkomponenten i SIMBRINZA har

rapporterats. Patienterna fick symtom på CNS-depression, i typfallet tillfällig koma eller låg

medvetandegrad, letargi, somnolens, hypotoni, bradykardi, hypotermi, blekhet, andningsdepression

och apné, och måste läggas in för intensivvård med intubation när det var indicerat. Alla patienter

rapporterades ha tillfrisknat helt, oftast inom 6–24 timmar.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid ögonsjukdomar, medel vid glaukom samt miotika, ATC-kod:

S01EC54

Verkningsmekanism

SIMBRINZA innehåller två aktiva substanser: brinzolamid och brimonidintartrat. Dessa två

komponenter sänker det intraokulära trycket (IOP) hos patienter med öppenvinkelglaukom (OAG) och

okulär hypertoni (OHT) genom att undertrycka bildandet av kammarvatten från strålkroppen i ögat.

Även om både brinzolamid och brimonidin sänker IOP genom att undertrycka bildandet av

kammarvatten, är deras verkningsmekanismer olika.

Brinzolamid verkar genom att hämma enzymet karbanhydras (CA-II) i det ciliära epitelet, vilket

minskar bildandet av bikarbonatjoner med följd att transporten av natrium och vätska genom det

ciliära epitelet minskar. Detta leder i sin tur till att bildandet av kammarvatten minskar. Brimonidin, en

alfa-2-adrenerg agonist, hämmar enzymet adenylatcyklas och undertrycker det cAMP-beroende

bildandet av kammarvatten. Dessutom leder administrering av brimonidin till en ökning av det

uveosklerala utflödet.

Farmakodynamisk effekt

Klinisk effekt och säkerhet

Monoterapi

I en 6-månaders, kontrollerad klinisk studie med bidrag av olika element, på 560 patienter med

öppenvinkelglaukom (inklusive pseudoexfoliation eller pigmentspridningskomponent) och/eller okulär

hypertoni vilka, enligt prövarens åsikt, var otillräckligt kontrollerade med monoterapi eller redan stod

på flera IOP-sänkande läkemedel, och vilka hade ett vid baslinjen genomsnittligt diurnalt IOP på

26 mmHg, var den genomsnittliga diurnala IOP-sänkande effekten av SIMBRINZA doserat två gånger

dagligen cirka 8 mmHg. Statistiskt överlägsna sänkningar av genomsnittligt diurnalt IOP observerades

med SIMBRINZA jämfört med brinzolamid 10 mg/ml eller brimonidin 2 mg/ml som doserades två

gånger dagligen vid alla besök under hela studien (bild 1).

Bild 1

Genomsnittlig

a

diurnal (9.00, +2 timmar, +7 timmar) IOP-förändring från baslinjen

(mmHg) – Studie med bidrag av olika element

Minstakvadratmedelvärden är erhållna från en statistisk modell som gäller för studiekliniken, skiktet för

baslinje-IOP kl. 9.00, och korrelerade IOP-mätningar för en och samma patient.

Alla behandlingsdifferenser (SIMBRINZA mot enskilda komponenter) var statistiskt signifikanta med p=0,0001

eller lägre.

Vecka 2

Vecka 6

Månad 3

Månad 6

IOP-förändring (mmHg) LSM

(minstakvadratmedelvärden)

Genomsnittliga IOP-sänkningar från baslinjen vid varje tidpunkt vid varje besök var större med

SIMBRINZA (6 till 9 mmHg) än monoterapi med antingen brinzolamid (5 till 7 mmHg) eller

brimonidin (4 till 7 mmHg). Genomsnittliga procentuella IOP-sänkningar från baslinjen med

SIMBRINZA varierade mellan 23 och 34 %. Procentandelarna av patienter med ett IOP-värde under

18 mmHg var större i SIMBRINZA-gruppen än i brinzolamidgruppen vid 9 av 12 mätningar till och

med månad 6 och större i SIMBRINZA-gruppen än i brimonidingruppen vid alla 12 mätningar till och

med månad 6. Vid tidpunkten + 2 timmar (tidpunkten som motsvarade effektmaxvärdet på morgonen)

för det primära effektbesöket vid månad 3, var procentandelen patienter med ett IOP under 18 mmHg

61,7 % i SIMBRINZA-gruppen, 40,1 % i brinzolamid-gruppen och 40,0 % i brimonidin-gruppen.

I en 6-månaders, kontrollerad, klinisk non-inferiority-studie på 890 patienter med

öppenvinkelglaukom (inklusive pseudoexfoliation eller pigmentspridningskomponent) och/eller okulär

hypertoni vilka, enligt prövarens åsikt, var otillräckligt kontrollerade med monoterapi eller redan stod

på flera IOP-sänkande läkemedel, och vilka hade ett vid baslinjen genomsnittligt diurnalt IOP på 26

till 27 mmHg, påvisades non-inferiority för SIMBRINZA jämfört med samtidig dosering av

brinzolamid 10 mg/ml + brimonidin 2 mg/ml vid alla besök under hela studien med hänsyn till den

genomsnittliga diurnala IOP-sänkningen från baslinjen (tabell 1).

Tabell 1

Jämförelse av förändring av genomsnittligt diurnalt IOP (mmHg) från baslinjen –

non-inferiority-studie

Besök

SIMBRINZA

Genomsnitt

Brinzolamid + brimonidin

Genomsnitt

Differens

Genomsnitt

(95 % CI)

Vecka 2

–8,4 (n=394)

–8,4 (n=384)

–0,0 (–0,4; 0,3)

Vecka 6

–8,5 (n=384)

–8,4 (n=377)

–0,1 (–0,4; 0,2)

Månad 3

–8,5 (n=384)

–8,3 (n=373)

–0,1 (–0,5; 0,2)

Månad 6

–8,1 (n=346)

–8,2 (n=330)

0,1 (–0,3; 0,4)

Minstakvadratmedelvärden är erhållna från en statistisk modell som gäller för studiekliniken, skiktet

för baslinje-IOP kl. 9.00, och korrelerade IOP-mätningar för en och samma patient

Genomsnittliga IOP-sänkningar från baslinjen vid varje tidpunkt vid varje besök med SIMBRINZA

eller de enskilda komponenterna som administrerades samtidigt var likartade (7 till 10 mmHg).

Genomsnittliga procentuella IOP-sänkningar från baslinjen med SIMBRINZA varierade mellan 25

och 37 %. Procentandelarna patienter med ett IOP-värde under 18 mmHg var likartade mellan

studiebesöken för samma tidpunkt till och med månad 6 i grupperna med SIMBRINZA och

brinzolamid + brimonidin. Vid tidpunkten + 2 timmar (tidpunkten som motsvarade effektmaxvärdet på

morgonen) för det primära effektbesöket vid månad 3, var procentandelen patienter med ett IOP under

18 mmHg 65,6 % i SIMBRINZA-gruppen och 63,7 % i brinzolamid + brimonidin-gruppen.

Tilläggsterapi

Kliniska data för SIMBRINZA som tillägg till prostaglandinanaloger (PGA) visade överlägsen IOP-

sänkande effekt av SIMBRINZA + PGA jämfört med enbart PGA. I studien CQVJ499A2401 visade

SIMBRINZA + PGA (dvs travoprost, latanoprost eller bimatoprost) överlägsen IOP-sänkande effekt

från baslinjen jämfört med placebo + PGA efter 6 veckors behandling, där skillnaden i modelljusterad

genomsnittlig förändring från baslinjen i diurnalt IOP var -3,44 mmHg (95% Cl, -4,2, -2,7; p-värde

<0,001).

Kliniska data för SIMBRINZA som tillägg till travoprost-timolol maleat ögondroppar med fast

doskombination visade också överlägsen IOP-sänkande effekt av SIMBRINZA + travoprost-timolol

maleat jämfört med enbart travoprost-timolol maleat. I studien CQVJ499A2402 visade SIMBRINZA

+ travoprost-timololmaleat ögondroppar överlägsen IOP-sänkande effekt från baslinjen jämfört med

placebo + travoprost-timolol maleat efter 6 veckors behandling, där skillnaden i modelljusterad

genomsnittlig förändring från baslinjen i diurnalt IOP var -2,15 mmHg (95% Cl, -2,8, -1,5; p-värde

<0,001).

Säkerhetsprofilen för SIMBRINZA i tilläggsterap var liknande den som observerades med

SIMBRINZA monoterapi.

Det finns inga effekt- och säkerhetsdata för tilläggsterapi längre än 6 veckor.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

SIMBRINZA, för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av glaukom och okulär

hypertoni (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Brinzolamid absorberas genom hornhinnan efter topikal okulär administrering. Substansen absorberas

även i den systemiska cirkulationen där den binds starkt till karbanhydras i röda blodceller (RBC).

Plasmakoncentrationerna är mycket låga. Elimineringshalveringstiden i helblod är förlängd

(> 100 dagar) hos människor på grund av bindningen till karbanhydras i RBC.

Brimonidin absorberas snabbt i ögat efter topikal administrering. Hos kaniner nåddes maximala

okulära koncentrationer på mindre än en timme i de flesta fall. Maximala plasmakoncentrationer hos

människa är < 1 ng/ml vilket uppnås inom < 1 timme. Plasmakoncentrationerna minskar med en

halveringstid på cirka 2–3 timmar. Det sker ingen ackumulering under kronisk administrering.

I en topikal okulär klinisk studie där man jämförde den systemiska farmakokinetiken för SIMBRINZA

administrerat två eller tre gånger dagligen, med brinzolamid och brimonidin, administrerat individuellt

med användning av samma två doseringar, var farmakokinetiken för brinzolamid och N-

desetylbrinzolamid vid steady state i helblod likartad mellan kombinationsprodukten och brinzolamid

som administrerades ensamt. På samma sätt var farmakokinetiken för brimonidin från

kombinationsprodukten i plasma vid steady state likartad med den som observerades för brimonidin

administrerat ensamt med undantag av gruppen som behandlades med SIMBRINZA två gånger

dagligen. För denna grupp var genomsnittlig AUC

0–12 timmar

cirka 25 % lägre än den för brimonidin

ensamt som administrerades två gånger dagligen.

Distribution

Studier på kaniner visade att maximala okulära koncentrationer av brinzolamid efter topikal

administrering finns i de främre vävnaderna som hornhinnan, konjunktivan, kammarvattnet och iris-

strålkroppen. Retention i ögonvävnader är förlängd på grund av bindning till karbanhydras.

Brinzolamid binds måttligt (cirka 60 %) till humana plasmaproteiner.

Brimonidin uppvisar affinitet för pigmenterade ögonvävnader, särskilt iris-strålkroppen, på grund av

dess kända melaninbindande egenskaper. Kliniska och icke-kliniska säkerhetsdata visar emellertid att

det är väl tolererat och säkert under kronisk administrering.

Metabolism

Brinzolamid metaboliseras av hepatiska cytokrom P450-isozymer, specifikt CYP3A4, CYP2A6,

CYP2B6, CYP2C8 och CYP2C9. Den primära metaboliten är N-desetylbrinzolamid följt av

metaboliterna N-desmetoxypropyl och O-desmetyl liksom en N-propionsyraanalog som bildas genom

oxidering av N-propylsidokedjan av O-desmetylbrinzolamid. Brinzolamid och N-desetylbrinzolamid

hämmar inte cytokrom P450-isoenzymer vid koncentrationer som är minst 100 gånger större än

maximala systemiska nivåer.

Brimonidin metaboliseras i stor omfattning av hepatiskt aldehydoxidas med bildande av 2-

oxobrimonidin, 3-oxobrimonidin och 2,3-dioxobrimonidin som de främsta metaboliterna. Oxidativ

klyvning av imidazolinringen till 5-brom-6-guanidinkinoxalin har också observerats.

Eliminering

Brinzolamid elimineras främst oförändrat i urin. Hos människor stod urinärt brinzolamid och N-

desetylbrinzolamid för cirka 60 respektive 6 % av dosen. Data från råttor visade viss biliär utsöndring

(cirka 30 %), främst som metaboliter.

Brimonidin elimineras främst i urinen som metaboliter. Hos råttor och apor stod urinära metaboliter

för 60 till 75 % av perorala eller intravenösa doser.

Linjäritet/icke-linjäritet

Farmakokinetiken för brinzolamid är till sin natur icke-linjär på grund av mättnadsbar bindning till

karbanhydras i helblod och olika vävnader. Steady state-exponering ökar inte på dosproportionellt sätt.

Däremot uppvisar brimonidin linjär farmakokinetik över det kliniskt terapeutiska dosintervallet.

Farmakokinetiskt (Farmakokinetiska)/farmakodynamiskt (farmakodynamiska) förhållande(n)

SIMBRINZA är avsett för lokal verkan i ögat. Bedömning av human okulär exponering vid effektiva

doser är inte genomförbar. Det farmakokinetiska/farmakodynamiska förhållandet hos människor för

IOP-sänkning har inte fastställts.

Övriga särskilda populationer

Studier för att fastställa effekter av ålder, etnisk tillhörighet samt nedsatt njur- eller leverfunktion har

inte utförts med SIMBRINZA. En studie av brinzolamid på japanska jämfört med icke-japanska

försökspersoner visade likartad systemisk farmakokinetik mellan de två grupperna. I en studie av

brinzolamid på patienter med nedsatt njurfunktion påvisades en ökning på 1,6 till 2,8 gånger i den

systemiska exponeringen för brinzolamid och N-desetylbrinzolamid mellan personer med normal

respektive måttligt nedsatt njurfunktion. Denna ökning i RBC-koncentrationerna av substansrelaterade

material vid steady state hämmade inte aktiviteten hos RBC-karbanhydras till nivåer som associeras

med systemiska biverkningar. Kombinationsprodukten rekommenderas emellertid inte för patienter

med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min).

, AUC och elimineringshalveringstiden för brimonidin är likartade hos äldre (> 65 år) personer

jämfört med unga vuxna. Effekterna av nedsatt njur- och leverfunktion på den systemiska

farmakokinetiken för brimonidin har inte utvärderats. Med tanke på den låga systemiska exponeringen

för brimonidin efter topikal okulär administrering, förväntas inte ändringar i plasmaexponering vara

kliniskt relevanta.

Pediatrisk population

Den systemiska farmakokinetiken för brinzolamid och brimonidin, var för sig eller i kombination, har

inte studerats på barn.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Brinzolamid

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet

visade inte några särskilda risker för människa.

Effekter i icke-kliniska studier av reproduktions- och utvecklingstoxicitet observerades endast vid

exponeringar som ansågs vara tillräckligt mycket högre än den maximala exponeringen för människa,

vilket indikerar föga relevans för klinisk användning. Studier av utvecklingstoxicitet på kanin med

orala doser av brinzolamid upp till 6 mg/kg/dag (261 gånger den rekommenderade dagliga kliniska

dosen 23 mikrog/kg/dag) visade inga effekter på fosterutveckling trots toxiska effekter på mödrarna.

Hos råttor medförde doser på 18 mg/kg/dag (783 gånger den rekommenderade dagliga kliniska dosen),

men inte 6 mg/kg/dag, en lätt försämrad benbildning i skalle och bröstbenssegment hos foster. Dessa

fynd associerades med metabolisk acidos med reducerad viktökning hos honorna och en

viktminskning hos fostren. Dosrelaterade minskningar av fostervikterna sågs hos ungar till mödrar

som gavs 2 till 18 mg/kg/dag. Under laktation var den biverkningsfria nivån hos avkomman

5 mg/kg/dag.

Brimonidin

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet,

reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Bensalkoniumklorid Propylenglykol Karbomer 974P Borsyra Mannitol NatriumkloridTyloxapol

Saltsyra och/eller natriumhydroxid (för att justera pH)

Renat vatten

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

4 veckor efter öppnandet.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

8 ml runda ogenomskinliga flaskor av polyetylen med låg densitet (LDPE) med en LDPE-droppinsats

och vit skruvkork av polypropylen (Drop-Tainer). Flaskan innehåller 5 ml suspension.

Kartong innehållande 1 eller 3 flaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/933/001-002

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 18 juli 2014

Datum för den senaste förnyelsen: 20 februari 2019

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/323431/2014

EMEA/H/C/003698

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Simbrinza

brinzolamid/brimonidintartrat

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Simbrinza.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Simbrinza ska användas.

Praktisk information om hur Simbrinza ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Simbrinza och vad används det för?

Simbrinza är en ögondroppslösning som innehåller två aktiva substanser: brinzolamid och

brimonidintartrat. Simbrinza används för att sänka det intraokulära trycket (trycket inuti ögat) hos

vuxna med okulär hypertoni (högt intraokulärt tryck) eller hos dem med en ögonsjukdom som kallas

öppenvinkelglaukom.

Simbrinza används när behandling med andra läkemedel som innehåller endast en aktiv substans har

prövats men inte har sänkt det intraokulära trycket tillräckligt.

Hur används Simbrinza?

Simbrinza ges som en droppe i det (de) påverkade ögat (ögonen) två gånger om dagen. Om också

andra ögondroppar används för att sänka trycket i ögat bör de ges med minst 5 minuters mellanrum.

Simbrinza är receptbelagt. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Simbrinza?

Öppenvinkelglaukom (en sjukdom där kammarvattnet, den vattniga vätskan inuti ögongloben, inte kan

rinna undan ordentligt) och andra orsaker till högt tryck i ögat ökar risken för skada på näthinnan och

Simbrinza

EMA/323431/2014

Sida 2/3

synnerven (nerven som skickar signaler från ögat till hjärnan). Detta kan leda till allvarlig synförlust

och till och med blindhet.

De aktiva substanserna i Simbrinza, brinzolamid och brimonidintartrat, bidrar till att minska det

intraokulära trycket genom att minska bildandet av kammarvatten. Brinzolamid verkar genom att

blockera ett enzym som kallas karbonanhydras, som bildar bikarbonat som behövs för bildandet av

kammarvatten, medan brimonidintartrat blockerar ett annat enzym som kallas adenylatcyklas, som

också ingår i bildandet av kammarvatten. Brimonidin ökar också dräneringen av kammarvatten från

ögats främre del.

Båda läkemedlen har använts vart för sig i flera år i EU för att minska trycket i ögat och kombinationen

av dem minskar trycket inuti ögat effektivare än något av läkemedlen ensamt.

Vilken nytta med Simbrinza har visats i studierna?

Simbrinza har visat sig vara effektivare när det gäller att sänka trycket i ögat än brinzolamid eller

brimonidintartrat som enda läkemedel. En huvudstudie på 560 patienter med okulär hypertoni eller

öppenvinkelglaukom, vars genomsnittliga intraokulära tryck före behandling, uppmätt i enheter som

kallas mmHg, var 26 mmHg. Sänkningen av det intraokulära trycket efter 3 månader var större hos

patienter som tog Simbrinza (en genomsnittlig minskning på 7,9 mmHg) än hos dem som tog antingen

brinzolamid eller brimonidintartrat (6,5 respektive 6,4 mmHg).

I en andra huvudstudie på 890 patienter jämfördes Simbrinza med en kombinationsbehandling med

brinzolamid och brimonidintartrat i form av separata droppar. Simbrinza visade sig vara lika effektivt

som kombinationsbehandlingen. I genomsnitt sänktes det intraokulära trycket med Simbrinza efter

3 månader med 8,5 mmHg jämfört med 8,3 mmHg med kombinationen.

Vilka är riskerna med Simbrinza?

De vanligaste biverkningarna som orsakas i studier med Simbrinza var okulär hyperemi (röda ögon)

och allergiska reaktioner i ögat, vilka uppkom hos omkring 6 till 7 procent av patienterna, samt

dysgeusi (smakstörningar) hos omkring 3 procent av patienterna. En fullständig förteckning över

biverkningar som rapporterats för Simbrinza finns i bipacksedeln.

Simbrinza får inte ges till patienter som är överkänsliga (allergiska) mot den aktiva substansen, något

annat innehållsämne, eller mot sulfonamider (en antibiotikaklass). Det får heller inte användas till

patienter som behandlas med vissa typer av antidepressiva läkemedel, patienter med allvarligt nedsatt

njurfunktion eller patienter med hyperkloremisk acidos (överskott av syra i blodet till följd av för

mycket klorid).

Simbrinza får inte ges till nyfödda eller barn under två år och rekommenderas inte heller till äldre barn.

Varför godkänns Simbrinza?

Myndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) fann att Simbrinza visade sig vara effektivare än

någon av de aktiva substanserna som enda läkemedel och minst lika effektivt som kombinationen av

de aktiva substanserna i form av separata ögondroppar. Att de två aktiva substanserna ingår i samma

ögondroppe gör produkten lättare att hantera och förbättrar behandlingsefterlevnaden för patienter

som inte tillräckligt kontrolleras med vare sig brimonidin eller brinzolamid ensamt. Det kommer också

att vara till nytta för de patienter som behöver en kombinationsbehandling och för vilka tidigare

godkända kombinationer som innehåller läkemedlet timolol inte är lämpliga.

Simbrinza

EMA/323431/2014

Sida 3/3

Vad gäller säkerheten var de rapporterade biverkningarna med Simbrinza samma som kunde förväntas

med de enskilda aktiva substanserna och väckte inga större farhågor. CHMP fann därför att nyttan

med Simbrinza är större än riskerna och rekommenderade att Simbrinza skulle godkännas för

försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Simbrinza?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Simbrinza används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Simbrinza. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

I sammanfattningen av riskhanteringsplanen

finns mer information.

Mer information om Simbrinza

Den 18 juli 2014 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Simbrinza som

gäller i hela EU.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information

om behandling med Simbrinza finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2014.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen