Raplixa

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-10-2018

Aktiva substanser:
humant fibrinogen, humant trombin
Tillgänglig från:
Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited
ATC-kod:
B02BC30
INN (International namn):
human fibrinogen, human thrombin
Terapeutisk grupp:
Hemostatika,
Terapiområde:
Hemostas, kirurgisk
Terapeutiska indikationer:
Stödjande behandling där standard kirurgiska tekniker är otillräckliga för förbättring av hemostasis. Raplixa måste användas i kombination med en godkänd gelatin svamp. Raplixa är indicerat hos vuxna över 18 år.
Produktsammanfattning:
Revision: 6
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002807
Tillstånd datum:
2015-03-19
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002807

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

04-05-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

10-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

10-10-2018

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

10-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

10-10-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

04-05-2015

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Raplixa vävnadslim, pulver

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ett gram pulver innehåller 79 mg humant fibrinogen och 726 IE humant trombin.

Raplixa finns i tre olika utformningar: 0,5 gram (39,5 mg humant fibrinogen och 363 IE humant

trombin) och 1 gram (79 mg humant fibrinogen och 726 IE humant trombin) och 2 gram (158 mg

humant fibrinogen och 1 452 IE humant trombin).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Vävnadslim, pulver

Torrt vitt pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Stödjande behandling där kirurgiska tekniker av standardtyp är otillräckliga för förbättring av

hemostas. Raplixa ska användas i kombination med en godkänd gelatinsvamp (se avsnitt 5.1).

Raplixa är avsett för vuxna över 18 år.

4.2

Dosering och administreringssätt

Raplixa får endast användas av erfarna kirurger.

Gelatinsvampar ska användas i kombination med Raplixa. Gelatinsvampar är CE-märkta och

tillhandahålls och förpackas separat (se bruksanvisningen till den specifika gelatinsvamp som ska

användas).

Dosering

Mängden Raplixa som ska appliceras och appliceringsfrekvensen bör alltid anpassas efter patientens

bakomliggande kliniska behov. Dosen som ska appliceras bestäms av olika variabler, däribland typen

av kirurgiskt ingrepp, storleken på det blödande området, blödningens allvarlighetsgrad, vilket

appliceringssätt som kirurgen har valt samt antalet appliceringar.

Appliceringen av produkten måste anpassas individuellt av den behandlande kirurgen. I kliniska

prövningar gav ett tunt lager av Raplixa upphov till doser som oftast varierade från 0,3 till 2 g. För

vissa ingrepp, t.ex. leverresektion, kan det behövas större mängder. Den initiala mängden av

produkten som ska appliceras på ett utvalt ställe på kroppen eller på en målyta ska räcka för att täcka

det avsedda appliceringsområdet helt med ett tunt lager Raplixa som sedan täcks med en absorberbar

gelatinsvamp (fuktad med koksaltlösning). Vid behov kan appliceringen upprepas.

Dosen av Raplixa som behövs kan variera beroende på hur stort område som ska behandlas. I kliniska

prövningar användes i genomsnitt 0,5 g till 1 g på mindre blödningsställen (< 10 cm²). På större

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

blödningsställen (10–100 cm²) användes 1 till 2 g. Det är känt från in vitro-tester att 1 g kan täcka

100 cm² med användning av RaplixaSpray-enheten. Maximal rekommenderad mängd av Raplixa är

3 gram.

Erforderlig dos av Raplixa baserat på storleken på den blödande ytan som ska behandlas visas i

tabellen nedan:

Tabell 1:

Dos som behövs av Raplixa

Maximal ytarea

Direktapplicering från

injektionsflaskan

Maximal ytarea

Applicering med användning av

RaplixaSpray

Förpackningsstorlek av

Raplixa

25 cm²

50 cm²

0,5 g

50 cm²

100 cm²

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Raplixa för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga. Raplixa rekommenderas därför inte för barn och ungdomar.

Äldre

Ingen dosjustering krävs.

Administreringssätt och administreringsväg

Endast för epilesionell användning.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

En av följande appliceringsmetoder för Raplixa kan användas beroende på typen av kirurgiskt ingrepp,

placering och storlek samt blödningens allvarlighetsgrad:

Direkt applicering följt av gelatinsvamp

Pulver appliceras direkt från injektionsflaskan först på den blödande ytan och appliceras sedan på en

CE-märkt gelatinsvamp som är tillklippt till lämplig storlek varefter manuellt tryck anläggs med en

steril gaskompress.

Applicera först på gelatinsvamp

Pulver appliceras direkt från injektionsflaskan på en CE-märkt gelatinsvamp, fuktad med

koksaltlösning, och appliceras sedan på blödningsstället. När en fuktad gelatinsvamp används, ska ett

tunt lager Raplixa appliceras på svampen omedelbart före appliceringen på blödningsstället.

Sprayapplicering med användning av RaplixaSpray-enheten följt av gelatinsvamp

Injektionsflaskan och RaplixaSpray-enheten tas ut ur deras respektive påse med bevarad sterilitet.

Anslut RaplixaSpray-enheten till RaplixaReg -tryckregulatorn och därigenom till tillförseln av

medicinsk CO

-gas (CO

rekommenderas; Raplixa kan även användas med medicinsk luft) inställd på

ett tryck av 1,5 bar (22 psi).

Injektionsflaskan ska hållas upprätt och skakas försiktigt och aluminiumlocket och gummiproppen ska

avlägsnas.

Injektionsflaskan med pulver ansluts till RaplixaSpray-enheten genom att enheten vänds upp och ner

över den upprätta injektionsflaskan varefter injektionsflaskan trycks in på plats.

RaplixaSpray-enheten används för att spraya pulvret på blödningsstället varefter gelatinsvampen

appliceras (se bruksanvisningen till RaplixaSpray-enheten respektive gelatinsvampen).

Applicering måste ske inom 2 timmar efter det att injektionsflaskan anslutits till enheten.

RaplixaSpray-enheten levereras med det styva munstycket fastsatt. Detta kan avlägsnas och det böjliga

munstycket kan sättas på beroende på den avsedda användningen och kirurgens preferens.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

För att undvika risken för potentiellt livshotande luftemboli rekommenderas att Raplixa sprayas med

användning av trycksatt CO

. Raplixa kan även användas med medicinsk luft (se avsnitt 4.4 och 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna i Raplixa eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1.

Raplixa får inte appliceras intravaskulärt.

Sprayapplicering av Raplixa får inte användas vid endoskopiska eller laparoskopiska ingrepp.

Raplixa får inte användas som ett lim för att fixera patcher.

Raplixa får inte användas som ett lim för tarmar (gastrointestinala anastomoser).

Använd inte Raplixa för behandling av svår arteriell blödning.

4.4

Varningar och försiktighet

Användning och applicering

Endast för epilesionell användning. Får ej appliceras intravaskulärt. Följ specifika anvisningar för

användning av den absorberbara gelatinsvampen.

Använd inte Raplixa (och gelatinsvamp) på kontaminerade delar av kroppen, eller där det finns en

aktiv infektion.

Intravaskulär applicering

Livshotande tromboembolikomplikationer kan uppkomma om preparatet oavsiktligt appliceras

intravaskulärt.

Luft- eller gasemboli

Livshotande luft- eller gasemboli har förekommit vid användning av sprayenheter där man använder

en tryckregulator för att administrera fibrinvävnadslim-/hemostasprodukter. Denna händelse verkar ha

ett samband med användningen av sprayenheter med högre tryck än vad som rekommenderas och/eller

i omedelbar närhet till vävnadsytan. Risken verkar vara högre när fibrinvävnadslim sprayas med luft,

jämfört med CO

och kan därför inte uteslutas med Raplixa.

Innan Raplixa administreras måste man se till att de kroppsdelar som är utanför det planerade

appliceringsområdet är tillräckligt skyddade (täckta) för att förhindra vävnadsadhesion på oönskade

ställen. Sprayapplicering av Raplixa bör endast användas om det är möjligt att göra en korrekt

bedömning av sprayavståndet. Sprayavståndet från vävnaden och trycket ska vara inom de områden

som rekommenderas av tillverkaren (se tabell i avsnitt 6.6 när det gäller tryck och avstånd).

När man sprayar Raplixa bör förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och end-tidal CO

övervakas

på grund av risken för uppkomst av luft- eller gasemboli.

När man använder tillbehörsmunstycken med denna produkt ska bruksanvisningen till munstycket

följas.

Överkänslighetsreaktioner

I likhet med alla proteinprodukter är överkänslighetsreaktioner av allergisk typ möjliga. Tecken på

överkänslighetsreaktioner kan innefatta nässelutslag, generaliserad urtikaria, trånghet i bröstet,

väsande andning, hypotoni och anafylaxi. Om dessa symtom uppkommer ska administreringen

omedelbart avbrytas.

Vid chock ska medicinsk standardbehandling för chock sättas in.

Överförbara smittämnen

Standardåtgärder för att förhindra infektioner på grund av användningen av medicinska produkter som

tillverkats av humant blod eller human plasma innefattar urval av donatorer, screening av enskilda

donationer och plasmapooler avseende specifika infektionsmarkörer och inklusion av effektiva

tillverkningssteg för inaktivering/avlägsnande av virus. Trots detta kan man inte helt utesluta risken

för överföring av smittsamma ämnen när man administrerar läkemedel som tillverkats av humant blod

eller human plasma. Detta gäller även hittills okända eller nya virus och andra patogener.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Åtgärderna som vidtas betraktas som effektiva för höljeförsedda virus som humant immunbristvirus

(HIV), hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV).

Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus som HAV och parvovirus B19.

Parvovirus B19 kan vara allvarligt för gravida kvinnor (fetal infektion) och personer med nedsatt

immunförsvar eller ökad erytropoes (t.ex. hemolytisk anemi).

Övrigt

Raplixa har studerats på patienter som genomgick spinal kirurgi, kärlkirurgi, mjukdelskirurgi och

leverresektion. Erfarenheten är begränsad av användning av Raplixa vid kärlkirurgi när medlet

appliceras med RaplixaSpray-enheten.

Det finns inga tillgängliga data till stöd för användningen av denna produkt vid vävnadslimning,

neurokirurgi, applicering via ett flexibelt endoskop för behandling av blödning eller vid

gastrointestinala anastomoser.

Det rekommenderas starkt att varje gång Raplixa administreras till en patient, så ska namnet och

tillverkningssatsnumret på produkten registreras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och

produktens tillverkningssats.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Raplixa kan denatureras efter exponering för lösningar som innehåller alkohol, jod eller tungmetaller

(t.ex. antiseptiska lösningar). Sådana substanser ska avlägsnas i så hög grad som möjligt innan

produkten appliceras.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet och amning

Reproduktionsstudier på djur har inte utförts med Raplixa. Säkerheten för Raplixa för användning

under graviditet eller amning har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar.

Produkten ska inte administreras till gravida och ammande kvinnor.

Fertilitet

Inga fertilitetsstudier har utförts.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Överkänslighet eller allergiska reaktioner (vilka kan innefatta angioödem, sveda och smärta vid

appliceringsstället, bronkialspasm, frossa, flush, generaliserad urtikaria, huvudvärk, nässelutslag,

hypotoni, letargi, illamående, rastlöshet, takykardi, trånghet i bröstet, stickningar, kräkning, väsande

andning) kan uppkomma i enstaka fall hos patienter som behandlats med fibrinvävnadslim/

hemostatika: dessa reaktioner har progredierat till svår anafylaxi. Sådana reaktioner kan ses speciellt

om preparatet appliceras upprepade gånger, eller administreras till patienter som har en konstaterad

överkänslighet mot produktens innehållsämnen.

Antikroppar mot komponenter i fibrinvävnadslim/hemostasprodukter kan uppkomma i sällsynta fall.

Oavsiktlig intravaskulär injektion kan leda till tromboembolihändelse och disseminerad intravaskulär

koagulation (DIC), och det finns även en risk för anafylaktisk reaktion (se avsnitt 4.4).

Livshotande luft- eller gasemboli har förekommit vid användning av sprayenheter där man använder

en tryckregulator för att administrera fibrinvävnadslim. Denna händelse verkar ha ett samband med

användningen av en sprayenhet med högre tryck än vad som rekommenderas och/eller i omedelbar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

närhet till vävnadsytan. Risken verkar vara högre när fibrinvävnadslim sprayas med luft, jämfört med

och kan därför inte uteslutas med Raplixa.

För säkerhet när det gäller överförbara agens, se avsnitt 4.4

Biverkningslista i tabellform

Organsystem

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

Sömnlöshet

Klåda

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet.

Finland

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

I händelse av en överdosering måste patienter övervakas noga avseende tecken och symtom på

biverkningar och lämplig symtomatisk behandling och stödjande åtgärder ska sättas in.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: lokala hemostatika, övriga hemostatika

ATC-kod: B02BC30

Verkningsmekanism

Fibrinadhesionssystemet initierar den sista fasen av fysiologisk blodkoagulation. Omvandling av

fibrinogen till fibrin sker genom klyvning av fibrinogen till fibrinmonomerer och fibrinpeptider.

Fibrinmonomererna aggregeras och bildar ett fibrinkoagel. Faktor XIIIa, vilken aktiveras från faktor

XIII av trombin, korsbinder fibrin. Kalciumjoner krävs för såväl omvandlingen av fibrinogen som

korsbindningen av fibrin.

Efterhand som sårläkningen fortgår induceras ökad fibrinolytisk aktivitet av plasmin och upplösningen

av fibrin till fibrinnedbrytningsprodukter initieras.

Kliniska studier med Raplixa som påvisar hemostas utfördes på patienter som genomgick kirurgiska

ingrepp i ryggrad (n=146), kärl (n=137), lever (n=158) och mjukdelar (n=125).

Kliniska studier inom EU har utförts med den CE-märkta gelatinsvampen Spongostan. Blödning vid

målställena var lindrig eller måttlig. Sedvanliga kirurgiska tekniker som suturering, ligering och

kauterisering var ineffektiva eller olämpliga. Kombinationen av Raplixa och en gelatinsvamp

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

minskade mediantiden till hemostas vid målställen med upp till 2 minuter jämfört med enbart en

gelatinsvamp.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Raplixa för en

eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av blödning till följd av kirurgiska

ingrepp som definieras i gällande Paediatric Investigation Plan (PIP), för godkänd indikation

(information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Raplixa är endast avsett för epilesionell användning. Intravaskulär administrering är kontraindicerad.

Därför har inga intravaskulära farmakokinetiska studier utförts på människa.

Fibrinvävnadslim/hemostatika metaboliseras på samma sätt som endogent fibrin genom fibrinolys och

fagocytos.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet och gentoxicitet visade inte några

särskilda risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Trehalos

Kalciumklorid

Albumin

Natriumklorid

Natriumcitrat

L-arginin-hydroklorid

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

3 år

Hållbarhet i öppnad förpackning: När injektionsflaskan är öppnad ska Raplixa appliceras inom 2

timmar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras mellan + 2 °C och + 25 °C.

Förvara injektionsflaskan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

0,5 g, 1 g, 2 g pulver per injektionsflaska (typ I-glas) med en gummipropp och rivförslutning av

aluminium/plast.

Utformning

Förpackning med 1 injektionsflaska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Raplixa är en färdigblandad, bruksfärdig blandning av trombin och fibrinogen tillhandahållen som ett

bruksfärdigt torrt pulver till fibrinvävnadslim i en glasinjektionsflaska som innehåller 0,5 g, 1 g eller

2 g av Raplixa som appliceras på det kirurgiska blödningsstället direkt från injektionsflaskan eller med

användning av RaplixaSpray-enheten. Raplixa ska förvaras i kontrollerad rumstemperatur. Den yttre

aluminiumfoliepåsen kan öppnas i ett icke-sterilt operationsområde. Injektionsflaskan måste öppnas i

ett sterilt fält.

Det finns tre appliceringsmetoder: direkt applicering av Raplixa på den blödande vävnaden följt av

applicering av gelatinsvampen eller applicering av Raplixa först på en gelatinsvamp varefter svampen

appliceras på den blödande vävnaden eller applicering av Raplixa-pulver med användning av

RaplixaSpray-enheten följt av applicering av gelatinsvampen.

Innan Raplixa appliceras måste sårytan torkas med standardmetoder (t.ex. intermittent applicering av

kompresser, svabbar, användning av sugenheter).

Produkten måste administreras i enlighet med anvisningarna och med de enheter som rekommenderas

för denna produkt.

Den initiala mängden av produkten som ska appliceras på ett utvalt ställe på kroppen eller på en

målyta ska räcka för att täcka det avsedda appliceringsområdet helt med ett tunt lager Raplixa som

sedan täcks med en absorberbar gelatinsvamp (fuktad med koksaltlösning). Vid behov kan

appliceringen upprepas.

När RaplixaSpray-enheten används

Ta ut injektionsflaskan och sprayenheten ur deras respektive påse med bibehållen sterilitet. Anslut

RaplixaSpray-enheten till RaplixaReg -tryckluftsregulatorn eller CO

-tryckregulatorn och därigenom

till tillförseln av medicinsk luft eller CO

-gas inställd på ett tryck av 1,5 bar (22 psi). Håll

injektionsflaskan upprätt, skaka den försiktigt och ta av aluminiumlocket och gummiproppen.

Anslut injektionsflaskan till sprayenheten genom att vända enheten upp och ner över den upprätta

injektionsflaskan och trycka in injektionsflaskan på plats. Raplixa ska inte sprayas på ett avstånd som

är närmare än det som rekommenderas av sprayenhetstillverkaren och aldrig närmare än 5 cm från

vävnadsytan.

Trycket ska vara inom de områden som rekommenderas av ProFibrix. Sprayapplicering av Raplixa får

endast ske med användning av de tillhandahållna tillbehören för sprayapplicering och trycket får inte

överskrida 1,5 bar (22 psi).

Applicering måste ske inom 2 timmar efter det att injektionsflaskan anslutits till enheten.

RaplixaSpray-enheten levereras med det styva munstycket fastsatt. Detta kan lätt avlägsnas och det

böjliga munstycket kan sättas på beroende på den avsedda användningen och kirurgens preferens.

För att undvika risken för potentiellt livshotande luftemboli rekommenderas att Raplixa sprayas med

användning av trycksatt CO

. Raplixa kan även användas med medicinsk luft. Se avsnitt 4.4.

När man sprayar Raplixa bör förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och end-tidal CO

övervakas

på grund av risken för uppkomst av luft- eller gasemboli.

Kirurgi

Sprayset

som ska

användas

Applikatorspetsar

som ska användas

Tryckregulator som

ska användas

Rekommenderat

avstånd från

målvävnad

Rekommenderat

spraytryck

Öppen

kirurgi

1 eller 2

RaplixaReg

5 cm

1,5 bar (22 psi)

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park

Cruiserath

Blanchardstown

Dublin 15

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/985/001

EU/1/14/985/002

EU/1/14/985/003

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 19 mars 2015

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA II

A.

TILLVERKARE AV DEN (DE) AKTIVA SUBSTANSEN

(SUBSTANSERNA) AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH TILLVERKARE

SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE

OCH ANVÄNDNING

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR

FÖRSÄLJNING

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH

EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A.

TILLVERKARE AV DEN (DE) AKTIVA SUBSTANSEN (SUBSTANSERNA) AV

BIOLOGISKT URSPRUNG OCH TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR

FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare av aktiv(a) substans(er) av biologiskt ursprung

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg

Tyskland

CSL Behring GmbH

Goerzhaeuser Hof 1

35041 Marburg (Stadtteil Michelbach)

Tyskland

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Nova Laboratories Limited

Martin House, Gloucester Crescent, Wigston,

Leicester, Leicestershire, LE18 4YL,

Storbritannien

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH

ANVÄNDNING

Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept (se bilaga I: Produktresumén, avsnitt 4.2).

Officiellt frisläppande av tillverkningssats

Enligt artikel 114 i rådets direktiv 2001/83/EG, ska det officiella frisläppandet av tillverkningssats

föregås av en undersökning som görs av ett statligt laboratorium eller ett för ändamålet inrättat

laboratorium.

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Periodiska säkerhetsrapporter

Kraven för att lämna in periodiska säkerhetsrapporter för detta läkemedel anges i den förteckning över

referensdatum för unionen (EURD-listan) som föreskrivs i artikel 107c.7 i direktiv 2001/83/EG och

eventuella uppdateringar och som offentliggjorts på webbportalen för europeiska läkemedel.

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV

ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Riskhanteringsplan

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska genomföra de erforderliga farmakovigilansaktiviteter

och -åtgärder som finns beskrivna i den överenskomna riskhanteringsplanen (Risk Management Plan,

RMP) som finns i modul 1.8.2. i godkännandet för försäljning samt eventuella efterföljande

överenskomna uppdateringar av riskhanteringsplanen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

En uppdaterad riskhanteringsplan ska lämnas in

på begäran av Europeiska läkemedelsmyndigheten,

när riskhanteringssystemet ändras, särskilt efter att ny information framkommit som kan leda till

betydande ändringar i läkemedlets nytta-riskprofil eller efter att en viktig milstolpe (för

farmakovigilans eller riskminimering) har nåtts.

Ytterligare riskminimeringsåtgärder

Innan Raplixa lanseras i varje medlemsstat måste innehavaren av godkännandet för försäljning vara

överens med den nationella behöriga myndigheten om innehåll i och format för

utbildningsprogrammet, inklusive kommunikationsmedier, distributionsätt och övriga aspekter av

programmet.

Utbildningsprogrammet är avsett att öka medvetenheten om risken för luft- eller gasemboli vid

användning av Raplixa sprayenhet och medföljande anvisningar för korrekt användning av

tryckregulatorer.

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska i alla medlemsländer där Raplixa marknadsförs

säkerställa att all hälso- och sjukvårdspersonal som förväntas använda Raplixa får tillgång till följande

utbildningsmaterial:

Produktresumén

Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal

Handboken för hälso- och sjukvårdspersonal ska informera om följande viktiga moment:

Risk för livshotande luft- och gasemboli om produkten sprayas felaktigt

Användning av trycksatt CO

istället för trycksatt luft

Användning av Raplixa sprayenhet endast under öppen kirurgi och inte under endoskopiska

ingrepp

Användning av rätt tryck (får inte överskrida 1,5 bar eller 22 psi) och får inte sprayas närmare

än 5 cm från vävnadsytan

Krav på att sårytan måste torkas med standardmetoder (t.ex. intermittent applicering av

kompresser, svabbar, användning av sugenheter) innan produkten används

Krav på att blodtryck, puls, syremättnad och end-tidal CO

noggrant övervakas när produkten

sprayas på grund av risken för uppkomst av gasemboli

Vilka regulatorer som ska användas, i enlighet med tillverkarens rekommendationer och

produktresuméns bruksanvisningar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA III

MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A. MÄRKNING

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Raplixa vävnadslim, pulver

Humant fibrinogen/humant trombin

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Humant fibrinogen 79 mg/g

Humant trombin 726 IE/g

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Trehalos, Kalciumklorid, Humant albumin, Natriumklorid, Natriumcitrat, L-arginin-

hydroklorid

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Vävnadslim, pulver

1 injektionsflaska 0,5 g

1 injektionsflaska1 g

1 injektionsflaska2 g

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För epilesionell användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras mellan + 2 °C och + 25 °C.

När injektionsflaskan är öppnad ska produkten användas inom 2 timmar.

Steril.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel ska kasseras enligt gällande anvisningar.

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Irland

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/985/001

EU/1/14/985/002

EU/1/14/985/003

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ALUMINIUMBONDAD FOLIEPÅSE

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Raplixa vävnadslim, pulver

Humant fibrinogen/humant trombin

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Humant fibrinogen 79 mg/g

Humant trombin 726 IE/g

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Trehalos, Kalciumklorid, Humant albumin, Natriumklorid, Natriumcitrat, L-arginin-

hydroklorid

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Vävnadslim, pulver

1 injektionsflaska 0,5 g

1 injektionsflaska 1 g

1 injektionsflaska 2 g

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För epilesionell användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras mellan + 2 °C och + 25 °C.

När injektionsflaskan är öppnad ska produkten användas inom 2 timmar.

Steril

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel ska kasseras enligt gällande anvisningar.

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Irland

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/985/001

EU/1/14/985/002

EU/1/14/985/003

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Flasketikett

1.

LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Raplixa vävnadslim, pulver

2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

För epilesionell användning.

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,5 g

humant fibrinogen 79 mg/g

humant trombin 726 IE/g

6.

ÖVRIGT

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till patienten

RAPLIXA vävnadslim, pulver

Humant fibrinogen/humant trombin

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Raplixa är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du behandlas med Raplixa

Hur Raplixa används

Eventuella biverkningar

Hur Raplixa ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Raplixa är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet fibrinogen är ett koncentrat av koagulerbart protein; det andra aktiva

innehållsämnet trombin är ett enzym som gör att koagulerbart protein smälter samman och bildar en

propp.

Raplixa appliceras under kirurgiska ingrepp för att reducera blödning och sipprande blod under och

efter operationen hos vuxna. I kombination med en gelatinsvamp appliceras eller sprayas Raplixa

snittad vävnad där pulvret bildar ett skikt som bidrar till att stoppa blödning.

2.

Vad du behöver veta innan du behandlas med Raplixa

Använd inte Raplixa

om du är allergisk mot humant fibrinogen, humant trombin eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

direkt inne i ett blodkärl

vid endoskopi (ingrepp där man använder ett endoskop för att kunna se inre organ) eller

titthålskirurgi

som lim för fixering av lappar (patcher)

som ett lim för tarmar (gastrointestinala anastomoser)

vid svåra arteriella blödningar.

Varningar och försiktighet

När Raplixa appliceras under kirurgi måste kirurgen se till att det bara appliceras på vävnadens

yta. Raplixa får inte injiceras i blodkärl eftersom det skulle ge upphov till proppar som skulle

kunna vara dödliga.

Användning av Raplixa har endast visats stoppa blödning vid kirurgi som syns genom snittet

(öppen kirurgi).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Raplixa ska appliceras som ett tunt lager. För tjockt blodkoagel kan ha en negativ inverkan på

produktens effektivitet och sårläkningsprocessen.

Livshotande händelser har förekommit vid användning av andra sprayenheter där man använt en

tryckregulator för att administrera andra fibrinvävnadslim. Denna händelse uppstår när en eller flera

luft- eller gasbubblor kommer in i en ven eller artär och blockerar den. Det kallas en luft- eller

gasemboli. Denna händelse verkar ha ett samband med användningen av en sprayenhet med högre

tryck än vad som rekommenderas och/eller i omedelbar närhet till vävnadsytan. Risken verkar vara

högre när fibrinvävnadslim sprayas med luft jämfört med koldioxid (CO

) och kan därför inte uteslutas

med Raplixa. Raplixa Spray-enhet (RaplixaSpray) ska endast användas om det är möjligt att göra en

korrekt bedömning av sprayavståndet.

När Raplixa appliceras med en sprayenhet ska ett visst tryck användas som ligger inom området som

rekommenderas av sprayenhetens tillverkare. Dessutom får sprayenheten inte användas närmare än de

rekommenderade avstånden. När man sprayar Raplixa övervakas säkerheten på grund av risken för

uppkomst av luft- eller gasemboli. Sprayenheten och tillbehörsmunstycket levereras med

bruksanvisningar, vilka ska följas noga.

Näraliggande områden ska skyddas för att säkerställa att Raplixa endast appliceras på ytan som

ska behandlas.

När läkemedel är tillverkade av humant blod eller plasma används vissa åtgärder för att

förhindra att infektioner överförs till patienter. Dessa inkluderar noggrant urval av blod- och

plasmadonatorer för att säkerställa att personer som löper risk att bära på infektioner utesluts,

och testning av varje donation och plasmapooler avseende tecken på virus/infektioner.

Tillverkare av dessa produkter inkluderar även steg i bearbetningen av blodet och plasman som

kan inaktivera eller avlägsna virus. Trots dessa åtgärder kan man inte helt utesluta risken för

överföring av smitta när man administrerar läkemedel som tillverkats av humant blod eller

plasma. Detta gäller även hittills okända eller nya virus eller andra typer av infektioner.

Åtgärderna som vidtas vid tillverkningen av fibrinogen och trombin betraktas som effektiva mot

höljeförsedda virus som HIV (humant immunbristvirus), hepatit B-virus och hepatit C-virus.

Åtgärderna som vidtas kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus som hepatit A-virus

och parvovirus B19 (orsakar femte sjukan). Infektion med parvovirus B19 kan vara allvarlig för

gravida kvinnor (fosterinfektion) och för personer med försvagat immunsystem eller med vissa typer

av anemi (t.ex. sickle cell-sjukdom eller hemolytisk anemi).

Det rekommenderas starkt att varje gång du får en dos Raplixa, så ska namnet och satsnumret på

produkten registreras för att upprätthålla ett register över använda tillverkningssatser.

Barn och ungdomar

Raplixa har inte utvärderats avseende säkerhet och effektivitet för barn.

Andra läkemedel och Raplixa

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet och amning

Raplixa ska inte användas under graviditet och amning. Det finns inte tillräckligt med information

tillgänglig för att man ska kunna veta om det finns några särskilda risker i samband med användningen

av Raplixa under graviditet eller amning.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

3.

Hur Raplixa används

Raplixa får endast användas av erfarna kirurger som har fått utbildning i hur Raplixa används.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kirurgen som behandlar dig administrerar Raplixa under operation.

Innan Raplixa appliceras måste sårytan torkas med standardmetoder (t.ex. upprepad applicering av

kompresser, svabbar, användning av sugenheter).

Det finns tre metoder för att applicera Raplixa:

Applicering av Raplixa direkt från injektionsflaskan på blödningsstället följt av appliceringen av

gelatinsvampen.

Applicering från injektionsflaskan på en fuktad gelatinsvamp som sedan appliceras på

blödningsstället.

Den tredje metoden är applicering av Raplixa på blödningsstället med hjälp av den

rekommenderade sprayenheten följt av appliceringen av gelatinsvampen.

Mängden Raplixa som ska appliceras beror på hur stor yta som ska behandlas under operationen och

hur kraftig blodförlusten är. När Raplixa appliceras direkt på det kirurgiska blödningsstället ska ett

tunt lager användas som helt täcker stället där det blöder/sipprar blod. Om det inte räcker med ett lager

Raplixa för att stoppa blödningen helt, kan ytterligare lager läggas på.

När Raplixa appliceras med den rekommenderade sprayenheten måste kirurgen se till att använda ett

tryck och ett avstånd från vävnaden som ligger inom det område som rekommenderas av tillverkaren

enligt följande:

Kirurgi

Sprayset

som ska

användas

Applikatorspetsar

som ska användas

Tryckregulator som

ska användas

Rekommenderat

avstånd från

målvävnad

Rekommenderat

spraytryck

Öppen

kirurgi

1 eller 2

RaplixaReg

5 cm

1,5 bar (22 psi)

När man sprayar Raplixa bör förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och sluttidal CO

övervakas

på grund av risken för uppkomst av luft- eller gasemboli.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Fibrinvävnadslim kan i sällsynta fall (upp till 1 av 1 000 personer) ge upphov till en allergisk reaktion.

Om du får en allergisk reaktion kan du ha ett eller flera av följande symtom: hudutslag, nässelfeber,

trånghet i bröstet, frossa, rodnad, huvudvärk, lågt blodtryck, dåsighet, illamående, rastlöshet, ökad

hjärtfrekvens, stickningar, kräkning eller väsande andning. Om du får symtom som kräkningar med

blod i, blod i avföringen, blod i dränslangen från buken, svullen eller missfärgad hud på armar eller

ben, bröstsmärta och andfåddhet, och/eller några andra symtom i samband med din operation, ska du

kontakta din läkare eller kirurg omedelbart.

Det finns också en risk för att du kan utveckla antikroppar mot proteinerna i Raplixa, vilka potentiellt

kan störa blodkoagulation. Det är inte känt hur vanliga sådana händelser är (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Följande biverkningar har också rapporterats:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

Klåda

Svårt att sova

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Finland

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Raplixa ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Raplixa måste användas inom 2 timmar efter det

att injektionsflaskan har öppnats.

Förvara Raplixa pulverflaskor vid 2 °C till 25 °C.

Använd inte Raplixa om förseglingen på injektionsflaskan är bruten.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i Raplixa är fibrinogen och trombin från human plasma.

Sammansättningen av Raplixa per gram pulver anges i tabell 1.

Tabell 1:

Sammansättning av Raplixa (per gram pulver)

Komponent

Mål-

mängd

Källa

Funktion

Humant fibrinogen

79 mg/g

Human plasma

Aktiv

Humant trombin

726 IE/g

Human plasma

Aktiv

Övriga innehållsämnen är trehalos, kalciumklorid, albumin, natriumklorid, natriumcitrat,

L-argininhydroklorid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Raplixa är ett bruksfärdigt, färdigblandat, sterilt, vitt, torrt pulver som levereras i en injektionsflaska

som innehåller antingen 0,5 g, 1 g eller 2 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Irland

Tillverkare

Nova Laboratories Limited

Martin House, Gloucester Crescent, Wigston, Leicester, Leicestershire, LE18 4YL, Storbritannien

Denna bipacksedel ändrades senast 12/2016.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Raplixa är en färdigblandad blandning av trombin och fibrinogen tillhandahållen som ett bruksfärdigt

torrt pulver till fibrinvävnadslim i en injektionsflaska av glas som innehåller 0,5 g, 1 g eller 2 g

Raplixa. Raplixa appliceras på det kirurgiska blödningsstället direkt från injektionsflaskaneller med

hjälp av RaplixaSpray-enheten, eller på en fuktad gelatinsvamp som sedan appliceras på det kirurgiska

blödningsstället. Raplixa och sprayenheten ska förvaras i kontrollerad rumstemperatur.

Innan Raplixa appliceras måste sårytan torkas med standardmetoder (t.ex. intermittent applicering av

kompresser, svabbar, användning av sugenheter).

Gelatinsvamparna ska hanteras och användas enligt tillverkarens anvisningar i bipacksedeln som

medföljer gelatinsvampen.

Erforderlig dos av Raplixa baserat på storleken på den blödande ytan som ska behandlas visas i

tabellen nedan:

Maximal ytarea

Direktapplicering från

injektionsflaska

Maximal ytarea

Applicering med RaplixaSpray

Förpackningsstorlek av

Raplixa

25 cm²

50 cm²

0,5 g

50 cm²

100 cm²

Högre doser upp till 4 g (inklusive upprepad applicering och behandling av fler än ett blödningsställe)

kan behövas.

En av följande appliceringsmetoder för Raplixa kan användas beroende på typen av kirurgiskt ingrepp,

placering och storlek samt blödningens allvarlighetsgrad:

Direkt applicering följt av gelatinsvamp

Pulver appliceras direkt från injektionsflaskan först på den blödande ytan och appliceras sedan på en

CE-märkt gelatinsvamp som är tillklippt till lämplig storlek varefter manuellt tryck anläggs med en

steril gaskompress.

Applicera först på gelatinsvamp

Pulver appliceras direkt från injektionsflaskan på en CE-märkt gelatinsvamp, fuktad med

koksaltlösning, som sedan appliceras på blödningsstället. När en fuktad gelatinsvamp används, ska ett

tunt lager Raplixa appliceras på svampen omedelbart före appliceringen på blödningsstället.

Sprayapplicering med användning av RaplixaSpray-enheten följt av gelatinsvamp

Använd Raplixa med RaplixaSpray-enheten.

Injektionsflaskan och RaplixaSpray-enheten ska tas ut ur deras respektive påse med bevarad sterilitet.

RaplixaSpray-enheten ansluts till RaplixaReg -tryckregulatorn och därigenom till tillförseln av

medicinsk gas inställd på ett tryck av 1,5 bar (22 psi).

Injektionsflaskan hålls upprätt och skakas försiktigt och aluminiumlocket och gummiproppen

avlägsnas.

Injektionsflaskan med pulver ansluts till RaplixaSpray-enheten genom att enheten vänds upp och ner

över den upprätta injektionsflaskan varefter injektionsflaskan trycks in på plats.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

RaplixaSpray-enheten används för att spraya pulvret på blödningsstället varefter gelatinsvampen

appliceras (se bruksanvisningen till RaplixaSpray-enheten respektive gelatinsvampen).

Applicering måste ske inom 2 timmar efter det att injektionsflaskan anslutits till enheten.

RaplixaSpray-enheten levereras med det styva munstycket fastsatt. Detta kan avlägsnas och det böjliga

munstycket kan sättas på beroende på den avsedda användningen och kirurgens preferens.

Livshotande luft- eller gasemboli har förekommit vid användning av sprayenheter där man använder

en tryckregulator för att administrera fibrinvävnadslimmet. Denna händelse verkar ha ett samband

med användningen av sprayenheten med högre tryck än vad som rekommenderas och/eller i

omedelbar närhet till vävnadsytan. Risken verkar vara högre när fibrinvävnadslim sprayas med luft,

jämfört med CO

och kan därför inte uteslutas med Raplixa.

För att undvika risken för potentiellt livshotande luftemboli rekommenderas att Raplixa sprayas med

användning av trycksatt CO

. Raplixa kan även användas med medicinsk luft.

När man sprayar Raplixa bör förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och end-tidal CO

övervakas

på grund av risken för uppkomst av luft- eller gasemboli.

När Raplixa appliceras med användning av RaplixaSpray-enheten ska trycket vara inom området som

rekommenderas av ProFibrix. Sprayapplicering av Raplixa får endast ske med användning av de

tillhandahållna tillbehören för sprayapplicering och trycket får inte överskrida 1,5 bar (22 psi). Raplixa

ska inte sprayas på ett avstånd som är närmare än det som rekommenderas av sprayenhetstillverkaren

och aldrig närmare än 5 cm från vävnadsytan.

Kirurgi

Sprayset

som ska

användas

Applikatorspetsar

som ska användas

Tryckregulator som

ska användas

Rekommenderat

avstånd från

målvävnad

Rekommenderat

spraytryck

Öppen

kirurgi

1 eller 2

RaplixaReg

5 cm

1,5 bar (22 psi)

Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Raplixa vävnadslim, pulver

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ett gram pulver innehåller 79 mg humant fibrinogen och 726 IE humant trombin.

Raplixa finns i tre olika utformningar: 0,5 gram (39,5 mg humant fibrinogen och 363 IE humant

trombin) och 1 gram (79 mg humant fibrinogen och 726 IE humant trombin) och 2 gram (158 mg

humant fibrinogen och 1 452 IE humant trombin).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Vävnadslim, pulver

Torrt vitt pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Stödjande behandling där kirurgiska tekniker av standardtyp är otillräckliga för förbättring av

hemostas. Raplixa ska användas i kombination med en godkänd gelatinsvamp (se avsnitt 5.1).

Raplixa är avsett för vuxna över 18 år.

4.2

Dosering och administreringssätt

Raplixa får endast användas av erfarna kirurger.

Gelatinsvampar ska användas i kombination med Raplixa. Gelatinsvampar är CE-märkta och

tillhandahålls och förpackas separat (se bruksanvisningen till den specifika gelatinsvamp som ska

användas).

Dosering

Mängden Raplixa som ska appliceras och appliceringsfrekvensen bör alltid anpassas efter patientens

bakomliggande kliniska behov. Dosen som ska appliceras bestäms av olika variabler, däribland typen

av kirurgiskt ingrepp, storleken på det blödande området, blödningens allvarlighetsgrad, vilket

appliceringssätt som kirurgen har valt samt antalet appliceringar.

Appliceringen av produkten måste anpassas individuellt av den behandlande kirurgen. I kliniska

prövningar gav ett tunt lager av Raplixa upphov till doser som oftast varierade från 0,3 till 2 g. För

vissa ingrepp, t.ex. leverresektion, kan det behövas större mängder. Den initiala mängden av

produkten som ska appliceras på ett utvalt ställe på kroppen eller på en målyta ska räcka för att täcka

det avsedda appliceringsområdet helt med ett tunt lager Raplixa som sedan täcks med en absorberbar

gelatinsvamp (fuktad med koksaltlösning). Vid behov kan appliceringen upprepas.

Dosen av Raplixa som behövs kan variera beroende på hur stort område som ska behandlas. I kliniska

prövningar användes i genomsnitt 0,5 g till 1 g på mindre blödningsställen (< 10 cm²). På större

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

blödningsställen (10–100 cm²) användes 1 till 2 g. Det är känt från in vitro-tester att 1 g kan täcka

100 cm² med användning av RaplixaSpray-enheten. Maximal rekommenderad mängd av Raplixa är

3 gram.

Erforderlig dos av Raplixa baserat på storleken på den blödande ytan som ska behandlas visas i

tabellen nedan:

Tabell 1:

Dos som behövs av Raplixa

Maximal ytarea

Direktapplicering från

injektionsflaskan

Maximal ytarea

Applicering med användning av

RaplixaSpray

Förpackningsstorlek av

Raplixa

25 cm²

50 cm²

0,5 g

50 cm²

100 cm²

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Raplixa för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga. Raplixa rekommenderas därför inte för barn och ungdomar.

Äldre

Ingen dosjustering krävs.

Administreringssätt och administreringsväg

Endast för epilesionell användning.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

En av följande appliceringsmetoder för Raplixa kan användas beroende på typen av kirurgiskt ingrepp,

placering och storlek samt blödningens allvarlighetsgrad:

Direkt applicering följt av gelatinsvamp

Pulver appliceras direkt från injektionsflaskan först på den blödande ytan och appliceras sedan på en

CE-märkt gelatinsvamp som är tillklippt till lämplig storlek varefter manuellt tryck anläggs med en

steril gaskompress.

Applicera först på gelatinsvamp

Pulver appliceras direkt från injektionsflaskan på en CE-märkt gelatinsvamp, fuktad med

koksaltlösning, och appliceras sedan på blödningsstället. När en fuktad gelatinsvamp används, ska ett

tunt lager Raplixa appliceras på svampen omedelbart före appliceringen på blödningsstället.

Sprayapplicering med användning av RaplixaSpray-enheten följt av gelatinsvamp

Injektionsflaskan och RaplixaSpray-enheten tas ut ur deras respektive påse med bevarad sterilitet.

Anslut RaplixaSpray-enheten till RaplixaReg -tryckregulatorn och därigenom till tillförseln av

medicinsk CO

-gas (CO

rekommenderas; Raplixa kan även användas med medicinsk luft) inställd på

ett tryck av 1,5 bar (22 psi).

Injektionsflaskan ska hållas upprätt och skakas försiktigt och aluminiumlocket och gummiproppen ska

avlägsnas.

Injektionsflaskan med pulver ansluts till RaplixaSpray-enheten genom att enheten vänds upp och ner

över den upprätta injektionsflaskan varefter injektionsflaskan trycks in på plats.

RaplixaSpray-enheten används för att spraya pulvret på blödningsstället varefter gelatinsvampen

appliceras (se bruksanvisningen till RaplixaSpray-enheten respektive gelatinsvampen).

Applicering måste ske inom 2 timmar efter det att injektionsflaskan anslutits till enheten.

RaplixaSpray-enheten levereras med det styva munstycket fastsatt. Detta kan avlägsnas och det böjliga

munstycket kan sättas på beroende på den avsedda användningen och kirurgens preferens.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

För att undvika risken för potentiellt livshotande luftemboli rekommenderas att Raplixa sprayas med

användning av trycksatt CO

. Raplixa kan även användas med medicinsk luft (se avsnitt 4.4 och 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna i Raplixa eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1.

Raplixa får inte appliceras intravaskulärt.

Sprayapplicering av Raplixa får inte användas vid endoskopiska eller laparoskopiska ingrepp.

Raplixa får inte användas som ett lim för att fixera patcher.

Raplixa får inte användas som ett lim för tarmar (gastrointestinala anastomoser).

Använd inte Raplixa för behandling av svår arteriell blödning.

4.4

Varningar och försiktighet

Användning och applicering

Endast för epilesionell användning. Får ej appliceras intravaskulärt. Följ specifika anvisningar för

användning av den absorberbara gelatinsvampen.

Använd inte Raplixa (och gelatinsvamp) på kontaminerade delar av kroppen, eller där det finns en

aktiv infektion.

Intravaskulär applicering

Livshotande tromboembolikomplikationer kan uppkomma om preparatet oavsiktligt appliceras

intravaskulärt.

Luft- eller gasemboli

Livshotande luft- eller gasemboli har förekommit vid användning av sprayenheter där man använder

en tryckregulator för att administrera fibrinvävnadslim-/hemostasprodukter. Denna händelse verkar ha

ett samband med användningen av sprayenheter med högre tryck än vad som rekommenderas och/eller

i omedelbar närhet till vävnadsytan. Risken verkar vara högre när fibrinvävnadslim sprayas med luft,

jämfört med CO

och kan därför inte uteslutas med Raplixa.

Innan Raplixa administreras måste man se till att de kroppsdelar som är utanför det planerade

appliceringsområdet är tillräckligt skyddade (täckta) för att förhindra vävnadsadhesion på oönskade

ställen. Sprayapplicering av Raplixa bör endast användas om det är möjligt att göra en korrekt

bedömning av sprayavståndet. Sprayavståndet från vävnaden och trycket ska vara inom de områden

som rekommenderas av tillverkaren (se tabell i avsnitt 6.6 när det gäller tryck och avstånd).

När man sprayar Raplixa bör förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och end-tidal CO

övervakas

på grund av risken för uppkomst av luft- eller gasemboli.

När man använder tillbehörsmunstycken med denna produkt ska bruksanvisningen till munstycket

följas.

Överkänslighetsreaktioner

I likhet med alla proteinprodukter är överkänslighetsreaktioner av allergisk typ möjliga. Tecken på

överkänslighetsreaktioner kan innefatta nässelutslag, generaliserad urtikaria, trånghet i bröstet,

väsande andning, hypotoni och anafylaxi. Om dessa symtom uppkommer ska administreringen

omedelbart avbrytas.

Vid chock ska medicinsk standardbehandling för chock sättas in.

Överförbara smittämnen

Standardåtgärder för att förhindra infektioner på grund av användningen av medicinska produkter som

tillverkats av humant blod eller human plasma innefattar urval av donatorer, screening av enskilda

donationer och plasmapooler avseende specifika infektionsmarkörer och inklusion av effektiva

tillverkningssteg för inaktivering/avlägsnande av virus. Trots detta kan man inte helt utesluta risken

för överföring av smittsamma ämnen när man administrerar läkemedel som tillverkats av humant blod

eller human plasma. Detta gäller även hittills okända eller nya virus och andra patogener.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Åtgärderna som vidtas betraktas som effektiva för höljeförsedda virus som humant immunbristvirus

(HIV), hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV).

Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus som HAV och parvovirus B19.

Parvovirus B19 kan vara allvarligt för gravida kvinnor (fetal infektion) och personer med nedsatt

immunförsvar eller ökad erytropoes (t.ex. hemolytisk anemi).

Övrigt

Raplixa har studerats på patienter som genomgick spinal kirurgi, kärlkirurgi, mjukdelskirurgi och

leverresektion. Erfarenheten är begränsad av användning av Raplixa vid kärlkirurgi när medlet

appliceras med RaplixaSpray-enheten.

Det finns inga tillgängliga data till stöd för användningen av denna produkt vid vävnadslimning,

neurokirurgi, applicering via ett flexibelt endoskop för behandling av blödning eller vid

gastrointestinala anastomoser.

Det rekommenderas starkt att varje gång Raplixa administreras till en patient, så ska namnet och

tillverkningssatsnumret på produkten registreras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och

produktens tillverkningssats.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Raplixa kan denatureras efter exponering för lösningar som innehåller alkohol, jod eller tungmetaller

(t.ex. antiseptiska lösningar). Sådana substanser ska avlägsnas i så hög grad som möjligt innan

produkten appliceras.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet och amning

Reproduktionsstudier på djur har inte utförts med Raplixa. Säkerheten för Raplixa för användning

under graviditet eller amning har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar.

Produkten ska inte administreras till gravida och ammande kvinnor.

Fertilitet

Inga fertilitetsstudier har utförts.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Överkänslighet eller allergiska reaktioner (vilka kan innefatta angioödem, sveda och smärta vid

appliceringsstället, bronkialspasm, frossa, flush, generaliserad urtikaria, huvudvärk, nässelutslag,

hypotoni, letargi, illamående, rastlöshet, takykardi, trånghet i bröstet, stickningar, kräkning, väsande

andning) kan uppkomma i enstaka fall hos patienter som behandlats med fibrinvävnadslim/

hemostatika: dessa reaktioner har progredierat till svår anafylaxi. Sådana reaktioner kan ses speciellt

om preparatet appliceras upprepade gånger, eller administreras till patienter som har en konstaterad

överkänslighet mot produktens innehållsämnen.

Antikroppar mot komponenter i fibrinvävnadslim/hemostasprodukter kan uppkomma i sällsynta fall.

Oavsiktlig intravaskulär injektion kan leda till tromboembolihändelse och disseminerad intravaskulär

koagulation (DIC), och det finns även en risk för anafylaktisk reaktion (se avsnitt 4.4).

Livshotande luft- eller gasemboli har förekommit vid användning av sprayenheter där man använder

en tryckregulator för att administrera fibrinvävnadslim. Denna händelse verkar ha ett samband med

användningen av en sprayenhet med högre tryck än vad som rekommenderas och/eller i omedelbar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

närhet till vävnadsytan. Risken verkar vara högre när fibrinvävnadslim sprayas med luft, jämfört med

och kan därför inte uteslutas med Raplixa.

För säkerhet när det gäller överförbara agens, se avsnitt 4.4

Biverkningslista i tabellform

Organsystem

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

Sömnlöshet

Klåda

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet.

Finland

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

I händelse av en överdosering måste patienter övervakas noga avseende tecken och symtom på

biverkningar och lämplig symtomatisk behandling och stödjande åtgärder ska sättas in.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: lokala hemostatika, övriga hemostatika

ATC-kod: B02BC30

Verkningsmekanism

Fibrinadhesionssystemet initierar den sista fasen av fysiologisk blodkoagulation. Omvandling av

fibrinogen till fibrin sker genom klyvning av fibrinogen till fibrinmonomerer och fibrinpeptider.

Fibrinmonomererna aggregeras och bildar ett fibrinkoagel. Faktor XIIIa, vilken aktiveras från faktor

XIII av trombin, korsbinder fibrin. Kalciumjoner krävs för såväl omvandlingen av fibrinogen som

korsbindningen av fibrin.

Efterhand som sårläkningen fortgår induceras ökad fibrinolytisk aktivitet av plasmin och upplösningen

av fibrin till fibrinnedbrytningsprodukter initieras.

Kliniska studier med Raplixa som påvisar hemostas utfördes på patienter som genomgick kirurgiska

ingrepp i ryggrad (n=146), kärl (n=137), lever (n=158) och mjukdelar (n=125).

Kliniska studier inom EU har utförts med den CE-märkta gelatinsvampen Spongostan. Blödning vid

målställena var lindrig eller måttlig. Sedvanliga kirurgiska tekniker som suturering, ligering och

kauterisering var ineffektiva eller olämpliga. Kombinationen av Raplixa och en gelatinsvamp

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

minskade mediantiden till hemostas vid målställen med upp till 2 minuter jämfört med enbart en

gelatinsvamp.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Raplixa för en

eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av blödning till följd av kirurgiska

ingrepp som definieras i gällande Paediatric Investigation Plan (PIP), för godkänd indikation

(information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Raplixa är endast avsett för epilesionell användning. Intravaskulär administrering är kontraindicerad.

Därför har inga intravaskulära farmakokinetiska studier utförts på människa.

Fibrinvävnadslim/hemostatika metaboliseras på samma sätt som endogent fibrin genom fibrinolys och

fagocytos.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet och gentoxicitet visade inte några

särskilda risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Trehalos

Kalciumklorid

Albumin

Natriumklorid

Natriumcitrat

L-arginin-hydroklorid

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

3 år

Hållbarhet i öppnad förpackning: När injektionsflaskan är öppnad ska Raplixa appliceras inom 2

timmar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras mellan + 2 °C och + 25 °C.

Förvara injektionsflaskan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

0,5 g, 1 g, 2 g pulver per injektionsflaska (typ I-glas) med en gummipropp och rivförslutning av

aluminium/plast.

Utformning

Förpackning med 1 injektionsflaska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Raplixa är en färdigblandad, bruksfärdig blandning av trombin och fibrinogen tillhandahållen som ett

bruksfärdigt torrt pulver till fibrinvävnadslim i en glasinjektionsflaska som innehåller 0,5 g, 1 g eller

2 g av Raplixa som appliceras på det kirurgiska blödningsstället direkt från injektionsflaskan eller med

användning av RaplixaSpray-enheten. Raplixa ska förvaras i kontrollerad rumstemperatur. Den yttre

aluminiumfoliepåsen kan öppnas i ett icke-sterilt operationsområde. Injektionsflaskan måste öppnas i

ett sterilt fält.

Det finns tre appliceringsmetoder: direkt applicering av Raplixa på den blödande vävnaden följt av

applicering av gelatinsvampen eller applicering av Raplixa först på en gelatinsvamp varefter svampen

appliceras på den blödande vävnaden eller applicering av Raplixa-pulver med användning av

RaplixaSpray-enheten följt av applicering av gelatinsvampen.

Innan Raplixa appliceras måste sårytan torkas med standardmetoder (t.ex. intermittent applicering av

kompresser, svabbar, användning av sugenheter).

Produkten måste administreras i enlighet med anvisningarna och med de enheter som rekommenderas

för denna produkt.

Den initiala mängden av produkten som ska appliceras på ett utvalt ställe på kroppen eller på en

målyta ska räcka för att täcka det avsedda appliceringsområdet helt med ett tunt lager Raplixa som

sedan täcks med en absorberbar gelatinsvamp (fuktad med koksaltlösning). Vid behov kan

appliceringen upprepas.

När RaplixaSpray-enheten används

Ta ut injektionsflaskan och sprayenheten ur deras respektive påse med bibehållen sterilitet. Anslut

RaplixaSpray-enheten till RaplixaReg -tryckluftsregulatorn eller CO

-tryckregulatorn och därigenom

till tillförseln av medicinsk luft eller CO

-gas inställd på ett tryck av 1,5 bar (22 psi). Håll

injektionsflaskan upprätt, skaka den försiktigt och ta av aluminiumlocket och gummiproppen.

Anslut injektionsflaskan till sprayenheten genom att vända enheten upp och ner över den upprätta

injektionsflaskan och trycka in injektionsflaskan på plats. Raplixa ska inte sprayas på ett avstånd som

är närmare än det som rekommenderas av sprayenhetstillverkaren och aldrig närmare än 5 cm från

vävnadsytan.

Trycket ska vara inom de områden som rekommenderas av ProFibrix. Sprayapplicering av Raplixa får

endast ske med användning av de tillhandahållna tillbehören för sprayapplicering och trycket får inte

överskrida 1,5 bar (22 psi).

Applicering måste ske inom 2 timmar efter det att injektionsflaskan anslutits till enheten.

RaplixaSpray-enheten levereras med det styva munstycket fastsatt. Detta kan lätt avlägsnas och det

böjliga munstycket kan sättas på beroende på den avsedda användningen och kirurgens preferens.

För att undvika risken för potentiellt livshotande luftemboli rekommenderas att Raplixa sprayas med

användning av trycksatt CO

. Raplixa kan även användas med medicinsk luft. Se avsnitt 4.4.

När man sprayar Raplixa bör förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och end-tidal CO

övervakas

på grund av risken för uppkomst av luft- eller gasemboli.

Kirurgi

Sprayset

som ska

användas

Applikatorspetsar

som ska användas

Tryckregulator som

ska användas

Rekommenderat

avstånd från

målvävnad

Rekommenderat

spraytryck

Öppen

kirurgi

1 eller 2

RaplixaReg

5 cm

1,5 bar (22 psi)

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park

Cruiserath

Blanchardstown

Dublin 15

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/985/001

EU/1/14/985/002

EU/1/14/985/003

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 19 mars 2015

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA II

A.

TILLVERKARE AV DEN (DE) AKTIVA SUBSTANSEN

(SUBSTANSERNA) AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH TILLVERKARE

SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE

OCH ANVÄNDNING

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR

FÖRSÄLJNING

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH

EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A.

TILLVERKARE AV DEN (DE) AKTIVA SUBSTANSEN (SUBSTANSERNA) AV

BIOLOGISKT URSPRUNG OCH TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR

FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare av aktiv(a) substans(er) av biologiskt ursprung

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg

Tyskland

CSL Behring GmbH

Goerzhaeuser Hof 1

35041 Marburg (Stadtteil Michelbach)

Tyskland

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Nova Laboratories Limited

Martin House, Gloucester Crescent, Wigston,

Leicester, Leicestershire, LE18 4YL,

Storbritannien

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH

ANVÄNDNING

Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept (se bilaga I: Produktresumén, avsnitt 4.2).

Officiellt frisläppande av tillverkningssats

Enligt artikel 114 i rådets direktiv 2001/83/EG, ska det officiella frisläppandet av tillverkningssats

föregås av en undersökning som görs av ett statligt laboratorium eller ett för ändamålet inrättat

laboratorium.

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Periodiska säkerhetsrapporter

Kraven för att lämna in periodiska säkerhetsrapporter för detta läkemedel anges i den förteckning över

referensdatum för unionen (EURD-listan) som föreskrivs i artikel 107c.7 i direktiv 2001/83/EG och

eventuella uppdateringar och som offentliggjorts på webbportalen för europeiska läkemedel.

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV

ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Riskhanteringsplan

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska genomföra de erforderliga farmakovigilansaktiviteter

och -åtgärder som finns beskrivna i den överenskomna riskhanteringsplanen (Risk Management Plan,

RMP) som finns i modul 1.8.2. i godkännandet för försäljning samt eventuella efterföljande

överenskomna uppdateringar av riskhanteringsplanen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

En uppdaterad riskhanteringsplan ska lämnas in

på begäran av Europeiska läkemedelsmyndigheten,

när riskhanteringssystemet ändras, särskilt efter att ny information framkommit som kan leda till

betydande ändringar i läkemedlets nytta-riskprofil eller efter att en viktig milstolpe (för

farmakovigilans eller riskminimering) har nåtts.

Ytterligare riskminimeringsåtgärder

Innan Raplixa lanseras i varje medlemsstat måste innehavaren av godkännandet för försäljning vara

överens med den nationella behöriga myndigheten om innehåll i och format för

utbildningsprogrammet, inklusive kommunikationsmedier, distributionsätt och övriga aspekter av

programmet.

Utbildningsprogrammet är avsett att öka medvetenheten om risken för luft- eller gasemboli vid

användning av Raplixa sprayenhet och medföljande anvisningar för korrekt användning av

tryckregulatorer.

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska i alla medlemsländer där Raplixa marknadsförs

säkerställa att all hälso- och sjukvårdspersonal som förväntas använda Raplixa får tillgång till följande

utbildningsmaterial:

Produktresumén

Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal

Handboken för hälso- och sjukvårdspersonal ska informera om följande viktiga moment:

Risk för livshotande luft- och gasemboli om produkten sprayas felaktigt

Användning av trycksatt CO

istället för trycksatt luft

Användning av Raplixa sprayenhet endast under öppen kirurgi och inte under endoskopiska

ingrepp

Användning av rätt tryck (får inte överskrida 1,5 bar eller 22 psi) och får inte sprayas närmare

än 5 cm från vävnadsytan

Krav på att sårytan måste torkas med standardmetoder (t.ex. intermittent applicering av

kompresser, svabbar, användning av sugenheter) innan produkten används

Krav på att blodtryck, puls, syremättnad och end-tidal CO

noggrant övervakas när produkten

sprayas på grund av risken för uppkomst av gasemboli

Vilka regulatorer som ska användas, i enlighet med tillverkarens rekommendationer och

produktresuméns bruksanvisningar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA III

MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A. MÄRKNING

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Raplixa vävnadslim, pulver

Humant fibrinogen/humant trombin

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Humant fibrinogen 79 mg/g

Humant trombin 726 IE/g

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Trehalos, Kalciumklorid, Humant albumin, Natriumklorid, Natriumcitrat, L-arginin-

hydroklorid

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Vävnadslim, pulver

1 injektionsflaska 0,5 g

1 injektionsflaska1 g

1 injektionsflaska2 g

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För epilesionell användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras mellan + 2 °C och + 25 °C.

När injektionsflaskan är öppnad ska produkten användas inom 2 timmar.

Steril.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel ska kasseras enligt gällande anvisningar.

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Irland

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/985/001

EU/1/14/985/002

EU/1/14/985/003

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

ALUMINIUMBONDAD FOLIEPÅSE

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Raplixa vävnadslim, pulver

Humant fibrinogen/humant trombin

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Humant fibrinogen 79 mg/g

Humant trombin 726 IE/g

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: Trehalos, Kalciumklorid, Humant albumin, Natriumklorid, Natriumcitrat, L-arginin-

hydroklorid

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Vävnadslim, pulver

1 injektionsflaska 0,5 g

1 injektionsflaska 1 g

1 injektionsflaska 2 g

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För epilesionell användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras mellan + 2 °C och + 25 °C.

När injektionsflaskan är öppnad ska produkten användas inom 2 timmar.

Steril

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel ska kasseras enligt gällande anvisningar.

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Irland

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/985/001

EU/1/14/985/002

EU/1/14/985/003

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Flasketikett

1.

LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Raplixa vävnadslim, pulver

2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

För epilesionell användning.

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,5 g

humant fibrinogen 79 mg/g

humant trombin 726 IE/g

6.

ÖVRIGT

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till patienten

RAPLIXA vävnadslim, pulver

Humant fibrinogen/humant trombin

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Raplixa är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du behandlas med Raplixa

Hur Raplixa används

Eventuella biverkningar

Hur Raplixa ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Raplixa är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet fibrinogen är ett koncentrat av koagulerbart protein; det andra aktiva

innehållsämnet trombin är ett enzym som gör att koagulerbart protein smälter samman och bildar en

propp.

Raplixa appliceras under kirurgiska ingrepp för att reducera blödning och sipprande blod under och

efter operationen hos vuxna. I kombination med en gelatinsvamp appliceras eller sprayas Raplixa

snittad vävnad där pulvret bildar ett skikt som bidrar till att stoppa blödning.

2.

Vad du behöver veta innan du behandlas med Raplixa

Använd inte Raplixa

om du är allergisk mot humant fibrinogen, humant trombin eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

direkt inne i ett blodkärl

vid endoskopi (ingrepp där man använder ett endoskop för att kunna se inre organ) eller

titthålskirurgi

som lim för fixering av lappar (patcher)

som ett lim för tarmar (gastrointestinala anastomoser)

vid svåra arteriella blödningar.

Varningar och försiktighet

När Raplixa appliceras under kirurgi måste kirurgen se till att det bara appliceras på vävnadens

yta. Raplixa får inte injiceras i blodkärl eftersom det skulle ge upphov till proppar som skulle

kunna vara dödliga.

Användning av Raplixa har endast visats stoppa blödning vid kirurgi som syns genom snittet

(öppen kirurgi).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Raplixa ska appliceras som ett tunt lager. För tjockt blodkoagel kan ha en negativ inverkan på

produktens effektivitet och sårläkningsprocessen.

Livshotande händelser har förekommit vid användning av andra sprayenheter där man använt en

tryckregulator för att administrera andra fibrinvävnadslim. Denna händelse uppstår när en eller flera

luft- eller gasbubblor kommer in i en ven eller artär och blockerar den. Det kallas en luft- eller

gasemboli. Denna händelse verkar ha ett samband med användningen av en sprayenhet med högre

tryck än vad som rekommenderas och/eller i omedelbar närhet till vävnadsytan. Risken verkar vara

högre när fibrinvävnadslim sprayas med luft jämfört med koldioxid (CO

) och kan därför inte uteslutas

med Raplixa. Raplixa Spray-enhet (RaplixaSpray) ska endast användas om det är möjligt att göra en

korrekt bedömning av sprayavståndet.

När Raplixa appliceras med en sprayenhet ska ett visst tryck användas som ligger inom området som

rekommenderas av sprayenhetens tillverkare. Dessutom får sprayenheten inte användas närmare än de

rekommenderade avstånden. När man sprayar Raplixa övervakas säkerheten på grund av risken för

uppkomst av luft- eller gasemboli. Sprayenheten och tillbehörsmunstycket levereras med

bruksanvisningar, vilka ska följas noga.

Näraliggande områden ska skyddas för att säkerställa att Raplixa endast appliceras på ytan som

ska behandlas.

När läkemedel är tillverkade av humant blod eller plasma används vissa åtgärder för att

förhindra att infektioner överförs till patienter. Dessa inkluderar noggrant urval av blod- och

plasmadonatorer för att säkerställa att personer som löper risk att bära på infektioner utesluts,

och testning av varje donation och plasmapooler avseende tecken på virus/infektioner.

Tillverkare av dessa produkter inkluderar även steg i bearbetningen av blodet och plasman som

kan inaktivera eller avlägsna virus. Trots dessa åtgärder kan man inte helt utesluta risken för

överföring av smitta när man administrerar läkemedel som tillverkats av humant blod eller

plasma. Detta gäller även hittills okända eller nya virus eller andra typer av infektioner.

Åtgärderna som vidtas vid tillverkningen av fibrinogen och trombin betraktas som effektiva mot

höljeförsedda virus som HIV (humant immunbristvirus), hepatit B-virus och hepatit C-virus.

Åtgärderna som vidtas kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus som hepatit A-virus

och parvovirus B19 (orsakar femte sjukan). Infektion med parvovirus B19 kan vara allvarlig för

gravida kvinnor (fosterinfektion) och för personer med försvagat immunsystem eller med vissa typer

av anemi (t.ex. sickle cell-sjukdom eller hemolytisk anemi).

Det rekommenderas starkt att varje gång du får en dos Raplixa, så ska namnet och satsnumret på

produkten registreras för att upprätthålla ett register över använda tillverkningssatser.

Barn och ungdomar

Raplixa har inte utvärderats avseende säkerhet och effektivitet för barn.

Andra läkemedel och Raplixa

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet och amning

Raplixa ska inte användas under graviditet och amning. Det finns inte tillräckligt med information

tillgänglig för att man ska kunna veta om det finns några särskilda risker i samband med användningen

av Raplixa under graviditet eller amning.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

3.

Hur Raplixa används

Raplixa får endast användas av erfarna kirurger som har fått utbildning i hur Raplixa används.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kirurgen som behandlar dig administrerar Raplixa under operation.

Innan Raplixa appliceras måste sårytan torkas med standardmetoder (t.ex. upprepad applicering av

kompresser, svabbar, användning av sugenheter).

Det finns tre metoder för att applicera Raplixa:

Applicering av Raplixa direkt från injektionsflaskan på blödningsstället följt av appliceringen av

gelatinsvampen.

Applicering från injektionsflaskan på en fuktad gelatinsvamp som sedan appliceras på

blödningsstället.

Den tredje metoden är applicering av Raplixa på blödningsstället med hjälp av den

rekommenderade sprayenheten följt av appliceringen av gelatinsvampen.

Mängden Raplixa som ska appliceras beror på hur stor yta som ska behandlas under operationen och

hur kraftig blodförlusten är. När Raplixa appliceras direkt på det kirurgiska blödningsstället ska ett

tunt lager användas som helt täcker stället där det blöder/sipprar blod. Om det inte räcker med ett lager

Raplixa för att stoppa blödningen helt, kan ytterligare lager läggas på.

När Raplixa appliceras med den rekommenderade sprayenheten måste kirurgen se till att använda ett

tryck och ett avstånd från vävnaden som ligger inom det område som rekommenderas av tillverkaren

enligt följande:

Kirurgi

Sprayset

som ska

användas

Applikatorspetsar

som ska användas

Tryckregulator som

ska användas

Rekommenderat

avstånd från

målvävnad

Rekommenderat

spraytryck

Öppen

kirurgi

1 eller 2

RaplixaReg

5 cm

1,5 bar (22 psi)

När man sprayar Raplixa bör förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och sluttidal CO

övervakas

på grund av risken för uppkomst av luft- eller gasemboli.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Fibrinvävnadslim kan i sällsynta fall (upp till 1 av 1 000 personer) ge upphov till en allergisk reaktion.

Om du får en allergisk reaktion kan du ha ett eller flera av följande symtom: hudutslag, nässelfeber,

trånghet i bröstet, frossa, rodnad, huvudvärk, lågt blodtryck, dåsighet, illamående, rastlöshet, ökad

hjärtfrekvens, stickningar, kräkning eller väsande andning. Om du får symtom som kräkningar med

blod i, blod i avföringen, blod i dränslangen från buken, svullen eller missfärgad hud på armar eller

ben, bröstsmärta och andfåddhet, och/eller några andra symtom i samband med din operation, ska du

kontakta din läkare eller kirurg omedelbart.

Det finns också en risk för att du kan utveckla antikroppar mot proteinerna i Raplixa, vilka potentiellt

kan störa blodkoagulation. Det är inte känt hur vanliga sådana händelser är (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Följande biverkningar har också rapporterats:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

Klåda

Svårt att sova

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Finland

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Raplixa ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Raplixa måste användas inom 2 timmar efter det

att injektionsflaskan har öppnats.

Förvara Raplixa pulverflaskor vid 2 °C till 25 °C.

Använd inte Raplixa om förseglingen på injektionsflaskan är bruten.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i Raplixa är fibrinogen och trombin från human plasma.

Sammansättningen av Raplixa per gram pulver anges i tabell 1.

Tabell 1:

Sammansättning av Raplixa (per gram pulver)

Komponent

Mål-

mängd

Källa

Funktion

Humant fibrinogen

79 mg/g

Human plasma

Aktiv

Humant trombin

726 IE/g

Human plasma

Aktiv

Övriga innehållsämnen är trehalos, kalciumklorid, albumin, natriumklorid, natriumcitrat,

L-argininhydroklorid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Raplixa är ett bruksfärdigt, färdigblandat, sterilt, vitt, torrt pulver som levereras i en injektionsflaska

som innehåller antingen 0,5 g, 1 g eller 2 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd

College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15, Irland

Tillverkare

Nova Laboratories Limited

Martin House, Gloucester Crescent, Wigston, Leicester, Leicestershire, LE18 4YL, Storbritannien

Denna bipacksedel ändrades senast 12/2016.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Raplixa är en färdigblandad blandning av trombin och fibrinogen tillhandahållen som ett bruksfärdigt

torrt pulver till fibrinvävnadslim i en injektionsflaska av glas som innehåller 0,5 g, 1 g eller 2 g

Raplixa. Raplixa appliceras på det kirurgiska blödningsstället direkt från injektionsflaskaneller med

hjälp av RaplixaSpray-enheten, eller på en fuktad gelatinsvamp som sedan appliceras på det kirurgiska

blödningsstället. Raplixa och sprayenheten ska förvaras i kontrollerad rumstemperatur.

Innan Raplixa appliceras måste sårytan torkas med standardmetoder (t.ex. intermittent applicering av

kompresser, svabbar, användning av sugenheter).

Gelatinsvamparna ska hanteras och användas enligt tillverkarens anvisningar i bipacksedeln som

medföljer gelatinsvampen.

Erforderlig dos av Raplixa baserat på storleken på den blödande ytan som ska behandlas visas i

tabellen nedan:

Maximal ytarea

Direktapplicering från

injektionsflaska

Maximal ytarea

Applicering med RaplixaSpray

Förpackningsstorlek av

Raplixa

25 cm²

50 cm²

0,5 g

50 cm²

100 cm²

Högre doser upp till 4 g (inklusive upprepad applicering och behandling av fler än ett blödningsställe)

kan behövas.

En av följande appliceringsmetoder för Raplixa kan användas beroende på typen av kirurgiskt ingrepp,

placering och storlek samt blödningens allvarlighetsgrad:

Direkt applicering följt av gelatinsvamp

Pulver appliceras direkt från injektionsflaskan först på den blödande ytan och appliceras sedan på en

CE-märkt gelatinsvamp som är tillklippt till lämplig storlek varefter manuellt tryck anläggs med en

steril gaskompress.

Applicera först på gelatinsvamp

Pulver appliceras direkt från injektionsflaskan på en CE-märkt gelatinsvamp, fuktad med

koksaltlösning, som sedan appliceras på blödningsstället. När en fuktad gelatinsvamp används, ska ett

tunt lager Raplixa appliceras på svampen omedelbart före appliceringen på blödningsstället.

Sprayapplicering med användning av RaplixaSpray-enheten följt av gelatinsvamp

Använd Raplixa med RaplixaSpray-enheten.

Injektionsflaskan och RaplixaSpray-enheten ska tas ut ur deras respektive påse med bevarad sterilitet.

RaplixaSpray-enheten ansluts till RaplixaReg -tryckregulatorn och därigenom till tillförseln av

medicinsk gas inställd på ett tryck av 1,5 bar (22 psi).

Injektionsflaskan hålls upprätt och skakas försiktigt och aluminiumlocket och gummiproppen

avlägsnas.

Injektionsflaskan med pulver ansluts till RaplixaSpray-enheten genom att enheten vänds upp och ner

över den upprätta injektionsflaskan varefter injektionsflaskan trycks in på plats.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

RaplixaSpray-enheten används för att spraya pulvret på blödningsstället varefter gelatinsvampen

appliceras (se bruksanvisningen till RaplixaSpray-enheten respektive gelatinsvampen).

Applicering måste ske inom 2 timmar efter det att injektionsflaskan anslutits till enheten.

RaplixaSpray-enheten levereras med det styva munstycket fastsatt. Detta kan avlägsnas och det böjliga

munstycket kan sättas på beroende på den avsedda användningen och kirurgens preferens.

Livshotande luft- eller gasemboli har förekommit vid användning av sprayenheter där man använder

en tryckregulator för att administrera fibrinvävnadslimmet. Denna händelse verkar ha ett samband

med användningen av sprayenheten med högre tryck än vad som rekommenderas och/eller i

omedelbar närhet till vävnadsytan. Risken verkar vara högre när fibrinvävnadslim sprayas med luft,

jämfört med CO

och kan därför inte uteslutas med Raplixa.

För att undvika risken för potentiellt livshotande luftemboli rekommenderas att Raplixa sprayas med

användning av trycksatt CO

. Raplixa kan även användas med medicinsk luft.

När man sprayar Raplixa bör förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och end-tidal CO

övervakas

på grund av risken för uppkomst av luft- eller gasemboli.

När Raplixa appliceras med användning av RaplixaSpray-enheten ska trycket vara inom området som

rekommenderas av ProFibrix. Sprayapplicering av Raplixa får endast ske med användning av de

tillhandahållna tillbehören för sprayapplicering och trycket får inte överskrida 1,5 bar (22 psi). Raplixa

ska inte sprayas på ett avstånd som är närmare än det som rekommenderas av sprayenhetstillverkaren

och aldrig närmare än 5 cm från vävnadsytan.

Kirurgi

Sprayset

som ska

användas

Applikatorspetsar

som ska användas

Tryckregulator som

ska användas

Rekommenderat

avstånd från

målvävnad

Rekommenderat

spraytryck

Öppen

kirurgi

1 eller 2

RaplixaReg

5 cm

1,5 bar (22 psi)

Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

EMA/55672/2015

EMEA/H/C/002807

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Raplixa

humant fibrinogen / humant trombin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Raplixa. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Raplixa ska användas.

Praktisk information om hur Raplixa ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Raplixa och vad används det för?

Raplixa är ett läkemedel som ges till vuxna för att hjälpa till att stoppa blödning under kirurgi när

standardmässiga kirurgiska metoder för att kontrollera blödning, t.ex. stygn, är otillräckliga.

Raplixa innehåller humant fibrinogen och humant trombin som aktiva substanser. Det måste användas

med en godkänd typ av svamp som är tillverkad av gelatin.

Hur används Raplixa?

Raplixa får endast användas av erfarna kirurger och är receptbelagt.

Raplixa finns som ett pulver (0,5, 1 och 2 gram). Mängden Raplixa som ska appliceras och

appliceringsfrekvensen är beroende av patientens behov och faktorer såsom typ av kirurgi, storlek på

såret och blödningens allvarlighetsgrad. Ett tunt lager pulver kan appliceras direkt från

injektionsflaskan eller med hjälp av en sprayenhet direkt på den blödande ytan, följt av applicering av

gelatinsvampen. Pulvret kan också appliceras på den fuktade gelatinsvampen, som omedelbart

appliceras på den blödande ytan. Mer information finns i produktresumén.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hur verkar Raplixa?

De aktiva substanserna i Raplixa, humant fibrinogen och humant trombin, är naturliga proteiner i

blodet och kommer från blodgivare. När det appliceras på en fuktig yta aktiveras trombinet och delar

upp fibrinogenet i mindre enheter som kallas fibrin. Fibrinet klibbar sedan ihop (aggregerar) och bildar

ett fibrinkoagel som håller gelatinsvampen tätt tryckt mot sårytan, och förebygger blödning och

förseglar vävnaden. Svampen lämnas i kroppen, där den löses upp och försvinner fullständigt.

Vilken nytta med Raplixa har visats i studierna?

Raplixa har visat sig vara effektivt när det gällde att stoppa blödning under kirurgi i en huvudstudie på

721 patienter som genomgick kirurgi av ryggraden, levern, blodkärlen eller mjukdelarna, och som

hade en lindrig eller måttlig blödning som inte kunde kontrolleras med hjälp av standardmetoder. I

studien jämfördes Raplixa använt med gelatinsvampen, med gelatinsvampen använd ensam. För

samtliga typer av kirurgiska ingrepp stoppades blödningen hos patienterna i Raplixa-gruppen inom

1-2 minuter jämfört med 2-4 minuter hos patienterna i kontrollgruppen. I genomsnitt minskade

Raplixa blödningstiden med omkring 2 minuter.

Vilka är riskerna med Raplixa?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Raplixa (kan drabba upp till 1 av 10 personer) är

sömnlöshet och klåda. Andra sällsynta biverkningar med denna typ av läkemedel kan vara allergiska

reaktioner.

Luft- eller gasemboli (luft- eller gasbubblor i blodet som påverkar blodflödet), som kan vara

livshotande, har förekommit vid användning av andra sprayenheter för att administrera fibrin. En

mycket låg risk kan inte helt uteslutas med Raplixa. En fullständig förteckning över biverkningar som

rapporterats för Raplixa finns i bipacksedeln.

Raplixa får inte appliceras intravaskulärt (inuti blodkärlen); det får inte appliceras som en spray under

endoskopi (ett förfarande där en slang med en kamera används för att se insidan av kroppen) eller

under laparoskopi (en titthålskirurgi som låter kirurgen operera utan att lägga ett stort snitt i kroppen)

och får inte användas som ett lim för att fixera lappar eller som ett lim i tarmen för att föra samman

åtskilda delar av tarmen (gastrointestinala anastomoser). Det får heller inte användas för att behandla

svår blödning från artärerna. En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Raplixa?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Raplixa är större än riskerna och

rekommenderade att Raplixa skulle godkännas för försäljning i EU. Kommittén fann att Raplixa är

effektivt när det gäller att minska tiden för att stoppa lindrig eller måttlig blödning under kirurgi när

standardmässiga kirurgiska metoder, t.ex. stygn, är otillräckliga. Raplixa är berett som ett pulver i

injektionsflaskor som kan förvaras vid rumstemperatur, och kan efter att det öppnats användas inom

två timmar, vilket gör att det kan användas på flera blödningsställen. Säkerheten ansågs godtagbar,

förutsatt att avtalade åtgärder följdes.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Raplixa?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Raplixa används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Raplixa. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Raplixa

EMA/55672/2015

Sida 2/3

Företaget som marknadsför Raplixa kommer dessutom att se till att alla kirurger som använder Raplixa

förses med utbildningsmaterial som informerar dem om risken för luft- eller gasemboli och hur

sprayenheten ska används korrekt.

I sammanfattningen av riskhanteringsplanen

finns mer information.

Mer information om Raplixa

Den 19 mars 2015 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Raplixa som

gäller i hela EU.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information

om behandling med Raplixa finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2015.

Raplixa

EMA/55672/2015

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen