Ferinject 50 mg Fe/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

21-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

03-01-2019

Aktiva substanser:
järn(III)karboximaltos
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
B03AC
INN (International namn):
iron (III) karboximaltos
Dos:
50 mg Fe/ml
Läkemedelsform:
Injektions-/infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
järn(III)karboximaltos 180 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 5 x 10 ml; Injektionsflaska, 1 x 10 ml; Injektionsflaska, 1 x 20 ml
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55433
Tillstånd datum:
2017-03-29

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

19-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

07-09-2021

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Ferinject

®

50 mg järn/ml

Injektions-/infusionsvätska, lösning

järnkarboxymaltos

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar få detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Om du får biverkningar tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ferinject är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Ferinject

Hur du får Ferinject

Eventuella biverkningar

Hur Ferinject ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ferinject är och vad det används för

Ferinject är ett läkemedel som innehåller järn.

Läkemedel som innehåller järn används när du inte har tillräckligt med järn i din kropp. Detta kallas

järnbrist.

Ferinject används för att behandla järnbrist när:

järn som ges via munnen inte är tillräckligt.

du inte tål järn som ges via munnen.

läkaren beslutar att du behöver järn mycket snabbt för att fylla dina järnförråd.

Läkaren kommer att avgöra om du har järnbrist genom att utföra ett blodprov.

2.

Vad du behöver veta innan du får Ferinject

Ferinject får inte ges till dig

om du är allergisk (överkänslig) mot järnkarboxymaltos eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har fått allvarliga allergiska reaktioner mot andra injicerbara järnpreparat.

om du har anemi som

inte

beror på järnbrist.

om du har för mycket järn i kroppen eller om järnet inte utnyttjas på rätt sätt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Ferinject:

om du tidigare har varit allergisk mot läkemedel.

om du har systemisk lupus erythematosus.

om du har reumatoid artrit.

om du har svår astma, eksem eller andra allergier.

om du har en infektion.

om du har störningar i leverfunktionen.

om du har eller har haft låga fosfatnivåer i blodet.

Ferinject skall inte ges till barn under 14 år.

Felaktig administrering av Ferinject kan orsaka läckage av produkten vid administreringsstället, vilket

kan leda till hudirritation eller eventuellt långvarig brun missfärgning vid administreringsstället.

Administreringen måste stoppas omedelbart när detta inträffar.

Andra läkemedel och Ferinject

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria

sådana. Om Ferinject ges tillsammans med perorala järnpreparat kan effekten av de perorala

preparaten försämras.

Graviditet

Det finns begränsade data från användning av Ferinject hos gravida kvinnor. Det är viktigt att du talar

om för läkaren om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

Om du blir gravid under behandlingen måste du rådfråga din läkare. Din läkare bestämmer om du ska

få detta läkemedel eller inte.

Amning

Om du ammar ska du rådfråga din läkare innan du ges Ferinject.

Det är osannolikt att Ferinject utgör en risk för det ammade barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Ferinject påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om innehållsämnen i Ferinject

Detta läkemedel innehåller 0,24 mmol (eller 5,5 mg) natrium per milliliter outspädd lösning. Detta bör

beaktas av patienter som ordinerats en saltfattig kost.

3.

Hur du får Ferinject

Läkaren beslutar hur mycket Ferinject som ges till dig, hur ofta du behöver det och hur länge. Läkaren

tar ett blodprov för att bestämma dosen du behöver. Läkaren eller sjuksköterskan administrerar

Ferinject outspätt genom en injektion, under dialys, eller utspätt genom infusion:

Som injektion kan du få upp till 20 ml Ferinject, motsvarande 1 000 mg järn, en gång i veckan,

direkt i en ven.

Om du genomgår dialys kan du få Ferinject under hemodialysen via dialysmaskinen.

Som infusion kan du få upp till 20 ml Ferinject, motsvarande 1 000 mg järn, en gång i veckan

direkt i en ven. Vid infusion späds Ferinject ut med natriumkloridlösning och mängden kan därför

uppgå till 250 ml och se ut som en brun lösning.

Ferinject administreras i en omgivning där lämplig och snabb vård kan ges vid immunoallergiska

reaktioner. Du observeras under minst 30 minuter av läkaren eller sjuksköterskan efter varje

administrering.

Om du har fått för stor mängd av Ferinject

Då detta läkemedel ges dig av utbildad sjukvårdspersonal är det inte troligt att du ges för mycket av

detta läkemedel.

Överdos kan orsaka ansamling av järn i din kropp. Läkare kommer att övervaka tecken på för mycket

järn för att undvika järnansamling.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar:

Tala omedelbart med din läkare om du upplever något av följande tecken och symtom som kan tyda på

en allvarlig allergisk reaktion: hudutslag (t.ex. nässelutslag), klåda, svårighet att andas, väsande eller

pipande andning och/eller svullnad av läppar, tunga, svalg eller kropp och bröstsmärta, som kan vara

ett tecken på en potentiellt allvarlig allergisk reaktion som kallas Kounis syndrom.

Hos några patienter kan dessa allergiska reaktioner (som förekommer hos färre än 1 av 1 000

användare) bli allvarliga eller livshotande (s.k. anafylaktoida/anafylaktiska reaktioner) och vara

förknippade med hjärt- och cirkulationsproblem och förlust av medvetandet.

Tala om för läkaren om du upplever tilltagande trötthet, muskel- eller skelettsmärta (smärta i armar

eller ben, leder eller ryggen). Dessa symtom kan vara tecken på en sänkning av fosfor i blodet, vilket

kan leda till att ditt skelett blir mjukt (osteomalaki). Detta tillstånd kan ibland leda till benfrakturer.

Läkaren kan också kontrollera fosfatnivån i blodet, särskilt om du behöver ett antal behandlingar med

järn med tiden.

Din läkare är medveten om dessa eventuella biverkningar och kommer att övervaka dig under och efter

att du får Ferinject.

Andra biverkningar som du bör tala med din läkare om ifall de blir allvarliga:

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): huvudvärk, yrsel, värmekänsla

(blodvallning), högt blodtryck, illamående och reaktioner på injektions-/infusionsstället (se även

avsnitt 2).

Mindre

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): domning, pirrande eller stickande känsla i

huden, smakrubbningar, hög puls, lågt blodtryck, svårighet att andas, kräkningar, matsmältningsbesvär,

magvärk, förstoppning, diarré, klåda, nässelfeber, hudrodnad, hudutslag, muskelvärk, ledvärk och/eller

ryggvärk, smärta i armar eller ben, muskelkramper, feber, trötthet, bröstsmärta, svullnad av händer

och/eller fötter samt frossbrytningar.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): inflammation av en ven, en allmän

obehagskänsla, oro, svimning, svaghetskänsla, rossling, gasbildning, snabb svullnad av ansiktet,

munnen, tungan eller halsen som kan orsaka andningssvårigheter och blekhet.

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data): förlust av medvetandet och svullnad

av ansiktet.

Influensaliknande sjukdom (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) kan uppstå

några timmar upp till flera dagar efter injektion och kännetecknas vanligtvis av symptom som

hög temperatur, och värk och smärta i muskler och leder.

Vissa blodparametrar (värden) kan ändras tillfälligt vilket kan upptäckas vid laboratorieprov.

Följande förändring av blodparametrar är vanlig: minskning av fosfor i blodet.

Följande förändringar av blodparametrar är mindre vanliga: en ökning av vissa leverenzymer som

kallas alanin-aminotransferas, aspartataminotransferas, gammaglutamyltransferas och alkaliskt

fosfatas samt en ökning av ett enzym som kallas laktatdehydrogenas.

Be läkaren om ytterligare information.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Ferinject ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Ferinject används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas.

När en injektionsflaska med Ferinject har öppnats ska den användas omedelbart. Efter utspädning med

natriumkloridlösning ska den utspädda lösningen användas omedelbart.

Ferinject förvaras normalt av läkaren eller sjukhuset.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är järn (i form av järnkarboxymaltos, en järnkolhydratsammansättning).

Koncentrationen av det järn som finns i läkemedlet är 50 mg per milliliter. Övriga innehållsämnen är

natriumhydroxid (för justering av pH), saltsyra (för justering av pH) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende

Ferinject är en mörkbrun, ogenomskinlig lösning för injektion/infusion.

Ferinject levereras i glasflaskor som innehåller:

10 ml lösning motsvarar 500 mg järn.

20 ml lösning motsvarar 1 000 mg järn.

Importör/Information lämnas av:

Orifarm AB

Box 56048, 102 17 Stockholm

Tel: 040-680 02 60

Ompackare:

Orifarm Supply s.r.o.

Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tjeckien

Tillverkare:

Vifor Pharma-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-04-21

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Övervaka patienter noga med avseende på tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner under och

efter varje administrering av Ferinject. Ferinject ska endast administreras när personal som är utbildad i

att bedöma och hantera anafylaktiska reaktioner finns tillhands, i en miljö där lokaler och utrustning för

återupplivning garanterat är tillgängliga. Patienten ska observeras med avseende på biverkningar under

minst 30 minuter efter varje administrering av Ferinject.

Fastställande av järnbehov

Det individuella behovet av järn som ska tillföras med Ferinject baseras på patientens kroppsvikt och

hemoglobinnivå (Hb) (se Tabell 1).

Tabell 1:

Fastställande av järnbehov

Hb

Patientens kroppsvikt

g/l

mmol/l

under 35 kg

35 kg till < 70 kg

70 kg och över

< 100

< 6,2

500 mg

1 500 mg

2 000 mg

100 till < 140

6,2 till < 8,7

500 mg

1 000 mg

1 500 mg

≥ 140

≥ 8,7

500 mg

500 mg

500 mg

Järnbrist måste bekräftas med laboratorieprover.

Beräkning och administrering av den maximala individuella järndosen/doserna

Baserat på det järnbehov som fastställts enligt ovan ska lämplig dos/lämpliga doser av Ferinject

administreras, med följande i beaktande:

En enskild administrering av Ferinject ska inte överstiga:

15 mg järn/kg kroppsvikt (intravenös injektion) eller 20 mg järn/kg kroppsvikt (intravenös

infusion)

1 000 mg järn (20 ml Ferinject)

Den maximala rekommenderade kumulativa dosen av Ferinject är 1 000 mg järn (20 ml Ferinject) per

vecka.

En daglig engångsdos på maximalt 200 mg järn bör inte överskridas hos hemodialysberoende, kroniskt

njursjuka patienter.

Användning av Ferinject har inte studerats hos barn och rekommenderas därför inte till barn under 14

år.

Administreringssätt

Ferinject får endast administreras intravenöst: som injektion, som infusion, eller

outspätt direkt i dialysatorns venslang under hemodialys. Ferinject får inte administreras subkutant

eller intramuskulärt.

Försiktighet skall iakttas vid administrering av Ferinject för att undvika extravasalt läckage.

Extravasalt läckage av Ferinject vid administreringsstället kan leda till hudirritation och potentiellt

långvarig brun missfärgning vid administreringsstället. I fall av extravasalt läckage skall

administrering av Ferinject omedelbart avbrytas.

Intravenös injektion

Ferinject kan ges outspätt som intravenös injektion. Maximal engångsdos är 15 mg järn/kg kroppsvikt,

men ska inte överstiga 1 000 mg järn. För administreringstid, se Tabell 2.

Tabell 2:

Administreringtid för intravenös injektion av Ferinject

Beräknad volym

Ferinject

Motsvarande järnmängd

Administreringshastighet/Minsta

administreringstid

till

4 ml

till

200 mg

Ingen föreskriven minimitid

> 4

till

10 ml

> 200

till

500 mg

100 mg järn/min

> 10

till

20 ml

> 500

till

1 000 mg

15 minuter

Intravenös infusion

Ferinject kan ges som intravenös infusion och ska då spädas. Maximal engångsdos är 20 mg järn/kg

kroppsvikt men ska inte överstiga 1 000 mg järn. Vid infusion får Ferinject endast spädas ut med steril

0,9 % natriumkloridlösning enligt tabell 3. Obs! Av stabilitetsskäl ska Ferinject inte spädas till

koncentrationer om mindre än 2 mg järn/ml (ej inkluderande volymen av järnkarboxymaltoslösning).

Tabell 3:

Utspädning av Ferinject för intravenös infusion

Beräknad volym

Ferinject

Motsvarande järnmängd

Maximal mängd steril

0,9%

natriumkloridlösning

Minsta

administreringstid

till

4 ml

till

200 mg

50 ml

Ingen föreskriven

minimitid

> 4

till

10 ml

> 200

till

500 mg

100 ml

6 minuter

> 10

till

20 ml

> 500

till

1 000 mg

250 ml

15 minuter

Övervakningsåtgärder

Ny bedömning bör göras av läkaren baserat på den enskilda patientens tillstånd. Ny bedömning av Hb-

nivån bör utföras tidigast 4 veckor efter den sista administreringen av Ferinject för att ge tillräckligt

med tid för erytropoes (bildande av röda blodkroppar) och järnutnyttjande. Om patienten behöver

ytterligare järnersättning ska järnbehovet beräknas på nytt enligt Tabell 1 ovan.

Interaktioner

Absorptionen av peroralt järn minskar vid samtidig behandling med parenterala järnpreparat. Peroral

järnbehandling bör därför inte, om nödvändig, påbörjas förrän minst 5 dagar efter den senaste

administreringen av Ferinject.

Överdosering

Administrering av mer Ferinject än den mängd som behövs för att behandla järnunderskott vid

tidpunkten för administreringen kan leda till ansamling av järn i järndepåer och så småningom till

hemosideros. Övervakning av järnparametrar såsom serumferritin och transferrinmättnad kan bidra till

upptäckt av järnackumulering. Om ackumulering av järn föreligger, behandla i enlighet med medicinsk

praxis, överväg t.ex. användning av ett järnkelaterande ämne.

Läs hela dokumentet

1/10

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of

new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse

reactions. See section 4.8 for how to report adverse reactions.

1.

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Ferinject 50 mg iron/mL solution for injection/infusion.

2.

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

One mL of solution contains 50 mg of iron as ferric carboxymaltose.

Each 2 mL vial contains 100 mg of iron as ferric carboxymaltose.

Each 10 mL vial contains 500 mg of iron as ferric carboxymaltose.

Each 20 mL vial contains 1,000 mg of iron as ferric carboxymaltose.

Excipient(s) with known effect

One mL of solution contains up to 5.5 mg (0.24 mmol) sodium, see section 4.4.

For the full list of excipients, see section 6.1.

3.

PHARMACEUTICAL FORM

Solution for injection/infusion. Dark brown, non-transparent, aqueous solution.

4.

CLINICAL PARTICULARS

4.1

Therapeutic indications

Ferinject is indicated for the treatment of iron deficiency when (see section 5.1):

oral iron preparations are ineffective.

oral iron preparations cannot be used.

there is a clinical need to deliver iron rapidly.

The diagnosis of iron deficiency must be based on laboratory tests.

4.2

Posology and method of administration

Monitor carefully patients for signs and symptoms of hypersensitivity reactions during and following

each administration of Ferinject.

Ferinject should only be administered when staff trained to evaluate and manage anaphylactic

reactions is immediately available, in an environment where full resuscitation facilities can be

assured. The patient should be observed for adverse effects for at least 30 minutes following

each Ferinject administration (see section 4.4).

Posology

The posology of Ferinject follows a stepwise approach: [1] determination of the individual iron need,

[2] calculation and administration of the iron dose(s), and [3] post-iron repletion assessments. These

steps are outlined below:

2/10

Step 1: Determination of the iron need

The individual iron need for repletion using Ferinject is determined based on the patient’s body weight

and haemoglobin (Hb) level. Refer to Table 1 for determination of the iron need:

Table 1:

Determination of the iron need

Hb

Patient body weight

g/dL

mmol/L

below 35 kg

35 kg to <70 kg

70 kg and above

<10

<6.2

500 mg

1,500 mg

2,000 mg

10 to <14

6.2 to <8.7

500 mg

1,000 mg

1,500 mg

≥14

≥8.7

500 mg

500 mg

500 mg

Iron deficiency must be confirmed by laboratory tests as stated in 4.1.

Step 2: Calculation and administration of the maximum individual iron dose(s)

Based on the iron need determined above the appropriate dose(s) of Ferinject should be administered

taking into consideration the following:

A single Ferinject administration should not exceed:

15 mg iron/kg body weight (for administration by intravenous injection) or 20 mg iron/kg

body weight (for administration by intravenous infusion)

1,000 mg of iron (20 mL Ferinject)

The maximum recommended cumulative dose of Ferinject is 1,000 mg of iron (20 mL Ferinject) per

week.

Step 3: Post-iron repletion assessments

Re-assessment should be performed by the clinician based on the individual patient’s condition. The

Hb level should be re-assessed no earlier than 4 weeks post final Ferinject administration to allow

adequate time for erythropoiesis and iron utilisation. In the event the patient requires further iron

repletion, the iron need should be recalculated using Table 1 above. (See section 5.1.)

Special Population – patients with haemodialysis-dependent chronic kidney disease

A single maximum daily dose of 200 mg iron should not be exceeded in haemodialysis-dependent

chronic kidney disease patients (see also section 4.4).

Paediatric population

The use of Ferinject has not been studied in children, and therefore is not recommended in children

under 14 years.

Method of administration

Ferinject must only be administered by the intravenous route:

by injection, or

by infusion, or

during a haemodialysis session undiluted directly into the venous limb of the dialyser.

Ferinject must not be administered by the subcutaneous or intramuscular route.

Intravenous injection

Ferinject may be administered by intravenous injection using undiluted solution. The maximum single

dose is 15 mg iron/kg body weight but should not exceed 1,000 mg iron. The administration rates are

as shown in Table 2:

3/10

Table 2:

Administration rates for intravenous injection of Ferinject

Volume of Ferinject

required

Equivalent iron dose

Administration rate /

Minimum administration time

4 mL

200 mg

No minimal prescribed time

>4

10 mL

>200

500 mg

100 mg iron / min

>10

20 mL

>500

1,000 mg

15 minutes

Intravenous infusion

Ferinject may be administered by intravenous infusion, in which case it must be diluted. The

maximum single dose is 20 mg iron/kg body weight, but should not exceed 1,000 mg iron.

For infusion, Ferinject must only be diluted in sterile 0.9% m/V sodium chloride solution as shown in

Table 3. Note: for stability reasons, Ferinject should not be diluted to concentrations less than 2 mg

iron/mL (not including the volume of the ferric carboxymaltose solution). For further instructions on

dilution of the medicinal product before administration, see section 6.6.

Table 3:

Dilution plan of Ferinject for intravenous infusion

Volume of Ferinject

required

Equivalent iron dose

Maximum amount of

sterile 0.9% m/V

sodium chloride

solution

Minimum

administration

time

4 mL

200 mg

50 mL

No minimal

prescribed time

>4

10 mL

>200

500 mg

100 mL

6 minutes

>10

20 mL

>500

1,000 mg

250 mL

15 minutes

4.3

Contraindications

The use of Ferinject is contraindicated in cases of:

hypersensitivity to the active substance, to Ferinject or any of its excipients listed in

section 6.1.

known serious hypersensitivity to other parenteral iron products.

anaemia not attributed to iron deficiency, e.g. other microcytic anaemia.

evidence of iron overload or disturbances in the utilisation of iron.

4.4

Special warnings and precautions for use

Hypersensitivity reactions

Parenterally administered iron preparations can cause hypersensitivity reactions including serious and

potentially fatal anaphylactic/anaphylactoid reactions. Hypersensitivity reactions have also been

reported after previously uneventful doses of parenteral iron complexes. There have been reports of

hypersensitivity reactions which progressed to Kounis syndrome (acute allergic coronary arteriospasm

that can result in myocardial infarction, see section 4.8).

The risk is enhanced for patients with known allergies including drug allergies, including patients with

a history of severe asthma, eczema or other atopic allergy.

There is also an increased risk of hypersensitivity reactions to parenteral iron complexes in patients

with immune or inflammatory conditions (e.g. systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis).

Ferinject should only be administered when staff trained to evaluate and manage anaphylactic

reactions are immediately available, in an environment where full resuscitation facilities can be

assured. Each patient should be observed for adverse effects for at least 30 minutes following each

Ferinject administration. If hypersensitivity reactions or signs of intolerance occur during

administration, the treatment must be stopped immediately. Facilities for cardio respiratory

4/10

resuscitation and equipment for handling acute anaphylactic/anaphylactoid reactions should be

available, including an injectable 1:1000 adrenaline solution. Additional treatment with antihistamines

and/or corticosteroids should be given as appropriate.

Hypophosphataemic osteomalacia

Symptomatic hypophosphataemia leading to osteomalacia and fractures requiring clinical intervention

including surgery has been reported in the post marketing setting. Patients should be asked to seek

medical advice if they experience worsening fatigue with myalgias or bone pain.

Serum phosphate should be monitored in patients who receive multiple administrations at higher doses

or long-term treatment, and those with existing risk factors for hypophosphataemia. In case of

persisting hypophosphataemia, treatment with ferric carboxymaltose should be re-evaluated.

Hepatic or renal impairment

In patients with liver dysfunction, parenteral iron should only be administered after careful benefit/risk

assessment. Parenteral iron administration should be avoided in patients with hepatic dysfunction

where iron overload is a precipitating factor, in particular Porphyria Cutanea Tarda (PCT). Careful

monitoring of iron status is recommended to avoid iron overload.

No safety data on haemodialysis-dependent chronic kidney disease patients receiving single doses of

more than 200 mg iron are available.

Infection

Parenteral iron must be used with caution in case of acute or chronic infection, asthma, eczema or

atopic allergies. It is recommended that the treatment with Ferinject is stopped in patients with

ongoing bacteraemia. Therefore, in patients with chronic infection a benefit/risk evaluation has to be

performed, taking into account the suppression of erythropoiesis.

Extravasation

Caution should be exercised to avoid paravenous leakage when administering Ferinject. Paravenous

leakage of Ferinject at the administration site may lead to irritation of the skin and potentially long

lasting brown discolouration at the site of administration. In case of paravenous leakage, the

administration of Ferinject must be stopped immediately.

Excipients

One mL of undiluted Ferinject contains up to 5.5 mg (0.24 mmol) of sodium. This has to be taken into

account in patients on a sodium-controlled diet.

Paediatric population

The use of Ferinject has not been studied in children.

4.5

Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

The absorption of oral iron is reduced when administered concomitantly with parenteral iron

preparations. Therefore, if required, oral iron therapy should not be started for at least 5 days after the

last administration of Ferinject.

4.6

Fertility, pregnancy and lactation

Pregnancy

There are limited data from the use of Ferinject in pregnant women (see section 5.1). A careful

benefit/risk evaluation is required before use during pregnancy and Ferinject should not be used during

pregnancy unless clearly necessary.

Iron deficiency occurring in the first trimester of pregnancy can in many cases be treated with oral

iron. Treatment with Ferinject should be confined to the second and third trimester if the benefit is

judged to outweigh the potential risk for both the mother and the foetus.

5/10

Foetal bradycardia may occur following administration of parenteral irons. It is usually transient and a

consequence of a hypersensitivity reaction in the mother. The unborn baby should be carefully

monitored during intravenous administration of parenteral irons to pregnant women.

Animal data suggest that iron released from Ferinject can cross the placental barrier and that its use

during pregnancy may influence skeletal development in the fetus (see section 5.3).

Breast-feeding

Clinical studies showed that transfer of iron from Ferinject to human milk was negligible (≤1%).

Based on limited data on breast-feeding women it is unlikely that Ferinject represents a risk to the

breast-fed child.

Fertility

There are no data on the effect of Ferinject on human fertility. Fertility was unaffected following

Ferinject treatment in animal studies (see section 5.3).

4.7

Effects on ability to drive and use machines

Ferinject is unlikely to impair the ability to drive and use machines.

4.8

Undesirable effects

Table 4 presents the adverse drug reactions (ADRs) reported during clinical studies in which >8,000

subjects received Ferinject, as well as those reported from the post-marketing experience (see table

footnotes for details).

The most commonly reported ADR is nausea (occurring in 2.9% of the subjects), followed by

injection/infusion site reactions, hypophosphataemia, headache, flushing, dizziness and hypertension.

Injection/infusion site reactions comprise several ADRs which individually are either uncommon or

rare. The most serious ADR is anaphylactoid/anaphylactic reactions (rare); fatalities have been

reported. See section 4.4 for further details.

Table 4:

Adverse drug reactions observed during clinical trials and post-marketing

experience

System Organ Class

Common (≥1/100

to <1/10)

Uncommon

(≥1/1,000 to

<1/100)

Rare

(≥1/10,000 to

<1/1,000)

Frequency not

known

(1)

Immune system

disorders

Hypersensitivity

Anaphylactoid/

anaphylactic

reactions

Metabolism and

nutritional disorders

Hypophosphataemia

Nervous system

disorders

Headache, dizziness

Paraesthesia,

dysgeusia

Loss of

consciousness

Psychiatric

disorders

Anxiety

Cardiac disorders

Tachycardia

Kounis syndrome

Vascular disorders

Flushing,

hypertension

Hypotension

Phlebitis,

syncope

presyncope

Respiratory,

thoracic and

mediastinal

disorders

Dyspnoea

Bronchospasm

Gastrointestinal

disorders

Nausea

Vomiting,

dyspepsia,

abdominal pain,

Flatulence

6/10

System Organ Class

Common (≥1/100

to <1/10)

Uncommon

(≥1/1,000 to

<1/100)

Rare

(≥1/10,000 to

<1/1,000)

Frequency not

known

(1)

constipation,

diarrhoea

Skin and

subcutaneous tissue

disorders

Pruritus, urticaria,

erythema, rash

Angioedema

pallor

distant skin

discolouration

Face oedema

Musculoskeletal and

connective tissue

disorders

Myalgia, back pain,

arthralgia,

pain

extremity,

muscle

spasms

Hypophosphataemic

osteomalacia

General disorders

and administration

site conditions

Injection/infusion

site

reactions

Pyrexia, fatigue,

chest pain, oedema

peripheral, chills

Malaise,

influenza like

illness (whose

onset may vary

from a few

hours to several

days)

Investigations

Alanine

aminotransferase

increased, aspartate

aminotransferase

increased, gamma-

glutamyltransferase

increased, blood

lactate

dehydrogenase

increased, blood

alkaline

phosphatase

increased

1 ADRs exclusively reported in the post-marketing setting; estimated as rare.

2 ADRs reported in the post-marketing setting which are also observed in the clinical setting.

Includes the following preferred terms: rash (individual ADR determined to be uncommon) and rash erythematous, -generalised, -macular,

-maculo-papular, -pruritic (all individual ADRs determined to be rare).

4 Includes, but is not limited to, the following preferred terms: injection/infusion site -pain, -haematoma, -discolouration, -extravasation, -

irritation, -reaction, (all individual ADRs determined to be uncommon) and -paraesthesia (individual ADR determined to be rare).

Note: ADR = Adverse drug reaction.

Reporting of suspected adverse reactions

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It

allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare

professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system

listed in Appendix V*.

4.9

Overdose

Administration of Ferinject in quantities exceeding the amount needed to correct iron deficit at the

time of administration may lead to accumulation of iron in storage sites eventually leading to

haemosiderosis. Monitoring of iron parameters such as serum ferritin and transferrin saturation may

assist in recognising iron accumulation. If iron accumulation has occurred, treat according to standard

medical practice, e.g. consider the use of an iron chelator.

5.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1

Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic group: Iron trivalent, parenteral preparation, ATC code: B03AC

7/10

Ferinject solution for injection/infusion is a colloidal solution of the iron complex ferric

carboxymaltose.

The complex is designed to provide, in a controlled way, utilisable iron for the iron transport and

storage proteins in the body (transferrin and ferritin, respectively).

Red cell utilisation of

Fe from radio-labelled Ferinject ranged from 91% to 99% in subjects with iron

deficiency (ID) and 61% to 84% in subjects with renal anaemia at 24 days post-dose.

Ferinject treatment results in an increase in reticulocyte count, serum ferritin levels and TSAT levels

to within normal ranges.

Clinical efficacy and safety

The efficacy and safety of Ferinject has been studied in different therapeutic areas necessitating

intravenous iron to correct iron deficiency. The main studies are described in more detail below.

Cardiology

Chronic heart failure

Study CONFIRM-HF was a double-blind, randomised, 2-arm study comparing Ferinject (n=150) vs.

placebo (n=151) in subjects with chronic heart failure and ID for a treatment period of 52 weeks. At

Day 1 and Week 6 (correction phase), subjects received either Ferinject according to a simplified

dosing grid using baseline Hb and body weight at screening (see section 4.2), placebo or no dose. At

Weeks 12, 24, and 36 (maintenance phase) subjects received Ferinject (500 mg iron) or placebo if

serum ferritin was <100 ng/mL or 100-300 ng/mL with TSAT <20%. The treatment benefit of

Ferinject vs. placebo was demonstrated with the primary efficacy endpoint, the change in the 6-minute

walk test (6MWT) from baseline to Week 24 (33±11 metres, p=0.002). This effect was sustained

throughout the study to Week 52 (36±11 metres, p<0.001).

Study EFFECT-HF was an open-label (with blinded endpoint evaluation), randomised, 2-arm study

comparing Ferinject (n=86) vs. standard of care (n=86) in subjects with chronic heart failure and ID

for a treatment period of 24 weeks. At Day 1 and Week 6 (correction phase), subjects received either

Ferinject according to a simplified dosing grid using baseline Hb and body weight at screening (see

section 4.2) or standard of care. At Week 12, (maintenance phase) subjects received Ferinject (500 mg

iron) or standard of care if serum ferritin <100 ng/ml or 100 to 300 ng/ml and TSAT <20%. The

treatment benefit of Ferinject vs. standard of care was demonstrated with the primary efficacy

endpoint, the change in weight-adjusted peak VO

from baseline to Week 24 (LS Mean 1.04 ±0.44 ,

p=0.02).

Nephrology

Haemodialysis-dependent chronic kidney disease

Study VIT-IV-CL-015 was an open-label, randomised parallel group study comparing Ferinject

(n=97) to iron sucrose (n=86) in subjects with ID anaemia undergoing haemodialysis. Subjects

received Ferinject or iron sucrose 2-3 times per week in single doses of 200 mg iron directly into the

dialyser until the individually calculated cumulative iron dose was reached (mean cumulative dose of

iron as Ferinject: 1,700 mg). The primary efficacy endpoint was the percentage of subjects reaching an

increase in Hb of ≥1.0 g/dL at 4 weeks after baseline. At 4 weeks after baseline, 44.1% responded to

treatment with Ferinject (i.e. Hb increase of ≥1.0 g/dL) compared to 35.3% for iron sucrose

(p=0.2254).

Non

dialysis-dependent chronic kidney disease

Study 1VIT04004 was an open-label, randomised active-control study, evaluating the safety and

efficacy of Ferinject (n=147) vs. oral iron (n=103). Subjects in the Ferinject group received 1,000 mg

of iron at baseline and 500 mg of iron at days 14 and 28, if TSAT was <30% and serum ferritin was

<500 ng/mL at the respective visit. Subjects in the oral iron arm received 65 mg iron TID as ferrous

sulphate from baseline to day 56. Subjects were followed-up until day 56. The primary efficacy

endpoint was the percentage of subjects achieving an increase in Hb of ≥1.0 g/dL anytime between

8/10

baseline and end of study or time of intervention. This was achieved by 60.54% of subjects receiving

Ferinject vs. 34.7% of subjects in the oral iron group (p<0.001). Mean haemoglobin change to day

56/end of study was 1.0 g/dL in the Ferinject group and 0.7 g/dL in the oral iron group (p=0.034, 95%

CI: 0.0, 0.7).

Gastroenterology

Inflammatory bowel disease

Study VIT-IV-CL-008 was a randomised, open-label study which compared the efficacy of Ferinject

vs. oral ferrous sulphate in reducing ID anaemia in subjects with inflammatory bowel disease (IBD).

Subjects received either Ferinject (n=111) in single doses of up to 1,000 mg iron once per week until

the individually calculated iron dose (per Ganzoni formula) was reached (mean cumulative iron dose:

1,490 mg), or 100 mg iron BID as ferrous sulphate (n=49) for 12 weeks. Subjects receiving Ferinject

showed a mean increase in Hb from baseline to Week 12 of 3.83 g/dL, which was non-inferior to

12 weeks of twice daily therapy with ferrous sulphate (3.75 g/dL, p=0.8016).

Study FER-IBD-07-COR was a randomised, open-label study comparing the efficacy of Ferinject vs.

iron sucrose in subjects with remitting or mild IBD. Subjects receiving Ferinject were dosed according

to a simplified dosing grid using baseline Hb and body weight (see section 4.2) in single doses up to

1,000 mg iron, whereas subjects receiving iron sucrose were dosed according to individually

calculated iron doses using the Ganzoni formula in doses of 200 mg iron until the cumulative iron

dose was reached. Subjects were followed-up for 12 weeks. 65.8% of subjects receiving Ferinject

(n=240; mean cumulative iron dose: 1,414 mg) vs. 53.6% receiving iron sucrose (n=235; mean

cumulative dose 1,207 mg; p=0.004) had responded at Week 12 (defined as Hb increase ≥2 g/dL).

83.8% of Ferinject-treated subjects vs. 75.9% of iron sucrose-treated subjects achieved a Hb increase

≥2 g/dL or had Hb within normal limits at Week 12 (p=0.019).

Women’s health

Post partum

Study VIT-IV-CL-009 was a randomised open-label non-inferiority study comparing the efficacy of

Ferinject (n=227) vs. ferrous sulphate (n=117) in women suffering from post-partum anaemia.

Subjects received either Ferinject in single doses of up to 1,000 mg iron until their individually

calculated cumulative iron dose (per Ganzoni formula) was reached, or 100 mg of iron as oral ferrous

sulphate BID for 12 weeks. Subjects were followed-up for 12 weeks. The mean change in Hb from

baseline to Week 12 was 3.37 g/dL in the Ferinject group (n=179; mean cumulative iron dose:

1,347 mg) vs. 3.29 g/dL in the ferrous sulphate group (n=89), showing non-inferiority between the

treatments.

Pregnancy

Intravenous iron medicines should not be used during pregnancy unless clearly necessary. Treatment

with Ferinject should be confined to the second and third trimester if the benefit is judged to outweigh

the potential risk for both the mother and the foetus, see section 4.6.

Limited safety data in pregnant women are available from study FER-ASAP-2009-01, a randomised,

open-label, study comparing Ferinject (n=121) vs. oral ferrous sulphate (n=115) in pregnant women in

the second and third trimester with ID anaemia for a treatment period of 12 weeks. Subjects received

Ferinject in cumulative doses of 1,000 mg or 1,500 mg of iron (mean cumulative dose: 1,029 mg iron)

based on Hb and body weight at screening, or 100 mg of oral iron BID for 12 weeks. The incidence of

treatment related adverse events was similar between Ferinject treated women and those treated with

oral iron (11.4% Ferinject group; 15.3% oral iron group). The most commonly reported treatment-

related adverse events were nausea, upper abdominal pain and headache. Newborn Apgar scores as

well as newborn iron parameters were similar between treatment groups.

Ferritin monitoring after replacement therapy

There is limited data from study VIT-IV-CL-008 which demonstrates that ferritin levels decrease

rapidly 2-4 weeks following replacement and more slowly thereafter. The mean ferritin levels did not

drop to levels where retreatment might be considered during the 12 weeks of study follow up. Thus,

9/10

the available data does not clearly indicate an optimal time for ferritin retesting although assessing

ferritin levels earlier than 4 weeks after replacement therapy appears premature. Thus, it is

recommended that further re-assessment of ferritin should be made by the clinician based on the

individual patient’s condition.

5.2

Pharmacokinetic properties

Distribution

Positron emission tomography demonstrated that

Fe and

Fe from Ferinject was rapidly eliminated

from the blood, transferred to the bone marrow, and deposited in the liver and spleen.

After administration of a single dose of Ferinject of 100 to 1,000 mg of iron in ID subjects, maximum

total serum iron levels of 37 µg/mL up to 333 µg/mL are obtained after 15 minutes to 1.21 hours

respectively. The volume of the central compartment corresponds well to the volume of the plasma

(approximately 3 litres).

Elimination

The iron injected or infused was rapidly cleared from the plasma, the terminal half-life ranged from

7 to 12 hours, the mean residence time (MRT) from 11 to 18 hours. Renal elimination of iron was

negligible.

5.3

Preclinical safety data

Preclinical data revealed no special hazard for humans based on conventional studies of safety

pharmacology, repeat dose toxicity and genotoxicity. Preclinical studies indicate that iron released

from Ferinject does cross the placental barrier and is excreted in milk in limited, controlled amounts.

In reproductive toxicology studies using iron replete rabbits Ferinject was associated with minor

skeletal abnormalities in the fetus. In a fertility study in rats, there were no effects on fertility for either

male or female animals. No long-term studies in animals have been performed to evaluate the

carcinogenic potential of Ferinject. No evidence of allergic or immunotoxic potential has been

observed. A controlled in-vivo test demonstrated no cross-reactivity of Ferinject with anti-dextran

antibodies. No local irritation or intolerance was observed after intravenous administration.

6.

PHARMACEUTICAL PARTICULARS

6.1

List of excipients

Sodium hydroxide (for pH adjustment)

Hydrochloric acid (for pH adjustment)

Water for injections

6.2

Incompatibilities

This medicinal product must not be mixed with other medicinal products except those mentioned in

section 6.6.

The compatibility with containers other than polyethylene and glass is not known.

6.3

Shelf life

Shelf life of the product as packaged for sale:

3 years.

Shelf life after first opening of the container:

From a microbiological point of view, preparations for parenteral administration should be used

immediately.

Shelf life after dilution with sterile 0.9% m/V sodium chloride solution:

10/10

From a microbiological point of view, preparations for parenteral administration should be used

immediately after dilution with sterile 0.9% m/V sodium chloride solution.

6.4

Special precautions for storage

Store in the original package in order to protect from light. Do not store above 30 °C. Do not freeze.

For storage conditions after dilution or first opening of the medicinal product, see section 6.3.

6.5

Nature and contents of container

Ferinject is supplied in a vial (type I glass) with a stopper (bromobutyl rubber) and an aluminium cap

- 2 mL solution containing 100 mg iron. Available in pack sizes of 1, 2 and 5 vials.

- 10 mL solution containing 500 mg iron. Available in pack sizes of 1, 2 and 5 vials.

- 20 mL solution containing 1,000 mg iron. Available in a pack size of 1 vial.

Not all pack sizes may be marketed.

6.6

Special precautions for disposal and other handling

Inspect vials visually for sediment and damage before use. Use only those containing sediment-free,

homogeneous solution.

Each vial of Ferinject is intended for single use only. Any unused product or waste material should be

disposed of in accordance with local requirements.

Ferinject must only be mixed with sterile 0.9% m/V sodium chloride solution. No other intravenous

dilution solutions and therapeutic agents should be used, as there is the potential for precipitation

and/or interaction. For dilution instructions, see section 4.2.

7.

MARKETING AUTHORISATION HOLDER

Vifor France

100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

France

Tel. +33 (0)1 41 06 58 90

Fax +33 (0)1 41 06 58 99

8.

MARKETING AUTHORISATION NUMBER

<[To be completed nationally]>

9.

DATE OF FIRST AUTHORISATION/RENEWAL OF THE AUTHORISATION

<Date of first authorisation: {DD month YYYY}>

<Date of latest renewal: {DD month YYYY}>

10.

DATE OF REVISION OF THE TEXT

11 June 2021.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen