Erleada

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

12-04-2021

Aktiva substanser:
apalutamide
Tillgänglig från:
Janssen-Cilag International NV
ATC-kod:
L02BB05
INN (International namn):
apalutamide
Terapeutisk grupp:
Endokrin terapi
Terapiområde:
Prostatiska neoplasmer
Terapeutiska indikationer:
Erleada anges:i vuxna män för behandling av icke metastaserad kastrering resistent prostatacancer (nmCRPC) som är en hög risk att utveckla metastatisk sjukdom. i vuxna män för behandling av metastaserande hormon-känsliga prostatacancer (mHSPC) i kombination med androgen fattigdom terapi (ADT).
Produktsammanfattning:
Revision: 3
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004452
Tillstånd datum:
2019-01-14
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004452

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - danska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - franska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - polska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - finska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - norska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

12-04-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

12-04-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

12-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

12-04-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-01-1970

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Erleada 60 mg filmdragerade tabletter

apalutamid

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Erleada är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Erleada

Hur du tar Erleada

Eventuella biverkningar

Hur Erleada ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Erleada är och vad det används för

Erleada är ett cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen apalutamid.

Det används för att behandla vuxna män med prostatacancer som:

har metastaserat till andra delar av kroppen och fortfarande svarar på medicinska eller

kirurgiska behandlingar som sänker testosteronnivåerna (kallas också hormonkänslig

prostatacancer)

inte har metastaserat till andra delar av kroppen och inte längre svarar på medicinsk eller

kirurgisk behandling som sänker testosteronnivåerna (kallas också kastrationsresistent

prostatacancer).

Erleada verkar genom att blockera aktiviteten hos hormoner som kallas androgener (t.ex. testosteron).

Androgener kan få cancern att växa. Genom att blockera androgenernas effekt hindrar apalutamid

prostatacancercellerna från att växa och dela sig.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Erleada

Ta inte Erleada om

du är allergisk mot apalutamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

du är kvinna och är gravid eller kan bli gravid (se avsnittet Information om graviditet och

preventivmedel nedan för mer information).

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående stämmer in på dig. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om:

du någon gång har haft kramper eller anfall

du tar läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin, acenokumarol)

du har någon hjärt-kärlåkomma, inklusive problem med hjärtrytmen (arytmi).

Fall har observerats hos patienter som tar Erleada. Var extra försiktig för att minska risken för fall.

Brutna ben har observerats hos patienter som tar Erleada.

Blockering av artärerna i hjärtat eller i en del av hjärnan som kan leda till död har inträffat hos några

personer under behandling med Erleada. Under behandling med Erleada gör vårdgivaren fortlöpande

kontroller för att upptäcka eventuella tecken och symtom på hjärt- eller hjärnproblem. Kontakta

omedelbart vårdgivaren eller åk till närmaste akutmottagning om du under behandlingen med Erleada

får bröstsmärta eller känner obehag i bröstet vid vila eller vid aktivitet eller om du blir andfådd, eller

om du upplever muskelsvaghet/förlamning i någon del av kroppen, eller svårigheter med att tala.

Om du tar några läkemedel, tala med läkare eller apotekspersonal för att se om de är förknippade med

en ökad risk för krampanfall, blödningar eller hjärtåkomma.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Erleada om något av ovanstående stämmer in på

dig (eller om du är osäker).

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas av barn eller ungdomar under 18 år.

Om ett barn eller en ungdom får i sig Erleada av misstag:

åk omedelbart till sjukhuset

ta denna bipacksedel med dig och visa den för akutläkaren.

Andra läkemedel och Erleada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta då Erleada kan påverka hur andra läkemedel fungerar. Dessutom kan vissa andra

läkemedel påverka hur Erleada fungerar.

Tala om för läkare om du tar läkemedel som:

sänker höga blodfetter (t.ex. gemfibrozil)

behandlar bakterieinfektioner (t.ex. moxifloxacin, klaritromycin)

behandlar svampinfektioner (t.ex. itrakonazol, ketokonazol)

behandlar HIV-infektion (t.ex. ritonavir, efavirenz, darunavir)

behandlar ångest (t.ex. midazolam, diazepam)

behandlar epilepsi (t.ex. fenytoin, valproinsyra)

behandlar gastroesofageal refluxsjukdom (tillstånd där det förekommer för mycket syra i

magsäcken) (t.ex. omeprazol)

förhindrar blodproppar (t.ex. warfarin, klopidogrel, dabigatranetexilat)

behandlar hösnuva och allergier (t.ex. fexofenadin)

sänker kolesterolnivåerna (t.ex. ”statiner” som rosuvastatin, simvastatin)

behandlar hjärtåkommor eller sänker blodtrycket (t.ex. digoxin, felodipin)

behandlar hjärtrytmproblem (t.ex. kinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

behandlar sköldkörteltillstånd (t.ex. levotyroxin)

behandlar gikt (t.ex. kolkicin)

sänker blodsockret (t.ex. repaglinid)

behandlar cancer (t.ex. lapatinib, metotrexat)

behandlar opioidberoende eller smärta (t.ex. metadon)

behandlar allvarliga mentala sjukdomar (t.ex. haloperidol)

Du behöver skriva upp namnen på de läkemedel du tar på en lista och visa den för läkaren eller

apotekspersonalen när du börjar ta ett nytt läkemedel. Nämn för din läkare att du tar Erleada om

läkaren vill att du ska börja ta ett nytt läkemedel. Doseringen av Erleada eller andra läkemedel du tar

kan behöva ändras.

Information om graviditet och preventivmedel för män och kvinnor

Information för kvinnor

Erleada får inte tas av kvinnor som är gravida, kan bli gravida eller som ammar. Erleada kan

skada ditt ofödda barn.

Information för män – följ dessa råd under behandlingen och i 3 månader efter att den upphört

Om du har sex med en gravid kvinna - använd kondom för att skydda det ofödda barnet.

Om du har sex med en kvinna som kan bli gravid - använd kondom och ytterligare ett

högeffektivt preventivmedel.

Använd preventivmedel under behandlingen och i 3 månader efter att den upphört. Tala med läkaren

om du har några frågor om preventivmedel.

Erleada kan minska fertiliteten hos män.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte sannolikt att det här läkemedlet har någon effekt på förmågan att framföra fordon och

använda maskiner. En möjlig biverkan av Erleada är krampanfall. Tala med din läkare om du löper

ökad risk för att få krampanfall (se avsnitt 2 Varningar och försiktighet).

Erleada innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 240 mg dos (4 tabletter), d.v.s är

nästintill ”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Erleada

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Hur mycket du ska ta

Rekommenderad dos är 240 mg (fyra tabletter à 60 mg) en gång per dag.

Intag av Erleada

Ta läkemedlet via munnen.

Du kan ta Erleada med mat eller mellan måltider.

Svälj tabletterna hela.

Läkaren kan även förskriva andra läkemedel medan du tar Erleada.

Om du har tagit för stor mängd av Erleada

Om du har tagit för stor mängd ska du upphöra att ta Erleada och kontakta läkare. Du kan ha en ökad

risk för att få biverkningar.

Om du glömmer att ta Erleada

Om du glömmer att ta Erleada ska du ta din ordinarie dos så fort du kommer ihåg det.

Om du glömmer att ta Erleada en hel dag - ta din ordinarie dos följande dag.

Om du glömmer att ta Erleada mer än en dag - tala omedelbart med din läkare.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Erleada

Sluta inte att ta Erleada utan att först fråga din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta använda Erleada och sök medicinsk hjälp omedelbart om du upptäcker något av följande

symtom:

rödaktiga, icke upphöjda, måltavelliknande eller runda fläckar på bålen, ofta med blåsor i

mitten, fjällning av huden, sår i mun, svalg, näsa, på könsorganen samt ögonen. Dessa allvarliga

hudreaktioner kan föregås av feber och influensaliknande symtom (toxisk epidermal nekrolys).

Allvarliga biverkningar

Tala genast om för läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – läkaren kan

komma att avbryta behandlingen:

kramper eller anfall – detta är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

Vårdgivaren kommer att avbryta behandlingen med Erleada om du får ett krampanfall under

behandlingen.

fall eller frakturer (brutna ben) – detta är mycket vanligt (kan förekomma hos fler än 1 av

10 användare). Vårdgivaren kan komma att ha dig under närmre uppsikt om du löper risk för

frakturer

hjärtsjukdom, stroke eller mini-stroke (TIA) – detta är vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av

10 användare). Under behandlingen gör vårdgivaren fortlöpande kontroller för att upptäcka

eventuella tecken och symtom på hjärt- eller hjärnproblem. Kontakta omedelbart vårdgivaren

eller åk till närmaste akutmottagning om du under behandlingen med Erleada får bröstsmärta

eller känner obehag i bröstet vid vila eller vid aktivitet eller om du blir andfådd, eller om du

upplever muskelsvaghet/förlamning i någon del av kroppen, eller svårigheter med att tala.

Tala genast om för vårdgivaren om du observerar någon av de allvarliga biverkningarna ovan.

Biverkningar omfattar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

påtaglig trötthetskänsla

ledsmärta

hudutslag

nedsatt aptit

högt blodtryck

värmevallning

diarré

skelettfraktur

fall

viktminskning

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

muskelspasmer

klåda

håravfall

smakrubbning

blodprov som visar höga kolesterolnivåer i blodet

blodprov som visar höga nivåer av en typ av fett som kallas ”triglycerider” i blodet

hjärtsjukdom

stroke eller mini-stroke (TIA) orsakad av lågt blodflöde till del av hjärnan

underaktiv sköldkörtel som kan få dig att känna dig tröttare och att det är svårt att komma igång

på morgonen. Blodprover kan också visa en underaktiv sköldkörtel.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

kramper/krampanfall

Ingen känd frekvens (förekommer hos ett okänt antal användare):

onormal hjärtaktivitet på ett EKG (elektrokardiogram)

livshotande utslag med blåsor och fjällande hud på stora delar av kroppen (toxisk epidermal

nekrolys).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Erleada ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på behållaren (blisterfolie, inre vikförpackning, yttre

vikförpackning, burk och kartong) efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är apalutamid. Varje filmdragerad tablett innehåller 60 mg apalutamid.

Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är kollodial vattenfri kiseldioxid, kroskarmellosnatrium,

hypromellosacetatsuccinat, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa och mikrokristallin

cellulosa med kiseldioxid. Filmdrageringen innehåller svart järnoxid (E 172), gul järnoxid

(E 172), makrogol, polyvinylalkohol (delvis hydrolyserad), talk och titandioxid (E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Erleada filmdragerade tabletter är svagt gulaktiga till grågröna, avlånga, filmdragerade tabletter

(16,7 mm långa x 8,7 mm breda) präglade med ”AR 60” på ena sidan.

Tabletterna kan levereras antingen i burk eller i vikförpackning. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Burk

Tabletterna levereras i en plastburk med en barnskyddande förslutning. Varje burk innehåller

120 tabletter och totalt 6 g torkmedel. Varje kartong innehåller en burk. Förvaras i

originalförpackningen. Torkmedlet får inte sväljas eller kasseras.

28-dagarskartong

Varje 28-dagarskartong innehåller 112 filmdragerade tabletter i 4 vikförpackningar med

28 filmdragerade tabletter i varje.

30-dagarskartong

Varje 30-dagarskartong innehåller 120 filmdragerade tabletter i 5 vikförpackningar med

24 filmdragerade tabletter i varje.

Innehavare av godkännande för försäljning

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Tillverkare

Janssen Cilag SpA

Via C. Janssen

Borgo San Michele

Latina 04100

Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel.: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD.

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.:+48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +44 1 494 567 444

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Erleada 60 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 60 mg apalutamid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Svagt gulaktiga till grågröna, avlånga, filmdragerade tabletter (16,7 mm långa x 8,7 mm breda)

präglade med ”AR 60” på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Erleada är indicerat för:

behandling av vuxna män med icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC)

som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom (se avsnitt 5.1).

behandling av vuxna män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) i

kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med apalutamid bör initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av

medicinsk behandling av prostatacancer.

Dosering

Den rekommenderade dosen är 240 mg (fyra 60 mg tabletter) dagligen som en oral engångsdos.

Medicinsk kastration med en gonadotropinfrisättande hormonanalog (GnRHa) ska bibehållas under

behandling hos patienter som inte är kirurgiskt kastrerade.

Om en dos missas ska den tas så snart som möjligt samma dag med återgång till det ordinarie schemat

följande dag. Extra tabletter ska inte tas för att kompensera för den missade dosen.

Om en ≥ grad 3-toxicitet eller en icke tolerabel biverkan upplevs av patienten ska uppehåll i

behandlingen göras snarare än att avbrytas permanent till dess att symtomen förbättras till ≤ grad 1

eller ursprunglig grad. Behandlingen ska därefter återupptas med samma dos eller, om det är

motiverat, en lägre dos (180 mg eller 120 mg). De vanligaste biverkningarna finns i avsnitt 4.8.

Särskilda populationer

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre patienter (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion.

Försiktighet ska iakttas hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion eftersom apalutamid inte har

studerats i denna patientpopulation (se avsnitt 5.2). Om behandling inleds ska patienterna övervakas

för de biverkningar som anges i avsnitt 4.8 och dosen minskas i enlighet med avsnitt 4.2 Dosering och

administreringssätt.

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion vid baseline

(Child-Pugh klass A respektive B).

Erleada rekommenderas inte för patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion eftersom det inte finns

några data från denna patientpopulation och apalutamid huvudsakligen elimineras via levern (se

avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av apalutamid för en pediatrisk population.

Administreringssätt

Oral användning.

Tabletterna ska sväljas hela och kan tas med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Kvinnor som är eller kan bli gravida (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Krampanfall

Erleada rekommenderas inte för patienter med en anamnes av krampanfall eller andra predisponerande

faktorer, inklusive, men inte begränsat till underliggande hjärnskada, nyligen genomgången stroke

(inom ett år), primära hjärntumörer eller hjärnmetastaser. Om ett krampanfall utvecklas under

behandling med Erleada ska behandlingen avbrytas permanent. Risken för krampanfall kan vara ökad

hos patienter som samtidigt får läkemedel som sänker tröskeln för krampanfall.

I två randomiserade studier (SPARTAN och TITAN) förekom krampanfall hos 0,6 % av patienterna

som fick apalutamid och hos 0,2 % av patienterna som behandlades med placebo. Dessa studier

exkluderade patienter med en anamnes av krampanfall eller andra predisponerande faktorer för

krampanfall.

Det finns ingen klinisk erfarenhet av återinsättande av Erleada till patienter som fått ett krampanfall.

Fall och frakturer

Fall och frakturer förekom hos patienter som fick apalutamid (se avsnitt 4.8). Patienter ska utvärderas

avseende risken för fraktur och fallbenägenhet innan behandling med Erleada initieras, och ska

fortsätta att övervakas och hanteras i enlighet med fastställda behandlingsriktlinjer. Användning av

skelettstärkande preparat ska övervägas.

Ischemisk hjärtsjukdom och ischemiska cerebrovaskulära sjukdomar

Ischemisk hjärtsjukdom och ischemiska cerebrovaskulära sjukdomar, inklusive händelser som leder

till död, förekom hos patienter som behandlades med apalutamid (se avsnitt 4.8). Majoriteten av

patienterna hade riskfaktorer för hjärtsjukdom/cerebrovaskulär ischemisk sjukdom. Patienter ska

övervakas avseende tecken och symtom på ischemisk hjärtsjukdom och ischemiska cerebrovaskulära

sjukdomar. Hanteringen av riskfaktorer, såsom högt blodtryck, diabetes och dyslipidemi ska optimeras

enligt standardbehandling.

Samtidig användning med andra läkemedel

Apalutamid är en potent enzyminducerare och kan orsaka minskad effekt av många vanligt

förekommande läkemedel (se avsnitt 4.5). En genomgång av läkemedel som ges samtidigt bör därför

göras när behandling med apalutamid påbörjas. Samtidig användning av apalutamid och läkemedel

som utgör känsliga substrat för många metaboliserande enzymer eller transportörer (se avsnitt 4.5) bör

i allmänhet undvikas om den terapeutiska effekten av dessa är av stor betydelse för patienten, och om

dosjusteringar inte lätt kan utföras baserat på monitorering av effekt eller plasmakoncentrationer.

Samtidig administrering av apalutamid med warfarin och kumarinliknande antikoagulantia bör

undvikas. Om Erleada administreras samtidigt med ett antikoagulantium som metaboliseras via

CYP2C9 (såsom warfarin eller acenokumarol) bör ytterligare INR-monitorering (International

Normalised Ratio) utföras (se avsnitt 4.5).

Nyligen genomgången hjärt-kärlsjukdom

Patienter som genomgått kliniskt signifikant hjärt-kärlsjukdom de senaste 6 månaderna, däribland

allvarlig/instabil angina, hjärtinfarkt, symtomatisk kongestiv hjärtsvikt, arteriella eller venösa

tromboemboliska händelser (t.ex. lungemboli, cerebrovaskulär händelse inklusive övergående

ischemiska anfall) eller kliniskt signifikanta kammararytmier, exkluderades från de kliniska studierna.

Därför har säkerheten för apalutamid inte fastställts hos dessa patienter. Om Erleada förskrivs ska

patienter med kliniskt signifikant hjärt-kärlsjukdom övervakas för riskfaktorer såsom

hyperkolesterolemi, hypertriglyceridemi eller andra kardiometabola sjukdomar (se avsnitt 4.8).

Patienter ska behandlas, om lämpligt, efter att Erleada satts in för dessa tillstånd i enlighet med

fastställda behandlingsriktlinjer.

Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT intervallet

För patienter med QT-förlängning i anamnesen eller med riskfaktorer för QT-förlängning samt för

patienter som samtidigt behandlas med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (se

avsnitt 4.5) bör läkare bedöma nytta/risk-balansen inklusive risken för torsade de pointes innan

behandling med Erleada påbörjas.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Elimineringen av apalutamid och bildandet av dess aktiva metabolit, N-desmetylapalutamid, medieras

av både CYP2C8 och CYP3A4 i likartad omfattning vid steady-state. Inga kliniskt relevanta

förändringar i deras totala exponering förväntas som ett resultat av läkemedelsinteraktion med

hämmare eller inducerare av CYP2C8 eller CYP3A4. Apalutamid är en inducerare av enzymer och

transportörer och kan leda till en ökad eliminering av många vanligt använda läkemedel.

Andra läkemedels potential att påverka apalutamidexponering

Läkemedel som hämmar CYP2C8

CYP2C8 bidrar i elimineringen av apalutamid och i bildandet av dess aktiva metabolit. I en

läkemedelsinteraktionsstudie minskade C

för apalutamid med 21 % medan AUC ökade med 68 %

efter samtidig administrering av 240 mg apalutamid som engångsdos med gemfibrozil (stark CYP2C8-

hämmare). För de aktiva komponenterna (summan av apalutamid och den potensjusterade aktiva

metaboliten) minskade C

med 21 % medan AUC ökade med 45 %. Ingen initial dosjustering är

nödvändig när Erleada administreras samtidigt med en stark hämmare av CYP2C8 (t.ex. gemfibrozil,

klopidogrel), men en minskning av Erleada-dosen ska övervägas baserat på tolerabilitet (se

avsnitt 4.2). Svaga eller måttliga hämmare av CYP2C8 förväntas inte påverka exponeringen av

apalutamid.

Läkemedel som hämmar CYP3A4

CYP3A4 bidrar i elimineringen av apalutamid och i bildandet av dess aktiva metabolit. I en

läkemedelsinteraktionsstudie minskade C

för apalutamid med 22 % medan AUC var oförändrad

efter samtidig administrering av 240 mg Erleada som engångsdos med itrakonazol (stark CYP3A4-

hämmare). För de aktiva komponenterna (summan av apalutamid och den potensjusterade aktiva

metaboliten) minskade C

med 22 % medan AUC återigen var oförändrad. Ingen initial dosjustering

är nödvändig när Erleada administreras samtidigt med en stark hämmare av CYP3A4 (t.ex.

ketokonazol, ritonavir, klaritromycin), men en minskning av Erleada-dosen ska dock övervägas

baserat på tolerabilitet (se avsnitt 4.2). Svaga eller måttliga hämmare av CYP3A4 förväntas inte

påverka exponeringen av apalutamid.

Läkemedel som inducerar CYP3A4 eller CYP2C8

Effekterna av CYP3A4- och CYP2C8-inducerare på apalutamids farmakokinetik har inte utvärderats

in vivo. Baserat på resultaten från läkemedelsinteraktionsstudien med stark CYP3A4-hämmare eller

stark CYP2C8-hämmare förväntas inte CYP3A4- eller CYP2C8-inducerare ha några kliniskt relevanta

effekter på apalutamids farmakokinetik och de aktiva komponenterna och därför är ingen dosjustering

nödvändig när Erleada administreras samtidigt med inducerare av CYP3A4 eller CYP2C8.

Apalutamids potential att påverka exponeringen av andra läkemedel

Apalutamid är en potent enzyminducerare och ökar syntesen av många enzymer och transportörer.

Interaktion med många vanliga läkemedel som utgör substrat för enzymer eller transportörer kan

därför förväntas. Minskade plasmakoncentrationer kan vara betydande och leda till utebliven eller

minskad klinisk effekt. Det finns också en risk för ökad bildning av aktiva metaboliter.

Läkemedelsmetaboliserande enzymer

In vitro-studier visade att apalutamid och N-desmetylapalutamid är måttliga till starka CYP3A4- och

CYP2B6-inducerare, är måttliga CYP2B6- och CYP2C8-hämmare samt svaga CYP2C9-, CYP2C19-

och CYP3A4-hämmare. Apalutamid och N-desmetylapalutamid påverkar inte CYP1A2 och CYP2D6

vid terapeutiskt relevanta koncentrationer. Effekten av apalutamid på CYP2B6-substrat har inte

utvärderats in vivo och nettoeffekten är för närvarande okänd. När substrat för CYP2B6 (t.ex.

efavirenz) administreras med Erleada ska biverkningar övervakas och substratets effektminskning

utvärderas. Dosjustering av substratet kan vara nödvändig för att upprätthålla optimala

plasmakoncentrationer.

Hos människor är apalutamid en stark CYP3A4- och CYP2C19-inducerare, och en svag CYP2C9-

inducerare. I en läkemedelsinteraktionsstudie där man använde sig av ett cocktail-tillvägagångssätt

ledde samtidig administrering av apalutamid med orala engångsdoser av känsliga CYP-substrat till

92 % minskning av AUC för midazolam (CYP3A4-substrat), 85 % minskning av AUC för omeprazol

(CYP2C19-substrat) och 46 % minskning av AUC för S-warfarin (CYP2C9-substrat). Apalutamid

orsakade inte några kliniskt relevanta förändringar i exponeringen för CYP2C8-substrat. Samtidig

användning av Erleada med läkemedel som primärt metaboliseras av CYP3A4 (t.ex. darunavir,

felodipin, midazolam, simvastatin), CYP2C19 (t.ex. diazepam, omeprazol) eller CYP2C9 (t.ex.

warfarin, fenytoin) kan leda till lägre exponering av dessa läkemedel. Dessa läkemedel bör om möjligt

bytas ut alternativt utvärderas vad gäller effektminskning om läkemedlet fortsätter att användas. Om

Erleada ges med warfarin ska INR övervakas under behandlingen.

Apalutamids induktion av CYP3A4 tyder på att UDP-glukuronosyltransferas (UGT) också kan

induceras via aktivering av den nukleära pregnane X receptorn (PXR). Samtidig administrering av

Erleada med läkemedel som är substrat för UGT (t.ex. levotyroxin, valproinsyra) kan leda till lägre

exponering av dessa läkemedel. När substrat för UGT administreras samtidigt med Erleada ska

substratets effektminskning utvärderas. Dosjustering av substratet kan vara nödvändig för att

upprätthålla optimala plasmakoncentrationer.

Läkemedelstransportörer

Kliniskt har apalutamid visats vara en svag inducerare av P-glykoprotein (P-gp), bröstcancerresistent

protein (BCRP) och den organiska anjontransporterande polypeptiden 1B1 (OATP1B1). I en

läkemedelsinteraktionsstudie där man använde sig av ett cocktail-tillvägagångssätt ledde samtidig

administrering av apalutamid med orala engångsdoser av känsliga transportörsubstrat till 30 %

minskning av AUC för fexofenadin (P-gp-substrat) och 41 % minskning av AUC för rosuvastatin

(BCRP/OATP1B1-substrat) men hade ingen påverkan på C

. Samtidig användning av Erleada med

läkemedel som är substrat för P-gp (t.ex. kolkicin, dabigatranetexilat, digoxin), BCRP eller OATP1B1

(t.ex. lapatinib, metotrexat, rosuvastatin, repaglinid) kan leda till lägre exponering av dessa läkemedel.

När substrat för P-gp, BCRP eller OATP1B1 administreras samtidigt med Erleada ska substratets

effektminskning utvärderas. Dosjustering av substratet kan vara nödvändig för att upprätthålla

optimala plasmakoncentrationer.

Baserat på in vitro-data kan hämning av organisk katjontransportör 2 (OCT2), organisk

anjontransportör 3 (OAT3) och MATE (multidrug and toxin extrusion) orsakad av apalutamid och

dess N-desmetyl-metabolit inte uteslutas. Ingen hämning av organisk anjontransportör 1 (OAT1)

observerades in vitro.

GnRH-analog

Hos mHSPC-patienter som får leuprorelinacetat (en GnRH-analog) hade samtidig administrering av

apalutamid ingen märkbar effekt på steady state-exponeringen för leuprorelin.

Läkemedel som förlänger QT-intervallet

Eftersom androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet bör en noggrann övervägning göras

av samtidig användning av Erleada med läkemedel som förlänger QT-intervallet eller med läkemedel

som kan framkalla torsade de pointes såsom klass IA-antiarytmika (t.ex. kinidin, disopyramid) eller

klass III-antiarytmika (t.ex. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon, moxifloxacin,

antipsykotika (t.ex. haloperidol) osv. (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Preventivmedel för män och kvinnor

Det är inte känt om apalutamid eller dess metaboliter förekommer i sädesvätska. Erleada kan vara

skadligt för ett foster som utvecklas. Patienter som har sex med en kvinnlig fertil partner ska använda

kondom och ytterligare ett högeffektivt preventivmedel under behandlingen och i 3 månader efter den

sista dosen av Erleada.

Graviditet

Erleada är kontraindicerat hos kvinnor som är eller kan bli gravida (se avsnitt 4.3). Baserat på Erleadas

verkningsmekanism kan det orsaka fosterskador om det administreras under graviditet. Det finns inga

tillgängliga data från användning av Erleada hos gravida kvinnor. Reproduktionsstudier på djur har

inte utförts med Erleada.

Amning

Det är okänt om apalutamid/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Det går inte att utesluta en risk för

barn som ammas. Erleada ska inte användas under amning.

Fertilitet

Baserat på djurstudier kan Erleada minska fertiliteten hos fertila män (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Erleada har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Krampanfall har dock rapporterats hos patienter som tar Erleada. Patienter ska informeras om denna

risk med hänsyn till att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna är trötthet (26 %), hudutslag (26 % av någon grad och 6 % av grad 3

eller 4), högt blodtryck (22 %), värmevallning (18 %), artralgi (17 %), diarré (16 %), fall (13 %) och

viktminskning (13 %). Andra viktiga biverkningar innefattar frakturer (11 %) och hypotyreos (8 %).

Lista över biverkningar i tabellform

Biverkningar observerade i kliniska studier listas nedan efter frekvens. Frekvenskategorierna

definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga

(≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), och ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1:

Biverkningar identifierade i kliniska studier

Klassificering av organsystem

Biverkning och frekvens

a¨¨

Endokrina systemet

vanliga: hypotyreos

Metabolism och nutrition

mycket vanliga: nedsatt aptit

vanliga: hyperkolesterolemi, hypertriglyceridemi

Centrala och perifera nervsystemet

vanliga: smakrubbning, ischemiska cerebrovaskulära

sjukdomar

mindre vanliga: krampanfall

(se avsnitt 4.4)

Hjärtat

vanliga: ischemisk hjärtsjukdom

ingen känd frekvens: QT-förlängning (se avsnitt 4.4

och 4.5)

Blodkärl

mycket vanliga: värmevallning, högt blodtryck

Magtarmkanalen

mycket vanliga: diarré

Hud och subkutan vävnad

mycket vanliga: hudutslag

vanliga: pruritus, alopeci

ingen känd frekvens: toxisk epidermal nekrolys

Muskuloskeletala systemet och bindväv

mycket vanliga: fraktur

, artralgi

vanliga: muskelspasm

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

mycket vanliga: trötthet

Undersökningar

mycket vanliga: viktminskning

Skador och förgiftningar och

behandlingskomplikationer

mycket vanliga: fall

De angivna biverkningsfrekvenserna baseras på den placebokontrollerade perioden i de kliniska studierna

Inkluderar hypotyreos, förhöjt tyreoideastimulerande hormon i blodet, sänkt tyroxin, autoimmun tyreoidit, sänkt fritt

tyroxin, sänkt trijodtyronin

Inkluderar övergående ischemiskt anfall, cerebrovaskulär händelse, cerebrovaskulär sjukdom, ischemisk stroke,

karotisateroskleros, karotisstenos, hemipares, lakunär infarkt, lakunär stroke, trombotisk cerebral infarkt, vaskulär

encefalopati, cerebellär infarkt, cerebral infarkt och cerebral ischemi

Inkluderar att patienten biter sig i tungan

Inkluderar kärlkramp, instabil angina, hjärtinfarkt, akut hjärtinfarkt, ocklusion av kransartär, stenos i kransartär, akut

koronarsyndrom, arterioskleros i kransartär, avvikande arbetsprov, förhöjt troponin samt myokardischemi

Se ”Hudutslag” under ”Beskrivning av utvalda biverkningar”

Biverkning som har rapporterats efter marknadsintroduktion

Inkluderar revbensfraktur, fraktur på ländkota, kompressionsfraktur av ryggraden, ryggradsfraktur, fotfraktur,

höftfraktur, humerusfraktur, fraktur på bröstkota, fraktur på övre extremitet, korsbensfraktur, handfraktur,

pubisfraktur, acetabularfraktur, fotledsfraktur, kompressionsfraktur, fraktur på revbensbrosk, fraktur på ansiktsben,

fraktur på nedre extremitet, osteoporosfraktur, handledsfraktur, avslitningsfraktur, fibulafraktur, fraktur på svanskota,

bäckenfraktur, radiusfraktur, bröstbensfraktur, stressfraktur, traumafraktur, fraktur på halskota, fraktur på lårbenshals,

tibiafraktur. Se nedan.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Hudutslag

Hudutslag förknippade med apalutamid beskrevs mestadels som makulära eller makulopapulära.

Hudutslag inkluderade utslag, makulopapulösa utslag, generaliserat utslag, urtikaria, kliande utslag,

makulära utslag, konjunktivit, erythema multiforme, papulösa utslag, fjällande hud, utslag på

könsorgan, erytematösa utslag, stomatit, läkemedelsutlöst eruption, munsår, pustulära utslag, blåsor,

papler, pemfigoid, hudsår, hudinflammation och vesikulära utslag. Biverkningar i form av hudutslag

rapporterades hos 26 % av patienterna som behandlats med apalutamid. Hudutslag av grad 3 (täcker

enligt definition > 30 % av kroppsytan) rapporterades vid behandling med apalutamid hos 6 % av

patienterna.

Medianen för antalet dagar till debut av hudutslag var 83 dagar. Hos 78 % av patienterna läkte

utslagen med en median på 78 dagar till läkning. Använda läkemedel inkluderade topikala

kortikosteroider, orala antihistaminer, och 19 % av patienterna fick systemiska kortikosteroider. Hos

patienter med hudutslag förekom doseringsavbrott hos 28 %, och dosminskning förekom hos 14 % (se

avsnitt 4.2). Hudutslag återkom hos 59 % av patienterna som hade doseringsavbrott. Hudutslag ledde

till att behandlingen med apalutamid sattes ut hos 7 % av de patienter som fick hudutslag.

Fall och frakturer

I studien ARN-509-003 rapporterades frakturer hos 11,7 % av patienterna som behandlades med

apalutamid och hos 6,5 % av patienterna som behandlades med placebo. Hälften av patienterna var

med om ett fall inom 7 dagar före frakturhändelsen i båda behandlingsgrupperna. Fall rapporterades

hos 15,6 % av patienterna som behandlades med apalutamid jämfört med 9,0 % av patienterna som

behandlades med placebo (se avsnitt 4.4).

Ischemisk hjärtsjukdom och ischemiska cerebrovaskulära sjukdomar

I en randomiserad studie (SPARTAN) av patienter med nmCRPC förekom ischemisk hjärtsjukdom

hos 4 % av patienterna som behandlades med apalutamid och hos 3 % av patienterna som behandlades

med placebo. I en randomiserad studie (TITAN) av patienter med mHSPC förekom ischemisk

hjärtsjukdom hos 4 % av patienterna som behandlades med apalutamid och hos 2 % av patienterna

som behandlades med placebo. I SPARTAN- och TITAN-studierna avled 6 patienter (0,5 %) som

behandlades med apalutamid och 2 patienter (0,2 %) som behandlades med placebo av ischemisk

hjärtsjukdom (se avsnitt 4.4).

I SPARTAN-studien, med en medianexponering på 32,9 månader för apalutamid och 11,5 månader

för placebo, förekom ischemiska cerebrovaskulära sjukdomar hos 4 % av patienterna som behandlades

med apalutamid och 1 % av patienterna som behandlades med placebo (se ovan). I TITAN-studien

förekom ischemiska cerebrovaskulära sjukdomar hos ungefär samma andel patienter i

apalutamidgruppen (1,5 %) och i placebogruppen (1,5 %). I SPARTAN- och TITAN-studierna avled

2 patienter (0,2 %) som behandlades med apalutamid och inga patienter som behandlades med placebo

av en ischemisk cerebrovaskulär sjukdom (se avsnitt 4.4).

Hypotyreos

Hypotyreos rapporterades hos 8 % av patienterna som behandlades med apalutamid och 2 % av

patienterna som behandlades med placebo baserat på utvärderingar av tyreoideastimulerande hormon

(TSH) var fjärde månad. Inga biverkningar av grad 3 eller 4 förekom. Hypotyreos förekom hos 30 %

av patienterna som redan fick ersättningsterapi med tyreoideahormon i apalutamid-gruppen och hos

3 % av patienterna i placebogruppen. Hos patienter som inte fick ersättningsterapi med

tyreoideahormon förekom hypotyreos hos 7 % av patienterna som behandlades med apalutamid och

hos 2 % av patienterna som behandlades med placebo. Om det är kliniskt indicerat ska

ersättningsterapi med tyreoideahormon sättas in eller dosjusteras (se avsnitt 4.5).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det finns ingen känd specifik antidot vid överdosering med apalutamid. I händelse av en överdos ska

behandlingen med Erleada stoppas och allmänna understödjande åtgärder vidtas tills den kliniska

toxiciteten har försvagats eller upphört. Biverkningar i händelse av överdos har ännu inte observerats.

Sådana reaktioner förväntas likna biverkningarna som finns listade i avsnitt 4.8.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Endokrinterapi, antiandrogener, ATC-kod: L02BB05

Verkningsmekanism

Apalutamid är en oralt administrerad, selektiv androgenreceptorhämmare (AR) som binder direkt till

androgenreceptorns ligandbindande domän. Apalutamid förhindrar androgenreceptorns translokering

till kärnan, hämmar DNA-bindning, hämmar androgenreceptormedierad transkription och saknar

agonistisk aktivitet på androgenreceptorn. Behandling med apalutamid minskar tumörcellernas

proliferation och ökar apoptos som leder till potent antitumöraktivitet. En huvudmetabolit, N-

desmetylapalutamid, uppvisade en tredjedel av apalutamids aktivitet in vitro.

Hjärtelektrofysiologi

Effekten av apalutamid 240 mg en gång per dag på QTc-intervallet utvärderades i en öppen,

okontrollerad, multicenter, enarmad dedikerad QT-studie av 45 patienter med CRPC. Vid steady-state

var den maximala genomsnittliga QTcF-förändringen från baseline 12,4 ms (2-sidigt 90 % övre KI:

16,0 ms). En exponeringsanalys för QT tydde på en koncentrationsberoende ökning av QTcF för

apalutamid och dess aktiva metabolit.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekten och säkerheten hos apalutamid har fastställts i två randomiserade, placebokontrollerade fas

III-studier: ARN-509-003 (nmCRPC) och 56021927PCR3002 (mHSPC).

TITAN: metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC)

TITAN var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multinationell, klinisk

multicenterprövning, i vilken 1 052 patienter med mHSPC randomiserades (1:1) till att få antingen

apalutamid oralt med en dos på 240 mg en gång dagligen (N = 525) eller placebo en gång dagligen

(N = 527). Alla patienter behövde ha minst en skelettmetastas vid teknetium

skelettscintigrafi.

Patienter exkluderades om stället för metastaserna var begränsade till antingen lymfkörtlarna eller

inälvorna (t.ex. lever eller lunga). Samtliga patienter i TITAN-prövningen fick samtidigt GnRH-

analog eller hade tidigare genomgått bilateral orkiektomi. Ungefär 11 % av patienterna hade tidigare

fått behandling med docetaxel (maximalt 6 cykler med sista dosen ≤ 2 månader före randomisering

samt bibehållet svar före randomisering). Exklusionskriterierna innefattade kända hjärntumörer,

tidigare behandling med andra nästa generationens antiandrogener (t.ex. enzalutamid), CYP17-

hämmare (t.ex. abirateronacetat), immunterapi (t.ex. sipuleucel-T), radiofarmaka eller andra

behandlingar för prostatacancer, samt krampanfall i anamnesen eller tillstånd som kan predisponera

för krampanfall. Patienterna stratifierades enligt Gleason score vid diagnos, tidigare användning av

docetaxel samt region i världen. Både mHSPC-patienter med high volume och low volume disease var

kvalificerade för studien. High volume disease definierades som antingen metastaser i inälvorna och

minst 1 skelettmetastas eller minst 4 skelettmetastaser, med minst 1 skelettmetastas utanför ryggraden

eller bäckenet. Low volume disease definierades som närvaro av skelettmetastas(-er) som inte

uppfyllde definitionen för high volume.

Följande patientdemografi och sjukdomsegenskaper vid baseline var balanserade mellan

behandlingsgrupperna. Medianåldern var 68 (43–94) år och 23 % av patienterna var 75 år eller äldre.

Den etniska fördelningen var 68 % kaukasier, 22 % asiater och 2 % svarta. Sextiotre procent (63 %) av

patienterna hade high volume disease och 37 % hade low volume disease. Sexton procent (16 %) av

patienterna hade tidigare genomgått antingen operation, strålbehandling av prostatan eller både och.

Majoriteten av patienterna hade en Gleason score på 7 eller högre (92 %). Sextioåtta procent (68 %) av

patienterna hade tidigare fått behandling med en första generationens antiandrogen i metastasfritt

tillstånd. Även om kriterierna för kastrationsresistens inte bestämdes vid baseline visade 94 % av

patienterna en minskning i prostataspecifikt antigen (PSA) från insättandet av androgen

deprivationsterapi (ADT) till första dosen apalutamid eller placebo. Alla patienter utom en i

placebogruppen hade en ECOG PS-score (Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status)

på 0 eller 1 vid studiens början. Bland patienterna som avbröt studiebehandlingen (N = 271 för

placebo och N = 170 för Erleada) var sjukdomsprogression den vanligaste orsaken till avbrottet i båda

grupperna. En större andel (73 %) av patienterna som behandlades med placebo fick efterföljande

cancerbehandling jämfört med patienterna som behandlades med Erleada (54 %).

Studiens huvudsakliga effektmått var total överlevnad (OS) och radiografisk progressionsfri

överlevnad (rPFS). Effektresultaten i TITAN-studien sammanfattas i tabell 2 och figur 1 och 2.

Tabell 2:

Sammanfattning av effektresultat – intent-to-treat-population med mHSPC

(TITAN)

Effektmått

Erleada

N = 525

Placebo

N = 527

Total överlevnad

Dödsfall (%)

83 (16 %)

117 (22 %)

Median, månader (95 % KI)

NE (NE, NE)

NE (NE, NE)

Riskkvot (95 % KI)

0,671 (0,507, 0,890)

p-värde

0,0053

Radiografisk progressionsfri överlevnad

Sjukdomsprogression eller död (%)

134 (26 %)

231 (44 %)

Median, månader (95 % KI)

NE (NE, NE)

22,08 (18,46, 32,92)

Riskkvot (95 % KI)

0,484 (0,391, 0,600)

p-värde

< 0,0001

Riskkvoten är från stratifierad proportionell riskmodell. Riskkvot < 1 visar fördel för aktiv behandling.

p-värdet är från log rank-testet som stratifierats med Gleason score vid diagnos (≤ 7 resp. > 7), region (NA/EU resp.

andra länder) samt tidigare användning av docetaxel (ja resp. nej).

NE = kan ej bedömas (Not Estimable)

En statistiskt signifikant förbättring i OS och rPFS demonstrerades hos patienterna som randomiserats

till att få Erleada jämfört med patienterna som randomiserats till att få placebo. Konsekvent förbättring

av rPFS sågs hos samtliga patientundergrupper, inklusive de med high respektive low volume disease,

tidigare användning av docetaxel (ja och nej), ålder (< 65, ≥ 65 och ≥ 75 år), baseline-PSA över

medianen (ja och nej) samt antal benlesioner (≤ 10 och > 10).

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/13337/2020

EMEA/H/C/004452

Erleada (apalutamid)

Sammanfattning av Erleada och varför det är godkänt inom EU

Vad är Erleada och vad används det för?

Erleada är ett cancerläkemedel som används för att behandla män med cancer i prostatan (en körtel i

det manliga reproduktionssystemet).

Det används när cancern inte svarar på behandlingar för att sänka testosteronnivåerna

(kastrationsresistent) och i hög grad riskerar att spridas till andra delar av kroppen. Det används också

när cancern har spridit sig till andra delar av kroppen (metastatisk), men svarar på behandling som

sänker testosteronnivåerna (hormonkänsligt). Erleada används i kombination med en behandling som

kallas androgen deprivationsbehandling.

Erleada innehåller den aktiva substansen apalutamid.

Hur används Erleada?

Erleada finns som tabletter (60 mg) som tas genom munnen. Den rekommenderade dosen är

4 tabletter (240 mg) per dag. Behandlingen kan behöva avbrytas tillfälligt om patienten får

oacceptabla biverkningar.

Erleada är receptbelagt och behandlingen ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av

att behandla prostatacancer. För mer information om hur du använder Erleada, läs bipacksedeln eller

tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Erleada?

Den aktiva substansen i Erleada, apalutamid, verkar genom att blockera effekten av testosteron och

andra manliga hormoner som kallas androgener. Den gör detta genom att blockera receptorerna

(målen) som dessa hormoner binder till. Prostatacancer är beroende av testosteron och andra manliga

hormoner för att kunna överleva och växa. Apalutamid blockerar effekterna av dessa hormoner och

saktar på så vis ner prostatacancerns tillväxt.

Erleada (apalutamid)

EMA/13337/2020

Sida 2/3

Vilka fördelar med Erleada har visats i studierna?

I en huvudstudie på 1 207 patienter med icke-metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer visades

det att Erleada var effektivare än placebo (overksam behandling) när det gäller att förlänga tiden

patienterna levde utan att sjukdomen spreds till andra delar av kroppen: patienterna som fick Erleada

levde i genomsnitt 41 månader utan att sjukdomen spred sig, jämfört med 16 månader för patienterna

som fick placebo. Både Erleada och placebo gavs tillsammans med en behandling som kallas androgen

deprivationsbehandling.

I en annan huvudstudie på 1 052 patienter med metastatisk, hormonkänslig prostatacancer var

Erleada i kombination med androgen deprivationsbehandling effektivt när det gäller att fördröja

försämringen av sjukdomen: efter två år hade sjukdomen inte försämrats hos 68 procent av

patienterna som fick Erleada och androgen deprivationsbehandling jämfört med 48 procent av dem

som fick placebo tillsammans med androgen deprivationsbehandling. Efter två år levde 82 procent av

patienterna som fick Erleada jämfört med 74 procent av patienterna i placebogruppen.

Vilka är riskerna med Erleada?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Erleada (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

är trötthet, hudutslag, hypertoni (högt blodtryck), vallningar, ledsmärta, diarré, fall, frakturer

(benbrott) och viktnedgång. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Erleada

finns i bipacksedeln.

Erleada får inte ges till kvinnor som är eller kan bli gravida. En fullständig förteckning över restriktioner

finns i bipacksedeln.

Varför är Erleada godkänt i EU?

Erleada är effektivt för att fördröja spridningen av prostatacancer som inte svarar på

testosteronsänkande behandlingar och i hög grad riskerar att spridas till andra delar av kroppen. Det

är också effektivt när det gäller att fördröja sjukdomsförsämringen hos patienter vars cancer har

spridit sig till andra delar av kroppen och där cancern är känslig för hormoner. Även om det behövs fler

uppgifter om läkemedlets effekter när det gäller att förlänga patienters liv anses de hittills sedda

fördelarna vara viktiga.

I fråga om säkerheten ansågs biverkningarna med Erleada vara hanterbara. Europeiska

läkemedelsmyndigheten (EMA) fann därför att fördelarna med Erleada är större än riskerna och att

Erleada kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Erleada?

För att ytterligare utvärdera Erleadas effektivitet måste företaget som marknadsför läkemedlet lämna

in slutresultaten från huvudstudien, inklusive uppgifter om effekterna av läkemedlet när det gäller att

förlänga patienters liv.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Erleada har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Erleada kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Erleada utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Erleada (apalutamid)

EMA/13337/2020

Sida 3/3

Mer information om Erleada

Den 14 januari 2019 beviljades Erleada ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Erleada finns på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/erleada

Denna sammanfattning uppdaterades senast 01-2020.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen