Nordimet

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

05-07-2021

Aktiva substanser:
Metotrexat
Tillgänglig från:
Nordic Group B.V.
ATC-kod:
L04AX03
INN (International namn):
methotrexate
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Arthritis, Psoriatic; Psoriasis; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Arthritis, Rheumatoid
Terapeutiska indikationer:
Nordimet is indicated for the treatment of:active rheumatoid arthritis in adult patients,polyarthritic forms of severe, active juvenile idiopathic arthritis (JIA), when the response to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) has been inadequate,severe recalcitrant disabling psoriasis, which is not adequately responsive to other forms of therapy such as phototherapy, psoralens and ultraviolet A (PUVA), and retinoids, and severe psoriatic arthritis in adult patients,induction of remission in moderate steroid-dependent Crohn's disease in adult patients, in combination with corticosteroids and for maintenance of remission, as monotherapy, in patients who have responded to methotrexate.
Produktsammanfattning:
Revision: 13
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003983
Tillstånd datum:
2016-08-18
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003983

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

31-10-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

31-10-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

31-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

05-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

05-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

05-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

05-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

31-10-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Nordimet 7,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 10 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 12,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 15 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 17,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 20 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 22,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 25 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

metotrexat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Nordimet är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Nordimet

Hur du använder Nordimet

Eventuella biverkningar

Hur Nordimet ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Nordimet är och vad det används för

Nordimet innehåller den aktiva substansen metotrexat, som verkar genom att:

minska inflammation eller svullnad och

minska immunsystemets aktivitet (kroppens egen försvarsmekanism). Ett överaktivt

immunsystem har kopplats till inflammatoriska sjukdomar.

Nordimet är ett läkemedel som används för behandling av en mängd olika inflammatoriska

sjukdomar:

aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter. Aktiv reumatoid artrit är en inflammatorisk

sjukdom som påverkar lederna;

svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit i minst fem leder (sjukdomen kallas därför polyartritisk)

hos patienter som har fått otillräckligt behandlingssvar på icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel (NSAID-preparat);

en svår form av behandlingsresistent psoriasis (även kallad svårbehandlad handikappande

psoriasis) som inte kan behandlas tillräckligt med andra terapiformer, såsom fototerapi

(ljusterapi), PUVA (ultraviolett ljusterapi) och retinoider (en läkemedelsgrupp som

härstammar från vitamin A) samt svår psoriasis som också påverkar leder (psoriasisartrit) hos

vuxna patienter;

induktion av förbättring hos vuxna med måttlig steroidberoende Crohns sjukdom, i

kombination med kortikosteroider;

som ensamt läkemedel vid underhållsbehandling av Crohns sjukdom hos vuxna som har

svarat på metotrexat.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Nordimet

Använd inte Nordimet om

du är allergisk mot metotrexat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

du har en allvarlig njursjukdom (din läkare kan berätta för dig om du har en allvarlig

njursjukdom)

du har en allvarlig leversjukdom (din läkare kan berätta för dig om du har en allvarlig

leversjukdom)

du har en störning i blodbildningssystemet

du dricker stora mängder alkohol

ditt immunsystem är nedsatt

du har en allvarlig eller befintlig infektion, t.ex. tuberkulos eller hiv

du har magsår

du är gravid eller ammar (se avsnitt ”Graviditet, amning och fertilitet”)

du samtidigt vaccineras med levande vacciner.

Varningar och försiktighet

Akut blödning från lungorna hos patienter med bakomliggande reumatisk sjukdom har rapporterats

med metotrexat. Om du får symtom som blod i saliv eller blodiga upphostningar ska du omedelbart

kontakta läkare.

Förstorade lymfnoder (lymfom) kan förekomma och då ska behandlingen avbrytas.

Diarré kan vara en toxisk effekt av Nordimet och kräver avbrott i behandlingen. Tala med läkare

om du lider av diarré.

Vissa hjärnsjukdomar (encefalopati/ leukoencefalopati) har rapporterats som en biverkan hos

cancerpatienter som får metotrexat. Sådana biverkningar kan inte heller uteslutas, när metotrexat

används för behandling av andra sjukdomar.

Viktig varning angående doseringen av Nordimet

Metotrexat för behandling av reumatiska sjukdomar, hudsjukdomar och Crohns sjukdom får bara

användas

en gång i veckan

. Felaktig dosering av metotrexat kan leda till allvarliga biverkningar

som kan vara dödliga. Läs avsnitt 3 i denna bipacksedel mycket noga.

Prata med din läkare innan du använder Nordimet om:

du har diabetes mellitus och behandlas med insulin

du har inaktiva, långvariga infektioner (t.ex. tuberkulos, hepatit B eller C eller bältros [herpes

zoster])

du har eller har haft en lever- eller njursjukdom

du har problem med lungfunktionen

du är mycket överviktig

du har onormal ansamling av vätska i buken eller i hålrummet mellan lungorna och

bröstväggen (ascites, pleurautgjutningar)

du är uttorkad eller lider av tillstånd som leder till uttorkning (t.ex. uttorkning på grund av

kräkningar, diarré eller inflammation i munnen och läpparna).

Hudproblem efter strålningsterapi (strålningsinducerad dermatit) och solskador kan återkomma

under behandling med Nordimet.

Barn, ungdomar och äldre

Doseringen beror på patientens kroppsvikt.

Användning rekommenderas inte till barn under 3 års ålder då tillräcklig erfarenhet saknas i denna

åldersgrupp.

Barn, ungdomar och äldre som behandlas med Nordimet ska följas särskilt noga av läkare för att

eventuella biverkningar ska kunna identifieras så tidigt som möjligt.

Hos äldre patienter ska dosen sänkas på grund av åldersrelaterad nedsatt lever- och njurfunktion.

Speciella försiktighetsåtgärder vid behandling med Nordimet

Metotrexat påverkar tillfälligt spermie- och äggproduktionen, en effekt som i de flesta fall går

tillbaka. Metotrexat kan orsaka missfall och allvarliga medfödda missbildningar. Du måste undvika

att bli gravid under tiden du använder metotrexat och i minst sex månader efter avslutad behandling.

Se även avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”.

Hudförändringar som orsakas av psoriasis kan förvärras under behandling med Nordimet om du

utsätts för ultraviolett strålning.

Före behandlingsstart och rekommenderade undersökningar och försiktighetsåtgärder vid

uppföljning

Innan behandlingen påbörjas är det möjligt att du får lämna blodprover så att läkaren bland annat

kan kontrollera din lever- och njurfunktion. Eventuellt får du också genomgå lungröntgen.

Ytterligare tester kan göras under och efter behandlingen. Missa inte eventuella

blodprovstagningstillfällen.

Om resultatet av något test är onormalt kommer behandlingen inte att återupptas förrän alla resultat

är normala igen.

Även när Nordimet används i låga doser kan allvarliga biverkningar uppkomma. Läkaren kommer

att utföra blod- och urintester för att garantera att eventuella biverkningar upptäcks snabbt.

Andra läkemedel och Nordimet

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren om du tar:

annan behandling för reumatoid artrit eller psoriasis, såsom leflunomid, sulfasalazin (ett

läkemedel som används för behandling av artrit och psoriasis och även ulcerös kolit),

acetylsalicylsyra, fenylbutazon eller amidopyrin

ciklosporin (för att dämpa immunsystemet)

azatioprin (förebygger bortstötning vid organtransplantationer)

retinoider (används för behandling av psoriasis och andra hudproblem)

antikonvulsiva läkemedel (används för att förhindra kramper), till exempel fenytoin, valproat

eller karbamazepin

cancerbehandling

barbiturater (sömninjektion)

lugnande medel

p-piller

probenecid (används för behandling av gikt)

antibiotika (t.ex. penicillin, glykopeptider, trimetoprim/sulfametoxazol, sulfonamider,

ciprofloxacin, cefalotin, tetracykliner, kloramfenikol)

pyrimetamin (används för att förebygga och behandla malaria)

vitaminpreparat som innehåller folsyra

protonpumpshämmare (läkemedel som minskar produktionen av magsyra och som används

för behandling av svår halsbränna och magsår), till exempel omeprazol eller pantoprazol

teofyllin (används för behandling av astma)

kolestyramin (används för behandling av högt kolesterol, klåda eller diarré)

NSAID, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (för att behandla smärta eller

inflammation)

p-aminobensoesyra (för behandling av hudsjukdomar)

vaccination med ett levande vaccin (måste undvikas), till exempel mässling, påssjuka eller

gula febern.

andra läkemedel som kan ha allvarlig blodpåverkan (t.ex. metamizol)

lustgas (en gas som används vid generell anestesi (bedövning))

Nordimet med mat, dryck och alkohol

Under behandling med Nordimet får du inte dricka alkohol och undvika alltför hög konsumtion av

kaffe, läsk som innehåller koffein och svart te, eftersom det kan förstärka biverkningar eller påverka

effekten av Nordimet. Se även till att dricka mycket vätska under behandling med Nordimet,

eftersom uttorkning (minskad mängd vatten i kroppen) kan öka toxiciteten av Nordimet.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Använd inte Nordimet under graviditet eller om du försöker att bli gravid. Metotrexat kan orsaka

missbildningar, fosterskador eller missfall. Det är kopplat till missbildningar av skalle, ansikte,

hjärta och blodkärl, hjärna och lemmar. Det är därför väldigt viktigt att metotrexat inte ges till

gravida patienter eller patienter som planerar att bli gravida. Hos fertila kvinnor måste befintlig

graviditet uteslutas med säkerhet genom lämpliga åtgärder, till exempel graviditetstest, innan

behandlingen inleds. Du måste undvika att bli gravid medan du tar metotrexat och i minst sex

månader efter avslutad behandling genom att använda en tillförlitlig preventivmetod under hela

denna tid (se även avsnittet ”Varningar och försiktighetsåtgärder”).

Om du blir gravid under behandlingen eller misstänker att du kan vara gravid ska du snarast

kontakta läkare. Du ska erbjudas rådgivning om risken för skadliga effekter på barnet på grund av

behandlingen.

Om du vill bli gravid ska du kontakta läkare som kan remittera dig till en specialist för rådgivning

före planerad behandlingsstart.

Amning

Du får inte amma under behandlingen, eftersom metotrexat överförs till bröstmjölk. Om läkaren

anser att det är absolut nödvändigt att du får behandling med metotrexat under amningen, måste du

sluta amma.

Fertilitet hos män

Den tillgängliga forskningsevidensen pekar inte på någon ökad risk för missbildningar eller missfall

om fadern tar metotrexat i doser om mindre än 30 mg/vecka. Dock kan risken inte uteslutas helt.

Metotrexat kan vara genotoxiskt. Det betyder att läkemedlet kan orsaka genmutationer. Metotrexat

kan påverka spermieproduktionen och därmed orsaka missbildningar. Därför bör du inte göra en

kvinna gravid eller donera sperma medan du tar metotrexat och i minst sex månader efter avslutad

behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Nordimet kan orsaka biverkningar som påverkar det centrala nervsystemet,

t.ex. trötthet och yrsel. Därför kan förmågan att framföra fordon och/eller använda maskiner i vissa

fall vara nedsatt. Om du känner dig trött eller yr ska du inte framföra fordon eller använda

maskiner.

Nordimet innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos och är därför näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Nordimet

Viktig varning angående doseringen av Nordimet (metotrexat):

Nordimet

får endast användas en gång i veckan

vid behandling av reumatoid artrit, aktiv juvenil

idiopatisk artrit, psoriasis, psoriasisartrit och Crohns sjukdom. Användning av för stor mängd

Nordimet (metotrexat) kan vara livshotande. Läs avsnitt 3 i denna bipacksedel mycket noga. Om du

har några frågor, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder läkemedlet.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du

är osäker.

Nordimet ges

endast en gång i veckan

. Tillsammans med läkaren bestämmer du en passande dag

varje vecka då du får din injektion.

Om Nordimet ges felaktigt kan det leda till allvarliga biverkningar som kan vara dödliga. Den

rekommenderade dosen är:

Vuxna patienter med reumatoid artrit

Rekommenderad startdos är 7,5 mg metotrexat

en gång i veckan

Läkaren kan höja dosen om den använda dosen inte är effektiv men tolereras väl. Den

genomsnittliga veckodosen är 15–20 mg. Generellt sett ska veckodosen inte överstiga 25 mg. När

Nordimet väl har börjat verka är det möjligt att läkaren sänker dosen gradvis till lägsta möjliga

effektiva underhållsdos.

Vanligtvis tar det 4-8 veckor innan symtomen förbättras. Symtomen kan återkomma om behandling

med Nordimet avbryts.

Vuxna med svåra former av psoriasis vulgaris och psoriasisartrit

Läkaren ger dig en testdos på 5–10 mg för att bedöma eventuella biverkningar.

Om testdosen tolereras väl fortsätter behandlingen efter en vecka med en dos på cirka 7,5 mg.

Vanligtvis tar det 2–6 veckor innan behandlingen verkar. Läkaren avgör sedan om behandlingen ska

fortsätta eller avbrytas, beroende på behandlingseffekten och resultatet av blod- och urintester.

Dosering hos vuxna patienter med Crohns sjukdom:

Din läkare kommer att starta med en dos på 25 mg i veckan. Behandlingssvar kan i allmänhet

förväntas efter cirka 8–12 veckor. Beroende på hur behandlingseffekten ser ut över tid, kommer din

läkare eventuellt att sänka dosen till 15 mg i veckan.

Barn och ungdomar under 16 år med polyartritiska former av juvenil idiopatisk artrit

Läkaren beräknar lämplig dos utifrån barnets kroppsyta (m

). Dosen uttrycks som mg/m

Användning rekommenderas inte hos barn under 3 års ålder, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas i

denna åldersgrupp.

Administreringssätt och behandlingslängd

Nordimet ges som injektion under huden (subkutant). Läkemedlet måste injiceras

en gång i veckan

rekommenderas att Nordimet alltid injiceras på samma veckodag.

I början av din behandling kan Nordimet injiceras av sjukvårdspersonal. Det är dock möjligt att

läkaren anser att du kan lära dig att injicera Nordimet själv. Du kommer i så fall att få instruktioner

om hur du går tillväga. Om du inte har fått lära dig injektionstekniken får du under inga

omständigheter försöka att injicera Nordimet själv.

Behandlingslängden avgörs av behandlande läkare.

Behandling av reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasis vulgaris, psoriasisartrit och

Crohns sjukdom med Nordimet är en långtidsbehandling.

Så här injicerar du Nordimet själv

Om du har svårt att hantera injektionspennan ska du kontakta läkare eller apotekspersonal. Försök

inte att ge dig själv injektionen om du inte har fått instruktioner om hur du går tillväga. Om du inte

är säker på vad du ska göra, måste du omedelbart prata med din läkare eller sjuksköterska.

Innan du ger dig själv injektionen

Kontrollera utgångsdatumet på läkemedlet. Använd inte läkemedlet efter att utgångsdatumet

passerat.

Kontrollera att injektionspennan inte är skadad och att läkemedlet i pennan är en klar, gul

lösning. Om så inte är fallet ska du byta injektionspenna.

Kontrollera ditt senaste injektionsställe och titta efter rodnad, förändrad hudfärg, svullnad

eller om det vätskar sig eller fortfarande gör ont. Prata i så fall med din läkare eller

sjuksköterska.

Bestäm var du ska injicera läkemedlet. Byt till ett nytt injektionsställe varje gång.

Anvisningar för att injicera dig själv med Nordimet

1) Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten

.

2) Sitt eller ligg i en avslappnad, bekväm ställning. Se till att du kan se hudområdet där du ska

injicera.

3) Injektionspennan är förfylld och klar att använda. Titta på hur injektionspennan ser ut. Du ska se

en gul vätska genom inspektionsfönstret. Ibland syns en liten luftbubbla, men det påverkar inte

injektionen och är inte skadligt för dig.

Det är möjligt att en liten droppe syns överst på nålen. Detta är normalt.

4) Välj ett injektionsställe och rengör med den medföljande spritkompressen. För effektiv

desinfektion krävs 30–60 sekunder. Huden på bukväggens framsida respektive huden på lårets

framsida är lämpliga injektionsställen.

5) Dra av skyddshättan samtidigt som du håller i injektionspennan. När du har tagit av

skyddshättan, ska du hålla injektionspennan i handen. Låt inte injektionspennan komma i kontakt

med något annat. På så sätt säkerställer du att nålen håller sig ren och att injektionspennan inte

aktiveras av misstag.

6) Gör ett hudveck genom att försiktigt knipa ihop huden på injektionsstället med pekfingret och

tummen. Du måste hålla i hudvecket under hela injektionen.

7) Håll injektionspennan mot hudvecket (injektionsstället) så att nålskyddet pekar direkt mot

injektionsstället. Placera det gula nålskyddet mot injektionsstället, så att kanten på nålskyddet har

kontakt med huden hela vägen runt.

8) Tryck injektionspennan nedåt mot huden tills du hör och känner ett ”klick”.

Då aktiveras pennan och lösningen injiceras automatiskt in i huden.

9) Injektionen tar maximalt 10 sekunder. Du kommer att känna och höra ett andra ”klick” när

injektionen är klar.

10) Vänta i ytterligare 2–3 sekunder innan du tar bort injektionspennan från huden. Nålskyddet på

injektionspennan är nu låst för att förhindra nålsticksskador. Nu kan du släppa hudvecket.

11) Titta i pennans inspektionsfönster. Du bör nu se grön plast. Detta betyder att all vätska har

injicerats. Kasta den använda injektionspennan i den medföljande nålbehållaren. Stäng locket på

behållaren ordentligt och ställ den utom syn- och räckhåll för barn. Om du av misstag får metotrexat

på huden eller mjukvävnad måste du skölja med mycket vatten.

Om du har använt för stor mängd av Nordimet

Följ läkarens doseringsrekommendationer. Ändra inte dosen på eget bevåg.

Om du misstänker att du har använt för mycket Nordimet måste du omedelbart kontakta din läkare

eller uppsöka närmaste sjukhus. Ta med dig läkemedelsförpackningen och denna broschyr om du

uppsöker läkare eller sjukhus.

En överdos av metotrexat kan leda till svåra förgiftningsreaktioner. Symtom på överdos är t.ex.

blåmärken eller blödning, ovanlig svaghet, munsår, illamående, kräkningar, svart eller blodig

avföring, blodhosta eller kräkningar som ser ut som kaffesump, minskad mängd urin. Se även

avsnitt 4.

Om du har glömt att använda Nordimet

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan fortsätt att ta den ordinerade dosen som

vanligt. Be din läkare om råd.

Om du slutar att ta Nordimet

Du ska inte avbryta behandlingen med Nordimet utan att först ha diskuterat det med läkaren. Om du

misstänker att du har fått biverkningar ska du omedelbart kontakta läkaren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala omedelbart om för läkaren om du plötsligt får en väsande och pipande andning,

andningsbesvär, svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda (speciellt om hela

kroppen påverkas).

Allvarliga biverkningar

Om du får någon av följande biverkningar ska du omedelbart kontakta läkare:

lunginflammation (symtomen kan vara allmän sjukdomskänsla, torr, irriterande hosta,

andfåddhet, även i vila, bröstsmärta eller feber)

blod i saliv eller upphostningar

svår fjällning eller blåsbildning på huden

ovanlig blödning (inklusive blodkräkning) eller blåmärken

svår diarré

sår i munnen

svart eller tjäraktig avföring

blod i urin eller avföring

små röda prickar på huden

feber

gulaktig hud (gulsot)

smärta eller svårigheter att kissa

törst och/eller täta vattenavkastningar

krampanfall (konvulsioner)

medvetslöshet

suddig eller nedsatt syn

Följande biverkningar har också rapporterats:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

Nedsatt aptit, illamående, magont, inflammation i slemhinnor i munnen, onormal matsmältning och

ökning av leverenzymer.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

Reducerad blodkroppsbildning med minskat antal vita och/eller röda blodkroppar och/eller

blodplättar (leukopeni, anemi, trombocytopeni), huvudvärk, trötthet, dåsighet, lunginflammation

(pneumoni) med torr, icke-produktiv hosta, andfåddhet och feber, munsår, diarré, utslag,

hudrodnad, klåda.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

Minskat antal röda blodkroppar och blodplättar, inflammation i halsen, yrsel, förvirring, depression,

inflammation i blodkärlen, sår och blödning i mag-tarmkanalen, tarminflammation, kräkningar,

inflammation av bukspottkörteln, leversjukdomar, diabetes, minskad mängd blodprotein,

herpesliknande utslag, nässelutslag, ljuskänslighet, håravfall, ökat antal reumatiska knutor, hudsår,

bältros, led- eller muskelsmärta, osteoporos (minskad benmassa), inflammation och sår i urinblåsan

(ibland med blod i urinen), nedsatt njurfunktion, urineringssmärta, inflammation och sår i slidan.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

Infektion (inkl. reaktivering av inaktiv kronisk infektion), sepsis, röda ögon, allergiska reaktioner,

anafylaktisk chock, minskat antal antikroppar i blodet, inflammation i hjärtsäcken, vätskeansamling

i hjärtsäcken, hindrande av hjärtfyllning på grund av vätska i hjärtsäcken, synstörningar,

humörsvängningar, lågt blodtryck, blodproppar,

bildning av ärrvävnad i lungorna (lungfibros),

Pneumocystis jiroveci

lunginflammation, andningsuppehåll, astma, vätskeansamling i lungsäcken,

inflammerat tandkött, akut hepatit (leverinflammation), brun hud, akne, röda eller lila prickar på

grund av blödning i blodkärl, allergisk inflammation av blodkärl, benbrott, njursvikt, minskning

eller avsaknad av urin, elektrolytstörningar, feber, långsam sårläkning.

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

Minskning av vissa vita blodkroppar (agranulocytos), allvarlig benmärgshämning, leversvikt,

svullna lymfkörtlar, sömnlöshet, smärta, muskelsvaghet, känsla av domningar eller

krypningar/mindre känslighet för stimulering än normalt, smakförändringar (metallsmak),

krampanfall, hjärnhinneinflammation som orsakar förlamning eller kräkning, nedsatt syn, skada på

näthinnan i ögonen, blodkräkning, toxisk megakolon (förstoring av tjocktarmen förenat med svår

smärta), defekt spermieproduktion (oligospermi), Stevens-Johnson syndrom, toxisk epidermal

necrolys (Lyells syndrome), ökad pigmentering av naglarna, minskad sexualdrift, erektionsproblem,

infektion runt fingernaglarna, svåra komplikationer i mag-tarmkanalen, varbölder, synlig förstoring

av små blodkärl i huden, menstruationsstörningar, flytning från slidan, infertilitet, förstoring av

bröstkörtlar hos män (gynekomasti), lymfoproliferativa sjukdomar (alltför kraftig tillväxt av vita

blodkroppar).

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

Ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofili), vissa hjärnsjukdomar (encefalopati/

leukoencefalopati), näsblod, blödning från lungorna, benskada i käken (sekundärt till alltför kraftig

tillväxt av vita blodkroppar), protein i urinen, svaghetskänsla, vävnadsförstöring vid

injektionsstället, rodnande och flagnande hud, svullnad.

Endast lindriga lokala hudreaktioner (som sveda, hudrodnad, svullnad, missfärgning, svår klåda,

smärta) har observerats med Nordimet och dessa minskade under behandlingen.

Nordimet kan orsaka en minskning av vita blodkroppar och sämre motståndskraft mot infektioner.

Om du får en infektion med symtom som feber och kraftigt försämrat allmäntillstånd, eller får feber

med symtom på en lokal infektion som ont i halsen/svalget/munnen eller uringeringsproblem ska du

omedelbart kontakta läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera om antalet vita

blodkroppar har minskat (agranulocytos). Det är viktigt att tala om för läkaren om du använder

Nordimet.

Det är känt att metotrexat kan orsaka benrelaterade störningar som led- och muskelsmärta och

osteoporos. Det är okänt hur stor risken är att barn drabbas av detta.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Nordimet 7,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 10 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 12,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 15 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 17,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 20 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 22,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 25 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Nordimet 7,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Nordimet 10 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Nordimet 12,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Nordimet 15 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Nordimet 17,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Nordimet 20 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Nordimet 22,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Nordimet 25 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml injektionsvätska, lösning, innehåller 25 mg metotrexat.

Nordimet 7,5 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna

Varje injektionspenna innehåller 7,5 mg metotrexat i 0,3 ml.

Nordimet 10 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna

Varje injektionspenna innehåller 10 mg metotrexat i 0,4 ml.

Nordimet 12,5 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna

Varje injektionspenna innehåller 12,5 mg metotrexat i 0,5 ml.

Nordimet 15 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna

Varje injektionspenna innehåller 15 mg metotrexat i 0,6 ml.

Nordimet 17,5 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna

Varje injektionspenna innehåller 17,5 mg metotrexat i 0,7 ml.

Nordimet 20 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna

Varje injektionspenna innehåller 20 mg metotrexat i 0,8 ml.

Nordimet 22,5 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna

Varje injektionspenna innehåller 22,5 mg metotrexat i 0,9 ml.

Nordimet 25 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna

Varje injektionspenna innehåller 25 mg metotrexat i 1,0 ml.

Nordimet 7,5 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

Varje spruta innehåller 7,5 mg metotrexat i 0,3 ml.

Nordimet 10 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

Varje spruta innehåller 10 mg metotrexat i 0,4 ml.

Nordimet 12,5 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

Varje spruta innehåller 12,5 mg metotrexat i 0,5 ml.

Nordimet 15 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

Varje spruta innehåller 15 mg metotrexat i 0,6 ml.

Nordimet 17,5 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

Varje spruta innehåller 17,5 mg metotrexat i 0,7 ml.

Nordimet 20 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

Varje spruta innehåller 20 mg metotrexat i 0,8 ml.

Nordimet 22,5 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

Varje spruta innehåller 22,5 mg metotrexat i 0,9 ml.

Nordimet 25 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

Varje spruta innehåller 25 mg metotrexat i 1,0 ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning (injektionsvätska)

Klar, gul lösning med ett pH-värde på 8,0–9,0 och en osmolalitet på cirka 300 mOsm/kg.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Nordimet är indicerat för behandling av:

aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter

polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit, när behandling med

icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) har gett inadekvat

behandlingssvar

svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer

såsom fototerapi, psoralen och ultraviolett A-ljus (PUVA) och retinoider, och svår

psoriasisartrit hos vuxna patienter

induktion av remission vid måttlig, steroidberoende Crohns sjukdom hos vuxna patienter, i

kombination med kortikosteroider och för underhåll av remission, som monoterapi, hos

patienter som har svarat på metotrexat.

4.2

Dosering och administreringssätt

Metotrexat får endast förskrivas av läkare som har expertkunskap gällande användande av

metotrexat och som har full kännedom om de risker som föreligger vid behandling med metotrexat.

Patienterna måste utbildas och tränas i rätt injektionsteknik vid självadministrering av metotrexat.

Den första injektionen av Nordimet bör utföras under direkt medicinsk övervakning.

Viktig varning angående doseringen av Nordimet (metotrexat)

Vid behandling av reumatoid artrit, aktiv juvenil idiopatisk artrit, psoriasis, psoriasisartrit och

Crohns sjukdom får Nordimet (metotrexat)

endast användas en gång i veckan.

Doseringsfel vid

användning av Nordimet (metotrexat) kan medföra allvarliga biverkningar och även leda till

dödsfall. Läs detta avsnitt i produktresumén mycket noga.

Vid övergång från oral till subkutan användning kan en dosreduktion vara nödvändig på grund av

den variabla biotillgängligheten för metotrexat efter oral administrering.

Tilläggsbehandling med folsyra eller folinsyra kan övervägas enligt nuvarande

behandlingsriktlinjer.

Behandlingens totala längd avgörs av läkaren.

Dosering

Dosering till vuxna patienter med reumatoid artrit

Den rekommenderade startdosen är 7,5 mg metotrexat en gång i veckan som administreras

subkutant. Beroende på den individuella sjukdomsaktiviteten och patientens tolerabilitet kan

startdosen ökas. Veckodosen får i allmänhet inte överstiga 25 mg. Doser som överstiger

20 mg/vecka associeras med påtagligt ökad toxicitet, särskilt benmärgssuppression

.

Behandlingssvar kan förväntas efter cirka 4–8 veckor. När önskat behandlingsresultat har uppnåtts

ska dosen gradvis minskas till lägsta möjliga effektiva underhållsdos. Symtomen kan återkomma

efter behandlingsavbrott.

Behandling av reumatoid artrit med metotrexat är en långvarig behandling.

Dosering till patienter med psoriasis vulgaris och psoriasisartrit

Det rekommenderas att en testdos på 5–10 mg administreras subkutant en vecka före

behandlingsstart, så att eventuella idiosynkratiska biverkningar kan upptäckas. Den

rekommenderade startdosen är 7,5 mg metotrexat en gång i veckan. Dosen ska ökas gradvis, men

ska i allmänhet inte överskrida 25 mg metotrexat per vecka. Doser som överstiger 20 mg/vecka

associeras med signifikant ökad toxicitet, särskilt benmärgssuppression. Behandlingssvar kan i

allmänhet förväntas efter cirka 2–6 veckor. Beroende på den kliniska bilden och förändringar av

laboratorieparametrar kan behandlingen sedan fortsätta eller avbrytas.

När önskat behandlingsresultat har uppnåtts ska dosen gradvis minskas till lägsta möjliga effektiva

underhållsdos. I några få sällsynta fall kan en högre dos än 25 mg eventuellt vara kliniskt

motiverad, men en sådan dos får inte överstiga en maximal veckodos på 30 mg metotrexat eftersom

toxiciteten ökar påtagligt.

Metotrexatbehandling av svår psoriasis vulgaris och psoriasisartrit är en långvarig behandling.

Dosering hos vuxna patienter med Crohns sjukdom:

Induktionsbehandling

25 mg/vecka administrerat subkutant.

När patienterna har svarat adekvat på kombinationsbehandlingen ska kortikosteroiderna trappas

ned. Behandlingssvar kan förväntas efter 8 till 12 veckor.

Underhållsbehandling

15 mg/vecka administrerat subkutant, som monoterapi, om patienten är i remission.

Särskilda patientgrupper

Äldre

Dosreduktion bör övervägas till äldre patienter eftersom lever- och njurfunktion samt folatnivåer

minskar med ökande ålder (se avsnitt 4.4, 4.5, 4.8 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Metotrexat ska ges med försiktighet till patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Dosen ska justeras enligt följande:

Kreatininclearance (ml/min)

≥ 60

100 %

30–59

50 %

< 30

Nordimet får inte användas

Patienter med nedsatt leverfunktion

Metotrexat ska ges med stor försiktighet, om överhuvudtaget, till patienter med betydande pågående

eller tidigare leversjukdom, speciellt om den är alkoholbetingad. Vid bilirubinvärden > 5 mg/dl

(85,5 µmol/l) är metotrexat kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Användning till patienter med ett tredje distributionsutrymme (pleurautgjutningar, ascites)

Eftersom halveringstiden för metotrexat kan vara fyra gånger längre än normalt hos patienter med

ett tredje distributionsutrymme kan en dosreduktion krävas och i vissa fall kan

metotrexatbehandlingen behöva avbrytas (se avsnitt 5.2 och 4.4).

Pediatrisk population

Dosering hos barn och ungdomar under 16 år med polyartritiska former av juvenil idiopatisk artrit

Den rekommenderade dosen är 10–15 mg/m² kroppsytan (BSA) per vecka.

I behandlingsrefraktära fall kan veckodosen ökas till 20 mg/m² kroppsyta per vecka. Ökad

övervakningsfrekvens krävs dock om dosen ökas. Parenteral administrering får endast ske via

subkutan injektion. Patienter med juvenil idiopatisk artrit ska alltid remitteras till en reumatologisk

avdelning som är specialiserad på behandling av barn och ungdomar.

Nordimet rekommenderas inte till barn under 3 år, eftersom data avseende effekt och säkerhet inte

har fastställts för denna åldersgrupp (se avsnitt 4.4). Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Patienten måste uttryckligen informeras om att Nordimet endast administreras en gång per vecka.

Det rekommenderas att en särskild dag i veckan avsätts som ”injektionsdag”.

Nordimet är till för subkutan användning (se avsnitt 6.6.).

Läkemedlet är endast för engångsbruk. Lösningen ska inspekteras visuellt före användning. Endast

klar och partikelfri lösning ska användas.

Metotrexat bör inte komma i kontakt med hud eller slemhinnor. Vid eventuell kontamination ska

det berörda området sköljas omedelbart med rikligt med vatten (se avsnitt 6.6).

Bipacksedeln innehåller instruktioner om användning av den förfyllda pennan eller förfyllda

sprutan.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Gravt nedsatt leverfunktion om bilirubin i serum är > 5 mg/dl (85,5 µmol/l) (se avsnitt 4.2).

Alkoholmissbruk.

Gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mindre än 30 ml/min) (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Befintliga bloddyskrasier såsom benmärgshypoplasi, leukopeni, trombocytopeni eller

signifikant anemi.

Immunbrist.

Allvarliga, akuta eller kroniska infektioner såsom tuberkulos och hiv.

Stomatit, sår i munhålan och känd aktiv magsårssjukdom.

Graviditet och amning (se avsnitt 4.6).

Samtidig vaccination med levande vacciner.

4.4

Varningar och försiktighet

Patienterna måste uttryckligen informeras om att behandlingen ska ges en gång per vecka, inte varje

dag. Felaktigt intag av metotrexat kan leda till allvarliga, inklusive potentiellt dödliga, biverkningar.

Sjukvårdspersonal och patienter ska få tydliga instruktioner.

Patienter som genomgår terapi bör övervakas på lämpligt sätt så att tecken på eventuella toxiska

effekter eller biverkningar kan upptäckas och utvärderas så snabbt som möjligt. Därför bör

behandling med metotrexat endast administreras av, eller övervakas av, läkare med kunskap om och

erfarenhet av behandling med antimetaboliter.

På grund av risken för svåra eller till och med dödliga toxiska reaktioner ska patienterna informeras

ingående om riskerna (inklusive tidiga tecken och symtom på toxicitet) och rekommenderade

säkerhetsåtgärder. De ska informeras om vikten av att omedelbart kontakta läkare om symtom på

intoxikation uppträder, liksom om den efterföljande nödvändiga övervakningen av symtom på

intoxikation (inklusive regelbundna laboratorietester).

Doser som överstiger 20 mg/vecka förknippas med påtagligt ökad toxicitet, speciellt

benmärgssuppression.

Metotrexat bör inte komma i kontakt med hud eller slemhinnor. Om det sker måste det berörda

området sköljas omedelbart med rikligt med vatten.

Fertilitet och reproduktion

Fertilitet

Metotrexat har rapporterats orsaka oligospermi, menstruationsstörningar och amenorré hos

människa under den tid det administreras och en kort period efter avslutad behandling, samt leda till

minskad fertilitet genom påverkan på spermatogenesen och oogenesen under

administreringsperioden. Dessa effekter verkar gå tillbaka om behandlingen avbryts.

Teratogenicitet – reproduktionsrisk

Metotrexat orsakar embryotoxicitet, missfall och fosterskador hos människa. Därför ska risken för

möjliga effekter på reproduktionen, graviditetsförlust och medfödda missbildningar diskuteras med

kvinnliga patienter i fertil ålder (se avsnitt 4.6). Innan Nordimet används måste det bekräftas att

patienten ej är gravid. Om kvinnor i sexuellt mogen ålder behandlas måste en effektiv

preventivmetod användas under behandling och i minst sex månader efter behandling.

Se avsnitt 4.6 för råd angående preventivmetoder för män.

Rekommenderade undersökningar och säkerhetsåtgärder

Innan behandling påbörjas eller återupptas efter en viloperiod

Fullständig blodstatus med differentialräkning av blodkroppar och trombocyter, leverenzymtest,

bilirubintest, serumalbumintest, lungröntgen och njurfunktionstester ska utföras. Om det är kliniskt

indicerat ska tuberkulos och hepatit uteslutas.

Under behandling

Nedanstående tester måste utföras varje vecka under de två första veckorna; under nästkommande

månad en gång varannan vecka; därefter beroende på leukocyttal och patientens stabilitet minst en

gång per månad under nästkommande sex månaderna och därefter minst var tredje månad.

En ökad kontrollfrekvens bör övervägas även vid ökning av dosen. I synnerhet äldre patienter bör

undersökas med korta intervall för att upptäcka tidiga tecken på toxicitet.

Undersökning av munhålan och svalg avseende slemhinneförändringar.

Fullständig blodstatus med differentialräkning av blodkroppar och trombocyter

Hematopoetisk hämning orsakad av metotrexat kan uppkomma plötsligt och vid till synes säkra

doser. Vid uttalad sänkning av antalet vita blodceller eller trombocyter bör läkemedlet omedelbart

sättas ut och lämplig stödjande behandling inledas. Patienterna bör uppmanas att rapportera alla

tecken och symtom som tyder på infektion. Patienter som samtidigt får hematotoxiska läkemedel

(t.ex. leflunomid) bör övervakas noga med blodkropps- och trombocyträkning.

Leverfunktionstester

Särskild uppmärksamhet bör riktas mot uppkomsten av levertoxicitet. Behandling bör inte inledas,

eller behandling bör avbrytas, om onormala resultat på leverfunktionstester eller leverbiopsier

förekommer eller utvecklas under behandlingen. Sådana onormala resultat bör återgå till det

normala inom två veckor. Därefter kan behandlingen återupptas enligt läkarens bedömning.

Tillfälliga ökningar av transaminaser till två eller tre gånger den övre normalgränsen har

rapporterats hos patienter med en frekvens på 13–20 %. Ihållande avvikelser av leverrelaterade

enzymer och/eller sänkt serumalbumin kan tyda på allvarlig levertoxicitet.

Enzymdiagnostik är ingen pålitlig prognos för utveckling av morfologiskt påvisbar levertoxicitet.

Även vid normala transaminaser kan histologiskt identifierbar leverfibros förekomma, eller mera

sällsynt, levercirros.

Vid reumatologiska indikationer finns inga belägg som stöder användning av leverbiopsier vid

övervakning av levertoxicitet. För psoriasispatienter är behovet av en leverbiopsi före och under

behandling kontroversiell. Det behövs mer forskning för att fastställa om seriella

leverfunktionstester eller propeptid av typ III-kollagen är tillräckliga för att detektera levertoxicitet.

Utvärdering bör göras från fall till fall och skilja mellan patienter utan riskfaktorer och patienter

med riskfaktorer såsom alltför hög alkoholkonsumtion, kvarstående förhöjning av leverenzymer,

leversjukdom i anamnesen, ärftlig leversjukdom i familjen, diabetes mellitus, fetma och tidigare

signifikant exponering för hepatotoxiska läkemedel eller kemikalier och långvarig

metotrexatbehandling eller kumulativa doser på 1,5 g eller mer.

Om ökningen av leverrelaterade enzymer är konstant bör läkaren överväga att minska dosen eller

avbryta behandlingen.

På grund av den potentiellt toxiska effekten på levern bör patienterna inte ta ytterligare

hepatotoxiska läkemedel under behandling med metotrexat om det inte är helt nödvändigt

konsumtion av alkohol bör undvikas eller reduceras kraftigt (se avsnitt 4.5). Leverenzymer ska

övervakas närmare hos patienter som tar andra hepatotoxiska läkemedel samtidigt (t.ex.

leflunomid).

Ökad försiktighet bör i allmänhet iakttas hos patienter med insulinberoende diabetes mellitus,

eftersom levercirros i sällsynta fall har utvecklats under metotrexatbehandling utan intermittent

ökning av transaminaser.

Njurfunktion

Njurfunktionen bör övervakas med njurfunktionstester och urinanalys (se avsnitt 4.2 och 4.3). Om

serumkreatininet är förhöjt bör dosen reduceras. Eftersom metotrexat huvudsakligen utsöndras via

njurarna kan förhöjda koncentrationer förväntas vid nedsatt njurfunktion, vilket kan ge allvarliga

biverkningar. Om njurfunktionen kan vara försämrad (t.ex. hos äldre) bör övervakning ske oftare.

Detta gäller i synnerhet vid samtidig administrering av läkemedel som påverkar utsöndringen av

metotrexat, orsakar njurskador (t.ex. NSAID-preparat) eller som eventuellt kan leda till

hematopoetiska störningar. Hos patienter med nedsatt njurfunktion rekommenderas inte samtidig

administrering av NSAID-preparat. Även dehydrering kan förstärka toxiciteten av metotrexat.

Bedömning av andningssystemet

Utfrågning av patienten om eventuell nedsatt lungfunktion och vid behov ett lungfunktionstest.

Akut eller kronisk interstitiell pneumonit, ofta associerad med blodeosinofili, kan uppkomma och

dödsfall har rapporterats. Till symtomen hör vanligen dyspné, hosta (särskilt torr, icke-produktiv

hosta), bröstsmärta och feber. Vid varje uppföljningsbesök ska patienten undersökas med avseende

på dessa symtom. Patienter ska informeras om risken för pneumonit och uppmanas att omedelbart

kontakta läkare om de utvecklar ihållande hosta eller dyspné.

Dessutom har pulmonell alveolär blödning rapporterats när metotrexat använts vid reumatologiska

och reumatologiskt relaterade indikationer. Denna biverkning kan också vara associerad med vaskulit

och andra komorbiditeter. En omgående utredning bör övervägas när pulmonell alveolär blödning

misstänks för att bekräfta diagnosen.

Metotrexat ska sättas ut hos patienter med lungsymtom och en noggrann utredning (inklusive

bröströntgen) ska göras för att utesluta infektion och tumörer. Om det finns misstanke om

metotrexatinducerad lungsjukdom, ska behandling med kortikosteroider sättas in och behandling

med metotrexat får inte återupptas.

Lungsjukomar inducerade av metotrexat har inte alltid varit fullt reversibla.

Lungsymtom kräver snabb diagnos och utsättning av metotrexatbehandlingen. Lungsjukdomar

inducerade av metotrexat, såsom pneumonit, kan uppträda akut när som helst under behandlingen.

De har inte alltid varit fullt reversibla och har redan rapporterats vid alla doser (inklusive låga doser

på 7,5 mg/vecka).

Under metotrexatbehandling kan opportunistiska infektioner uppträda, inklusive pneumocystis

jiroveci-pneumoni, som kan leda till döden. Om en patient uppvisar lungsymtom ska man ha i

åtanke att patienten kan ha drabbats av pneumocystis jiroveci-pneumoni.

Särskild försiktighet krävs vid behandling av patienter med nedsatt lungfunktion.

Allmänna försiktighetsåtgärder

Eftersom metotrexat påverkar immunsystemet, kan svaret på vaccinationer försämras och resultatet

av immunologiska tester påverkas. Vaccination med levande vacciner får inte utföras under

metotrexatbehandling.

Särskild försiktighet bör också iakttas vid förekomst av inaktiva, kroniska infektioner (t.ex. herpes

zoster, tuberkulos, hepatit B eller C) på grund av eventuell aktivering.

Maligna lymfom kan uppkomma hos patienter som får metotrexat i låg dos och i dessa fall måste

metotrexatbehandlingen sättas ut. Om lymfomen inte går tillbaka spontant måste cytotoxisk

behandling sättas in.

Hos patienter med patologisk ansamling av vätska i kroppshålor (”tredje rummet”) som ascites eller

pleurautgjutningar, är halveringstiden för metotrexat i plasma förlängd. Pleurautgjutningar och

ascites bör dräneras innan metotrexatbehandling inleds.

Tillstånd som medför dehydrering (emes, diarré, stomatit) kan öka toxiciteten av metotrexat, på

grund av förhöjda halter av den aktiva substansen. I dessa fall ska metotrexatbehandlingen avbrytas

tills symtomen upphör.

Diarré och ulcerös stomatit kan vara toxiska effekter och kräva behandlingsavbrott, annars kan

hemorragisk enterit och dödsfall till följd av tarmperforation inträffa.

Om hematemes, svart missfärgning av avföringen eller blod i avföringen uppträder, ska

behandlingen avbrytas.

Vitaminpreparat eller andra produkter som innehåller folsyra, folinsyra eller deras derivat kan

minska effekten av metotrexat.

Användning hos barn < 3 års ålder rekommenderas inte, eftersom tillgängliga data för effekt och

säkerhet är otillräckliga för denna population (se avsnitt 4.2).

Strålningsinducerad dermatit och solskador kan återkomma under metotrexatbehandling (”recall”-

reaktion). Psoriasislesioner kan förvärras under UV-strålning och samtidig administrering av

metotrexat.

Samtidig administrering av folatantagonister såsom trimetoprim/sulfametoxazol har rapporterats

orsaka akut megaloblastisk pancytopeni i sällsynta fall.

Encefalopati/leukoencefalopati har rapporterats hos onkologiska patienter som behandlas med

metotrexat och kan inte uteslutas vid metotrexatbehandling för icke-onkologiska indikationer.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) natrium per dos, det vill säga är näst

intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

NSAID, inklusive salicylsyra

I djurstudier orsakade NSAID, inklusive salicylsyra, minskning av tubulär metotrexatsekretion och

följaktligen ökning av dess toxiska effekt. I kliniska studier där NSAID och salicylsyra gavs

samtidigt med metotrexat till patienter med reumatoid artrit observerades emellertid ingen ökning

av biverkningar. Behandling av reumatoid artrit med sådana läkemedel kan fortsätta under

lågdosbehandling med metotrexat, men endast under strikt medicinsk övervakning.

Hepatotoxicitet

Sannolikheten för metotrexatrelaterade hepatotoxiska effekter ökar vid regelbunden

alkoholkonsumtion och om andra hepatotoxiska läkemedel ges samtidigt. Alkoholkonsumtion

måste undvikas under behandling med metotrexat.

Patienter som tar potentiellt hepatotoxiska och hematoxiska läkemedel under metotrexatbehandling

(t.ex. leflunomid, azatioprin, sulfasalazin och retinoider) bör övervakas noggrant med avseende på

eventuellt ökad levertoxicitet.

Hematotoxiska läkemedel

Administrering av ytterligare hematotoxiska läkemedel (t.ex. metamizol) ökar sannolikheten för

svåra hematotoxiska biverkningar av metotrexat.

Farmakokinetiska interaktioner

Det är viktigt att vara medveten om farmakokinetiska interaktioner mellan metotrexat,

antikonvulsiva läkemedel (minskad metotrexathalt i blodet) och 5-fluorouracil (ökad halveringstid

för 5-fluorouracil).

Förändringar i biotillgängligheten av metotrexat

Salicylater, fenylbutazon, fenytoin, barbiturater, lugnande medel, orala preventivmedel,

tetracykliner, amidopyrinderivat, sulfonamider och p-aminobensoesyra undantränger metotrexat

från serumalbuminbindningen och ökar därmed biotillgängligheten (indirekt dosökning).

Probenicid och milda organiska syror kan också minska den tubulära sekretionen av metotrexat och

därmed orsaka indirekta dosökningar.

Antibiotika, såsom penicillin, glykopeptider, sulfonamider, ciprofloxacin och cefalotin, kan i

enstaka fall minska renal clearance av metotrexat, så att ökade koncentrationer av metotrexat i

serum med samtidig hematologisk och gastrointestinal toxicitet kan uppträda.

Orala antibiotika, såsom tetracyklin, kloramfenikol och icke-absorberbara bredspektrumantibiotika,

kan minska den intestinala absorptionen av metotrexat eller påverka den enterohepatiska

cirkulationen genom att hämma tarmfloran och därmed den bakteriella metabolismen.

Kolestyramin kan öka den icke-renala elimineringen av metotrexat genom att avbryta den

enterohepatiska cirkulationen. Fördröjd metotrexatclearance bör beaktas vid kombination med

andra cytostatiska medel.

Samtidig administrering av protonpumpshämmare, t.ex. omeprazol och pantoprazol, kan leda till

interaktioner. Samtidig administrering av metotrexat och omeprazol har lett till fördröjd renal

utsöndring av metotrexat. Vid kombination med pantoprazol har ett fall av hämmad renal

eliminering av metaboliten 7-hydroximetotrexat, med myalgi och frossa, rapporterats.

Substanser som kan ge biverkningar på benmärgen

Under (för-)behandling med substanser som kan ha biverkningar som påverkar benmärgen (t.ex.

sulfonamider, trimetoprim/sulfametoxazol, kloramfenikol, pyrimetamin) måste risken för uttalade

hematopoetiska störningar under behandling med metotrexat beaktas.

Folatmetabolism

Samtidig administrering av läkemedel som orsakar folatbrist (t.ex. sulfonamider,

trimetoprim/sulfametoxazol) kan leda till ökad toxicitet av metotrexat. Därför måste särskild

försiktighet iakttas hos patienter med befintlig folsyrabrist.

Å andra sidan kan samtidig administrering av läkemedel som innehåller folinsyra eller

vitaminpreparat som innehåller folsyra eller derivat försämra effekten av metotrexat.

Användning av lustgas förstärker effekten av metotrexat på folatmetabolismen, vilket ger ökad

toxicitet såsom svår oförutsägbar myelosuppression och stomatit. Även om detta kan minskas

genom administrering av kalciumfolinat, bör samtidig användning av lustgas och metotrexat

undvikas.

Även om kombinationen av metotrexat och sulfasalazin kan öka effekten av metotrexat (genom att

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/526841/2019

EMEA/H/C/003983

Nordimet (metotrexat)

Sammanfattning av Nordimet och varför det är godkänt inom EU

Vad är Nordimet och vad används det för?

Nordimet är ett läkemedel som används för att behandla följande inflammatoriska sjukdomar:

Aktiv reumatoid artrit, en sjukdom som orsakar inflammation i lederna.

Svår juvenil idiopatisk artrit, en ledsjukdom hos barn, när läkemedel som kallas NSAID-preparat

(icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) inte har fungerat bra nog.

Svår funktionsnedsättande psoriasis, en sjukdom som orsakar röda, fjällande fläckar på huden, när

andra behandlingar inte har fungerat bra nog.

Svår psoriasisartrit, inflammation i lederna som inträffar hos patienter med psoriasis.

Nordimet innehåller den aktiva substansen metotrexat.

Nordimet är ett hybridläkemedel. Det innebär att det liknar ett referensläkemedel som innehåller

samma aktiva substans, men Nordimet finns i fler styrkor. Referensläkemedlet för Nordimet är

Lantarel FS.

Hur används Nordimet?

Nordimet finns som injektionsvätska, lösning i olika styrkor och är receptbelagt. Det ska bara ordineras

av läkare som har expertkunskaper om användningen av metotrexat och som fullständigt förstår

riskerna med metotrexatbehandling.

Nordimet ska injiceras under huden en gång i veckan på samma veckodag. Vilken dos som ska

injiceras varje vecka beror på vilken sjukdom läkemedlet används för och hur väl behandlingen

fungerar. För barn beror dosen även på barnets längd och vikt. I de flesta fall används

metotrexatläkemedel för långvarig behandling.

För att få mer information om hur Nordimet används, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Nordimet Nordimet (metotrexat)

EMA/526841/2019

Sida 2/3

Hur verkar Nordimet?

Hur den aktiva substansen i Nordimet, metotrexat, verkar hos patienter med artrit och psoriasis är inte

helt klarlagt, men nyttan med metotrexat tros bero på dess förmåga att minska inflammation och

hämma ett överaktivt immunsystem.

Vilka fördelar med Nordimet har visats i studierna?

Företaget lade fram data om metotrexat från publicerad litteratur. Inga ytterligare studier behövdes

eftersom Nordimet är ett hybridläkemedel som ges genom injektion och innehåller samma aktiva

substans som referensläkemedlet Lantarel FS. Eftersom Nordimet har samma sammansättning som

referensläkemedlet anses dess fördelar och risker vara desamma som för Lantarel FS.

Vilka är riskerna med Nordimet?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Nordimet (kan förekomma hos fler än 1 av

10 användare) är effekter på matsmältningssystemet (t.ex. inflammation i munslemhinnan,

matsmältningsproblem, magont, illamående och förlorad aptit) och blodprover som visar

leverförändringar. De allvarligaste biverkningarna omfattar bland annat minskad bildning av

blodkroppar, skador på lungor, lever, njurar och nerver, tromboembolism (problem orsakade av

blodproppar i blodkärlen) samt allvarliga allergiska reaktioner och hudreaktioner.

Nordimet får inte ges till patienter som missbrukar alkohol eller patienter med leverproblem eller

allvarliga njurproblem, blodsjukdomar, nedsatt immunsystem (kroppens naturliga försvar), allvarliga

eller kroniska infektioner som t.ex. tuberkulos och hivinfektion, munsår, inflammation i munnen och

sår i matsmältningssystemet. Det får inte ges till patienter som är gravida, ammar eller får levande

vacciner.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Nordimet finns i bipacksedeln.

Varför är Nordimet godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) konstaterade att Nordimet är jämförbart med

referensläkemedlet. Myndigheten fann därför att fördelarna med Nordimet är större än riskerna och att

Nordimet kan godkännas för användning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Nordimet?

Företaget som marknadsför Nordimet kommer att skicka ut uppföljande frågeformulär för fall av

doseringsfel som leder till överdosering.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Nordimet har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Nordimet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Nordimet utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienterna.

Nordimet Nordimet (metotrexat)

EMA/526841/2019

Sida 3/3

Mer information om Nordimet

Den 18 augusti 2016 beviljades Nordimet ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Nordimet finns på EMA:s

webbplats: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/nordimet

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2019.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen