Possia

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

01-02-2013

Aktiva substanser:
ticagrelor
Tillgänglig från:
AstraZeneca AB
ATC-kod:
B01AC24
INN (International namn):
ticagrelor
Terapeutisk grupp:
Antitrombotiska medel
Terapiområde:
Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome
Terapeutiska indikationer:
Possia, administrerat tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA), är indicerat för prevention av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom (instabil angina, icke-ST-elevation myocardial infarkt [NSTEMI] eller ST-elevation (hjärtinfarkt [STEMI]); inklusive patienter hanteras medicinskt, och de som hanteras med perkutan koronar intervention (PCI) eller koronar by-pass ympning (CABG).
Produktsammanfattning:
Revision: 2
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002303
Tillstånd datum:
2010-12-03
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002303

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - danska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - franska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - polska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - finska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

01-02-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

07-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - norska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

01-02-2013

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

01-02-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

01-02-2013

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Possia 90 mg filmdragerade tabletter

ticagrelor

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar symtom som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Possia är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Possia

Hur du tar Possia

Eventuella biverkningar

Hur Possia ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Possia är och vad det används för

Vad Possia är

Possia innehåller den aktiva substansen ticagrelor. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas

trombocythämmande läkemedel.

Hur Possia fungerar

Possia påverkar celler som kallas ”blodplättar” (eller trombocyter). Det är mycket små blodceller som

hjälper till att stoppa blödningar. De gör det genom att klumpa ihop så att de kan plugga igen de små

hålen i blodkärl som blivit skadade.

Men blodplättarna kan också bilda blodproppar inuti sjukdomsdrabbade blodkärl i hjärtat och hjärnan.

Det kan vara mycket farligt eftersom

blodproppen kan stänga av blodflödet totalt – vilket kan orsaka en hjärtattack (hjärtinfarkt) eller

en stroke, eller

blodproppen kan delvis blockera blodkärlen till hjärtat– då blir blodflödet till hjärtat mindre. Det

kan göra att man får bröstsmärtor som kommer och går (så kallad ”instabil angina”).

Possia hjälper till så att blodplättarna inte klumpar ihop sig. Då minskar risken för att det ska bildas en

blodpropp som kan minska blodflödet.

Vad Possia används för

Possia ska enbart användas av vuxna. Du har fått Possia därför att du har haft

en hjärtinfarkt eller

instabil angina (kärlkramp eller bröstsmärtor som inte kan hållas under kontroll).

Possia minskar risken för att du ska få ytterligare en hjärtinfarkt eller en stroke eller dö i

hjärtkärlsjukdom.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Possia

Ta inte Possia

om du är allergisk (överkänslig) mot ticagrelor eller något annat innehållsämne i Possia (anges i

avsnitt 6).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du just nu har eller nyligen har haft blödningar inuti kroppen, till exempel blödningar från ett

sår i magen eller tarmen.

om du har medelsvår till svår leversjukdom.

om du tar något av följande läkemedel: ketokonazol (används mot svampinfektioner),

klaritromycin (används mot bakterieinfektioner), nefazodon (ett antidepressivt läkemedel),

ritonavir och atazanavir (används mot HIV-infektion och AIDS).

om du har haft en stroke där orsaken var en blödning i hjärnan.

Använd inte Possia om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du känner dig osäker ska du tala

med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Possia.

Varningar och försiktighet

Innan du tar Possia ska du rådfråga din läkare, apotekspersonal eller tandläkare

om du har en ökad risk för blödningar på grund av

att du nyligen har skadats allvarligt

att du nyligen har opererats (även ingrepp som rör tänderna)

att du har en sjukdom som påverkar blodkoagulationen

att du nyligen har haft blödningar från mage eller tarm (till exempel magsår eller

tjocktarmspolyper)

om du ska opereras (även ingrepp som rör tänderna) vid något tillfälle medan du tar Possia.

Anledningen är den ökade risken för blödning. Det kan hända att din läkare vill att du ska sluta

ta Possia 7 dagar före operationen.

om din puls är onormalt låg (vanligen under 60 slag per minut) och du inte redan har fått

inopererat en liten apparat som gör att hjärtat slår i rätt takt (en pacemaker).

om du har astma eller andra lungproblem eller andningsbesvär.

om ett blodprov har visat att du har mer urinsyra i blodet än vad som är vanligt.

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du inte är alldeles säker) ska du tala med din

läkare, apotekspersonal eller tandläkare innan du tar Possia.

Barn

Possia rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Possia

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria läkemedel, kosttillskott och naturläkemedel. Orsaken är att Possia kan

påverka hur vissa läkemedel fungerar och vissa läkemedel kan påverka Possia.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

mer än 40 mg dagligen av antingen simvastatin eller lovastatin (läkemedel som används mot

höga kolesterolvärden)

rifampicin (ett antibiotikum), fenytoin, karbamazepin och fenobarbital (används mot

krampanfall), dexametason (används mot inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar),

digoxin (används mot hjärtsvikt), cyklosporin (används för att minska kroppens

försvarsmekanismer), kinidin och diltiazem (används mot onormal hjärtrytm), betablockerare

och verapamil (används mot högt blodtryck).

Tala i synnerhet om för din läkare eller apotekspersonal om du tar några av följande läkemedel som

ökar blödningsrisken:

”orala antikoagulantia” – kallas ofta ”blodförtunnande medel” och omfattar bland annat

warfarin.

ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (förkortas ofta NSAID), som ofta används som

smärtstillande medel, till exempel ibuprofen och naproxen.

selektiva serotoninåterupptagshämmare (förkortas SSRI) som används som antidepressiva

läkemedel, till exempel paroxetin, sertralin och citalopram

andra läkemedel, som ketokonazol (används mot svampinfektioner), klaritromycin (används

mot bakterieinfektioner), nefazodon (ett antidepressivt läkemedel), ritonavir och atazanavir

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

(används mot HIV-infektion och AIDS), cisaprid (används mot halsbränna), ergotalkaloider

(används mot migrän och huvudvärk).

På grund av att du tar Possia kan du ha en ökad risk för blödningar. Därför ska du tala om för din

läkare att du tar Possia om han eller hon ger dig fibrinolytika (kallas ofta ”blodproppslösande medel”),

till exempel streptokinas eller alteplas.

Possia med mat och dryck

Du kan ta Possia med eller utan mat.

Graviditet och amning

Användning av Possia rekommenderas inte om man är gravid eller kan bli gravid. Kvinnor ska

använda lämpliga preventivmedel för att undvika graviditet medan de tar det här läkemedlet.

Innan du tar Possia ska du tala med din läkare om du ammar. Läkaren kommer att diskutera nyttan och

riskerna med att ta Possia under denna tid med dig.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Possia påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

3.

Hur du tar Possia

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Så här mycket ska du ta

Startdosen är två tabletter samtidigt (en laddningsdos på 180 mg). Vanligen får du denna dos på

sjukhuset.

Efter denna startdos är den vanliga dosen en tablett på 90 mg två gånger dagligen under upp till

12 månader, om din läkare inte säger något annat. Ta Possia vid ungefär samma tid varje dag

(till exempel en tablett på morgonen och en på kvällen).

Vanligtvis säger din läkare också till dig att ta acetylsalicylsyra. Det är ett ämne som finns i många

läkemedel som används för att förhindra blodproppar. Din läkare talar om för dig hur mycket du ska ta

(vanligen 75-150 mg om dagen).

Hur du tar Possia

Du kan ta tabletten med eller utan mat.

Du kan kontrollera när du senast tog en Possia-tablett genom att titta på blisterkartan. Där finns

det en sol (för morgonen) och en måne (för kvällen). På så vis kan du se om du har tagit dosen

eller inte.

Om du har tagit för stor mängd av Possia

Om du har tagit för stor mängd av Possia ska du kontakta en läkare eller åka till sjukhuset omedelbart.

Ta med läkemedelsförpackningen. Du kan ha en ökad risk för blödning.

Om du har glömt att ta Possia

Om du har glömt att ta en dos ska du bara ta nästa dos som vanligt.

Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Possia

Sluta inte att ta Possia utan att ha talat med din läkare. Ta Possia regelbundet och så länge som din

läkare fortsätter att skriva ut det. Om du slutar att ta Possia kan det öka risken för att du får ytterligare

en hjärtinfarkt eller en stroke eller dör i hjärtkärlsjukdom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Följande biverkningar kan uppträda med detta läkemedel:

De frekvenser för eventuella biverkningar som anges nedan är definierade enligt följande konvention:

vanliga (förekommer hos 1-10 patienter av 100); mindre vanliga (förekommer hos 1-10 patienter

av 1 000); sällsynta (förekommer hos 1-10 patienter av 10 000).

Kontakta läkare omedelbart om du märker något av följande – du kan behöva akut medicinsk

vård:

Tecken på stroke:

plötslig domning eller svaghet i armen, benet eller ansiktet, speciellt om det bara berör

ena sidan av kroppen

plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå andra

plötsliga svårigheter att gå eller försämrad balans eller koordination

plötslig yrsel eller plötslig svår huvudvärk utan någon känd orsak

Detta är tecken på en sorts stroke som orsakas av blödning i hjärnan. Det är mindre vanligt.

Blödning – viss blödning är vanlig. Svår blödning är dock mindre vanlig men kan vara

livshotande. Possia kan öka risken för många olika typer av blödningar, till exempel:

näsblödning (vanlig)

blod i urinen (mindre vanlig)

svart avföring eller blod i avföringen (vanlig)

blod i ögat (mindre vanlig)

blodhosta eller blodkräkning (mindre vanlig)

blödning från slidan som är kraftigare än, eller kommer på annan tid än, din vanliga

menstruationsblödning (mindre vanlig)

kraftigare blödning än normalt efter en operation eller från skador eller sår (vanlig)

blödning från magsäckens insida (magsår) (mindre vanlig)

tandköttsblödning (mindre vanlig)

blod i örat (sällsynt)

inre blödning (sällsynt)

blödning i lederna, som ger en smärtsam svullnad (sällsynt)

Tala med din läkare om du märker något av nedanstående:

Andfåddhet – detta är vanligt. Den kan bero på din hjärtsjukdom eller på något annat, eller vara

en biverkning av Possia. Om andfåddheten blir värre eller varar länge ska du tala med din läkare.

Läkaren bestämmer om den behöver behandlas eller undersökas ytterligare.

Andra eventuella biverkningar

Vanliga (förekommer hos 1-10 patienter av 100)

Blåmärken

Mindre vanliga (förekommer hos 1-10 patienter av 1 000)

Allergisk reaktion – hudutslag, klåda eller svullet ansikte eller svullna läppar/svullen tunga kan

vara tecken på en allergisk reaktion (se avsnitt 2: Vad du behöver veta innan du tar Possia).

Huvudvärk

Yrsel eller en känsla av att rummet snurrar

Buksmärtor

Diarré eller matsmältningsbesvär

Illamående eller kräkningar

Hudutslag

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Klåda

Magkatarr (gastrit)

Sällsynta (förekommer hos 1-10 patienter av 10 000)

Förstoppning

Pirrningar

Förvirring

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal, men sluta inte att ta Possia innan du har

talat med dem. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5.

Hur Possia ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ticagrelor. Varje filmdragerad tablett innehåller 90 mg ticagrelor.

Övriga innehållsämnen är

Tablettkärna: mannitol (E421), kalciumvätefosfat, natriumstärkelseglykolat,

hydroxipropylcellulosa (E463), magnesiumstearat (E470b)

Filmdragering: hypromellos (E464), titandioxid (E171), talk, polyetylenglykol 400 och gul

järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerade tabletter (nedan kallade tabletter): Tabletterna är runda, bikonvexa, gula, filmdragerade

och märkta med ”90” ovanför ”T” på ena sidan.

Possia saluförs i:

standardblister (med sol-/månsymboler) i kartonger med 60 och 180 tabletter

kalenderblister (med sol-/månsymboler) i kartonger med 14, 56 och 168 tabletter

perforerade blister i kartong med 100 x 1 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

AstraZeneca AB

S-151 85

Södertälje

Sverige

Tillverkare:

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85

Södertälje

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Sverige

Tillverkare:

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Storbritannien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

NV AstraZeneca SA

Tel: +32 2 370 48 11

Luxembourg/Luxemburg

NV AstraZeneca SA

Tél/Tel: + 32 2 370 48 11

България

AstraZeneca България ЕООД

Тел.: +359 2 971 25 33

Magyarország

AstraZeneca kft

Tel.: + 36 1 883 6500

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o

Tel: +420 222 807 111

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: + 356 2277 8000

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: + 49 41 03 7080

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: + 47 21 00 64 00

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: + 30 2 106871500

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 874 35 00

España

Laboratorios Almirall, S.A.

Tel: + 34 93 31 28 748

Portugal

Medinfar Produtos Farmaceuticos, S.A.

Tel: + 351 21 4997400

France

AstraZeneca

Tél: + 33 1 41 29 40 00

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: + 40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: + 353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: + 386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB o.z.

Tel: + 421 2 5737 7777

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: + 39 02 98011

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tfn: + 358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tfn: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: + 371 67377 100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: + 44 1582 836 836

Lietuva

UAB AstraZeneca

Tel: +370 5 2660550

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Possia 90 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 90 mg ticagrelor.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Runda, bikonvexa, gula tabletter märkta med ”90” ovanför ”T” på den ena sidan och omärkta på den

andra.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Possia, givet tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA), är indicerat för prevention av aterotrombotiska

händelser hos vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom (instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt

[NSTEMI] eller ST-höjningsinfarkt [STEMI]) inklusive patienter som behandlas medicinskt och

patienter som behandlas med perkutan koronarintervention (PCI) eller kranskärlskirurgi (CABG).

För ytterligare information, se avsnitt 5.1.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandling med Possia skall påbörjas med en laddningsdos på 180 mg (två tabletter på 90 mg) och

därefter fortsättas med 90 mg två gånger dagligen.

Patienter som tar Possia skall även ta ASA dagligen, såvida detta ej är specifikt kontraindicerat. Efter

en initial dos av ASA skall Possia användas tillsammans med en underhållsdos av ASA på 75-150 mg

(se avsnitt 5.1).

Behandling rekommenderas i upp till 12 månader om inte utsättning av Possia är kliniskt indicerad (se

avsnitt 5.1). Erfarenheten av längre behandling än 12 månader är begränsad.

Hos patienter med akut kranskärlssjukdom (synonymt med akut koronart syndrom [AKS]) skulle för

tidig utsättning av trombocythämmande behandling, inklusive Possia, kunna leda till en förhöjd risk

för kardiovaskulär död eller hjärtinfarkt till följd av patientens bakomliggande sjukdom. För tidigt

avslutad behandling bör därför undvikas.

Avbrott i behandlingen bör också undvikas. Om en patient missar en dos Possia skall patienten endast

ta en 90 mg-tablett (nästa dos) vid nästa ordinarie tillfälle.

Patienter som behandlas med klopidogrel kan vid behov byta direkt till Possia (se avsnitt 5.1). Byten

från prasugrel till Possia har inte studerats.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Speciella populationer

Äldre patienter

Ingen dosjustering krävs för äldre (se avsnitt 5.2).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2). Det finns ingen

information angående behandling av patienter som står på njurdialys och därför rekommenderas inte

Possia till dessa patienter.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Possia har ej studerats på

patienter med måttligt eller svårt nedsatt leverfunktion. Användning till patienter med måttligt till svårt

nedsatt leverfunktion är därför kontraindicerad (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2).

Pediatriska patienter

Den godkända indikationen för vuxna med avseende på säkerhet och effekt för Possia har ännu inte

fastställts för barn under 18 års ålder. Inga data finns tillgängliga (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Administreringssätt

För oral användning. Possia kan administreras med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 (se

avsnitt 4.8).

Aktiv patologisk blödning.

Tidigare genomgången intrakraniell blödning (se avsnitt 4.8).

Måttligt till svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.2).

Samtidig administrering av ticagrelor och starka CYP3A4-hämmare (till exempel ketokonazol,

klaritromycin, nefazodon, ritonavir och atazanavir) är kontraindicerat, eftersom samtidig

administrering kan leda till en avsevärd ökning av exponeringen för ticagrelor (se avsnitt 4.4

och 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Blödningsrisk

I den pivotala fas-3-studien PLATO ([PLATelet Inhibition and Patient Outcomes], 18 624 patienter)

omfattade nyckelkriterierna för exklusion en förhöjd risk för blödning, kliniskt betydelsefull

trombocytopeni eller anemi, tidigare intrakraniell blödning, gastrointestinal blödning under de senaste

6 månaderna eller större kirurgiskt ingrepp under de senaste 30 dagarna. Patienter med akut

kranskärlssjukdom behandlade med Possia och ASA uppvisade en förhöjd risk för icke-CABG-

relaterad större blödning och även mer generellt för blödningar som krävde läkarvård, det vill säga

PLATO-definierade större + mindre blödningar, men inte fatala eller livshotande blödningar (se

avsnitt 4.8).

Därför skall användning av Possia till patienter med känd förhöjd blödningsrisk vägas mot nyttan i

termer av prevention av aterotrombotiska händelser. Om Possia är kliniskt indicerat skall det användas

med försiktighet till följande patientgrupper:

Patienter med benägenhet för blödning (till exempel på grund av nyligen genomgånget trauma,

nyligen genomgånget kirurgiskt ingrepp, koagulationsrubbningar, aktiv eller nyligen aktiv

gastrointestinal blödning). Användning av Possia är kontraindicerad till patienter med aktiv

patologisk blödning, till dem med en tidigare genomgången intrakraniell blödning och till

patienter med måttligt till svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3).

Patienter med samtidig administrering av läkemedel som kan ge en förhöjd blödningsrisk (till

exempel ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs), orala antikoagulantia och/eller

fibrinolytika) inom 24 timmar från administreringen av Possia.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Det finns inga data för Possia med avseende på den hemostatiska nyttan av trombocyttransfusioner;

cirkulerande Possia kan eventuellt hämma transfunderade trombocyter. Eftersom samtidig

administrering av Possia och desmopressin ej reducerade blödningstiden, är det ej sannolikt att

desmopressin är effektivt för hantering av kliniska blödningshändelser (se avsnitt 4.5).

Antifibrinolytiska läkemedel (aminokapronsyra eller tranexamsyra) och/eller rekombinant

faktor VIIa

kan eventuellt öka hemostasen. Possia kan sättas in på nytt när blödningsorsaken har identifierats och

bringats under kontroll.

Kirurgiska ingrepp

Patienterna skall rådas att informera läkare och tandläkare om att de står på Possia innan något ingrepp

bokas in och innan något nytt läkemedel tas i användning.

Patienter i PLATO-studien som genomgick kranskärlskirurgi och som behandlades med Possia hade

fler blödningar än patienter som behandlades med klopidogrel när läkemedlet sattes ut inom 1 dag före

ingreppet men hade en likartad frekvens av större blödningar jämfört med klopidogrel när

behandlingen sattes ut 2 eller flera dagar före ingreppet (se avsnitt 4.8). Om en patient skall genomgå

elektiv kirurgi och den trombocythämmande effekten ej är önskvärt, skall Possia sättas ut 7 dagar före

ingreppet (se avsnitt 5.1).

Patienter med risk för bradykardi

Till följd av observationer av mestadels asymptomatiska ventrikulära pauser i en tidigare klinisk studie

uteslöts patienter med förhöjd risk för bradykardi (till exempel patienter utan pacemaker som har sjuk

sinusknuta, AV-block II eller III eller bradykardirelaterad synkope) från den huvudstudie (PLATO-

studien) som utvärderade säkerhet och effekt för Possia. Med tanke på den begränsade kliniska

erfarenheten ska Possia därför användas med försiktighet till dessa patienter, (se avsnitt 5.1).

Dessutom bör försiktighet iakttas vid samtidig administrering av Possia och läkemedel som är kända

för att inducera bradykardi. Någon evidens för kliniskt signifikanta biverkningar observerades dock ej

i PLATO-studien efter samtidig administrering av ett eller flera läkemedel som är kända för att

inducera bradykardi (till exempel 96 % betablockerare, 33 % kalciumkanalblockerarna diltiazem och

verapamil och 4 % digoxin) (se avsnitt 4.5).

Under Holter-substudien i PLATO fick fler patienter ventrikulära pauser ≥3 sekunder med ticagrelor

än med klopidogrel under den akuta fasen av deras AKS. Ökningen av Holter-detekterade ventrikulära

pauser med ticagrelor var högre hos patienter med kronisk hjärtsvikt än i den totala studiepopulationen

under den akuta fasen av AKS, men inte efter en månad med ticagrelor eller jämfört med klopidogrel.

Det fanns inga negativa kliniska konsekvenser förenade med denna obalans (inklusive synkope och

pacemakerinsättning) i denna patientpopulation (se avsnitt 5.1).

Dyspné

Dyspné rapporterades av 13,8 % av patienterna som behandlades med Possia och av 7,8 % av

patienterna som behandlades med klopidogrel. Hos 2,2 % av patienterna bedömde prövarna att det

fanns ett orsakssamband mellan dyspnén och behandlingen med Possia. Dyspnén är vanligen av lätt

till måttlig intensitet och ger ofta med sig utan att det krävs någon utsättning av behandlingen.

Patienter med astma/kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan ha en förhöjd absolut risk för dyspné

vid behandling med Possia (se avsnitt 4.8). Ticagrelor skall användas med försiktighet till patienter

med astma och/eller KOL i anamnesen. Mekanismen har inte klargjorts. Om en patient rapporterar ny,

långvarig eller förvärrad dyspné skall detta utredas fullständigt och om behandlingen med Possia inte

tolereras skall den avbrytas.

Förhöjda kreatininvärden

Kreatininvärdena kan stiga under behandling med Possia (se avsnitt 4.8). Mekanismen har inte

klargjorts. Njurfunktionen skall kontrolleras efter en månad och därefter rutinmässigt i enlighet med

klinisk praxis, varvid speciell uppmärksamhet skall ges till patienter ≥ 75 år, patienter med

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

måttligt/svårt nedsatt njurfunktion och de som får samtidig behandling med en

angiotensinreceptorblockerare (ARB).

Förhöjda urinsyravärden

I PLATO-studien löpte patienter som stod på ticagrelor en högre risk för hyperurikemi än de patienter

som fick klopidogrel (se avsnitt 4.8). Försiktighet bör iakttas vid administrering av ticagrelor till

patienter med hyperurikemi eller giktartrit i anamnesen. Som en försiktighetsåtgärd avrådes

användning av ticagrelor till patienter med urinsyranefropati.

Övrigt

Baserat på ett samband som observerades i PLATO-studien mellan underhållsdosen av ASA och den

relativa effekten av ticagrelor jämfört med klopidogrel, rekommenderas ej samtidig administrering av

Possia och en hög underhållsdos av ASA (> 300 mg) (se avsnitt 5.1).

Samtidig administrering av Possia och starka CYP3A4-hämmare (till exempel ketokonazol,

klaritromycin, nefazodon, ritonavir och atazanavir) är kontraindicerad (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Samtidig administrering kan leda till en avsevärd ökning av Possia-exponeringen (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av ticagrelor och starka CYP3A4-inducerare (till exempel rifampicin,

dexametason, fenytoin, karbamazepin och fenobarbital) avrådes, eftersom samtidig administrering kan

leda till en minskning av exponeringen för och effekten av ticagrelor (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av Possia och CYP3A4-substrat med smala terapeutiska index (det vill säga

cisaprid och ergotalkaloider) rekommenderas ej, eftersom ticagrelor kan öka exponeringen för dessa

läkemedel (se avsnitt 4.5). Användning av Possia i kombination med doser av simvastatin eller

lovastatin över 40 mg rekommenderas ej (se avsnitt 4.5).

Noggrann klinisk och laboratoriemässig uppföljning rekommenderas när digoxin ges samtidigt med

Possia (se avsnitt 4.5).

Det finns inga tillgängliga data för samtidig användning av Possia och potenta P-

glykoproteinhämmare (P-gp-hämmare) (till exempel verapamil, kinidin, cyklosporin) som eventuellt

kan öka ticagrelor-exponeringen. Om kombinationen inte kan undvikas, skall den samtidiga

användningen ske med försiktighet (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Ticagrelor är primärt ett CYP3A4-substrat och en svag CYP3A4-hämmare. Ticagrelor

är även ett P-gp-substrat och en svag P-gp-hämmare och kan öka exponeringen för P-gp-substrat.

Effekter av andra läkemedel på Possia

Läkemedel som metaboliseras av CYP3A4

CYP3A4-hämmare

Starka CYP3A4-hämmare – Samtidig administrering av ketokonazol och ticagrelor ökade C

och AUC för ticagrelor med faktor 2,4 respektive 7,3. C

och AUC för den aktiva metaboliten

reducerades med 89 % respektive 56 %. Andra starka CYP3A4-hämmare (klaritromycin,

nefazodon, ritonavir och atazanavir) förväntas ha liknande effekter, och samtidig användning av

dessa med Possia är kontraindicerad (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Måttliga CYP3A4-hämmare – Samtidig administrering av diltiazem och ticagrelor ökade C

för ticagrelor med 69 % och AUC med faktor 2,7 och sänkte C

för den aktiva metaboliten

med 38 % medan AUC var oförändrad. Ticagrelor hade ingen effekt på plasmanivåerna av

diltiazem. Övriga måttliga CYP3A4-hämmare (till exempel amprenavir, aprepitant, erytromycin

och flukonazol) förväntas ha en liknande effekt och kan således administreras tillsammans med

Possia.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

CYP3A4-inducerare

Samtidig administrering av rifampicin och ticagrelor sänkte C

och AUC för ticagrelor med

73 % respektive 86 %. C

för den aktiva metaboliten var oförändrad medan AUC sänktes med 46 %.

Övriga CYP3A-inducerare (till exempel dexametason, fenytoin, karbamazepin och fenobarbital)

förväntas minska exponeringen för Possia. Samtidig administrering av ticagrelor och potenta CYP3A-

inducerare kan minska exponering och effekt av ticagrelor (se avsnitt 4.4).

Övriga läkemedel

Klinisk-farmakologiska interaktionsstudier har visat att samtidig administrering av ticagrelor och

heparin, enoxaparin och ASA eller desmopressin inte hade någon effekt på farmakokinetiken för

ticagrelor eller den aktiva metaboliten eller på den ADP-inducerade trombocytaggregationen jämfört

med enbart ticagrelor. Om de är kliniskt indicerade skall läkemedel som påverkar hemostasen

användas med försiktighet i kombination med Possia (se avsnitt 4.4).

Det finns inga tillgängliga data för samtidig användning av Possia och potenta P-gp-hämmare (till

exempel verapamil, kinidin, cyklosporin) som eventuellt kan öka ticagrelor-exponeringen. Om de är

kliniskt indicerade, skall den samtidiga användningen ske med försiktighet (se avsnitt 4.4).

Effekter av Possia på andra läkemedel

Läkemedel som metaboliseras av CYP3A4

Simvastatin – Samtidig administrering av ticagrelor och simvastatin ökade Cmax för simvastatin

med 81 % och AUC med 56 % och ökade Cmax för simvastatinsyra med 64 % och AUC med

52 %, med ökningar för vissa individer med en faktor 2 till 3. Samtidig administrering av

ticagrelor och simvastatindoser överstigande 40 mg dagligen skulle kunna ge simvastatin-

biverkningar och måste vägas mot den potentiella nyttan. Simvastatin hade ingen effekt på

plasmanivåerna av ticagrelor. Possia kan eventuellt ha liknande effekt på lovastatin.

Användning av Possia i kombination med doser av simvastatin eller lovastatin över 40 mg

rekommenderas ej (se avsnitt 4.4).

Atorvastatin – Samtidig administrering av atorvastatin och ticagrelor ökade Cmax för

atorvastatinsyra med 23 % och AUC med 36 %. Liknande höjningar av AUC och Cmax

observerades för alla atorvastatinsyrametaboliter. Höjningarna betraktas ej som kliniskt

signifikanta.

En liknande effekt på andra statiner som metaboliseras av CYP3A4 kan inte uteslutas. Patienter

i PLATO-studien som behandlades med ticagrelor tog en rad olika statiner, utan några

bekymmer för någon koppling till statinsäkerheten bland de 93 % av PLATO-kohorten som tog

dessa läkemedel.

Ticagrelor är en svag CYP3A4-hämmare. Samtidig administrering av Possia och CYP3A4-substrat

med smala terapeutiska index (det vill säga cisaprid eller ergotalkaloider) rekommenderas ej, eftersom

ticagrelor kan öka exponeringen av dessa läkemedel (se avsnitt 4.4).

Läkemedel som metaboliseras av CYP2C9

Samtidig administrering av Possia och tolbutamid ledde ej till några förändringar i plasmanivåerna av

något av läkemedlen, vilket tyder på att ticagrelor ej är en CYP2C9-hämmare och att det inte är troligt

att det skulle påverka den CYP2C9-medierade metaboliseringen av läkemedel som warfarin och

tolbutamid.

Orala antikonceptionsmedel

Samtidig administrering av Possia och levonorgestrel och etinylöstradiol ökade exponeringen för

etinylöstradiol med cirka 20 % men påverkade ej farmakokinetiken för levonorgestrel. Ingen kliniskt

relevant påverkan på effekten av orala antikonceptionsmedel förväntas när levonorgestrel och

etinylöstradiol administreras samtidigt med Possia.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

P-glykoprotein (P-gp)-substrat (inklusive digoxin, cyklosporin)

Samtidig administrering av Possia ökade C

för digoxin med 75 % och AUC med 28 %.

Medeldalnivåerna av digoxin ökade cirka 30 % vid samtidig administrering med ticagrelor, med vissa

enskilda maximala ökningar upp till faktor 2. I närvaro av digoxin påverkades inte Cmax och AUC för

ticagrelor och dess aktiva metabolit. Därför rekommenderas lämplig klinisk övervakning och/eller

laboratorieövervakning när man ger P-gp-beroende läkemedel med smalt terapeutiskt index, såsom

digoxin eller cyklosporin, samtidigt med Possia (se avsnitt 4.4).

Andra samtidigt administrerade läkemedel

Läkemedel kända för att inducera bradykardi

Till följd av observationer av mestadels asymptomatiska ventrikulära pauser och bradykardi bör

försiktighet iakttas vid samtidig administrering av Possia och läkemedel som är kända att inducera

bradykardi (se avsnitt 4.4). Någon evidens för kliniskt signifikanta biverkningar observerades dock ej i

PLATO-studien efter samtidig administrering av ett eller flera läkemedel som är kända att inducera

bradykardi (till exempel 96 % betablockerare, 33 % kalciumkanalblockerarna diltiazem och verapamil

och 4 % digoxin).

I PLATO-studien administrerades Possia ofta tillsammans med ASA, protonpumpshämmare, statiner,

betablockerare, ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare alltefter behov mot olika samtidiga

sjukdomstillstånd under lång tid, och även heparin, lågmolekylärt heparin och intravenösa GpIIb/IIIa-

hämmare under korta behandlingstider (se avsnitt 5.1). Inga evidens för kliniskt signifikanta negativa

interaktioner observerades med dessa läkemedel.

Samtidig administrering av Possia och heparin, enoxaparin eller desmopressin hade ingen effekt på

aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT), aktiverad koagulationstid (ACT) eller faktor Xa-analyser.

På grund av potentiella farmakodynamiska interaktioner skall emellertid försiktighet iakttas vid

samtidig administrering av Possia och läkemedel kända för att påverka hemostasen (se avsnitt 4.4).

Till följd av rapporter om kutana blödningsrubbningar med selektiva serotoninåterupptagshämmare

(SSRI) (till exempel paroxetin, sertralin och citalopram) rekommenderas försiktighet vid

administrering av SSRI tillsammans med Possia eftersom detta kan öka blödningsrisken.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Kvinnor i fertil ålder skall använda adekvat preventivmetod för att undvika graviditet under

behandling med Possia.

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av ticagrelor i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Possia rekommenderas inte

under graviditet.

Amning

Tillgängliga farmakodynamiska/toxikologiska djurdata har visat att ticagrelor och dess aktiva

metaboliter utsöndras i mjölk (se avsnitt 5.3). En risk för nyfödda/spädbarn kan inte uteslutas. Ett

beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Possia efter

att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Ticagrelor saknade effekt på fertiliteten hos han- och hondjur (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Possia förväntas ha ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra

fordon och använda maskiner.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerheten för Possia för patienter med akut kranskärlssjukdom (instabil angina, icke-ST-

höjningsinfarkt eller ST-höjningsinfarkt) utvärderades i den pivotala fas 3-studien PLATO

(18 624 patienter), som jämförde patienter som behandlades med Possia (en laddningsdos på 180 mg

och en underhållsdos på 90 mg två gånger dagligen) med patienter som behandlades med klopidogrel

(en laddningsdos på 300-600 mg och en underhållsdos på 75 mg en gång dagligen), båda givna i

kombination med ASA och annan standardbehandling.

De vanligaste rapporterade biverkningarna hos patienter behandlade med ticagrelor var dyspné,

kontusioner och epistaxis, och dessa biverkningar uppträdde i högre frekvens än i gruppen behandlad

med klopidogrel.

Sammanfattning av biverkningarna i tabellform

Följande biverkningar har identifierats efter studier på Possia (Tabell 1).

Biverkningarna klassificeras efter frekvens och efter organsystemklass. Frekvenskategorierna är

definierade enligt följande konventioner: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre

vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000), Ingen

känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1 – Biverkningar efter frekvens och organsystemklass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Organsystem

Metabolism och nutrition

Hyperurikemi

Psykiska störningar

Förvirring

Centrala och perifera nervsystemet

Intrakraniell blödning

yrsel, huvudvärk

Parestesier

Ögon

Ögonblödning (intraokulär,

konjunktival, retinal)

Öron och balansorgan

Öronblödning, vertigo

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Dyspné

, epistaxis

Hemoptys

Magtarmkanalen

Gastrointestinal blödning

Hematemes, gastrointestinal

ulcusblödning

hemorrojdblödning, gastrit, oral

blödning (inklusive

tandköttsblödning), kräkningar,

diarré, buksmärta, illamående,

dyspepsi

Retroperitoneal blödning,

förstoppning

Hud och subkutan vävnad

Subkutan blödning eller

hudblödning

, blåmärken

Hudutslag, pruritus

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Hemartros

Njurar och urinvägar

Urinvägsblödning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 1 – Biverkningar efter frekvens och organsystemklass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vaginal blödning (inklusive

metrorragi)

Undersökningar

Förhöjt blodkreatinin

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Blödning på ingreppsställe

Blödning efter ingrepp,

blödning

Sårblödning, traumatisk

blödning

Immunsystemet

Överkänslighet inklusive

angioödem

Flera relaterade biverkningsbeteckningar har grupperats tillsammans i tabellen och inkluderar de medicinska

begrepp som beskrivs nedan:

Hyperurikemi, förhöjt urinsyravärde i blodet

Hjärnblödning, intrakraniell blödning, hemorragisk stroke,

Dyspné, ansträngningsdyspné, vilodyspné, nattlig dyspné

Gastrointestinal blödning, rektal blödning, intestinal blödning, melena, ockult blod

Gastrointestinal ulcusblödning, blödning från gastrointestinalt sår, blödande duodenalsår, blödande

peptiskt sår

Subkutant hematom, hudblödning, subkutan blödning, petekier

Kontusion, hematom, ekkymos, ökad benägenhet för blåmärken, traumatiskt hematom

Hematuri, blod i urinen, urinvägsblödning

Blödning vid kärlpunktionsställe, hematom vid kärlpunktionsställe, blödning vid injektionsställe,

blödning vid punktionsställe, blödning vid kateterställe

Det fanns inga rapporterade biverkningar i form av hemartros i ticagrelor-armen (n=9 235) i PLATO-

studien; frekvensen har beräknats baserat på den övre gränsen för det 95-procentiga konfidensintervallet

för punktestimatet (baserat på 3/X, där X står för storleken på det totala provet t.ex. 9 235). Detta

beräknas som 3/9 235 vilket överensstämmer med frekvenskategorin ”sällsynta”

Beskrivning av utvalda biverkningar

Blödning

Det totala utfallet av blödningsfrekvenser i PLATO-studien visas i Tabell 2.

Tabell 2 – Kaplan-Meier skattning av blödningsfrekvenser efter behandling

Possia

(%/år)

N=9 235

Klopidogrel

(%/år)

N=9 186

P

PLATO totalt större

11,6

11,2

0,4336

PLATO större fatala/livshotande

0,6988

Icke-CABG-relaterad PLATO större

0,0264

Icke-procedurrelaterad PLATO större

0,0058

PLATO totalt större + mindre

16,1

14,6

0,0084

Icke-procedurrelaterad PLATO större

+ mindre

<

0,0001

TIMI-definierad större

0,5669

TIMI-definierad större + mindre

11,4

10,9

0,3272

Definitioner av blödningskategorier:

Större fatal/livshotande blödning: Kliniskt påtaglig med en sänkning av hemoglobin på >50 g/l eller transfusion av ≥4 erytrocytenheter;

eller fatal; eller intrakraniell; eller intraperikardiell med hjärttamponad; eller med hypovolemisk chock eller svår hypotoni som kräver

blodtryckshöjande medel eller kirurgi.

Större annan: Kliniskt påtaglig med en sänkning av hemoglobin på 30-50 g/l eller transfusion av 2-3 erytrocytenheter; eller signifikant

funktionsnedsättning.

Mindre blödning: Medicinsk intervention krävs för att stoppa eller behandla blödning.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

TIMI större-blödning: Kliniskt påtaglig med en sänkning av hemoglobin på >50 g/l eller intrakraniell blödning.

TIMI mindre-blödning: Kliniskt påtaglig med en sänkning av hemoglobin på 30-50 g/l.

Possia och klopidogrel skilde sig inte i fråga om frekvenser för PLATO större fatal/livshotande

blödning, PLATO total större-blödning, TIMI större-blödning eller TIMI mindre-blödning (tabell 2).

Det förekom dock fler PLATO kombinerade större + mindre-blödningar med ticagrelor jämfört med

klopidogrel. Få patienter i PLATO hade fatala blödningar: 20 (0,2 %) för ticagrelor och 23 (0,3 %) för

klopidogrel (se avsnitt 4.4).

Varken ålder, kön, vikt, ras, geografisk region, samtidiga sjukdomstillstånd, samtidig behandling eller

sjukdomshistoria, inklusive en tidigare stroke eller transient ischemisk attack, gav någon prediktion av

vare sig total blödning eller PLATO-definerad icke-procedurrelaterad större blödning. Således

identifierades ej någon speciell riskgrupp för någon undergrupp av blödningar.

CABG-relaterad blödning: I PLATO fick 42 % av de 1 584 patienter (12 % av kohorten) som

genomgick kranskärlskirurgi en PLATO större fatal/livshotande blödning utan någon skillnad mellan

behandlingsgrupperna. Fatal CABG-blödning förekom hos 6 patienter i varje behandlingsgrupp (se

avsnitt 4.4).

Icke-CABG-relaterad blödning och icke-procedurrelaterad blödning: Possia och klopidogrel skilde

sig inte i fråga om PLATO-definierad icke-CABG större fatal/livshotande blödning, men PLATO-

definierad total större-blödning, TIMI större och TIMI större + mindre-blödning var vanligare med

ticagrelor. När alla procedurrelaterade blödningar togs bort förekom det på likartat sätt fler blödningar

med ticagrelor än med klopidogrel (tabell 2). Utsättning av behandlingen på grund av icke-

procedurrelaterad blödning var vanligare för ticagrelor (2,9 %) än för klopidogrel (1,2 %; p<0,001).

Intrakraniell blödning: Det förekom fler icke-procedurrelaterade intrakraniella blödningar med

ticagrelor (n=27 blödningar hos 26 patienter, 0,3 %) än med klopidogrel (n=14 blödningar, 0,2 %), av

vilka 11 blödningar med ticagrelor och 1 med klopidogrel var fatala. Det förelåg ingen skillnad i det

totala antalet fatala blödningar.

Dyspné

Dyspné, en känsla av andnöd, rapporteras av patienter som behandlas med Possia. Biverkningar av

dyspnétyp (dyspné, vilodyspné, ansträngningsdyspné, paroxysmal nattlig dyspné och nattlig dyspné)

rapporterades sammanlagt av 13,8 % av patienterna som behandlades med ticagrelor och av 7,8 % av

patienterna som behandlades med klopidogrel. Prövarna i PLATO-studien bedömde att dyspnén hade

ett orsakssamband med behandlingen hos 2,2 % av patienterna som tog ticagrelor och 0,6 % av dem

som tog klopidogrel och få dyspnésymtom var allvarliga (0,14 % ticagrelor; 0,02 % klopidogrel) (se

avsnitt 4.4). De flesta dyspnésymtomen var av lätt till måttlig intensitet, och de flesta rapporterades

som en enstaka episod tidigt efter det att behandlingen hade inletts.

Jämfört med klopidogrel kan patienter med astma/KOL som behandlas med ticagrelor ha en förhöjd

risk för icke allvarlig dyspné (3,29 % ticagrelor jämfört med 0,53 % klopidogrel) och allvarlig dyspné

(0,38 % ticagrelor jämfört med 0,00 % klopidogrel). I absoluta termer var denna risk högre än i den

totala PLATO-populationen. Ticagrelor skall användas med försiktighet till patienter med astma

och/eller KOL i anamnesen (se avsnitt 4.4).

Cirka 30 % av episoderna gav med sig inom 7 dagar. PLATO inkluderade patienter med hjärtsvikt,

KOL eller astma vid baseline; det var mer sannolikt att dessa patienter, samt äldre, rapporterade

dyspné. För Possia avbröt 0,9 % av patienterna behandlingen med studieläkemedlet på grund av

dyspné jämfört med 0,1 % av dem som tog klopidogrel. Den högre incidensen av dyspné med Possia

är inte förenad med nyutvecklad eller försämrad hjärt- eller lungsjukdom (se avsnitt 4.4). Possia

påverkar inte lungfunktionstester.

Undersökningar

Kreatininförhöjningar: I PLATO ökade koncentrationen av kreatinin i serum signifikant med

> 30 % hos 25,5 % av patienterna som fick ticagrelor jämfört med 21,3 % av patienterna som fick

klopidogrel och med >50 % hos 8,3 % av patienterna som fick ticagrelor jämfört med 6,7 % av

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

patienterna som fick klopidogrel. Kreatininförhöjningar på > 50 % var mer uttalade hos patienter

> 75 år (ticagrelor 13,6 % jämfört med klopidogrel 8,8 %), hos patienter med svårt nedsatt

njurfunktion vid baseline (ticagrelor 17,8 % jämfört med klopidogrel 12,5 %) och hos patienter som

samtidigt erhöll behandling med angiotensinreceptorblockerare (ticagrelor 11,2 % jämfört med

klopidogrel 7,1 %). I dessa undergrupper var de njurrelaterade allvarliga biverkningarna och de

biverkningar som ledde till utsättning av studieläkemedlet jämförbara mellan behandlingsgrupperna.

Det totala antalet rapporterade njurbiverkningar var 4,9 % för ticagrelor jämfört med 3,8 % för

klopidogrel. Dock rapporterade en jämförbar procentandel av patienterna händelser som av prövarna

bedömdes ha ett orsakssamband med behandlingen: 54 (0,6 %) för ticagrelor och 43 (0,5 %) för

klopidogrel.

Urinsyraförhöjningar: I PLATO steg urinsyrakoncentrationen i serum över den övre normalgränsen

hos 22 % av patienterna som behandlades med ticagrelor jämfört med 13 % av patienterna som fick

klopidogrel. Medelkoncentrationen av urinsyra i serum ökade cirka 15 % med ticagrelor jämfört med

cirka 7,5 % med klopidogrel och sjönk, efter det att behandlingen hade avbrutits, till cirka 7 % med

ticagrelor, men utan att någon sänkning observerades för klopidogrel. De rapporterade

hyperurikemibiverkningarna var 0,5 % för ticagrelor jämfört med 0,2 % för klopidogrel. Prövarna

bedömde att det fanns ett orsakssamband mellan hyperurikemibiverkningarna i 0,05 % av fallen för

ticagrelor jämfört med 0,02 % för klopidogrel. För giktartrit var de rapporterade biverkningarna 0,2 %

för ticagrelor jämfört med 0,1 % för klopidogrel. Ingen av dessa biverkningar bedömdes av prövarna

ha något orsakssamband.

4.9

Överdosering

Ticagrelor tolereras väl i enstaka doser på upp till 900 mg. Gastrointestinal toxicitet var

dosbegränsande i en studie med enstaka ökande doser. Andra kliniskt betydelsefulla biverkningar som

kan förekomma vid överdosering innefattar dyspné och ventrikulära pauser (se avsnitt 4.8).

I händelse av överdosering skall patienten observeras med avseende på dessa potentiella biverkningar

och EKG-övervakning övervägas.

Det finns för närvarande ingen känd antidot för att upphäva effekterna av Possia, och läkemedlet

förväntas ej vara dialyserbart (se avsnitt 4.4). Behandling av överdosering bör följa vanlig lokal

medicinsk praxis. Den förväntade effekten av alltför hög dosering av Possia är en förlängd varaktighet

för den blödningsrisk som är förenad med trombocythämning. Om blödning uppträder skall lämpliga

understödjande åtgärder vidtas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: trombocytaggregationshämmande medel, exklusive heparin, ATC-kod:

B01AC24

Verkningsmekanism

Possia innehåller ticagrelor, som ingår i den kemiska klassen cyklopentyltriazolopyrimidiner (CPTP)

och är en selektiv adenosindifosfat- (ADP-)receptorantagonist som verkar på ADP-receptorn P2Y

och kan förhindra ADP-medierad trombocytaktivering och aggregation. Ticagrelor är aktivt vid oral

administrering och interagerar reversibelt med ADP-receptorn P2Y

på trombocyter. Ticagrelor

interagerar inte med det ADP-bindande stället i sig, utan interagerar med ADP-receptorn P2Y

trombocyterna så att signaltransduktion förhindras.

Farmakodynamiska effekter

Insättning av farmakologisk effekt

Hos patienter med stabil kranskärlssjukdom som står på ASA uppvisar ticagrelor ett snabbt anslag för

den farmakologiska effekten, vilket visas av ett medelvärde för hämningen av trombocytaggregationen

(IPA) för ticagrelor på cirka 41 % 0,5 timmar efter en laddningsdos på 180 mg, med en maximal IPA-

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

effekt på 89 % 2-4 timmar efter administrering, och effekten bibehålls mellan 2 till 8 timmar. 90 % av

patienterna hade en slutlig IPA > 70 % 2 timmar efter administrering.

Avtagande av farmakologisk effekt

Om kranskärlskirurgi (CABG) planeras är blödningsrisken för ticagrelor förhöjd jämfört med

klopidogrel om läkemedlet sätts ut inom mindre än 96 timmar före ingreppet.

Information om byte av läkemedel

Byte från klopidogrel till ticagrelor leder till en absolut IPA-ökning på 26,4 % och byte från ticagrelor

till klopidogrel leder till en absolut IPA-minskning på 24,5 %. Patienterna kan byta från klopidogrel

till ticagrelor utan något avbrott i den trombocythämmande effekten (se avsnitt 4.2).

Klinisk effekt och säkerhet

PLATO-studien omfattade 18 624 patienter som sökte inom 24 timmar från debut av symtom på

instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt eller ST-höjningsinfarkt, och behandlades initialt medicinskt

eller med PCI eller med kranskärlskirurgi (se avsnitt 4.1).

Tillsammans med daglig basal ASA behandling visade sig ticagrelor 90 mg två gånger dagligen vara

överlägset 75 mg klopidogrel dagligen för att förhindra det sammansatta effektmåttet bestående av

kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke, varvid skillnaden utgjordes av kardiovaskulär död och

hjärtinfarkt. Patienterna erhöll en laddningsdos på 300 mg klopidogrel (eventuellt 600 mg om de

genomgått PCI) eller 180 mg ticagrelor.

Resultatet visade sig tidigt (absolut riskreduktion [ARR] 0,6 % och relativ riskreduktion [RRR]

12 % efter 30 dagar), med en konstant behandlingseffekt under hela tolvmånadersperioden som gav en

ARR på 1,9 % per år med en RRR på 16 %. Detta tyder på att det är lämpligt att behandla patienterna

med ticagrelor i upp till 12 månader (se avsnitt 4.2). Behandling av 54 patienter med akut

kranskärlssjukdom med ticagrelor i stället för klopidogrel förhindrar 1 aterotrombotisk händelse;

behandling av 91 förhindrar 1 kardiovaskulär död (se Figur 1 och Tabell 3).

Behandlingseffekten av ticagrelor jämfört med klopidogrel visar sig vara konsekvent i många

undergrupper, inbegripet vikt; kön; diabetes mellitus, transient ischemisk attack eller icke hemorragisk

stroke eller revaskularisering i anamnesen, varvid samtidig behandling inbegriper hepariner,

GpIIb/IIIa-hämmare och protonpumpshämmare (se avsnitt 4.5); diagnos vid slutlig indexhändelse

(ST-höjningsinfarkt, icke-ST-höjningsinfarkt eller instabil angina); och den behandlingsmetod som

avsågs användas vid randomisering (invasiv eller medicinsk).

En svagt signifikant behandlingsinteraktion med geografisk region observerades, vilket gör att den

relativa risken för det primära effektmåttet är till ticagrelors fördel i resten av världen men till

klopidogrels fördel i Nordamerika, vilket motsvarade cirka 10 % av hela den studerade populationen

(p-värde för interaktionen = 0,045). En minskad effekt har observerats med ticagrelor vid ökande

ASA-doser och explorativa analyser tyder på ett möjligt samband med ASA-dosen. Vid kronisk

behandling med ASA tillsammans med Possia bör den dagliga ASA-dosen ligga på 75-150 mg (se

avsnitt 4.2 och 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Figur 1 visar en uppskattning av tiden till en första förekomst av någon av de händelser som ingick i

det sammansatta effektmåttet.

Figur 1 – Tid till första förekomst av kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke (PLATO)

Possia reducerade förekomsten av det sammansatta primära effektmåttet jämfört med klopidogrel i

både instabil angina/icke-ST-höjningsinfarkt- eller ST-höjningsinfarkt-populationen (Tabell 3).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 3 – Utfallshändelser i PLATO

Possia

(% patienter

med händelse)

N=9 333

Klopidogrel

(% patienter

med

händelse)

N=9 291

ARR

a

(%/år)

RRR

a

(%)

(95 % CI)

P

Kardiovaskulär död,

hjärtinfarkt (exkl.

tyst infarkt) eller

stroke

10,9

16 (8, 23)

0,0003

Invasiv avsikt

10,0

16 (6, 25)

0,0025

Medicinsk avsikt

11,3

13,2

15 (0,3, 27)

0,0444

Kardiovaskulär död

21 (9, 31)

0,0013

Hjärtinfarkt (exkl.

tyst infarkt)

16 (5, 25)

0,0045

Stroke

-0,2

-17 (-52, 9)

0,2249

Mortalitet av alla

orsaker, hjärtinfarkt

(exkl. tyst infarkt)

eller stroke

11,5

16 (8, 23)

0,0001

Kardiovaskulär död,

total hjärtinfarkt,

stroke SRI, RI, TIA

eller annan ATE

13,8

15,7

12 (5, 19)

0,0006

Mortalitet av alla

orsaker

22 (11, 31)

0,0003

Definitiv

stenttrombos

32 (8, 49)

0,0123

ARR = absolut riskreduktion; RRR = relativ riskreduktion = (1-relativ risk) x 100 %. En negativ RRR indikerar en

relativ riskökning.

exklusive tyst hjärtinfarkt.

SRI = svår recidiverande ischemi; RI = recidiverande ischemi; TIA = transient ischemisk attack; ATE = arteriell

trombotisk händelse. Total hjärtinfarkt inkluderar tyst hjärtinfarkt, med datum för händelsen satt till det datum då den

upptäcktes.

nominellt signifikansvärde; alla övriga är formellt statistiskt signifikanta vid fördefinierad hierarkiskt testning.

Holter-substudie

För att studera förekomsten av ventrikulära pauser och andra arytmier under PLATO-studien

genomförde prövarna Holter-monitorering i en undergrupp på nästan 3 000 patienter, av vilka cirka

2 000 registrerades både i den akuta fasen av deras AKS och efter en månad. Den primära variabeln av

intresse var förekomsten av ventrikulära pauser ≥ 3 sekunder. Fler patienter fick ventrikulära pauser

med ticagrelor (6,0 %) än med klopidogrel (3,5 %) i den akuta fasen; och 2,2 % respektive 1,6 % efter

1 månad (se avsnitt 4.4). Ökningen av ventrikulära pauser i den akuta fasen av AKS var mer uttalad

hos ticagrelorbehandlade patienter med en anamnes av kronisk hjärtsvikt (9,2 % jämfört med 5,4 %

hos patienter utan anamnes av kronisk hjärtsvikt; för klopidogrelbehandlade patienter var den 4,0 %

hos dem med jämfört med 3,6 % hos dem utan anamnes av kronisk hjärtsvikt). Denna obalans

förekom inte efter en månad: 2,0 % jämfört med 2,1 % för ticagrelorbehandlade patienter med

respektive utan anamnes av kronisk hjärtsvikt; och 3,8 % jämfört med 1,4 % med klopidogrel. Det

fanns dock inga negativa kliniska konsekvenser (vilket inkluderar insättning av pacemaker) förenade

med denna obalans i denna patientpopulation.

Den genetiska substudien i PLATO

CYP2C19- och ABCB1-genotypning av 10 285 patienter påvisade ett samband mellan

genotypgrupper och resultaten i PLATO-studien. Överlägsenheten hos ticagrelor jämfört med

klopidogrel när det gäller att minska större kardiovaskulära händelser påverkades inte signifikant av

patientens CYP2C19- eller ABCB1-genotyp. I likhet med PLATO-huvudstudien skilde sig inte total

PLATO större-blödning mellan ticagrelor och klopidogrel, oavsett CYP2C19- eller ABCB1-genotyp.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Icke-CABG-relaterad PLATO större-blödning ökade med ticagrelor jämfört med klopidogrel hos

patienter med en eller flera CYP2C19-alleler med förlorad funktion, men var likartad med den för

klopidogrel hos patienter utan någon allel med förlorad funktion.

Kombinerat sammansatt effektmått för effekt och säkerhet

Ett kombinerat sammansatt effektmått för effekt och säkerhet (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke

eller PLATO-definierad ”totalt större” blödning) tyder på att effektvinsten för ticagrelor jämfört med

klopidogrel inte uppvägs av större blödningshändelser (ARR 1,4 %, RRR 8 %, RR 0,92; p=0,0257)

under 12 månader efter akut kranskärlssjukdom.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

Possia för alla grupper av den pediatriska populationen för godkänd indikation (se avsnitt 4.2 och 5.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Ticagrelor uppvisar linjär farmakokinetik och exponeringen för ticagrelor och den aktiva metaboliten

(AR-C124910XX) är ungefär dosproportionell upp till 1260 mg.

Absorption

Ticagrelor absorberas snabbt med ett medianvärde för t

på cirka 1,5 timmar. Bildningen av den

huvudsakliga cirkulerande metaboliten AR-C124910XX (också aktiv) från ticagrelor sker snabbt med

ett medianvärde för t

på cirka 2,5 timmar. Efter oral administrering av ticagrelor 90 mg på fastande

mage är C

529 ng/ml och AUC 3 451 ng*h/ml. Kvoterna metabolit/modersubstans är 0,28 för C

och 0,42 för AUC.

Medelvärdet för den absoluta biotillgängligheten för ticagrelor uppskattades vara 36 %. Intag av en

fettrik måltid ledde till en 21-procentig ökning av AUC för ticagrelor och en 22-procentig minskning

av C

för den aktiva metaboliten men hade ej någon effekt på C

för ticagrelor eller AUC för den

aktiva metaboliten. Dessa små förändringar anses ha minimal klinisk betydelse; därför kan ticagrelor

tas med eller utan föda. Såväl ticagrelor som den aktiva metaboliten är P-gp-substrat.

Distribution

Distributionsvolymen för ticagrelor vid steady state är 87,5 l. Ticagrelor och den aktiva metaboliten

binds i stor utsträckning till humant plasmaprotein (> 99,0 %).

Metabolism

CYP3A4 är det huvudsakliga enzym som ansvarar för metaboliseringen av ticagrelor och bildningen

av den aktiva metaboliten, och deras interaktioner med andra CYP3A-substrat sträcker sig från

aktivering till hämning.

Den huvudsakliga metaboliten av ticagrelor är AR-C124910XX, som också är aktiv vilket visas

genom dess in vitro-bindning till ADP-receptorn P2Y

på trombocyter. Den systemiska exponeringen

för den aktiva metaboliten är cirka 30-40 % av den för ticagrelor.

Eliminering

Den primära eliminationsvägen för ticagrelor är via metabolisering i levern. När radioaktivt märkt

ticagrelor administreras är det genomsnittliga utbytet av radioaktiviteten cirka 84 % (57,8 % i faeces,

26,5 % i urinen). Utbytena av ticagrelor och den aktiva metaboliten i urinen låg båda under 1 % av

dosen. Den primära eliminationsvägen för den aktiva metaboliten är med största sannolikhet

utsöndring i gallan. Medel-t

var cirka 7 timmar för ticagrelor och 8,5 timmar för den aktiva

metaboliten.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Speciella patientgrupper

Äldre

Högre exponeringar för ticagrelor (cirka 25 % för både C

och AUC) och den aktiva metaboliten

observerades hos äldre patienter med akut kranskärlssjukdom (≥ 75 år) jämfört med yngre patienter i

den populationsfarmakokinetiska analysen. Dessa skillnader betraktas ej som kliniskt signifikanta (se

avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Ticagrelor har ej utvärderats i en pediatrisk population (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Kön

Högre exponeringar för ticagrelor och den aktiva metaboliten observerades hos kvinnor jämfört med

män. Skillnaderna betraktas ej som kliniskt signifikanta.

Nedsatt njurfunktion

Exponeringen för ticagrelor och den aktiva metaboliten var cirka 20 % lägre hos patienter med

allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) jämfört med hos patienter med normal

njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion

och AUC för ticagrelor var 12 % respektive 23 % högre för patienter med lätt nedsatt

leverfunktion jämfört med matchade friska personer (se avsnitt 4.2). Ticagrelor har inte studerats på

patienter med måttligt eller svårt nedsatt leverfunktion och dess användning till dessa patienter är

kontraindicerad (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Etnicitet

Patienter med asiatiskt ursprung har 39 % högre genomsnittlig biotillgänglighet än kaukasiska

patienter. Patienter som betraktade sig själva som svarta hade 18 % lägre biotillgänglighet av

ticagrelor jämfört med kaukasiska patienter. I klinisk-farmakologiska studier var exponeringen (C

och AUC) för ticagrelor hos japanska försökspersoner cirka 40 % högre (20 % efter justering för

kroppsvikt) än hos kaukasier.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data för ticagrelor och dess huvudmetabolit visade inte någon oacceptabel risk för

biverkningar hos människor, vilket baseras på gängse studier av säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid

singeldos och upprepade doser och potentiell genotoxicitet.

Gastrointestinal irritation observerades hos flera djurarter vid kliniskt relevanta exponeringsnivåer (se

avsnitt 4.8).

Hos råtthonor uppvisade ticagrelor i hög dos en ökad incidens av uterustumörer (adenocarcinom) och

en ökad incidens av leveradenom. Mekanismen för uterustumörerna är sannolikt en hormonell obalans

som kan leda till tumörer hos råttor. Mekanismen bakom leveradenomen beror sannolikt på en

gnagarspecifik enzyminduktion i levern. Det bedöms därför som osannolikt att

karcinogenicitetsfynden är relevanta för människor.

Hos råttor sågs mindre utvecklingsanomalier vid doser som var toxiska för modern

(säkerhetsmarginal 5,1). Hos kaniner sågs en lätt fördröjning av levermognad och skelettutveckling

hos foster från kaninmödrar som fått hög dos utan att någon toxicitet visats hos modern

(säkerhetsmarginal 4,5).

Studier på råttor och kaniner har visat reproduktionseffekter, med en lätt reducerad viktuppgång hos

modern och en sänkt livsduglighet och födelsevikt hos de nyfödda, med en fördröjd tillväxt. Ticagrelor

gav oregelbundna cykler (i flertalet fall förlängda cykler) hos honråttor, men påverkade inte den totala

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

fertiliteten hos han- och honråttor. Farmakokinetiska studier utförda med radioaktivt märkt ticagrelor

har visat att moderföreningen och dess metaboliter utsöndras i mjölk från råttor (se avsnitt 4.6).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kärna

Mannitol (E421)

Kalciumvätefosfat

Magnesiumstearat (E470b)

Natriumstärkelseglykolat

Hydroxipropylcellulosa (E463)

Dragering

Talk

Titandioxid (E171)

Gul järnoxid (E172)

Polyetylenglykol 400

Hypromellos (E464)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Transparent blister (med sol-/månsymboler) av PVC-PVDC/Al med 10 tabletter; kartonger med

60 tabletter (6 blister) och 180 tabletter (18 blister).

Transparent kalenderblister (med sol-/månsymboler) av PVC-PVDC/Al med 14 tabletter;

kartonger med 14 tabletter (1 blister), 56 tabletter (4 blister) och 168 tabletter (12 blister).

Transparent perforerad enhetsdosblister av PVC-PVDC/Al med 10 tabletter; kartonger med

100x1 tabletter (10 blister).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

AstraZeneca AB

S-151 85

Södertälje

Sverige

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/10/656/001-006

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 3 december 2010

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉ

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400 Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/671012/2010

EMEA/H/C/002303

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Possia

ticagrelor

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Possia. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur läkemedlet

ska användas.

Vad är Possia?

Possia är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen ticagrelor. Det finns som runda, gula

tabletter (90 mg).

Vad används Possia för?

Possia används tillsammans med acetylsalicylsyra för att förhindra aterotrombotiska händelser

(problem orsakade av blodproppar och åderförkalkning), som till exempel hjärtinfarkt och stroke. Det

används till vuxna som har haft en hjärtinfarkt eller har instabil angina (kärlkramp, dvs. en typ av

bröstsmärtor orsakade av problem med blodflödet till hjärtat).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Possia?

Startdosen av Possia är två tabletter som ska tas samtidigt följt av den normala dosen på en tablett

två gånger dagligen. Patienterna bör även ta acetylsalicylsyra enligt läkarens ordination. Läkaren kan

av hälsoskäl avråda patienterna från att ta acetylsalicylsyra. Patienterna bör fortsätta med

behandlingen i upp till ett år om inte läkaren ber dem sluta med läkemedlet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hur verkar Possia?

Den aktiva substansen i Possia, ticagrelor, är ett ämne som förhindrar att blodplättarna klumpar ihop

sig. Därmed bidrar läkemedlet till att förhindra att blodproppar bildas. När blodproppar bildas sker det

genom att speciella celler i blodet, så kallade blodplättar, aggregerar (klibbar ihop). Ticagrelor stoppar

blodplättarnas aggregation genom att hindra ett ämne som kallas ADP från att verka när det fäster sig

på blodplättarnas yta. Detta gör att blodplättarna inte blir klibbiga vilket minskar risken för att de ska

bilda blodproppar och bidrar till att förhindra stroke eller ytterligare en hjärtinfarkt.

Hur har Possias effekt undersökts?

Effekterna av Possia prövades först i olika experimentmodeller innan de studerades på människor.

Possia jämfördes med klopidogrel (ett annat ämne som hindrar blodplättarna från att klibba ihop sig) i

en huvudstudie på över 18 000 vuxna som hade haft en hjärtinfarkt eller som hade instabil angina.

Patienterna tog även acetylsalicylsyra och de behandlades i upp till ett år. Det viktigaste måttet på

effekt var hur många patienter som fick ytterligare en hjärtattack, en stroke eller avled av en

hjärtkärlsjukdom.

Vilken nytta har Possia visat vid studierna?

Possia visade sig vara till nytta för patienter som hade haft en hjärtinfarkt eller instabil angina. I

huvudstudien fick 9,3 procent av patienterna som tog Possia ytterligare en hjärtinfarkt, en stroke, eller

avled av kardiovaskulär sjukdom, jämfört med 10,9 procent av patienterna som tog klopidogrel.

Vilka är riskerna med Possia?

De vanligaste biverkningarna med Possia (uppträder hos 1–10 patienter av 100) är dyspné

(andningssvårigheter), epistaxis (näsblödning), gastrointestinal blödning (blödning i mage eller

tarmar), blödning i eller under huden, blåmärken samt blödning på ingreppsstället (där ett blodkärl har

punkterats). Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Possia finns i

bipacksedeln.

Possia bör inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot ticagrelor eller något annat

innehållsämne. Det får inte ges till patienter som har en måttlig eller svår leversjukdom eller en

pågående blödning, eller till patienter som har haft en stroke på grund av en blödning i hjärnan. Det

får inte heller ges till patienter som tar andra läkemedel som har en starkt blockerade effekt på ett av

leverenzymerna (CYP3A4). Exempel på sådana läkemedel är ketokonazol (används mot

svampinfektioner), klaritromycin (ett antibiotikum), atazanavir och ritonavir (används till HIV-positiva

patienter) och nefazodon (för behandling av depression).

Varför har Possia godkänts?

CHMP konstaterade att huvudstudien visade att Possia, vid en jämförelse med klopidogrel, minskade

risken för hjärtinfarkt och dödsfall på grund av kardiovaskulär sjukdom. Possia var dock inte

effektivare än klopidogrel när det gällde att minska risken för stroke.

Kommittén fann att fördelarna med Possia är större än riskerna och rekommenderade att Possia skulle

godkännas för försäljning.

Possia

EMA/5999/2011

Sida 2/3

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Possia

EMA/5999/2011

Sida 3/3

Mer information om Possia:

Den 03 december 2010 beviljade Europeiska kommissionen AstraZeneca ett godkännande för

försäljning av Possia som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för försäljning gäller i fem år

och kan sedan förlängas.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Possia finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Mer information

om behandling med Possia finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare

eller apotekspersonalen.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 10-2010.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen