Rebif

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-01-2021

Aktiva substanser:
interferon beta-la
Tillgänglig från:
Merck Europe B.V. 
ATC-kod:
L03AB07
INN (International namn):
interferon beta-1a
Terapeutisk grupp:
Immunstimulatorer,
Terapiområde:
Multipel skleros
Terapeutiska indikationer:
Rebif är indicerat för behandling av: - patienter med en enda demyeliniseringsepisod händelse med en aktiv inflammatorisk process, om alternativa diagnoser är uteslutna, och om de är fast beslutna att vara en hög risk att utveckla kliniskt definitiv multipel skleros;patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. I kliniska prövningar, detta var kännetecknas av att två eller fler akuta exacerbationer i de två föregående åren. Effekt har inte visats hos patienter med sekundär progressiv multipel skleros utan pågående återfall aktivitet.
Produktsammanfattning:
Revision: 39
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000136
Tillstånd datum:
1998-05-03
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000136

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

20-12-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

07-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

07-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

07-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

20-12-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Rebif 22 mikrogram injektionsvätska, lösning

i förfylld spruta

interferon beta-1a

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Rebif är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Rebif

Hur du använder Rebif

Eventuella biverkningar

Hur Rebif ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Rebif är och vad det används för

Rebif tillhör en grupp av läkemedel som kallas interferoner. De är naturliga substanser som överför

budskap mellan celler. Interferoner produceras av kroppen och spelar en viktig roll i immunsystemet.

Genom mekanismer som inte är helt klarlagda, hjälper interferoner till att begränsa skador i det

centrala nervsystemet i samband med multipel skleros.

Rebif är ett mycket rent, lösligt protein som liknar det naturliga interferon beta som produceras i

kroppen.

Rebif används för behandling av multipel skleros. Läkemedlet har visat sig reducera skovens antal och

svårighetsgrad samt fördröja utvecklingen av invaliditet.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Rebif

Använd inte Rebif

om du är allergisk mot naturligt eller rekombinant interferon beta eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du är allvarligt deprimerad.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Rebif.

Rebif ska bara användas under kontroll av din läkare.

Innan behandlingen med Rebif startar bör du noggrant läsa och sen följa de instruktioner som

ges under rubriken ”Hur du använder Rebif”, detta för att minska risken för nekros på

injektionsstället (nedbrytning av huden och vävnadsdöd) vilket har rapporterats för patienter

som behandlas med Rebif. Kontakta din läkare om du får besvärliga lokala reaktioner.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rebif om du är allergisk (överkänslig) mot

något annat läkemedel.

Under behandlingen kan det eventuellt uppkomma blodproppar i de små blodkärlen.

Blodpropparna kan påverka dina njurar. Detta kan hända flera veckor eller upp till flera år efter

att du började med Rebif. Det kan hända att din läkare vill kontrollera ditt blodtryck, blodet

(antalet blodplättar) och funktionen hos njurarna.

Tala om för din läkare om du har

benmärgssjukdom

njursjukdom

leversjukdom

hjärtsjukdom

sköldkörtelsjukdom

eller om du har varit deprimerad

eller om du har haft epileptiska anfall

så att läkaren noggrant kan följa behandlingen och en eventuell försämring av dessa tillstånd.

Andra läkemedel och Rebif

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Du ska i synnerhet tala om för din läkare om du använder läkemedel mot epilepsi (antiepileptika) eller

mot depression (antidepressiva).

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga skadliga effekter på nyfödda/spädbarn som ammas förväntas. Rebif kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Både själva sjukdomen och behandlingen kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

Ta upp detta med din läkare om det oroar dig.

Rebif innehåller natrium och bensylalkohol

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

Detta läkemedelinnehåller 2,5 mg bensylalkohol per dos. Bensylalkohol kan orsaka allergiska

reaktioner.

Bensylalkohol har ett samband med risken för allvarliga biverkningar så som andningssvårigheter hos

små barn.

Använd inte läkemedlet längre än 1 vecka till nyfödda (yngre än 3 år) om inte läkare eller

apotekspersonal har rekommenderat det.

Om du är gravid eller ammar, eller om du har nedsatt leverfunktion eller njurfunktion, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i

kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).

3.

Hur du använder Rebif

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Dos

Den vanliga dosen är 44 mikrogram (12 miljoner IE) given tre gånger i veckan. Din läkare har

ordinerat dig en lägre dos om 22 mikrogram (6 miljoner IE) given tre gånger i veckan. Denna lägre

dos rekommenderas för patienter som inte tolererar den högre dosen.

Rebif bör tas tre gånger per vecka, och om det är möjligt:

på samma tre veckodagar varje vecka (minst 48 timmar mellan varje gång, t.ex. måndag,

onsdag, fredag)

vid samma tidpunkt på dygnet (helst på kvällen).

Användning för barn och ungdomar (2 till 17 år)

Inga formella kliniska studier har utförts på barn eller ungdomar. Det finns emellertid en del kliniska

data tillgängliga som tyder på att säkerhetsprofilen hos barn och ungdomar som får Rebif

22 mikrogram eller Rebif 44 mikrogram tre gånger per vecka är likartad den som ses hos vuxna.

Användning för barn (under 2 år)

Rebif rekommenderas inte för användning till barn som är under 2 år.

Administreringssätt

Rebif ska injiceras subkutant (under huden).

Den första injektionen/de första injektionerna måste göras i närvaro av specialutbildad vårdpersonal.

Efter att ha fått tillräcklig undervisning kan du, en familjemedlem, vän eller vårdgivare använda Rebif

sprutorna för att injicera läkemedlet hemma. Det kan också ges med en lämplig autoinjektor.

Läs följande instruktion noggrant om du ska injicera Rebif:

Endast för engångsbruk.

Endast klar till lätt grumlig lösning utan partiklar och utan synliga tecken på försämring ska användas.

Så här injicerar du Rebif

Välj ett injektionsställe. Din läkare eller sjuksköterska kommer att

visa dig möjliga injektionsställen på kroppen (bra ställen är övre

delen av låren och nedre delen av buken). Håll sprutan som en

penna eller en dartpil. Kom ihåg att variera injektionsställen, så att

inget område injiceras för ofta. Detta för att minska risken för

nekros (lokal vävnadsdöd) på injektionsstället.

OBS: injicera inte där du känner knölar, hårda knutor eller smärta.

Tala om för din läkare eller sjukvårdspersonal om du hittar något

sådant.

Tvätta händerna med tvål och vatten.

Tag sprutan med Rebif från blisterförpackningen genom att riva av plastfilmen.

Använd en sprit-sudd till att tvätta huden vid injektionsstället före injektion. Låt huden torka.

Om det finns lite alkohol kvar på huden kan det svida.

Nyp försiktigt ihop huden vid injektionsstället (för att lyfta upp den

lite).

Vila handleden mot huden nära injektionsstället och stick in nålen i

huden i rät vinkel med en snabb och bestämd rörelse.

Injicera läkemedlet genom att pressa långsamt på pistongen (pressa in

pistongen helt tills sprutan är tom).

Håll en bomullstuss mot injektionsstället och dra ut nålen.

Massera försiktigt injektionsstället med en torr bomullstuss eller gasväv.

Kasta det material du har använt: kasta nålen och den tomma ampullen i en avfallsbehållare så

fort du är klar med injektionen.

Om du använt för stor mängd av Rebif

I händelse av överdosering, ska du genast kontakta din läkare.

Om du har glömt att använda Rebif

Om du glömmer en dos, ska du fortsätta att injicera på nästa injektionsdag. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Rebif

Effekten av Rebif kanske inte märks med detsamma. Du bör därför inte sluta att ta Rebif, utan fortsätta

att använda det regelbundet för att uppnå önskat resultat. Skulle du vara osäker på nyttan med

behandlingen, bör du rådgöra med din läkare.

Du bör inte sluta behandlingen utan att först kontakta din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta omedelbart din läkare och sluta använd Rebif om du upplever någon av följande

allvarliga biverkningar:

Allvarlig allergisk (överkänslighets) reaktion.

Om det strax efter Rebif-injektionen plötsligt

känns svårt att andas, vilket kan uppstå i samband med svullnad av ansikte, läppar, tunga eller

hals, nässelutslag, klåda över hela kroppen, och en känsla av svaghet eller matthet, ska du

genast kontakta din läkare eller söka akut läkarhjälp. Dessa reaktioner är

sällsynta

(kan

förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer).

Informera omedelbart din läkare om du upplever något av följande möjliga symtom på

leverproblem

: gulsot (huden eller ögonvitorna gulnar), utbredd klåda, aptitförlust följt av

illamående och kräkningar samt lätt får blåmärken i huden. Allvarliga leverproblem kan

förknippas med ytterligare tecken, t.ex. koncentrationssvårigheter, sömnighet och förvirring.

Depression

vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) hos behandlade patienter

med multipel skleros. Om du känner dig

deprimerad eller får självmordstankar

, rapportera

detta omedelbart till din läkare.

Tala med läkare om du upplever någon av följande biverkningar:

Influensaliknande symtom

, som huvudvärk, feber, frossa, muskel- och ledsmärtor, trötthet

samt illamående är

mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer).

Dessa symtom är oftast milda, är vanligare i början av behandlingen och avtar vid fortsatt

användning.

För att minska dessa symtom kan din läkare råda dig att ta ett febernedsättande och

smärtstillande läkemedel innan du tar en dos av Rebif och därefter under ett dygn efter varje

injektion.

Reaktioner på injektionsstället

såsom rodnad, svullnad, missfärgning, inflammation

,

smärta

och nedbrytning av huden är

mycket vanliga

Förekomst av reaktioner på injektionsstället avtar vanligtvis med tiden.

Vävnadsdöd (nekros), bölder och knölar på injektionsstället är

mindre vanliga

(kan förekomma

hos upp till 1 av 100 personer)

.

Se rekommendationerna under avsnittet ”Varningar och försiktighet” för att minimera risken för

reaktioner på injektionsstället.

Injektionsstället kan bli infekterat (

mindre vanliga

); huden kan bli svullen, ömmande och hård

och hela området kan smärta. Kontakta din läkare för rådgivning om du upplever något av dessa

symtom.

Vissa

laboratorietester

kan förändras. Dessa förändringar märks i allmänhet inte av patienten

(inga symtom), är vanligtvis övergående och milda, samt kräver oftast ingen särskild

behandling.

Antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar kan minska antingen endast en sort

(mycket vanliga)

eller alla sorter på en gång

(sällsynta)

. Dessa förändringar kan resultera i

möjliga symtom som trötthet, minskad motståndskraft mot infektioner, blåmärken eller

oförklarlig blödning. Leverfunktionstester kan påverkas

(mycket vanliga)

. Leverinflammation

har också rapporterats

(mindre vanliga).

Kontakta läkare omedelbart (se ovan ”Kontakta

omedelbart din läkare...”) om du upplever symtom som tyder på leverstörning såsom aptitförlust

följt av andra symtom som illamående, kräkningar eller gulsot.

Störd sköldkörtelaktivitet

mindre vanliga

. Sköldkörteln kan fungera antingen överdrivet

eller otillräckligt. Dessa förändringar i sköldkörtelaktivitet känns nästan aldrig av patienten som

symtom, men din läkare kan rekommendera laboratorietestning.

Falskt MS skov (ingen känd frekvens)

: Det är möjligt att du i början av din behandling med

Rebif upplever symtom som påminner om ett multipel skleros skov. Till exempel kan dina

muskler kännas ömma eller väldigt svaga, vilket förhindrar dig från att röra dig som du vill. I

vissa fall kopplas sådana symtom ihop med feber eller influensaliknande symtom som beskrivs

ovan. Tala med din läkare om du märker några av dessa biverkningar.

Andra möjliga biverkningar är:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

Huvudvärk

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

Insomnia (sömnsvårigheter)

Diarré, illamående, kräkningar

Klåda, exantem (hudutslag)

Muskel- och ledvärk

Trötthet, feber, frossa

Håravfall

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

Nässelutslag

Epileptiska anfall

Leverinflammation (hepatit)

Andningssvårigheter

Blodproppar såsom djup ventrombos

Retinal störning (bakre delen av ögat) såsom inflammation eller blodproppar med synrubbning

som följd (synstörningar, synbortfall)

Ökad svettning

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

Självmordsförsök

Allvarliga hudreaktioner – ibland med skador på slemhinnor

Blodproppar i de små blodkärlen, som kan påverka njurarna (trombotisk trombocytopen purpura

eller hemolytiskt uremiskt syndrom). Symtomen kan vara att du lätt får blåmärken, blödningar,

feber, extrem svaghet, huvudvärk, yrsel eller svimningskänsla. Din läkare kan se förändringar i

blodet och i njurfunktionen.

Läkemedelsinducerad lupus erythematosus: en biverkning vid långvarig användning av Rebif.

Symtomen kan innefatta muskelvärk, värkande och svullna leder samt hudutslag. Du kan också

uppleva andra tecken som feber, viktminskning och trötthet. Vanligtvis försvinner symtomen

inom en eller två veckor efter avslutad behandling.

Njurproblem inklusive ärrbildning som kan försämra din njurfunktion.

Om du får något eller samtliga av dessa symtom:

skummande urin

trötthet

svullnad, framför allt i fotleder och ögonlock samt viktökning.

Tala med läkaren eftersom det kan vara tecken på ett eventuellt njurproblem.

Följande biverkningar har rapporterats för interferon beta (ingen känd frekvens):

Yrsel

Nervositet

Aptitförlust

Utvidgade blodkärl och hjärtklappning

Oregelbunden och/eller förändrad menstruation

Pulmonell arteriell hypertoni – en sjukdom med allvarlig förträngning av lungornas blodkärl

som leder till högt blodtryck i blodkärlen som transporterar blod från hjärtat till lungorna.

Pulmonell arteriell hypertoni har setts vid olika tidpunkter under behandlingen, även upp till

flera år efter inledd behandling med Rebif.

Inflammation i fettvävnaden under huden (pannikulit), som kan göra att huden känns hård, med

eventuell utveckling av smärtsamma röda knölar eller fläckar.

Du ska inte avsluta eller förändra medicineringen utan att rådgöra med din läkare.

Barn och ungdomar

Biverkningar hos barn och ungdomar liknar dem som observerats hos vuxna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Rebif ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP.

Förvaras i kylskåp (2

C-8°C).

Får ej frysas. (För att förhindra att läkemedlet fryses, undvik att placera det i närheten av

kylelementet).

Hos slutanvändaren kan Rebif tas ut från kylskåpet och förvaras vid högst 25°C under en enstaka

period i upp till 14 dagar. Rebif måste sedan läggas tillbaka i kylskåpet och användas före

utgångsdatum.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Använd inte detta läkemedel om du upptäcker några tecken på att det har försämrats, t.ex. om

lösningen inte längre är klar eller om den innehåller partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är interferon beta-1a. Varje spruta innehåller 22 mikrogram motsvarande

6 miljoner internationella enheter (IE) interferon beta-1a.

Övriga innehållsämnen är mannitol, poloxamer 188, L-metionin, bensylalkohol, natriumacetat,

ättiksyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rebif är en injektionsvätska, lösning i en förfylld spruta med fast nål för självinjicering. Rebif är en

klar till lätt grumlig lösning. Den förfyllda sprutan är färdig för användning och innehåller 0,5 ml

lösning.

Rebif finns i förpackningar om 1, 3, 12 eller 36 förfyllda sprutor. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Merck Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 102

1082 MA Amsterdam

Nederländerna

Tillverkare

Merck Serono S.p.A.

Via delle Magnolie 15

I-70026 Modugno (Bari)

Italien

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Bipacksedel: Information till användaren

Rebif 44 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

interferon beta-1a

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Rebif är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Rebif

Hur du använder Rebif

Eventuella biverkningar

Hur Rebif ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Rebif är och vad det används för

Rebif tillhör en grupp av läkemedel som kallas interferoner. De är naturliga substanser som överför

budskap mellan celler. Interferoner produceras av kroppen och spelar en viktig roll i immunsystemet.

Genom mekanismer som inte är helt klarlagda, hjälper interferoner till att begränsa skador i det

centrala nervsystemet i samband med multipel skleros.

Rebif är ett mycket rent, lösligt protein som liknar det naturliga interferon beta som produceras i

kroppen.

Rebif används för behandling av multipel skleros. Läkemedlet har visat sig reducera skovens antal och

svårighetsgrad samt fördröja utvecklingen av invaliditet. Det är också godkänt för användning hos

patienter som har haft en enda klinisk episod som troligen var ett första tecken på multipel skleros.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Rebif

Använd inte Rebif

om du är allergisk mot naturligt eller rekombinant interferon beta eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du är allvarligt deprimerad.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Rebif.

Rebif ska bara användas under kontroll av din läkare.

Innan behandlingen med Rebif startar bör du noggrant läsa och sen följa de instruktioner som

ges under rubriken ”Hur du använder Rebif”, detta för att minska risken för nekros på

injektionsstället (nedbrytning av huden och vävnadsdöd) vilket har rapporterats för patienter

som behandlas med Rebif. Kontakta din läkare om du får besvärliga lokala reaktioner.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rebif om du är allergisk (överkänslig) mot

något annat läkemedel.

Under behandlingen kan det eventuellt uppkomma blodproppar i de små blodkärlen.

Blodpropparna kan påverka dina njurar. Detta kan hända flera veckor eller upp till flera år efter

att du började med Rebif. Det kan hända att din läkare vill kontrollera ditt blodtryck, blodet

(antalet blodplättar) och funktionen hos njurarna.

Tala om för din läkare om du har

benmärgssjukdom

njursjukdom

leversjukdom

hjärtsjukdom

sköldkörtelsjukdom

eller om du har varit deprimerad

eller om du har haft epileptiska anfall

så att läkaren noggrant kan följa behandlingen och en eventuell försämring av dessa tillstånd.

Andra läkemedel och Rebif

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Du ska i synnerhet tala om för din läkare om du använder läkemedel mot epilepsi (antiepileptika) eller

mot depression (antidepressiva).

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga skadliga effekter på nyfödda/spädbarn som ammas förväntas. Rebif kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Både själva sjukdomen och behandlingen kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

Ta upp detta med din läkare om det oroar dig.

Rebif innehåller natrium och bensylalkohol

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

Detta läkemedel innehåller 2,5 mg bensylalkohol per dos. Bensylalkohol kan orsaka allergiska

reaktioner.

Bensylalkohol har ett samband med risken för allvarliga biverkningar så som andningssvårigheter hos

små barn.

Använd inte läkemedlet längre än 1 vecka till nyfödda (yngre än 3 år) om inte läkare eller

apotekspersonal har rekommenderat det.

Om du är gravid eller ammar, eller om du har nedsatt leverfunktion eller njurfunktion, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i

kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).

3.

Hur du använder Rebif

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Dos

Patienter som har haft en enda klinisk episod

Den vanliga dosen är 44 mikrogram (12 miljoner IE) given tre gånger i veckan.

Läs hela dokumentet

BILAGA

I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Rebif 22 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje förfylld spruta (0,5 ml) innehåller 22 mikrogram (6 MIE*) interferon beta-1a**.

* Miljoner internationella enheter mätta med cytopatisk effekt (CPE) bioassay mot en intern

interferon beta-1a-standard som är kalibrerad mot nuvarande internationella NIH-standard (GB-23-

902-531).

** Framställt i ovarieceller från kinesisk hamster (CHO-K1) med rekombinant DNA-teknologi.

Hjälpämne med känd effekt: Innehåller 2,5 mg bensylalkohol per dos om 0,5 ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta.

Klar till opalescent lösning, med pH 3,5-4,5 och osmolaritet 250-450 mOsm/l.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Rebif

är indicerat för behandling av

patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. I kliniska

prövningar karakteriserades detta av 2 eller flera akuta skov under närmast föregående 2-årsperiod (se

avsnitt 5.1).

Effekt har inte visats på patienter med sekundär progressiv multipel skleros utan pågående

skovaktivitet (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen bör initieras under kontroll av läkare med erfarenhet av behandling av sjukdomen.

Rebif finns i tre styrkor: 8,8 mikrogram, 22 mikrogram och 44 mikrogram. För patienter som startar

sin Rebif-behandling finns en förpackning innehållande Rebif 8,8 mikrogram och Rebif

22 mikrogram, vilket motsvarar patientens behov den första månaden.

Dosering

Rekommenderad dos av Rebif är 44 mikrogram, subkutant tre gånger i veckan. En lägre dos om

22 mikrogram subkutant tre gånger i veckan rekommenderas för patienter som inte tolererar den högre

dosen enligt bedömning av den behandlande läkaren.

För att låta takyfylaxi utvecklas och därmed mildra eventuella biverkningar när behandlingen med

Rebif påbörjas, rekommenderas att dosen successivt trappas upp. Rebif initieringsförpackning

motsvarar patientens behov den första behandlingsmånaden.

Pediatrisk population

Inga formella kliniska prövningar eller farmakokinetiska studier har utförts på barn eller ungdomar. En

pediatrisk retrospektiv kohortstudie samlade emellertid in säkerhetsdata för Rebif från patientjournaler

för barn (n=52) och ungdomar (n=255). Resultaten av den här studien tyder på att säkerhetsprofilen

hos barn (2 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) som får Rebif 22 mikrogram eller 44 mikrogram

subkutant tre gånger per vecka är likartad den som ses hos vuxna.

Säkerhet och effekt för Rebif för barn under 2 år har ännu inte fastställts. Rebif ska inte ges till denna

åldersgrupp.

Administreringssätt

Rebif ges genom subkutan injektion. Före injektion och i ytterligare 24 timmar efter varje injektion

rekommenderas ett antipyretiskt analgetikum för att minska influensaliknande symtom till följd av

användning av Rebif.

För närvarande är det inte klarlagt hur lång behandlingstiden bör vara. Effekt och säkerhet har inte

visats för mer än 4 års behandling med Rebif. Under de 4 första åren efter initiering av behandlingen

med Rebif, rekommenderas att patienterna genomgår en klinisk utvärdering minst vartannat år. Beslut

om fortsatt behandling tas därefter individuellt för varje patient av behandlande läkare.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot naturligt eller rekombinant interferon beta eller mot något hjälpämne som

anges i avsnitt 6.1.

Pågående allvarlig depression och/eller självmordstankar (se avsnitt 4.4 och 4.8).

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Allmänna rekommendationer

Patienterna bör informeras om de oftast förekommande biverkningarna relaterade till interferon beta,

inkluderande influensaliknande symtom (se avsnitt 4.8). Dessa besvär tenderar att vara mest uttalade

när behandlingen inleds, för att därefter minska i antal och svårighetsgrad vid den fortsatta

behandlingen.

Trombotisk mikroangiopati (TMA)

Fall av trombotisk mikroangiopati (TMA), som manifesterar sig som trombotisk trombocytopen

purpura (TTP) eller hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), inklusive dödliga fall, har rapporterats i

samband med interferon beta-produkter. Händelserna rapporterades vid olika tidpunkter under

behandlingen och kan uppträda flera veckor till flera år efter påbörjad behandling med interferon beta.

De tidiga kliniska tecknen utgörs av trombocytopeni, nydebuterad hypertoni, feber, CNS-symtom

(t.ex. förvirring och pares) samt nedsatt njurfunktion. Laboratorieresultat som tyder på TMA

inkluderar sänkt trombocytantal, förhöjt serumlaktatdehydrogenas (LDH) till följd av hemolys och

schistocyter (fragmenterade erytrocyter) på blodutstryk. Om kliniska tecken på TMA observeras,

rekommenderas därför ytterligare testning av trombocytvärden, serum-LDH, blodutstryk och

njurfunktion. Om TMA diagnostiseras krävs snabb behandling (överväg plasmabyte), och omedelbar

utsättning av Rebif rekommenderas.

Depression och självmordstankar

Rebif ska administreras med försiktighet till patienter med tidigare eller pågående depressiva tillstånd,

speciellt de som tidigare haft självmordstankar (se avsnitt 4.3). Depression och självmordstankar

förekommer i ökad omfattning hos personer med multipel skleros samt under användning av

interferon. Patienter som behandlas med Rebif ska rådas att genast rapportera alla symtom på

depression och/eller självmordstankar till sin läkare. Patienter med tecken på depression ska under

behandlingen med Rebif följas noggrant och få nödvändig behandling för sin depression. Utsättande

av Rebif bör övervägas (se avsnitt 4.3 och 4.8).

Krampanfall

Rebif ska administreras med försiktighet till patienter som haft krampanfall och till dem som

behandlas med antiepileptika, speciellt om deras epilepsi inte kan kontrolleras fullt ut med

antiepileptika (se avsnitt 4.5 och 4.8).

Hjärtsjukdom

Patienter med hjärtsjukdom, såsom angina, hjärtsvikt eller arytmi ska följas noga för eventuell

försämring av det kliniska tillståndet under inledningen av behandling med interferon beta-1a.

Influensaliknande symtom som kan uppträda i samband med behandling med interferon beta-1a, kan

vara belastande för patienter med hjärtbesvär.

Nekros på injektionsstället

Patienter som använder Rebif kan få nekros på injektionsstället (se avsnitt 4.8). För att minska risken

för nekros på injektionsstället bör patienten rekommenderas att:

använda en aseptisk injektionsteknik,

variera injektionsstället för varje injektion.

Regelbunden genomgång av administrationsförfarandet bör ske med patienter som injicerar sig själva,

speciellt om det förekommit reaktioner på injektionsstället.

Om patienten får sprickor i huden med svullnad eller om injektionsstället vätskar, ska patienten

kontakta sin läkare innan behandlingen med Rebif fortsätter. Om patienten har ett flertal hudskador,

bör behandlingen avbrytas tills de har läkts. Patienter med enstaka hudskador kan fortsätta

behandlingen, förutsatt att nekrosen inte är för omfattande.

Leverdysfunktion

I kliniska försök med Rebif var asymtomatiska höjningar av levertransaminaser (speciellt ALT)

vanliga. 1-3 % av patienterna utvecklade höjningar av levertransaminaser mer än 5 gånger över den

övre gränsen av normalt (ULN). I avsaknad av kliniska symtom ska serum ALT-nivåerna monitoreras

före terapistart, efter 1, 3 och 6 månaders behandling och därefter periodiskt. Dosreducering av Rebif

ska övervägas om ALT stiger över 5 gånger ULN, och gradvis trappas upp igen när enzymnivåerna

har normaliserats. Rebif ska påbörjas med försiktighet till patienter med tidigare signifikant

leversjukdom, kliniskt belägg för aktiv leversjukdom, alkoholmissbruk eller ökat serum ALT (> 2,5

gånger ULN). Behandling med Rebif ska stoppas om ikterus eller andra kliniska symtom på

leverdysfunktion uppträder.

Rebif kan, liksom andra interferon beta, orsaka allvarlig leverskada, inklusive akut leversvikt (se

avsnitt 4.8). De flesta fallen med allvarlig leverskada inträffade inom de första sex

behandlingsmånaderna. Mekanismen bakom den sällsynta symtomatiska leverdysfunktionen är inte

känd. Ingen specifik riskfaktor har identifierats.

Njurar och urinvägar

Nefrotiskt syndrom

Fall av nefrotiskt syndrom med varierande bakomliggande nefropatier inklusive kollapsande fokal

segmental glomeruloskleros (FSGS), minimal change disease (MCD), membranoproliferativ

glomerulonefrit (MPGN) och membranös glomerulonefrit (MGN) har rapporterats under behandling

med interferon-beta produkter. Händelserna rapporterades vid olika tidpunkter under behandlingen och

kan ha inträffat efter flera års behandling med interferon-beta. Periodvis monitorering av tidiga tecken

eller symtom såsom ödem, proteinuri och nedsatt njurfunktion rekommenderas, särskilt för patienter

som löper hög risk för njursjukdom. Nefrotiskt syndrom kräver omedelbar behandling och utsättning

av Rebif behandlingen bör övervägas.

Förändrade laboratorievärden

Förändrade laboratorievärden förekommer under användning av interferoner. Utöver de

laboratorietester som normalt utförs för monitorering av patienter med multipel skleros,

rekommenderas i avsaknad av kliniska symtom monitorering av leverenzymerna samt fullständig

blodkroppsräkning, differentialräkning och trombocyträkning i regelbundna intervall (1, 3 och

6 månader) efter introduktion av interferon beta-1a-behandling och därefter periodiskt.

Störning av sköldkörtelns funktion

Patienter som behandlas med Rebif kan emellanåt utveckla nya eller förvärrade abnormiteter i

sköldkörteln. Kontroll av sköldkörtelfunktionen rekommenderas före början av behandlingen och vid

abnormitet var 6-12 månad efter påbörjad behandling. Om resultatet är normalt före början av

behandlingen, behövs inte rutinkontroll men ska utföras om kliniska tecken på nedsatt funktion av

sköldkörteln uppträder (se avsnitt 4.8).

Allvarlig njur- eller leversvikt och allvarlig benmärgshämning

Försiktighet och noggrann kontroll bör iakttagas vid administrering av interferon beta-1a till patienter

med allvarlig njur- eller leversvikt och till patienter med allvarlig benmärgshämning.

Neutraliserande antikroppar

Neutraliserande antikroppar mot interferon beta-1a kan bildas. Den exakta frekvensen av dessa

antikroppar är för närvarande okänd. Kliniska data antyder att ca 24 % av patienterna utvecklar

bestående antikroppar mot interferon beta-1a efter 24 till 48 månaders behandling med

Rebif 22 mikrogram. Närvaron av antikroppar har visat sig minska det farmakodynamiska svaret på

interferon beta-1a (beta-2 mikroglobulin och neopterin). Även om den kliniska betydelsen av

induktion av antikroppar inte är fullt klarlagd, är utveckling av neutraliserande antikroppar förknippad

med reducerad effekt på kliniska variabler och MRT-variabler. Om en patient svarar dåligt på

behandling med Rebif och har neutraliserande antikroppar, bör den behandlande läkaren göra en

förnyad bedömning av nytta/risk balansen med fortsatt Rebif-behandling.

Användningen av olika analysmetoder för att påvisa serumantikroppar och skilda definitioner för

positivt antikroppssvar, gör att möjligheten att jämföra olika preparats antigenicitet är begränsad.

Andra former av multipel skleros

Det finns bara sparsamt med data om säkerhet och effekt på icke-uppegående patienter med multipel

skleros. Rebif har ännu inte undersökts hos patienter med primär progredierande multipel skleros och

bör inte användas till dessa patienter.

Hjälpämnen

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

Bensylalkohol

Detta läkemedel innehåller bensylalkohol. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner.

Övervaka patienter yngre än 3 år för respiratoriska symtom.

Informera patienter som är gravida eller ammar om den potentiella risken med hjälpämnet

bensylalkohol, som över tid kan ansamlas i kroppen och orsaka metabolisk acidos. Används med

försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion p.g.a. den potentiella

risken med hjälpämnent bensylalkohol, som över tid kan ansamlas i kroppen och orsaka metabolisk

acidos.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts på människa med interferon beta-1a.

Det har rapporterats att interferoner i människor och djur reducerar aktiviteten av cytokrom

P450 beroende enzym. Försiktighet bör därför iakttagas vid behandling med Rebif i kombination med

läkemedel som har ett smalt terapeutiskt index och som huvudsakligen är beroende av cytokrom

P450-systemet för clearance, t ex antiepileptiska läkemedel samt vissa antidepressiva medel.

Rebifs interaktion med kortikosteroider eller adrenokortikotropt hormon (ACTH) har inte studerats

systematiskt. Kliniska studier visar att patienter med multipel skleros kan ges både Rebif och

kortikosteroider eller ACTH vid skov.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

En stor mängd data (mer än 1 000 graviditeter) från register och erfarenhet efter marknadsföring visar

ingen ökad risk för allvarliga medfödda missbildningar efter exponering för interferon beta före

befruktning eller efter exponering under graviditetens första trimester. Exponeringstiden under den

första trimestern är dock okänd, eftersom data samlades in när användning av interferon beta var

kontraindicerad under graviditet, och behandlingen sannolikt avbröts när graviditet påvisades och/eller

bekräftades. Erfarenhet av exponering under den andra och tredje trimestern är mycket begränsade.

Baserat på djurdata (se avsnitt 5.3) kan det finnas en ökad risk för spontan abort. Risken för spontana

aborter hos gravida kvinnor exponerade för interferon beta kan inte fullständigt utvärderas baserat på

de data som för närvarande finns tillgängliga, men hittills tyder uppgifterna inte på en ökad risk.

Vid kliniskt behov kan användning av Rebif under graviditet övervägas.

Amning

Begränsad tillgänglig information om överföring av interferon beta-1a till bröstmjölk, tillsammans

med interferon betas kemiska/fysiologiska egenskaper, tyder på att de nivåer av interferon beta-1a som

utsöndras i bröstmjölk är försumbara. Inga skadliga effekter på nyfödda/spädbarn som ammas

förväntas.

Rebif kan användas under amning.

Fertilitet

Effekten av Rebif på fertiliteten har inte undersökts.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Biverkningar i centrala nervsystemet i samband med behandling med interferon beta (t.ex. yrsel)

skulle kunna påverka patientens förmåga att framföra fordon eller använda maskiner (se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De mest förekommande biverkningarna vid behandling med Rebif är relaterade till influensaliknande

syndrom. Symtomen brukar vara mest uttalade i början av behandlingen och minska i omfattning

under fortsatt behandling. Ungefär 70 % av de patienter som behandlas med Rebif får

influensaliknande syndrom, typiska för interferon, inom de första sex månaderna efter

behandlingsstart. Ungefär 30 % av patienterna får också reaktioner på injektionsstället, oftast mild

inflammation eller rodnad. Asymtomatisk ökning av laboratorieparametrar för leverfunktion och

minskning av vita blodkroppar är också vanliga.

De flesta biverkningar som uppstår vid behandling med interferon beta-1a är vanligtvis lindriga och

reversibla och svarar bra på dosreducering. I fall av allvarliga och bestående biverkningar kan Rebif-

dosen tillfälligt sänkas eller behandlingen avbrytas. Beslut om detta fattas av läkaren.

Förteckning över biverkningar

De biverkningar som presenteras har identifierats i kliniska studier liksom i rapporter efter

marknadsföring (

en asterisk [*] indikerar biverkningar som har identifierats under

biverkningsövervakning efter marknadsföring).

De frekvenser som används nedan definieras enligt

följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100),

sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas

från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga:

Neutropeni, lymfopeni, leukopeni, trombocytopeni, anemi

Sällsynta:

Trombotisk mikroangiopati inklusive trombotisk trombocytopen

purpura/hemolytiskt uremiskt syndrom* (klassmärkning för interferon beta-

produkter; se avsnitt 4.4), pancytopeni*

Endokrina systemet

Mindre vanliga:

Sköldkörteldysfunktion oftast i form av hypotyreoidism eller

hypertyreoidism

Immunsystemet

Sällsynta:

Anafylaktiska reaktioner*

Lever och gallvägar

Mycket vanliga:

Asymtomatiska höjningar av levertransaminaser

Vanliga:

Kraftig förhöjning av transaminaser

Mindre vanliga:

Hepatit med eller utan ikterus*

Sällsynta:

Leversvikt* (se avsnitt 4.4), autoimmun hepatit*

Psykiska störningar

Vanliga:

Depression, sömnlöshet

Sällsynta:

Självmordsförsök*

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga:

Huvudvärk

Mindre vanliga:

Krampanfall*

Ingen känd frekvens:

Övergående neurologiska symtom (dvs. hypoestesi, muskelspasmer,

parestesi, svårigheter att gå, muskuloskeletal stelhet) som kan likna skov av

multipel skleros*

Ögon

Mindre vanliga:

Retinal vaskulär störning (t.ex. retinopati, bomullsexsudat och obstruktion

av retinal artär eller ven)*

Blodkärl

Mindre vanliga:

Tromboemboliska reaktioner*

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga:

Dyspné*

Ingen känd frekvens:

Pulmonell arteriell hypertoni* (klassmärkning för interferon-produkter, se

nedan Pulmonell arteriell hypertoni)

Magtarmkanalen

Vanliga:

Diarré, kräkningar, illamående

Hud och subkutan vävnad

Vanliga:

Klåda, hudutslag, rodnad, makulopapulösa hudutslag, håravfall*

Mindre vanliga:

Urtikaria*

Sällsynta:

Quinckes ödem (angioödem)*, erythema multiforme*, erythema multiforme-

liknande hudreaktioner*, Stevens-Johnsons syndrom*

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga:

Muskelvärk, ledvärk

Sällsynta:

Läkemedelsinducerad lupus erythematosus*

Njurar och urinvägar

Sällsynta:

Nefrotiskt syndrom*, glomeruloskleros* (se avsnitt 4.4)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga:

Inflammation på injektionsstället, reaktioner på injektionsstället,

influensaliknande symtom

Vanliga:

Smärta på injektionsstället, trötthet, stelhet, feber

Mindre vanliga:

Nekros, svullnad, abscess och infektioner* på injektionsstället, ökad

svettning*

Sällsynta:

Cellulit på injektionsstället*

Ingen känd frekvens:

Pannikulit (uppstod vid injektionsstället)

Pediatrisk population

Inga formella kliniska prövningar eller farmakokinetiska studier har utförts på barn eller ungdomar.

Begränsade säkerhetsdata tyder på att säkerhetsprofilen hos barn och ungdomar (2 till 17 år) som får

Rebif 22 mikrogram eller 44 mikrogram tre gånger per vecka är likartad den som ses hos vuxna.

Klasseffekter

Administrering av interferon har satts i samband med anorexi, yrsel, oro, arytmi, vasodilatation och

palpitation, menorragi och metrorragi.

En ökad bildning av autoantikroppar kan förekomma vid behandling med interferon beta.

Pulmonell arteriell hypertoni

Fall av pulmonell arteriell hypertoni (PAH) har rapporterats för produkter innehållande beta-

interferon. Biverkningar rapporterades vid olika tidpunkter, även upp till flera år efter att behandling

med beta-interferon inletts.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

I händelse av överdosering bör patienten läggas in för observation och lämplig stödjande behandling

ges.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Immunstimulerande medel, Interferoner ATC-kod: L03AB07

Interferoner är en grupp endogena glykoproteiner som har immunmodulerande, antivirala och

antiproliferativa egenskaper.

Rebif (interferon beta-1a) har samma aminosyrasekvens som endogent humant interferon beta. Det

framställs i mammalieceller (kinesisk hamster ovarieceller) och är därför glykosylerat som det

naturliga proteinet.

Oberoende av administreringsväg ses tydliga Rebif-genererade farmakodynamiska effekter.

Intracellulär- och serumaktivitet av 2-5A-syntetas samt serumkoncentrationerna av beta-2

mikroglobulin och neopterin ökar inom 24 timmar efter en injektion och börjar sedan avta inom

2 dygn. Intramuskulär och subkutan administrering ger likvärdiga svar. Efter upprepad subkutan

administrering av samma dos 4 gånger med 48 timmars mellanrum, förblir dessa biologiska svar

förhöjda, utan tecken på utveckling av tolerans.

Biologiska svarsmarkörer (t.ex. 2’,5’-OAS-aktivitet, neopterin och beta-2-mikroglobulin) induceras av

interferon beta-1a efter subkutana doser administrerade till friska frivilliga försökspersoner. Tid till

maximala koncentrationer efter en enstaka subkutan injektion var 24 till 48 timmar för neopterin,

beta-2-mikroglobulin och 2’,5’-OAS, 12 timmar för MX1 och 24 timmar för OAS1 och

OAS2 genuttryck. Toppar av likartad höjd och tid observerades för de flesta av dessa markörer efter

första och sjätte administreringen.

Den exakta verkningsmekanismen för Rebif är fortfarande under utredning.

Skovvis förlöpande multipel skleros

Säkerhet och effekt vid behandling med Rebif har utvärderats hos patienter med skovvis förlöpande

multipel skleros i doser varierande från 11 till 44 mikrogram (3-12 millioner IE), givet subkutant tre

gånger i veckan. Inom godkänd dosering har Rebif 22 mikrogram visat sig minska frekvensen (ca 30%

under 2 år) och svårigheten av kliniska skov hos patienter som haft minst två skov under närmast

föregående 2-årsperiod och med EDSS 0-5,0 vid start. Andelen patienter med förvärrad invaliditet,

definierad som minst en punkts ökning i EDSS fastställd efter 3 månader, reducerades från 39 %

(placebo) till 30 % (Rebif 22 mikrogram). Sett över en 4-årsperiod var minskningen av

skovfrekvensen i medeltal 22 % för patienter behandlade med Rebif 22 mikrogram, och 29 % för

patienter behandlade med Rebif 44 mikrogram, detta jämfört med en grupp av patienter som under 2 år

fick placebo och därefter behandlades med antingen Rebif 22 mikrogram eller Rebif 44 mikrogram i

2 år.

Sekundär progressiv multipel skleros

Rebif hade ingen signifikant effekt på utvecklingen av invaliditet i en 3-årsstudie på patienter med

sekundär progressiv multipel skleros (EDSS 3-6,5) och med bevisad klinisk progression under närmast

föregående 2-årsperiod, men utan skov de föregående åtta veckorna. Skovfrekvensen reducerades

emellertid med ca 30 %. Om man delade in patienterna i två undergrupper (de med och utan skov

under närmaste 2-årsperioden före inklusion i studien), sågs ingen effekt på invaliditetsutveckling hos

patienter utan skov. Hos patienter med skov reducerades andelen patienter med förvärrad invaliditet

vid slutet av studien från 70 % (placebo) till 57 % (Rebif 22 mikrogram och 44 mikrogram

kombinerat). Dessa resultat som erhållits a posteriori i en undergrupp av patienter, bör tolkas med

försiktighet.

Primär progressiv multipel skleros

Rebif har ännu inte undersökts på patienter med primär progressiv multipel skleros och bör därför inte

användas av dessa patienter.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Hos friska frivilliga visar interferon beta-1a en skarp multiexponentiell minskning, med serumnivåer

som är proportionella mot dosen. Subkutan eller intramuskulär administrering av Rebif ger likvärdig

exponering av interferon beta.

Distribution

Efter upprepade subkutana injektioner av Rebif i doser om 22 och 44 mikrogram observerades

vanligtvis maximala koncentrationer efter 8 timmar, men detta varierade mycket.

Eliminering

Efter upprepade subkutana doser till friska frivilliga ökade de viktigaste farmakokinetiska

parametrarna (AUC

och C

) proportionellt mot ökningen av dosen från 22 mikrogram till

44 mikrogram. Den beräknade skenbara halveringstiden är 50 till 60 timmar, vilket överensstämmer

med den ackumulering som observerats efter flera doser.

Metabolism

Interferon beta-1a metaboliseras och utsöndras huvudsakligen via levern och njurarna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet och gentoxicitet visade inte några

särskilda risker för människa.

Rebif har inte undersökts för karcinogenicitet.

En studie på embryo/foster hos apor visade inga tecken på reproduktionsskador. En ökad abortrisk har

rapporterats i djurstudier med andra interferon alfa och beta. Det finns ingen information om effekt av

interferon beta-1a på manlig fertilitet.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

Poloxamer 188

L-metionin

Bensylalkohol

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/547141/2019

EMEA/H/C/000136

Rebif (interferon beta-1a)

Sammanfattning av Rebif och varför det är godkänt inom EU

Vad är Rebif och vad används det för?

Rebif är ett läkemedel som används för att behandla patienter med skovvis förlöpande multipel skleros

(ms). Ms är en sjukdom där inflammation skadar den skyddande isoleringen runt nerverna

(demyelinisering) liksom själva nerverna. Skovvis förlöpande ms är den typ av ms där patienten drabbas

av attacker (skov) mellan symtomfria perioder. Rebifs effekt har inte visats hos patienter med sekundär

progressiv ms (den typ av ms som uppträder efter skovvis förlöpande ms) som inte förlöper skovvis.

Rebif kan också ges till patienter som haft en enda attack av demyelinisering tillsammans med

inflammation. Det ges när patienten bedöms löpa hög risk att utveckla ms. Läkare måste utesluta andra

orsaker till symtomen innan Rebif ges.

Rebif innehåller den aktiva substansen interferon beta-1a.

Hur används Rebif?

Rebif är receptbelagt och behandling ska inledas av läkare med erfarenhet av att behandla ms.

Rebif finns som en injektionsvätska, lösning, i förfyllda sprutor, förfyllda injektionspennor och

cylinderampuller för användning i en elektronisk injektionsenhet.

Den rekommenderade dosen Rebif är 44 mikrogram som ges som injektion under huden tre gånger i

veckan. För patienter som inte tolererar den högre dosen rekommenderas Rebif 22 mikrogram.

När behandlingen med Rebif påbörjas bör dosen ökas långsamt från en startdos på 8,8 mikrogram tre

gånger i veckan för att undvika biverkningar.

Patienterna kan själva injicera Rebif efter att ha fått lära sig hur man gör. Läkare kan råda patienten att

ta ett febernedsättande smärtstillande medel före varje injektion och under 24 timmar efter injektionen

för att lindra de influensaliknande symtom som kan uppträda som en biverkning av behandlingen. Alla

patienter bör utvärderas minst en gång vartannat år.

För mer information om hur du använder Rebif, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Rebif (interferon beta-1a)

EMA/547141/2019

Sida 2/3

Hur verkar Rebif?

Den aktiva substansen i Rebif är proteinet interferon beta-1a. Det tillhör en grupp av interferoner som

kan produceras naturligt av kroppen för att hjälpa den att bekämpa virus och andra angrepp. Vid ms

fungerar inte immunsystemet (kroppens naturliga försvar) som det ska och angriper delar av centrala

nervsystemet (hjärnan, ryggmärgen och synnerven [nerven som skickar signaler från ögat till hjärnan]).

Detta orsakar den inflammation som skadar nerverna och isoleringen runt dem. Exakt hur Rebif verkar

vid ms är ännu inte helt känt, men den aktiva substansen, interferon beta-1a tycks lugna

immunsystemet och förhindra ms-skoven.

Vilka fördelar med Rebif har visats i studierna?

Rebif har undersökts på 560 patienter med skovvis förlöpande ms. Patienterna hade haft minst två skov

under de senaste två åren. Patienterna behandlades med antingen Rebif (22 eller 44 mikrogram) eller

med placebo (overksam behandling) i två år. Studien förlängdes sedan till fyra år. Rebif var effektivare

än placebo när det gällde att minska antalet skov vid skovvis förlöpande ms. Skoven minskade med

omkring 30 procent under två år för både Rebif 22 och 44 mikrogram jämfört med placebo samt med

22 procent (Rebif 22 mikrogram) och med 29 procent (Rebif 44 mikrogram) under fyra år.

Rebif har även undersökts hos patienter med sekundär progressiv ms. Rebif hade ingen signifikant effekt

på utvecklingen av funktionsnedsättning, men skovfrekvensen minskade med omkring 30 procent. Viss

effekt på utvecklingen av funktionsnedsättning kunde endast konstateras hos de patienter som hade haft

skov under de senaste två åren innan studien inleddes.

Rebif (44 mikrogram som gavs en eller tre gånger i veckan) har också jämförts med placebo hos 515

patienter som haft en enda episod av demyelinisering. Sannolikheten att utveckla ms under 24 månader

var 62,5 procent för patienter som fick Rebif tre gånger i veckan och 75,5 procent för patienter som fick

Rebif en gång i veckan, jämfört med 85,8 procent för patienter som fick placebo.

Vilka är riskerna med Rebif?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Rebif (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) är

influensaliknande symtom, neutropeni, lymfopeni och leukopeni (lågt antal vita blodkroppar),

trombocytopeni (lågt antal blodplättar), anemi (lågt antal röda blodkroppar), huvudvärk, inflammation

och andra reaktioner på injektionsstället samt förhöjda transaminaser (leverenzymvärden).

Rebif får inte ges till patienter med allvarlig depression eller självmordstankar.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Rebif finns i bipacksedeln.

Varför är Rebif godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Rebif är större än riskerna och att

Rebif kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Rebif?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Rebif har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Rebif kontinuerligt. Biverkningar

som har rapporterats för Rebif utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda

patienterna.

Rebif (interferon beta-1a)

EMA/547141/2019

Sida 3/3

Mer information om Rebif

Den 4 maj 1998 beviljades Rebif ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Rebif finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rebif

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2019.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen