Palladia

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

30-03-2021

Aktiva substanser:
toceranib
Tillgänglig från:
Zoetis Belgium SA
ATC-kod:
QL01EX90
INN (International namn):
toceranib
Terapeutisk grupp:
Hundar
Terapiområde:
Antineoplastiska medel
Terapeutiska indikationer:
Behandling av non-resectable Patnaik grade II (intermediate grade) eller -III (high grade), återkommande, kutan mastcell tumörer hos hundar.
Produktsammanfattning:
Revision: 10
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/V/C/000150
Tillstånd datum:
2009-09-23
EMEA-kod:
EMEA/V/C/000150

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - danska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

30-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - franska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - polska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - finska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

30-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

05-06-2013

Bipacksedel Bipacksedel - norska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

30-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

30-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

30-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

30-03-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

BIPACKSEDEL

Palladia 10 mg filmdragerade tabletter för hund

Palladia 15 mg filmdragerade tabletter för hund

Palladia 50 mg filmdragerade tabletter för hund

1.

NAMN P√Ö OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODK√ĄNNANDE F√ĖR

F√ĖRS√ĄLJNING OCH NAMN P√Ö OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLST√ÖND SOM ANSVARAR F√ĖR FRISL√ĄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino del Tronto

63100 Ascoli Piceno (AP)

ITALIEN

2.

DET VETERIN√ĄRMEDICINSKA L√ĄKEMEDLETS NAMN

Palladia 10 mg filmdragerade tabletter för hund

Palladia 15 mg filmdragerade tabletter för hund

Palladia 50 mg filmdragerade tabletter för hund

toceranib

3.

DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH √ĖVRIGA SUBSTANSER

Varje filmdragerad tablett innehåller toceranibfosfat, motsvarande 10 mg, 15 mg eller 50 mg toceranib

som aktiv substans.

Varje tablett innehåller även laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, kolloidal

vattenfri kiseldioxid och krospovidon.

Palladia är runda tabletter som har ett färgat filmhölje för att minimera risken för att komma i kontakt

med produkten samt lättare kunna identifiera korrekt tablettstyrka:

Palladia 10 mg: blå

Palladia 15 mg: orange

Palladia 50 mg: röd

4.

ANV√ĄNDNINGSOMR√ÖDE(N)

Behandling av icke-opererbara, Patnaik grad II (intermediär grad) eller III (höggradig), återkommande

mastcellstumörer i huden hos hund.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ska inte användas under dräktighet eller digivning eller till hundar avsedda för avel.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansten eller mot något av hjälpämnena.

Ska inte användas till hundar som är yngre än 2 år eller som väger mindre än 3 kg.

Ska inte användas till hundar med blödning i mage/tarm. Veterinären kan informera dig om detta

gäller för din hund.

6.

BIVERKNINGAR

Resultat från den kliniska fältstudien av 151 behandlade och placebobehandlade hundar visade att de

kliniska tecknen på sjukdomen (mastcellstumör) och de behandlingsrelaterade biverkningarna är

mycket likartade till sin natur.

Vissa mycket vanliga biverkningar (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar) i

samband med behandling med Palladia-tabletter är viktnedgång, diarré, neutropeni (lågt antal vita

blodkroppar), blod i avföringen/blodig diarré/blödning från mag-tarmkanalen, anorexi, slöhet,

kräkningar, hälta/muskuloskeletala störningar, uttorkning, dermatit, pruritus (hudirritation/kliande),

ökat alaninaminotransferasvärde, trombocytopeni, minskad albuminvärde, minskat hematokritvärde.

Andra biverkningar som är vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur) och som

ger svåra effekter är kräkningar, diarré, anorexi, slöhet, uttorkning, cell- eller vävnadsdöd i huden,

feber, blod i avföringen/blodig diarré/blödning och sår i mage/tarm, illamående, allmän

blodförgiftning, viktnedgång, ökat alaninaminotransferasvärde och minskat hematokritvärde.

Vanliga biverkningar, men med mindre svåra effekter, är också lokal eller generell smärta, illamående,

gasbesvär, snabb andning, stegrad törst, feber, urinvägsinfektion, ökat bilirubinvärde, ökat

kreatininvärde.

Vissa hundar kan också tappa färgen runt nosen, hos vissa kan pälsfärgen ljusna och

vissa kan tappa hår.

Följande biverkningar var mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur):

Svår hälta/svåra muskuloskeletala störningar

Svår cirkulatorisk chock

Två, eventuellt behandlingsrelaterade, dödsfall har inträffat. Hos 1 hund konstaterades

blodpropp i kärlen med spridd koagulationsrubbning inne i kärlen och

bukspottkörtelinflammation. Den andra hunden avled efter hål på tarmen.

Ytterligare två dödsfall har inträffat, men orsakssamband med behandlingen kunde inte

fastställas.

Två hundar fick näsblod, utan associering till minskat antal trombocyter i blodet. En annan hund

fick näsblod med samtidig, spridd, koagulationsrubbning inne i kärlen.

Tre hundar hade krampliknande symtom, men orsakssamband med behandlingen kunde inte

fastställas.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att

läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär..

7.

DJURSLAG

Hund

8.

DOSERING F√ĖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSS√ĄTT OCH

ADMINISTRERINGSV√ĄG(AR)

För oral användning.

Startdosen av toceranib är cirka 3,25 mg/kg kroppsvikt, givet varannan dag (se doseringstabellen

nedan).

Antalet tabletter som ska ges till din hund kan justeras av veterinären, för att hantera biverkningarna.

Du ska därför ge den dos som ordinerats av veterinären, även om den skiljer sig från

doseringstabellen.

Dosen ska baseras på veterinärbedömning som görs varje vecka under de första sex veckorna samt

därefter var sjätte vecka.

Behandlingstiden beror på hur hunden svarar på behandlingen. Vid stabil sjukdom eller vid delvis eller

fullständigt svar på behandlingen ska den fortsätta, förutsatt att produkten tolereras tillräckligt väl. Om

tumören framskrider är behandlingen sannolikt inte framgångsrik och bör utvärderas.

DOSERINGSTABELL: ANTAL PALLADIA-TABLETTER VID EN DOS OM 3,25 MG/KG

KROPPSVIKT

Hundens

kroppsvikt

(kg)

Antal tabletter

10 mg

(blå)

15 mg

(orange)

50 mg

(röd)

5,0* ‚Äď 5,3

5,4 ‚Äď 6,9

7,0 ‚Äď 8,4

plus

8,5 ‚Äď 10,0

10,1 ‚Äď 11,5

plus

11,6 ‚Äď 13,0

plus

13,1 ‚Äď 14,6

14,7 ‚Äď 16,1

16,2 ‚Äď 17,6

plus

17,7 ‚Äď 19,2

plus

19,3 ‚Äď 20,7

plus

20,8 ‚Äď 23,0

plus

23,1 ‚Äď 26,9

plus

27,0 ‚Äď 29,9

plus

30,0 ‚Äď 32,3

32,4 ‚Äď 34,6

plus

34,7 ‚Äď 36,1

plus

36,2 ‚Äď 38,4

plus

38,5 ‚Äď 43,0

plus

43,1 ‚Äď 47,6

47,7 ‚Äď 49,9

plus

50,0 ‚Äď 51,5

plus

51,6 ‚Äď 53,8

plus

53,9 ‚Äď 58,4

plus

58,5 ‚Äď 63,0*

* Det antal tabletter som ska ges till hundar som väger under 5 kg eller över 63 kg ska beräknas på

basis av dosregimen 3,25 mg/kg.

9.

ANVISNING F√ĖR KORREKT ADMINISTRERING

Tabletterna kan ges med eller utan föda.

Tabletterna måste ges hela och ska inte delas, brytas eller krossas. Om en trasig tablett stöts bort av

hunden efter tuggningen ska den kasseras. För att erhålla rätt dos kan flera tabletter i olika styrkor

(‚ÄĚf√§rger‚ÄĚ) beh√∂va kombineras, som framg√•r av tabellen.

Om du missar att ge en dos, ge n√§sta dos enligt ordinationen. √Ėka eller dubblera inte dosen. Om du ger

mer än den ordinerade mängden tabletter, kontakta veterinären.

Hunden bör observeras noggrant efter intaget, för att säkerställa att varje tablett sväljs ner.

Det finns vissa läkemedel som du inte bör ge till hunden under behandlingen med Palladia, eftersom

de kan ge allvarliga biverkningar om de ges samtidigt. Tala om för veterinären vilka läkemedel,

inklusive receptfria sådana, du avser att ge till din hund.

Data avseende eventuell korsresistens med andra cytostatiska medel saknas.

10.

KARENSTID(ER)

Ej relevant.

11.

S√ĄRSKILDA F√ĖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter EXP.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

12.

S√ĄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda varningar för respektive djurslag:

För mastcellstumör som är operabel ska operation vara förstahandsvalet vid val av behandling.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Hunden ska övervakas noggrant. Sänkning av dosen och/eller avbrott i behandlingen kan vara

nödvändigt för att hantera biverkningarna. Behandlingen bör utvärderas varje vecka under de första

sex veckorna och därefter var sjätte vecka eller med intervaller som veterinären bedömer lämpliga.

Veterinären kan behöva ta blod- och urinprover på hunden, för att kunna göra dessa kontroller.

Sluta genast att använda Palladia och kontakta din veterinär om du observerar något av

följande hos din hund:

Vägran att äta

Kräkningar eller vattnig avföring (diarré), speciellt om dessa förekommer mer än två

gånger per dygn

Svart och tjäraktig avföring

Klarrött blod i kräkning eller avföring

Oförklarliga blåmärken eller blödningar

Eller om du märker andra förändringar hos hunden och dessa oroar dig

Behandlingen bör utsättas permanent om svåra biverkningar uppträder igen eller kvarstår trots

lämplig, stödjande behandling och reducering av dosen.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Barn ska inte komma i kontakt med Palladia. Håll barn borta från hundens avföring, urin och

kräkningar om den behandlas med Palladia.

Om du är gravid ska du inte rutinmässigt ge Palladia. Om du ändå väljer att ge tabletterna till

din hund ska du vara särskilt försiktig och följa nedanstående hanteringsinstruktioner.

Om du eller någon annan familjemedlem skulle råka svälja eller äta på en tablett, kontakta

genast läkare. Det är viktigt att du tar med en kopia av denna information och visar den för

läkaren. Om du av misstag sväljer Palladia kan du få magbesvär, kräkningar eller diarré.

Följ dessa hanteringsinstruktioner, så minimeras risken för att du och andra familjemedlemmar ska

komma i kontakt med det aktiva innehållsämnet i Palladia.

Den som ger Palladia till din hund ska alltid tvätta händerna efter hanteringen av tabletterna.

Vid hantering av tabletterna:

Bryt eller krossa inte tabletterna.

Palladia-tabletterna bör ges till hunden omedelbart efter att de har tagits ur

blisterförpackningen, och de bör inte läggas på ett ställe där de kan nås/sväljas av

barn.

Blisterförpackningen ska alltid läggas tillbaka i pappkartongen så snart

tabletten/tabletterna tagits ut.

Om du har ‚ÄĚg√∂mt‚ÄĚ Palladia i maten, se till att hunden har tagit hela dosen. Detta

minskar risken för att barn eller andra medlemmar i ditt hushåll av misstag kommer i

kontakt med Palladia.

Dräktighet, digivning och fertilitet:

Ska inte användas under dräktighet eller digivning eller till hundar avsedda för avel (se avsnitt 5).

Andra sammansättningar i klassen antiangiogena antineoplastiska medel är kända för att öka

dödligheten hos embryo och abnormiteter i fosterutvecklingen. Eftersom angiogenes är ett kritiskt

inslag i utvecklingen av embryo och foster kan oönskade effekter på dräktigheten förväntas till följd

av hämning av angiogenesen på grund av administrering av Palladia.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

Inga interaktionsstudier har utförts med toceranib. Data avseende eventuell korsresistens med andra

cytostatiska medel saknas.

Eftersom toceranib i stor omfattning borde elimineras genom metabolism i levern ska försiktighet

iakttas vid kombination med andra substanser som kan inducera eller hämma leverenzymer.

Det är inte känt i vilken omfattning toceranib kan påverka elimineringen av andra substanser.

Iaktta försiktighet vid samtidig användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och

Palladia, på grund av ökad risk för gastrointestinal sårbildning eller perforation.

√Ėverdosering (symptom, akuta √•tg√§rder, motgift):

Tecken på överdosering har setts i en toxicitetsstudie som utförts på friska, vuxna beagle-hundar som

fått behandling med toceranib i dosen 2 mg/kg, 4 mg/kg eller 6 mg/kg en gång varannan dag i

13 veckor i följd utan dosavbrott. Toceranib tolererades väl vid 2 mg/kg, medan biverkningar

noterades hos vissa hundar som fått 4 mg/kg.

Hundarna i den grupp som fick 6 mg/kg varannan dag hade flest biverkningar, bl.a. minskat födointag

och viktnedgång. Sporadisk, dosrelaterad hälta, stelhet, svaghet och värk i benen avklingade utan

behandling. Anemi, neutropeni och eosinopeni var dosrelaterade. Två hundar som fått 6 mg/kg fick

dödshjälp efter cirka 3 veckor på grund av behandlingsrelaterad klinisk toxicitet, som initierats av

minskat födointag och melaena och kulminerat i anorexi, viktnedgång och hematokezi.

De organ som huvudsakligen drabbades av toxicitet var magtarmkanalen, benmärgen, könskörtlarna

och muskuloskeletala systemet.

Vid biverkningar på grund av överdosering bör behandlingen avbrytas tills symtomen avklingat, och

därefter återupptas i den rekommenderade dosnivån

13.

S√ĄRSKILDA F√ĖRSIKTIGHETS√ÖTG√ĄRDER F√ĖR DESTRUKTION AV EJ ANV√ĄNT

L√ĄKEMEDEL ELLER AVFALL, I F√ĖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att

skydda miljön.

14.

DATUM D√Ö BIPACKSEDELN SENAST GODK√ĄNDES

Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens

hemsida http://www.ema.europa.eu/.

15.

√ĖVRIGA UPPLYSNINGAR

Pappkartong innehållande fyra barnskyddande blisterförpackningar av aluminium-PVC.

Varje blisterförpackning innehåller 5 tabletter.

Tabletterna finns i tre olika styrkor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Särskild information för veterinären

Hunden ska monitoreras noggrant. Dosreduktion och/eller avbrott i behandlingen kan vara nödvändigt

för att hantera biverkningar. Behandlingen bör utvärderas varje vecka under de första sex veckorna

och därefter var sjätte vecka eller med intervaller som veterinären bedömer lämpliga. Vid

utvärderingen bör även de kliniska tecken som rapporterats av djurägaren inkluderas och bedömas.

För korrekt inställning av dosen enligt dosjusteringstabellen rekommenderas fullständig kontroll av

blodstatus och serumkemi samt urinanalys före insättande av behandling och cirka en månad efter

behandlingsstart, samt därefter i cirka sex veckors intervaller eller i enlighet med veterinärens

bedömning. Laboratorieparametrarna ska monitoreras regelbundet och mot bakgrund av djurets

kliniska symtom och tillstånd samt resultat av laboratorieparametrar vid tidigare besök.

Palladias säkerhet har utvärderats vid följande värden hos hundar med mastcellstumör:

absolut neutrofilvärde >1 500/mikroliter

hematokrit >25 %

trombocyter >75 000/mikroliter

ALAT eller ASAT <3 gånger övre gränsen för normalvärdet

bilirubin <1,25 gånger övre gränsen för normalvärdet

kreatinin <2,5 mg/dl

blodureakväve <1,5 gånger övre gränsen för normalvärdet.

Palladia kan orsaka vaskulär dysfunktion, vilket kan leda till ödem och tromboemboli, inklusive

lungtromboemboli. Avbryt behandlingen tills de kliniska tecknen och den kliniska patologin har

normaliserats. Inför operation, avbryt behandlingen under minst 3 dagar för att säkerställa vaskulär

homeostas.

I fall av systemisk mastocytos ska gängse förebyggande behandling insättas (t.ex. H1- och H2-

blockerare) innan Palladia ges, för att undvika eller minimera kliniskt signifikant

mastcellsdegranulering och åtföljande, eventuellt svåra, systemiska biverkningar.

Palladia har associerats med diarré eller gastrointestinal blödning, vilka kan vara svåra och kräva

omedelbar behandling. Avbrott i behandlingen och reducering av dosen kan bli nödvändigt, beroende

på svårighetsgraden hos de kliniska tecknen.

I sällsynta fall har allvarliga gastrointestinala komplikationer, ibland med dödlig utgång, inklusive

gastrointestinal perforation, inträffat hos hundar som behandlats med Palladia. Om gastrointestinal

sårbildning misstänks, oavsett orsakssamband med Palladia eller med degranulering av

mastcellstumören, ska behandlingen med Palladia avbrytas och lämplig behandling insättas.

Toceranib metaboliseras i levern. Eftersom studier saknas om effekterna av nedsatt njur- eller

leverfunktion ska försiktighet iakttas vid användning hos hundar med leversjukdom.

Behandlingen bör utsättas permanent om svåra biverkningar återkommer eller kvarstår trots lämplig,

stödjande behandling och reducering av dosen enligt följande tabell.

Dosjustering baserad på kliniska tecken/patologi

Kliniska tecken/patologi

Dosjustering*

Anorexi

<50 % f√∂dointag under ‚Č•2 dagar

Avbryt behandlingen och modifiera dieten ¬Ī ge

understödjande behandling tills födointaget förbättras. Minska

därefter dosen med 0,5 mg/kg.

Diarré

<4 vattniga avföringar/dag under

<2 dagar eller mjuk avföring

Bibehåll dosnivån och ge understödjande behandling.

>4 vattniga avföringar/dag eller

under ‚Č•2 dagar

Avbryt behandlingen tills avföringen stabiliserat sig och sätt

in understödjande behandling. Minska därefter dosen med

0,5 mg/kg.

Gastrointestinal blödning

Färskt blod i avföringen eller svart,

tjärartad avföring under > 2 dagar

eller uppenbar blödning eller

blodklumpar i avföringen

Avbryt behandlingen och sätt in understödjande behandling

tills alla kliniska tecken på blod i avföringen försvunnit.

Minska därefter dosen med 0,5 mg/kg.

Hypoalbuminemi (albumin)

Albumin <1,5 g/dl

Avbryt behandlingen tills >1,5 g/dl har uppnåtts och de

kliniska tecknen är normala. Minska därefter dosen med

0,5 mg/kg.

Neutropeni (neutrofilvärde)

>1 000/¬Ķl

Bibehåll dosnivån.

‚ȧ1 000/¬Ķl eller neutropen feber eller

infektion

Avbryt behandlingen tills >1 000/¬Ķl har uppn√•tts och de

kliniska tecknen är normala. Minska därefter dosen med

0,5 mg/kg.

Anemi (hematokrit)

>26 %

Bibehåll dosnivån.

‚ȧ26 %

Avbryt behandlingen tills >26 % har uppnåtts. Minska

därefter dosen med 0,5 mg/kg.

Levertoxicitet (ALAT, ASAT)

>1-3 gånger övre gränsen för

normalvärdet

Bibehåll dosnivån. Om levertoxiska läkemedel används ska

dessa sättas ut.

>3 gånger övre gränsen för

normalvärdet

Avbryt behandlingen tills ‚ȧ3 g√•nger √∂vre gr√§nsen f√∂r

normalvärdet har uppnåtts. Om levertoxiska läkemedel

används ska dessa sättas ut. Minska därefter dosen med

0,5 mg/kg.

Njurtoxicitet (kreatinin)

<1,25 gånger övre gränsen för

normalvärdet

Bibehåll dosnivån.

‚Č•1,25 g√•nger √∂vre gr√§nsen f√∂r

normalvärdet

Avbryt behandlingen tills <1,25 gånger övre gränsen för

normalvärdet har uppnåtts. Minska därefter dosen med

0,5 mg/kg.

Samtidig anemi, azotemi, hypoalbuminemi och hyperfosfatemi

Avbryt behandlingen i 1‚Äď2 veckor tills v√§rdena har f√∂rb√§ttrats och albuminv√§rdet √§r >2,5 g/dl. Minska

därefter dosen med 0,5 mg/kg.

* En dosminskning med 0,5 mg/kg betyder en minskning från 3,25 mg/kg till 2,75 mg/kg eller från

2,75 mg/kg till 2,25 mg/kg. Dosen bör inte vara <2,2 mg/kg.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUM√Č

1.

DET VETERIN√ĄRMEDICINSKA L√ĄKEMEDLETS NAMN

Palladia 10 mg filmdragerade tabletter för hund

Palladia 15 mg filmdragerade tabletter för hund

Palladia 50 mg filmdragerade tabletter för hund

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANS√ĄTTNING

Aktiv substans:

Varje filmdragerad tablett innehåller toceranibfosfat, motsvarande 10 mg, 15 mg eller 50 mg

toceranib.

Hjälpämnen:

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

L√ĄKEMEDELSFORM

Filmdragerade tabletter

Palladia 10 mg: runda, blå tabletter

Palladia 15 mg: runda, orange tabletter

Palladia 50 mg: runda, röda tabletter

Varje tablett är märkt med tablettstyrkan (10, 15 eller 50) på ena sidan och omärkt på den andra.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Djurslag

Hund

4.2

Indikationer, med djurslag specificerade

Behandling av Patnaik grad II (intermediär grad) eller III (höggradig), recidiverande, kutana

mastcellstumörer som inte kan avlägsnas kirurgiskt hos hund.

4.3

Kontraindikationer

Ska inte användas under dräktighet eller laktation eller till hundar avsedda för avel.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansten eller mot något av hjälpämnena.

Ska inte användas till hundar som är yngre än 2 år eller som väger mindre än 3 kg.

Ska inte användas till hundar med gastrointestinal blödning.

4.4

Särskilda varningar för respektive djurslag

För mastcellstumör som är operabel ska operation vara förstahandsvalet vid val av behandling.

4.5

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Hunden ska monitoreras noggrant. Reducering av dosen och/eller avbrott i behandlingen kan vara

nödvändigt för att hantera biverkningar. Behandlingen bör utvärderas varje vecka under de första sex

veckorna och därefter var sjätte vecka eller med intervaller som veterinären bedömer lämpliga. Vid

utvärderingen bör även de kliniska tecken som rapporterats av djurägaren inkluderas och bedömas.

För korrekt inställning av dosen enligt dosjusteringstabellen rekommenderas fullständig kontroll av

blodstatus och serumkemi samt urinanalys före insättande av behandling och cirka en månad efter

behandlingsstart, samt därefter i cirka sex veckors intervaller eller i enlighet med veterinärens

bedömning. Laboratorieparametrarna ska monitoreras regelbundet och mot bakgrund av djurets

kliniska symtom och tillstånd samt resultat av laboratorieparametrar vid tidigare besök.

Palladias säkerhet har utvärderats vid följande värden hos hundar med mastcellstumör:

absolut neutrofilvärde >1 500/mikroliter

hematokrit >25 %

trombocyter >75 000/mikroliter

ALAT eller ASAT < 3 gånger övre gränsen för normalvärdet

bilirubin <1,25 gånger övre gränsen för normalvärdet

kreatinin <2,5 mg/dl

blodureakväve <1,5 gånger övre gränsen för normalvärdet

Palladia kan orsaka vaskulär dysfunktion, vilket kan leda till ödem och tromboemboli, inklusive

lungtromboemboli. Avbryt behandlingen tills de kliniska tecknen och den kliniska patologin har

normaliserats. Inför operation, avbryt behandlingen under minst 3 dagar för att säkerställa vaskulär

homeostas.

I fall av systemisk mastocytos ska gängse förebyggande behandling insättas (t.ex. H1- och H2-

blockerare) innan Palladia ges, för att undvika eller minimera kliniskt signifikant

mastcellsdegranulering och åtföljande, eventuellt svåra, systemiska biverkningar.

Palladia har associerats med diarré eller gastrointestinal blödning, vilka kan vara svåra och kräva

omedelbar behandling. Avbrott i behandlingen och reducering av dosen kan bli nödvändigt, beroende

på svårighetsgraden hos de kliniska tecknen.

I sällsynta fall har allvarliga gastrointestinala komplikationer, ibland med dödlig utgång, inklusive

gastrointestinal perforation, inträffat hos hundar som behandlats med Palladia (se avsnitt 4.6). Om

gastrointestinal sårbildning misstänks, oavsett orsakssamband med Palladia eller med degranulering av

mastcellstumören, ska behandlingen med Palladia avbrytas och lämplig behandling insättas.

Toceranib metaboliseras i levern. Eftersom studier saknas om effekterna av nedsatt njur- eller

leverfunktion ska försiktighet iakttas vid användning hos hundar med leversjukdom.

Behandlingen bör utsättas permanent om svåra biverkningar återkommer eller kvarstår trots lämplig,

stödjande behandling och reducering av dosen enligt följande tabell.

Dosjustering baserad på kliniska tecken/patologi

Kliniska tecken/patologi

Dosjustering*

Anorexi

<50 % f√∂dointag under ‚Č•2 dagar

Avbryt behandlingen och modifiera dieten ¬Ī ge

understödjande behandling tills födointaget förbättras. Minska

därefter dosen med 0,5 mg/kg.

Diarré

<4 vattniga avföringar/dag under

<2 dagar eller mjuk avföring

Bibehåll dosnivån och ge understödjande behandling.

>4 vattniga avföringar/dag eller

under ‚Č•2 dagar

Avbryt behandlingen tills avföringen stabiliserat sig och sätt

in understödjande behandling. Minska därefter dosen med

0,5 mg/kg.

Gastrointestinal blödning

Färskt blod i avföringen eller svart,

tjärartad avföring under > 2 dagar

eller uppenbar blödning eller

blodklumpar i avföringen

Avbryt behandlingen och sätt in understödjande behandling

tills alla kliniska tecken på blod i avföringen försvunnit.

Minska därefter dosen med 0,5 mg/kg.

Hypoalbuminemi (albumin)

Albumin <1,5 g/dl

Avbryt behandlingen tills >1,5 g/dl har uppnåtts och de

kliniska tecknen är normala. Minska därefter dosen med

0,5 mg/kg.

Neutropeni (neutrofilvärde)

>1 000/¬Ķl

Bibehåll dosnivån.

‚ȧ1 000/¬Ķl eller neutropen feber eller

infektion

Avbryt behandlingen tills >1 000/¬Ķl har uppn√•tts och de

kliniska tecknen är normala. Minska därefter dosen med

0,5 mg/kg.

Anemi (hematokrit)

>26 %

Bibehåll dosnivån.

‚ȧ26 %

Avbryt behandlingen tills >26 % har uppnåtts. Minska

därefter dosen med 0,5 mg/kg.

Levertoxicitet (ALAT, ASAT)

>1-3 gånger övre gränsen för

normalvärdet

Bibehåll dosnivån. Om levertoxiska läkemedel används ska

dessa sättas ut.

>3 gånger övre gränsen för

normalvärdet

Avbryt behandlingen tills ‚ȧ3 g√•nger √∂vre gr√§nsen f√∂r

normalvärdet har uppnåtts. Om levertoxiska läkemedel

används ska dessa sättas ut. Minska därefter dosen med

0,5 mg/kg.

Njurtoxicitet (kreatinin)

<1,25 gånger övre gränsen för

normalvärdet

Bibehåll dosnivån.

‚Č•1,25 g√•nger √∂vre gr√§nsen f√∂r

normalvärdet

Avbryt behandlingen tills <1,25 gånger övre gränsen för

normalvärdet har uppnåtts. Minska därefter dosen med

0,5 mg/kg.

Samtidig anemi, azotemi, hypoalbuminemi och hyperfosfatemi

Avbryt behandlingen i 1‚Äď2 veckor tills v√§rdena har f√∂rb√§ttrats och albuminv√§rdet √§r >2,5 g/dl. Minska

därefter dosen med 0,5 mg/kg.

* En dosminskning med 0,5 mg/kg betyder en minskning från 3,25 mg/kg till 2,75 mg/kg eller från

2,75 mg/kg till 2,25 mg/kg. Dosen bör inte vara <2,2 mg/kg.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

Palladia kan försämra manlig och kvinnlig fertilitet samt utvecklingen hos embryo/foster. Undvik

hudkontakt med tabletter, avföring, urin och kräkningar från den behandlade hunden. Tabletterna

måste ges hela och ska inte brytas eller krossas. Om en trasig tablett stöts bort av hunden efter

tuggningen ska den kasseras. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten efter hantering av

produkten samt efter det att kräkningar, urin eller avföring från den behandlade hunden tagits om

hand.

Gravida kvinnor ska inte rutinmässigt administrera Palladia, och kontakt med avföring, urin och

kräkningar från den behandlade hunden samt med brutna eller fuktiga Palladia-tabletter ska undvikas.

Intag av Palladia kan vara skadligt för barn. Barn får inte komma i kontakt med produkten. Håll barn

borta från avföring, urin och kräkningar från den behandlade hunden.

Gastrointestinala besvär såsom kräkningar eller diarré kan uppträda vid oavsiktligt intag av

läkemedlet. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

4.6

Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Resultat från den kliniska fältstudien av 151 behandlade och placebobehandlade hundar visade att de

kliniska tecknen på sjukdomen (mastcellstumör) och de behandlingsrelaterade biverkningarna är

mycket likartade till sin natur.

Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar):

Lätta till måttliga:

diarré, neutropeni, viktnedgång, blod i avföringen/blodig diarré/gastrointestinal blödning,

anorexi, letargi, kräkningar, hälta/muskuloskeletala störningar, dehydrering, dermatit, pruritus,

ökat alaninaminotransferasvärde, trombocytopeni, minskat albuminvärde, minskat

hematokritvärde.

Vanliga ( fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur):

Svåra:

kräkningar, diarré, anorexi, letargi, dehydrering, pyrexi, blod i avföringen/blodig

diarré/gastrointestinal blödning, duodenalsår, illamående, septikemi, hudnekros, viktnedgång,

ökat alaninaminotransferasvärde, minskat hematokritvärde.

Lätta till måttliga:

Lokaliserad eller generell smärta, illamående, takypné, polydipsi, flatulens, pyrexi, nasal

depigmentering, förändringar i pälsfärgen, alopeci, urinvägsinfektion, ökat bilirubinvärde, ökat

kreatininvärde.

Mindre vanliga ( fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur):

Svår hälta/svåra muskuloskeletala störningar.

Svår cirkulatorisk chock.

Två eventuellt behandlingsrelaterade dödsfall har inträffat. Hos 1 hund gjordes patologiska fynd

såsom vaskulär trombos med spridd intravaskulär koagulopati (DIC) samt pankreatit. Den andra

hunden avled efter gastrisk perforation.

Ytterligare två dödsfall har inträffat, men orsakssamband med behandlingen kunde inte

fastställas.

Två hundar utvecklade epistaxis, utan orsakssamband med trombocytopeni. En annan hund

utvecklade epistaxis med samtidig, spridd, intravaskulär koagulopati.

Tre hundar hade krampliknande symtom, men orsakssamband med behandlingen kunde inte

fastställas.

4.7

Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Ska inte användas under dräktighet eller laktation eller till hundar avsedda för avel (se avsnitt 4.3).

Andra sammansättningar i klassen antiangiogena antineoplastiska medel är kända för att öka

dödligheten hos embryo och abnormiteter i fosterutvecklingen. Eftersom angiogenes är ett kritiskt

inslag i utvecklingen av embryo och foster kan oönskade effekter på dräktigheten förväntas till följd

av hämning av angiogenesen på grund av administrering av Palladia.

4.8

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med toceranib. Data avseende eventuell korsresistens med andra

cytostatiska medel saknas.

Eftersom toceranib i stor omfattning torde elimineras genom metabolism i levern ska försiktighet

iakttas vid kombination med andra substanser som kan inducera eller hämma leverenzymer.

Det är inte känt i vilken omfattning toceranib kan påverka elimineringen av andra substanser.

Iaktta försiktighet vid samtidig användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och

Palladia, på grund av ökad risk för gastrointestinal sårbildning eller perforation.

4.9

Dosering och administreringssätt

Oral användning.

Tabletterna kan ges med eller utan föda.

Den initiala, rekommenderade dosen av toceranib är 3,25 mg/kg kroppsvikt, givet varannan dag (se

doseringstabellen nedan).

Dosen ska baseras på veterinärbedömning varje vecka under de första sex veckorna samt därefter var

sjätte vecka. Behandlingstiden beror på responsen på behandlingen. Vid stabil sjukdom eller vid delvis

eller fullständig respons ska behandlingen fortsätta, förutsatt att produkten tolereras tillräckligt väl. I

fall av tumörprogression är behandlingen sannolikt inte framgångsrik och bör utvärderas.

DOSERINGSTABELL: ANTAL PALLADIA-TABLETTER VID EN DOS OM 3,25 MG/KG

KROPPSVIKT

Hundens

kroppsvikt

(kg)

Antal tabletter

10 mg

(blå)

15 mg

(orange)

50 mg

(röd)

5,0* ‚Äď 5,3

5,4 ‚Äď 6,9

7,0 ‚Äď 8,4

plus

8,5 ‚Äď 10,0

10,1 ‚Äď 11,5

plus

11,6 ‚Äď 13,0

plus

13,1 ‚Äď 14,6

14,7 ‚Äď 16,1

16,2 ‚Äď 17,6

plus

17,7 ‚Äď 19,2

plus

19,3 ‚Äď 20,7

plus

20,8 ‚Äď 23,0

plus

23,1 ‚Äď 26,9

plus

27,0 ‚Äď 29,9

plus

30,0 ‚Äď 32,3

32,4 ‚Äď 34,6

plus

34,7 ‚Äď 36,1

plus

36,2 ‚Äď 38,4

plus

38,5 ‚Äď 43,0

plus

43,1 ‚Äď 47,6

47,7 ‚Äď 49,9

plus

50,0 ‚Äď 51,5

plus

51,6 ‚Äď 53,8

plus

53,9 ‚Äď 58,4

plus

58,5 ‚Äď 63,0*

* Det antal tabletter som ska ges till hundar som väger under 5 kg eller över 63 kg ska beräknas på

basis av dosregimen 3,25 mg/kg.

Justering/reducering av dosen:

För hantering av biverkningarna kan dosen minskas till 2,75 mg/kg kroppsvikt eller ytterligare till

2,25 mg/kg kroppsvikt, givet varannan dag, eller också kan behandlingen utsättas under upp till två

veckor (se dosjusteringstabellen i avsnitt 4.5).

4.10

√Ėverdosering (symptom, akuta √•tg√§rder, motgift), om n√∂dv√§ndigt

Tecken på överdosering har setts i en toxicitetsstudie som utförts på friska, vuxna beagle-hundar som

fått behandling med toceranib i dosen 2 mg/kg, 4 mg/kg eller 6 mg/kg en gång varannan dag i

13 veckor i följd utan dosavbrott. Toceranib tolererades väl vid 2 mg/kg, medan biverkningar

noterades hos vissa hundar som fått 4 mg/kg. NOAEL (No Obsereved Adverse Effect Level) kunde

således inte fastställas.

Hundarna i den grupp som fick 6 mg/kg varannan dag hade flest biverkningar, bl.a. minskat födointag

och viktnedgång. Sporadisk, dosrelaterad hälta, stelhet, svaghet och värk i benen avklingade utan

behandling. Anemi, neutropeni och eosinopeni var dosrelaterade. Två hundar som fått 6 mg/kg fick

dödshjälp efter cirka 3 veckor på grund av behandlingsrelaterad klinisk toxicitet, som initierats av

minskat födointag och melaena och kulminerat i anorexi, viktnedgång och hematokezi.

De organ som huvudsakligen drabbades av toxicitet var magtarmkanalen, benmärgen, könskörtlarna

och muskuloskeletala systemet.

Vid biverkningar på grund av överdosering bör behandlingen avbrytas tills symtomen avklingat, och

därefter återupptas i den rekommenderade dosnivån. Se avsnitten 4.4, 4.5 och 4.9 för riktlinjer om

dosjustering.

4.11

Karenstid(er)

Ej relevant.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: cytostatiska/cytotoxiska medel ‚Äď andra proteinkinash√§mmare.

ATCvet-kod: QL01EX90

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Toceranib är en liten molekyl, en multikinashämmare som har både direkt anti-tumoral effekt och

angiogeneshämmande effekt. Toceranib hämmar selektivt tyrosinkinasaktiviteten hos flera olika

tyrosinkinasreceptorer, där vissa är delaktiga i tumörtillväxten, den patologiska angiogenesen och

metastasprogressionen vid cancer. Toceranib hämmade aktiviteten hos Flk-1/KDR-tyrosinkinas

(vaskulär endotelial tillväxtfaktorreceptor, VEGFR2), den trombocytrelaterade tillväxtfaktorreceptorn

(PDGFR) samt stamcellsfaktorreceptorn (c-kit) i både biokemiska och cellulära studier. Toceranib

utövar en antiproliferativ effekt på endotelialcellerna

in vitro

. Toceranib framkallar cellcykelstopp och

åtföljande apoptos i tumörcellinjerna, som uttrycker aktiverande mutationer i tyrosinkinasreceptorn c-

kit. Tillväxten av mastcellstumörer hos hund drivs ofta av en aktiverande mutation i c-kit.

Effekten och säkerheten hos Palladia orala tabletter vid behandling av mastcellstumörer har

utvärderats i en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind, multicenter, klinisk fältstudie av

151 hundar med Patniak grad II eller III, recidiverande, kutana mastcellstumörer med/utan involvering

av lokala lymkörtlar. Fältstudien bestod av en 6-veckors, dubbelblind, placebokontrollerad fas, följt av

en oblindad fas, där alla hundarna fick Palladia under i genomsnitt 144 dagar.

De hundar som fick Palladia visade signifikant större objektiv responsfrekvens (37,2 %), jämfört med

de hundar som fick placebo (7,9 %). Efter 6 veckors behandling noterades en komplett respons hos

8,1 % och delvis respons hos 29,1 % av hundarna som fick Palladia. En signifikant fördel sågs även

för Palladia, jämfört med placebo, i sekundärt effektmått, tid till tumörprogression (TTP). Median-

TTP f√∂r de Palladia-behandlade hundarna var 9‚Äď10 veckor och f√∂r de placebobehandlade hundarna

3 veckor.

De hundar som bar på en vild typ av c-kit och de som bar på muterat c-kit svarade signifikant bättre på

behandlingen än dem som fick placebo.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Med en toceranibkur om 3,25 mg/kg kroppsvikt, givet som oral tablett varannan dag i 2 veckor

(7 doser) rapporterades följande farmakokinetiska parametrar för toceranib i plasma hos friska beagle-

hundar: elimineringshalveringstid (t

) 17,2 ¬Ī 3,9 timmar, tid till maximal plasmakoncentration (T

cirka 6,2 ¬Ī 2,6 timmar, maximal plasmakoncentration (C

) cirka 108 ¬Ī 41 ng/ml, minimal

plasmakoncentration (C

) 18,7 ¬Ī 8,3 ng/ml samt yta under plasmakoncentration-tid-kurvan (AUC

0‚Äď

) 2 640 ¬Ī 940 ng¬∑h/ml.

Toceranib √§r kraftigt proteinbundet till 91‚Äď93 %. Toceranibs absoluta biotillg√§nglighet vid oral

dosering om 3,25 mg/kg har fastställts till 86 %.

Linjär farmakokinetik sågs oavsett administreringsväg vid doser upp till 5 mg/kg två gånger dagligen.

I en

in vitro

-studie metaboliserades toceranib primärt till N-oxidderivatet hos hundar och katter.

In

vivo

data avseende levermetabolism hos hundar saknas. Inga könsskillnader sågs i farmakokinetiken

in

vivo.

Efter oral administrering av toceranibfosfat utsöndras cirka 92 % av det administrerade

läkemedlet i avföringen och ytterligare 7 % i urinen.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Magnesiumstearat

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Krospovidon

Tabletthölje:

Palladia 10 mg tabletter:

makrogol, titandioxid (E171), laktosmonohydrat, triacetin, hypromellos, Indigokarmin

(E132).

Palladia 15 mg tabletter:

makrogol, titandioxid (E171), laktosmonohydrat, triacetin, hypromellos, para-orange (E110),

röd järnoxid (E172).

Palladia 50 mg tabletter:

makrogol, titandioxid (E171), laktosmonohydrat, triacetin, hypromellos, talk, röd järnoxid

(E172).

6.2

Viktiga inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Pappkartong innehållande fyra barnskyddande blisterförpackningar i aluminium-PVC, vardera

innehållande 5 filmdragerade tabletter.

Palladia filmdragerade tabletter finns i styrkorna 10 mg, 15 mg och 50 mg.

6.6

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter

användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODK√ĄNNANDE F√ĖR F√ĖRS√ĄLJNING

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

8.

NUMMER P√Ö GODK√ĄNNANDE F√ĖR F√ĖRS√ĄLJNING

EU/2/09/100/001 (10 mg tabletter)

EU/2/09/100/002 (15 mg tabletter)

EU/2/09/100/003 (50 mg tabletter)

9.

DATUM F√ĖR F√ĖRSTA GODK√ĄNNANDE/F√ĖRNYAT GODK√ĄNNANDE

Datum för första godkännandet: 23/09/2009

Datum för förnyat godkännande: 31/07/2014

10.

DATUM F√ĖR √ĖVERSYN AV PRODUKTRESUM√ČN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

F√ĖRBUD MOT F√ĖRS√ĄLJNING, TILLHANDAH√ÖLLANDE OCH/ELLER ANV√ĄNDNING

Ej relevant.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/V/C/150

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Palladia

Toceranib

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt den

dokumentation som lämnats in och hur den kommit fram till sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Dokumentet kan inte ersätta inte en personlig diskussion med en veterinär. Vill du veta mer

om sjukdomen eller behandlingen kan du kontakta din veterinär. Läs den vetenskapliga

diskussionen (ingår också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CVMP bygger sina

rekommendationer på.

Vad är Palladia?

Palladia innehåller toceranib, som tillhör en grupp läkemedel som används mot cancer. Det finns

som tabletter: 10 mg (blå), 15 mg (orange) och 50 mg (röda).

Vad används Palladia för?

Palladia används för att behandla hundar med mastcellstumörer (en typ av hudcancer). Det

används för svårartade tumörer (grad 2 eller 3) som har kommit tillbaka och som inte kan

opereras bort. Den vanliga dosen är 3,25 mg per kg kroppsvikt och antalet tabletter som ska ges

beräknas noggrant för varje enskild hund. Tabletterna ges varannan dag med eller utan föda. Hur

lång tid behandlingen ska pågå beror på hur hunden svarar på behandlingen.

Palladia

strana 2/3

Hur verkar Palladia?

Den aktiva substansen i Palladia, toceranib, är en receptortyrosinkinashämmare. Det innebär att

toceranib blockerar vissa särskilda enzymer som kallas tyrosinkinaser. Enzymerna finns i

mastcellstumörer och är inblandade i tillväxten och spridningen av cancerceller samt i tillväxten av

blodkärl i tumörerna. Genom att blockera dessa enzymer bidrar Palladia till att reglera onormal

celltillväxt och förhindrar vidareutveckling av denna typ av tumörer.

Hur har Palladias effekt undersökts?

Ett antal studier med Palladia har gjorts på laboratoriehundar eller på hundar som behandlas på

veterinärmottagningar eller djursjukhus.

Huvudstudien genomfördes i två faser på 151 hundar med mastcellstumörer. I den första fasen

(upp till sex veckor) jämfördes Palladia med placebo (overksam behandling). Om sjukdomen

förvärrades avbröts behandlingen med Palladia och hunden togs ur studien. Efter sex veckor (den

andra fasen) fortsatte studien på samtliga återstående hundar, som fick Palladia under i

genomsnitt ytterligare fyra och en halv månad.

Behandlingen startade med den rekommenderade dosen, men för några hundar minskades senare

denna dos eller behandlingen avbr√∂ts i n√•gra dagar. Huvudm√•tten p√• effekt var den ‚ÄĚobjektiva

responsen‚ÄĚ (veterin√§rens bed√∂mning av hur tum√∂ren f√∂r√§ndrade sig under behandlingen) och den

tid det tog till dess att tumören började förvärras.

Vilken nytta har Palladia visat vid studierna?

Hundar som behandlades med Palladia hade högre objektiva responsfrekvenser (37 procent) än

hundar som behandlades med placebo (8 procent) efter sex veckors behandling. Omkring

8 procent av hundarna som fick Palladia svarade fullständigt på behandlingen (tumören helt borta)

och omkring 29 procent av hundarna svarade delvis (tumörminskning). För Palladia-behandlade

hundar tog det också längre tid för tumören att förvärras (i genomsnitt 9

10 veckor) än hos dem

som fick placebo (i genomsnitt tre veckor).

Vilka är riskerna med Palladia?

De vanligaste biverkningarna är diarré och kräkningar, aptitnedsättning, letargi (brist på energi),

neutropeni (lågt antal vita blodkroppar), nedsatt rörelseförmåga (hälta) och viktminskning.

Biverkningarna är vanligen lindriga till måttliga och övergående. Hundarna ska genomgå

regelbunden veterinärkontroll med avseende på biverkningar (i början av behandlingen ska denna

göras minst en gång i veckan). I händelse av biverkningar kan veterinären besluta att sänka dosen

av Palladia eller avbryta behandlingen, endera tillfälligt eller permanent.

Palladia får inte ges till hundar som är yngre än två år eller väger mindre än 3 kg. Det får inte ges

till dräktiga eller digivande tikar eller till hundar som är avsedda att användas för avel. Det ska inte

ges till hundar som kan vara överkänsliga (allergiska) mot toceranib eller något annat

innehållsämne. Det får inte ges till hundar som har blödningar från mage eller tarm. Förteckningen

över samtliga biverkningar eller försiktighetsåtgärder finns i bipacksedeln.

Palladia

strana 3/3

Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i

kontakt med djuret vidta?

Tabletterna ska ges hela och inte delas, brytas eller malas. Om brutna tabletter, uppkastningar,

urin eller avföring från behandlade hundar kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart

med rikligt med vatten. Barn ska inte vara i nära kontakt med läkemedlet eller med avföring eller

uppkastningar från hundar som behandlas. Om Palladia tas oavsiktligt, uppsök genast läkare och

visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren. Mer information finns i bipacksedeln.

Varför har Palladia godkänts?

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att fördelarna med Palladia är större än

riskerna vid behandling av hundar med återkommande och kutana (i huden), ej opererbara

mastcellstumörer av grad 2 (medelmåttig grad) eller av grad 3 (hög grad). Kommittén

rekommenderade att Palladia skulle godkännas för försäljning. Nytta/riskförhållandet behandlas i

modul 6 i detta EPAR.

Mer information om Palladia:

Den 23.09.2009 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Palladia

som gäller i hela Europeiska unionen. Information om förskrivning av produkten finns på

etiketten/ytterförpackningen.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 06.2013.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen