Mulpleo (previously Lusutrombopag Shionogi)

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

13-07-2021

Aktiva substanser:
Lusutrombopag
Tillgänglig från:
Shionogi B.V.
ATC-kod:
B02BX
INN (International namn):
lusutrombopag
Terapeutisk grupp:
Hemostatika,
Terapiområde:
Trombocytopeni
Terapeutiska indikationer:
Mulpleo är indicerat för behandling av svår trombocytopeni hos vuxna patienter med kronisk leversjukdom som genomgår invasiva ingrepp.
Produktsammanfattning:
Revision: 6
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004720
Tillstånd datum:
2019-02-18
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004720

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

20-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

13-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

13-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

13-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

13-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

20-11-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Mulpleo 3 mg filmdragerade tabletter

lusutrombopag

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Mulpleo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Mulpleo

Hur du tar Mulpleo

Eventuella biverkningar

Hur Mulpleo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Mulpleo är och vad det används för

Mulpleo innehåller den aktiva substansen lusutrombopag, som tillhör en grupp läkemedel som kallas

trombopoetinreceptoragonister. Läkemedlet används för att öka antalet blodplättar i ditt blod.

Blodplättar är blodkroppar som hjälper blodet att levra sig för att förhindra blödning.

Mulpleo används för att minska risken för blödning under operation och andra ingrepp (inklusive

tandutdragning och endoskopi). Det ges till vuxna som har ett lågt antal blodplättar på grund av

kronisk leversjukdom.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Mulpleo

Ta inte Mulpleo:

-

om du är allergisk mot lusutrombopag eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6 under Innehållsdeklaration).

Kontrollera med din läkare om du tror att detta stämmer in på dig innan du börjar ta

Mulpleo.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare:

-

om det finns risk att du får blodpropp i dina vener eller artärer eller om du tidigare har haft

blodproppar

-

om du har en svår leversjukdom

-

om du har opererat bort mjälten

-

om du får behandling med interferon.

Tala med läkare innan du tar Mulpleo om något av detta stämmer in på dig.

Tecken på blodpropp: var uppmärksam på de tecken som beskrivs nedan:

svullnad, smärta, värme, rodnad eller ömhet i ett ben

plötslig andfåddhet, särskilt med kraftig smärta i bröstet eller snabb andning

buksmärta, svullen buk, blod i avföringen.

Sök omedelbart medicinsk hjälp om du får något av dessa symtom.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år, eftersom det inte har studerats i den

åldersgruppen.

Andra läkemedel och Mulpleo

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Ta inte Mulpleo om du är gravid, såvida inte läkaren uttryckligen rekommenderar det. Effekten av

Mulpleo under graviditet är inte känd.

Tala om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att

skaffa barn.

Använd ett tillförlitligt preventivmedel under tiden du tar Mulpleo.

Om du blir gravid under tiden du tar Mulpleo ska du omedelbart informera din läkare.

Amma inte under behandling med Mulpleo. Det är inte känt om Mulpleo passerar över i bröstmjölk.

→ Om du ammar

ska du omedelbart informera din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Mulpleo har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Mulpleo innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Mulpleo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos: ta en tablett en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag, under enbart

7 dagar. Ta tabletterna tillsammans med vätska och svälj dem hela. Tugga, dela eller krossa inte

tabletterna. Du kan ta dem i samband med eller mellan måltider.

Din behandling kommer att påbörjas minst 8 dagar före din operation/ditt ingrepp. Ändra inte dosen

eller schemat för Mulpleo, såvida inte läkare eller apotekspersonal säger till dig att göra det.

Om du har en svår leversjukdom, tala med din läkare innan du tar Mulpleo.

Om du har tagit för stor mängd av Mulpleo

Om du har tagit för stor mängd av Mulpleo ska du prata med din läkare eller uppsöka sjukhus. Visa

dem förpackningen eller denna bipacksedel om möjligt. Du kan komma att övervakas för biverkningar

som förknippas med stort antal blodplättar, till exempel blodproppar (se avsnitt 2, Varningar och

försiktighet, och avsnitt 4, Eventuella biverkningar).

Om du har glömt att ta Mulpleo

Om du har glömt att ta en tablett Mulpleo, ta den samma dag så snart du kommer ihåg det.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Mulpleo

Sluta inte att ta Mulpleo utan att först ha diskuterat detta med din läkare. Ta inte Mulpleo i mer än

7 dagar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Högre risk för blodproppar

Vissa personer kan löpa en högre risk för blodproppar, inklusive personer med leversjukdom, och

läkemedel som Mulpleo kan förstärka problemet.

Tecken på blodpropp: var uppmärksam på de tecken som beskrivs nedan:

svullnad, smärta, värme, rodnad eller ömhet i ett ben

plötslig andfåddhet, särskilt med kraftig smärta i bröstet eller snabb andning

buksmärta, svullen buk, blod i avföringen.

Sök omedelbart medicinsk hjälp om du får något av dessa symtom.

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

Huvudvärk

Illamående

Blodpropp i levern (portavenstrombos)

Utslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Mulpleo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är lusutrombopag. 1 filmdragerad tablett innehåller 3 mg lusutrombopag.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mannitol, mikrokristallin cellulosa, magnesiumoxid, natriumlaurylsulfat,

hydroxipropylcellulosa, karmelloskalcium och magnesiumstearat

Filmdragering: hypromellos, titandioxid, trietylcitrat, talk och röd järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Mulpleo 3 mg filmdragerade tabletter är ljusröda, runda med en diameter på 7 mm, märkta med

varumärket Shionogi ovanför identifieringskoden ”551” på den ena sidan och med styrkan ”3” på den

andra sidan.

Mulpleo tillhandahålls i aluminiumblister i en kartong innehållande 7 filmdragerade tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Shionogi B.V.

Kingsfordweg 151

1043GR Amsterdam

Nederländerna

Tillverkare

Shionogi B.V.

Kingsfordweg 151

1043GR Amsterdam

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, IE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, LT,

LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK

Shionogi B.V. Tel/Tel./Teл./Tlf/Tél/Puh/Sími/Τηλ:

+31 (0)20 7038 327

contact@shionogi.eu

DE

Shionogi GmbH

Tfn: +49 (0)89 2109 3049

kontakt@shionogi.eu

ES

Shionogi SLU

Tfn: +34 911 239 258

contacta@shionogi.eu

IT

Shionogi Srl

Tfn: +39 06 94 805 118

contattaci@shionogi.eu

UK

Shionogi U.K.

Tel: +44 (0)20 3053 4190

contact@shionogi.eu

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Mulpleo 3 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 filmdragerad tablett innehåller 3 mg lusutrombopag.

För fullständig förteckning över hjälpmedel, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerade tabletter.

Ljusröda, runda filmdragerade tabletter med en diameter på 7 mm, märkta med varumärket Shionogi

ovanför identifieringskoden ”551” på den ena sidan och med styrkan ”3” på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Mulpleo är avsett för behandling av svår trombocytopeni hos vuxna patienter med kronisk

leversjukdom som genomgår invasiva ingrepp (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade dosen är 3 mg lusutrombopag en gång dagligen i 7 dagar.

Ingreppet ska utföras från dag 9 efter påbörjad behandling med lusutrombopag. Trombocytantal ska

kontrolleras innan ingreppet.

Glömd dos

Om en dos missats bör den tas så snart som möjligt. Dubbel dos ska inte tas för att kompensera för en

glömd dos.

Behandlingslängd

Mulpleo ska inte tas i mer än 7 dagar.

Särskilda populationer

Äldre patienter

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter som är 65 år och äldre (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen doseringsjustering är nödvändig för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

På grund av begränsad tillgänglig information har säkerhet och effekt för Mulpleo för patienter med

kraftigt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C) inte fastställts (se avsnitt 4.4 och 5.2). Ingen

dosjustering förväntas vara nödvändig för dessa patienter. Behandling med lusutrombopag ska endast

sättas in till patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion om den förväntade nyttan uppväger de

förväntade riskerna (se avsnitt 4.4 och 5.2). Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med lätt

(Child-Pugh klass A) till måttligt (Child-Pugh klass B) nedsatt leverfunktion.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för lusutrombopag för barn och ungdomar (i åldern <18 år) har inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Mulpleo är avsett för oral användning. De filmdragerade tabletterna ska tas en gång dagligen

tillsammans med vätska. Tabletterna ska sväljas hela och får inte tuggas, delas eller krossas. De kan

tas med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Trombotiska/tromboemboliska komplikationer

Patienter med kronisk leversjukdom löper risk för portavenstrombos och mesenterialvenstrombos.

Risken kan vara ökad på grund av ett invasivt ingrepp. Det är känt att tromboemboliska och

trombotiska komplikationer förekommer med trombopoetin (TPO)-receptoragonister baserat på den

verkningsmekanism som förknippas med ökning av antalet trombocyter. Försiktighet bör iakttas med

avseende på tromboemboliska händelser efter invasiva ingrepp samt vid eftervård, oavsett

trombocytantal. Risken för trombos eller tromboembolism kan öka hos patienter med befintlig eller

tidigare trombos eller tromboembolism, vid avsaknad av hepatopetalt blodflöde i portavenens

huvudstam och hos patienter med kongenital koagulopati. Dessa patienter bör övervakas kliniskt under

behandling med lusutrombopag.

Kraftigt nedsatt leverfunktion

Det finns begränsad information om användningen av lusutrombopag till patienter med kraftigt (Child-

Pugh klass C) nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.1). Lusutrombopag ska endast användas till dessa

patienter om den förväntade nyttan uppväger de förväntade riskerna (se avsnitt 4.2 och 5.2).

På grund av dessa patienters instabila karaktär ska de erhålla vård enligt klinisk praxis med noggrann

uppföljning avseende tidiga tecken på försämring eller debut av hepatisk encefalopati, ascites och

trombos- eller blödningstendens genom kontroll av leverfunktionsprover, koagulationsstatus och

bildanalys avseende portakärl vid behov. Därutöver ska trombocytantalet kontrolleras minst en gång

cirka 5 dagar efter den första dosen och vid behov därefter, även om ingen dosjustering krävs till dessa

patienter. Lämpliga åtgärder såsom avbrott med behandling med lusutrombopag ska vidtas, om

trombocytantalet når ≥50 000/µl till följd av en ökning på 20 000/µl från baslinjen.

Användning till patienter med kronisk leversjukdom som genomgår invasiva ingrepp

Lusutrombopag ska användas när risken för blödning anses vara hög enligt kliniska

laboratorietestvärden av t.ex. trombocytantal och koagulations- och fibrinolyssystemet, kliniska

symtom och typ av invasivt ingrepp. Effekten och säkerheten med lusutrombopag har inte fastställts

vid administrering före laparotomi, torakotomi, öppen hjärtkirurgi, kraniotomi eller excision av organ.

Upprepad behandling

Det finns begränsad information om användningen av lusutrombopag till patienter som tidigare har

exponerats för lusutrombopag.

Användning till patienter med en anamnes på splenektomi

Effekten och säkerheten med lusutrombopag har inte fastställts vid administrering till patienter med en

anamnes på splenektomi. Trombocytantal ska kontrolleras noggrant hos patienter med anamnes på

splenektomi som behandlas med lusutrombopag.

Samtidig behandling med interferonpreparat

Interferonpreparat har visats minska trombocytantalet, vilket därför ska beaktas vid samtidig

administrering av lusutrombopag med interferonpreparat.

Patienter med kroppsvikt <45 kg

Det finns begränsad information om användningen av lusutrombopag till patienter med kroppsvikt

<45 kg. Trombocytantal ska kontrolleras minst en gång cirka 5 dagar efter den första dosen och vid

behov därefter. Lämpliga åtgärder såsom avbrott med behandling med lusutrombopag ska vidtas, om

trombocytantalet når ≥50 000/µl till följd av en ökning på 20 000/µl från baslinjen.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

P-gp- och BCRP-hämmare

Lusutrombopag är ett substrat för P-gp och BCRP, men inte ett substrat för OATP1B1, OATP1B3 och

OCT1. I den kliniska läkemedelsinteraktionsstudien medförde samtidig administrering av ciklosporin,

en hämmare av både P-gp och BCRP, en ökning av C

- och AUC

-värden av lusutrombopag med

cirka 20 % jämfört med administrering av enbart lusutrombopag. Därför kan en potentiell interaktion

med antingen P-gp- eller BCRP-hämmare inte uteslutas, men ingen dosjustering är nödvändig vid den

rekommenderade kliniska dosen på 3 mg hos vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/preventivmedel

Preventivmedel ska användas under behandling med Mulpleo (se stycket Graviditet och avsnitt 5.3).

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av lusutrombopag till gravida kvinnor.

Djurstudier är ofullständiga vad gäller reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Lusutrombopag rekommenderas inte under graviditet och till fertila kvinnor som inte använder

preventivmedel.

Amning

Det är okänt om lusutrombopag eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Djurstudier har visat att

lusutrombopag utsöndras i mjölk hos lakterande råttor (se avsnitt 5.3). En risk för det ammade barnet

kan därför inte uteslutas. Mulpleo ska inte ges till ammande kvinnor eftersom det utsöndrades i mjölk

hos lakterande djur.

Fertilitet

Lusutrombopag påverkade inte fertiliten hos han- eller honråttor vid doser upp till 176 gånger

(hanråtta) respektive 252 gånger (honråtta) den humana kliniska exponeringen hos vuxna baserat på

AUC (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Lusutrombopag har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfatttning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna var huvudvärk (4,7 %, 8/171 patienter i lusutrombopaggruppen; 3,5 %,

6/170 patienter i placebogruppen), illamående (2,3 %, 4/171 patienter i lusutrombopaggruppen; 4,1 %,

7/170 patienter i placebogruppen), portavenstrombos (1,2 %, 2/171 patienter i lusutrombopaggruppen;

1,2 %, 2/170 patienter i placebogruppen) och utslag (1,2 %, 2/171 patienter i lusutrombopaggruppen;

0 %, 0/170 patienter i placebogruppen).

Tabell över biverkningar

Biverkningar med lusutrombopag 3 mg en gång dagligen i upp till 7 dagar i randomiserade,

dubbelblinda, placebokontrollerade prövningar på patienter med kronisk leversjukdom som

genomgick invasiva ingrepp (M0626, M0631 och M0634; N=171) anges i tabell 1 enligt MedDRA:s

klassificering av organsystem.

Tabell 1 Biverkningar

Klassificering av organsystem

Biverkning – Vanliga

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Magtarmkanalen

Illamående

Lever och gallvägar

Portavenstrombos

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Frekvenskategorier: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100),

sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000).

Beskrivning av utvalda biverkningar

Trombotiska/tromboemboliska komplikationer

Portavenstrombos har rapporterats i randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska

fas 3-studier med 3 mg lusutrombopag en gång dagligen i upp till 7 dagar (1,2 %, 2/171 patienter);

incidensen var jämförbar med den för placebogruppen (1,2 %, 2/170 patienter), ett fall av kardiell

ventrikulär trombos rapporterades (0,6 %, 1/171) i lusutrombopaggruppen. I fas 2b-studien

rapporterades portavenstrombos som behandlingsrelaterad biverkning hos en patient i grupperna med

lusutrombopag 2 mg och 4 mg. Mesenterialvenstrombos rapporterades som behandlingsrelaterad

biverkning hos en patient i gruppen med lusutrombopag 4 mg; mesenterialvenstrombos rapporterades

som behandlingsrelaterad biverkning hos två patienter i placebogruppen (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Vid överdosering kan trombocytantalet öka kraftigt, vilket kan ge en medicinskt ökad känslighet och

resultera i trombotiska och tromboemboliska komplikationer. Det finns ingen specifik antidot mot

överdosering av lusutrombopag. Trombocytantalet ska kontrolleras regelbundet och patientens

tillstånd ska observeras noggrant. Eftersom den proteinbindande graden för lusutrombopag i serum är

hög antas hemodialys inte vara effektiv.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: hemostatika, övriga hemostatika för systemiskt bruk, ATC-kod: B02BX07

Verkningsmekanism

Lusutrombopag är en oralt aktiv TPO-receptoragonist. Lusutrombopag påverkar de hematopoetiska

stamcellerna och transmembrandomänen av human TPO-receptorexpression i megakaryocyter och

stimulerar megakaryocyterna till proliferation och differentiering via liknande

signaltransduktionsvägar för uppreglerande produktion som används av endogent TPO, vilket leder till

trombocytopoes.

Klinisk effekt och säkerhet

Två randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas 3-studier genomfördes för att utvärdera

lusutrombopag jämfört med placebo hos patienter med trombocytopeni (trombocytantal <50 000/µl)

med kronisk leversjukdom (Child-Pugh klass A och B), som genomgick elektiva invasiva ingrepp

(exklusive laparotomi, torakotomi, kraniotomi, öppen hjärtkirurgi, organresektion eller partiell

organresektion) i Japan (M0631 [L-PLUS 1]) och flera andra länder (M0634 [L-PLUS 2]). Deltagarna

randomiserades 1:1 till 3 mg lusutrombopag eller placebo. Randomiseringen stratifierades efter

trombocytantal vid screening/baslinje och primära invasiva ingrepp. Studieläkemedlet administrerades

oralt i upp till 7 dagar. På dag 5 till dag 7 kontrollerades trombocytantalet före administrering av

studieläkemedlet. Administrering av studieläkemedlet avbröts om trombocytantalet var ≥50 000/µl

samtidigt med en ökning på ≥20 000/µl från baslinjen.

Det invasiva ingreppet utfördes mellan dag 9 och 14.

I studie M0631 fick 96 deltagare lusutrombopag eller placebo en gång dagligen: 48 deltagare i

lusutrombopaggruppen och 48 deltagare i placebogruppen. 8 lusutrombopagbehandlade deltagare och

2 placebobehandlade deltagare fick mindre än 7 dagars behandling eftersom de uppfyllde kriterierna

för behandlingssvar före dag 7. Bland de 48 deltagarna i lusutrombopaggruppen fick 40 deltagare

lusutrombopag i 7 dagar, 4 deltagare i 6 dagar, 1 deltagare i 5 dagar och 3 deltagare i 4 dagar. Bland

de 48 deltagarna i placebogruppen fick 46 deltagare behandling i 7 dagar och 2 fick behandling i

4 dagar.

I studie M0634 randomiserades 215 patienter i studien: 108 i gruppen med 3 mg lusutrombopag och

107 patienter i placebogruppen. En deltagare i lusutrombopaggruppen avbröt studien före

administrering av studieläkemedlet. I lusutrombopaggruppen fick 73/107 deltagare (68,2 %)

studieläkemedlet i 7 dagar. Av de återstående deltagarna i lusutrombopaggruppen fick 15, 8 och

11 deltagare studieläkemedlet i 4, 5 respektive 6 dagar. I placebogruppen fick 94/107 deltagare

(87,9 %) studieläkemedlet i 7 dagar. Av de återstående deltagarna i placebogruppen fick 5, 4 och

4 deltagare studieläkemedlet i 4, 5 respektive 6 dagar.

Det primära effektmåttet i studie M0631 var andelen deltagare som inte behövde trombocyttransfusion

(dvs. uppnådde ett trombocytantal på >50 000/µl) före det primära invasiva ingreppet. Det primära

effektmåttet i studie M0634 var andelen deltagare som inte behövde trombocyttransfusion (dvs.

uppnådde ett trombocytantal på >50 000/µl) före det primära invasiva ingreppet och som inte behövde

någon akut behandling på grund av blödning från randomiseringen till och med 7 dagar efter det

primära invasiva ingreppet.

För att möjliggöra en övergripande jämförelse av resultaten i studie M0631 och M0634, som redovisas

i tabell 2 till tabell 5, analyserades data från studie M0631 på nytt enligt det primära effektmåttet för

studie M0634. Andelen patienter som inte behövde trombocyttransfusion före det primära invasiva

ingreppet och som inte behövde akut behandling på grund av blödning från randomiseringen under

7 dagar efter det primära invasiva ingreppet var statistiskt signifikant större i lusutrombopaggruppen

jämfört med placebogruppen för den individuella studien och de sammanslagna analyserna (Tabell 2).

Tabell 2 Andel patienter som inte behövde trombocyttransfusion eller akut behandling

Studie M0631

Studie M0634

Totalt

LUSU 3 mg

N = 49

Placebo

N = 48

LUSU 3 mg

N = 108

Placebo

N = 107

LUSU 3 mg

N = 157

Placebo

N = 155

Andel patienter [a]

75,5 %

12,5 %

64,8 %

29,0 %

68,2 %

23,9 %

(antal patienter)

(37)

(70)

(31)

(107)

(37)

Jämförelse med placebo

[b]: skillnad avseende

andel (95 % KI)

61,8

(46,4; 77,2)

36,6

(24,6; 48,5)

44,4

(34,9; 54,0)

P-värde

<0,0001

<0,0001

<0,0001

LUSU = lusutrombopag

Andel patienter som inte behövde trombocyttransfusion före det primära invasiva ingreppet och som inte

behövde akut behandling (inklusive trombocyttransfusion) på grund av blödning från randomiseringen till och

med 7 dagar efter det primära invasiva ingreppet. Utöver patienter som fick trombocyttransfusion, betraktades

patienter som inte genomgick invasiva ingrepp oavsett anledning på samma sätt som de som fick

trombocyttransfusion.

Cochran-Mantel-Haenszel-test med trombocytantal vid baslinjen som stratum. I analysen av

sammanslagna data lades studie till som ett stratum. P-värde och konfidensintervall beräknades med hjälp av

Wald-metoden.

De huvudsakliga sekundära effektmåtten i studie M0631 och M0634 var

Andel patienter som inte behövde trombocyttransfusion under studien (dag 1 till och med dag 35)

Andelen patienter som inte behövde blodtransfusion under studien var signifikant större i

lusutrombopaggrupperna i de individuella studierna och den sammanslagna (studie M0631 och

M0634) lusutrombopaggruppen jämfört med placebo (tabell 3).

Tabell 3 Andel patienter som inte behövde trombocyttransfusion under studien (dag 1 till och

med dag 35)

Studie M0631

Studie M0634

Totalt

LUSU 3 mg

N = 49

Placebo

N = 48

LUSU 3 mg

N = 108

Placebo

N = 107

LUSU 3 mg

N = 157

Placebo

N = 155

Andel patienter [a]

77,6 %

12,5 %

63,0 %

29,0 %

67,5 %

23,9 %

(antal patienter)

(38)

(68)

(31)

(106)

(37)

Jämförelse med placebo

[b]: skillnad avseende

andel (95 % KI)

63,8

(48,7; 78,9)

34,7

(22,6; 46,8)

43,8

(34,2; 53,4)

P-värde

<0,0001

<0,0001

<0,0001

[a] Andel patienter som inte behövde trombocyttransfusion under studien (dvs. från dag 1 till och med dag 35).

Utöver patienter som fick trombocyttransfusion, betraktades patienter som inte genomgick invasiva ingrepp

oavsett anledning på samma sätt som de som fick trombocyttransfusion.

[b] Cochran-Mantel-Haenszel-test med trombocytantal vid baslinjen som stratum. I analysen av sammanslagna

data lades studie till som ett stratum. P-värde och konfidensintervall beräknades med hjälp av Wald-metoden.

Andel deltagare med behandlingssvar

Andelen patienter som uppfyllde kriterierna för behandlingssvar (definierat som en ökning av

trombocytantalet till ≥50 000/μl med en ökning på ≥ 20 000/μl från baslinjen) under studien var

signifikant större i lusutrombopaggrupperna i de individuella studierna och den sammanslagna (studie

M0631 och M0634) lusutrombopaggruppen jämfört med placebo (tabell 4).

Tabell 4 Andel patienter med behandlingssvar

Studie M0631

Studie M0634

Totalt

LUSU 3 mg

N = 49

Placebo

N = 48

LUSU 3 mg

N = 108

Placebo

N = 107

LUSU 3 mg

N = 157

Placebo

N = 155

Andel patienter [a]

75,5 %

6,3 %

64,8 %

13,1 %

68,2 %

11,0 %

(antal patienter)

(37)

(70)

(14)

(107)

(17)

Jämförelse med placebo

[b]: skillnad avseende

andel (95 % KI)

68,4

(54,4; 82,3)

51,7

(41,1; 62,4)

56,9

(48,4; 65,4)

P-värde

<0,0001

<0,0001

<0,0001

Behandlingssvar definierades som ett trombocytantal på ≥50 000/μl med en ökning på ≥ 20 000/μl från

baslinjen. Deltagare ansågs inte ha uppnått behandlingssvar om de uppfyllde kriterierna för behandlingssvar först

efter trombocyttransfusion.

Cochran-Mantel-Haenszel-test med trombocytantal vid baslinjen som stratum. I analysen av

sammanslagna data lades studie till som ett stratum. P-värde och konfidensintervall beräknades med hjälp av

Wald-metoden.

Duration av ökning av trombocytantal til

l ≥50

000/μl

Durationen av ökningen av trombocytantalet till ≥50 000/µl i studie M0631, M0634 och den

sammanslagna (studie M0631 och M0634) lusutrombopaggruppen var signifikant större jämfört med

placebo (tabell 5).

Tabell 5 Durati

on av ökningen av trombocytantal till ≥50

000/μl

Studie M0631

Studie M0634

Totalt

LUSU 3 mg

N = 49

Placebo

N = 48

LUSU 3 mg

N = 108

Placebo

N = 107

LUSU 3 mg

N = 157

Placebo

N = 155

Totalt

- Median (dagar)

21,1

15,1

17,3

- (Q1, Q3)

(13,7; 25,5)

(0,0; 11,3)

(6,6; 23,9)

(0,0; 9,2)

(9,7; 24,4)

(0,0; 9,5)

- P-värde [a]

0,0197

0,0002

<0,0001

LUSU = lusutrombopag; Q1 = 25:e percentilen; Q3 = 75:e percentilen

P-värde beräknades enligt van Elteren-testet med trombocyttransfusionsstatus som stratum. I analysen av

sammanslagna data lades studie till som ett stratum.

Tidsförlopp för trombocytantal

Det genomsnittliga (intervall) maximala trombocytantalet hos patienter utan trombocyttransfusion i

lusutrombopaggruppen i studie M0631 och M0634 var 90 200 (59 000–145 000)/µl respektive 86 900

(25 000–219 000)/µl, och medianvärdet (intervall) för tid till maximalt trombocytantal var 14,0 (6–28)

dagar respektive 12,0 (5–35) dagar, varefter trombocytantalet förväntas att minska.

Tidsförloppet för trombocytantal hos lusutrombopagbehandlade patienter utan trombocyttransfusion

och placebobehandlade patienter med trombocyttransfusion i studie M0631 och M0634 presenteras i

figur 1.

Figur 1

Profiler för tidsförloppet för trombocytantal i fas 3-studierna hos patienter med

trombocytopeni med kronisk leversjukdom (lusutrombopagbehandlade patienter

utan trombocyttransfusion och placebobehandlade patienter med

trombocyttransfusion)

Fas 3-studien M0631

Trombocytantal (*10^4/ul)

10,0

0,0

Baslinje

Dag

Behandlingsgrupp

Lusutrombopag 3 mg

Placebo

Fas 3-studien M0634

Trombocytantal (*10^4/ul)

10,0

0,0

Baslinje

Dag

Behandlingsgrupp

Lusutrombopag 3 mg

Placebo

Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion

Till studie M0634 rekryterades 3 deltagare med leversjukdom (Child-Pugh klass C) felaktigt (alla i

lusutrombopaggruppen). Alla 3 fick 7 dagars behandling med lusutrombopag. Dessa begränsade data

tydde inte på något onormalt mönster med ökat trombocytantal i denna underpopulation.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

Mulpleo för alla grupper av den pediatriska populationen för trombocytopeni sekundärt till

leversjukdom (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Lusutrombopag absorberas med en maximal koncentration 6–8 timmar efter oral administrering.

Ackumuleringsgrad för C

och AUC är ungefär 2 vid upprepade doser en gång dagligen och steady

state för plasmakoncentrationen av lusutrombopag verkar uppnås efter dag 5. Farmakokinetiken för

lusutrombopag var likartad för friska patienter och populationen med kronisk leversjukdom.

Farmakokinetiska parametrar hos patienter med kronisk leversjukdom visas i tabell 6.

Tabell 6 Farmakokinetiska parametrar för lusutrombopag efter en dos på 3 mg en gång

dagligen hos patienter med trombocytopeni med kronisk leversjukdom (studie M0634)

(ng/ml)

(tim.)

0-τ

(ng·tim./ml)

CL/F (l/tim.)

157 (34,7)

5,95 (2,03; 7,85)

2 737 (36,1)

1,10 (36,1)

n = 9.

Geometriskt medelvärde (%CV), förutom för T

, vilket är medianvärde (intervall).

Födoämnesinteraktion

Varken mat (inklusive kost med högt fettinnehåll och med högt kaloriinnehåll) eller samtidig

administrering med kalcium har en kliniskt betydelsefull effekt på farmakokinetiken för

lusutrombopag.

Distribution

Proteinbindningsgraden för humanplasma är ≥99,9 %. Den genomsnittliga (variationskoefficient i %)

skenbara distributionsvolymen under den terminala fasen för lusutrombopag hos friska vuxna patienter

(n = 16) var 39,5 l (23,5 %).

Hos råtta visade resultaten att lusutrombopag och dess metaboliter överförs till fostret via placenta.

Metabolism

Lusutrombopag är ett substrat för P-gp och BCRP, men inte ett substrat för OATP1B1, OATP1B3 och

OCT1. I den humana massbalansstudien med [

C]-lusutrombopag var oförändrat lusutrombopag

(97 % av radioaktiviteten i plasma) den största cirkulerande komponenten, och metaboliter, såsom

deshexyl, β-oxiderad karboxylsyra, taurinkonjugat av β-oxiderad karboxylsyra och acylglukuronid,

påvisades med mindre än 2,6 % av radioaktiviteten i plasma. I feces var de radioaktiva komponenterna

oförändrat lusutrombopag (16 % av administrerad radioaktivitet) och β-oxideringsrelaterade

metaboliter (35 % av administrerad radioaktivitet), vilket tyder på att lusutrombopag först

metaboliseras genom ω-oxidering och därefter metaboliseras genom β-oxidering av

O-hexyl-sidokedjan. In vitro-studier visade att CYP4-enzymer inklusive CYP4A11 och delvis

CYP3A4-enzym medverkade till ω-oxidering för att bilda 6-hydroxylerat lusutrombopag.

Läkemedelsinteraktioner via hämning och induktion av CYP4A-enzymer har inte rapporterats i klinisk

användning. Därför är det osannolikt att inducerare och hämmare av CYP4A-enzymer inklusive

CYP4A11 påverkar farmakokinetiken för lusutrombopag.

Lusutrombopag har låg potential för att hämma CYP-enzymer (CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19,

2D6 och 3A4/5) och för att inducera såväl CYP-enzymer (CYP1A2, 2C9 och 3A4) som

UGT-enzymer (UGT1A2, 1A6 och 2B7). Lusutrombopag har också låg potential för att hämma P-gp,

BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3, MATE1, MATE2-K och BSEP.

Lusutrombopag anses inte påverka farmakokinetiken för samtidigt administrerade läkemedel som är

substrat av dessa enzymer eller transportörer.

Eliminering

Lusutrombopag utsöndrades huvudsakligen via feces hos människor (cirka 83 % i feces och 1 % i

urin).

Geometriskt medelvärde för t

(% variationskoefficient) var 38,3 timmar (18,7 %) efter upprepad oral

dos av 3 mg lusutrombopag.

Linjäritet/icke-linjäritet

Såväl C

som AUC för lusutrombopag ökar dosproportionerligt över dosintervallet med upprepad

oral dos av 0,25 till 4 mg en gång dagligen hos patienter med kronisk leversjukdom.

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/553072/2019

EMEA/H/C/004720

Mulpleo

(lusutrombopag)

Sammanfattning av Mulpleo och varför det är godkänt inom EU

Vad är Mulpleo och vad används det för?

Mulpleo är ett läkemedel som används för att förebygga kraftig blödning hos vuxna med

trombocytopeni beroende på långvarig leversjukdom. Patienter med trombocytopeni har minskat antal

blodplättar (komponenter som hjälper blodet att levra sig), vilket kan orsaka för kraftig blödning.

Läkemedlet är avsett för patienter som genomgår ett invasivt ingrepp (ett medicinskt förfarande som

innebär att huden skärs upp eller punkteras eller att instrument förs in i kroppen).

Mulpleo innehåller den aktiva substansen lusutrombopag.

Hur används Mulpleo?

Mulpleo finns som tabletter på 3 mg. Läkemedlet är receptbelagt.

Behandlingen med Mulpleo ska inledas minst 8 dagar före ingreppet och den rekommenderade dosen

är 1 tablett dagligen i 7 dagar.

För att få mer information om hur Mulpleo används, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Mulpleo?

I kroppen finns ett hormon, trombopoetin, som stimulerar produktionen av blodplättar genom att

binda till receptorer (mål) i benmärgen. Den aktiva substansen i Mulpleo, lusutrombopag, binder till

samma receptorer som trombopoetin, vilket bidrar till att öka antalet blodplättar.

Vilka fördelar med Mulpleo har visats i studierna?

I två huvudstudier på vuxna med lågt antal blodplättar på grund av långvarig leversjukdom ökade

Mulpleo antalet blodplättar före ett invasivt ingrepp och minskade behovet av transfusioner.

Kallades tidigare Lusutrombopag Shionogi.

Mulpleo0F (lusutrombopag)

EMA/553072/2019

Sida 2/2

I den första studien, som omfattade 96 vuxna, konstaterades att 79 procent av patienterna som tog

Mulpleo inte behövde någon transfusion av blodplättar före ingreppet, jämfört med 13 procent av

patienterna som fick placebo (overksam behandling). I den andra studien, som omfattade 215 vuxna,

konstaterades att 65 procent av patienterna som tog Mulpleo inte behövde någon transfusion av

blodplättar före ingreppet, jämfört med 29 procent av patienterna som fick placebo.

Vilka är riskerna med Mulpleo?

Oönskade effekter som konstaterades i studier med patienter som tog Mulpleo var huvudvärk,

illamående, portalventrombos (blockering i blodkärlen som för blod från tarmarna till levern) och

utslag. Liknande effekter inträffade hos patienter som fick placebo.

Mer information om biverkningar och restriktioner för Mulpleo finns i bipacksedeln.

Varför är Mulpleo godkänt i EU?

Studier har visat att Mulpleo ökar antalet blodplättar, vilket minskar risken för kraftig blödning under

eller efter ett invasivt ingrepp och därmed minskar behovet av transfusion av blodplättar. De oönskade

effekter som sågs i studierna tros bero på patienternas hälsotillstånd och typen av invasivt ingrepp

som Mulpleo användes för.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Mulpleo är större än riskerna och

att Mulpleo kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Mulpleo?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Mulpleo har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Mulpleo kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Mulpleo utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Mer information om Mulpleo

Den 18 februari 2019 beviljades Mulpleo ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Mulpleo finns på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/mulpleo

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2019.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen