Fibryga 1 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-04-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

20-04-2018

Aktiva substanser:
fibrinogen, humant
Tillgänglig från:
Octapharma AB,
ATC-kod:
B02BB01
INN (International namn):
fibrinogen, human
Dos:
1 g
Läkemedelsform:
Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
fibrinogen, humant 1 g Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
55188
Tillstånd datum:
2017-07-10

Läs hela dokumentet

Fibryga 1 g powder for solution for injection or infusion PL.doc 1

Bipacksedel: Information till användaren

Fibryga, 1 g

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Humant fibrinogen

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Fibryga är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Fibryga

Hur du använder Fibryga

Eventuella biverkningar

Hur Fibryga ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Fibryga är och vad det används för

Vad Fibryga är

Fibryga

innehåller humant fibrinogen som är ett protein som är viktigt för att blodet ska levra sig

(koagulera). Brist på fibrinogen innebär att blodet inte levrar sig så bra som det borde, vilket leder till en

ökad blödningsbenägenhet. Genom att ersätta kroppseget fibrinogen med Fibryga kan man rätta till

koaguleringsrubbningen.

Vad Fibryga används för

Fibryga används för:

att behandla blödningar hos patienter som har ökad blödningsrisk på grund av en medfödd brist

på fibrinogen (hypo- eller afibrinogenemi).

2.

Vad du behöver veta innan du använder Fibryga

Använd inte Fibryga:

om du är allergisk mot humant fibrinogen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du tidigare har fått allergiska reaktioner av Fibryga.

Informera din läkare om du är allergisk mot något läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fibryga.

Risk för blodproppar

Din läkare ska utvärdera fördelarna med detta läkemedel mot risken för blodproppar, särskilt om:

du har fått en hög dos eller upprepad dos av detta läkemedel

Fibryga 1 g powder for solution for injection or infusion PL.doc 2

du har haft en hjärtattack (tidigare haft kranskärlssjukdom eller hjärtinfarkt)

du har en leversjukdom

du nyligen har genomgått en operation (postoperativa patienter)

du ska genomgå en operation (preoperativa patienter)

hos nyfödda barn (neonatala)

det är sannolikt att du kommer att drabbas av blodproppar eller koaguleringsproblem i blodkärl

(patienter som löper risk för tromboemboliska händelser eller disseminerad intravasal

koagulation).

För att kunna övervaka risken, kan läkaren be dig att genomgå ytterligare koaguleringstester.

Allergiska reaktioner eller reaktioner av anafylaktisk typ

Alla läkemedel, som liksom Fibryga framställs från humant blod (innehåller proteiner) och som

injiceras i en ven (intravenöst), kan orsaka allergiska reaktioner. Om du tidigare har fått allergiska

reaktioner av Fibryga, kommer läkaren att råda dig angående behov av allergimedicin.

Läkaren kommer att informera dig om varningstecknen för allergiska eller anafylaktiska reaktioner.

Var uppmärksam på tidiga tecken på allergiska reaktioner (överkänslighet) såsom:

nässelfeber

hudutslag

tryck över bröstet

väsande andning

lågt blodtryck,

eller anafylaktisk reaktion (när något av eller alla ovanstående symptom utvecklas snabbt och är

intensiva).

Om de inträffar ska injektion/infusion av Fibryga omedelbart stoppas (dvs. avbryt injektionen).

Virussäkerhet

När läkemedel framställs från humant blod eller plasma vidtas vissa åtgärder för att förhindra att

infektioner överförs till patienter. Dessa omfattar:

noggrant urval av blod- och plasmagivare för att säkerställa att personer med risk för att vara

smittbärare utesluts

test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virus/infektioner

inkludering av steg i hanteringen av blod/plasma som kan inaktivera eller eliminera virus.

Trots dessa åtgärder kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas vid användning av

läkemedel som framställts från humant blod eller plasma. Detta gäller även nya, hittills okända virus

eller andra typer av infektioner.

De åtgärder som vidtas anses effektiva för höljeförsedda virus, såsom humant immunbristvirus (HIV),

hepatit B-virus och hepatit C-virus samt för icke-höljeförsett hepatit A-virus. Vidtagna åtgärder kan

vara av begränsat värde mot icke-höljeförsedda virus såsom parvovirus B19.

Infektion av parvovirus B19 kan vara allvarligt för gravida kvinnor (infektion av foster) och för

personer med nedsatt immunförsvar eller som har vissa typer av blodbrist (t.ex. sicklecellanemi eller

onormal nedbrytning av röda blodkroppar).

Det rekommenderas starkt att man antecknar produktnamn och batchnummer varje gång man får

Fibryga för att upprätthålla ett register på vilka batcher som används.

Din läkare kan rekommendera att du överväger att vaccineras mot hepatit A och B om du

regelbundet/upprepade gånger får fibrinogenprodukter från humanplasma.

Barn och ungdomar

Det finns inga särskilda eller ytterligare varningar eller försiktighetsåtgärder för barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Fibryga

Fibryga 1 g powder for solution for injection or infusion PL.doc 3

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Fibryga får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnittet

“Följande uppgifter

är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal/Beredning”

Graviditet, amning and fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Denna produkt ska endast användas under

graviditet eller amning på läkares eller apotekspersonals inrådan.

Körförmåga och användning av maskiner

Fibryga har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Fibryga innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller upp till 132 mg (5,8 mmol) natrium per flaska. Ta hänsyn till detta om du

ordinerats saltfattig kost.

3.

Hur du använder Fibryga

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Fibryga ges som en intravenös infusion (infusion i en ven) av sjukvårdspersonal.

Dos och doseringsregim beror på:

din vikt

sjukdomens svårighetsgrad

var blödningen uppstått eller

typen av operation och

ditt hälsotillstånd

Användning för barn och ungdomar

Användning av Fibryga hos barn och ungdomar (intravenöst) skiljer sig inte från användning hos

vuxna.

Om du använt för stor mängd av Fibryga

För att undvika risken för överdosering kommer din läkare att ta regelbundna blodprov för att mäta

dina fibrinogenhalter.

Vid överdosering kan risken för onormal blodproppsbildning öka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Administreringssätt

Detta läkemedel ska injiceras eller infuseras i vener. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel,

kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta omedelbart läkare:

om du får någon biverkning (se nedan)

om du observerar någon biverkning som inte nämns i denna information

Följande biverkningar har rapporterats för Fibryga och andra fibrinogenprodukter (förekommer hos ett

Fibryga 1 g powder for solution for injection or infusion PL.doc 4

okänt antal användare):

Allergiska reaktioner eller reaktioner av anafylaktisk typ: hudreaktioner (se avsnitt 2 ”Varningar

och försiktighet”)

Kardiovaskulära reaktioner: tromboembolism, lungemboli, tromboflebit (se avsnitt 2

”Varningar och försiktighet”)

Ökad kroppstemperatur

Om du upplever något av ovanstående symptom, kontakta läkare så fort som möjligt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Fibryga ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad.

Förvaras vid högst 25

C. Får ej frysas. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Pulvret bör endast lösas upp precis före injektion/infusion. Lösningens stabilitet har visats i 24 timmar

vid rumstemperatur. För att förhindra kontaminering bör lösningen dock användas omedelbart och

endast vid ett tillfälle. Den färdigberedda lösningen får inte förvaras i kylskåp eller frys.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är humant fibrinogen. Fibryga innehåller 1 g humant fibrinogen per

flaska eller 20 mg/ml humant fibrinogen efter beredning med 50 ml vatten till injektionsvätska,

lösning.

Övriga innehållsämnen är L-argininhydroklorid, glycin, natriumklorid och natriumcitrat

(dihydrat).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fibryga är ett pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning som tillhandahålls i flaskor.

Fibryga är ett vitt eller blekgult, fuktabsorberande pulver eller en söndersmulad torrsubstans. Den

beredda lösningen är nästan färglös och lätt opaliserande.

Fibryga säljs i en förpackning som innehåller:

Fibryga 1 g powder for solution for injection or infusion PL.doc 5

1 flaska med pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

1 Octajet överföringsset

1 partikelfilter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

112 75 Stockholm

Tillverkare

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.

Oberlaaer Strasse 235, 1100 Wien, Österrike

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23, 112 75 Stockholm

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Fibryga: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Ungern, Finland, Tyskland, Luxemburg, Norge,

Polen, Portugal, Slovakien, Sverige, Storbritannien

Fibrema: Slovenien

Denna bipacksedel ändrades senast 2018-04-12.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering

Dosering och behandlingsduration beror på sjukdomens svårighetsgrad, blödningens lokalisering och

omfattning, samt patientens kliniska tillstånd.

För att kunna beräkna individuell dos bör funktionell fibrinogennivå fastställas. Mängd och

administreringsfrekvens anpassas till varje enskild patient utifrån regelbundna mätningar av

fibrinogennivåerna i plasma och kontinuerlig övervakning av patientens kliniska tillstånd, samt med

hänsyn till andra substitutionsbehandlingar som använts.

Normalt fibrinogenvärde i plasma är 1,5–4,5 g/l. Kritiskt fibrinogenvärde i plasma, under vilket

blödningar kan förekomma, är ungefär 0,5–1,0 g/l.

Vid större kirurgiska ingrepp är det mycket viktigt att man noggrannt övervakar

ersättningssbehandlingen via koagulationsanalyser.

1. Profylax hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi och känd blödningsbenägenhet.

För att förebygga kraftiga blödningar under kirurgiska ingrepp rekommenderas profylaktisk

behandling som höjer fibrinogenvärdet till 1 g/l, upprätthåller detta fibrinogenvärde tills hemostas är

under kontroll samt håller fibrinogenvärdet över 0,5 g/l tills såret är helt läkt.

Vid kirurgiskt ingrepp eller vid behandling av en blödning ska dosen beräknas enligt följande:

Dos (mg/kg kroppsvikt) = [Målvärde (g/l) - uppmätt värde (g/l)]

0,018 (g/l per mg/kg kroppsvikt)

Fibryga 1 g powder for solution for injection or infusion PL.doc 6

Efterföljande dosering (doser och injektionsfrekvens) ska anpassas efter patientens kliniska tillstånd

samt laboratorieresultat.

Den biologiska halveringstiden för fibrinogen är 3–4 dagar. Om fibrinogen inte förbrukas krävs därför

oftast inte någon upprepad behandling med humant fibrinogen. Med hänsyn till den ackumulering som

sker vid upprepad, profylaktisk administrering, ska dosen och frekvensen fastställas enligt läkarens

behandlingsmål för en specifik patient.

Särskilda patientgrupper

Pediatriska patienter

Tillgänglig information finns i avsnitt 4.8 och 5.1 i produktresumén, men ingen

doseringsrekommendation kan fastställas för barn.

Äldre patienter

Kliniska studier av Fibryga inkluderade inte patienter i åldern 65 år och äldre. Det är därför oklart om

denna patientgrupp uppvisar en annorlunda respons än yngre patienter.

2. Behandling av blödningar

Blödningar hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi

Blödningar ska behandlas för att uppnå ett rekommenderat målvärde för fibrinogen i plasma på 1 g/l.

Detta värde ska upprätthållas tills hemostasen är under kontroll.

Administreringssätt

Allmänna instruktioner

Den färdigberedda lösningen ska vara nästan färglös och lätt opaliserande. Använd inte

lösningar som är grumliga eller som innehåller partiklar.

Beredning

Värm upp både pulvret och en injektionsflaska med 50 ml vatten för injektionsvätskor

(medföljer ej) i oöppnade flaskor till rumstemperatur. Denna temperatur ska bibehållas vid

beredning. Om ett vattenbad används för uppvärmning måste man se till att vatten inte

kommer i kontakt med flaskornas gummiproppar eller lock. Vattenbadets temperatur bör inte

överstiga + 37 °C (98 °F).

Ta av locket från flaskan med koncentrat (Fibryga) och locket från flaskan med vatten för

injektionsvätskor så att infusionsproppens centrala del exponeras. Rengör gummiproppen

med en alkoholservett och låt flaskornas gummiproppar torka.

Avlägsna locket på ytterförpackningen till Octajet överföringset. Låt Octajet vara kvar i den

genomskinliga ytterförpackningen så att sterilitet bibehålls.

Ta Octajet i sin yttre förpackning och vänd den upp och ned

över koncentratflaskan (Fibryga). Placera Octajet, när den är

i den yttre förpackningen, på Fibryga-flaskans mitt och tryck

ned den tills klämmorna är låsta och den färglösa

produktspetsen har perforerat gummiproppen. Ta försiktigt

bort den yttre förpackningen från Octajet medan du håller

koncentratflaskan och var försiktig så att du inte vidrör

vattenspetsen (som är blå), och kontrollera att Octajet sitter

ordentligt fast i koncentratflaskan. (fig. 1)

Håll koncentratflaskan (Fibryga) ordentligt på en jämn yta

och vänd flaskan med vatten för injektionsvätskor upp och

ned och placera den i mitten av vattenspetsen. Tryck Octajets

blå plastkanyl hårt genom gummiproppen på flaskan med

vatten för injektionsvätskor. (fig. 2)

Fig. 1

Fig. 2

Fibryga 1 g powder for solution for injection or infusion PL.doc 7

Ta bort distansringen (fig. 3) och tryck ned flaskan med vatten för injektionsvätskor (fig. 4).

Vatten för injektionsvätskor kommer att flöda in i koncentratflaskan (Fibryga).

När överföringen av vatten för injektionsvätskor är klar, snurra försiktigt runt produktflaskan

tills pulvret är helt upplöst. Undvik att skaka flaskan, eftersom det kan orsaka skumbildning.

Pulvret bör vara helt upplöst inom ca 5 minuter. Det ska inte ta mer än 30 minuter att lösa

upp pulvret. Om pulvret inte är upplöst inom 30 minuter ska produkten inte användas.

Vrid den blå flaskanslutningen till vatten för

injektionsvätskor (båda riktningarna är möjliga) för att

föra positionsmarkörerna samman och ta bort den tomma

flaskan med vatten för injektionsvätskor tillsammans med

vattenspetsen. (fig. 5)

Sätt fast en spruta på det medföljande filtret (fig. 6) och anslut filtret till Octajets luer-lock på

koncentratflaskan (fig. 7). Dra lösningen genom filtret in i sprutan. (fig. 8)

Ta loss den fyllda sprutan från filtret och släng den tomma flaskan.

Ett standardinfusionsset rekommenderas för intravenös användning av den beredda lösningen vid

rumstemperatur.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Administreringssätt

Intravenös infusion eller injektion.

Fibryga ska administreras genom långsam intravenös infusion med en rekommenderad maxhastighet

på 5 ml per minut.

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 8

Fig. 6

Fig. 7

Fibryga 1 g powder for solution for injection or infusion PL.doc 8

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Fibryga 1 g, pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Humant fibrinogen

Varje flaska med Fibryga innehåller 1 g humant fibrinogen. Efter beredning med 50 ml vatten för

injektionsvätskor innehåller Fibryga cirka 20 mg/ml humant fibrinogen.

Innehållet koagulerbart protein fastställs enligt europeiska farmakopéns riktlinjer för humant

fibrinogen.

Framställt från plasma från humana givare.

Hjälpämnen med känd effekt

Natrium upp till 132 mg (5,8 mmol) per flaska.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning.

Vitt eller blekgult, fuktabsorberande (hygroskopiskt) pulver eller söndersmulad torrsubstans.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av blödningar samt perioperativ profylax hos patienter med medfödd hypo- eller

afibrinogenemi med känd blödningsbenägenhet.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen ska initieras under överinseende av en läkare med erfarenhet av att behandla

koagulationssjukdomar.

Dosering

Dosering och behandlingsduration beror på sjukdomens svårighetsgrad, blödningens lokalisering och

omfattning, samt patientens kliniska tillstånd.

För att kunna beräkna individuell dos bör funktionell fibrinogennivå fastställas. Mängd och

administreringsfrekvens anpassas till varje enskild patient utifrån regelbundna mätningar av

fibrinogennivåerna i plasma och kontinuerlig övervakning av patientens kliniska tillstånd, samt med

hänsyn till andra substitutionsbehandlingar som använts.

Normalt fibrinogenvärde i plasma är 1,5–4,5 g/l. Kritiskt fibrinogenvärde i plasma, under vilket

blödningar kan förekomma, är ungefär 0,5–1,0 g/l.

Vid större kirurgiska ingrepp är det mycket viktigt att man noggrannt övervakar

ersättningssbehandlingen via koagulationsanalyser.

Profylax hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi och känd blödningsbenägenhet.

För att förebygga kraftiga blödningar under kirurgiska ingrepp rekommenderas profylaktisk

behandling som höjer fibrinogenvärdet till 1 g/l, upprätthåller detta fibrinogenvärde tills hemostas är

under kontroll samt håller fibrinogenvärdet över 0,5 g/l tills såret är helt läkt.

Vid kirurgiskt ingrepp eller vid behandling av en blödning ska dosen beräknas enligt följande:

Dos (mg/kg kroppsvikt) = [Målvärde (g/l) - uppmätt värde (g/l)]

0,018 (g/l per mg/kg kroppsvikt)

Efterföljande dosering (doser och injektionsfrekvens) ska anpassas efter patientens kliniska tillstånd

samt laboratorieresultat.

Den biologiska halveringstiden för fibrinogen är 3–4 dagar. Om fibrinogen inte förbrukas krävs därför

oftast inte någon upprepad behandling med humant fibrinogen. Med hänsyn till den ackumulering som

sker vid upprepad, profylaktisk administrering, ska dosen och frekvensen fastställas enligt läkarens

behandlingsmål för en specifik patient.

Särskilda patientgrupper

Pediatriska patienter

Tillgänglig information finns i avsnitt 4.8 och 5.1, men ingen doseringsrekommendation kan

fastställas för barn.

Äldre patienter

Kliniska studier av Fibryga inkluderade inte patienter i åldern 65 år och äldre. Det är därför oklart om

denna patientgrupp uppvisar annorlunda respons än yngre patienter.

Behandling av blödningar

Blödningar hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi

Blödningar ska behandlas för att uppnå ett rekommenderat målvärde för fibrinogen i plasma på 1 g/l.

Detta värde ska upprätthållas tills hemostasen är under kontroll.

Administreringssätt

Intravenös infusion eller injektion.

Fibryga ska administreras genom långsam intravenös infusion med en rekommenderad maximal

hastighet på 5 ml per minut.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Tromboembolism

Det finns risk för trombos när patienter med medfödd brist behandlas med humant fibrinogen, i

synnerhet vid hög dos eller upprepad dosering. Patienter som får humant fibrinogen ska övervakas

noga med avseende på tecken eller symptom på trombos.

Hos patienter med kranskärlssjukdom eller hjärtinfarkt i anamnesen, patienter med leversjukdom, peri-

eller postoperativa patienter, nyfödda eller patienter som löper risk för tromboemboliska händelser

eller disseminerad intravaskulär koagulation, ska nyttan av behandling med humant plasmafibrinogen

vägas mot risken för tromboemboliska komplikationer. Försiktighet ska iakttas och noggrann

övervakning upprätthållas.

Allergiska reaktioner eller reaktioner av anafylaktisk typ

Om allergiska reaktioner eller reaktioner av anafylaktisk typ förekommer ska injektionen/infusionen

avbrytas omedelbart. Vid anafylaktisk chock ska standardbehandling för chock sättas in.

Natriumvärde

Fibryga innehåller upp till 132 mg (5,8 mmol) natrium per flaska. Detta motsvarar 9,2 mg (0,4 mmol)

natrium per kg kroppsvikt hos patienten om en initial dos på 70 mg/kg kroppsvikt tillämpas. Detta ska

beaktas för patienter som ordinerats natriumreducerad kost.

Virussäkerhet

Standardåtgärder för att förhindra infektioner till följd av användning av läkemedel som är framställda

av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och

plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt effektiv inaktivering/eliminering av virus under

tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när

läkemedel som framställts från humant blod eller plasma administreras. Detta gäller även nya, hittills

okända virus och andra patogener.

Vidtagna åtgärder anses vara effektiva mot höljeförsedda virus, såsom HIV, HBV och HCV samt mot

det icke-höljeförsedda viruset HAV. Vidtagna åtgärder kan vara av begränsat värde mot icke-

höljeförsedda virus såsom parvovirus B19. Infektion av parvovirus B19 kan vara allvarligt för gravida

kvinnor (infektion av foster) och för personer med immunbrist eller ökad erytropoes (t.ex. hemolytisk

anemi).

Lämplig vaccinering (hepatit A och B) bör övervägas för patienter som regelbundet/upprepat får

humana plasmaderiverade produkter.

Det rekommenderas bestämt att varje gång Fibryga administreras till en patient ska produktnamn och

satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktbatchen.

Immunogenicitet

Vid substitutionsterapi med koagulationsfaktorer vid andra medfödda brister har antikroppsreaktioner

observerats, men det finns för närvarande inga data för fibrinogenkoncentrat.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Det finns inga kända interaktioner mellan humana fibrinogenprodukter och andra läkemedel.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Reproduktionsstudier hos djur har inte genomförts med Fibryga (se avsnitt 5.3). Eftersom den aktiva

substansen är av humant ursprung kataboliseras den på samma sätt som patientens egna protein. Dessa

fysiologiska humana blodkomponenter förväntas inte påverka reproduktion eller foster.

Säkerheten vid användning av Fibryga under graviditet har inte fastställts i kontrollerade kliniska

studier.

Klinisk erfarenhet av fibrinogenprodukter för behandling av obstetriska komplikationer tyder inte på

någon skadlig inverkan på graviditetsförloppet eller på fostrets eller det nyfödda barnets hälsa.

Amning

Det är okänt om Fibryga utsöndras i bröstmjölk. Användning av Fibryga till ammande kvinnor har inte

undersökts i kliniska prövningar.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data angående fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Fibryga har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Det finns inga tillförlitliga data om frekvensen av biverkningar från kliniska studier med denna

produkt.

I kliniska studier har följande biverkningar rapporterats: mild pyrexi (har rapporterats från en patient)

och läkemedelsutslag i form av mild hudreaktion med klåda och rodnad efter administrering av

produkten (har också rapporterats från en patient).

Följande biverkningar har rapporterats för Fibryga och andra fibrinogenkoncentrat:

Organsystem enligt

MedDRA

Biverkningar

Frekvens

Immunsystemet:

Allergiska reaktioner eller reaktioner

av anafylaktisk typ

Hudreaktioner

Okänt

Blodkärl:

Tromboemboliska händelser

(inklusive hjärtinfarkt och

lungemboli) (se avsnitt 4.4)

Tromboflebit

Okänt

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället:

Ökad kroppstemperatur (pyrexi)

Okänt

Beträffande säkerhet avseende överförbara agens, se avsnitt 4.4.

Pediatrisk population:

De 8 patienter som ingick i säkerhetsanalysen av medfödd fibrinogenbrist var 12 till 18 år gamla.

Den övergripande säkerhetsprofilen skiljer sig inte åt mellan vuxna patienter och ungdomar.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

För att undvika överdosering är regelbunden övervakning av fibrinogennivån i plasma indicerad (se

avsnitt 4.2).

Vid överdosering är risken att utveckla tromboemboliska komplikationer förhöjd.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: hemostatika, humant fibrinogen, ATC-kod: B02BB01

Humant fibrinogen (koagulationsfaktor I) konverteras, i närvaro av trombin, aktiverad

koagulationsfaktor XIII (FXIIIa) och kalciumjoner, till ett stabilt och elastiskt tredimensionellt

hemostatiskt fibrinkoagel.

Administrering av humant fibrinogen ökar fibrinogenvärdet i plasma och kan tillfälligt korrigera

koagulationsdefekten hos patienter med fibrinogenbrist.

En öppen, prospektiv, randomiserad, kontrollerad, tvåarmad cross-over enkeldos farmakokinetisk fas

II-studie med 22 patienter med medfödd fibrinogenbrist (afibrinogenemi) (se avsnitt 5.2) utvärderade

även den maximala koagelfastheten (MCF - Maximal Clot Firmness) som en surrogatmarkör för

hemostatisk effekt (FORMA-01). MCF bestämdes med tromboelastometri (ROTEM). För varje

patient bestämdes MCF före (baslinjen) och en timme efter administrering av en enkeldos Fibryga.

MCF-värdena var signifikant högre efter administrering av Fibryga än vid baslinjen (se tabellen

nedan).

Tabell 1: Maximal koagelfasthet MCF [mm] (ITT population) n=22

Tidpunkt

Medelvärde ± SD

Median (intervall)

Före infusion

0 ± 0

0 (0-0)

1 timme efter infusion

9,7 ± 3,0

10,0 (4,0-16,0)

Genomsnittlig förändring (primäranalys)*

9,7 ± 3,0

10,0 (4,0-16,0)

MCF = maximum clot firmness (maximal koagelfasthet); ITT = intention-to-treat (avsikt att

behandla).

*p < 0,0001 (95 % konfidensintervall 8,37; 10,99)

En interimsanalys av en pågående prospektiv, öppen, okontrollerad, multicenter, fas III-studie

(FORMA-02) utfördes på 13 patienter med medfödd fibrinogenbrist (afibrinogenemi och

hypofibrinogenemi), i ett åldersintervall från 13 till 53 år (2 ungdomar, 11 vuxna). Detta inkluderade

behandling av 23 blödningar och 4 kirurgiska ingrepp. Det var en signifikant förändring av MCF från

baslinjen vilket uppmättes med ROTEM och fibrinogenvärde i plasma. Alla behandlade blödningar

och kirurgiska ingrepp som studerades ansågs vara lyckade (graderade som bra eller utmärkt effekt) av

prövaren och av en oberoende bedömningskommitté som använde ett objektivt poängsystem.

Pediatrisk population

Fibryga administrerades i två kliniska studier till 8 patienter i åldern 12 till 18 år. Europeiska

läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Fibryga för patienter med

medfödd fibrinogenbrist under 12 år (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Humant fibrinogen är en normal beståndsdel i humanplasma och fungerar som endogent fibrinogen.

Den biologiska halveringstiden för fibrinogen i plasma är 3–4 dagar. Fibryga administreras intravenöst

och är omedelbart tillgänglig i en plasmakoncentration som motsvarar den administrerade dosen.

En öppen, prospektiv, randomiserad, kontrollerad, tvåarmad cross-over fas II-studie med 22 patienter

med medfödd fibrinogenbrist (afibrinogenemi) i åldersintervallet 12 till 53 år (6 ungdomar, 16 vuxna),

jämförde de farmakokinetiska egenskaperna av en enkeldos Fibryga med egenskaperna hos ett annat

kommersiellt tillgängligt fibrinogenkoncentrat hos samma patienter (FORMA-01). Varje patient fick

en enkel intravenös dos Fibryga 70 mg/kg och av jämförelseprodukten. Blodprover togs för att

bestämma fibrinogenaktiviteten vid baslinjen och upp till 14 dagar efter infusionen. Fibryga:s

farmakokinetiska parametrar i per protokoll-analysen (PP) (n = 21) sammanfattas i tabellen nedan.

Tabell 2: Farmakokinetiska parametrar (n=21) för fibrinogenaktivitet (PP-population*)

Parametrar

Medelvärde ± SD

Intervall

Halveringstid [tim]

75,9 ± 23,8

40,0 - 157,0

[mg/dl]

139,0 ± 36,9

83,0 - 216,0

norm

för en dos på 70 mg/kg [mg*h/ml]

113,7 ± 31,5

59,7 - 175,5

Clearance [ml/h/kg]

0,67 ± 0,2

0,4 - 1,2

Genomsnittlig residenstid [tim]

106,3 ± 30,9

58,7 - 205,5

Distributionsvolym vid steady state [ml/kg]

70,2 ± 29,9

36,9 - 149,1

* En patient uteslöts från PP-populationen på grund av att han/hon fick <90 % av den planerade dosen

Fibryga

och jämförelseprodukt

= maximal plasmakoncentration; AUC

norm

= area under kurvan normaliserad till administrerad

dos; SD = standardavvikelse

Den inkrementella

in vivo

-återhämtningen (IVR -

in vitro

recovery) fastställdes från värden som

erhölls upp till 4 timmar efter infusion. Median inkrementell IVR var 1,8 mg/dl (intervall 1,08 -

2,62 mg/dl) ökning per mg/kg. Median IVR indikerar att en dos på 70 mg/kg ökar patientens

fibrinogenkoncentration i plasma med cirka 125 mg/dl.

Farmakokinetik i särskilda patientgrupper

Ingen statistiskt relevant skillnad i fibrinogenaktivitet observerades mellan manliga och kvinnliga

studiedeltagare. I PP-analysen observerades en liten skillnad i halveringstid för patienter under 18 år

(n = 5), som var 72,8 ± 16,5 timmar jämfört med 76,9 ± 26,1 timmar för den vuxna gruppen (n = 16).

Clearance var nästan identisk i de båda åldersgrupperna, dvs. 0,68 ± 0,18 ml/timme/kg respektive 0,66

± 0,21 ml/timme/kg.

Pediatrisk population

Inga farmakokinetiska data finns tillgängliga för pediatriska patienter <12 år.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Säkerhet för Fibryga har visats i flera prekliniska säkerhetsfarmakologiska studier (kardiovaskulära

effekter, trombogen potential) och toxikologiska studier (akut toxicitet, lokal tolerans). Prekliniska

data visar ingen speciell risk för människa baserat på dessa studier. I ett venöst stastest (Wessler-test)

visades Fibryga vara icke-trombogent vid doser upp till 400 mg/kg kroppsvikt.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

L-argininhydroklorid

Glycin

Natriumklorid

Natriumcitrat (dihydrat)

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Kemisk och fysikalisk stabilitet för den färdigberedda lösningen har visats i 24 timmar vid

rumstemperatur (max 25 °C). Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart efter

beredning. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förhållanden vid användning

användarens ansvar. Den färdigberedda lösningen får inte frysas eller förvaras i kylskåp. Delvis

använda flaskor ska kasseras.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25

C. Får ej frysas. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Färglös glasflaska av typ II-glas, förseglad med en infusionspropp (brombutylgummi) och ett flip-off-

lock av aluminium.

Förpackning med 1 g:

1 g humant fibrinogen i en 100 ml flaska

Octajet överföringsset

Partikelfilter

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Allmänna instruktioner

Den färdigberedda lösningen ska vara nästan färglös och lätt opaliserande. Använd inte

lösningar som är grumliga eller som innehåller partiklar.

Beredning

Värm upp både pulvret och en injektionsflaska med 50 ml vatten för injektionsvätskor

(medföljer ej) i oöppnade flaskor till rumstemperatur. Denna temperatur ska bibehållas vid

beredning. Om ett vattenbad används för uppvärmning måste man se till att vatten inte

kommer i kontakt med flaskornas gummiproppar eller lock. Vattenbadets temperatur bör inte

överstiga + 37 °C (98 °F).

Ta av locket från flaskan med koncentrat (Fibryga) och locket från flaskan med vatten för

injektionsvätskor så att infusionsproppens centrala del exponeras. Rengör gummiproppen

med en alkoholservett och låt flaskornas gummiproppar torka.

Avlägsna locket på ytterförpackningen till Octajet överföringsset. Låt Octajet vara kvar i den

genomskinliga ytterförpackningen så att sterilitet bibehålls.

Ta Octajet i sin yttre förpackning och vänd den upp och ned

över koncentratflaskan (Fibryga). Placera Octajet, när den är

i den yttre förpackningen, på Fibryga-flaskans mitt och tryck

ned den tills klämmorna är låsta och den färglösa

produktspetsen har perforerat gummiproppen. Ta försiktigt

bort den yttre förpackningen från Octajet medan du håller

koncentratflaskan och var försiktig så att du inte vidrör den

blå vattenspetsen, och kontrollera att Octajet sitter ordentligt

Fig. 1

fast i koncentratflaskan. (fig. 1)

Håll koncentratflaskan (Fibryga) ordentligt på en jämn yta

och vänd flaskan med vatten för injektionsvätskor upp och

ned och placera den i mitten av vattenspetsen. Tryck Octajets

blå plastkanyl hårt genom gummiproppen på flaskan med

vatten för injektionsvätskor. (fig. 2)

Ta bort distansringen (fig. 3) och tryck ned flaskan med vatten för injektionsvätskor (fig. 4).

Vatten för injektionsvätskor kommer att flöda in i koncentratflaskan (Fibryga).

När överföringen av vatten för injektionsvätskor är klar, snurra försiktigt runt produktflaskan

tills pulvret är helt upplöst. Undvik att skaka flaskan, eftersom det kan orsaka skumbildning.

Pulvret bör vara helt upplöst inom ca 5 minuter. Det ska inte ta mer än 30 minuter att lösa

upp pulvret. Om pulvret inte är upplöst inom 30 minuter ska produkten inte användas.

Vrid den blå flaskanslutningen till vatten för

injektionsvätskor (båda riktningarna är möjliga) för att

föra positionsmarkörerna samman och ta bort den tomma

flaskan med vatten för injektionsvätskor tillsammans med

vattenspetsen. (fig. 5)

Sätt fast en spruta på det medföljande filtret (fig. 6) och anslut filtret till Octajets luer-lock på

koncentratflaskan (fig. 7). Dra lösningen genom filtret in i sprutan. (fig. 8)

Ta loss den fyllda sprutan från filtret och släng den tomma flaskan.

Ett standardinfusionsset rekommenderas för intravenös användning av den beredda lösningen vid

rumstemperatur.

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 8

Fig. 6

Fig. 7

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

112 75 Stockholm

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

55188

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-07-10

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2017-07-10

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen