Nivestim

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

29-04-2021

Aktiva substanser:
filgrastim
Tillgänglig från:
Pfizer Europe MA EEIG 
ATC-kod:
L03AA02
INN (International namn):
filgrastim
Terapeutisk grupp:
Immunstimulatorer,
Terapiområde:
Neutropenia; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Cancer
Terapeutiska indikationer:
Filgrastim är indicerad för att reducera durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni hos patienter som behandlats med etablerad cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom) och för reduktion av durationen av neutropeni hos patienter som genomgår myeloablativ terapi följt av benmärgstransplantation anses vara ökad risk för förlängd svår neutropeni. Säkerheten och effekten av filgrastim är lika hos vuxna och barn som får cytotoxisk kemoterapi. Filgrastim är indicerat för mobilisering av perifera blod förstadier (PBPCs). I patienter, barn och vuxna, med svår kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni med ett absolut antal neutrofila granulocyter (ANC) på ≤0. 5 x 109/l och en historia av allvarliga eller återkommande infektioner, långsiktig förvaltning av filgrastim är indicerat för att öka antalet neutrofila granulocyter och minska förekomsten och varaktigheten av infektioner-relaterade evenemang. Filgrastim är indicerat för
Produktsammanfattning:
Revision: 23
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/001142
Tillstånd datum:
2010-06-07
EMEA-kod:
EMEA/H/C/001142

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

08-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

29-04-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

29-04-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

29-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

29-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

08-10-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Nivestim 12 ME/0,2 ml injektions-/infusionsvätska, lösning

Nivestim 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning

Nivestim 48 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning

filgrastim

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Nivestim är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Nivestim

Hur du använder Nivestim

Eventuella biverkningar

Hur Nivestim ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Nivestim är och vad det används för

Nivestim är en tillväxtfaktor för vita blodkroppar (granulocytkolonistimulerande faktor) och tillhör en

grupp läkemedel som kallas cytokiner. Tillväxtfaktorer är proteiner som produceras naturligt i

kroppen, men de kan även tillverkas genom bioteknik för att användas som läkemedel. Nivestim

verkar genom att stimulera benmärgen till att producera fler vita blodkroppar.

Antalet vita blodkroppar kan vara lågt (neutropeni) av olika anledningar och det gör att kroppen får

svårare att bekämpa infektioner. Nivestim stimulerar benmärgen till att snabbt producera nya vita

blodkroppar.

Nivestim kan användas till följande:

För att öka antalet vita blodkroppar efter behandling med kemoterapi för att bidra till att

förhindra infektioner.

För att öka antalet vita blodkroppar efter benmärgstransplantation för att bidra till att förhindra

infektioner.

Före kemoterapi i höga doser för att göra så att benmärgen producerar fler stamceller som kan

samlas in och ges tillbaka till dig efter behandlingen. Stamcellerna kan tas från dig eller från en

donator. De återförs sedan till benmärgen där de producerar blodkroppar.

För att öka antalet vita blodkroppar om du lider av svår kronisk neutropeni, för att bidra till att

förhindra infektioner.

Till patienter med långt gången HIV-infektion, för att bidra till att minska risken för infektioner.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Nivestim

Använd inte Nivestim

om du är allergisk mot filgrastim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Nivestim.

Tala om för läkaren innan behandlingen påbörjas om du har

sicklecellanemi, eftersom Nivestim kan orsaka sicklecellkris

osteoporos (benskörhet).

Tala omedelbart om för läkaren under behandlingen med Nivestim, om du

drabbas av plötsliga tecken på allergi, som utslag, klåda eller nässelutslag, svullnader i ansiktet,

läpparna, tungan eller andra kroppsdelar, andnöd, väsljud eller andningssvårigheter eftersom dessa

kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion (överkänslighet).

drabbas av svullnad i ansiktet eller fotlederna, blod i urinen eller brunfärgad urin eller om du

tycker att du kissar mindre än vanligt (glomerulonefrit).

får ont i övre vänstra delen av magen, nedanför revbenen på vänster sida eller vid spetsen på

vänster skulderblad (detta kan vara symtom på förstorad mjälte (s.k. splenomegali) eller eventuellt

brusten mjälte).

blöder eller får blåmärken ovanligt lätt (det kan vara symtom på lågt antal blodplättar

(trombocytopeni), som gör att blodet inte koagulerar som det ska).

Inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen) har

rapporterats med frekvensen ”sällsynt” hos cancerpatienter och friska donatorer. Symtomen kan

innefatta feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och ökade inflammatoriska markörer. Tala om

för din läkare om du upplever dessa symtom.

Otillfredsställande behandlingssvar

Om du svarar sämre eller slutar att svara på filgrastimbehandlingen kommer läkaren att undersöka vad

som orsakar detta. Läkaren kommer bland annat att kontrollera om du har utvecklat antikroppar som

neutraliserar filgrastims aktivitet.

Läkaren kan vilja övervaka dig noggrant, se avsnitt 4 i denna bipacksedel.

Om du är patient och har svår kronisk neutropeni kan det finnas en risk att du får cancer i blodet

(leukemi, myelodysplastiskt syndrom (MDS)). Tala med din läkare om riskerna för att få cancer i

blodet och vilka undersökningar som bör göras. Om du får cancer eller det finns en sannolikhet för att

du kan få cancer i blodet ska du inte använda Nivestim, om inte läkaren sagt åt dig att göra det.

Om du är stamcellsdonator måste du vara mellan 16 och 60 år.

Var särskilt försiktig med andra läkemedel som stimulerar de vita blodkropparna

Nivestim hör till en grupp läkemedel som stimulerar produktionen av vita blodkroppar. Hälso- och

sjukvårdspersonalen ska alltid notera i journalen exakt vilket läkemedel du använder.

Andra läkemedel och Nivestim

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet och amning

Nivestim har inte undersökts på gravida eller ammande kvinnor.

Nivestim rekommenderas inte under graviditet.

Det är viktigt att du talar om för läkaren om du:

är gravid eller ammar

tror att du kan vara gravid, eller

planerar att skaffa barn.

Tala om för läkaren om du blir gravid under tiden du behandlas med Nivestim.

Om inte läkaren säger något annat ska du sluta amma om du använder Nivestim.

Körförmåga och användning av maskiner

Nivestim kan ha mindre effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner. Detta läkemedel kan

orsaka yrsel. Du bör vänta och se hur du mår efter att du tagit Nivestim, innan du kör bil eller

använder maskiner.

Nivestim innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos om 0,6 mg/ml eller

0,96 mg/ml, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Nivestim innehåller sorbitol

Detta läkemedel innehåller 50 mg sorbitol per ml.

Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) har hereditär fruktosintolerans, en sällsynt,

ärftlig sjukdom, ska du (eller ditt barn) inte använda detta läkemedel. Patienter med hereditär

fruktosintolerans kan inte bryta ner fruktos, vilket kan orsaka allvarliga biverkningar.

Kontakta läkare innan du använder detta läkemedel om du (eller ditt barn) har hereditär

fruktosintolerans, eller om ditt barn inte längre kan äta söt mat eller dryck utan att må illa, kräks eller

känner obehag så som uppblåsthet, magkramper eller diarré.

3.

Hur du använder Nivestim

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller

apotekspersonal om du är osäker.

Hur får jag Nivestim och hur stor är dosen?

Nivestim ges oftast som en daglig injektion i vävnaden precis under huden (en så kallad subkutan

injektion). Det kan också ges som en daglig, långsam injektion i en ven (en så kallad intravenös

infusion). Hur stor dos du får beror på din sjukdom och din vikt. Läkaren berättar hur mycket Nivestim

du ska ta.

Patienter som genomgår benmärgstransplantaion efter kemoterapi:

I normala fall får du den första dosen Nivestim när det har gått minst 24 timmar efter kemoterapi-

behandlingen och minst 24 timmar efter att du fått ditt benmärgstransplantat.

Du, eller personer som sköter om dig, kan få undervisning i hur man ger subkutana injektioner så att

du kan fortsätta din behandling hemma. Du bör dock inte pröva detta själv om du inte fått tillräckligt

med undervisning först av din vårdgivare.

Hur länge behöver jag ta Nivestim?

Du kommer att behöva ta Nivestim tills antalet vita blodkroppar är normalt. Man kommer att ta

blodprover regelbundet för att kontrollera antalet vita blodkroppar i din kropp. Din läkare berättar hur

länge du behöver ta Nivestim.

Användning för barn

Nivestim används för att behandla barn som får kemoterapi eller som har lågt antal vita blodkroppar

(neutropeni). Dosering till barn som får kemoterapi är densamma som till vuxna.

Om du använt för stor mängd av Nivestim

Öka inte dosen som läkaren har ordinerat. Om du tror att du har injicerat mer Nivestim än du skulle,

kontakta din läkare så snart som möjligt.

Om du har glömt att använda Nivestim

Om du har missat en injektion, eller har injicerat för lite, kontakta din läkare så snart som möjligt. Ta

inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala omedelbart om för läkaren under behandlingen:

Om du får en allergisk reaktion med svaghet, blodtrycksfall, andningssvårigheter, svullnad av

ansiktet (anafylaxi), hudutslag, kliande utslag (nässelutslag), svullnad av ansikte, läppar, mun,

tunga eller svalg (angioödem) och andfåddhet (dyspné).

Om du får hosta, feber och svårt att andas (dyspné). Detta kan vara ett tecken på akut

andnödssyndrom (ARDS).

Om du får en njurskada (glomerulonefrit). Njurskador har observerats hos patienter som får

filgrastim. Kontakta läkaren omedelbart om du blir uppsvullen i ansiktet eller kring fotlederna,

får blod i urinen eller brunfärgad urin, eller märker att du inte kissar lika ofta som vanligt.

Om du får någon eller några av följande biverkningar:

Svullnader eller vätskeansamlingar, vilket kan vara förknippat med att urineringen sker

mer sällan än vanligt, andningssvårigheter, svullen buk och en känsla av övermättnad,

samt en allmän trötthetskänsla. Dessa symtom utvecklas ofta i snabb takt.

Dessa symtom kan vara tecken på en biverkning som kallas ”kapillärläckagesyndrom” och som

gör att vätska läcker från små blodkärl ut i kroppen. Detta tillstånd måste behandlas omedelbart.

Om du samtidigt får två eller flera av några av följande symtom:

feber, eller frossbrytningar, eller fryser kraftigt, snabba hjärtslag, förvirring eller

desorientering, andfåddhet, kraftig smärta eller obehagskänsla samt kallsvettig eller

svettig hud.

Detta kan vara symtom på ett tillstånd som kallas ”sepsis” (eller ”blodförgiftning”), en allvarlig

infektion med inflammation i hela kroppen, vilket kan vara livshotande och kräver omedelbar

läkarvård.

Om du får ont i övre vänstra delen av magen (buken), smärta under revbenen på vänster sida,

eller vid skulderbladets spets, eftersom det kan tyda på problem med mjälten (förstorad mjälte

(splenomegali) eller brusten mjälte).

Om du behandlas för allvarlig kronisk neutropeni och har blod i urinen (hematuri). Läkaren kan

behöva kontrollera din urin regelbundet om du drabbas av denna biverkning eller om du har

protein (äggvita) i urinen (proteinuri).

En vanlig biverkning av filgrastim är värk i muskler och skelett (muskuloskeletal smärta), som kan

lindras med vanliga smärtstillande medel (analgetika). Patienter som genomgår en stamcells- eller

benmärgstransplantation kan drabbas av så kallad transplantat-mot-värd-sjukdom (GvHD). Detta är en

reaktion hos de donerade cellerna riktad mot patienten som får transplantatet. Tecken och symtom på

detta tillstånd är utslag i handflatorna eller på fotsulorna, sår i munhålan, tarmen, levern, huden, eller i

ögonen, lungor, vagina och leder.

Hos friska stamcellsdonatorer kan en ökning av antalet vita blodkroppar (leukocytos) och minskning

av antalet blodplättar ske. Detta försämrar blodets förmåga att levra sig (trombocytopeni). Läkaren

kommer att kontrollera detta.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

minskat antal blodplättar, vilket minskar blodets förmåga att levra sig (trombocytopeni)

lågt antal röda blodkroppar (anemi)

huvudvärk

diarré

kräkningar

illamående

onormalt håravfall eller hårförtunning (alopeci)

trötthet (utmattning)

ömhet och svullnad i slemhinnan på insidan av matsmältningskanalen, som löper från munnen

till anus (mukosit)

feber (pyrexi).

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

inflammation i lungorna (bronkit)

övre luftvägsinfektion

urinvägsinfektion

minskad aptit

svårt att sova (insomni)

yrsel

minskad känslighet för beröring, i synnerhet hudstimulering (hypestesi)

stickningar eller domningar i händer eller fötter (parestesi)

lågt blodtryck (hypotoni)

högt blodtryck (hypertoni)

hosta

blodiga upphostningar (hemoptys)

smärta i munnen och svalget (orofaryngeal smärta)

näsblod (epistaxis)

förstoppning

smärta i munnen

förstorad lever (hepatomegali)

utslag

hudrodnad (erytem)

muskelspasmer

smärta i samband med urinering (dysuri)

bröstsmärta

smärta

allmän svaghetskänsla (asteni)

allmän sjukdomskänsla

svullnad i händer och fötter (perifert ödem)

förhöjda nivåer av vissa enzymer i blodet

förändringar i blodkemin

transfusionsreaktioner.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

ökat antal vita blodkroppar (leukocytos)

allergisk reaktion (överkänslighet)

avstötning av transplanterad benmärg (transplantat-mot-värd-sjukdom)

höga halter urinsyra i blodet, vilket kan orsaka gikt (hyperurikemi) (förhöjd nivå av urinsyra i

blodet)

leverskada som orsakas av blockering av de tunna venerna inuti levern (veno-ocklusiv sjukdom)

försämrad lungfunktion som leder till andfåddhet (andningssvikt)

svullnad och/eller vätskeansamling i lungorna (lungödem)

inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom)

onormal röntgenbild av lungorna (lunginfiltrat)

blödning från lungorna (pulmonell blödning)

minskat syreupptag i lungorna (hypoxi)

upphöjda hudutslag (makulopapulära utslag)

sjukdom som gör att skelettet blir skörare, vilket gör att skelettet blir svagare och lättare kan

brytas (osteoporos)

reaktion vid injektionsstället.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellanemi med kris)

plötslig livshotande allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

giktliknande smärta och svullnader i leder (pseudogikt)

förändringar av vätskeregleringen i kroppen, vilket kan leda till svullnader

(vätskevolymenrubbningar)

inflammation i hudens blodkärl (kutan vaskulit)

plommonfärgade, upphöjda, smärtsamma sår på armar och ben och ibland i ansiktet och på

halsen, med feber (Sweets syndrom)

förvärrad reumatoid artrit

ovanliga förändringar i urinen

minskad bentäthet

inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen), se

avsnitt 2.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra

till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Nivestim ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och på den förfyllda sprutan efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras och transporteras kallt (2

C). Får ej frysas. Förvara den förfyllda sprutan i

ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Sprutan kan tas ut ur kylskåpet och lämnas i rumstemperatur under en enstaka period av maximalt 15

dagar (dock inte över 25ºC).

Använd inte detta läkemedel om du märker att det är grumligt eller om det finns partiklar i det.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Nivestim innehåller

Den aktiva substansen är filgrastim. Varje ml innehåller 60 miljoner enheter [ME]

(600 mikrogram) eller 96 miljoner enheter [ME] (960 mikrogram) filgrastim.

Nivestim 12 ME/0,2 ml injektions-/infusionsvätska, lösning; varje förfylld spruta innehåller 12

miljoner enheter (ME), 120 mikrogram filgrastim i 0,2 ml (motsvarande 0,6 mg/ml).

Nivestim 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning; varje förfylld spruta innehåller 30

miljoner enheter (ME), 300 mikrogram filgrastim i 0,5 ml (motsvarande 0,6 mg/ml).

Nivestim 48 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning; varje förfylld spruta innehåller 48

miljoner enheter (ME), 480 mikrogram filgrastim i 0,5 ml (motsvarande 0,96 mg/ml).

Övriga innehållsämnen är ättiksyra (koncentrerad), natriumhydroxid, sorbitol E420, polysorbat

80 och vatten för injektionsvätskor.

Nivestims utseende och förpackningsstorlekar

Nivestim är en klar färglös lösning för injektion/infusion i förfyllda sprutor av glas med en

injektionsnål (rostfritt stål) försedd med nålskydd. Nålskyddet innehåller ”epoxyprene”, ett derivat av

naturgummilatex som kan komma i kontakt med nålen.

Det är 1, 5, 8 eller 10 sprutor i varje förpackning. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar

att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Tillverkare

Hospira Zagreb d.o.o.

Prudnička cesta 60

10291 Prigorje Brdovečko

Kroatien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Malta

Drugsales Ltd

Tel.: +356 21 419 070/1/2

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

PFIZER PHARMA GmbH

Tel: + 49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Aenorasis S.A.

Τηλ: + 30 210 6136332

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 55 00

France

Pfizer

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Κύπρος

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

United Kingdom

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information om hur patienten injicerar sig själv

Detta avsnitt innehåller information om hur du ger dig själv en injektion med Nivestim. Det är viktigt

att du inte försöker ge dig själv en injektion utan att först ha fått särskild träning av din läkare eller

sjuksköterska. Det är också viktigt att du slänger sprutorna i en punkteringssäker behållare. Om du inte

är säker på hur du ger dig själv en injektion eller om du har frågor, kontakta din läkare eller

sjuksköterska för att få hjälp.

Hur ger jag mig själv Nivestim?

Nivestim ges normalt en gång dagligen som en injektion, vanligen i vävnaden strax under huden. Detta

kallas en subkutan injektion.

Genom att lära dig hur du ger dig själv injektioner så behöver du inte sitta hemma och vänta på att en

sjuksköterska ska ringa dig och du behöver inte gå till sjukhuset eller kliniken varje dag för att få dina

injektioner.

Du behöver ta dina injektioner på ungefär samma tid varje dag. De mest lämpliga injektionsställena är

följande:

på framsidan av låren,

buken, förutom området kring naveln.

Det är bättre att byta injektionsställe varje dag för att undvika risken för smärtor på ett ställe.

Utrustning som du behöver för injektionen

För att ge dig själv en subkutan injektion behöver du följande:

En ny förfylld spruta med Nivestim

En behållare för vassa föremål (punkteringssäker behållare) för att kunna kasta använda

sprutorna på ett säkert sätt.

Antiseptiska servetter (om det rekommenderas av din läkare eller sjuksköterska)

Hur ger jag mig själv en subkutan injektion med Nivestim?

Försök att ta injektionen ungefär samma tid varje dag.

Ta Nivestim sprutan ur kylskåpet och låt den få rumstemperatur (ungefär 25 ºC). Detta tar

ungefär 15-30 minuter. Kontrollera datumet på förpackningen för att försäkra dig om att den

inte passerat utgångsdatumet. Se till att du har din behållare för vassa föremål i närheten.

Sök upp en bekväm och väl upplyst plats och kontrollera dosen som du har fått förskriven.

Tvätta dina händer noggrant med tvål och vatten.

Ta ut sprutan från blisterförpackningen och kontrollera att lösningen är klar, färglös och fri från

synliga partiklar. Använd inte Nivestim sprutan om vätskan har partiklar som flyter omkring

eller om vätska har läckt ut från sprutan.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Nivestim 12 ME/0,2 ml injektions-/infusionsvätska, lösning

Nivestim 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning

Nivestim 48 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Nivestim 12 ME/0,2 ml injektions-/infusionsvätska, lösning

En ml injektions- eller infusionsvätska innehåller 60 miljoner enheter [ME] (600 mikrogram [µg])

filgrastim*.

Varje förfylld spruta innehåller 12 miljoner enheter (ME) (120 mikrogram [

g]) filgrastim i 0,2 ml

(0,6 mg/ml).

Nivestim 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning

En ml injektions- eller infusionsvätska innehåller 60 miljoner enheter [ME] (600 mikrogram [µg])

filgrastim*.

Varje förfylld spruta innehåller 30 miljoner enheter (ME) (300 mikrogram [

g]) filgrastim i 0,5 ml

(0,6 mg/ml).

Nivestim 48 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning

En ml injektions- eller infusionsvätska innehåller 96 miljoner enheter [ME] (960 mikrogram [µg])

filgrastim*.

Varje förfylld spruta innehåller 48 miljoner enheter (ME) (480 mikrogram [

g]) filgrastim i 0,5 ml

(0,96 mg/ml).

*rekombinant metionyl granulocytkolonistimulerande faktor [G-CSF] är framställt med rekombinant

DNA-teknik i Escherichia coli (BL21).

Hjälpämne med känd effekt

Varje ml lösning innehåller 50 mg sorbitol (E420) (se avsnitt 4.4).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektions- eller infusionsvätska/lösning. (infusionsvätska/lösning)

Klar, färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Filgrastim är indicerad för att reducera durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni

hos patienter som behandlats med etablerad cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för

kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom) och för att reducera durationen av

neutropeni hos patienter som genomgår myeloablativ terapi följd av benmärgstransplantation och som

bedöms utsättas för ökad risk av förlängd svår neutropeni.

Säkerheten och effekten av filgrastim är densamma för vuxna och barn som får cytotoxisk kemoterapi.

Filgrastim är indicerad för mobilisering av perifera stamceller (PBPC).

Hos patienter, barn eller vuxna, med svår kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni med ett

absolut antal neutrofila granulocyter (ANC) på ≤ 0,5 x 10

/l och som tidigare haft svåra eller

återkommande infektioner, är långtidsadministrering av filgrastim indicerat för att öka antalet

neutrofiler och för att minska incidensen och durationen av infektionsrelaterade händelser.

Filgrastim är indicerad vid behandling av persisterande neutropeni (ANC färre än eller lika med 1,0 x

/l) hos patienter med avancerad HIV-infektion för att reducera risken för bakteriella infektioner då

annan behandling av neutropeni är olämplig.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med filgrastim bör endast ske i samarbete med en onkologklinik som har erfarenhet av

behandling med G-CSF och hematologi och har tillgång till nödvändiga diagnostiska hjälpmedel.

Mobilisering och aferes bör utföras i samarbete med en onkolog-hematologklinik med godtagbar

erfarenhet inom detta område och där kontroll av utbytet av hematopoetiska stamceller kan göras på

ett korrekt sätt.

Etablerad cytotoxisk kemoterapi

Dosering

Rekommenderad dos av filgrastim är 0,5 ME (5 µg)/kg/dag. Den första dosen filgrastim får ges

tidigast 24 timmar efter cytotoxisk kemoterapi. I randomiserade kliniska prövningar användes en

subkutan dos om 230 µg/m

/dag (4,0 till 8,4 µg/kg/dag).

Daglig behandling med filgrastim bör fortsätta tills förväntat nadir för neutrofila granulocyter är över

och antalet neutrofila granulocyter har normaliserats. Efter etablerad kemoterapi av solida tumörer,

lymfom och lymfoid leukemi förväntas durationen av den behandling som krävs för att uppfylla dessa

kriterier vara upp till ca 14 dagar. Efter induktions- och konsolideringsbehandling av akut myeloisk

leukemi kan durationen av behandlingen vara avsevärt längre (upp till 38 dagar) beroende på typ, dos

och schema för den aktuella cytotoxiska kemoterapin.

Hos patienter som får cytotoxisk kemoterapi ser man en kortvarig ökning av antalet neutrofila

granulocyter 1 till 2 dagar efter påbörjad filgrastimbehandling. För ett bestående terapisvar bör

filgrastimbehandlingen dock inte avbrytas före förväntat nadir och innan antalet neutrofila

granulocyter har normaliserats. Det rekommenderas inte att behandlingen med filgrastim avslutas

innan tiden för förväntat nadir för neutrofila granulocyter har passerat.

Administreringssätt

Filgrastim kan ges som en daglig subkutan injektion eller som en daglig intravenös infusion utspädd i

5%-ig glukoslösning som ges under 30 minuter (se avsnitt 6.6). Subkutan administrering är att föredra

i de flesta fall. Det finns vissa belägg från en studie med singeldosadministrering för att intravenös

tillförsel kan förkorta effektens varaktighet. Den kliniska relevansen av dessa fynd vid upprepad

dosering är oklar. Valet av administreringssätt ska anpassas till de enskilda kliniska omständigheterna.

Till patienter behandlade med myeloablativ terapi följd av benmärgstransplantation

Dosering

Rekommenderad startdos filgrastim är 1,0 ME (10 µg)/kg/dag. Den första dosen filgrastim får tidigast

ges minst 24 timmar efter cytotoxisk kemoterapi och minst 24 timmar efter benmärgsinfusion.

När nadir för neutrofila granulocyter har passerats, ska dagsdosen filgrastim titreras mot

neutrofilsvaret enligt följande:

Antal neutrofiler

Dosjustering av filgrastim

> 1,0 x 10

/l 3 dagar i följd

Reducera till 0,5 ME (5 µg)/kg/dag

Om ANC är > 1,0 x 10

/l ytterligare 3 dagar i

följd

Avsluta filgrastim

Om ANC sjunker till < 1,0 x 10

/l under behandlingsperioden bör filgrastimdosen höjas igen enligt

stegen ovan.

ANC = absolut neutrofilantal

Administreringssätt

Filgrastim kan ges som en 30 minuters eller 24 timmars intravenös infusion eller som kontinuerlig

subkutan infusion under 24 timmar. Filgrastim ska spädas i 20 ml 5%-ig glukoslösning (se avsnitt 6.6).

För mobilisering av PBPC hos patienter som genomgår myelosuppressiv eller myeloablativ terapi

följd av transplantation av autologa perifera stamceller

Dosering

Rekommenderad dos filgrastim vid mobilisering av PBPC med enbart filgrastim är 1,0 ME

(10 µg)/kg/dag i 5 till 7 dagar i följd. Tidpunkt för leukaferes: en eller två leukafereser på dag 5 och 6

är ofta tillräckligt. Under andra omständigheter kan ytterligare leukafereser vara nödvändiga.

Filgrastimbehandlingen bör fortsätta till den sista leukaferesen.

Rekommenderad dos filgrastim vid mobilisering av PBPC efter myelosuppressiv kemoterapi är 0,5

ME (5 µg)/kg/dag från första dagen efter avslutad kemoterapi tills förväntat nadir för neutrofila

granulocyters har passerats och antalet neutrofila granulocyter har återgått till normalintervallet.

Leukaferes bör göras under den period då ANC ökar från < 0,5 x 10

/l till > 5,0 x 10

/l. För patienter

som inte fått omfattande kemoterapi är oftast en leukaferes tillräcklig. Under andra omständigheter

rekommenderas ytterligare leukafereser.

Administreringssätt

Filgrastim för mobilisering av PBPC när det används ensamt:

Filgrastim kan ges som en 24 timmars subkutan kontinuerlig infusion eller subkutan injektion. Vid

infusioner ska filgrastim spädas i 20 ml 5%-ig glukoslösning (se avsnitt 6.6).

Filgrastim för mobilisering av PBPC efter myelosuppressiv kemoterapi:

Filgrastim ska ges som subkutan injektion.

För mobilisering av PBPC hos friska donatorer före allogen perifer stamcellstransplantation

Dosering

För mobilisering av PBPC hos friska donatorer bör filgrastim ges i dosen 1,0 ME (10 µg)/kg/dag i 4

till 5 dagar i följd. Leukaferes bör påbörjas dag 5 och fortsätta till dag 6 om det behövs för att samla 4

x 10

CD34

celler/kg av mottagarens kroppsvikt.

Administreringssätt

Filgrastim ska ges som subkutan injektion.

Till patienter med svår kronisk neutropeni (SCN)

Dosering

Kongenital neutropeni: rekommenderad startdos är 1,2 ME (12 µg)/kg/dag som enkeldos eller

uppdelat på flera doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni: rekommenderad startdos är 0,5 ME (5 µg)/kg/dag som enkeldos

eller uppdelat på flera doser.

Dosjustering: Filgrastim bör administreras dagligen som subkutan injektion tills antalet neutrofila

granulocyter har nått och kan bibehållas över 1,5 x 10

/l. När svar på behandlingen erhållits bör minsta

effektiva dos som krävs för att uppehålla denna nivå fastställas. Daglig långtidsbehandling krävs för

att bibehålla ett adekvat antal neutrofila granulocyter. Efter en till två veckors behandling kan

startdosen dubbleras eller halveras beroende på patientens svar. Därefter kan dosen justeras

individuellt varje eller varannan vecka för att bibehålla ett genomsnittligt antal neutrofila granulocyter

mellan 1,5 x 10

/l och 10 x 10

/l. En snabbare dosökning kan övervägas hos patienter med svåra

infektioner. 97 % av de patienter som svarade på behandlingen i kliniska studier svarade fullständigt

på doser om ≤ 24 µg/kg/dag. Säkerheten av filgrastim vid långtidsbehandling med doser över

24 µg/kg/dag till patienter med SCN har inte fastställts.

Administreringssätt

Kongenital, idiopatisk eller cyklisk neutropeni: filgrastim ska ges som subkutan injektion.

Till patienter med HIV-infektion

Dosering

För att upphäva neutropeni:

Rekommenderad startdos filgrastim är 0,1 ME (1 µg)/kg/dag med en titrering upp till maximalt 0,4

ME (4 µg)/kg/dag tills antalet neutrofila granulocyter har normaliserats och kan bibehållas (ANC > 2,0

x 10

/l). I kliniska studier har mer än 90 % av patienterna svarat på dessa doser med upphävd

neutropeni inom en median på 2 dagar.

Hos ett mindre antal patienter (< 10 %) krävdes doser på upp till 1,0 ME (10 µg)/kg/dag för att

upphäva neutropenin.

För att bibehålla normalt antal neutrofila granulocyter:

När neutropenin är upphävd bör minsta effektiva dos för att bibehålla ett normalt antal neutrofila

granulocyter fastställas. Initial dosjustering till dosering varannan dag med 30 ME (300 µg)/dag

rekommenderas. Beroende på patientens ANC kan ytterligare dosjustering vara nödvändig för att

bibehålla antalet neutrofila granulocyter > 2,0 x 10

/l. I kliniska studier krävdes 30 ME (300 µg)/dag i

1 till 7 dagar per vecka för att bibehålla ANC över 2,0 x 10

/l. Frekvensen var i genomsnitt 3 dagar per

vecka. Långtidsbehandling kan krävas för att bibehålla ANC över 2,0 x 10

Administreringssätt

För att upphäva neutropeni eller bibehålla ett normalt antal neutrofila granulocyter: filgrastim ska ges

som subkutan injektion.

Äldre

Kliniska studier med filgrastim har inkluderat ett litet antal äldre patienter, men särskilda studier har

inte utförts på denna grupp och därför kan specifika doseringsrekommendationer inte ges.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Studier av filgrastim hos patienter med svårt nedsatt njur- eller leverfunktion visar att det har en

likartad farmakokinetisk och farmakodynamisk profil som hos normala individer. Dosjustering krävs

inte under dessa omständigheter.

Användning till barn med SCN och vid cancer

Sextiofem procent av patienterna med SCN, som ingått i kliniska studier, var under 18 år. Effekten av

behandlingen var påtaglig hos denna åldersgrupp som främst omfattade patienter med kongenital

neutropeni. Det fanns inga skillnader i säkerhetsprofilerna för pediatriska patienter som behandlats för

SCN.

Data från kliniska studier av pediatriska patienter visar att säkerheten och effekten av filgrastim är

densamma för vuxna och barn som behandlas med cytotoxisk kemoterapi.

Doseringsrekommendationer till barn är desamma som för vuxna som behandlas med myelosuppressiv

cytotoxisk kemoterapi.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Varningar och försiktighet för samtliga indikationer

Överkänslighet

Överkänslighet, däribland anafylaktiska reaktioner, som uppträtt vid den inledande eller efterföljande

behandlingar har rapporterats hos patienter som behandlats med filgrastim. Behandlingen med

filgrastim ska avslutas permanent hos patienter med kliniskt signifikant överkänslighet. Ge inte

filgrastim till patienter som tidigare har drabbats av överkänslighet mot filgrastim eller pegfilgrastim.

Pulmonella biverkningar

Pulmonella biverkningar, framförallt interstitiell lungsjukdom, har rapporterats efter administrering av

G-CSF. Hos patienter som nyligen haft lunginfiltrat eller pneumoni kan risken vara större. Debut av

pulmonella symtom som hosta, feber och dyspné i samband med radiologiska fynd såsom lunginfiltrat

eller nedsatt lungfunktion kan vara begynnande tecken på akut andnödssyndrom (ARDS).

Administrering av filgrastim bör avbrytas och lämplig behandling ges.

Glomerulonefrit

Glomerulonefrit har rapporterats hos patienter som får filgrastim och pegfilgrastim. I allmänhet går

glomerulonefrit tillbaka efter en sänkning av dosen eller utsättning av filgrastim och pegfilgrastim.

Kontroller av urinprover rekommenderas.

Kapillärläckagesyndrom

Kapillärläckagesyndrom, som kan vara livshotande om behandlingen fördröjs, har rapporterats efter

administrering av granulocytkolonistimulerande faktor och utmärks av hypotoni, hypoalbuminemi,

ödem och hemokoncentration. Patienter som utvecklar symtom på kapillärläckagesyndrom ska

övervakas noga och deras symtom behandlas rutinmässigt, vilket kan innebära intensivvård (se

avsnitt 4.8).

Splenomegali och mjältruptur

Normalt asymtomatiska fall av splenomegali och fall av mjältruptur har rapporterats hos patienter och

friska donatorer efter administrering av filgrastim. Enstaka fall av mjältruptur var fatala. Därför ska

mjältens storlek kontrolleras noggrant (t.ex. klinisk undersökning, ultraljud). En diagnos av

mjältruptur bör övervägas hos donatorer och/eller patienter som rapporterar smärta i övre vänstra

kvadranten av buken eller smärta vid skulderbladsspetsen. Dosreduktion av filgrastim har observerats

fördröja eller förhindra progression av mjältförstoring hos patienter med allvarlig kronisk neutropeni,

och hos 3 % av patienterna var splenektomi nödvändig.

Malign celltillväxt

Granulocytkolonistimulerande faktor kan aktivera tillväxt av maligna myeloida celler in vitro och

liknande effekter kan också ses hos vissa icke-myeloida celler in vitro.

Myelodysplastiskt syndrom eller kronisk myeloisk leukemi

Säkerheten och effekten av filgrastimadministrering hos patienter med myelodysplastiskt syndrom

eller kronisk myelogen leukemi har inte fastställts. Filgrastim är inte indicerat för användning vid

dessa tillstånd. Särskild försiktighet bör iakttas för att skilja diagnosen blasttransformation vid kronisk

myeloisk leukemi från akut myeloisk leukemi.

Akut myeloisk leukemi

Då säkerhets- och effektdata är begränsade hos patienter med sekundär AML bör försiktighet iakttas

vid administrering av filgrastim. Säkerheten och effekten av filgrastimadministrering hos de novo

AML patienter < 55 år med god cytogenetik [t(8;21), t(15;17) och inv(16)] har inte fastställts.

Trombocytopeni

Trombocytopeni har rapporterats bland patienter som får filgrastim. Trombocytantalet ska kontrolleras

noggrant, i synnerhet under de första behandlingsveckorna. Tillfälligt behandlingsuppehåll eller

dosreducering av filgrastim bör övervägas hos patienter med allvarlig kronisk neutropeni som

utvecklar trombocytopeni (antal trombocyter < 100 x 10

/l).

Leukocytos

Leukocytvärden på 100 x 10

/l eller högre har observerats hos färre än 5 % av cancerpatienter som har

behandlats med filgrastimdoser över 0,3 ME/kg/dag (3

g/kg/dag). Inga biverkningar som direkt kan

hänföras till denna grad av leukocytos har rapporterats. Mot bakgrund av de potentiella risker svår

leukocytos kan innebära bör leukocytantalet dock kontrolleras regelbundet under behandlingen med

filgrastim. Om antalet leukocyter överstiger 50 x 10

/l efter förväntat nadir bör filgrastimbehandlingen

omedelbart avbrytas. När filgrastim administreras för mobilisering av hematopoetiska perifera

stamceller bör behandlingen avbrytas eller dosen minskas om leukocytantalet ökar till > 70 x 10

Immunogenicitet

Som för alla terapeutiska proteiner finns en risk för immunogenicitet. Förekomsten av

antikroppsbildning mot filgrastim är i allmänhet låg. Bindande antikroppar förekommer som förväntat

med alla biologiska läkemedel, men de har i dagsläget inte förknippats med neutraliserande aktivitet.

Aortit

Aortit har rapporterats hos friska personer och cancerpatienter efter administrering av G-CSF. De

upplevda symtomen inbegriper feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och ökade

inflammatoriska markörer (t.ex. C-reaktivt protein och antalet vita blodkroppar). I de flesta fall

diagnostiserades aortit med hjälp av datortomografi och gick i allmänhet över efter utsättning av G-

CSF. Se även avsnitt 4.8.

Varningar och försiktighet vid komorbiditet

Speciella försiktighetsåtgärder hos patienter som är sicklecellbärare eller har sicklecellsjukdom

Sicklecellkris, i vissa fall dödlig, har rapporterats vid användning av filgrastim hos patienter som är

sicklecellbärare eller har sicklecellsjukdom. Läkare ska iaktta försiktighet vid förskrivning av

filgrastim till patienter som är sicklecellbärare eller har sicklecellsjukdom.

Osteoporos

Monitorering av bentäthet kan vara indicerat hos patienter med underliggande osteoporos som

genomgår långtidsbehandling med filgrastim i mer än 6 månader.

Särskild försiktighet hos patienter med cancer

Filgrastim ska inte användas för att öka dosen av cytostatika utöver fastställda doseringsanvisningar.

Risker associerade med ökade kemoterapidoser

Särskild försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter som får höga doser kemoterapi eftersom

förbättrade tumörresultat inte har visats och ökade doser av kemoterapeutiska medel kan leda till ökad

toxicitet, inklusive kardiella, pulmonella, neurologiska och dermatologiska effekter (se produktresumé

för respektive kemoterapeutiska medel som används).

Effekt av kemoterapi på erytrocyter och trombocyter

Behandling med enbart filgrastim förhindrar inte trombocytopeni och anemi orsakad av

myelosuppressiv kemoterapi. På grund av möjligheten att få högre doser kemoterapi (dvs. fulla doser

enligt doseringsschemat) löper patienten större risk att utveckla trombocytopeni och anemi.

Regelbunden kontroll av trombocytantalet och hematokritvärden rekommenderas. Särskild försiktighet

bör iakttas vid administrering av kemoterapeutiska medel ensamma eller i kombination vilka är kända

för att orsaka svår trombocytopeni.

Användning av perifera stamceller mobiliserade med filgrastim har visats reducera graden och

durationen av den trombocytopeni som följer av myelosuppressiv eller myeloablativ kemoterapi.

Övrig försiktighet

Effekterna av filgrastim hos patienter med avsevärt reducerat antal myeloida stamceller har inte

studerats. Filgrastim verkar primärt på neutrofila prekursorer så att ett förhöjt antal neutrofila

granulocyter erhålls. Därför kan neutrofilsvaret vara nedsatt hos patienter med reducerat antal

prekursorer (t.ex. de som behandlats med omfattande strålbehandling eller kemoterapi eller har

tumörinfiltrat i benmärgen).

Vaskulära störningar, bland annat venocklusiv sjukdom och rubbningar i vätskevolymen, har

rapporterats i enstaka fall hos patienter som genomgår högdosbehandling med kemoterapi följd av

transplantation.

Det har förekommit rapporter på transplantat-mot-värd-sjukdom (GvHD) och dödsfall hos patienter

som fått G-CSF efter allogen benmärgstransplantation (se avsnitt 4.8 och 5.1).

En ökad hematopoetisk aktivitet i benmärgen vid behandling med tillväxthormoner kan associeras

med en transient onormal benscanning. Detta måste tas i beaktan då benscanningsresultat analyseras.

Särskild försiktighet hos patienter som genomgår mobilisering av PBPC

Mobilisering

Det finns ingen prospektiv randomiserad jämförelse mellan de två rekommenderade

mobiliseringsmetoderna (filgrastim enbart eller i kombination med myelosuppressiv kemoterapi) inom

samma patientpopulation. Graden av variation mellan enskilda patienter och mellan

laboratorieanalyser av CD34

-celler gör att en direkt jämförelse mellan olika studier är svår. Det är

därför svårt att rekommendera en optimal metod. Valet av mobiliseringsmetod bör därför övervägas i

relation till de allmänna målen för behandling av en enskild patient.

Tidigare exponering för cytostatika

Patienter som har genomgått mycket omfattande myelosuppressiv behandling uppvisar eventuellt inte

tillräcklig mobilisering av perifera stamceller för att åstadkomma rekommenderat minimiutbyte (≥ 2,0

x 10

CD34

-celler/kg) eller påskyndad trombocytnormalisering i samma grad.

Vissa cytotoxiska medel uppvisar särskild toxicitet på den hematopoetiska stamcellspoolen och kan

därför påverka mobiliseringen negativt. Substanser såsom melfalan, karmustin (BCNU) och

karboplatin, administrerade under långa perioder före försök till stamcellsmobilisering, kan minska

stamcellsutbytet. Administrering av melfalan, karboplatin eller BCNU tillsammans med filgrastim har

däremot visats sig vara effektiv för mobilisering av stamceller. När transplantation av PBPC förutses,

bör man planera in mobiliseringen tidigt i patientens behandlingsplan. Speciell uppmärksamhet bör

riktas på antalet mobiliserade stamceller hos dessa patienter innan administrering av

högdoskemoterapi sker. Om utbytet enligt kriterierna ovan är otillräckligt bör andra

behandlingsalternativ som inte kräver stamceller övervägas.

Bestämning av stamcellsutbytet

Vid bestämning av antalet perifera stamceller efter skörd hos patienter behandlade med filgrastim bör

särskild uppmärksamhet riktas på kvantifieringsmetoden. Resultaten av flödescytometrianalyser av

CD34

-celler varierar beroende på den exakta metod som används och därför behöver

rekommendationer för antal baserade på studier i andra laboratorier tolkas med försiktighet.

Statistisk analys av förhållandet mellan det antal CD34

-celler som återförs till patienten och

hastigheten för trombocytnormalisering efter högdoskemoterapi indikerar ett komplext men

kontinuerligt samband.

Den rekommenderade minimimängden ≥ 2,0 x 10

CD34

-celler/kg baseras på publicerad erfarenhet

som har resulterat i adekvat hematologisk återuppbyggnad. Ett utbyte högre än detta förefaller höra

samman med en snabbare återhämtning, ett lägre utbyte med långsammare återhämtning.

Särskild försiktighet hos friska donatorer som genomgår mobilisering av PBPC

Mobilisering av perifera stamceller ger inte en direkt klinisk fördel hos friska donatorer och bör endast

övervägas i syftet allogen stamcellstransplantation.

Mobilisering av perifera stamceller bör endast övervägas hos donatorer som uppfyller kliniska och

laboratoriemässiga kriterier för stamcellsdonation. Särskild uppmärksamhet bör riktas på

hematologiska värden och infektionssjukdomar.

Säkerheten och effekten av filgrastim har inte utvärderats hos friska donatorer < 16 år eller > 60 år.

Övergående trombocytopeni (antal trombocyter < 100 x 10

/l) efter filgrastimbehandling och

leukaferes observerades hos 35 % av undersökta personer. Av dessa rapporterades två fall där antalet

trombocyter var < 50 x 10

/l och tillskrevs leukaferesen.

Om mer än en leukaferes krävs bör speciell uppmärksamhet ägnas åt donatorer med trombocytantal <

100 x 10

/l före leukaferesen. Generellt bör inte aferes utföras när antalet trombocyter är < 75 x 10

Leukaferes bör inte utföras hos donatorer som behandlas med antikoagulantia eller som har kända

defekter i hemostasen.

Donatorer som behandlas med G-CSF för mobilisering av PBPC bör kontrolleras tills hematologiska

värden återgår till normala.

Övergående cytogena avvikelser har observerats hos friska donatorer efter G-CSF-behandling.

Betydelsen av dessa förändringar är okänd. Emellertid kan inte risk för aktivering av en malign

myeloid klon uteslutas. Det rekommenderas att aferescentrum utför en systematisk registrering och

följer stamcellsdonatorerna i minst 10 år för att försäkra sig om uppföljning avseende

långtidssäkerheten.

Särskild försiktighet hos mottagare av allogena PBPC mobiliserade med filgrastim

Nuvarande data tyder på att immunologiska interaktioner mellan allogent PBPC-transplantat och

mottagaren kan vara förenat med en ökad risk för akut och kronisk GvHD jämfört med

benmärgstransplantation.

Särskild försiktighet hos patienter med SCN

Filgrastim ska inte ges till patienter med allvarlig kongenital neutropeni som utvecklar leukemi eller

som uppvisar tecken på att leukemi är under utveckling.

Blodbilden

Andra blodbildsförändringar förekommer så som anemi och övergående ökningar av myeloida

stamceller, vilka kräver noggrann kontroll av blodbilden.

Övergång till leukemi eller myelodysplastiskt syndrom

Speciell uppmärksamhet bör iakttas vid diagnosen SCN för att skilja denna från andra hematopoetiska

störningar såsom aplastisk anemi, myelodysplasi och myeloid leukemi. Fullständig kontroll av

blodbilden med differential- och trombocyträkning samt utredning av benmärgens morfologi och

karyotyp bör utföras innan behandling startas.

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/272025/2019

EMEA/H/C/0001142

Nivestim (filgrastim)

Sammanfattning av Nivestim och varför det är godkänt inom EU

Vad är Nivestim och vad används det för?

Nivestim är ett läkemedel som används för att stimulera produktionen av vita blodkroppar i följande

fall:

För att minska varaktigheten av neutropeni (lågt antal neutrofiler, en typ av vita blodkroppar) och

förebygga febril neutropeni (neutropeni med feber) hos cancerpatienter (undantaget patienter med

kronisk myeloisk leukemi eller myelodysplastiskt syndrom). Neutropeni är en vanlig biverkning av

cancerbehandling och kan leda till att patienterna blir känsliga för infektioner.

För att minska varaktigheten av neutropeni hos patienter som genomgår behandling för att

förstöra benmärgscellerna före en benmärgstransplantation (till exempel hos vissa patienter med

leukemi) om de löper risk för långvarig, svår neutropeni.

För att öka antalet neutrofiler och minska infektionsrisken hos patienter med neutropeni som

tidigare haft svåra, upprepade infektioner.

För att behandla ihållande neutropeni hos patienter med avancerad infektion med humant

immunbristvirus (hiv) för att minska risken för bakteriella infektioner när annan behandling är

olämplig.

Nivestim kan också ges till personer som ska donera blodstamceller för transplantation för att hjälpa

till att frigöra dessa celler från benmärgen.

Nivestim är en biosimilar (biologiskt likartat läkemedel), vilket innebär att det i hög grad liknar ett

annat biologiskt läkemedel (referensläkemedel) som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet för

Nivestim är Neupogen. Mer information om biosimilarer finns här

Nivestim innehåller den aktiva substansen filgrastim.

Hur används Nivestim?

Nivestim är receptbelagt och behandling ska ges i samarbete med en klinik för cancerbehandling.

Läkemedlet finns i förfyllda sprutor och ges genom injektion under huden eller infusion (dropp) i en

ven.

Nivestim (filgrastim)

EMA/272025/2019

Sida 2/3

Hur Nivestim ges, i vilken dos och hur länge behandlingen behöver pågå beror på varför det används,

hur mycket patienten väger och hur patienten svarar på behandlingen. För att få mer information om

hur du använder Nivestim, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Nivestim?

Den aktiva substansen i Nivestim, filgrastim, är mycket lik ett mänskligt protein som kallas G-CSF

(granulocyte colony stimulating factor). Filgrastim verkar på samma sätt som naturligt producerat

G-CSF genom att stimulera benmärgen att producera fler vita blodkroppar.

Vilka fördelar med Nivestim har visats i studierna?

Laboratoriestudier där Nivestim jämförts med Neupogen har visat att den aktiva substansen i Nivestim

är mycket lik den i Neupogen vad gäller struktur, renhet och biologisk aktivitet. Studier har också visat

att Nivestim producerar liknande halter av den aktiva substansen i kroppen som Neupogen.

Vidare visade en studie på 279 kvinnliga vuxna patienter med bröstcancer som behandlades med

cancerläkemedel att Nivestim är jämförbart med referensläkemedlet Neupogen. Det viktigaste måttet

på effekt var varaktigheten av svår neutropeni. De patienter som fick Nivestim hade svår neutropeni

ungefär lika länge som de som fick Neupogen.

Eftersom Nivestim är en biosimilar behöver inte studierna om filgrastims effekt och säkerhet som

utförts med Neupogen utföras på nytt med Nivestim.

Vilka är riskerna med Nivestim?

Nivestim säkerhet har utvärderats och med de genomförda studierna som grund anses läkemedlets

biverkningar vara jämförbara med dem som referensläkemedlet Neupogen ger upphov till.

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Nivestim (kan förekomma hos fler än 1 av 10

användare) är feber, muskuloskeletal smärta (värk i muskler och skelett), anemi (lågt antal röda

blodkroppar), kräkningar och illamående. Andra biverkningar kan uppträda hos fler än 1 av 10

patienter, beroende på vilket tillstånd Nivestim används mot. En fullständig förteckning över

biverkningar och restriktioner för Nivestim finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Nivestim?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att det styrkts att Nivestim i enlighet med EU:s krav

för biosimilarer i hög grad liknar Neupogen vad gäller struktur, renhet och biologisk aktivitet och att

Nivestim fördelas i kroppen på samma sätt.

Alla dessa data ansågs räcka för att dra slutsatsen att Nivestim kommer att verka på samma sätt som

Neupogen vad gäller effekt och säkerhet vid dess godkända användningar. EMA fann därför att

fördelarna är större än de konstaterade riskerna, liksom för Neupogen och att Nivestim kan godkännas

för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Nivestim?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Nivestim har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Nivestim (filgrastim)

EMA/272025/2019

Sida 3/3

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Nivestim kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Nivestim utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienterna.

Mer information om Nivestim

Den 8 juni 2010 beviljades Nivestim ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Nivestim finns på EMA:s

webbplats:ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/nivestim.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 08-2019.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen