Ofev

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-09-2021

Aktiva substanser:
nintedanib
Tillgänglig från:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC-kod:
L01XE
INN (International namn):
nintedanib
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Idiopatisk lungfibros
Terapeutiska indikationer:
Ofev är indicerat hos vuxna för behandling av Idiopatisk lungfibros (IPF).
Produktsammanfattning:
Revision: 20
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003821
Tillstånd datum:
2015-01-14
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003821

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - danska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - franska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - polska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - finska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

28-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - norska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

02-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

02-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

02-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

02-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

28-07-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Ofev 100 mg mjuka kapslar

nintedanib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ofev är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ofev

Hur du tar Ofev

Eventuella biverkningar

Hur Ofev ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ofev är och vad det används för

Ofev innehåller den aktiva substansen nintedanib, ett läkemedel som tillhör gruppen så kallade

tyrosinkinashämmare, och används för att behandla idiopatisk lungfibros (IPF), andra kroniska

fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar (ILD-sjukdomar) som förvärras (med progressivt

sjukdomsförlopp) och systemisk skleros-associerad interstitiell lungsjukdom (SSc-ILD) hos vuxna.

Idiopatisk lungfribros (IPF)

IPF är en sjukdom där vävnaden i lungorna successivt blir förtjockad, stel och ärrad. Ärrbildningen

leder till en minskad förmåga att överföra syre från lungorna till blodet, och det blir svårt att ta djupa

andetag. Ofev bromsar den tilltagande ärrbildningen och stelheten hos lungorna.

Andra kroniska fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar (ILD-sjukdomar) med progressivt

sjukdomsförlopp

Förutom IPF finns det andra sjukdomar som innebär att vävnaden i lungorna med tiden blir förtjockad,

stel och ärrad (lungfibros) och fortsätter att förvärras (progressivt sjukdomsförlopp). Exempel på dessa

sjukdomar är hypersensitivitetspneumonit, autoimmuna ILD-sjukdomar (t.ex. ILD vid reumatoid

artrit), idiopatisk icke-specifik interstitiell pneumoni, oklassificerbar idiopatisk interstitiell pneumoni

och andra ILD-sjukdomar. Ofev bromsar den tilltagande ärrbildningen och stelheten hos lungorna.

Systemisk skleros-associerad interstitiell lungsjukdom (SSc-ILD)

Systemisk skleros (SSc), även kallad sklerodermi, är en sällsynt kronisk autoimmun sjukdom som

drabbar bindväv i många delar av kroppen. SSc orsakar fibros (ärrbildning och stelhet) i huden och

andra inre organ såsom lungorna. När lungorna drabbas av fibros kallas det interstitiell lungsjukdom

(ILD) och därmed kallas sjukdomen SSc-ILD. Fibros i lungorna minskar förmågan att överföra syre

till blodet och andningskapaciteten minskar. Ofev bromsar den tilltagande ärrbildningen och stelheten

hos lungorna.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ofev

Ta inte Ofev

om du är gravid,

om du är allergisk mot nintedanib, jordnötter eller soja eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ofev

om du har eller har haft leverproblem,

om du har eller har haft problem med njurarna, eller om en ökad mängd protein har påvisats i

din urin (proteinuri),

om du har eller har haft blödningsproblem,

om du tar blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin, fenprokumon eller heparin) för att

förhindra blodproppar,

om du tar pirfenidon eftersom detta kan öka risken för diarré, illamående, kräkningar och

leverproblem,

om du har eller har haft problem med hjärtat (t.ex. hjärtinfarkt),

om du nyligen har opererats. Nintedanib kan påverka sårläkningen. Därför brukar ett uppehåll i

behandlingen med Ofev göras inför en operation. Din läkare kommer att avgöra när du kan

återuppta behandlingen med detta läkemedel.

om du har högt blodtryck,

om du har onormalt högt blodtryck i lungornas blodkärl (lunghypertoni),

om du har eller har haft en aneurysm (förstoring och försvagning av en kärlvägg) eller en

bristning i en kärlvägg.

Utifrån vad du talat om för din läkare kan det hända att han/hon tar blodprover, till exempel för att

kontrollera din leverfunktion. Läkaren diskuterar resultaten från proverna med dig och avgör om du

kan få Ofev.

När du tar läkemedlet ska du genast tala om för din läkare om:

du får diarré. Det är viktigt att behandla diarré så fort som möjligt (se avsnitt 4);

om du kräks eller mår illa;

om har oförklarade symtom såsom gulnande hud eller ögonvitor (gulsot), mörk eller brun

(tefärgad) urin, högersidig smärta i övre delen av magen (buken), ökad benägenhet för blödning

eller blåmärken eller trötthetskänsla. Detta kan vara tecken på allvarliga leverproblem;

om du får svår smärta i magtrakten, feber, frossa, illamående, kräkningar, hård bukvägg eller

uppkördhetskänsla, eftersom detta kan vara symtom på ett hål i tarmväggen (”gastrointestinal

perforation”). Tala även om för läkaren om du tidigare har haft magsår eller divertikulär

sjukdom eller om du samtidigt behandlas med antiinflammatoriska läkemedel (av typen

NSAID-preparat som vanligen används för att behandla smärta och svullnad) eller

kortikosteroider (som vanligen används mot inflammation och allergier), eftersom detta kan öka

denna risk;

om du har en kombination av svår smärta eller kramp i magen, rött blod i avföringen eller

diarré, eftersom dessa kan vara symtom på tarminflammation som en följd av otillräcklig

blodtillförsel;

om du får smärta, svullnad, rodnad, värmekänsla i en arm eller ett ben, eftersom det kan vara

symtom på en blodpropp i en ven (en typ av blodkärl);

om du får tryckkänsla eller smärta i bröstet, särskilt på vänster sida, smärta i halsen, käken,

axeln eller armen, snabb hjärtrytm, andnöd, illamående, kräkningar, eftersom det kan vara

symtom på en hjärtinfarkt;

om du får en större blödning;

om du får blåmärken, blödningar, feber, känner dig trött och förvirrad. Detta kan vara tecken på

en skada på blodkärlen som kallas trombotisk mikroangiopati (TMA).

Barn och ungdomar

Ofev ska inte tas av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Ofev

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Ofev kan påverka, eller påverkas av, vissa andra läkemedel. Följande läkemedel är exempel på

läkemedel som kan öka nivåerna av nintedanib i blodet och därmed öka risken för biverkningar (se

avsnitt 4):

ett läkemedel mot svampinfektioner (ketokonazol)

ett läkemedel mot bakterieinfektioner (erytromycin)

ett läkemedel som påverkar ditt immunsystem (ciklosporin)

Följande läkemedel är exempel på läkemedel som kan sänka nivåerna av nintedanib i blodet och

därmed leda till att Ofev får sämre effekt:

ett antibiotikum mot tuberkulos (rifampicin)

läkemedel mot krampanfall (karbamazepin, fenytoin)

ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel mot lätt nedstämdhet (johannesört)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Använd inte detta läkemedel under graviditet, eftersom det kan skada ditt ofödda barn och orsaka

fosterskador.

Du måste göra ett graviditetstest för att försäkra dig om att du inte är gravid innan du påbörjar

behandling med Ofev. Tala med läkaren.

Preventivmetod

Kvinnor som kan bli gravida måste använda en mycket effektiv preventivmetod för att förhindra

graviditet när de börjar ta Ofev, medan de tar Ofev och i åtminstone 3 månader efter

behandlingens slut.

Du bör rådgöra med din läkare om vilka preventivmetoder som passar dig bäst.

Kräkning och/eller diarré eller andra mag-tarmbesvär kan påverka upptaget av hormonella

preventivmedel som tas via munnen, t.ex. p-piller, och kan minska deras effekt. Om du upplever

detta ska du därför tala med läkaren för att diskutera en alternativ, mer lämplig preventivmetod.

Tala omedelbart om för läkare eller apotekspersonal om du blir gravid eller tror att du kan vara

gravid under behandlingen med Ofev.

Amning

Du ska inte amma under behandlingen med Ofev, eftersom det kan finnas risk för skador för det

ammade barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Ofev kan ha en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du ska inte köra

bil eller använda maskiner om du känner dig sjuk.

Ofev innehåller sojalecitin

Om du är allergisk mot soja eller jordnötter ska du inte ta detta läkemedel (se avsnitt 2).

3.

Hur du tar Ofev

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en kapsel med 100 mg två gånger om dagen (totalt 200 mg per dag). Ta

kapslarna två gånger dagligen med cirka 12 timmars mellanrum, vid ungefär samma tid varje dag, till

exempel en kapsel på morgonen och en kapsel på kvällen. På så sätt är du säker på att hela tiden ha en

jämn mängd nintedanib i blodet. Svälj kapslarna hela med vatten. Du får inte tugga dem. Ta helst

kapslarna tillsammans med mat, det vill säga under eller omedelbart före eller efter en måltid. Kapseln

får inte öppnas eller krossas (se avsnitt 5).

Ta inte mer än den rekommenderade dosen på två Ofev 100 mg mjuka kapslar per dag.

Om du inte tål den rekommenderade dosen på två kapslar med Ofev 100 mg per dag (se eventuella

biverkningar i avsnitt 4) kan det hända att din läkare säger till dig att sluta ta läkemedlet. Minska inte

dosen och avbryt inte behandlingen själv utan att först rådgöra med din läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Ofev

Kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart.

Om du har glömt att ta Ofev

Ta inte två kapslar samtidigt om du har glömt att ta din förra dos. Ta nästa dos 100 mg Ofev som

planerat vid nästa ordinarie tidpunkt som läkaren eller apotekspersonalen har rekommenderat.

Om du slutar att ta Ofev

Sluta inte att ta Ofev utan att först rådgöra med din läkare. Det är viktigt att du tar detta läkemedel

varje dag, så länge som din läkare ordinerar det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Du måste vara särskilt uppmärksam om du får följande biverkningar under behandlingen med Ofev:

Diarré (mycket vanlig, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Diarré kan leda till vätskebrist: att kroppen förlorar vätska och viktiga salter (elektrolyter, såsom

natrium eller kalium).Vid första tecken på diarré ska du dricka mycket vätska och omedelbart kontakta

din läkare. Påbörja lämplig behandling mot diarré, t.ex. med loperamid, så snart som möjligt.

Följande andra biverkningar observerades under behandling med detta läkemedel.

Om du får biverkningar, tala med läkare.

Idiopatisk lungfibros (IPF)

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Illamående

Smärta i buken

Onormala leverprover

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Kräkningar

Aptitförlust

Viktminskning

Blödning

Utslag

Huvudvärk

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Pankreatit

Inflammation i tjocktarmen

Allvarliga leverproblem

Lågt antal blodplättar (trombocytopeni)

Högt blodtryck (hypertoni)

Gulsot, det vill säga gulfärgning av hud och ögonvitor på grund av höga halter av bilirubin

Klåda

Hjärtinfarkt

Håravfall (alopeci)

Ökad mängd protein i din urin (proteinuri)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Njursvikt

En förstoring och försvagning av en kärlvägg eller en bristning i en kärlvägg (aneurysmer och

arteriella dissektioner).

Andra kroniska fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar (ILD-sjukdomar) med en progressiv

fenotyp

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Illamående

Kräkningar

Aptitlöshet

Smärta i buken

Onormala leverprover

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Viktminskning

Högt blodtryck (hypertoni)

Blödning

Allvarliga leverproblem

Utslag

Huvudvärk

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Pankreatit

Inflammation i tjocktarmen

Lågt antal blodplättar (trombocytopeni)

Gulsot, det vill säga gulfärgning av hud och ögonvitor på grund av höga halter av bilirubin

Klåda

Hjärtinfarkt

Håravfall (alopeci)

Ökad mängd protein i din urin (proteinuri)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Njursvikt

En förstoring och försvagning av en kärlvägg eller en bristning i en kärlvägg (aneurysmer och

arteriella dissektioner).

Systemisk skleros-associerad interstitiell lungsjukdom (SSc-ILD)

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Illamående

Kräkningar

Smärta i buken

Onormala leverprover

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Blödning

Högt blodtryck (hypertoni)

Aptitförlust

Viktminskning

Huvudvärk

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Inflammation i tjocktarmen

Allvarliga leverproblem

Njursvikt

Lågt antal blodplättar (trombocytopeni)

Utslag

Klåda

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Hjärtinfarkt

Pankreatit

Gulsot, det vill säga gulfärgning av hud och ögonvitor på grund av höga halter av bilirubin

En förstoring och försvagning av en kärlvägg eller en bristning i en kärlvägg (aneurysmer och

arteriella dissektioner)

Håravfall (alopeci)

Ökad mängd protein i din urin (proteinuri)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet

5.

Hur Ofev ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Använd inte detta läkemedel om du märker att blistern som innehåller kapslarna är öppnad eller att en

kapsel är trasig.

Om du kommer i kontakt med innehållet i kapseln ska du omedelbart tvätta händerna med rikligt med

vatten (se avsnitt 3).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nintedanib. Varje kapsel innehåller 100 mg nintedanib (som esilat).

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll:

Medellångkedjiga triglycerider, hårt fett, sojalecitin (E322) (se avsnitt 2)

Kapselhölje:

Gelatin, glycerol (85 %), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid

(E172)

Tryckfärg:

Shellackglasyr, svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ofev 100 mg kapslar är persikofärgade, ogenomskinliga, avlånga mjuka gelatinkapslar med

Boehringer Ingelheims företagssymbol och ”100” tryckt i svart på ena sidan.

Det finns två olika förpackningsstorlekar av Ofev 100 mg:

30 x 1 mjuka kapslar i perforerade endosblister av aluminium/aluminium

60 x 1 mjuka kapslar i perforerade endosblister av aluminium/aluminium

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Tillverkare

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Boehringer Ingelheim France

100-104 Avenue de France

75013 Paris

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 5 2595942

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom (Northern Ireland)

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ofev 100 mg kapslar, mjuka

Ofev 150 mg kapslar, mjuka

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ofev 100 mg kapslar, mjuka

En mjuk kapsel innehåller 100 mg nintedanib (som esilat)

Hjälpämne med känd effekt

Varje 100 mg mjuk kapsel innehåller 1,2 mg sojalecitin.

Ofev 150 mg kapslar, mjuka

En mjuk kapsel innehåller 150 mg nintedanib (som esilat)

Hjälpämne med känd effekt

Varje 150 mg mjuk kapsel innehåller 1,8 mg sojalecitin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, mjuk (kapsel)

Ofev 100 mg kapslar, mjuka

Ofev 100 mg mjuka kapslar är persikofärgade, ogenomskinliga, avlånga mjuka gelatinkapslar med

Boehringer Ingelheims företagssymbol och ”100” tryckt i svart på ena sidan.

Ofev 150 mg kapslar, mjuka

Ofev 150 mg mjuka kapslar är bruna, ogenomskinliga, avlånga mjuka gelatinkapslar med Boehringer

Ingelheims företagssymbol och ”150” tryckt i svart på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Ofev är avsett för vuxna för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF).

Ofev är också avsett för vuxna för behandling av andra kroniska fibrotiserande interstitiella

lungsjukdomar (ILD-sjukdomar) med en progressiv fenotyp (se avsnitt 5.1).

Ofev är avsett för vuxna för behandling av systemisk skleros-associerad interstitiell lungsjukdom

(SSc-ILD).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska sättas in av läkare med erfarenhet av behandling av sjukdomar för vilka Ofev är

godkänd.

Dosering

Rekommenderad dos är 150 mg nintedanib två gånger dagligen administrerat med cirka 12 timmars

mellanrum.

Dosen 100 mg två gånger dagligen rekommenderas enbart för patienter som inte tolererar dosen

150 mg två gånger dagligen.

Vid missad dos ska administreringen återupptas i rekommenderad dos vid nästa schemalagda tidpunkt.

Vid missad dos ska patienten inte ta någon extra dos. Den rekommenderade maximala dagliga dosen

på 300 mg ska inte överskridas.

Dosjusteringar

Utöver symtomatisk behandling i tillämpliga fall, kan biverkningarna av Ofev (se avsnitt 4.4 och 4.8)

hanteras genom dosreduktion och tillfällig utsättning tills de specifika biverkningarna har klingat av

till en nivå som gör det möjligt att fortsätta behandlingen. Ofevbehandlingen kan återupptas med full

dos (150 mg två gånger dagligen) eller med lägre dos (100 mg två gånger dagligen). Om patienten inte

tolererar 100 mg två gånger dagligen ska behandlingen med Ofev sättas ut.

Om diarré, illamående och/eller kräkningar kvarstår trots lämplig stödjande vård (inklusive

antiemetisk behandling) kan dosreduktion eller utsättning av behandling vara nödvändig.

Behandlingen kan återupptas med en lägre dos (100 mg två gånger dagligen) eller med full dos

(150 mg två gånger dagligen). Vid ihållande svår diarré, illamående och/eller kräkningar trots

symtomatisk behandling ska behandlingen med Ofev avslutas (se avsnitt 4.4).

Om behandlingen avbrutits på grund av förhöjt aspartataminotransferas (ASAT) eller

alaninaminotransferas (ALAT) >3 x övre normalgränsen (ULN) kan behandling med Ofev återinsättas

när transaminaserna har återgått till utgångsvärdena, med reducerad dos (100 mg två gånger dagligen),

som sedan kan ökas till full dos (150 mg två gånger dagligen) (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Särskilda populationer

Äldre patienter (≥ 65 år)

Inga generella skillnader i säkerhet och effekt observerades för äldre patienter. Det behövs ingen

dosjustering på förhand baserat på patientens ålder. Patienter 75 år eller äldre kan i högre grad behöva

dosreduktion för att klara av biverkningar (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Det behövs ingen justering av startdosen för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion.

Säkerhet, effekt och farmakokinetik för nintedanib har inte studerats hos patienter med kraftigt nedsatt

njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min).

Nedsatt leverfunktion

Den rekommenderade dosen till patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child Pugh A) är Ofev

100 mg taget två gånger dagligen med cirka 12 timmars mellanrum. Hos patienter med lätt nedsatt

leverfunktion (Child Pugh A) bör uppehåll eller avslutande av behandlingen övervägas för att hantera

biverkningar. Säkerhet och effekt för nintedanib har inte undersökts hos patienter med nedsatt

leverfunktion klassificerad som Child Pugh B och C. Behandling med Ofev rekommenderas inte till

patienter med måttligt eller kraftigt nedsatt leverfunktion (Child Pugh B respektive C, se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Ofev för barn i åldern 0 till 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Ofev kapslar ska tas oralt. Kapslarna ska tas tillsammans med mat, sväljas hela med vatten och får inte

tuggas. Kapseln ska inte öppnas eller krossas (se avsnitt 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Graviditet (se avsnitt 4.6)

Överkänslighet mot nintedanib, jordnötter eller soja eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Magtarmkanalen

Diarré

I de kliniska studierna (se avsnitt 5.1) var diarré den vanligaste gastrointestinala biverkningen som

rapporterades (se avsnitt 4.8). Hos de flesta patienter hade biverkningen lindrig till måttlig intensitet

och uppträdde inom de första 3 månaderna av behandlingen

Allvarliga fall av diarré som resulterat i vätskebrist och elektrolytrubbningar har rapporterats efter att

produkten introducerats på marknaden. Patienterna bör behandlas vid första tecken, med adekvat

hydrering och läkemedel mot diarré, t.ex. loperamid, och kan behöva dosreduktion eller uppehåll i

behandlingen. Behandlingen med Ofev kan återupptas med reducerad dos (100 mg två gånger

dagligen) eller med full dos (150 mg två gånger dagligen). Vid bestående svår diarré trots symtomatisk

behandling ska behandlingen med Ofev sättas ut.

Illamående och kräkningar

Illamående och kräkningar var ofta rapporterade gastrointestinala biverkningar (se avsnitt 4.8). Hos de

flesta patienter med illamående och kräkningar hade biverkningen lindrig till måttlig intensitet. I

kliniska studier ledde illamående till utsättning av Ofev hos upp till 2,1 % av patienterna och

kräkningar ledde till utsättning av Ofev hos upp till 1,4 % av patienterna.

Om symtomen kvarstår trots lämplig understödjande behandling (inklusive behandling med

antiemetika) kan det krävas dosreduktion eller behandlingsavbrott. Behandlingen kan återupptas med

reducerad dos (100 mg två gånger dagligen) eller med full dos (150 mg två gånger dagligen). Vid

ihållande svåra symtom ska behandlingen med Ofev sättas ut.

Leverfunktion

Säkerhet och effekt för Ofev har inte studerats hos patienter med måttligt eller kraftigt nedsatt

leverfunktion (Child Pugh B respektive C). Därför rekommenderas inte behandling med Ofev till

dessa patienter (se avsnitt 4.2). Baserat på ökad exponering kan risken för biverkningar bli förhöjd hos

patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child Pugh A). Patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child

Pugh A) skall behandlas med en lägre dos Ofev (se avsnitten 4.2 och 5.2).

Fall av läkemedelsinducerad leverskada har observerats vid behandling med nintedanib, inklusive

allvarlig leverskada med dödlig utgång. Majoriteten av fallen med leverpåverkan uppstår inom de

första tre månadernas behandling. Nivåerna av levertransaminaser och bilirubin bör därför undersökas

innan behandling med Ofev påbörjas och under den första månaden av behandling med Ofev.

Patienter bör sedan övervakas med regelbundna mellanrum under de efterföljande två månadernas

behandling och periodvis därefter (t.ex. vid varje patientbesök) eller när detta är kliniskt motiverat.

Stegringar av leverenzymer (ALAT, ASAT, alkaliskt fosfatas (ALP) i blodet, gamma-

glutamyltransferas [GGT], se avsnitt 4.8) och bilirubin var i allmänhet reversibla efter dossänkning

eller behandlingsavbrott i huvuddelen av fallen. Om transaminasstegringar (av ASAT eller

ALAT) > 3x ULN uppmäts, rekommenderas dosreduktion eller avbrott i behandlingen med Ofev och

noggrann uppföljning av patienten. När transaminaserna har återgått till utgångsvärdena, kan

behandling med Ofev åter sättas in i full dos (150 mg två gånger dagligen) eller i reducerad dos

(100 mg två gånger dagligen) som därefter kan ökas till full dos (se avsnitt 4.2). Om några förhöjda

levervärden är förenade med kliniska tecken eller symtom på leverskada, t.ex. ikterus, ska

behandlingen med Ofev sättas ut permanent. Alternativa orsaker till leverenzymstegringarna bör

undersökas.

Patienter med låg kroppsvikt (< 65 kg), asiatiska och kvinnliga patienter har en högre risk för förhöjda

leverenzymer. Nintedanibexponeringen ökade linjärt med patientålder, vilket också kan leda till en

högre risk att utveckla förhöjda leverenzymer (se avsnitt 5.2). Noggrann monitorering rekommenderas

för patienter med dessa riskfaktorer.

Njurfunktion

Fall av nedsatt njurfunktion/njursvikt, även med dödlig utgång, har rapporterats vid användning av

nintedanib (se avsnitt 4.8).

Patienter ska monitoreras under behandling med nintedanib, med särskild uppmärksamhet på patienter

med riskfaktorer för nedsatt njurfunktion/njursvikt. I händelse av nedsatt njurfunktion/njursvikt ska

justering av behandling övervägas (se dosjusteringar under avsnitt 4.2 ).

Blödning

Hämning av receptorn för vascular endothelial growth factor (VEGFR) kan vara förenad med en ökad

risk för blödning.

Patienter med känd blödningsrisk, inklusive patienter med ärftlig benägenhet för blödning eller

patienter som stod på full dos av antikoagulantia, ingick inte i de kliniska studierna. Icke-allvarliga

och allvarliga blödningshändelser, varav vissa var dödliga, har rapporterats efter att produkten

introducerats på marknaden (inkluderande patienter med eller utan behandling med blodförtunnande

medel eller andra läkemedel som kan orsaka blödning). Därför ska dessa patienter endast behandlas

med Ofev om den förväntade nyttan uppväger den potentiella risken.

Arteriella tromboemboliska händelser

Patienter som nyligen hade haft hjärtinfarkt eller stroke exkluderades från de kliniska studierna. I de

kliniska studierna rapporterades arteriella tromboemboliska händelser mindre ofta (Ofev 2,5 % jämfört

med placebo 0,7 % i INPULSIS; Ofev 0,9 % jämfört med placebo 0,9 % i INBUILD; Ofev 0,7 %

jämfört med placebo 0,7 % i SENSCIS) I INPULSIS-studierna var det en större andel av patienterna

som fick hjärtinfarkt i Ofev-gruppen (1,6 %) jämfört med placebogruppen (0,5 %) även om

biverkningarna som återspeglade ischemisk hjärtsjukdom var balanserade mellan Ofev- och

placebogrupperna. I INBUILD-studien observerades hjärtinfarkt med låg frekvens: Ofev 0,9 %

jämfört med placebo 0,9 %. I SENSCIS-studien observerades hjärtinfarkt med låg frekvens i

placebogruppen (0,7 %) och observerades inte i Ofev-gruppen. Iaktta försiktighet vid behandling av

patienter med en förhöjd kardiovaskulär risk, inklusive känd kranskärlssjukdom. Behandlingsuppehåll

bör övervägas hos patienter som utvecklar tecken eller symtom på akut myokardischemi.

Aneurysmer och arteriella dissektioner

Användningen av VEGF-hämmare till patienter med eller utan hypertoni kan främja bildningen av

aneurysmer och/eller arteriella dissektioner. Denna risk ska noga övervägas innan Ofev sätts in hos

patienter med riskfaktorer såsom hypertoni eller tidigare aneurysm.

Venös tromboembolism

I de kliniska studierna observerades ingen förhöjd risk för venös tromboembolism hos

nintedanib-behandlade patienter. På grund av verkningsmekanismen för nintedanib kan patienterna ha

en ökad risk för tromboemboliska händelser.

Gastrointestinala perforationer och ischemisk kolit

I de kliniska studierna var frekvensen av patienter med perforation upp till 0,3 % i båda

behandlingsgrupperna. På grund av verkningsmekanismen för nintedanib kan patienterna ha en ökad

risk för gastrointestinala perforationer. Fall av gastrointestinal perforation och fall av ischemisk kolit,

varav vissa var dödliga, har rapporterats efter att produkten introducerats på marknaden. Särskild

försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter som tidigare genomgått bukkirurgi, haft magsår,

divertikulär sjukdom eller som samtidigt får kortikosteroider eller NSAID-preparat. Ofev bör sättas in

som tidigast 4 veckor efter en bukoperation. Behandlingen med Ofev ska sättas ut permanent hos

patienter som utvecklar gastrointestinal perforation eller ischemisk kolit. I undantagsfall kan Ofev

återinsättas efter att den ischemiska koliten försvunnit helt och efter noggrann bedömning av

patientens tillstånd och andra riskfaktorer.

Nefrotisk proteinuri och trombotisk mikroangiopati

Mycket få fall av nefrotisk proteinuri med eller utan nedsatt njurfunktion har rapporterats efter att

produkten introducerats på marknaden. I enskilda fall överensstämde histologiska fynd med

glomerulär mikroangiopati med eller utan renala tromboser. Reversering av symtomen har observerats

efter utsättning av Ofev, i vissa fall med kvarstående proteinuri.

Behandlingsavbrott ska övervägas hos patienter som utvecklar tecken eller symtom på nefrotiskt

syndrom. VEGF-hämmare har associerats med trombotisk mikroangiopati (TMA), inklusive mycket få

fallrapporter för nintedanib. Om laboratorie- eller kliniska fynd förknippade med TMA uppkommer

hos en patient som får nintedanib ska behandlingen med nintedanib sättas ut och en noggrann

bedömning av TMA genomföras.

Hypertoni

Administrering av Ofev kan höja blodtrycket. Det systemiska blodtrycket ska mätas regelbundet och

när detta är kliniskt indicerat.

Lunghypertoni

Data om användning av Ofev hos patienter med lunghypertoni är begränsade.

Patienter med signifikant lunghypertoni (hjärtindex ≤ 2 l/min/m², eller parenteral

epoprostenol/treprostinil, eller signifikant högerkammarsvikt) exkluderades från INBUILD- och

SENSCIS-studierna.

Ofev ska inte användas hos patienter med svår lunghypertoni. Noggrann övervakning av patienter med

mild till måttlig lunghypertoni rekommenderas.

Sårläkningskomplikationer

Ingen ökad frekvens av försämrad sårläkning observerades i de kliniska studierna. Baserat på

verkningsmekanismen kan nintedanib eventuellt försämra sårläkning. Inga särskilda studier som

undersöker effekten av nintedanib på sårläkning har utförts. Behandling med Ofev bör därför endast

påbörjas eller – i händelse av ett perioperativt uppehåll – återupptas baserat på en klinisk bedömning

av adekvat sårläkning.

Samtidig behandling med pirfenidon

Samtidig behandling med nintedanib och pirfenidon tillägnades en farmakokinetisk studie av patienter

med IPF. Baserat på dessa resultat finns inga belägg för någon relevant farmakokinetisk

läkemedelsinteraktion mellan nintedanib och pirfenidon vid samtidig användning (se avsnitt 5.2). Med

tanke på de likartade säkerhetsprofilerna för de båda läkemedlen kan additiva biverkningar förväntas,

inklusive gastrointestinala biverkningar och leverbiverkningar. Nytta-riskbalansen för samtidig

behandling med pirfenidon har inte fastställts.

Inverkan på QT-intervallet

Inga tecken på förlängd QT-tid kunde observeras för nintedanib vid den kliniska prövningen

(avsnitt 5.1). Eftersom det är känt att andra tyrosinkinashämmare påverkar QT-intervallet, bör man

vara försiktig vid administrering av nintedanib till patienter som kan utveckla en förlängd QT-tid.

Allergisk reaktion

Det är känt att sojaprodukter i föda kan orsaka allergiska reaktioner inklusive svår anafylaxi hos

personer med sojaallergi. Patienter med känd allergi mot jordnötsprotein löper en förhöjd risk för

svåra reaktioner mot sojapreparat.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

P-glykoprotein (P-gp)

Nintedanib är ett substrat för P-gp (se avsnitt 5.2). Samtidig behandling med den potenta

P-gp-hämmaren ketokonazol ökade exponeringen för nintedanib 1,61 gånger baserat på AUC

respektive 1,83 gånger baserat på C

i en särskild studie av interaktioner med andra läkemedel. I en

studie av läkemedelsinteraktioner med den potenta P-gp-induceraren rifampicin minskade

exponeringen för nintedanib till 50,3 % baserat på AUC respektive till 60,3 % baserat på C

samtidig administrering med rifampicin jämfört med administrering av enbart nintedanib. Om potenta

P-gp-hämmare (t.ex. ketokonazol, erytromycin eller cyklosporin) administreras samtidigt med Ofev

kan de öka exponeringen för nintedanib. I så fall bör patienternas tolerabilitet för nintedanib följas upp

noggrant. Hanteringen av biverkningar kan kräva uppehåll, dosreduktion eller utsättning av

behandlingen med Ofev (se avsnitt 4.2).

Potenta P-gp-inducerare (t.ex. rifampicin, karbamazepin, fenytoin och johannesört) kan minska

exponeringen för nintedanib. Val av annat samtidigt läkemedel, med ingen eller minimal potential som

P-gp-inducerare bör övervägas.

Cytokrom (CYP)-enzymer

Endast en mindre del av metaboliseringen av nintedanib utgjordes av CYP-reaktionsvägar. Nintedanib

och dess metaboliter, den fria syramolekylen BIBF 1202 och dess glukuronid BIBF 1202-glukuronid,

varken hämmade eller inducerade CYP-enzymer i prekliniska studier (se avsnitt 5.2). Sannolikheten

för läkemedelsinteraktioner med nintedanib baserade på CYP-metabolisering anses därför vara låg.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Samtidig administrering av nintedanib och orala hormonella preventivmedel påverkade inte

farmakokinetiken för orala hormonella preventivmedel i någon relevant utsträckning (se avsnitt 5.2).

Samtidig administrering av nintedanib och bosentan påverkade inte farmakokinetiken för nintedanib

(se avsnitt 5.2).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/Preventivmedel

Nintedanib kan orsaka fosterskador hos människa (se avsnitt 5.3). Fertila kvinnor ska rekommenderas

att undvika att bli gravida under tiden de behandlas med Ofev och att använda mycket effektiva

preventivmetoder vid behandlingsstart, under behandlingen och i minst 3 månader efter den sista

dosen av Ofev. Nintedanib har inte någon relevant påverkan på plasmaexponeringen av etinylöstradiol

och levonorgestrel (se avsnitt 5.2). Effekten av orala hormonella preventivmedel kan minska vid

kräkning och/eller diarré eller andra tillstånd då absorptionen kan vara påverkad. Kvinnor som tar

orala hormonella preventivmedel och upplever dessa tillstånd ska rådas att använda en alternativ

mycket effektiv preventivmetod.

Graviditet

Det finns ingen information från användningen av Ofev i gravida kvinnor, men prekliniska djurstudier

har visat reproduktionstoxikologiska effekter för den aktiva substansen (se avsnitt 5.3). Eftersom

nintedanib kan orsaka fosterskador även hos människor, får det inte användas under graviditet (se

avsnitt 4.3) och graviditetstest måste göras före behandling med Ofev och under behandling efter

behov.

Kvinnliga patienter bör uppmanas att kontakta läkare eller apotekspersonal om de blir gravida under

behandlingen med Ofev.

Om patienten blir gravid under behandling med Ofev, måste behandlingen avbrytas och hon ska

upplysas om den potentiella risken för fostret.

Amning

Det finns ingen information om huruvida nintedanib och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk.

Prekliniska studier har visat att små mängder av nintedanib och dess metaboliter (≤ 0,5 % av den

administrerade dosen) utsöndrades i mjölk hos digivande råttor. En risk för det nyfödda

barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Amning ska avbrytas under behandling med Ofev.

Fertilitet

Baserat på prekliniska undersökningar finns det inga belägg för någon nedsättning av manlig fertilitet

(se avsnitt 5.3). Från subkroniska och kroniska toxicitetsstudier finns det inga tecken på att den

honliga fertiliteten hos råttor försämras vid en systemisk exponeringsnivå jämförbar med den vid den

maximala rekommenderade humana dosen (MRHD) på 150 mg två gånger dagligen (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ofev har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienterna bör

rekommenderas att vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner under behandlingen

med Ofev.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska prövningar och efter att produkten introducerats på marknaden var de vanligaste

rapporterade biverkningarna förenade med användning av nintedanib; diarré, illamående och

kräkningar, buksmärta, minskad aptit, viktminskning och förhöjda leverenzymer.

För hantering av utvalda biverkningar, se avsnitt 4.4.

Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Tabell 1 nedan sammanfattar biverkningarna ordnade efter organsystemklass enligt MedDRA och

enligt följande konvention om frekvenskategori:

mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Tabell 1:

Sammanfattning av biverkningar ordnade efter frekvenskategori

Frekvens

Organsystemklass

rekommenderad term

Idiopatisk

lungfibros

Andra kroniska

fibrotiserande

ILD-sjukdomar

med en progressiv

fenotyp

Systemisk

skleros-associerad

interstitiell lungsjukdom

Blodet och lymfsystemet

Trombocytopeni

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Metabolism och nutrition

Viktnedgång

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Minskad aptit

Vanliga

Mycket vanliga

Vanliga

Vätskebrist

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Hjärtat

Hjärtinfarkt

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Blodkärl

Blödning (se avsnitt 4.4)

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Hypertoni

Mindre vanliga

Vanliga

Vanliga

Aneurysmer och arteriella

dissektioner

Ingen känd frekvens

Ingen känd

frekvens

Ingen känd frekvens

Magtarmkanalen

Diarré

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Illamående

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Buksmärta

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Kräkningar

Vanliga

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Pankreatit

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Kolit

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Lever och gallvägar

Läkemedelsinducerad

leverskada

Mindre vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Förhöjda leverenzymer

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Förhöjt

alaninaminotransferas

(ALAT)

Vanliga

Mycket vanliga

Vanliga

Förhöjt

aspartataminotransferas

(ASAT)

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Förhöjt gamma-

glutamyltransferas (GGT)

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Hyperbilirubinemi

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Förhöjt alkaliskt fosfatas

(ALP) i blodet

Mindre vanliga

Vanliga

Vanliga

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Pruritus

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Alopeci

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Njurar och urinvägar

Njursvikt (se avsnitt 4.4)

Ingen känd frekvens

Ingen känd

frekvens

Mindre vanliga

Proteinuri

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Beskrivning av utvalda biverkningar

Diarré

I kliniska prövningar (se avsnitt 5.1) var diarré den vanligaste biverkningen som rapporterades för

magtarmkanalen. Hos de flesta patienter var händelsen av lindrig till måttlig intensitet. Mer än två

tredjedelar av patienterna som fick diarré rapporterade att den debuterade redan under de tre första

månaderna av behandlingen. Hos de flesta patienterna hanterades biverkningen genom

antidiarrébehandling, dosreduktion eller behandlingsuppehåll (se avsnitt 4.4). En översikt över

rapporterade diarréhändelser i de kliniska prövningarna listas i tabell 2:

Tabell 2:

Diarré i kliniska prövningar under 52 veckor

INPULSIS

INBUILD

SENSCIS

Placebo

Ofev

Placebo

Ofev

Placebo

Ofev

Diarré

18,4 %

62,4 %

23,9 %

66,9 %

31,6 %

75,7 %

Svår diarré

0,5 %

3,3 %

0,9 %

2,4 %

1,0 %

4,2 %

Diarré som

ledde till

dosreduktion

av Ofev

10,7 %

0,9 %

16,0 %

1,0 %

22,2 %

Diarré som

ledde till

utsättning av

Ofev

0,2 %

4,4 %

0,3 %

5,7 %

0,3 %

6,9 %

Förhöjda leverenzymer

I INPULSIS-studierna rapporterades förhöjda leverenzymer (se avsnitt 4.4) hos 13,6 % jämfört med

2,6 % av de patienter som behandlats med Ofev respektive placebo. I INBUILD-studien rapporterades

förhöjda leverenzymer hos 22,6 % jämfört med 5,7 % av de patienter som behandlats med Ofev

respektive placebo. I SENSCIS-studien rapporterades förhöjda leverenzymer hos 13,2 % jämfört med

3,1 % av patienter behandlade med Ofev respektive placebo. Höjningarna av leverenzymerna var

reversibla och inte förenade med kliniskt manifest leversjukdom.

För ytterligare information om särskilda patientgrupper, rekommenderade åtgärder och dosjusteringar

i händelse av diarré och förhöjda leverenzymer, se även avsnitt 4.4 respektive 4.2.

Blödning

I kliniska studier var frekvensen av patienter som upplevde blödning något högre hos patienter

behandlade med Ofev, eller jämförbar mellan behandlingsgrupperna (Ofev 10,3 % jämfört med

placebo 7,8 % i INPULSIS; Ofev 11,1 % jämfört med placebo 12,7 % i INBUILD; Ofev 11,1 %

jämfört med placebo 8,3 % i SENSCIS). Icke allvarlig näsblödning var den vanligaste rapporterade

blödningshändelsen. Allvarliga blödningshändelser uppstod med låg frekvens i de

två behandlingsgrupperna (Ofev 1,3 % jämfört med placebo 1,4 % i INPULSIS; Ofev 0,9 % jämfört

med placebo 1,5 % i INBUILD; Ofev 1,4 % jämfört med placebo 0,7 % i SENSCIS).

Blödningshändelser efter marknadsintroduktion inkluderar men är inte begränsade till

magtarmkanalen, andningsvägar och centrala nervsystemet, med blödning i magtarmkanalen som den

vanligaste (se avsnitt 4.4).

Proteinuri

I kliniska studier var frekvensen av patienter som upplevde proteinuri låg och jämförbar mellan

behandlingsgrupperna (Ofev 0,8 % jämfört med placebo 0,5 % i INPULSIS; Ofev 1,5 % jämfört med

placebo 1,8 % i INBUILD; Ofev 1,0 % jämfört med placebo 0,0 % i SENSCIS). Nefrotiskt syndrom

har inte rapporterats i kliniska prövningar. Mycket få fall av nefrotisk proteinuri med eller utan nedsatt

njurfunktion har rapporterats efter att produkten introducerats på marknaden. I enskilda fall

överensstämde histologiska fynd med glomerulär mikroangiopati med eller utan renala tromboser.

Reversering av symtomen har observerats efter utsättning av Ofev, i vissa fall med kvarstående

proteinuri. Behandlingsavbrott ska övervägas hos patienter som utvecklar tecken eller symtom på

nefrotiskt syndrom (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det finns ingen specifik antidot eller behandling mot överdosering av Ofev. Två patienter i

onkologiprogrammet fick en överdos på maximalt 600 mg två gånger dagligen under upp till åtta

dagar. De observerade biverkningarna var i linje med den kända säkerhetsprofilen för nintedanib,

d.v.s. förhöjda leverenzymer och gastrointestinala symtom. Båda patienterna återhämtade sig från

dessa biverkningar. I INPULSIS-studierna exponerades en patient oavsiktligt för en dos på 600 mg

dagligen i totalt 21 dagar. En icke allvarlig biverkning (nasofaryngit) uppträdde och klingade av under

perioden med korrekt dosering, utan att några andra rapporterade biverkningar uppkom. I händelse av

överdosering ska behandlingen avbrytas och allmänna understödjande åtgärder sättas in efter behov.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Cytotoxiska medel, proteinkinashämmare, ATC-kod L01XE31

Verkningsmekanism

Nintedanib är en småmolekylär hämmare av tyrosinkinaser, inklusive receptorer för platelet-derived

growth factor (PDGFR) α och β, receptorer för fibroblast growth factor (FGFR) 1-3 och VEGFR 1-3.

Dessutom hämmar nintedanib kinaserna Lck (lymfocytspecifikt tyrosinproteinkinas), Lyn

(tyrosinproteinkinas lyn), Src (proto-onkogentyrosinproteinkinas src) och CSF1R (kolonistimulerande

faktor 1-receptor)-kinaser. Nintedanib binder kompetitivt till bindningsfickan för adenosintrifosfat

(ATP) hos dessa kinaser och blockerar de intracellulära signalkaskaderna, vilka har visats vara

involverade i patogenesen av fibrotisk vävnadsremodellering vid interstitiella lungsjukdomar.

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/393564/2020

EMEA/H/C/003821

Ofev (nintedanib)

Sammanfattning av Ofev och varför det är godkänt inom EU

Vad är Ofev och vad används det för?

Ofev är ett läkemedel som används för att behandla vuxna med följande tillstånd:

Idiopatisk lungfibros (IPF), en sjukdom med okänd orsak som innebär att det bildas fibrös vävnad

(ärrvävnad) i lungorna.

Interstitiell lungsjukdom vid systemisk skleros, en sjukdom där immunsystemet (kroppens

naturliga försvar) är överaktivt och orsakar bildning av fibrös vävnad och ärrbildning i lungorna.

Andra kroniska fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar med gradvist förlopp.

Ofev innehåller den aktiva substansen nintedanib.

Hur används Ofev?

Ofev är receptbelagt och behandling ska inledas av en läkare med erfarenhet av att diagnostisera och

behandla de sjukdomar det används mot.

Ofev finns som kapslar (100 mg och 150 mg). Den rekommenderade dosen är 150 mg som tas två

gånger om dagen tillsammans med mat, ungefär med tolv timmars mellanrum. För patienter som inte

tål denna dos bör den sänkas till 100 mg två gånger om dagen, eller så ska behandlingen avbrytas.

För mer information om hur Ofev används, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Ofev?

Den aktiva substansen i Ofev, nintedanib, blockerar aktiviteten hos vissa enzymer som kallas

tyrosinkinaser. Dessa enzymer finns i vissa receptorer (t.ex. VEGF-, FGF- och PDGF-receptorer) i celler

i lungorna, där de aktiverar flera processer som medverkar vid bildandet av fibrös vävnad. Genom att

blockera dessa enzymer hjälper nintedanib till att minska bildningen av fibrös vävnad i lungorna och

hjälper därmed till att förhindra att symtomen på sjukdomen förvärras.

Ofev (nintedanib)

EMA/393564/2020

Sida 2/3

Vilka fördelar med Ofev har visats i studierna?

Ofev har jämförts med placebo (overksam behandling) i fyra huvudstudier på totalt 1 066 patienter

med IPF, 580 patienter med interstitiell lungsjukdom vid systemisk skleros och 663 patienter med

progressiv fibrotiserande interstitiell lungsjukdom. I båda studierna var huvudeffektmåttet

minskningen av patienternas lungfunktion under 1 års behandling, mätt utifrån forcerad vitalkapacitet

(FVC). FVC är den största luftmängd en patient kan andas ut med full kraft efter att ha andats in djupt,

och denna minskar allteftersom tillståndet försämras.

I två studier på patienter med IPF var minskningen av FVC mindre hos patienterna som fick Ofev än

hos patienterna som fick placebo, vilket betyder att Ofev saktade ner försämringen av tillståndet.

Patienternas genomsnittliga FVC före behandling låg på mellan 2 600 och 2 700 milliliter (ml). I den

första studien var minskningen av FVC under ett år i genomsnitt 115 ml hos patienterna som fick Ofev,

jämfört med en minskning på 240 ml hos patienterna som fick placebo. I den andra studien var

minskningen i genomsnitt 114 ml med Ofev jämfört med 207 ml med placebo. Det gjordes ytterligare

en analys av resultaten av de två huvudstudierna, där hänsyn togs till att vissa patienter avbröt

behandlingen. Analysen bekräftade Ofevs fördelar gentemot placebo, även om skillnaden i FVC mellan

Ofev och placebo var mindre uttalad.

I studien på patienter med interstitiell lungsjukdom vid systemisk skleros var minskningen av FVC i

genomsnitt 52 ml med Ofev respektive 93 ml med placebo. Patienternas genomsnittliga FVC före

behandling låg på omkring 2 500 ml.

I studien på patienter med progressiv fibrös interstitiell lungsjukdom var minskningen av FVC i

genomsnitt 81 ml med Ofev och 188 ml med placebo. Patienternas genomsnittliga FVC före behandling

låg på omkring 2 330 ml.

Vilka är riskerna med Ofev?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Ofev (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) är

diarré, illamående, kräkningar, magsmärta, minskad aptit och förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet

(tecken på leverproblem). Viktminskning (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är också

vanligt. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Ofev finns i bipacksedeln.

Ofev får inte ges till patienter som är överkänsliga (allergiska) mot nintedanib, jordnötter eller soja,

eller mot något annat innehållsämne. Ofev får inte heller ges till kvinnor som är gravida.

Varför är Ofev godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Ofev är större än riskerna och att

läkemedlet kan godkännas för försäljning i EU. Myndigheten ansåg att Ofev är effektivt när det gäller

att sakta ner försämringen av lungfunktionen hos patienter med IPF, interstitiell lungsjukdom vid

systemisk skleros och andra kroniska fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar som är progressiva

(förvärras med tiden). När det gäller säkerheten ansågs Ofevs biverkningar vara hanterbara med

dosavbrott eller dosminskningar.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Ofev?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Ofev har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Ofev (nintedanib)

EMA/393564/2020

Sida 3/3

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Ofev kontinuerligt. Biverkningar

som har rapporterats för Ofev utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda

patienterna.

Mer information om Ofev

Den 14 januari 2015 beviljades Ofev ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Ofev finns på EMA:s webbplats: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ofev.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 06-2020.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen