Nimotop 0,2 mg/ml Infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-01-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

29-07-2021

Aktiva substanser:
nimodipin
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
C08CA06
INN (International namn):
nimodipine
Dos:
0,2 mg/ml
Läkemedelsform:
Infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
etanol, vattenfri Hjälpämne; nimodipin 0,2 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 5 x 50 ml
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
56817
Tillstånd datum:
2018-07-10

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Nimotop 0,2 mg/ml infusionsvätska, lösning

nimodipin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Nimotop är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Nimotop

Hur du får Nimotop

Eventuella biverkningar

Hur Nimotop ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Nimotop är och vad det används för

Den aktiva substansen i Nimotop infusionsvätska är nimodipin. Nimodipin är en kalciumantagonist,

d.v.s. ett medel som minskar inflödet av kalciumjoner till vissa celler. Genom att minska inflödet av

kalciumjoner förhindras sammandragningar av blodkärl och därmed syrebrist.

Nimotop infusionsvätska används för att förebygga eller behandla symtom på syrebrist som beror på

sammandragningar av blodkärl (vasospasm) som uppkommit efter en blödning i det vätskefyllda

hålrum som omger hjärnan (så kallad subaraknoidalblödning) orsakad av pulsåderbråck.

Nimodipin som finns i Nimotop kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du får Nimotop

Du ska inte få Nimotop:

om du är allergisk mot nimodipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Nimotop om:

du har onormalt lågt blodtryck

du har vätskeansamling eller ökat tryck i hjärnan

du har en viss sorts kärlkramp (instabil angina) eller har haft en hjärtattack någon gång under de

senaste 4 veckorna, eftersom nimodipin kan minska genomblödningen i hjärtat

du använder vissa andra läkemedel, se ”Andra läkemedel och Nimotop”

du har problem med levern, har epilepsi, alkoholproblem eller är gravid eller ammar eftersom

Nimotop infusionsvätska innehåller alkohol

om du står på saltfattig diet, eftersom Nimotop infusionsvätska innehåller natrium.

Barn och ungdomar

Säkerhet och effekt för Nimotop för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts.

Andra läkemedel och Nimotop

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Nimotop kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel.

Effekten av Nimotop kan öka när det används samtidigt med läkemedel som innehåller följande aktiva

substanser:

ketokonazol och itrakonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

klaritromycin och telitromycin (antibiotika)

nefazodon och fluoxetin (antidepressiva läkemedel)

ritonavir (HIV-läkemedel)

Effekten av Nimotop kan minska när det används samtidigt med läkemedel som innehåller följande

aktiva substanser:

nortriptylin (antidepressivt läkemedel)

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Nimotop om de tas samtidigt:

njurtoxiska läkemedel, eftersom njurfunktionen då kan försämras. Exempel på sådana läkemedel

är aminoglykosider, cefalosporiner (antibiotika) och furosemid (medel som ökar

urinutsöndringen).

zidovudin (HIV-läkemedel), eftersom halten av zidovudin i blodet kan öka kraftigt

andra blodtrycksmediciner, till exempel betablockerare, ACE-hämmare, andra

kalciumantagonister och diuretika, eftersom Nimotop kan förstärka deras effekt

betablockerare som ges intravenöst, eftersom det kan leda en alltför kraftig blodtryckssänkning

och hjärtsvikt

läkemedel som inte ska användas tillsammans med alkohol, eftersom Nimotop infusionsvätska

innehåller alkohol

Nimotop med alkohol

Nimotop infusionsvätska innehåller 23,7 volymprocent alkohol, vilket ska tas hänsyn till hos gravida

och ammande kvinnor, hos barn och hos patienter med hög risk, såsom patienter med leversjukdom

eller epilepsi samt hos personer med alkoholproblem. (Se ”Nimotop infusionsvätska innehåller etanol

och natrium”)

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Det finns risk för att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare

före

användning av Nimotop

under graviditet.

Amning

Nimodipin passerar över i modersmjölk och det är möjligt att barn som ammas kan påverkas. Använd

därför inte Nimotop under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Fertilitet

Läkemedel som Nimotop kan eventuellt påverka mäns möjlighet att få barn. Vid in vitro-fertilisering

(IVF) har det i enstaka fall funnits tecken på att användning av kalciumhämmare kan leda till

försämrad spermiefunktion. Det är okänt om detta har någon betydelse vid korttidsanvändning.

Körförmåga och användning av maskiner

På grund av risken för yrsel kan reaktionsförmågan nedsättas då man använder Nimotop. Detta bör

beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner. (Se

”Nimotop infusionsvätska innehåller etanol och natrium”)

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du känner dig osäker.

Nimotop infusionsvätska innehåller etanol och natrium

Detta läkemedel innehåller 23,7 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 50 g per daglig dos (250 ml),

motsvarande ca 1,2 liter starköl, eller ca 5 dl vin per daglig dos.

Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter

med leversjukdom eller epilepsi.

Mängden alkohol i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

Detta läkemedel innehåller upp till 23 mg natrium/50 ml. Detta bör beaktas av patienter som

ordinerats saltfattig kost.

3.

Hur du får Nimotop

Nimotop infusionsvätska ges alltid av sjukhuspersonal.

Dosering

Läkaren kommer att avgöra vilken dos som är lämplig för dig och hur länge behandlingen ska pågå.

Efter behandling med Nimotop infusionsvätska ges du Nimotop tabletter under ett antal dagar enligt

läkarens ordination.

Om du fått för stor mängd av Nimotop

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Berätta för läkaren om du får svimningskänslor eller om ditt hjärta slår snabbare eller långsammare än

normalt.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala genast med läkare om någon av följande potentiellt allvarliga biverkningar skulle drabba

dig:

ökad blödning och förekomst av blåmärken (kan orsakas av ett minskat antal blodplättar) (mindre

vanlig biverkan)

tarmvred (sällsynt biverkan)

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

:

allergisk reaktion

utslag

huvudvärk

snabb puls (hjärtklappning)

lågt blodtryck (kan ge yrsel)

kärlutvidgning (kan ge värmekänsla, svettningar)

illamående

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upptill 1 av 1000 användare)

:

långsam puls

övergående förhöjning av leverenzymvärden (som visar sig vid blodprov)

reaktioner vid injektions- och infusionsstället, veninflammation med trombos (tromboflebit) vid

infusionsstället

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Nimotop ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Direkt solljus bör undvikas under infusionen.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten (infusionsflaskan) efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nimodipin.

Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är etanol (96%), makrogol 400, natriumcitrat, citronsyra,

vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nimotop är en klar infusionsvätska förpackat i bruna injektionsflaskor med grå klorbutylgummipropp

laminerad med fluorpolymer. Förpackningsstorlek: 5x50 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bayer AB

Box 606

SE-169 26 Solna

Tillverkare

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-01-14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Nimotop infusionsvätska innehåller etanol, och risk för inkompatibilitetsreaktioner med läkemedel

som är inkompatibla med etanol bör beaktas.

Den aktiva substansen i Nimotop infusionsvätska är lätt ljuskänslig. Användning i direkt solljus bör

därför undvikas. Om exponering för direkt solljus är oundvikligt under infusionen så rekommenderas

användning av svarta, bruna, gula eller röda glassprutor och slangar, alternativt kan infusionspump

och slangar täckas med ogenomskinligt material. Inga åtgärder behöver vidtas om Nimotop

infusionsvätska ges i svagt dagsljus eller i artificiellt ljus under upp till 10 timmar.

Nimotop infusionsvätska bör ges via central venkateter. Tillförseln skall styras av infusionspump med

god precision. Infusionen kan ges via väl fungerande perifer venkateter i avvaktan på att central

venkateter har anlagts.

Nimotop infusionsvätska får ej blandas direkt med andra infusionsvätskor eller läkemedel, däremot

kan man via samma venkateter parallellt ge infusionslösningarna angivna nedan:

Nimotop bör ges via en trevägskran samtidigt som glukos 5 %, natriumklorid 0,9 %, Ringer laktat,

Ringer laktat med magnesium, dextran-40 eller HAES® (poly(O-2hydroxyetyl) stärkelse 6 % i

förhållandet 1:4 (Nimotop : samtidig infusion). Även mannitol, humant albumin eller blod passar för

samtidig infusion.

Nimotop får inte överföras till infusionspåse eller infusionsflaska.

Trevägskranen ska användas för att koppla Nimotop (polyetylenslang), infusionsvätska och

venkateter.

Nimodipin absorberas av polyvinylklorid (PVC), varför endast infusionsslangar av polyetylen (PE)

ska användas.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1

L

ÄKEMEDLETS

N

AMN

Nimotop 0,2 mg/ml infusionsvätska, lösning

Nimotop 30 mg filmdragerad tablett

2

K

VALITATIV OCH

K

VANTITATIV

S

AMMANSÄTTNING

Infusionsvätska, lösning

1 ml infusionsvätska, lösning innehåller: 0,2 mg nimodipin.

Hjälpämnen med känd effekt:

1 ml innehåller 200 mg etanol (96%) och 0,46 mg natrium.

Filmdragerad tablett

1 filmdragerad tablett innehåller: 30 mg nimodipin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

Nimodipin föreligger som racemat.

3

L

ÄKEMEDELSFORM

Infusionsvätska, lösning

Filmdragerad tablett

Egenskaper hos läkemedelsformen:

Infusionsvätska, lösning: klar lösning med ett pH på 6,8.

Filmdragerade tabletter: gula, diameter 10 mm, märkta med Bayerkors och SK.

4

K

LINISKA

U

PPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Profylax och behandling av ischemiska symtom på grund av vasospasm efter

subaraknoidalblödning av aneurysmatiskt ursprung.

4.2

Dosering och administreringssätt

Hittills utförda kontrollerade kliniska studier visar effekt vid såväl intravenös som enbart oral

behandling, men direkta jämförande studier saknas.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av nimodipin hos patienter under 18 år har inte fastställts.

Intravenös infusion

De två första timmarna ges 1 mg nimodipin per timme (= 5 ml infusionsvätska ≈ 15

mikrog/kg/timme). Om blodtrycket inte reducerats kraftigt kan dosen därefter ökas till 2 mg

nimodipin per timme (= 10 ml infusionsvätska ≈ 30 mikrog/kg/timme). Till patienter med

lägre kroppsvikt än ca 70 kg och/eller instabilt blodtryck ges initialt 0,5 mg nimodipin per

timme (2,5 ml infusionsvätska ≈ 7,5 mikrog/kg/timme).

Profylaktisk behandling

Intravenös behandling bör påbörjas så tidigt som möjligt men inte senare än 4 dagar efter

blödning och fortgå under perioden då risken för vasospasm är störst, d.v.s. upp till 10-14

dagar efter blödning.

Terapeutisk behandling

Då ischemiska neurologiska störningar orsakade av vasospasm efter subaraknoidalblödning

redan uppträtt bör behandlingen påbörjas så tidigt som möjligt och fortgå i minst 5 och max

14 dagar.

Både profylaktisk och terapeutisk behandling bör fortgå under narkos, kirurgi och angiografi

samt fortgå minst 5 dagar efter kirurgi.

Nimotop infusionsvätska bör ges via central venkateter. Tillförseln skall styras av

infusionspump med god precision. Infusionen kan ges via väl fungerande perifer venkateter i

avvaktan på att central venkateter har anlagts.

Nimotop bör ges via en trevägskran samtidigt med någon av de lösningar som anges i avsnitt

6.6. Trevägskranen ska användas för att koppla polyetylenslangen med nimodipin till

infusionsslangen för den andra infusionsvätskan och den centrala venkatetern.

Oral behandling

Efter behandling med Nimotop infusionsvätska (profylaktisk eller terapeutisk behandling) ges

2 tabletter (2×30 mg) 6 gånger dagligen i 7 dagar. Tabletterna bör sväljas hela med lite vätska

och kan intas oberoende av måltider. Dosintervallet bör vara minst 4 timmar.Vid samtidig

administrering av CYP 3A4 hämmare eller inducerare kan en dosanpassning vara nödvändig

(se avsnitt 4.5). Grapefruktjuice skall undvikas (se avsnitt 4.5).

Hos patienter som utvecklar biverkningar bör dosen reduceras eller behandlingen avbrytas.

Nedsatt leverfunktion

Svårt nedsatt leverfunktion, framförallt levercirros, kan resultera i en ökad biotillgänglighet av

nimodipin på grund av minskad första passagekapacitet och minskad metabolisk utsöndring.

Effekterna och biverkningarna, t.ex. blodtryckssänkning, kan bli mer uttalade hos de här

patienterna. I dessa fall bör dosen reduceras eller, om nödvändigt, behandlingen avbrytas.

Behandlingskontroll

Blodtrycket skall följas kontinuerligt (intensivvård).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Nimotop tabletter

Samtidig användning av oralt nimodipin och läkemedel som är

starka

inducerare av cytokrom

P450 3A4, t.ex. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital och johannesört leder till

kraftig sänkning av nimodipins plasmakoncentrationer och stor risk för utebliven effekt (se

avsnitt 4.5). Dessa kombinationer är kontraindicerade.

4.4

Varningar och försiktighet

Vid nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2).

Försiktighet ska iakttas vid cerebralt ödem eller kraftigt förhöjt intrakraniellt tryck. Även om

behandling med nimodipin inte har visat sig vara förknippad med ökat intrakraniellt tryck,

rekommenderas noggrann övervakning i dessa fall eller när vattenhalten i hjärnvävnaden är

förhöjd (generaliserat hjärnödem).

Försiktighet ska iakttagas hos patienter med hypotension (systoliskt blodtryck under

100 mm Hg).

Hos patienter med instabil angina eller inom de första 4 veckorna efter akut hjärtinfarkt bör

läkare beakta den potentiella risken för t.ex. minskad genomblödning och myokardischemi

jämfört men nyttan t.ex. förbättring av hjärnans perfusion.

Nimotop infusionsvätska

Njurfunktionen kan försämras om potentiellt njurtoxiska läkemedel (t.ex. aminoglykosider,

cefalosporiner, furosemid) ges samtidigt. Det kan även ske hos patienter vars njurfunktion

redan är nedsatt. Njurfunktionen måste övervakas noggrant i dessa fall, och om försämring

sker bör man överväga att avbryta behandlingen (se avsnitt 4.5).

Natrium

Detta läkemedel innehåller 23 mg natrium per 50 ml flaska, motsvarande 1,15 % av WHOs

högsta rekommenderat dagligt intag (2 gram natrium för vuxna).

Etanol

En dos på 10 ml av detta läkemedel som ges till en vuxen som väger 70 kg ger en exponering

av 28 mg/kg etanol vilket kan orsaka förhöjd alkoholkoncentration i blodet motsvarande

ungefär 4 mg/100 ml. Som jämförelse, för en vuxen som dricker ett glas vin eller 500 ml öl,

är alkoholkoncentrationen i blodet troligtvis ungefär 50 mg/100 ml.

Detta kan vara skadligt för personer som lider av alkoholism eller har försämrad metabolism

av alkohol. Försiktighet ska iakttas hos patienter med alkoholism, försämrad

alkoholmetabolism, hos gravida och ammande kvinnor och hos barn.

Mängden alkohol kan påverka effekten av andra läkemedel (se avsnitt 4.5).

Samtidig användning av läkemedel som innehåller t.ex. propylenglykol eller etanol, kan leda

till ackumulering av etanol och orsaka biverkningar, särskilt hos yngre barn med låg eller

outvecklad metaboliseringsförmåga.

Eftersom detta läkemedel vanligtvis ges långsamt som kontinuerlig infusion, kan effekten av

alkohol vara lägre.

Nimotop tabletter

Nimodipin metaboliseras via cytokrom P450 3A4-systemet. Samtidig användning av oralt

nimodipin och läkemedel som är hämmare av cytokrom P450 3A4 kan leda till kraftig ökning

av nimodipins plasmakoncentration och effekt (se avsnitt 4.5). Kombination med potenta

CYP 3A4 hämmare (såsom ketokonazol, intrakonazol, ritonavir, klaritromycin, erytromycin,

telitromycin, nefazodon, flouxetin, kinopristin, dalfopristin, cimetidin,valproinsyra) skall

undvikas. Kombination med moderata CYP 3A4 hämmare (såsom nelfinavir, vorikonazol,

posakonazol, fluconazol, diltiazem, verapamil, aprepitant) bör ske med försiktighet.

Blodtrycket ska monitoreras och, om nödvändigt, nimodipindosen sänkas.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Nimotop infusionsvätska

Data saknas avseende om samtidig användning av intravenöst nimodipin och läkemedel som

är hämmare av CYP 3A4 kan leda till ökning i nimodipins plasmakoncentration. En påverkan

kan inte uteslutas och kombination med potenta CYP 3A4 hämmare (såsom ketokonazol,

intrakonazol, ritonavir, klaritromycin, telitromycin, nefazadon) bör ske med försiktighet.

Blodtrycket bör monitoreras och nimodipindosen vid behov minskas.

Blodtryckssänkande medel

Hos patienter med högt blodtryck som använder blodtryckssänkande läkemedel, kan Nimotop

förstärka den antihypertensiva effekten. Försiktighet bör iakttagas vid samtidig medicinering

med följande läkemedel; diuretika, β-blockerare, ACE-hämmare, A1-antagonister, andra

kalciumantagonister, α-blockerare, PDE5-hämmare och α-metyldopa. Om en kombination

inte går att undvika ska patienten monitoreras noga.

Intravenösa betablockerare

Samtidig intravenös administrering av betablockerare kan leda till ömsesidig förstärkning av

den negativa inotropa effekten vilket kan resultera i hjärtinkompensation.

Njurfunktionen kan försämras om potentiellt njurtoxiska läkemedel (t.ex. aminoglykosider,

cefalosporiner, furosemid) ges samtidigt. Det kan även ske hos patienter vars njurfunktion

redan är nedsatt. Njurfunktionen måste övervakas noggrant i dessa fall, och om försämring

sker bör man överväga att avbryta behandlingen (se avsnitt 4.4).

Fluoxetin

Samtidig administrering av nimodipin och det antidepressiva medlet fluoxetin medförde

omkring 50% högre plasmakoncentration av nimodipin vid steady-state. Exponeringen av

fluoxetin minskade märkbart medan dess aktiva metabolit norfluoxetin inte påverkades.

Nortriptylin

Samtidig administrering av nimodipin och nortriptylin ledde till en lätt minskning av steady-

state koncentrationen av nimodipin medan koncentrationen nortriptylin inte påverkades.

Zidovudin

I en studie på apa resulterade samtidig administrering av anti-HIV-läkemedlet zidovudin i.v.

och nimodipin bolus i.v., i betydligt högre AUC för zidovudin, medan distributionsvolymen

och clearance signifikant reducerades.

Läkemedel som är inkompatibla med alkohol

Eftersom Nimotop infusionslösning innehåller 23,7 vol-% alkohol, ska interaktioner med

läkemedel som är inkompatibla med alkohol tas i beaktande.

Nimotop tabletter

Nimodipin metaboliseras via cytokrom P450 3A4, lokaliserat både i tarmmukosan och i

levern. Läkemedel med känd förmåga att antingen hämma eller inducera detta enzymsystem

kan därför förändra första passageeffekten (efter oral administrering) och eliminationen av

nimodipin.

Omfattningen av samt interaktionernas längd bör beaktas vid administrering av nimodipin

tillsammans med följande läkemedel:

Cytokrom P450 inducerare

Tidigare långvarig administrering av de antiepileptiska läkemedlen fenobarbital, fenytoin eller

karbamazepin sänker märkbart biotillgängligheten av oralt administrerat nimodipin, vilket har

visat sig kunna resultera i en sänkning av nimodipins AUC med 86%. Liknande effekter

förväntas med rifampicin. Samtidig användning av nimodipin tillsammans med CYP 3A4

inducerare (såsom rifampicin, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, johannesört) är därför

kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Cytomkrom P450 hämmare

Samtidig användning av oralt nimodipin och CYP 3A4 hämmare kan leda till kraftigt ökade

plasmakoncentrationer av nimodipin. Kombination med potenta CYP 3A4 hämmare (såsom

ketokonazol, intrakonazol, ritonavir, klaritromycin, telitromycin, nefazodon) skall därför

undvikas. Kombination med moderata CYP 3A4 hämmare (såsom nelfinavir, vorikonazol,

posakonazol, fluconazol, diltiazem, verapamil, aprepitant) bör ske med försiktighet.

Blodtrycket ska monitoreras och, om nödvändigt, nimodipindosen sänkas.

Makrolidantibiotika (t ex erytromycin)

Inga interaktionsstudier har utförts med nimodipin och makrolidantibiotika. Vissa

makrolidantibiotika är kända för att inhibera cytokrom P450 3A4-systemet och risken för

läkemedelsinteraktion kan inte uteslutas. Därför bör makrolidantibiotika inte användas i

kombination med nimodipin (se avsnitt 4.4).

Azitromycin som är strukturellt besläktad med makrolidantibiotika har ingen hämmande

effekt på CYP 3A4-systemet.

HlV proteasinhibitorer (t ex ritonavir)

Inga formella studier har utförts för att undersöka den potentiella interaktionen mellan

nimodipin och HIV proteashämmare. Läkemedel av denna klass har rapporterats vara potenta

inhibitorer av cytokrom P450 3A4-systemet. Därför kan risken för en markerad och kliniskt

relevant ökning av plasmakoncentrationen för nimodipin vid samtidig administrering med

dessa proteashämmare inte uteslutas (se avsnitt 4.4).

Azol-antimykotika (t ex ketokonazol)

Inga formella studier har utförts för att undersöka den potentiella interaktionen mellan

nimodipin och ketokonazol. Azol-antimykotika är kända för att hämma cytokrom P450 3A4-

systemet, och olika interaktioner har rapporterats för andra kalciumantagonister av

dihydropyridinklass. Därför kan inte en kraftig ökning av den systemiska biotillgängligheten

av nimodipin på grund av en minskad första-passage-metabolism uteslutas när nimodipin

administreras tillsammans med azol-antimykotika (se avsnitt 4.4).

Nefazodon

Inga formella studier har utförts för att undersöka den potentiella interaktionen mellan

nimodipin och nefazodon. Detta antidepressiva läkemedel har rapporterats vara en potent

inhibitor av cytokrom P450 3A4-systemet. Därför kan risken för en ökning av nimodipins

plasmakoncentrationer vid samtidig administrering med nefazodon inte uteslutas (se avsnitt

4.4).

Fluoxetin

Samtidig administrering av nimodipin och det antidepressiva medlet fluoxetin medförde

omkring 50% högre plasmakoncentration av nimodipin vid steady-state. Exponeringen av

fluoxetin minskade märkbart medan dess aktiva metabolit norfluoxetin inte påverkades.

Kinopristin, dalfopristin

Baserat på erfarenhet från kalciumangatonisten nifedipin, kan samtidigt administrering av

nimodipin och kinopristin/dalfopristin leda till ökade plasmakoncentrationer av nimodipin.

Cimetidin

Samtidig administrering av H

-antagonisten cimetidin medförde en ökning av

plasmakoncentrationen av nimodipin med ca 50%.

Valproinsyra

Samtidig administrering av det antikonvulsiva medlet valproinsyra medförde en ökning av

plasmakoncentrationen av nimodipin med ca 50%.

Nortriptylin

Samtidig administrering av nimodipin och nortriptolin ledde till en lätt minskning av steady-

statekoncentrationen av nimodipin medan koncentrationen av nortriptylin inte påverkades.

Blodtryckssänkande medel

Hos patienter med högt blodtryck som använder blodtryckssänkande läkemedel, kan

nimodipin förstärka den antihypertensiva effekten. Försiktighet bör iakttagas vid samtidig

medicinering med följande läkemedel; diuretika, β-blockerare, ACE-hämmare, A1-

antagonister, andra kalciumantagonister, alfablockerare, PDE5-hämmare och α-metyldopa.

Om en kombination inte går att undvika ska patienten monitoreras noga.

Zidovudin

I en studie på apa resulterade samtidig administrering av anti-HIV-läkemedlet zidovudin i.v.

och nimodipin bolus i.v., i betydligt högre AUC för zidovudin, medan distributionsvolymen

och clearance signifikant reducerades.

Interaktioner med föda, grapefruktjuice

Grapefruktjuice hämmar cytokrom P450 3A4 systemet. Administrering av

kalciumantagonister av dihydropyridintyp tillsammans med grapefruktjuice leder till ökade

plasmakoncentrationer av kalciumantagonisterna på grund av minskad första passageeffekt

eller minskad utsöndring. Därmed kan även den blodtryckssänkande effekten öka. Efter intag

av grapefruktjuice kan påverkan på CYP 3A4 kvarstå i 4 dygn. Intag av grapefrukt eller

grapefruktjuice ska därför undvikas vid behandling med nimodipin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet:

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier av nimodipin på gravida

kvinnor. Kalciumantagonister kan hämma prematura kontraktioner i uterus. I djurförsök har

kalciumantagonister hos flera species givit upphov till embryotoxiska och/eller teratogena

effekter, främst i form av distala skelettmissbildningar. Under graviditet bör därför Nimotop

ges endast på strikt indikation och sedan moderns behov vägts mot riskerna för fostret.

Amning:

Nimodipin och dess metaboliter har setts förekomma i samma koncentrationer i

modersmjölken som i moderns plasma. Mödrar bör ges råd om att inte amma under

behandling med Nimotop.

Fertilitet:

I enstaka fall av

in-vitro

fertilisering har kalciumantagonister sammankopplats med

reversibla biokemiska förändringar i spermatozoernas huvud som kan resultera i försämrad

spermiefunktion. Relevansen av detta vid korttidsbehandling är okänd.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan vara nedsatt vid förekomst av yrsel.

Vid intravenös infusion saknar denna påverkan i allmänhet betydelse.

4.8

Biverkningar

Nedan listas biverkningar som baseras på kliniska studier av nimodipin på godkänd

indikation, sammanställda genom CIOMS III frekvenskategorier (placebo-kontrollerade

studier: nimodipin N=703; placeboN=692, okontrollerade studier: nimodipin N=2496, status

31 augusti 2005). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande

allvarlighetsgrad.

Frekvenserna definieras enligt nedan:

Mycket vanliga ((≥1/10)

Vanliga ((≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga ((≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta ((≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Klassificering enligt

organsystem (MedDRA)

Mindre vanliga

Sällsynta

Blodet och lymfsystemet

Trombocytopeni

Immunsystemet

Allergiska reaktioner

Utslag

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Hjärtat

Takykardi

Bradykardi

Blodkärl

Hypotension

Vasodilatation

Magtarmkanalen

Illamående

Ileus

Lever och gallvägar

Övergående förhöjning av

leverenzymer

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Reaktioner vid infusions-

och injektionsstället

Tromboflebit vid

infusionsstället

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom:

Blodtrycksfall, takykardi eller bradykardi och (efter oral administrering) gastrointestinala

besvär och illamående.

Behandling:

Vid akut överdosering skall behandling med Nimotop omedelbart avbrytas. Akut behandling

avgörs av symtomen. Ventrikelsköljning med tillägg av medicinskt kol bör övervägas om

läkemedlet tagits peroralt. Vid kraftigt blodtrycksfall kan dopamin eller noradrenalin

administreras intravenöst. Då det inte finns någon specifik antidot, bör ytterligare behandling

av andra biverkningar riktas mot de mest uttalade symtomen.

5

F

ARMAKOLOGISKA

E

GENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Kalciumantagonist, ATC-kod C08CA06.

Den verksamma substansen i Nimotop, dihydropyridinderivatet nimodipin, är en

kalciumantagonist. Nimodipin verkar genom en selektiv hämning av flödet av kalciumjoner

genom påverkan på särskilda kalciumkanaler (spänningsberoende kanaler av L-typ) i

cellmembranet i glatt muskulatur och interfererar därmed med den kontraktila processen i

bland annat cerebrala artärer. Nimodipin har visats minska effekterna av ischemiska symtom

och vasospasm efter subaraknoidalblödning. Någon signifikant tendens till förhöjd risk för

reblödning har hittills ej noterats.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Infusionsvätska

:

Med en infusionshastighet om 2 mg per timme erhålles steady state-nivåer

på ca 30 ng/ml (15-58) inom några timmar.

Tabletter

:

Efter intag av en tablett nås maximal plasmakoncentration efter 30-60 minuter. Den

biologiska tillgängligheten av orala doser är låg och varierande och i medeltal 5-10%.

Samtidigt födointag fördröjer upptaget något, men tillgängligheten förblir oförändrad.

I plasma föreligger nimodipin i hög grad proteinbundet (98-99%). I cerebrospinalvätska är

koncentrationen av nimodipin ca 0,5% av den i plasma. Distributionsvolymen vid steady state

(Vdss) är 0,94-2,3 l/kg. Clearance av nimodipin är ca 0,8-1,6 l/tim/kg. Den avtar med stigande

patientålder och är lägre hos patienter med levercirrhos än hos friska. Den terminala

halveringstiden är ca 1 timme efter intravenös administrering och 5-8 timmar efter peroral

administrering. Nimodipin metaboliseras i levern till inaktiva metaboliter. Av en given dos

utsöndras ca 50% via njurarna och 30% i faeces i metaboliserad form. Ingenting utsöndras i

ometaboliserad form.

Nedsatt leverfunktion

Hos sex patienter med levercirros som bekräftats genom biopsi och fem åldersmatchades

kontrollpersoner halverades oralt clearance för en 60 mg singeldos nimodipin (519 mot 217

L/h) medan förändring av eliminationskonstanten bara var cirka 20 till 25 % (0.122 h

0.088 h

). Detta tyder på inverkan på biotillgängligheten snarare än på systematisk clearance

vid försämrad leverfunktion.

I en annan studie undersöktes nimodipins farmakokinetik hos åtta cirrospatienter jämfört med

sex friska frivilliga som fick doser på 30 mg p.o. eller 2 mg i.v.. Systematiskt clearance efter

intravenös dosering var 1.9 L/min hos de friska och 1.3 L/min hos cirrospatienterna. Däremot

såg man en stor skillnad i oral biotillgänglighet, 12% hos de friska och 55% hos

cirrospatienterna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data baserade på konventionella studier av enkel och upprepad dosering,

genotoxicitet, carcinogenitet eller manlig och kvinnlig fertilitet visar ingen speciell risk för

människor. Doser från 30 mg/kg/dygn och uppåt resulterade hos gravida råttor i hämmad

fostertillväxt och reducerad fostervikt. Vid 100 mg/kg/dygn förekom embryoletalitet. Inga

tecken på teratogenicitet observerades. Hos kaniner såg man ingen embryotoxicitet eller

teratogenicitet vid doser upp till 10 mg/kg/dygn. I en peri-postnatal studie av råttor

observerades dödlighet och försenad fysisk utveckling vid doser från 10 mg/kg/dygn och

uppåt. Detta har inte bekräftats i efterföljande studier.

6

F

ARMACEUTISKA

U

PPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Infusionsvätska

Etanol (96%), makrogol 400, natriumcitrat, citronsyra, vatten för

injektionsvätskor.

Tabletter

Povidon, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, krospovidon, magnesiumstearat,

hypromellos, makrogol 4000, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172).

6.2

Inkompatibiliteter

Nimotop infusionsvätska innehåller etanol, och risk för inkompatibilitetsreaktioner med

läkemedel som är inkompatibla med etanol bör beaktas.

Nimotop infusionsvätska får ej blandas direkt med andra infusionsvätskor eller läkemedel,

däremot kan man via samma venkateter parallellt ge infusionslösningar angivna i avsnitt 6.6.

Den aktiva substansen i Nimotop infusionsvätska är lätt ljuskänslig. Användning i direkt

solljus bör därför undvikas. Om exponering för direkt solljus är oundvikligt under infusionen

så rekommenderas användning av svarta, bruna, gula eller röda glassprutor och slangar,

alternativt kan infusionspump och slangar täckas med ogenomskinligt material. Inga åtgärder

behöver vidtas om Nimotop infusionsvätska ges i svagt dagsljus eller i artificiellt ljus under

upp till 10 timmar.

Nimodipin absorberas av polyvinylklorid (PVC), varför endast infusionsslangar av polyetylen

(PE) ska användas.

6.3

Hållbarhet

Infusionsvätska:

4 år

Tabletter:

5 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Infusionsvätska:

Förvaras i ytterkartongen (ljuskänsligt). Direkt solljus bör undvikas under

infusionen.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Infusionsvätska:

Bruna injektionsflaskor med grå klorbutylgummipropp laminerad med

fluorpolymer 5x50 ml och 5 polyetyleninfusionsslangar.

Tabletter:

Tryckförpackning 100 st.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Nimotop bör ges via en trevägskran samtidigt som glukos 5 %, natriumklorid 0,9 %, Ringer

laktat, Ringer laktat med magnesium, dextran-40 eller HAES® (poly(O-2hydroxyetyl)

stärkelse 6 % i förhållandet 1:4 (Nimotop : samtidig infusion). Även mannitol, humant

albumin eller blod passar för samtidig infusion.

Nimotop får inte överföras till infusionspåse eller infusionsflaska.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7

I

NNEHAVARE AV

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

Bayer AB

Box 606

SE-169 26 Solna

8

N

UMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Tabletter:

10955

Infusionsvätska:

10954

9

D

ATUM FÖR

F

ÖRSTA

G

ODKÄNNANDE

/F

ÖRNYAT

G

ODKÄNNANDE

1989-04-28 / 2008-06-27

10

D

ATUM FÖR

Ö

VERSYN AV

P

RODUKTRESUMÉN

2021-07-29

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen