Penthrox 99,9%, 3 ml Inhalationsånga, vätska

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-07-2021

Aktiva substanser:
metoxifluran
Tillgänglig från:
Medical Developments NED B.V.
ATC-kod:
N02BG09
INN (International namn):
metoxifluran
Dos:
99,9%, 3 ml
Läkemedelsform:
Inhalationsånga, vätska
Sammansättning:
metoxifluran 1,42 g Aktiv substans; butylhydroxitoluen Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Flaska, 1x 3 ml (inhalator med aktivt kolfilter); Flaska, 10 x 3 ml; Flaska, 10 x 3 ml (inhalator med aktivt kolfilter)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55758
Tillstånd datum:
2018-03-22

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Penthrox 99,9%, 3 ml inhalationsånga, vätska

metoxifluran

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med hälso- och sjukvårdspersonal. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Penthrox är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Penthrox

Hur du använder Penthrox

Eventuella biverkningar

Hur Penthrox ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Penthrox är och vad det används för

Penthrox innehåller en aktiv substans som heter metoxifluran. Det är ett läkemedel som används för

att minska smärta. Den inandas genom den specialanpassade Penthrox -inhalatorn.

Penthrox är avsett att minska smärtans svårighetsgrad, snarare än stoppa den helt.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Penthrox

Använd inte Penthrox:

om du är allergisk mot metoxifluran, bedövningsmedel som inandas (inhalationsanestetika)

eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du eller någon i din familj har haft malign hypertermi; malign hypertermi är ett tillstånd

vid vilket symtom som mycket hög feber, snabba och oregelbundna hjärtslag, muskelspasmer

och andningsproblem har uppkommit efter att du, eller en familjemedlem, har fått

bedövningsmedel

om du eller om någon familjemedlem tidigare har haft svåra biverkningar av

bedövningsmedel som inandas

om du tidigare har drabbats av leverskada efter användning av metoxifluran eller något

bedövningsmedel som inandas

om du har nedsatt njurfunktion och läkaren bedömer att Penthrox inte är lämpligt.

om du har förändrad medvetandegrad oavsett orsak inklusive huvudskada, droger eller

alkohol

om du har hjärt- eller cirkulationsproblem

om du har ytlig andning eller svårigheter att andas.

Detta läkemedel får inte användas som bedövningsmedel.

Om du är osäker på om du ska få detta läkemedel, tala med hälso- och sjukvårdspersonal.

Varningar och försiktighet

Tala med hälso- och sjukvårdspersonal innan du använder Penthrox om du:

har lever- eller njurproblem

har ett medicinskt tillstånd som kan orsaka njurproblem

är äldre.

Barn

Ge inte detta läkemedel till barn.

Andra läkemedel och Penthrox

Tala om för hälso- och sjukvårdspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Tala

särskilt om för hälso- och sjukvårdspersonal om du tar något av följande:

Isoniazid för att behandla tuberkulos

Fenobarbital eller karbamazepin för att behandla epilepsi

Rifampicin eller andra antibiotika för att behandla infektion

Läkemedel eller olagliga droger som har en dämpande effekt på nervsystemet såsom starka

smärtstillande läkemedel (opioider), sömnmedel, bedövningsmedel (allmän anestesi),

fentiaziner, lugnande medel, muskelavslappnande medel och lugnande antihistaminer

Antibiotika och andra läkemedel som kan skada njurarna, såsom tetracyklin, gentamicin,

kolistin, polymyxin B, amfotericin B och kontrastmedel

Efavirenz eller nevirapin för att behandla hiv

Fråga hälso- och sjukvårdspersonal om du är osäker.

Om du behöver behandling på sjukhus som kräver allmän anestesi, tala om för den läkare som

behandlar dig att du har använt detta läkemedel.

Penthrox med mat, dryck och alkohol

Drick inte alkohol när du tar detta läkemedel eftersom det kan öka dess effekt.

Du kan äta och dricka som vanligt när du tar detta läkemedel, om inte hälso- och sjukvårdspersonal

har gett dig andra anvisningar.

Graviditet, amning och fertilitet

Tala om för hälso- och sjukvårdspersonal innan du tar detta läkemedel om du är gravid, planerar att

skaffa barn, ammar eller planerar att amma. Hälso- och sjukvårdspersonal kommer att diskutera

eventuella risker och fördelar med att få detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Penthrox kan leda till sömnighet eller yrsel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Penthrox innehåller butylhydroxitoluen (E321)

Detta läkemedel innehåller ett stabiliseringsmedel som kallas butylhydroxitoluen (E321).

Butylhydroxitoluen kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit), eller irritation i ögon och

på slemhinnor.

3.

Hur du använder Penthrox

Ta alltid detta läkemedel enligt hälso- och sjukvårdspersonalens anvisningar. Rådfråga hälso- och

sjukvårdspersonal om du är osäker.

Vuxna:

En eller två flaskor innehållande 3 ml med Penthrox kan användas per administrering. Den maximala

dosen är två flaskor om 3 ml per administrering. Inhalera inte mer än den maximala dosen.

Hur du använder Penthrox

Hälso- och sjukvårdspersonalen

förbereder inhalatorn och placerar

handledsremmen över din handled.

Andas in genom munstycket på

inhalatorn för att få smärtlindring. Hälso-

och sjukvårdspersonalen visar dig om du

är osäker. Vänj dig vid den fruktiga

lukten på läkemedlet genom att inhalera

försiktigt under de första andetagen.

Andas ut genom inhalatorn. Efter de

första andetagen kan du andas normalt

genom inhalatorn.

Om du behöver kraftigare smärtlindring,

täck hålet på den genomskinliga

behållaren, fylld med kol, med ditt finger

under användning. Hälso- och

sjukvårdspersonalen visar dig var hålet

är.

Du behöver inte andas in och ut genom

inhalatorn hela tiden. Hälso- och

sjukvårdspersonalen kommer att

uppmuntra dig att göra uppehåll med

inhalatorn eftersom det gör att

smärtlindringen varar längre.

Fortsätt använda inhalatorn tills hälso-

och sjukvårdspersonalen talar om för dig

att sluta, eller tills du har inhalerat

maximal rekommenderad dos.

Ge inte detta läkemedel till någon annan, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du har använt för stor mängd av Penthrox

Hälso- och sjukvårdspersonal som ger läkemedlet har erfarenhet av dess användning, så det är väldigt

osannolikt att du får för mycket av det. Du ska inte använda mer än 2 flaskor vid samma tillfälle. Om

den maximala dosen överskrids kan Penthrox

orsaka skador på njurarna. Tala omedelbart om för

hälso- och sjukvårdspersonalen om du tror att du har fått för mycket av detta läkemedel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta hälso- och sjukvårdspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar

Tala omedelbart om för hälso- och sjukvårdspersonal om du drabbas av något av följande:

Allvarliga allergiska reaktioner med symtom som andningsbesvär och/eller ansiktssvullnad.

Leverproblem, såsom nedsatt aptit, illamående, kräkningar, gulsot (gulfärgad hud och/eller

ögon), mörkfärgad urin, blek avföring, smärta/värk eller känslighet vid beröring till höger på

magen (under revbenen).

Njurproblem såsom nedsatt eller kraftig urinering eller svullnad av fötter eller underben.

Ovanstående biverkningar kan vara livshotande, så tala omedelbart med hälso- och

sjukvårdspersonal.

Andra biverkningar

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Yrsel

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Dåsighet

Muntorrhet

Huvudvärk eller illamående

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Ångest eller depression

Uppmärksamhetsstörning

Känsla av extrem lycka

Olämpliga känslor eller handlingar

Upprepning av ord eller talsvårigheter

Minnesförlust

Stickningar i huden på händer och fötter

Domning

Dubbelseende

Rodnad i huden

Lågt eller högt blodtryck

Hosta

Smakrubbningar

Obehag eller kliande känsla i munnen

Ökad salivering

Ökad aptit

Kräkningar

Svettning

Trötthet

Onormalhetskänsla

Onykterhetskänsla

Frossa

Avslappnad känsla

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare)

Humörsvängningar

Rastlöshet eller oro

Känsla av att vara bortkopplad från verkligheten

Förvirring

Förändrad medvetandegrad

Kvävningskänsla

Andnöd

Dimsyn eller okontrollerade ögonrörelser

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Penthrox ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Hälso- och sjukvårdspersonalen kasserar eventuell kvarvarande vätska av Penthrox

-

inhalatorn på

lämpligt sätt.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är metoxifluran. Varje försluten flaska innehåller 3 ml metoxifluran 99,9%.

Övriga innehållsämnen är butylhydroxitoluen (E321).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Penthrox är en klar, nästan färglös, flyktig vätska, med en karakteristisk fruktig lukt som blir en ånga

eller en gas vid användning med Penthrox-inhalatorn.

Penthrox finns i följande förpackningar:

En flaska Penthrox 3 ml med en avrivbar säkerhetsförsegling (förpackningar med 10 x 3 ml),

eller

Kombinationsförpackning med en flaska Penthrox 3 ml, en Penthrox-inhalator och en

behållare med aktivt kol (förpackning med 1 x 3 ml eller 10 x 3 ml)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Medical Developments NED B.V.

Strawinskylaan 411, WTC Tower A

1077 XX Amsterdam

Nederländerna

Tillverkare

MIAS Pharma Limited

Suite 2, Stafford House

Strand Road

Portmarnock, Co. Dublin

Irland

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-07-02

Information för hälso- och sjukvårdspersonal

Instruktioner för att förbereda Penthrox-inhalatorn och korrekt administrering finns i figurerna nedan.

Kontrollera att behållaren med aktivt kol är monterad i hålet

upptill på Penthrox inhalatorn.

Ta bort locket på flaskan för hand. Använd alternativt basen på

inhalatorn för att lossa locket ½ varv. Ta bort inhalatorn från

flaskan och ta bort locket för hand.

Luta inhalatorn i 45° vinkel och häll allt innehåll i en flaska med

Penthrox i basen på inhalatorn samtidig som du roterar

apparaten.

Placera handledsremmen runt patientens handled. Patienten

andas in genom munstycket på inhalatorn för att erhålla

smärtlindring. De första andetagen ska vara försiktiga och

därefter ska patienten andas normalt genom inhalatorn.

Patienten andas ut i inhalatorn. Den utandade ångan passerar

genom behållaren med aktivt kol för att adsorbera utandad

metoxifluran.

Om kraftigare smärtlindring krävs kan patienten täcka hålet på

behållaren med aktivt kol med ett finger under användning.

Om ytterligare smärtlindring krävs efter användning av den första

flaskan kan en andra flaska användas om en tillhandahålls i

förpackningen. Alternativt använd en andra flaska från en ny

kombinationsförpackning. Använd den på samma sätt som den

första flaskan i steg 2 och 3. Behållaren med aktivt kol behöver inte

tas bort. Lägg den använda flaskan i den medföljande plastpåsen.

Patienten ska instrueras att andas in intermittent för att uppnå

adekvat smärtlindring. Kontinuerlig inhalation minskar

användningstiden. Minsta dos för att uppnå smärtlindring ska

administreras.

Sätt tillbaka locket på flaskan. Placera inhalatorn och den

använda flaskan i en förseglad påse och kassera den på ett

ansvarsfullt sätt.

Läkaren, sjuksköterskan, ambulanspersonalen eller person utbildad i administrering av

Penthrox måste ge bipacksedeln till patienten och förklara innehållet för patienten.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Penthrox 99,9%, 3 ml inhalationsånga, vätska

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje flaska innehåller 3 ml metoxifluran 99,9%.

Hjälpämnen med känd effekt: Butylhydroxitoluen (E321) (0,01 % v/v)

3.

LÄKEMEDELSFORM

Inhalationsånga, vätska.

Klar, nästan färglös, flyktig vätska, med en karakteristisk fruktig lukt.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Akut lindring av måttlig till svår smärta vid trauma och associerad smärta hos vuxna patienter som är

vid medvetande.

4.2

Dosering och administreringssätt

Penthrox ska självadministreras med hjälp av den medföljande Penthrox-inhalatorn under

övervakning av en person utbildad i dess administrering såsom läkare, sjuksköterska eller

ambulanspersonal. Inhaleras genom den specialanpassade Penthrox-inhalatorn.

Dosering

Vuxna

En 3 ml flaska som en engångsdos, administrerad med den medföljande inhalatorn. En andra flaska

ska endast användas vid behov.

Hur ofta Penthrox kan användas ur säkerhetavseende är inte fastställt (se avsnitt 4.4).

Följande administreringsschema rekommenderas:

Inte mer än 6 ml under en dag. Administrering efterföljande dagar rekommenderas inte. Den totala

dosen till en patient under en vecka ska inte överskrida 15 ml.

Smärtlindring inträffar snabbt och uppkommer efter 6-10 inhalationer. Patienter ska instrueras att

inhalera intermittent för att uppnå adekvat smärtlindring. Patienter kan bedöma sina egen smärtnivå

och titrera den mängd av Penthrox som ska inhaleras för adekvat smärtkontroll. Kontinuerlig

inhalation av en 3 ml flaska ger smärtlindring i upp till 25-30 minuter. Intermittent inhalation kan ge

längre tids smärtlindring. Patienter ska rådas att använda lägsta möjliga dos för att uppnå

smärtlindring (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Försiktighet ska iakttas för patienter diagnostiserade med kliniska tillstånd som kan predisponera för

njurskada (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion

Noggrann klinisk bedömning ska utföras när Penthrox ska användas oftare än en gång var 3:e månad

(se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Penthrox ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år.

Administreringssätt

För inhalation.

Instruktioner om förberedelse av Penthrox-inhalatorn och korrekt administrering finns i figurerna

nedan.

Kontrollera att behållaren med aktivt kol är monterad i hålet

upptill på Penthrox-inhalatorn.

Ta bort locket på flaskan för hand. Använd alternativt basen på

Penthrox-inhalatorn för att lossa locket ett ½ varv. Ta bort

inhalatorn från flaskan och ta bort locket för hand.

Luta Penthrox-inhalatorn i 45° vinkel och häll allt innehåll i en

flaska med Penthrox i basen på inhalatorn samtidigt som du

roterar.

Placera handledsremmen runt patientens handled. Patienten

andas in och ut Penthrox genom munstycket för att erhålla

smärtlindring. De första andetagen ska vara försiktiga och

därefter ska patienten andas normalt genom inhalatorn.

Patienten andas ut i Penthrox-inhalatorn. Den utandade ångan

passerar genom behållaren med aktivt kol för att adsorbera

utandad metoxifluran.

Om kraftigare smärtlindring krävs kan patienten täcka hålet på

behållaren med aktivt kol med ett finger under användning.

Om ytterligare smärtlindring krävs efter användning av den

första flaskan, kan en andra flaska användas om en sådan

tillhandahålls i förpackningen. Alternativt, använd en andra

flaska från en ny kombinationsförpackning. Använd den på

samma sätt som den första flaskan i steg 2 och 3.

Behållaren med aktivt kol behöver inte tas bort.

Lägg den använda flaskan i den medföljande plastpåsen.

Patienten ska instrueras att andas in intermittent för att uppnå

adekvat smärtlindring. Kontinuerlig inhalation minskar

användningstiden. Minsta dos för att uppnå smärtlindring ska

administreras.

Sätt tillbaka locket på flaskan med Penthrox. Placera den

använda Penthrox-inhalatorn och den använda flaskan i en

förseglad plastpåse och kassera den på ett ansvarsfullt sätt (se

avsnitt 6.6).

Läkaren, sjuksköterskan, ambulanspersonalen eller person utbildad i administrering av Penthrox

måste ge bipacksedeln till patienten och förklara den för patienten.

4.3

Kontraindikationer

Användning som ett anestesimedel.

Överkänslighet mot metoxifluran, fluorerade anestetika eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt

6.1.

Malign hypertermi: patienter med känd eller genetiskt misstänkt känslighet mot malign hypertermi.

Patienter med en anamnes på eller patienter med en känd familjeanamnes på allvarliga biverkningar

efter administrering av inhalerade anestetika.

Patienter som tidigare har visat tecken på leverskada efter tidigare användning av metoxifluran eller

anestesimedel med halogenerade kolväten.

Kliniskt betydelsefull nedsatt njurfunktion.

Förändrad medvetandegrad oavsett orsak inklusive huvudskada, droger eller alkohol.

Kardiovaskulär instabilitet.

Andningsdepression.

4.4

Varningar och försiktighet

Njursjukdom

Följande försiktighetsåtgärder ska iakttas för att säkerställa säker användning av Penthrox som

smärtstillande medel.

Använd den lägsta effektiva dosen för att kontrollera smärta.

Används med försiktighet till äldre eller andra patienter med kända riskfaktorer för

njursjukdom.

Används med försiktighet till patienter diagnostiserade med kliniska tillstånd som kan

predisponera för njurskada.

Metoxifluran leder till signifikant nefrotoxicitet vid höga doser. Nefrotoxicitet tros vara associerad

med oorganiska fluoridjoner, en metabol nedbrytningsprodukt. Vid administrering enligt anvisning för

den smärtlindrande indikationen, producerar en engångsdos om 3 ml metoxifluran serumnivåer av

oorganiska fluoridjoner under 10 mikromol/l. Förr, vid användning som ett anestetiskt preparat,

orsakade metoxifluran i höga doser signifikant nefrotoxicitet, som fastställdes uppkomma vid

serumnivåer av oorganiska fluoridjoner över 40 mikromol/l. Nefrotoxicitet har också samband med

metabolismhastighet. Således kan faktorer som ökar metabolismhastigheten såsom läkemedel som

inducerar leverenzymer öka risken för toxicitet med metoxifluran liksom undergrupper av personer

med genetiska variationer som kan leda till snabbare metabolism (se avsnitt 4.5).

Leversjukdom

Metoxifluran metaboliseras i levern och därför kan ökad exponering hos patienter med nedsatt

leverfunktion leda till toxicitet. Penthrox får inte användas till patienter som tidigare har visat tecken

på leverskada efter tidigare användning av metoxifluran eller anestesimedel med halogenerade

kolväten (se avsnitt 4.3). Penthrox ska användas med försiktighet till patienter med underliggande

leversjukdomar eller med risk för nedsatt leverfunktion (såsom enzyminducerare – se även

avsnitt 4.5).

Det har rapporterats att tidigare exponering för anestesimedel med halogenerade kolväten (inklusive

metoxifluran när det förr användes som anestesipreparat), särskilt om intervallet understiger

3 månader, kan öka risken för leverskada.

Noggrann klinisk bedömning ska utföras när Penthrox ska användas oftare än en gång var 3:e månad.

Kardiovaskulär depression/användning till äldre

Eventuella effekter på blodtryck och hjärtfrekvens är kända klasseffekter vid höga doser metoxifluran

som används vid anestesi och i andra anestetika. De tycks inte vara signifikanta vid de smärtstillande

doserna. Det finns inget särskilt mönster för patienternas systoliska blodtrycksnivåer efter

administrering av metoxifluran som ett smärtstillande medel för alla åldersgrupper. Men eftersom

risken eventuellt kan vara förhöjd hos äldre personer med hypotoni och bradykardi ska försiktighet

iakttas hos äldre på grund av eventuell blodtryckssänkning.

Effekter på centrala nervsystemet (CNS)

Sekundära, farmakodynamiska effekter inklusive eventuella CNS-effekter såsom sedering, eufori,

amnesi, koncentrationsförmåga, förändrad sensorimotorisk koordination och humörförändring är

också kända klasseffekter. Självadministrering av metoxifluran i smärtstillande doser begränsas av

uppkomsten av CNS-effekter, såsom sedering. Risken för CNS-effekter kan ses som en riskfaktor för

eventuellt missbruk, men rapporter efter godkännande för försäljning är mycket sällsynta.

Frekvent upprepad användning

På grund av dosbegränsningar av Penthrox (se avsnitt 4.2) och smärtlindringens varaktighet är det inte

lämpligt att ge Penthrox för smärtlindring vid genombrottssmärta/försämringar av kroniska

smärttillstånd. Penthrox är inte heller lämpligt för lindring av traumarelaterad smärta vid täta

återkommande episoder hos samma patient.

Butylhydroxitoluen

Penthrox innehåller hjälpämnet butylhydroxitoluen (E321), ett stabiliseringsämne. Butylerat

hydroxitoluen kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit) eller irritation i ögon och på

slemhinnor. Se avsnitt 6.1.

Yrkesexponering

Hälso- och sjukvårdspersonal som regelbundet exponeras för patienter som använder

Penthrox-inhalatorer ska känna till relevanta hälso- och säkerhetsriktlinjer vid användning av

inhalationspreparat. För att minska yrkesexponering för metoxifluran ska Penthrox-inhalatorn alltid

användas med behållaren med aktivt kol som adsorberar utandat metoxifluran. Flera användningar av

Penthrox-inhalatorn utan behållaren med aktivt kol utgör en ytterligare risk.

Ökning av leverenzymer, blodurea och urinsyra i serum har rapporterats hos personal på en

förlossningsavdelning när metoxifluran förr användes till förlossningspatienter vid tiden för

värkarbete och förlossning.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Det finns inga rapporterade läkemedelsinteraktioner vid användning av den smärtlindrande dosen

(3-6 ml).

Metabolismen av metoxifluran medieras av CYP 450-enzymer, särskilt CYP 2E1, CYP 2B6 och i viss

utsträckning CYP 2A6. Det är möjligt att enzyminducerare (såsom alkohol eller isoniazid för

CYP 2E1 och fenobarbital eller rifampicin för CYP 2A6 och karbamazepin, efavirenz, rifampicin

eller nevirapin för CYP 2B6), vilka ökar metabolismhastigheten av metoxifluran, kan öka dess

eventuella toxicitet och de bör undvikas samtidigt med metoxifluran.

Samtidig användning av metoxifluran med läkemedel (t.ex. kontrastmedel och vissa antibiotika), vilka

är kända för att ha en nefrotoxisk effekt bör undvikas eftersom det kan finnas en additiv effekt på

nefrotoxicitet. Antibiotika med känd nefrotoxisk potential inkluderar tetracyklin, gentamicin, kolistin,

polymyxin B och amfotericin B. Det är tillrådligt att undvika användning av anestesi med sevofluran

efter smärtlindring med metoxifluran, eftersom sevofluran ökar fluroridnivåerna i serum och

nefrotoxicitet av metoxifluran är associerad med ökning av fluorid i serum.

Samtidig användning av Penthrox med CNS-depressiva medel, såsom opioider, sömn- eller rogivande

läkemedel, narkos, fentiaziner, lugnande medel, skelettmuskelavslappnande medel, sederande

antihistaminer och alkohol kan framkalla additiva hämmande effekter. Om opioider ges samtidigt med

Penthrox bör patienten observeras noggrant, vilket är normal klinisk praxis med opioider.

När metoxifluran användes för anestesi vid de högre doserna på 40-60 ml förekom rapporter om:

Läkemedelsinteraktion med leverenzyminducerare (t.ex. barbiturater) som ökade

metabolismen av metoxifluran och ledde till ett fåtal rapporterade fall av nefrotoxicitet. Det

finns otillräcklig information för att visa om enzyminduktion påverkar leverskada efter en

smärtlindrande dos av metoxifluran.

Reduktion av blodflöde i njurarna och således förväntad ökad njureffekt vid användning i

kombination med läkemedel (t.ex. barbiturater) som minskar hjärtminutvolym.

Klasseffekt på kardiell depression som kan vara förstärkt av andra hjärthämmande läkemedel,

t.ex. praktolol intravenöst under hjärtoperation.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertilitet

Data saknas om effekterna av metoxifluran på fertilitet hos människa. Begränsade data från

djurstudier indikerar inte några effekter på spermiemorfologi.

Graviditet

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). När metoxifluran har

använts till gravida kvinnor som smärtlindring vid förlossning har det förekommit en rapport om

neonatal andningsdepression som har associerats med en hög nivå av metoxifluran hos fostret. När

låga koncentrationer administrerades, eller varaktigheten av höga koncentrationer var kortvarig, enligt

rekommenderad dosering, hade dock metoxifluran liten effekt på fostret. Inga fosterkomplikationer

rapporterades till följd av smärtlindring med metoxifluran hos modern i alla studier utförda vid

smärtlindring vid förlossning. I likhet med alla läkemedel ska försiktighet iakttas vid administrering

under graviditet, särskilt under den första trimestern.

Amning

Det finns inte tillräckligt med information om metoxifluran utsöndras i bröstmjölk. Försiktighet bör

iakttas när metoxifluran administreras till en ammande moder.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Metoxifluran kan ha mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel,

somnolens och sömnighet kan uppkomma efter administrering av metoxifluran (se avsnitt 4.8).

Patienter ska rådas att inte framföra fordon eller använda maskiner om de känner sig sömniga eller

yra.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste icke-allvarliga biverkningarna är CNS-reaktioner såsom yrsel och somnolens och dessa

går vanligtvis enkelt tillbaka.

Tabell över biverkningar

Allvarlig dosrelaterad nefrotoxicitet har bara associerats med metoxifluran vid användning i höga

doser vid längre perioder under narkos. Metoxifluran används därför inte längre för anestesi. Se

avsnitt 4.4 under njursjukdom. Den rekommenderade maximala dosen av Penthrox ska således inte

överskridas.

Följande tabell innehåller biverkningar:

observerade i kliniska studier med Penthrox för smärtlindring

observerade vid användning av metoxifluran för smärtlindring efter godkännande för

försäljning

kopplade till användning av metoxifluran för smärtlindring efter godkännande för försäljning

och i vetenskaplig litteratur

Följande frekvenser används vid bedömning av biverkningar:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

MedDRA

organsystemklass

Mycket

vanliga

≥1/10

Vanliga

≥1/100, <1/10

Mindre vanliga

≥1/1 000, <1/100

Ingen känd frekvens

Metabolism och

nutrition

Ökad aptit

Psykiska störningar

Ångest

Depression

Uppmärksamhetsstörning

Eufori

Olämpligt beteende

Verbigeration

Affektlabilitet^

Agitation^

Förvirringstillstånd^

Dissociation^

Rastlöshet^

Centrala och perifera

nervsystemet

Yrsel

Huvudvärk

Somnolens

Amnesi

Dysartri

Dysgeusi

Parestesi

Perifer sensorisk neuropati

Förändrat

medvetande^

Nystagmus^

Ögon

Diplopi

Dimsyn^

Blodkärl

Rodnad

Hypertoni

Hypotoni

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hosta

Kvävningskänsla^

Hypoxi^

Magtarmkanalen

Muntorrhet

Illamående

Obehag i munnen

Oral pruritus

Hypersalivering

Kräkningar

Lever och gallvägar

Leversvikt*

Hepatit*

Gulsot^

Leverskada^

Hud och subkutan

vävnad

Hyperhidros

Njurar och urinvägar

Njursvikt^

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Trötthet

Onormalhetskänsla

Onykterhetskänsla

Frossa

Avslappnad känsla

Undersökningar

Ökning av

leverenzym^

Ökning av blodurea

Ökning av urinsyra i

blod

^

Ökning av

blodkreatinin^

*Isolerade rapporter efter godkännande för försäljning som har observerats vid användning av

metoxifluran för smärtlindring

^Andra biverkningar kopplade till användning av metoxifluran för smärtlindring efter godkännande

för försäljning och i vetenskaplig litteratur.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Patienter ska observeras för tecken på sömnighet, blekhet och muskelavslappning efter administrering

av metoxifluran.

Metoxiflurans kardiorespiratoriskt depressiva effekter är en känd klasseffekt av metoxifluran i hög

dos som tidigare använts inom anestesi. De är inte betydelsefulla vid analgetiska doser. Höga doser av

metoxifluran orsakar dosrelaterad nefrotoxicitet. Njursvikt med stora urinmängder har uppkommit

flera timmar eller dagar efter administrering av höga smärtlindrande eller anestetiska doser av

metoxifluran.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Analgetika, övriga analgetika och antipyretika

ATC-kod: N02BG09

Verkningsmekanism

Den mekanism med vilken metoxifluran utövar sin analgetiska effekt är inte helt klarlagd.

Farmakodynamisk effekt

Metoxifluran tillhör flyktiga anestetika i gruppen fluorerade kolväten och ger smärtlindring vid

inandning av låga koncentrationer hos medvetande patienter. Vid smärtlindrande terapeutiska doser

kan viss sänkning av blodtrycket uppkomma, som kan åtföljas av bradykardi. Hjärtrytmen är

vanligtvis regelbunden, även om sömnighet kan uppkomma. Myokardiet är bara minimalt

sensibiliserat för adrenalin av metoxifluran.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekt och säkerhet för Penthrox sågs i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad

multicenterstudie vid behandling av akut smärta hos patienter med mindre trauma som kom till

akutmottagningen. 300 patienter rekryterades (151 fick metoxifluran och 149 fick placebo i kvoten

1:1). Patienter med smärtpoäng ≥ 4 till ≤ 7 på NRS (numerisk skattningsskala) var lämpliga för

studien. Genomsnittliga smärtpoäng (VAS [visuell analog skala]) som observerades vid baseline var

likartade i gruppen som fick metoxifluran (64,8) respektive placebo (64,0). Den primära

effektvariabeln, den uppskattade genomsnittliga skillnaden i VAS-smärta från baseline till 5 min.,

10 min., 15 min. och 20 min. var högre för metoxiflurangruppen (-23,1, -28,9, -34,0 respektive -35,0)

jämfört med placebogruppen (-11,3, -14,8, -15,5 respektive -19,0). Totalt sågs en mycket signifikant

skillnad mellan metoxifluran- och placebobruppen (uppskattad behandlingseffekt -15,1; 95 % KI

-19,2 till -11,0; p<0,0001). Den största behandlingseffekten sågs efter 15 minuter (uppskattad

behandlingseffekt på -18,5). En analys genomfördes i vilken en svarande definierades som en patient

som upplevde minst 30 % förbättring av VAS-poäng från baseline. Resultat av denna analys

indikerade att procentandel svarande vid 5, 10, 15 och 20 min. var signifikant större för

metoxiflurangruppen (51,0%, 57,7%, 63,8%, 63,8%) vid jämförelse med placebogruppen (23,5%,

30,9%, 33,6%, 37,6%), med p < 0,0001 vid varje tidpunkt. Totalt 126 patienter (84,6%) i

metoxiflurangruppen upplevde sin första smärtlindring efter 1-10 inhalationer jämfört med

76 patienter (51 %) i placebogruppen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Metoxifluran har följande fördelningskoefficienter:

en vatten-/gaskoefficient på 4,5

en blod-/gaskoefficient på 13

en olje-/gaskoefficient på 825

Metoxifluran når lungorna i form av en ånga och transporteras snabbt till blodet. Således uppstår en

snabb debut av smärtlindring.

Distribution

Metoxifluran har en hög olje-/gaskoefficient och metoxifluran är således mycket lipofilt. Metoxifluran

har stor benägenhet att diffundera till fettvävnader där det bildar en reservoar från vilka det frisätts

långsamt under flera dagar.

Metabolism

Metabolism av metoxifluran sker i människa. Metoxifluran metaboliseras genom elimination av klor

och o-demetylering i levern, medierad av CYP 450-enzymer, särskilt CYP 2E1, CYP 2B6 och

CYP 2A6. Metoxifluran metaboliseras till fri fluorid, oxalsyra, difluorometoxiättiksyra och

diklorättiksyra. Både fritt fluorid och oxalsyra kan orsaka njurskada vid koncentrationer högre än de

som uppnås vid användning av enstaka smärtlindrande dos. Metoxifluran är känsligare för metabolism

än andra halogenerade metyletyletrar och har större benägenhet att diffundera till fettvävnad.

Metoxifluran frisätts således långsamt från denna reservoar och blir tillgängligt för metabolism under

många dagar.

Eliminering

Cirka 60 % av metoxifluranupptaget utsöndras i urinen som organisk fluor, fluorid och oxalsyra. Det

som kvarstår utandas i oförändrad form eller som koldioxid. Högre maximala fluoridnivåer i blod kan

uppnås tidigare hos överviktiga än hos icke-överviktiga personer och hos äldre.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Genotoxicitet och karcinogenicitet

Metoxifluran anses inte vara mutagent, vilket en Ames-studie

in vitro

och en mikrokärnstudie

in vivo

på råtta antyder.

Det finns inga tydliga bevis på att metoxifluran har karcinogena egenskaper. Dessutom minskar den

eventuella risken av det faktum att Penthrox är avsett för engångsadministreing och kortvarig

intermittent användning.

Reproduktions- och utvecklingstoxicitet

Metoxifluran påverkar inte spermieceller på mus. I studier på mus och råtta passerade metoxifluran

placenta men visade inga tecken på embryotoxiska eller teratogena egenskaper. Fördröjd

fosterutveckling (nedsatt kroppsvikt och minskad benbildning) observerades dock efter upprepad

dosering under 9 dagar. NOAEL (no observed adverse effect level) för embryofetal utveckling var

0,006 % (104 mg/kg) - 4 tim./dag hos mus och närmare 0,01 % (245 mg/kg) - 8 tim./dag hos råtta.

NOAEL hos mus och råtta motsvarar en 1- till 2-faldig marginal baserat på mg/kg och en 0,1- till

0,3-faldig marginal baserat på mg/m

jämfört med den föreslagna maximala kliniska dosen. Eftersom

Penthrox inte är avsett för daglig användning anses risken för fördröjd fosterutveckling vara mycket

liten.

Publicerade studier på djur (inklusive primater) vid doser som ger lätt till måttlig anestesi visar att

användning av anestetika under perioden för snabb hjärntillväxt eller synaptogenes resulterar i

cellförlust i hjärnan som utvecklas, som kan förknippas med långvariga kognitiva brister. Den kliniska

betydelsen av dessa icke-kliniska fynd är inte känd.

Njur- och levereffekter

Kontinuerlig administrering av höga anestetiska doser av metoxifluran till råttor har förknippats med

renal tubulär nekros och svullnad av mitokondrier. Upprepad regelbunden eller kontinuerlig

administrering av subanestetiska koncentrationer av metoxifluran har associerats med begränsade och

vanligtvis reversibla leverförändringar (fettmetamorfos, ökning av ALAT/ASAT) hos flera arter.

Efter 6 timmars kontinuerlig inhalation av metoxifluran i 14 på varandra följande dagar hos råttor, var

njurfynd begränsade till minimal vakuolisering av kortikala tubuli och i levern var det minimal/lätt

centrilobulär vakuoliseringsexpansion av cytoplasma (centrilobulära hepatocyter) som gav

cytoplasman ett skummigt utseende.

Efter 90 minuters kontinuerlig inhalation av metoxifluran i 14 på varandra följande dagar hos hundar,

sågs inga framträdande njurfynd och i levern var det minimal/lätt centrilobulär

glykogenackumulering.

NOAEL på 396 mg/kg och 153 mg/kg rapporterades för ovanstående studier på råtta respektive hund.

NOAEL hos råtta och hund motsvarar en 0,2-faldig marginal baserad på mg/kg och en 0,3-faldig

marginal baserad på mg/m

jämfört med den föreslagna maximala kliniska dosen på 6 ml på en dag.

Dessa njur- och levereffekter sågs dock vid långvarig och upprepad administrering under 14 dagar och

de totala exponeringarna överstiger därför det som förväntas vid normal klinisk användning av

produkten.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Butylhydroxitoluen E321 (stabiliseringsmedel).

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda temperaturanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Penthrox finns i följande förpackningar:

En flaska Penthrox 3 ml med en avrivbar säkerhetsförsegling (förpackning med 10 x 3 ml)

Kombinationsförpackning med en flaska Penthrox 3 ml, en Penthrox-inhalator och en

behållare med aktivt kol (förpackning med 1 x 3 ml eller 10 x 3 ml)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Efter laddning av Penthrox-inhalatorn, sätt tillbaka locket på flaskan med Penthrox. Efter användning,

lägg den använda Penthrox-inhalatorn och den använda flaskan i den medföljande plastpåsen, försegla

och kassera på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Medical Developments NED B.V.

Strawinskylaan 411, WTC Tower A

1077 XX Amsterdam

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

55758

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2018-03-22

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-07-02

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen