Refixia

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-08-2017

Aktiva substanser:
Nonacog beta pegol
Tillgänglig från:
Novo Nordisk A/S
ATC-kod:
B02BD04
INN (International namn):
nonacog beta pegol
Terapeutisk grupp:
Hemostatika,
Terapiområde:
Hemofili B
Terapeutiska indikationer:
Behandling och profylax av blödning hos patienter 12 år och äldre med hemofili B (medfödd faktor IX-brist).
Produktsammanfattning:
Revision: 1
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004178
Tillstånd datum:
2017-06-02
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004178

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

02-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

02-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

02-08-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Refixia 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Refixia 1000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Refixia 2000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

nonakog beta pegol

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Refixia är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Refixia

Hur du använder Refixia

Eventuella biverkningar

Hur Refixia ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Refixia är och vad det används för

Vad Refixia är

Refixia innehåller den aktiva substansen nonakog beta pegol och är en långverkande rekombinant

koagulationsfaktor IX-produkt. Faktor IX är ett protein som finns naturligt i blodet och som hjälper till

att stoppa blödningar.

Vad Refixia

används för

Refixia används för att behandla och förebygga blödningar hos patienter 12 år eller äldre med

hemofili B (medfödd faktor IX-brist).

Hos patienter med hemofili B saknas eller fungerar inte faktor IX ordentligt. Refixia ersätter det

faktor IX som fungerar felaktigt eller saknas, och hjälper blodet att bilda koagel (levrat blod) där det

blöder. När du blöder, aktiveras Refixia i blodet och faktor IX bildas.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Refixia

Använd inte Refixia:

om du är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du är allergisk mot hamsterprotein.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig ska du tala med din läkare innan du använder

detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Allergiska reaktioner och utveckling av inhibitorer

Det finns en risk, fast det är sällsynt, att du får en plötslig och allvarlig allergisk reaktion (t ex

anafylaktisk reaktion) mot Refixia. Avbryt injektionen och kontakta din läkare eller en

akutvårdsmottagning omedelbart om du uppvisar tecken på en allergisk reaktion såsom hudutslag,

nässelutslag, klåda på stora områden av huden, röda och/eller svullna läppar, tunga, ansikte eller

händer, svårighet att svälja eller andas, andnöd, väsande andning, trånghet i bröstet, blek och kall hud,

hjärtklappning och/eller yrsel.

Din läkare kan behöva behandla dessa reaktioner omedelbart. Läkaren kan också ta ett blodprov för att

kontrollera om du har utvecklat faktor IX-inhibitorer (neutraliserande antikroppar) mot ditt läkemedel,

eftersom inhibitorer kan utvecklas tillsammans med allergiska reaktioner. Om du har sådana

antikroppar kan du löpa ökad risk för plötsliga och allvarliga allergiska reaktioner (t ex anafylaktisk

reaktion) under framtida behandlingar med faktor IX.

På grund av risken för allergiska reaktioner med faktor IX, ska den första behandlingen med Refixia

ges på en klinik eller i närvaro av sjukvårdspersonal med tillgång till lämplig medicinsk behandling för

allergiska reaktioner om det skulle behövas.

Kontakta din läkare omedelbart om din blödning inte upphör som förväntat eller om du måste öka din

användning av Refixia betydligt för att kunna stoppa en blödning. Din läkare kommer att ta ett

blodprov för att kontrollera om du har utvecklat inhibitorer (neutraliserande antikroppar) mot Refixia.

Risken för att utveckla inhibitorer är som högst om du inte tidigare behandlats med faktor IX-

läkemedel, dvs. för små barn.

Blodproppar

Tala om för din läkare om något av följande gäller för dig, eftersom det medför en ökad risk för

blodproppar under behandling med Refixia:

du har nyligen blivit opererad

du har en annan allvarlig sjukdom, t.ex. leversjukdom, hjärtsjukdom eller cancer

du har riskfaktorer för hjärtsjukdom, t.ex. högt blodtryck, fetma eller rökning.

Njursjukdom (nefrotiskt syndrom)

Det finns en risk, fast det är sällsynt, för att utveckla en specifik njursjukdom som kallas ”nefrotiskt

syndrom” efter höga doser av faktor IX hos patienter med hemofili B med faktor IX-inhibitorer och

allergiska reaktioner i sjukdomshistorien.

Kateterrelaterade problem

Om du har ett hjälpmedel för central intravenös tillförsel kan det uppstå infektioner eller blodproppar

där katetern sitter.

Andra läkemedel och Refixia

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder Refixia.

Körförmåga och användning av maskiner

Refixia påverkar inte körförmågan och förmågan att använda maskiner.

Refixia innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, dvs. det är näst

intill ”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Refixia

Behandling med Refixia påbörjas av läkare med erfarenhet av att behandla patienter med hemofili B.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare om du är osäker på

hur du ska använda Refixia.

Läkaren beräknar din dos åt dig. Dosen beror på din vikt och vad läkemedlet används för.

Förebyggande av blödning

Dosen Refixia är 40 internationella enheter (IE) per kg kroppsvikt. Den ges som en injektion varje

vecka. Din läkare kan välja en annan dos eller hur ofta injektionerna ska ges baserat på ditt behov.

Behandling av blödning

Dosen Refixia är 40 internationella enheter (IE) per kg kroppsvikt. Beroende på var det blöder och hur

allvarlig blödningen är, kan du behöva en högre dos (80 IE per kg) eller extra injektioner. Tala med

din läkare om vilken dos och hur många injektioner du behöver.

Användning för barn och ungdomar

Refixia kan endast användas till ungdomar (12 år eller äldre). Dosen till ungdomar beräknas också

utifrån kroppsvikt och är samma dos som till vuxna.

Hur Refixia ges

Refixia ges i form av en injektion i en ven. Se ”Bruksanvisning för Refixia” för mer information.

Om du har använt för stor mängd av Refixia

Om du har använt för stor mängd Refixia, ska du kontakta din läkare.

Om du måste öka din användning av Refixia betydligt för att stoppa en blödning, ska du omedelbart

kontakta läkare. För mer information, se avsnitt 2 ”Allergiska reaktioner och utveckling av

inhibitorer”.

Om du har glömt att använda Refixia

Om du har glömt en dos, ska du injicera den missade dosen så snart du kommer på det. Injicera inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Rådfråga läkare om du är osäker.

Om du slutar att använda Refixia

Om du slutar att använda Refixia är det möjligt att du inte längre är skyddad mot blödningar eller att

en pågående blödning inte upphör. Sluta inte att använda Refixia utan att först tala med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allergiska reaktioner kan förekomma med detta läkemedel.

Om plötsliga och allvarliga allergiska reaktioner (t ex anafylaktiska reaktioner) uppstår måste

injektionen omedelbart avbrytas. Du måste omedelbart kontakta läkare eller en akutvårdsmottagning

om du får ett tidigt symtom på en allergisk reaktion, såsom:

svårt att svälja eller andas

andnöd eller väsande andning

trånghet i bröstet

röda och/eller svullna läppar, tunga, ansikte eller händer

hudutslag, nässelutslag eller klåda

blek och kall hud, snabba hjärtslag och/eller yrsel (lågt blodtryck).

Följande biverkningar har observerats med Refixia:

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

klåda

hudreaktioner vid injektionsstället

illamående

extrem trötthet.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

allergiska reaktioner (överkänslighet). De kan bli allvarliga och potentiellt livshotande

(anafylaktiska reaktioner)

hjärtklappning

blodvallning.

Har rapporterats

(förekommer hos okänt antal användare)

neutraliserande antikroppar (inhibitorer).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Refixia ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd Refixia före utgångsdatum som anges efter ”EXP” på kartongen och på injektionsflaskans och

den förfyllda sprutans etikett. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Refixia kan tas ut ur kylskåpet i en period på upp till 6 månader och förvaras vid rumstemperatur

(högst 30°C). Anteckna datumet på kartongen då Refixia tas ut ur kylskåpet och placeras i

rumstemperatur. Det nya utgångsdatumet ska aldrig överskrida det ursprungliga utgångsdatum som

anges på ytterkartongen. Om läkemedlet inte har använts före det nya utgångsdatumet ska det

kasseras. Efter förvaring i rumstemperatur får läkemedlet inte sättas tillbaka in i kylskåpet.

Använd injektionen omedelbart efter beredningen. Om den inte kan användas omedelbart, använd den

inom 24 timmar om den förvaras i kylskåp vid 2°C–8°C eller inom 4 timmar om den förvaras utanför

kylskåpet vid en temperatur på högst 30°C.

Pulvret i injektionsflaskan är vitt till benvitt. Använd inte pulvret om färgen har ändrats.

Den beredda lösningen ska vara klar och färglös. Använd inte den beredda lösningen om du ser

partiklar i lösningen eller om lösningen är missfärgad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nonakog beta pegol (pegylerad human koagulationsfaktor IX (rDNA)).

Varje injektionsflaska med Refixia innehåller nominellt 500 IE, 1 000 IE eller 2 000 IE

nonakog beta pegol vilket motsvarar cirka 125 IE/ml, 250 IE/ml respektive 500 IE/ml efter

beredning med histidinspädningsvätska.

Övriga innehållsämnen i pulvret är natriumklorid, histidin, sackaros, polysorbat 80, mannitol,

natriumhydroxid och saltsyra.

Innehållsämnen i den sterila spädningsvätskan är histidin, vatten för injektionsvätskor,

natriumhydroxid och saltsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Refixia tillhandahålls i form av ett pulver och vätska till injektionsvätska, lösning (500 IE,

1 000 IE eller 2 000 IE pulver i en injektionsflaska och 4 ml spädningsvätska i en förfylld

spruta, en kolvstång med en adapter för injektionsflaska – förpackningsstorlek 1 st).

Pulvret är vitt till benvitt och spädningsvätskan är klar och färglös.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu

Bruksanvisning för Refixia

Läs dessa anvisningar noga innan du börjar använda Refixia.

Refixia tillhandahålls i form av ett pulver. Före injektion måste det lösas upp i spädningsvätskan som

finns i sprutan. Spädningsvätskan är en histidinlösning. Den färdigberedda produkten måste injiceras i

en ven (intravenös (i.v.) injektion). Utrustningen i förpackningen är utformad för att användas till att

bereda lösning och injicera Refixia.

Du behöver också ett infusionsset (slang med butterflynål), sterila desinfektionstorkar, kompresser och

plåster. Dessa ingår inte i förpackningen med Refixia.

Använd inte utrustningen innan du fått upplärning av läkare eller sjuksköterska.

Tvätta alltid händerna och se till att området runt omkring dig är rent.

När du bereder och injicerar läkemedel direkt i en ven är det viktigt att

använda en teknik så att

renhet och bakteriefrihet bibehålls (aseptisk teknik).

Felaktig hantering kan släppa in bakterier som

kan infektera blodet.

Öppna inte utrustningen förrän du är klar att använda den.

Använd inte utrustningen om den har tappats eller skadats.

Använd en ny förpackning i stället.

Använd inte utrustningen om utgångsdatum har passerat.

Använd en ny förpackning i stället.

Utgångsdatum finns tryckt på ytterkartongen, injektionsflaskan, adaptern för injektionsflaskan och på

den förfyllda sprutan.

Använd inte utrustningen om du misstänker att den är förorenad.

Använd en ny förpackning i

stället.

Kasta inte bort någon del av utrustningen innan du injicerat den beredda lösningen.

Utrustningen är endast för engångsbruk.

Innehåll

Förpackningen innehåller:

1 injektionsflaska med Refixia pulver

1 adapter för injektionsflaska

1 förfylld spruta med spädningsvätska

1 kolvstång (ligger under sprutan)

Injektionsflaska med Refixia pulver

Plastlock

Gummipropp

(under plastlocket)

Översikt

Adapter till injektionsflaska

Skyddshölje

Spets

(under skyddspappret)

Skydds-

papper

Förfylld spruta med

spädningsvätska

Sprutans topp

(under spruthättan)

Skala

Kolv

Spruthätta

Kolvstång

Gänga

Bred

ända

1. Förbered injektionsflaskan och sprutan

Ta fram det antal förpackningar Refixia

du behöver.

Kontrollera utgångsdatum.

Kontrollera namn, styrka och färg

förpackningen, för att försäkra dig om att

den innehåller rätt produkt.

Tvätta händerna

och torka dem ordentligt

med en ren handduk eller låt dem lufttorka.

Ta ut injektionsflaskan, adaptern och den

förfyllda sprutan ur kartongen.

Låt

kolvstången ligga kvar orörd i

kartongen.

Låt injektionsflaskan och den förfyllda

sprutan uppnå rumstemperatur.

Det kan

du göra genom att hålla dem i händerna

tills de känns lika varma som händerna.

Använd inte något annat sätt för att

värma

injektionsflaskan och den förfyllda

sprutan.

A

Ta av plastlocket

från injektionsflaskan.

Om plastlocket sitter löst eller saknas

ska du inte använda injektionsflaskan.

Torka av gummiproppen med en steril

desinfektionstork

och låt den lufttorka

några sekunder före användning, för att se

till att den är så bakteriefri som möjligt.

Rör inte vid gummiproppen med

fingrarna då detta kan överföra

bakterier.

B

2. Sätta på adaptern

Ta av skyddspappret från adaptern.

Om skyddspappret inte sluter helt tätt

eller om det är trasigt ska adaptern inte

användas.

Ta inte ur adaptern från skyddshöljet

med fingrarna.

Om du rör vid adapterns spets, kan

bakterier överföras från dina fingrar.

C

Placera injektionsflaskan på en plan och

fast yta.

Vänd på skyddshöljet,

och sätt på

adaptern på injektionsflaskan.

När adaptern väl är påsatt ska den inte

tas bort från injektionsflaskan.

D

Tryck

lätt

ihop skyddshöljet

med tumme

och pekfinger som bilden visar.

Ta bort skyddshöljet

från adaptern.

Lyft inte upp adaptern från

injektionsflaskan

när du tar bort

skyddshöljet.

E

3. Sätta fast kolvstången på sprutan

Ta tag i kolvstången i den breda änden och

ta den ur kartongen.

Rör inte vid sidorna

eller gängan på kolvstången.

Om du rör

vid sidorna eller gängan kan bakterier

överföras från dina fingrar.

Anslut

omedelbart

kolvstången till sprutan

genom att skruva in kolvstången medurs i

den förfyllda sprutans kolv tills motstånd

känns.

F

Ta av spruthättan

från den förfyllda

sprutan genom att böja ner den tills

perforeringen bryts.

Rör inte vid sprutans topp under

spruthättan.

Om du rör vid sprutans topp

kan bakterier överföras från dina fingrar.

Om spruthättan är lös eller saknas ska

den förfyllda sprutan inte användas.

G

Skruva fast den förfyllda sprutan

ordentligt

på adaptern tills du känner

motstånd.

H

4. Lös upp pulvret i spädningsvätskan

Luta den förfyllda sprutan något

injektionsflaskan pekande neråt.

Tryck in kolvstången

så att all

spädningsvätska injiceras ner i

injektionsflaskan.

I

Håll kolvstången nertryckt och snurra

försiktigt på injektionsflaskan tills allt

pulver är upplöst.

Skaka inte flaskan, eftersom det leder till

skumbildning.

Kontrollera den beredda lösningen.

ska vara klar och färglös och inga partiklar

får synas.

Om du ser partiklar eller

missfärgning, ska du inte använda den.

Använd en ny förpackning i stället.

J

Omedelbar användning av den beredda lösningen av Refixia rekommenderas.

Om den får stå,

kan läkemedlet förlora sin sterilitet och orsaka infektioner.

Om du inte kan använda den beredda lösningen av Refixia omedelbart,

ska den användas inom

4 timmar vid förvaring i rumstemperatur (vid högst 30°C) och inom 24 timmar vid förvaring i kylskåp

(2°C–8°C). Förvara den beredda lösningen i injektionsflaskan.

Frys inte beredda lösningen av Refixia och förvara den inte i injektionssprutor.

Skydda den beredda lösningen av Refixia mot direkt ljus.

Om det behövs mer än en injektionsflaska för att du ska få full dos, ska du upprepa steg

A

till

J

ytterligare injektionsflaskor, adaptrar och förfyllda sprutor tills du uppnått din dos.

Håll kolvstången helt intryckt.

Vänd sprutan

med injektionsflaskan upp

och ner.

Sluta tryck på kolvstången och låt den

själv

röra sig tillbaka

medan den beredda

lösningen fyller sprutan.

Dra ner kolvstången något

så att den

beredda lösningen dras in i sprutan.

Om inte hela mängden behövs, ska du

använda skalan på sprutan för att se hur

mycket beredd lösning som du drar upp,

enligt anvisning från din läkare eller

sjuksköterska.

Om det vid något tillfälle finns luft i

sprutan ska du injicera luften tillbaka in i

injektionsflaskan.

Håll kvar injektionsflaskan upp och ner och

knacka lätt på sprutan

så att eventuella

luftbubblor samlas överst.

Tryck långsamt på kolvstången

tills alla

luftbubblor är borta.

K

Skruva av adaptern

injektionsflaskan.

Rör inte vid sprutans topp.

Om du rör vid

sprutans topp kan bakterier överföras från

dina fingrar.

L

5. Injicera den beredda lösningen

Refixia är nu klar att injiceras i en ven.

Injicera den beredda lösningen enligt läkares eller sjuksköterskas anvisningar.

Injicera långsamt under 1 till 3 minuter.

Blanda inte Refixia med andra intravenösa infusioner eller läkemedel.

Injicering av Refixia via nålfria kopplingar för intravenösa (i.v.) katetrar

Observera:

Den förfyllda sprutan är av glas och utformad för att passa till standard luer-lock

kopplingar. Vissa nålfria kopplingar med en inre spets passar inte med den förfyllda sprutan. Detta kan

hindra administrering av läkemedlet och/eller resultera i att den nålfria kopplingen skadas.

Injicering av lösning via ett hjälpmedel för central intravenös tillförsel såsom central venkateter eller

subkutan port:

Använd en teknik så att renhet och bakteriefrihet bibehålls (aseptisk teknik). Följ anvisningarna

för rätt användning av koppling och det aktuella hjälpmedlet för central intravenös tillförsel i

samråd med läkare eller sjuksköterska.

Injektion i ett hjälpmedel för central intravenös tillförsel kan kräva att en steril 10 ml plastspruta

måste användas för att dra upp den färdigberedda lösningen. Detta ska göras direkt efter steg J.

Om katetern till hjälpmedlet för central intravenös tillförsel behöver spolas igenom före eller

efter injektion av Refixia ska natriumklorid injektionslösning 9 mg/ml användas.

Avfall

Efter injektionen ska du på ett säkert

sätt kassera

all oanvänd lösning med

Refixia, sprutan med infusionsset,

injektionsflaskan med adapter och annat

avfall enligt anvisningar från

apotekspersonal.

Kasta det inte bland vanliga hushållssopor.

M

Ta inte isär utrustningen innan du kasserar den.

Återanvänd inte utrustningen.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Refixia 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Refixia 1000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Refixia 2000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Refixia 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller nominellt 500 IE nonakog beta pegol*.

Efter beredning innehåller 1 ml Refixia cirka 125 IE nonakog beta pegol.

Refixia 1000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller nominellt 1000 IE nonakog beta pegol*.

Efter beredning innehåller 1 ml Refixia cirka 250 IE nonakog beta pegol.

Refixia 2000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller nominellt 2000 IE nonakog beta pegol*.

Efter beredning innehåller 1 ml Refixia cirka 500 IE nonakog beta pegol.

*rekombinant human faktor IX, framställd i ovarieceller från kinesisk hamster (CHO) genom

rekombinant-DNA teknik, kovalent konjugerad med en 40 kDa polyetylenglykol (PEG).

Styrkan (Internationella Enheter) har bestämts med en-stegs koagulationstest enligt den Europeiska

Farmakopén. Den specifika aktiviteten av Refixia är cirka 152 IE/mg protein.

Refixia är en renad rekombinant human faktor IX (rFIX) med en 40 kDa polyetylenglykol (PEG)

selektivt fäst vid specifika N-bundna glykaner i rFIX-aktiveringspeptiden. Aktiveringspeptiden,

inklusive molekyldelen med 40kDa polyetylenglykol, klyvs av vid aktivering av Refixia. Kvar blir den

kroppsegna aktiverade faktor IX-molekylen. Den primära aminosyrasekvensen i rFIX i Refixia är

identisk med den Ala148 alleliska formen av human plasmaderiverad faktor IX. Inga tillsatser av

humant eller animaliskt ursprung används i cellkulturen, reningen, konjugeringen eller beredningen av

Refixia.

Hjälpämne med känd effekt

Mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

Pulvret är vitt till benvitt.

Vätskan är klar och färglös.

pH: 6,4.

Osmolalitet: 272 mOsmol/kg.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling och profylax mot blödningar hos patienter, 12 år eller äldre, med hemofili B (medfödd

faktor IX-brist).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling bör ske under överinseende av läkare med erfarenhet av behandling av hemofili.

Tidigare obehandlade patienter

Säkerhet och effekt av Refixia hos tidigare obehandlade patienter har ännu inte fastställts.

Övervakning av behandling

Rutinövervakning av faktor IX-aktivitetsnivåer i dosjusteringssyfte är inte nödvändigt. I det kliniska

prövningsprogrammet gjordes ingen dosjustering. Genomsnittliga steady-state dalvärden över 15% för

faktor IX observerades för alla åldersgrupper, se avsnitt 5.2 för detaljer.

På grund av interferens i en-stegs koagulationstestet mellan polyetylenglykol (PEG) och olika aPTT-

reagens rekommenderas det att en kromogen substratmetod används (t.ex. Rox Factor IX eller

Biophen) när övervakning krävs. Om en kromogen substratmetod inte är tillgänglig rekommenderas

det att använda ett en-stegs koagulationstest med ett aPTT-reagens som är kvalificerat för att användas

med Refixia (t.ex. Cephascreen). För modifierade långverkande faktorprodukter är det känt att

resultatet från en-stegs koagulationstest är starkt beroende av det aPTT-reagens och den

referensstandard som används. För Refixia orsakar vissa reagens en underskattning (30–50%), medan

de flesta reagens som innehåller kiseldioxid orsakar en kraftig överskattning av faktor IX-aktiviteten

(mer än 400%). Kiseldioxidbaserade reagens ska därför undvikas. Det rekommenderas att använda ett

referenslaboratorium om en kromogen substratmetod eller ett lämpligt en-stegs koagulationstest inte

finns tillgängligt lokalt.

Dosering

Antalet enheter av administrerat faktor IX uttrycks i Internationella Enheter (IE), som relaterar till

gällande WHO-standard för faktor IX-preparat. Aktiviteten av faktor IX i plasma uttrycks antingen i

procent (i förhållande till normal human plasma) eller i Internationella Enheter (i förhållande till en

internationell standard för faktor IX i plasma).

Profylax

40 IE/kg kroppsvikt en gång i veckan.

Baserat på erhållna FIX-nivåer och individuell blödningstendens kan justering av doser och

administreringsintervall övervägas. Dalvärden som erhölls med en veckodosering på 40 IE/kg är

sammanfattade i avsnitt 5.2.

Om en patient på profylax glömmer en dos så ska dosen tas så snart detta upptäcks. Därefter ska

patienten fortsätta enligt det vanliga schemat med en dos en gång i veckan. Dubbel dos ska undvikas.

Behandling vid behov (on-demand)

Doseringen och substitutionsbehandlingens längd beror på blödningens lokalisering och

allvarlighetsgrad, se tabell 1 för doseringsvägledning vid blödningsepisoder.

Tabell 1

Behandling av blödningsepisoder med Refixia

Grad av blödning

Rekommenderad

dos IE/kg av

Refixia

Doseringsrekommendationer

Tidig hemartros,

muskelblödning

eller oral blödning.

Mer omfattande

hemartros,

muskelblödning

eller hematom.

En engångsdos rekommenderas.

Allvarliga eller

livshotande

blödningar.

Ytterligare doser om 40 IE/kg kan

ges.

Kirurgi

Dosnivån och doseringsintervallen för kirurgi beror på ingreppet och lokal praxis. Allmänna

rekommendationer ges i tabell 2.

Tabell 2

Behandling under kirurgi med Refixia

Typ av kirurgiskt

ingrepp

Rekommenderad

dos IE/kg

kroppsvikt

Doseringsrekommendationer

Mindre ingrepp,

inklusive

tandutdragning.

Ytterligare doser kan ges vid behov.

Större ingrepp.

Preoperativ dos.

Överväg två upprepade doser om

40 IE/kg (i 1–3 dagars intervall) inom

den första veckan efter ingreppet.

På grund av den långa halveringstiden

för Refixia kan doseringsfrekvensen

under den postoperativa perioden utökas

till en gång i veckan efter den första

veckan tills blödningen upphör och

läkning uppnås.

Pediatrisk population

Den rekommenderade dosen till ungdomar (12–18 år) är den samma som till vuxna: 40 IE/kg

kroppsvikt. Långtidssäkerheten med Refixia hos barn under 12 år har ännu inte fastställts.

Administreringssätt

Intravenös användning.

Refixia administreras som intravenös bolusinjektion under flera minuter efter upplösning av pulvret i

histidinspädningsvätskan. Administreringshastigheten bör anpassas med hänsyn till vad som känns

bekvämt för patienten och ska inte överstiga 4 ml/min.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

Vid självadministrering eller administrering med hjälp av vårdare krävs lämplig upplärning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Känd allergi mot hamsterprotein.

4.4

Varningar och försiktighet

Överkänslighet

Allergiska överkänslighetsreaktioner mot Refixia kan förekomma. Läkemedlet innehåller spår av

hamsterprotein. Om symtom på överkänslighet uppstår, bör patienten rådas att omedelbart sluta

använda läkemedlet och kontakta läkare. Patienter bör informeras om tidiga tecken på

överkänslighetsreaktioner såsom nässelfeber, generaliserad urtikaria, trånghet i bröstet, pipande

andning, hypotoni och anafylaxi.

Vid chock ska riktlinjer för chockterapi följas.

Inhibitorer

Efter upprepad behandling med humana koagulationsfaktor IX-produkter (rDNA) ska patienter

övervakas med avseende på utveckling av neutraliserande antikroppar (inhibitorer) som ska

kvantifieras i Bethesda-enheter (BE) med lämpligt biologiskt test.

I litteraturen förekommer rapporter om korrelation mellan förekomsten av faktor IX-inhibitor och

allergiska reaktioner. Patienter som drabbas av allergiska reaktioner ska därför utredas för förekomst

av en inhibitor. Det bör noteras att patienter med faktor IX-inhibitorer kan löpa ökad risk för anafylaxi

vid efterföljande exponering för faktor IX.

På grund av risken för allergiska reaktioner med faktor IX-produkter ska de första injektionerna av

faktor IX, beroende på behandlande läkares bedömning, utföras under medicinsk observation där

lämplig medicinsk vård för allergiska reaktioner finns tillgänglig.

Vid förekomst av kvarvarande FIX aktivitetsnivåer finns en risk för interferens när inhibitortestning

utförs med Nijmegen modifierad Bethesda-test. Det rekommenderas därför ett förvärmningssteg eller

en wash-out för att säkerställa upptäckt av lågtiter-inhibitorer.

Tromboembolism

På grund av den potentiella risken för trombotiska komplikationer, ska klinisk övervakning för tidiga

tecken på trombotisk koagulopati och konsumtionskoagulopati sättas in med lämpligt biologiskt test

vid administrering av denna produkt till patienter med leversjukdom, postoperativa patienter, nyfödda

spädbarn eller patienter med risk för trombotiska fenomen eller disseminerad intravaskulär

koagulation (DIC). Nyttan av behandling med Refixia ska i var och en av dessa situationer vägas mot

risken för sådana komplikationer.

Kardiovaskulära händelser

Hos patienter med befintliga kardiovaskulära riskfaktorer, kan substitutionsbehandling med FIX öka

den kardiovaskulära risken.

Kateterrelaterade komplikationer

Om hjälpmedel för central intravenös tillförsel krävs, ska risken för komplikationer relaterade till

detta, inklusive lokala infektioner, bakteriemi och trombos på stället för katetern, beaktas.

Pediatrisk population

Refixia är inte indicerat för användning hos barn (under 12 år). Angivna varningar och

försiktighetsmått gäller både vuxna och ungdomar (12–18 år).

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, dvs. det är näst

intill ”natriumfritt”.

Dokumentation av användning

Det rekommenderas starkt att produktnamnet och satsnumret registreras varje gång Refixia ges till en

patient för att upprätthålla en koppling mellan patienten och läkemedlets satsnummer.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktioner mellan human koagulationsfaktor IX-produkter (rDNA) och andra läkemedel har

rapporterats.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Inga reproduktionsstudier på djur har gjorts med faktor IX. Eftersom hemofili B är sällsynt

förekommande hos kvinnor finns ingen erfarenhet av användning av faktor IX under graviditet och

amning. Därför ska faktor IX endast användas under graviditet och amning om det är tydligt indicerat.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Refixia har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Överkänslighet eller allergiska reaktioner (som kan innefatta angioödem, brännande och stickande

känsla vid infusionsstället, frossa, blodvallningar, generaliserad urtikaria, huvudvärk, nässelutslag,

hypotoni, letargi, illamående, rastlöshet, takykardi, trånghet i bröstet, stickningar, kräkning, väsande

andning) har observerats i sällsynta fall med rekombinant faktor IX-produkter och kan i vissa fall

utvecklas till allvarlig anafylaxi (inklusive chock). I vissa fall har dessa reaktioner utvecklats till

allvarlig anafylaxi, och de har haft ett tidsmässigt samband med utvecklingen av faktor IX-inhibitorer

(se även avsnitt 4.4). Nefrotiskt syndrom har rapporterats efter försök att inducera immuntolerans hos

patienter med hemofili B med faktor IX-inhibitorer och allergiska reaktioner i anamnesen.

I mycket sällsynta fall har utveckling av antikroppar mot hamsterprotein med tillhörande

överkänslighetsreaktioner observerats.

Patienter med hemofili B kan utveckla neutraliserande antikroppar (inhibitorer) mot faktor IX. Om

sådana inhibitorer uppstår, kommer tillståndet att komma till uttryck som ett otillräckligt kliniskt svar.

I sådana fall bör ett specialiserat hemofilicenter kontaktas.

Det finns en potentiell risk för tromboemboliska episoder efter administrering av faktor IX-produkter,

med högre risk vid beredningar av låg renhetsgrad. Användning av faktor IX-produkter med låg

renhetsgrad har förknippats med fall av hjärtinfarkt, disseminerad intravaskulär koagulation,

ventrombos och lungemboli. Användning av faktor IX-produkter med hög renhetsgrad, som Refixia,

förknippas sällan med sådana biverkningar.

Biverkningslista i tabellform

Nedan tabell följer klassificeringen av organsystem enligt MedDRA (System Organ Class, SOC och

Preferred Term Level).

Frekvenser anges enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10),

mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000),

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Totalt 115 tidigare behandlade manliga patienter med måttlig till svår hemofili B exponerades för

Refixia i sammanlagt 170 patientår i de avslutade kliniska prövningarna.

Tabell 3

Frekvensen av biverkningar i kliniska prövningar

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Immunsystemet

Överkänslighet

Anafylaxi

Inhibitorer

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Ingen känd frekvens

Hjärtat

Palpitationer

Mindre vanliga

Magtarmkanalen

Illamående

Vanliga

Hud och subkutan vävnad

Klåda*

Vanliga

Allmänna symtom och/eller

symtom vid administrerings-

stället

Trötthet

Värmevallning

Reaktioner vid

injektionsstället**

Vanliga

Mindre vanliga

Vanliga

*Klåda innefattar termerna pruritus och pruritus i öronen

**Reaktioner på injektionsstället omfattar smärta på injektionsstället, smärta på infusionsstället, svullnad på injektionsstället,

hudrodnad på injektionsstället och utslag på injektionsstället.

Beskrivning av utvalda biverkningar

I en pågående prövning med tidigare obehandlade patienter, har anafylaxi förekommit med ett

tidsmässigt samband med utvecklingen av faktor IX-inhibitorer efter behandling med Refixia. Det

finns inte tillräckliga data för att kunna tillhandahålla information om inhibitorinsidensen hos tidigare

obehandlade patienter.

Pediatrisk population

Refixia är indicerat för patienter 12 år eller äldre. Ingen skillnad i säkerhetsprofilen för Refixia

observerades mellan tidigare behandlade ungdomar (12–18 år) och vuxna patienter.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Överdoser på upp till 169 IE/kg har rapporterats i kliniska prövningar. Inga symtom förknippade med

överdoser har rapporterats.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: hemostatika, koagulationsfaktor IX, ATC-kod: B02BD04.

Verkningsmekanism

Refixia är en renad rekombinant human faktor IX (rFIX) med en 40 kDa polyetylenglykol (PEG)

konjugerad med proteinet. Den genomsnittliga molekylvikten för Refixia är cirka 98 kDa och

molekylvikten för enbart proteindelen är 56 kDa. Vid aktivering av Refixia klyvs aktiveringspeptiden

inklusive 40 kDa polyetylenglykoldelen av, vilket resulterar i den kroppsegna aktiverade faktor IX-

molekylen.

Faktor IX är ett enkelkedjigt glykoprotein. Det är en vitamin K-beroende koagulationsfaktor och det

syntetiseras i levern. Faktor IX aktiveras av faktor XIa och av faktor VII/vävnadsfaktorkomplex.

Aktiverad faktor IX, i kombination med aktiverad faktor VIII, aktiverar faktor X. Aktiverad faktor X

omvandlar protrombin till trombin. Trombin omvandlar sedan fibrinogen till fibrin och ett koagel

bildas. Hemofili B är en könsbunden ärftlig koagulationsstörning orsakad av sänkta nivåer av

faktor IX och resulterar i rikliga blödningar i leder, muskler eller inre organ, antingen spontant eller

som ett resultat av olycksfall eller kirurgiskt trauma. Med substitutionsterapi ökar plasmanivåerna av

faktor IX, vilket möjliggör en tillfällig korrigering av faktorbristen och blödningstendenserna.

Klinisk effekt

Det avslutade kliniska prövningsprogrammet omfattade en fas 1-prövning och fyra multicenter, icke-

kontrollerade fas 3-prövningar.

Profylax

Femtiofyra av patienterna från alla åldersgrupper behandlades med en profylaktisk veckodos om

40 IE/kg, där 23 (43%) av dessa patienter inte hade några blödningsepisoder.

Pivotal prövning

Den pivotala prövningen omfattade 74 tidigare behandlade ungdomar (13–17 år) och vuxna (18–

65 år). Prövningen omfattade en öppen, ”on-demand” (vid behov) grupp med behandling i cirka

28 veckor, och två grupper med profylaktisk behandling med enkelblind randomisering till antingen

10 IE/kg eller 40 IE/kg en gång i veckan i cirka 52 veckor. Vid jämförelse av behandlingarna med

10 IE/kg och 40 IE/kg sågs att den annualiserade blödningsfrekvensen för patienter i 40 IE/kg-gruppen

var 49% lägre än blödningsfrekvensen (95% KI: 5%;73%) för patienter i 10 IE/kg-gruppen (p<0,05).

Medianvärdet (IQR) för total annualiserad blödningsfrekvens (ABR) hos patienter (13–65 år)

behandlade med en profylaktisk dos om 40 IE/kg en gång i veckan var 1,04 (0,00; 4,01), medan

traumatisk ABR var 0,00 (0,00; 2,05), led-ABR 0,97 (0,00; 2,07) och spontan ABR 0,00 (0,00; 0,99).

Observera att ABR inte är jämförbar mellan olika faktorkoncentrat och mellan olika kliniska studier.

I denna pivotala prövning med ungdomar och vuxna förekom 70 episoder med blödning för 16 av

29 patienter i profylaxgruppen med 40 IE/kg. Den övergripande frekvensen för framgångsrik

behandling av blödningar var 97,1% (67 av 69 utvärderade blödningar). Totalt 69 (98,6%) av de

70 blödningsepisoderna behandlades med en injektion. Blödningsepisoder behandlades med Refixia

40 IE/kg för lindriga eller måttliga blödningar.

Av 29 behandlade ungdomar och vuxna, fick 13 patienter med 20 målleder behandling i ett år med en

profylaktisk veckodos om 40 IE/kg. Arton av dessa 20 leder (90%) ansågs inte längre vara målleder

vid prövningens slut.

Behandling vid behov (on-demand)

I den pivotala prövningen fanns det en icke-randomiserad grupp där 15 patienter behandlades vid

behov med 40 IE/kg för lindriga eller måttliga blödningar, och 80 IE/kg för allvarliga blödningar. Den

övergripande frekvensen för framgångsrik behandling (definierad som utmärkt eller bra) av blödningar

var 95%, där 98% av blödningarna behandlades med en eller två injektioner.

Pediatrisk population

Användning av Refixia hos barn under 12 år är inte indicerat (se avsnitt 4.2 för information om

pediatrisk användning).

En prövning utfördes som omfattande 25 pediatriska tidigare behandlade patienter (i åldern 0–12 år)

som fick en profylaktisk dos om 40 IE/kg en gång i veckan.

För barn i åldern 0–12 år var medianvärdet (IQR) för den annualiserade blödningsfrekvensen 1,0

(0,00; 2,06) och den spontana blödningsfrekvensen 0,00 (0,00; 0,00).

För behandlingen av blödningar hos pediatriska patienter, var den övergripande frekvensen för

framgångsrik behandling (definierad som utmärkt eller bra) 93% (39 av 42 blödningar), där 36 (86%)

av blödningarna var under kontroll efter 1 injektion, och 5 (12%) av blödningarna var under kontroll

efter 2 injektioner Refixia.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt avslutandet av studien med Refixia i tidigare

obehandlade patienter (se avsnitt 4.2 för information om pediatrisk användning).

Övergripande hemostatisk effekt

Blödningsepisoder behandlades med Refixia 40 IE/kg vid lindriga eller måttliga blödningar eller

80 IE/kg vid allvarliga blödningar, där en blödning bedömdes som allvarlig. En övergripande

bedömning av hemostatisk effekt gjordes av patienten eller vårdaren (vid behandling i hemmet) eller

prövningsplatsens prövare (vid behandling under övervakning av vårdpersonal) med användning av en

4-gradig skala med bedömningsalternativen utmärkt, bra, måttlig och dålig. Den övergripande

frekvensen för framgångsrik behandling av blödningar (definierad som utmärkt eller bra) var 93%

(551 av 591). Av de 597 behandlade blödningarna hos 79 (75%) av de 105 patienterna var 521 (87%)

av blödningarna under kontroll med 1 injektion och 60 (10%) av blödningarna under kontroll med

2 injektioner Refixia.

Frekvensen för framgångsrik behandling och dosen som krävdes för behandling av

blödningsepisoderna var oberoende av blödningsställe. Frekvensen för framgångsrik behandling av

blödningsepisoder var också oberoende av om blödningen var traumatisk eller spontan.

Kirurgi

Tre prövningar, varav en prövning var en särskild kirurgiprövning, omfattade totalt 15 större och 26

mindre kirurgiska ingrepp (patienter i åldern 13 till 56 år). Hemostatisk effekt av Refixia under kirurgi

bekräftades med en framgångsfrekvens på 100% i de 15 större ingreppen i prövningarna. Alla

utvärderade mindre ingrepp genomfördes med framgång.

I en särskild kirurgiprövning omfattade effektanalysen 13 större kirurgiska ingrepp utförda i 13

tidigare behandlade vuxna och ungdomar. Ingreppen omfattade 9 ortopediska, 1 gastrointestinal och 3

ingrepp i munhålan. Patienterna fick 1 preoperativ injektion om 80 IE/kg på operationsdagen samt

postoperativa injektioner om 40 IE/kg. En preoperativ dos om 80 IE/kg Refixia var effektiv och inga

patienter behövde ytterligare doser på operationsdagen. Under den postoperativa periodens dag 1 till 6

och dag 7 till 13 var medianvärdet för antal ytterligare doser om 40 IE/kg som administrerades 2,0

respektive 1,5. Den genomsnittliga totala åtgången av Refixia under och efter kirurgi var 241 IE/kg

(intervall: 81–460 IE/kg).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Refixia har en förlängd halveringstid jämfört med omodifierad faktor IX. Samtliga farmakokinetiska

studier med Refixia utfördes på tidigare behandlade patienter med hemofili B (faktor IX ≤2%). Analys

av plasmaprov utfördes med en-stegs koagulationstestet.

Farmakokinetiska parameterar vid steady-state för ungdomar och vuxna visas i tabell 4

Tabell 4

Farmakokinetiska parameterar vid steady-state för Refixia (40 IE/kg) i ungdomar

och vuxna (geometriskt medelvärde (CV%))

PK-parameter

13–17 år

N=3

≥18 år

N=6

Halveringstid (t

) (timmar)

103 (14)

115 (10)

Inkrementellt utbyte (IR) (IE/ml per IE/kg)

0,018 (28)

0,019 (20)

Area under kurvan (AUC)

0-168 h

(IE*timmar/ml)

91 (22)

93 (15)

Clearance (CL) (ml/timme/kg)

0,4 (17)

0,4 (11)

Mean residence time (MRT) (timmar)

144 (15)

158 (10)

Distributionsvolym (Vss) (ml/kg)

61 (31)

66 (12)

Faktor IX-aktivitet 168 h efter dos (IE/ml)

0,29 (19)

0,32 (17)

Clearance = clearance justerad för kroppsvikt; Inkrementellt utbyte = inkrementellt utbyte 30 min efter dos;

Distributionsvolym = distributionsvolym vid steady-state justerad för kroppsvikt. CV=variationskoefficient.

Alla patienter som bedömdes i steady-state farmakokinetiksessionen hade faktor IX-aktivitetsnivåer

över 0,24 IE/ml 168 timmar efter dosering med en veckodos på 40 IE/kg.

Farmakokinetiska parameterar för en engångsdos Refixia anges för olika åldrar i tabell 5. Refixia är

inte indicerat att användas till barn under 12 år.

Tabell 5

Farmakokinetiska parameterar för en engångsdos Refixia (40 IE/kg) för olika

åldrar (geometriskt medelvärde (CV%)).

PK-parameter

0–6 år

N=12

7–12 år

N=13

13–17 år

N=3

≥18 år

N=6

Halveringstid (t

(timmar)

70 (16)

76 (26)

89 (24)

83 (23)

Inkrementellt

utbyte (IR) (IE/ml

per IE/kg)

0,015 (7)

0,016 (16)

0,020 (15)

0,023 (11)

Area under kurvan

(AUC)

(IE*timmar/ml)

46 (14)

56 (19)

80 (35)

91 (16)

Clearance CL

(ml/timme/kg)

0,8 (13)

0,6 (22)

0,5 (30)

0,4 (15)

Mean residence

time (MRT)

(timmar)

95 (15)

105 (24)

124 (24)

116 (22)

Distributionsvolym

(Vss) (ml/kg)

72 (15)

68 (22)

59 (8)

47 (16)

Faktor IX-aktivitet

168 h efter dos

(IE/ml)

0,08 (16)

0,11 (19)

0,15 (60)

0,17 (31)

Clearance = clearance justerad för kroppsvikt; Inkrementellt utbyte = inkrementellt utbyte 30 min efter dos;

Distributionsvolym = distributionsvolym vid steady-state justerad för kroppsvikt. CV = variationskoefficient.

Som förväntat var kroppsviktsjusterad clearance hos barn och ungdomar högre än hos vuxna patienter.

Ingen dosjustering krävdes för barn och ungdomar i kliniska prövningar.

Genomsnittliga dalvärden vid steady-state, baserade på alla mätningar före dosering som utfördes var

8:e vecka vid steady-state på alla patienter som doserats med 40 IE/kg i veckan, visas i tabell 6.

Refixia är inte indicerat att användas till barn under 12 år.

Tabell 6

Genomsnittliga dalvärden* för Refixia (40 IE/kg) vid steady-state

0–6 år

N=12

7–12 år

N=13

13–17 år

N=9

18–65 år

N=20

Beräknade

0,15

0,19

0,24

0,29

genomsnittliga

faktor IX-

dalvärden IE/ml

(95% KI)

(0,13;0,18)

(0,16;0,22)

(0,20;0,28)

(0,26;0,33)

* Faktor IX-dalvärden = faktor IX-aktivitet uppmätt före nästa veckodos (5 till 10 dagar efter dosering) vid steady-state.

Farmakokinetik studerades i 16 vuxna och ungdomar av vilka 6 var normalviktiga (BMI 18,5–

24,9 kg/m

) och 10 var överviktiga (BMI 25–29,9 kg/m

). Det fanns inga uppenbara skillnader i

farmakokinetikprofilerna för normalviktiga och överviktiga patienter.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I en toxicitetsstudie med upprepad dosering i apa, observerades lindriga och övergående

kroppsdarrningar 3 timmar efter dosering och avtog inom 1 timme. Dessa kroppsdarrningar

observerades vid doser av Refixia (3750 IE/kg), som var mer än 90 gånger högre än den

rekommenderade dosen i människa (40 IE/kg). Ingen mekanism bakom darrningarna identifierades.

Darrningar har inte rapporterats i de kliniska prövningarna.

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi och allmäntoxicitet vid upprepad dosering i råttor och

apor visade inga risker för människa.

I toxicitetsstudier med upprepad dosering i råttor och apor, upptäcktes 40 kDa polyetylenglykol (PEG)

genom immunhistokemisk färgning i epiteliala celler i plexus choroideus i hjärnan. Detta fynd

förknippades inte med vävnadsskada eller onormala kliniska tecken.

Distributions- och utsöndringsstudier i möss och råttor har visat att molekyldelen med 40kDa

polyetylenglykol (PEG) av Refixia var allmänt distribuerad till och eliminerad från organ samt

utsöndrad via plasma i urin (44–56%) och faeces (28–50%). Baserat på modellerad data av

observerade terminala halveringstider (15–49 dagar) i distributionsstudier i råttvävnad, kommer

molekyldelen med 40 kDA polyetylenglykol (PEG) att nå steady-state nivåer i alla humana vävnader

inom 1–2 års behandling.

Långtidsstudier i djur för att utvärdera karcinogen potential hos Refixia, eller studier för att fastställa

effekterna av Refixia på gentoxicitet, fertilitet, utveckling och reproduktion har inte utförts.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Pulver

Natriumklorid

Histidin

Sackaros

Polysorbat 80

Mannitol

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Saltsyra (för pH-justering)

Spädningsvätska

Histidin

Vatten för injektionsvätskor

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Saltsyra (för pH-justering)

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel eller beredas med

andra infusionsvätskor än den medföljande histidinspädningsvätskan.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad

2 år. Under hållbarhetstiden kan Refixia förvaras i upp till 30°C under en enda sammanhängande

period på högst 6 månader. När läkemedlet tagits ut ur kylskåpet får det inte sättas tillbaka in igen.

Anteckna datumet för då läkemedlet börjar förvaras vid rumstemperatur på ytterkartongen.

Efter beredning av lösning

Kemisk och fysikalisk hållbarhet efter beredning har visats i 24 timmar vid förvaring i kylskåp (2°C–

8°C) och i 4 timmar vid förvaring i rumstemperatur (≤ 30°C).

Ur mikrobiologisk synvinkel, bör färdigberedd produkt användas omedelbart. Om det inte används

genast, ansvarar användarna för lagringstid och förvaringsförhållanden, och det rekommenderas

normalt inte att överskrida 4 timmar i rumstemperatur (≤ 30°C) eller 24 timmar i kylskåp (2°C–8°C),

såvida inte beredning utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C–8°C). Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Anvisningar för förvaring i rumstemperatur och förvaringsanvisningar efter beredning av läkemedlet

finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Varje förpackning innehåller:

1 injektionsflaska av glas (typ 1) med pulver och förslutning av klorbutylgummi

1 steril adapter för injektionsflaska för beredning av lösning

1 förfylld spruta med 4 ml histidinspädningsvätska och med backstopp (polypropen), en

gummikolv (brombutyl) och en sk. tip cap spruthätta med förslutning (brombutyl)

1 kolvstång (polypropen).

Förpackningsstorlek: 1 st.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Refixia administreras intravenöst efter upplösning av pulvret med spädningsvätskan som finns i

sprutan. Efter beredning är lösningen klar och färglös utan synliga partiklar. Det beredda läkemedlet

ska undersökas visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Använd inte

lösningar som är grumliga eller har fällningar.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i bipacksedeln.

Administreringshastigheten ska anpassas med hänsyn till vad som känns bekvämt för patienten och

ska inte överstiga 4 ml/min.

För beredning behövs också ett infusionsset (slang med butterflynål), sterila desinfektionstorkar,

kompresser och plåster. Detta ingår inte i förpackningen med Refixia.

Använd alltid aseptisk teknik.

Avfallshantering

Efter injektionen ska du kassera sprutan med infusionssetet och injektionsflaskan med adapter på ett

säkert sätt.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/17/1193/001

EU/1/17/1193/002

EU/1/17/1193/003

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/212538/2017

EMEA/H/C/004178

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Refixia

nonakog beta pegol

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Refixia. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Refixia ska användas.

Praktisk information om hur Refixia ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Refixia och vad används det för?

Refixia är ett läkemedel som används för att behandla och förebygga blödning hos patienter med

hemofili B, en ärftlig blödningssjukdom som beror på brist på ett koagulationsprotein som kallas

faktor IX. Det kan användas till vuxna och ungdomar från 12 års ålder.

Refixia innehåller den aktiva substansen nonakog beta pegol.

Hur används Refixia?

Refixia är receptbelagt och behandling ska inledas under överinseende av läkare som har erfarenhet av

att behandla hemofili.

Refixia tillhandahålls i form av ett pulver och en vätska som blandas till en injektionsvätska, lösning för

injektion i en ven. Dosen och behandlingsfrekvensen beror på om Refixia används för att behandla

eller förebygga blödning, eller för att minska blödning under kirurgi, hur mycket och var det blöder och

patientens kroppsvikt. Mer information om hur man använder Refixia finns i produktresumén (ingår

också i EPAR).

Patienter eller deras vårdare kan själva ge Refixia hemma efter att de fått lämplig utbildning.

Fullständig information finns i bipacksedeln.

Refixia

EMA/212538/2017

Page 2/3

Hur verkar Refixia?

Patienter med hemofili B saknar faktor IX, ett protein som behövs för att blodet ska kunna koagulera

normalt, och har därför lätt för att blöda. Den aktiva substansen i Refixia, nonakog beta pegol, verkar i

kroppen på samma sätt som human faktor IX. Den ersätter den saknade faktor IX, hjälper blodet att

koagulera och ger tillfällig kontroll över blödningen.

Vilken nytta med Refixia har visats i studierna?

Refixia har visat sig vara effektivt både när det gäller att behandla blödningsepisoder och hålla nere

antalet episoder.

I en studie på 74 vuxna och ungdomar från 13 års ålder, hade 29 patienter som fick Refixia som

förebyggande behandling varje vecka omkring 1 blödningsepisod om året, medan 15 patienter som fick

Refixia för behandling av blödningar ”vid behov” hade omkring 16 blödningsepisoder om året. Refixia

fick dessutom bedömningen utmärkt eller god vid behandling av omkring 92 procent av

blödningsepisoderna när blödning inträffade. 87 procent av blödningsepisoderna upphörde vid en

injektion med Refixia.

I den andra studien på 25 barn under 13 års ålder, fick alla patienter Refixia som förebyggande

behandling varje vecka. Patienterna hade omkring 1 blödningsepisod om året och Refixia fick

bedömningen utmärkt eller god vid behandling av omkring 93 procent av blödningsepisoderna.

Omkring 86 procent av blödningsepisoderna upphörde vid en injektion.

Vilka är riskerna med Refixia?

Överkänslighetsreaktioner (allergiska) är mindre vanliga med Refixia (kan uppträda hos upp till 1 av

100 patienter) och inkluderar svullnad, sveda och smärta på injektionsstället, frossa, blodvallningar,

kliande utslag, huvudvärk, nässelutslag, lågt blodtryck, letargi, illamående och kräkning, rastlöshet,

hjärtklappning, trånghet i bröstet och väsande andning. I vissa fall kan dessa reaktioner bli allvarliga.

Vissa patienter som tar faktor IX-läkemedel kan utveckla hämmande substanser (antikroppar) mot

faktor IX, vilket leder till att läkemedlet slutar verka med förlorad blödningskontroll som följd. Faktor

IX-läkemedel kan även potentiellt orsaka problem på grund av att det bildas blodproppar i blodkärlen.

Refixia får inte ges till patienter som är allergiska mot hamsterproteiner. En fullständig förteckning

över biverkningar och restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Refixia?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Refixia är större än riskerna och

rekommenderade att Refixia skulle godkännas för försäljning i EU.

Studier visar att Refixia är effektivt vid förebyggande och behandling av blödningsepisoder hos

patienter med hemofili B och att dess säkerhet är jämförbar med den för andra faktor IX-produkter. En

viss del av den aktiva substansen i Refixia (kallas PEG) kan dock ansamlas i kroppen efter långvarig

behandling, bland annat i en struktur i hjärnan som kallas plexus choroideus. Eftersom detta potentiellt

skulle kunna ge problem hos i synnerhet barn under 12 års ålder, är Refixia bara godkänt för

användning till vuxna och barn från 12 års ålder.

Refixia

EMA/212538/2017

Page 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Refixia?

Företaget som marknadsför Refixia kommer att utföra en studie för att undersöka de potentiella

effekterna av PEG-ansamling i plexus choroideus i hjärnan och andra organ.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Refixia har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Övrig information om Refixia

EPAR för Refixia finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Refixia finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen