Namuscla

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

19-05-2020

Aktiva substanser:
Mexiletine hydrochloride
Tillgänglig från:
Lupin Europe GmbH
ATC-kod:
C01BB02
INN (International namn):
mexiletine hcl
Terapeutisk grupp:
Hjärtbehandling
Terapiområde:
Myotonic Störningar
Terapeutiska indikationer:
Namuscla är indicerat för symtomatisk behandling av myotonia hos vuxna patienter med icke-dystrofa myotonic störningar.
Produktsammanfattning:
Revision: 3
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004584
Tillstånd datum:
2018-12-18
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004584

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - danska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - franska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - polska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - finska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - norska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

19-05-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

19-05-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

19-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

19-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-01-1970

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Namuscla 167 mg hårda kapslar

mexiletin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Det finns ett

Patientkort

lämnas ut tillsammans med Namuscla, för att påminna dig och

medicinsk personal om risken för hjärtarytmi.

Läs Patientkortet tillsammans med denna

bipacksedel och ha alltid med dig kortet.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Namuscla är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Namuscla

Hur du tar Namuscla

Eventuella biverkningar

Hur Namuscla ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Namuscla är och vad det används för

Namuscla är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen mexiletin.

Namuscla används för att behandla symptom på myotoni (när muskler slappnar av långsamt och med

svårighet efter att de använts) hos vuxna med icke dystrofiska myotoniska störningar. Dessa orsakas

av genetiska defekter (förändringar) som påverkar muskelfunktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Namuscla

Ta inte Namuscla

om du är allergisk mot mexiletin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du är allergisk mot något lokalbedövningsmedel

om du har haft hjärtinfarkt

om hjärtat inte fungerar tillräckligt bra

om du har vissa störningar i hjärtrytmen

om ditt hjärta slår för snabbt

om blodkärlen i hjärtat är skadade

om du också tar vissa läkemedel för att behandla störningar i hjärtrytmen (se Andra läkemedel

och Namuscla)

om du även tar vissa läkemedel som har ett så kallat smalt terapeutiskt fönster (se Andra

läkemedel och Namuscla).

Om du är osäker, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Namuscla om du har:

hjärtproblem

leverproblem

njurproblem

låga eller höga halter av kalium i blodet

låg halt av magnesium i blodet

epilepsi

Hjärtfunktion

Innan behandling med Namuscla påbörjas, kommer du att genomgå tester för att kontrollera hur väl

ditt hjärta fungerar, inklusive EKG (elektrokardiogram). Dessa tester kommer även att utföras

regelbundet under behandling med Namuscla, samt innan och efter ändring av din Namuscla-dos. Hur

ofta dessa tester kommer att utföras beror på hur ditt hjärta fungerar.

Om du eller din läkare upptäcker några rubbningar i hjärtrytmen eller något av de tillstånd som anges i

avsnittet ”Ta inte Namuscla”, kommer din läkare att avbryta din behandling med Namuscla.

Om du märker att hjärtrytmen ändras (hjärtat slår snabbare eller långsammare), om du känner ett

fladdrande eller smärta i bröstet, har svårt att andas, känner dig yr, svettas eller svimmar, måste du

omedelbart uppsöka en akutavdelning

En del patienter kan ha högre nivåer av Namuscla i blodet på grund av en långsammare nedbrytning i

levern och dosen kan behöva anpassas i förhållande till detta.

Barn och ungdomar

Namuscla ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Namuscla

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Ta inte Namuscla med vissa läkemedel för behandling av hjärtrytmrubbningar (kinidin, prokainamid,

disopyramid, ajmalin, enkainid, flekainid, propafenon, moricizin, amiodaron, sotalol, ibutilid,

dofetilid, dronedaron, vernakalant). Se avsnittet ”Ta inte Namuscla”. Om Namuscla tas tillsammans

med något av dessa läkemedel, ökar risken för en allvarlig rubbning av hjärtrytmen som kallas

torsades de pointes.

Ta inte Namuscla med vissa läkemedel som har ett så kallat smalt terapeutiskt fönster (dessa är

läkemedel där små skillnader av dosen eller koncentrationen i blodet kan påverka läkemedlets verkan

eller biverkningar). Exempel på sådana läkemedel är digoxin (för hjärtproblem), litium

(humörstabiliserande), fenytoin (för behandling av epilepsi), teofyllin (mot astma) och warfarin (mot

blodproppar).

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande då dessa läkemedel kan

påverka eller påverkas av Namuscla:

läkemedel för behandling av hjärtproblem (lidokain, tokainid, propranolol, esmolol, metoprolol,

atenolol, karvedilol, bisoprolol, nebivolol, verapamil, diltiazem),

visa andra läkemedel:

timolol för behandling av högt tryck i ögat (glaukom),

vissa antibiotika (ciprofloxacin, rifampicin),

vissa antidepressiva (fluvoxamin),

tizanidin (används för att slappna av musklerna),

metformin (används mot diabetes),

omeprazol (för behandling av magsår, sura uppstötningar och halsbränna).

Rökning och Namuscla

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar eller slutar röka medan du tar Namuscla

därför att rökning påverkar nivåerna av Namuscla i blodet och din dos kan behöva anpassas.

Namuscla med dryck

Det rekommenderas att du minskar ditt koffeinintag till hälften under behandlingen med mexiletin,

eftersom läkemedlet kan öka koffeinhalterna i blodet.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Om du blir gravid medan du tar Namuscla,

ska du omedelbart tala med läkare eftersom du helst inte ska ta Namuscla medan du är gravid. Tala

omedelbart om för din läkare om du blir gravid medan du tar Namuscla.

Mexiletin utsöndras i bröstmjölk. Du bör tala med din läkare om detta, och tillsammans kommer ni att

fatta ett beslut om du ska avstå från amning eller att avbryta/avstå från mexiletinbehandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Namuscla kan i sällsynta fall orsaka trötthet, förvirring, dimsyn: Om du har dessa effekter ska du inte

köra bil, cykla eller använda maskiner.

3.

Hur du tar Namuscla

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Den rekommenderade startdosen är 1 kapsel per dag. Läkaren ökar dosen gradvis, beroende på hur väl

läkemedlet fungerar för dig. Underhållsdosen är 1 till 3 kapslar dagligen, som tas med jämna

mellanrum under hela dagen.

Ta inte fler än 3 kapslar per dag.

Kontroll av hjärtfunktionen

Före behandling med Namuscla och regelbundet under behandlingen kommer du att genomgå tester

för att kontrollera hur väl ditt hjärta fungerar. Beroende på din hjärtfunktion kan du även behöva

genomgå prover före och efter eventuella ändringar av dosen. Se avsnitt ”Varningar och försiktighet”.

Din läkare kommer även att regelbundet ompröva din behandling för att säkerställa att Namuscla

fortfarande är det läkemedel som är bäst för dig.

Hur Namuscla tas:

Namuscla är avsedd för oral användning.

Svälj kapseln med ett glas vatten, medan du står upp eller sitter ned. Du kan ta Namuscla under en

måltid för att undvika magont (se avsnitt "Eventuella biverkningar").

Om du har tagit för stor mängd av Namuscla

Kontakta läkare om du tagit mer än den rekommenderade dosen av Namuscla. Detta kan vara mycket

skadligt för din hälsa. Du eller din anhörige ska omedelbart kontakta läkare om du får stickningar i

armarna och benen, inte kan tänka klart eller koncentrera dig, får hallucinationer, kramper, känner att

ditt hjärta slår långsammare, känner dig yr och svag, kollapsar eller om ditt hjärta slutar slå.

Om du har glömt att ta Namuscla

Om du har glömt en dos, ska du inte ta en dubbel dos, och ta nästa dos enligt ditt vanliga schema.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De allvarligaste biverkningarna är:

Kontakta din läkare eller uppsök närmaste akutmottagning

omedelbart

om du upplever någon av

följande biverkningar:

svår allergi mot mexiletin (med symptom såsom allvarliga utslag med feber). Detta är en mycket

sällsynt biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.

störningar i hjärtrytmen, se avsnitt ”Varningar och försiktighetsåtgärder” för symtom och mer

information; detta är en vanlig biverkning, som kan förekomma hos 1 av 10 användare.

Andra biverkningar som kan inträffa:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Buk-/magsmärta

Sömnsvårigheter

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Dåsighet (sömnighet)

Huvudvärk

Stickningar i armar och ben

Dimsyn

Yrsel (snurrande känsla)

Snabba hjärtslag

Rodnad

Lågt blodtryck (som kan orsaka yrsel och svimningskänsla)

Illamående

Acne

Smärta i armarna och benen

Trötthet

Svaghet

Obehag i bröstet

Sjukdomskänsla (en känsla av allmänt obehag och sjukdom)

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Kramper

Talstörningar

Långsam hjärtrytm

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Onormal leverfunktion (ses i blodprov).

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Leverskada inklusive inflammation (hepatit)

Allvarlig reaktion på läkemedlet (med utslag och feber)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Minskning av vita blodkroppar eller blodplättar

Lupus-syndrom (sjukdom i immunsystemet)

Rodnad och fjällning av huden

Stevens-Johnsons syndrom: en allvarlig allergisk reaktion med hudutslag, ofta i form av blåsor

och sår i munnen och ögonen och andra slemhinnor

Blåsor på huden, allmän sjukdomskänsla och feber vid ett tillstånd som kallas DRESS

Hallucinationer (ser eller hör något som inte finns)

Övergående förvirring (en tillfällig oförmåga att tänka klart eller koncentrera sig)

Dubbelsyn

Förändrade smakkänsla

Störningar i hjärtrytmen

Kollaps

Värmevallningar

Lungfibros (lungsjukdom)

Diarré

Kräkningar

Skada på matstrupen

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Namuscla ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Namuscla innehåller

Varje hård kapsel innehåller:

Den aktiva substansen är: mexiletinhydroklorid motsvarande 166,62 mg mexiletin.

Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat,

gelatin, järnoxid (E 172), titandioxid (E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kapslarna är, orangefärgade, hårda gelatinkapslar, fyllda med vitt pulver.

Namuscla finns i blisterförpackningar innehållande 30, 50, 100 eller 200 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Lupin Europe GmbH

Hanauer Landstraße 139-143,

60314 Frankfurt am Main

Tyskland

Tillverkare

Hormosan Pharma GmbH

Hanauer Landstraße 139-143,

60314 Frankfurt am Main

Tyskland

Lupin Healthcare (UK) Ltd

The Urban Building, second floor, 3-9 Albert Street

SL1 2BE Slough, Berkshire,

Storbritannien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EE, EL, ES, FR,

FI, HR, IE, IS, IT, LV, LT, LU, HU, MT, NL,

NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE

DE

Lupin Europe GmbH

Tel: +49 69 96759087

Email: customerserviceLEG@lupin.com

Lupin Europe GmbH

Tel: +49 (0) 800 182 4160

Email: customerserviceLEG@lupin.com

UK

Lupin Europe GmbH

Tel: +44 (0) 800-088-5969

Email: customerserviceLEG@lupin.com

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Namuscla 167 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller mexiletinhydroklorid motsvarande 166,62 mg mexiletin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel (kapsel).

Namuscla kapslar är orangefärgade, hårda gelatinkapslar (20 mm) fyllda med vitt pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Namuscla är indicerat för symptomatisk behandling av myotoni hos vuxna patienter med icke-

dystrofiska myotoniska störningar.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade startdosen av mexiletin är 167 mg dagligen (1 kapsel per dag). Efter minst

1 veckas behandling kan den dagliga dosen ökas till 333 mg dagligen (2 kapslar per dag), baserat på

det kliniska svaret. Efter minst 1 veckas ytterligare behandling kan dosen ökas till 500 mg dagligen

(3 kapslar per dag), baserat på det kliniska svaret.

Underhållsbehandling är 167–500 mg dagligen (1 till 3 kapslar per dag), beroende på symptomens

intensitet och det kliniska svaret. Kapslarna tas regelbundet under dagen.

Dosen bör inte överstiga 500 mg dagligen. Regelbunden omprövning bör utföras, för att undvika

långtidsbehandling hos patienter som inte svarar på eller inte upplever någon nytta med behandlingen.

Innan behandling med mexiletin påbörjas, bör en utförlig och noggrann utvärdering av hjärtats

funktion genomföras. Under hela behandlingen med mexiletin ska övervakning av hjärtat fortsatt

genomföras, och anpassas till patientens hjärttillstånd (se kontraindikationer i avsnitt 4.3 och varningar

i avsnitt 4.4).

Patienter med hjärtsjukdomar

Om mexiletindosen ändras, eller om läkemedel som kan påverka hjärtats retledning samadministreras

med mexiletin, bör patienterna övervakas noga med EKG (särskilt patienter med anomalier i

retledningssystemet) (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Äldre

Erfarenheten av mexiletin hos patienter över 65 år med myotoniska störningar är begränsad. Baserat

på mexiletins farmakokinetiska egenskaper, krävs ingen dosjustering för patienter över 65 år.

Nedsatt leverfunktion

Mexiletin ska användas med försiktighet hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion.

Hos dessa patienter rekommenderas att dosen får ökas först efter minst 2 veckors behandling.

Mexiletin ska inte användas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Erfarenheten av

mexiletin hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion är begränsad. Därför rekommenderas inte

användning av mexiletin i denna patientgrupp (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerheten och effekten av mexiletin hos barn och ungdomar i åldern 0 till 18 år har inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Långsamma och snabba metaboliserare av CYP2D6

Patienter som är långsamma metaboliserare avseende CYP2D6 kan uppvisa högre mexiletinhalter i

blodet (se avsnitt 5.2). För att säkerställa att steady-state nivåer uppnås, oavsett patientens CYP450-

polymorfism, måste det gå minst 7 dagar innan dosökning .

Administreringssätt

Oral användning.

Kapslarna ska sväljas med vatten. Undvik ryggläge. Vid magbesvär bör kapslarna tas i samband med

en måltid.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Överkänslighet mot något lokalbedövningsmedel.

Ventrikulär takyarytmi.

Totalt hjärtblock (dvs. tredje gradens atrioventrikulära block) eller något hjärtblock som riskerar

att utvecklas till totalt hjärtblock (första gradens atrioventrikulära block med markant förlängt

PR-intervall (≥240 ms) och/eller brett QRS-komplex (≥120 ms), andra gradens atrioventrikulära

block, grenblock, bifascikulärt och trifascikulärt block).

Myokardinfarkt (akut eller tidigare), eller onormala Q-vågor.

Symptomatisk kranskärlssjukdom.

Hjärtsvikt med ejektionsfraktion på mellannivå (40–49 %) och minskad ejektionsfraktion

(<40 %).

Atriell takyarytmi, förmaksflimmer eller -fladder.

Dysfunktion i sinusknutan (inklusive sinusrytm < 50 bpm).

Samadministrering med läkemedel som inducerar torsades de pointes (se avsnitt 4.5).

Samadministrering med läkemedel med smalt terapeutiskt index (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Arytmogena effekter på hjärtat

Mexiletin kan inducera en arytmi eller förvärra en redan befintlig arytmi, antingen diagnostiserad eller

odiagnostiserad. Se även avsnitt 4.3 och 4.5 gällande användning tillsammans med andra produkter

med arytmogena effekter.

Innan behandlingen med mexiletin påbörjas, bör en detaljerad och noggrann hjärtundersökning (EKG,

24–48 timmars Holter-övervakning och ekokardiografi) genomföras på samtliga patienter för att

bestämma hur hjärtat tolererar mexiletin. En hjärtundersökning rekommenderas strax efter att

behandlingen påbörjats (t.ex. inom 48 timmar).

Under behandling med mexiletin, och i samband med dosändringar, måste hjärtfunktionen övervakas,

med anpassat efter patientens hjärttillstånd:

Hos patienter utan hjärtavvikelser rekommenderas periodisk EKG-övervakning (vartannat år

eller oftare om så anses nödvändigt).

Patienter med hjärtavvikelser och patienter som är benägna att få sådana avvikelser bör

detaljerad hjärtundersökning, inklusive EKG, genomföras innan och efter dosökning. Vid

underhållsbehandling rekommenderas detaljerad hjärtutvärdering, inklusive EKG, 24–

48 timmars Holter-övervakning och ekokardiografi, minst årligen eller oftare om detta anses

nödvändigt som en del av rutinmässig hjärtbedömning.

Patienter ska informeras om symptomen på arytmier (svimning, hjärtklappning, bröstsmärta,

andfåddhet, svimningskänsla, lipotymi och synkope) och rekommenderas att omedelbart kontakta en

akutavdelning om symptom på arytmier förekommer.

För hjärtsjukdomar som inte anges i avsnitt 4.3, måste fördelen med de antimyotoniska effekterna av

mexiletin vägas mot risken för hjärtkomplikationer från fall till fall.

Mexiletin ska omedelbart sättas ut om några retledningsavvikelser eller någon av de

kontraindikationer som anges i avsnitt 4.3 upptäcks.

Elektrolytisk obalans såsom hypokalemi, hyperkalemi eller hypomagnesemi kan öka de proarytmiska

effekterna av mexiletin. Därför bör en elektrolytisk utvärdering för varje patient utföras innan

behandling med mexiletin sätts in. Elektrolytrubbning måste korrigeras innan administrering av

mexiletin, och övervakas under hela behandlingen (där periodiciteten ska anpassas till den individuella

patienten).

Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symptom (DRESS)

DRESS avser ett syndrom som, i fullständig form, inkluderar svåra hudutslag, feber, lymfadenopati,

hepatit, hematologiska avvikelser med eosinofili och atypiska lymfocyter, och kan involvera andra

organ. Symptomen uppstår vanligen 1–8 veckor efter exponering för läkemedlet. Allvarliga

systemiska manifestationer har en 10 % dödlighet. Förekomsten av DRESS har rapporterats hos

mellan 1:100 och 1:10 000 patienter som behandlats.

Flera läkemedel, inklusive antikonvulsiva, antibiotika och även mexiletin, har identifierats som

möjliga orsaker. Patienter med känd överkänslighet mot mexiletin eller andra innehållsämnen i

produkten eller mot något lokalt bedövningsmedel, löper hög risk för att utveckla DRESS och ska inte

få mexiletin.

Nedsatt leverfunktion

Erfarenheterna av mexiletin hos patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion är begränsad. Därför bör

mexiletin inte användas i denna patientgrupp (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Erfarenheterna av mexiletin hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion är begränsad. Därför

rekommenderas inte användning av mexiletin i denna patientgrupp (se avsnitt 4.2).

Epilepsi

Patienter med epilepsi måste övervakas eftersom mexiletin kan öka frekvensen av anfallsepisoder.

CYP2D6-polymorfism

CYP2D6-polymorfism kan påverka mexiletins farmakokinetik (se avsnitt 5.2). Högre systemisk

exponering förväntas hos patienter som är långsamma metaboliserare avseende CYP2D6 eller som tar

läkemedel som hämmar CYP2D6 (se avsnitt 4.5).

För att säkerställa att steady-state nivåer uppnås mexiletin tolereras av alla patienter, oavsett patientens

CYP450-polymorfism, måste det gå minst 7 dagar innan dosökning.

Rökning

Rökning påverkar mexiletins farmakokinetik (se avsnitt 4.5). Mexiletindosen måste eventuellt ökas om

patienten börjar röka och minskas om patienten slutar röka.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakodynamiska interaktioner

Antiarytmika som inducerar torsades de pointes (klass Ia, Ic, III antiarytmika):

Samadministrering av mexiletin och antiarytmika som inducerar torsades de pointes (

klass Ia

: kinidin,

prokainamid, disopyramid, ajmalin;

klass Ic

: enkainid, flekainid, propafenon, moricizin;

klass III

amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, dronedaron, vernakalant) ökar risken för potentiellt dödlig

torsades de pointes. Samtidig användning av mexiletin och antiarytmika som inducerar torsades de

pointes är kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Andra antiarytmika (antiarytmika av klass Ib, II och IV):

Samadministrering av mexiletin och andra klasser av antiarytmika (

klass Ib

: lidokain, fenytoin,

tokainid;

klass II

: propranolol, esmolol, timolol, metoprolol, atenolol, karvedilol, bisoprolol,

nebivolol;

klass IV

: verapamil, diltiazem) rekommenderas inte, förutom i undantagsfall, på grund av

den ökade risken för hjärtbiverkningar (se avsnitt 4.4).

Farmakokinetiska interaktioner

Effekt av andra läkemedel på mexiletin

Mexiletin metaboliseras via leverenzymer; hämning eller induktion av dessa enzymer förväntas ändra

plasmakoncentrationerna av mexiletin.

CYP1A2- och CYP2D6-hämmare

Samadministrering av mexiletin med en leverenzymhämmare (CYP1A2-hämmare: ciprofloxacin,

fluvoxamin, propafenon; CYP2D6-hämmare: propafenon, kinidin) ökar signifikant

mexiletinexponering och därmed de förknippade riskerna för biverkningar av mexiletin.

I en interaktionsstudie med enkel dos, minskade clearance av mexiletin med 38 % efter

samadministrering med fluvoxamin, en hämmare av CYP1A2.

Därför kan klinisk och EKG-övervakning, liksom anpassning av mexiletindoseringen, vara

indiceratunder och efter behandling med en CYP1A2- eller CYP2D6-hämmare.

CYP1A2- och CYP2D6-inducerare

Samadministrering av mexiletin med en leverenzyminducerare (CYP1A2-inducerare: omeprazol,

CYP2D6-inducerare: fenytoin, rifampicin) kan öka clearance och clearance-hastigheten av mexiletin

p.g.a. ökad levermetabolism, vilket leder till minskade plasmakoncentrationer och halveringstid av

mexiletin.

I en klinisk studie, ledde samadministrering av mexiletin med fenytoin till en signifikant minskning av

exponering för mexiletin (p <0,003) på grund av ökad clearance, som återspeglas i signifikant

minskade elimineringshalveringstid (17,2 till 8,4 timmar, p <0,02).

Därför bör mexiletindosen, baserat på det kliniska svaret, anpassas under och efter behandling med

enzyminduceraren.

Efter oral administrering av enskilda (167 mg) och flera (83 mg två gånger dagligen under 8 dagar)

doser av mexiletin, har total clearance för mexiletin ökat betydligt hos rökare (1,3 till 1,7-faldigt)

p.g.a. induktion av CYP1A2, vilket leder till en motsvarande minskad elimineringshalveringstid och

läkemedelsexponering. Mexiletindosen måste eventuellt ökas om patienten börjar röka under

mexiletinbehandling, och minskas om patienten slutar röka.

Effekt av mexiletin på andra läkemedel

Potentialen hos mexiletin som upphovsgivare till läkemedelsinteraktioner är okänd. Patienter skall

övervakas noga om de samtidigt behandlas med andra läkemedel i synnerhet avseende läkemedel med

smala terapeutiska fönster.

CYP1A2-substrat

Mexiletin är en potent hämmare av CYP1A2, varför samadministrering av mexiletin med läkemedel

som metaboliseras av CYP1A2 (t.ex. teofyllin, koffein, lidokain eller tizanidin) kan vara förknippat

med förhöjda plasmakoncentrationer av det samtidiga läkemedlet. Detta skulle kunna öka eller

förlänga den terapeutiska effekten och/eller biverkningarna av det samtidiga läkemedlet, särskilt om

mexiletin administreras samtidigt med CYP1A2-substrat med smalt terapeutiskt fönster, t.ex. teofyllin

och tizanidin.

Nivåerna av CYP1A2-substrat i blodet bör övervakas, särskilt när mexiletindosen ändras. En lämplig

justering av dosen av CYP1A2-substratet bör övervägas.

Koffein

I en klinisk studie med 12 patienter (5 friska försökspersoner och 7 patienter med hjärtarytmier), hade

clearance av koffein minskat med 50 % efter administrering av mexiletin. Ökade koncentrationer av

koffein, som förekommer med samadministrering av mexiletin, kan vara ett problem hos patienter med

hjärtarytmi. Därför rekommenderas att intaget av koffein minskas under behandling med mexiletin.

OCT2-substrat

Den organiska katjontransportören 2 (OKT2) utgör en viktig väg för upptaget av katjoniska föreningar

i njuren. Mexiletin kan interagera med läkemedel som transporteras av OCT2 (såsom metformin och

dofetilid).

Om mexiletin och andra OCT2-substrat ska användas samtidigt, bör nivåerna av OCT2-substrat i

blodet övervakas, särskilt när mexiletindosen ändras. En lämplig justering av dosen av OCT2-substrat

bör övervägas.

Substrat för andra enzymer och transportörer

De potentiella interaktionerna mellan mexiletin och substrat för andra vanliga enzymer och

transportörer har ännu inte utvärderats. Det är för närvarande kontraindicerat att använda mexiletin

tillsammans med substrat med smalt terapeutiskt fönster såsom digoxin, litium, fenytoin, teofyllin eller

warfarin (se avsnitt 4.3).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av mexiletin hos gravida kvinnor.

Begränsade kliniska data för användning av mexiletin hos gravida kvinnor visar att mexiletin passerar

placenta och når fostret. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av mexiletin under graviditet.

Amning

Mexiletin utsöndras i bröstmjölk. Det finns otillräcklig information angående effekterna av mexiletin

på nyfödda/spädbarn. Ett beslut måste fattas om att avbryta amning eller avbryta/avstå från behandling

med mexiletin efter att ha tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med

behandling för kvinnan.

Fertilitet

Effekterna av mexiletin på fertiliteten hos människor har inte studerats. Djurstudier med mexiletin

tyder inte på skadliga effekter med avseende på fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Mexiletin kan ha en mindre inverkan på körförmåga och användning av maskiner. Trötthet, förvirring,

dimsyn kan inträffa efter administrering av mexiletin (se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

vanligaste

biverkningarna

rapporterats

patienter

behandlats

mexiletin

buksmärtor (12 %), yrsel (8 %) och insomni (12 %).

De allvarligaste biverkningarna som rapporterats hos patienter som behandlats med mexiletin är

läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symptom (DRESS) och arytmi (atrioventrikulärt

block, arytmi, kammarflimmer).

Lista över biverkningar i tabellform

Frekvenskategorier definieras enligt följande konventioner: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100,

<1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100) sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10

000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Mycket vanliga och vanliga

biverkningar kommer från data från MYOMEX-studien. Mindre vanliga biverkningar har kommer

från data efter marknadsföring.

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens: leukopeni, trombocytopeni

Immunsystemet

Mycket sällsynta: läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symptom (DRESS)

Ingen känd frekvens: lupus-liknande syndrom, exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom

Psykiska störningar

Mycket vanliga: insomni

Vanliga: dåsighet

Ingen känd frekvens: hallucinationer, förvirringstillstånd

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: huvudvärk, parestesi, dimsyn

Mindre vanliga: anfall, talstörningar

Ingen känd frekvens: diplopi, dysgeusi

Öron och balansorgan

Vanliga: vertigo

Hjärtat

Vanliga: takykardi

Mindre vanliga: bradykardi

Ingen känd frekvens: atrioventrikulärt block

Blodkärl

Vanliga: rodnad, hypotension

Ingen känd frekvens: cirkulationskollaps, värmevallningar (blodvallningar)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens: lungfibros

Magtarmkanalen

Mycket vanliga: buksmärtor

Vanliga: illamående

Ingen känd frekvens: diarré, kräkningar, sår och perforation i matstrupen

Lever och gallvägar

Sällsynta: onormal leverfunktion

Mycket sällsynta: läkemedelsinducerad leverskada, leversjukdom, hepatit

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: acne

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga: smärta i extremiteterna

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: trötthet, asteni, obehag i bröstet, sjukdomskänsla

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symptom

Dödliga utfall har rapporterats vid akuta överdoser med intag på 4,4 g av mexiletin hydrokorid, men

överlevnad har också rapporterats efter akut överdosering av cirka 4 g mexiletin hydroklorid oralt.

Symptomen på mexiletinöverdos inkluderar neurologiska störningar (parestesi, förvirring,

hallucinationer, krampanfall) och hjärtsjukdomar (sinusbradykardi, hypotension, kollaps, och i

extrema fall, hjärtstillestånd).

Hantering av överdosering

Behandlingen är i huvudsak symptomatisk. Symptomens svårighetsgrad kan kräva sjukhusvård och

övervakning. I händelse av bradykardi med hypotoni, bör intravenös atropin användas. I händelse av

krampanfall bör bensodiazepiner användas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hjärtbehandling, antiarytmika, klass Ib, ATC-kod: C01BB02.

Verkningsmekanism

Mexiletin blockerar natriumkanalerna med starkare kraft i situationer med kraftig verkningspotential

(användningsberoende block) och/eller förlängd depolarisation (spänningsberoende block), som

förekommer i sjuka vävnader, snarare än fysiologisk retbarhet (vilande eller toniskt block). Mexiletin

är därför främst aktivt på muskelfibrer som är föremål för upprepade urladdningar (t.ex.

skelettmuskler). Det förbättrar myotoniska symptom genom att minska muskelstelhet genom att

minska fördröjningen av muskelavslappning.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekt och säkerhet av mexiletin vid icke-dystrofisk myotoni utvärderades i MYOMEX, en

multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad, övergångsstudie (2 behandlingsperioder på 18 dagar)

med en 4-dagars behandlingsfri period, hos 13 patienter med myotonia congenita (MC) och

12 patienter med paramyotonia congenita (PC). Ålder av den totala studiepopulationen varierade från

20 till 66 år och cirka 2/3 av patienterna var män. Patienter som upplevde myotoniska symtom som

omfattade minst 2 segment och som hade en påverkan på minst 3 dagliga aktiviteter var inkluderade i

studien. Patienterna randomiserades enligt en övergångsdesign till en sekvens som inkluderade de två

följande behandlingarna: a) mexiletin, började på 167 mg/dag och titrerades i steg om 167 mg var 3:e

dag för att nå en maximal dos på 500 mg/dag på 1 vecka eller b) placebo.

Den primära effekten för både MC och PC var resultat av svårighetsgraden av stelhet som

självrapporterats av patienter på en visuell analog skala (VAS). VAS är utformad som ett absolut mått,

med en 100 mm rak, vågrät linje, med ändpunkterna "ingen stelhet alls" (0) och "värsta tänkbara

stelhet" (100). De viktigaste sekundära effektmåtten var förändringar i hälsorelaterad livskvalitet, mätt

med skalan för individualiserad neuromuskulär livskvalitet (INQoL), och den tid som behövdes för att

stå upp från en stol, gå runt stolen och sitta ned igen (stoltest).

Resultaten av de primära och sekundära effektmåtten sammanfattas i tabellen nedan.

Mexiletin

Placebo

Primär analys

Stelhetsresultat (VAS) (mm)

Antal patienter

Median-VAS-värde vid baslinjen

71,0

81,0

Median-VAS-värde vid Dag 18

16,0

78,0

Absolut ändring från baslinjen av median-VAS

-42,0

Procentandel patienter med en ändring av Absolut VAS

från baslinjen ≥50 mm vid Dag 18

12/21 (57,1 %) 3/22 (13,6 %)

Effekt av behandling (blandad effekt linjär modell)

p <0,001

Sekundär analys

Stoltest (s)

Antal patienter

Medelvärde (SD) vid baslinjen

7,3 (3,5)

Medelvärde (SD) vid Dag 18

5,2 (1,6)

7,5 (4,1)

Absolut förändring av medelvärdet (SD) från baslinje

-2,1 (2,9)

0,2 (1,6)

Effekt av behandling (Wilcoxons teckenrangtest)

p = 0,0007

Sekundär analys

Individualiserad neuromuskulär livskvalitet – Övergripande

livskvalitet

Antal patienter

Medianvärde vid baslinjen

51,1

Medianvärde vid Dag 18

23,3

48,3

Median absolut förändring från baslinjen

-25,0

Effekt av behandlingen (linjär blandad modell)

p <0,001

Sekundär analys

Kliniskt globalt intryck (CGI) effektindex

Antal patienter

CGI som bedöms effektivt av prövarna

22 (91,7 %)

5 (20,0 %)

CGI som bedöms effektivt av patienterna

23 (92,0 %)

6 (24,0 %)

Effekt av behandling (Mc Nemars test)

p <0,001

Sekundär analys

Preferens mellan de 2 behandlingsperioderna

Antal patienter

Föredragen period

20 (80,0 %)

5 (20,0 %)

Effekt av behandling (binomialtest)

p = 0,0041

Sekundär analys

Klinisk myotoniskala – Svårighetsgrad, övergripande resultat

Antal patienter

Medelvärde (SD) vid baslinjen

53,8 (10,0)

Medelvärde (SD) vid Dag 18

24,0 (17,1)

47,6 (23,3)

Absolut förändring av medelvärdet (SD) från baslinje

-29,8 (16,0)

-6,2 (19,0)

Rapporten från den klinisk studien hänvisar till en dos på 200 mg vilket är mängden av mexiletinhydroklorid

(motsvarande 166,62 mg mexiletin)

Effekt av behandlingen (linjär blandad modell)

p <0,001

Sekundär analys

Klinisk Myotoniskala – Funktionshinder, övergripande resultat

Antal patienter

Medelvärde (SD) vid baslinjen

7,8 (2,8)

Medelvärde (SD) vid Dag 18

2,7 (2,6)

7,0 (3,8)

Absolut förändring av medelvärdet (SD) från baslinje

-5,1 (3,1)

-0,8 (3,4)

Effekt av behandlingen (linjär blandad modell)

p <0,001

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

Namuscla för alla grupper av den pediatriska populationen vid symtombehandlingen av myotoniska

störningar (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Mexiletin absorberas snabbt och nästan fullständigt absorberas efter oral administrering med en

biotillgänglighet på cirka 90 % hos friska försökspersoner. Maximala plasmakoncentrationer efter oral

administrering sker inom 2 till 3 timmar. Ingen betydande ackumulering av mexiletin observerades

efter upprepad administrering.

Mat påverkar inte hastigheten eller omfattningen av absorption av mexiletin. Mexiletin kan därför tas

med eller utan mat.

Distribution

Mexiletin distribueras snabbt i kroppen, dess distributionsvolym är stor och varierar från 5 till 9 l/kg

hos friska personer.

Mexiletin är svagt bundet till plasmaproteiner till (55 %).

Mexiletin passerar placentabarriären och utsöndras i bröstmjölk.

Metabolism

Mexiletin metaboliseras huvudsakligen (90 %) i levern, där den primära vägen är CYP2D6-

metabolism, men det är även ett substrat för CYP1A2. Den metaboliska nedbrytningen fortsätter via

olika vägar, inklusive aromatisk och alifatisk hydroxylering, dealkylering, deaminering och N-

oxidation. Flera av de resulterande metaboliterna genomgår ytterligare konjugering med glukuronsyra

(fas II-metabolism); bland dessa är de viktigaste metaboliterna p-hydroximexiletin, hydroxi-

metylmexiletin och N-hydroximexiletin.

Påverkan av CYP2D6-fenotyp på mexiletinmetabolismen har undersökts grundligt. Mexiletins

farmakokinetik kännetecknas av signifikant lägre total clearance och njurclearance, som leder till

förlängd elimineringshalveringstid, högre exponering och lägre distributionsvolym hos långsamma

metaboliserare jämfört med snabba metaboliserare.

Cirka 10 % utsöndras oförändrat via njurarna.

Eliminering

Mexiletin elimineras långsamt hos människor (med en genomsnittlig elimineringshalveringstid på

10 timmar, från 5 till 15 timmar).

Utsöndring av mexiletin sker huvudsakligen via njurarna (90 % av dosen, inklusive 10 % som

oförändrat mexiletin).

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/750331/2018

EMEA/H/C/004584

Namuscla (mexiletin)

Sammanfattning av Namuscla och varför det är godkänt inom EU

Vad är Namuscla och vad används det för?

Namuscla är ett läkemedel som används för att behandla symtom på myotoni (muskelstelhet) hos

patienter med icke-dystrofiska myotoniska störningar, en grupp av ärftliga muskelsjukdomar. Icke-

dystrofisk betyder att ingen muskelförsvagning sker hos patienter som har sjukdomen.

Patienter med icke-dystrofiska myotoniska störningar drabbas av muskelstelhet och smärta eftersom

musklerna tar lång tid på sig att slappna av efter sammandragning.

Myotoniska störningar är sällsynta och Namuscla klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som

används vid sällsynta sjukdomar) den 19 november 2014. Mer information om klassificeringen som

särläkemedel finns här: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/EU3141353

Hur används Namuscla?

Namuscla finns som kapslar som tas genom munnen. Den rekommenderade startdosen är 1 kapsel om

dagen. Dosen kan ökas upp till 3 kapslar om dagen, beroende på symtomens intensitet och hur

patienten svarar på behandlingen. Patienter bör testas för att kontrollera hur väl hjärtat fungerar innan

de påbörjar behandlingen och regelbundet under behandlingen.

Namuscla är receptbelagt. För att få mer information om hur du använder Namuscla, läs bipacksedeln

eller tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Namuscla?

Den aktiva substansen i Namuscla, mexiletin, verkar genom att blockera kanaler i muskelcellerna som

gör att natriumjoner (elektriskt laddade partiklar) kan passera in och ut. Dessa natriumkanaler spelar

en roll vid musklernas sammandragning och avslappning och är överaktiva hos patienter med

myotoniska störningar, vilket orsakar alltför starka sammandragningar och stelhet. Genom att blockera

dem hjälper läkemedlet till att minska stelheten som uppstår när sammandragningarna förlängs.

Eftersom det har en liknande effekt på hjärtmuskeln har mexiletin också i många år getts till patienter

med onormal hjärtrytm.

Namuscla (mexiletin)

EMA/750331/2018

Sida 2/2

Vilka fördelar med Namuscla har visats i studierna?

I en studie på 25 patienter med icke-dystrofisk myotoni visades Namuscla vara effektivare än placebo

(overksam behandling) för att minska muskelstelhet.

Varje patient gjorde en självbedömning före och efter behandlingen och poängsatte muskelstelheten

på en skala från 0 till 100 (mycket allvarlig). Efter 18 dagars behandling minskade

genomsnittspoängen för patienter som behandlades med Namuscla från 66 till 24 poäng, medan

poängen för patienter som fick placebo minskade från 75 till 66.

Företaget lämnade också stödjande uppgifter från litteraturen om Namusclas effekt.

Vilka är riskerna med Namuscla?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Namuscla (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är

buksmärta och sömnlöshet. De allvarligaste biverkningarna som rapporterats (kan drabba upp till 1 av

10 000 personer) är arytmier (hjärtrytmrubbningar) och allvarliga reaktioner som drabbar huden,

blodet och de inre organen och som kallas läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom

(DRESS). En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Namuscla finns i

bipacksedeln.

Namuscla får inte ges till patienter som är överkänsliga (allergiska) mot den aktiva substansen,

mexiletin, mot andra innehållsämnen eller lokalbedövningsmedel (läkemedel som blockerar

sinnesintrycken och ges för att förebygga smärta i en del av kroppen). Namuscla får inte heller ges till

patienter med olika hjärtproblem, eller tillsammans med vissa läkemedel. En fullständig förteckning

över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Namuscla godkänt i EU?

Namuscla har visats vara effektivt för att lindra symtomen på myotoni hos patienter med icke-

dystrofiska myotoniska störningar och på så sätt förbättra patienternas livskvalitet. Säkerhetsprofilen

för Namuscla är välkänd och dess biverkningar på hjärtat betraktas som hanterbara med restriktioner

för användning och övervakning under behandling.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann därför att fördelarna med Namuscla är större än

riskerna och att läkemedlet kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Namuscla?

Företaget som marknadsför Namuscla kommer att tillhandahålla utbildningsmaterial för läkare och ett

patientvarningskort med viktig information om riskerna med läkemedlet, särskilt risken för arytmi.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska iaktta för säker och

effektiv användning av Namuscla har också tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Namuscla kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Namuscla utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att

skydda patienter vidtas.

Mer information om Namuscla

Mer information om Namuscla finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Namuscla.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen