Quadrisol

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

24-08-2017

Aktiva substanser:
vedaprofen
Tillgänglig från:
VETCOOL B.V.
ATC-kod:
QM01AE90
INN (International namn):
vedaprofen
Terapeutisk grupp:
hästar
Terapiområde:
Antiinflammatoriska och antireumatiska produkter
Terapeutiska indikationer:
Minskning av inflammation och lindring av smärta i samband med muskuloskeletala sjukdomar och mjukvävnadsskador (traumatiska skador och kirurgiskt trauma). I händelse av förväntat kirurgiskt trauma kan Quadrisol ges profylaktiskt minst tre timmar före valoperation.
Produktsammanfattning:
Revision: 18
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/V/C/000032
Tillstånd datum:
1997-12-04
EMEA-kod:
EMEA/V/C/000032

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

24-08-2017

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

24-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

24-08-2017

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

24-08-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

BIPACKSEDEL

Quadrisol 100 mg/ml oral gel för häst

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

VETCOOL B.V.

Otto Hahnweg 24

3542 AX Utrecht

NEDERLÄNDERNA

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Purna Pharmaceuticals N.V.

Rijksweg 17

B-2870 Puurs

BELGIEN

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Quadrisol 100 mg/ml oral gel för häst

3.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Vedaprofen:

100 mg/ml

Propylenglykol:

130 mg/ml

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Minskning av inflammation och smärtsamma tillstånd i muskler och skelett samt mjukdelsskador

(traumatiska lesioner och kirurgiskt trauma). Vid elektiv kirurgi kan Quadrisol ges profylaktiskt

minst tre timmar före ingreppet.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Skall inte användas till djur med störning i matsmältningskanalen, nedsatt hjärt-, lever- och

njurfunktion. Skall inte användas till föl under 6 månader. Skall inte användas till lakterande ston.

Quadrisol skall inte ges tillsammans med andra NSAID-preparat eller glukokortikoider.

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

6.

BIVERKNINGAR

Typiska icke-steroida antiinflammatoriska läkemedels- (NSAID) biverkningar som sår och blödningar

i matsmältningskanalen, lös avföring, nässelfeber och slöhet och aptitlöshet kan förekomma. Om

biverkningar förekommer bör behandlingen avbrytas. Biverkningarna är reversibla. Överdosering

kan leda till döden för behandlade djur.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att

läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7.

DJURSLAG

Häst.

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Quadrisol är avsett att användas två gånger dagligen. Rekommenderad dos är en initialdos på 2 mg/kg

(2,0 ml/100 kg) följt av en underhållsdos på 1 mg/kg (1,0 ml/100 kg) var 12 timme.

För oral administrering.

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Behandlingen kan fortsätta under högst 14 på varandra följande dagar. Kroppsvikt och dosering

måste bestämmas noggrannt för att undvika överdosering. Vid förebyggande användning är en

maximal behandlingstid på 7 dagar i följd tillräcklig.

Den orala gelen ges via munnen genom att pipen sätts in i hästens mun vid lanerna och den bestämda

dosen deponeras på tungryggen. Före administrering bör sprutan justeras till den beräknade dosen

genom inställning med kolvens ring.

Preparatet bör administreras före utfodring.

10.

KARENSTID(ER)

Kött och slaktbiprodukter: 12 dygn.

Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 2 månader.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP.

12.

SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under laktation. Quadrisol 100

mg/ml kan användas under dräktighet.

Hästar med sår i munnen skall undersökas kliniskt och veterinär skall avgöra om behandlingen skall

fortsätta. Om sår i munnen kvarstår ska behandlingen avbrytas.

Hästar skall undersökas beträffande sår i munnen under behandlingen. Undvik behandling av

dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur, därför att det kan finnas en potentiell risk för

ökade toxiska effekter på njurarna.

Tävlingshästar bör behandlas enligt lokala dopingregler. Lämplig åtgärd bör vidtagas för sådana

hästar för att försäkra sig om att tävlingsreglementet följs. Vid oklarhet tillrådes att kontrollera

urinen.

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens

hemsida http://www.ema.europa.eu/.

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

För djur.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Quadrisol 100 mg/ml oral gel för häst

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml Quadrisol oral gel innehåller:

Aktiv(a) substans(er):

Vedaprofen:

100 mg

Hjälpämne(n):

Propylenglykol:

130 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Oral gel

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Djurslag

Häst

4.2

Indikationer, med djurslag specificerade

Reduktion av inflammation och smärtsamma tillstånd i muskler och skelett samt mjukdelsskador

(traumatiska lesioner och kirurgiskt trauma). Vid elektiv kirurgi kan Quadrisol ges profylaktiskt

minst tre timmar före ingreppet.

4.3

Kontraindikationer

Skall inte användas till djur med sjukdomar i mag-tarmkanalen, nedsatt hjärt-, lever- och njurfunktion.

Skall inte användas till föl under 6 månader. Skall inte användas till lakterande ston. Använd inte

vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

4.4

Särskilda varningar för respektive djurslag

Tävlingshästar bör behandlas enligt lokala dopingregler.

Lämpliga åtgärder måste vidtagas för sådana hästar för att försäkra sig om att tävlingsreglerna följs.

Vid oklarhet tillrådes att kontrollera urinen.

4.5

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Om biverkningar uppstår ska behandlingen avbrytas. Hästar med lesioner i munhålan ska undersökas

kliniskt och beslut om huruvida behandlingen bör fortsätta fattas av veterinären. Om lesionerna i

munhålan kvarstår skall behandlingen avbrytas. Hästar bör undersökas beträffande lesioner i

munhålan under behandlingen. Undvik att använda läkemedlet till dehydrerade, hypovolemiska eller

hypotensiva djur eftersom det kan finnas potentiell risk för ökad renal toxicitet.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

4.6

Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Typiska biverkningar förknippade med användning av NSAID inbegriper lesioner i

matsmältningskanalen, lös avföring, urtikaria och slöhet.

Biverkningarna är reversibla.

4.7

Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Kan användas under dräktighet.

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under laktation.

4.8

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Andra NSAID-preparat, diuretika och ämnen med hög proteinbindning kan konkurrera om bindning

och leda till toxiska effekter. Quadrisol får inte ges tillsammans med andra NSAID-preparat eller

glukokortikoidsteroider.

4.9

Dosering och administreringssätt

För oral administrering.

Administreras två gånger dagligen. En initialdos på 2 mg/kg (2,0 ml/100 kg) följt av en underhållsdos

på 1 mg/kg (1,0 ml/100 kg) var 12: e timme. Behandlingen kan fortsättas under maximalt 14 dagar i

följd. Vid profylaktisk behandling är en maximal behandlingstid på 7 dagar i följd tillräcklig.

Kroppsvikt och doseringsintervall måste bestämmas noggrant för att undvika överdosering.

Gelen administreras oralt genom att införa sprutans spets mellan fram och kindtänder och dosen

insprutas längst bak på tungan. Innan administrering ställs sprutan in på beräknad dos genom att

justera ringens plats på kolven.

Produkten bör administreras före utfodring.

Vid förväntat kirurgiskt trauma kan Quadrisol ges profylaktiskt minst 3 timmar före ett elektivt

ingrepp.

4.10

Överdosering

(symptom, akuta åtgärder, motgift om nödvändigt)

Lesioner och blödningar i matsmältningskanalen, diarré, urtikaria, slöhet, aptitnedsättning. Om

symptom förekommer skall behandlingen avbrytas. Symptomen är reversibla. Överdos kan leda till

döden för behandlade djur.

4.11

Karenstid(er)

Kött och slaktbiprodukter: 12 dygn.

Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel

ATCvet-kod: QM01AE90

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Vedaprofen är en icke-steroid antiinflammatorisk substans (NSAID) tillhörande gruppen av

propionsyraderivat. Vedaprofen inhiberar prostaglandinsyntesens enzymsystem (cyklo-oxygenas) och

har antiinflammatorisk-, antipyretisk- och smärtstillande effekt. Studier på häst har demonstrerat

potent inhibering av prostaglandin E

(PGE

) syntesen i exsudat och av tromboxan B

syntesen i

serum och exsudat. Vedaprofen innehåller en asymmetrisk kolatom och är därför en racemisk

blandning av en (+)-enantiomerer och en(-) enantiomerer. Båda enantiomererna bidrar till

substansens terapeutiska verkan. (+)-enantiomeren är en mer potent inhibitor av

prostaglandinsyntesen. Enantiomererna är ekvipotenta PGF

-antagonister.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Vedaprofen absorberas snabbt efter oraladministrering. Biotillgängligheten efter oral administrering

är 80-90 %, men reduceras märkbart, om läkemedlet tillförs samtidigt med föda. Den terminala

halveringstiden efter oral administrering är 350-500 minuter och ingen ackumulering ses vid upprepad

dosering. Steady state uppnås kort efter behandlingens början. Vedaprofen är starkt bundet till

plasmaproteiner och metaboliseras i hög utsträckning. Den vanligaste förekommande metaboliten är

ett monohydroxylderivat. Alla metaboliterna av vedaprofen är mindre aktiva än utgångssubstansen

vilket visats genom en tromboxan B

inhibitionstest. Ungefär 70 % av en oral dos utsöndras i urinen.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Vatten (minimum renat)

Propylenglykol

Hydroxyetylcellulosa

Kaliumhydroxid (E525)

Saltsyra

Chokladsmakämne

6.2

Viktiga inkompatibiliteter

Inga kända.

6.3

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 2 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Justerbar flerdosspruta, 30 ml, av högtäthetspolyeten (vit) och lågtäthetspolyeten (vit och natur).

Sprutan ger möjlighet till dosjustering, inställbar i steg à 0,5 ml med 1 ml gradering.

Produkten levereras som en enstaka spruta i en kartong och som en multipelförpackning om 3 sprutor

i en kartong.

6.6

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter

användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VETCOOL B.V.

Otto Hahnweg 24

3542 AX Utrecht

NEDERLÄNDERNA

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/97/005/001

EU/2/97/005/005

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännandet: 4 December 1997

Datum för förnyat godkännande: 13 November 2007

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

Läs hela dokumentet

EMA/73568/2007

EMEA/V/C/000032

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Quadrisol

vedaprofen

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Quadrisol.

Det förklarar hur EMA bedömt detta veterinärmedicinska läkemedel för att rekommendera godkännande

i EU och villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Quadrisol ska

användas.

För praktisk information om hur Quadrisol ska användas bör djurägare eller djurhållare läsa

bipacksedeln. De kan också kontakta sin veterinär eller apotekspersonal.

Vad är Quadrisol och vad används det för?

Quadrisol är ett veterinärmedicinskt läkemedel som ges till hästar för att lindra smärta och minska

inflammation som beror på skador på muskler, skelett och leder samt på delar av kroppen som inte

består av benvävnad (s.k. mjukdelslesioner). Quadrisol kan även användas för att lindra smärta och

minska inflammation efter operation. Det innehåller den aktiva substansen vedaprofen.

Hur används Quadrisol?

Quadrisol, som finns som oral gel (ges genom munnen), ges två gånger om dagen före utfodring under

högst två veckor. När det ges inför operation ges det minst tre timmar före operationen och

behandlingen kan fortsätta i upp till en vecka. Mängden gel som ges i varje dos anpassas efter djurets

vikt.

Läkemedlet är receptbelagt.

Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Quadrisol?

Quadrisol innehåller vedaprofen, som tillhör läkemedelsklassen icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel (NSAID). Vedaprofen blockerar enzymet cyklooxygenas, som medverkar till att bilda

prostaglandiner. Eftersom prostaglandiner är ämnen som utlöser inflammation, smärta och feber,

minskar vedaprofen dessa skadesymtom.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Vilken nytta med Quadrisol har visats i studierna?

Quadrisol har undersökts både i laboratorie- och fältstudier. Detta innefattade studier på ett stort antal

hästar som hade problem med skelett, muskler och andra mjukdelar och leder. Quadarisol oral gel

lindrade hälta och mjukdelsskador hos hästar och svaret på behandlingen med Quadrisol liknade svaret

på antingen flunixinmeglumin eller fenylbutazon, som är andra NSAID-läkemedel som används för att

behandla dessa tillstånd.

Vilka är riskerna med Quadrisol?

Biverkningarna som orsakas av Quadrisol är typiska för dem som uppträder med andra läkemedel i

denna läkemedelsklass (NSAID), t.ex. letargi (slöhet) eller skador (lesioner) på munnen, magen,

tarmarna (inklusive lös avföring och diarré) och njurarna. Hos hästar har hudutslag (urtikaria)

rapporterats. Biverkningarna går i allmänhet över när behandlingen upphört.

Quadrisol får inte ges till hästar med mag- och tarmstörningar eller till hästar med nedsatt hjärt-, lever-

och njurfunktion. Det får inte ges till föl som är under sex månader gamla eller till mjölkproducerande

ston.

En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt

med djuret vidta?

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa upp bipacksedeln eller etiketten.

Hur lång är karenstiden för livsmedelsproducerande djur?

Karenstiden är den tid som måste gå efter det att läkemedlet administrerats och fram till dess att djuret

kan slaktas och köttet användas som livsmedel. Det är också den tid som ska gå från det att läkemedlet

administrerats och fram till dess att mjölken kan användas som livsmedel.

Karenstiden för kött från hästar som behandlats med Quadrisol är 12 dagar. Läkemedlet får inte ges till

hästar som producerar mjölk som används som livsmedel.

Varför godkänns Quadrisol?

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att nyttan med Quadrisol är större än

riskerna och rekommenderade att Quadrisol skulle godkännas för försäljning i EU.

Mer information om Quadrisol

Den 4 december 1997 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Quadrisol

som gäller i hela EU.

EPAR för Quadrisol finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary

medicines/European public assessment reports. Mer information till djurägare eller djurhållare om hur

Quadrisol ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din veterinär eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast i april 2017.

Quadrisol

EMA/66443/2007

Sida 2/2

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen