Diacomit

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

15-06-2021

Aktiva substanser:
stiripentol
Tillgänglig från:
Biocodex
ATC-kod:
N03AX17
INN (International namn):
stiripentol
Terapeutisk grupp:
Antiepileptika,
Terapiområde:
Myoclonic Epilepsy, Juvenile
Terapeutiska indikationer:
Diacomit är indicerat för användning tillsammans med klobazam och valproat som tilläggsbehandling vid refraktära generaliserade tonisk-kloniska anfall hos patienter med svår myoklonisk epilepsi i barndomen (SMEI, Dravetss syndrom) vars anfall inte är tillräckligt kontrolleras med klobazam och valproat.
Produktsammanfattning:
Revision: 17
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000664
Tillstånd datum:
2007-01-03
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000664

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

06-08-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

15-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

15-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

15-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

15-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

06-08-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Diacomit 100 mg hårda kapslar

stiripentol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till ditt barns läkare eller till apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats endast åt ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar ditt barns.

Om ditt barn får biverkningar, tala med ditt barns läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1.Vad Diacomit är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan ditt barn tar Diacomit

3.Hur ditt barn ska ta Diacomit

4.Eventuella biverkningar

Hur Diacomit ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Diacomit är och vad det används för

Stiripentol, det aktiva innehållsämnet i Diacomit, tillhör en grupp av läkemedel som kallas antiepileptika.

Det används tillsammans med klobazam och valproat (andra läkemedel mot epilepsi) för behandling av en viss

form av epilepsi, som kallas allvarlig myoklon epilepsi i barndomen (Dravets syndrom), vilken drabbar barn.

Ditt barns läkare har ordinerat detta läkemedel för behandling av ditt barns epilepsi.

2.

Vad du behöver veta innan ditt barn tar Diacomit

Ditt barn får INTE ta Diacomit

om ditt barn är allergiskt mot stiripentol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

om ditt barn någon gång har haft attacker av delirium (ett mentalt tillstånd med förvirring, upphetsning,

rastlöshet och hallucinationer).

Varningar och försiktighet

Tala med ditt barns läkare eller med apotekspersonal innan du administrerar Diacomit om:

Ditt barn har njur- eller leverproblem.

Ditt barns leverfunktion ska bedömas innan behandlingen med Diacomit påbörjas och kontrolleras var 6:e

månad under behandlingen.

Ditt barns blodbild bör bedömas innan behandlingen med Diacomit påbörjas och kontrolleras var 6:e

månad under behandlingen.

Ditt barns tillväxthastighet bör övervakas noga under behandlingen med Diacomit, klobazam och valproat,

eftersom det är vanligt med mag- och tarmbiverkningar, så som anorexi, aptitförlust och kräkningar.

Andra läkemedel och Diacomit

Tala om för ditt barns läkare eller apotekspersonalen om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan ta något annat

läkemedel.

Tala om för läkaren om ditt barn tar något av följande läkemedel:

läkemedel som innehåller:

cisaprid (används för att behandla symtom på halsbränna nattetid).

pimozid (används för att behandla symtom på Tourettes syndrom t.ex. vokala utbrott och okontrollerade,

upprepade kroppsrörelser).

ergotamin (används för att behandla migrän).

dihydroergotamin (används för att lindra tecken och symtom på minskad mental kapacitet på grund av

åldrande).

halofantrin (ett medel mot malaria).

kinidin (används för att behandla onormal hjärtrytm).

bepridil (används för att kontrollera bröstsmärta).

ciklosporin, takrolimus, sirolimus (alla tre används för att förhindra avstötning av ny lever, njure eller

hjärta efter organtransplantation).

statiner (simvastatin och atorvastatin, båda används för att minska mängden kolesterol i blodet).

läkemedel mot epilepsi innehållande:

fenobarbital, primidon, fenytoin, karbamazepin, diazepam.

läkemedel som innehåller:

midazolam eller triazolam (läkemedel som används för att minska ångest och sömnlöshet – i kombination

med Diacomit kan de göra ditt barn mycket sömnigt).

klorpromazin (används vid psykisk sjukdom såsom psykos).

Om ditt barn tar mediciner som innehåller:

koffein (denna substans hjälper till att återställa mental vakenhet) eller teofyllin (denna substans används

vid astma). Kombination med Diacomit ska undvikas, eftersom det kan öka halterna av koffein/teofyllin i

blodet, vilket leder till matsmältningsstörningar, skenande hjärta och sömnlöshet.

Om ditt barn får mediciner som metaboliseras av vissa leverenzymer:

citalopram (används för att behandla depressioner).

omeprazol (används vid magsår).

HIV proteasehämmare (används för behandling av HIV).

astemizol, klorfeniramin (antihistaminer).

kalciumkanalblockerare (används för att behandla hjärt/kärl-problem).

perorala preventivmedel (p-piller).

propranolol, karvedilol, timolol (används för behandling av högt blodtryck).

fluoxetin, paroxetin, sertralin, imipramin, klomipramin (antidepressiva medel).

haloperidol (antipsykotiskt medel).

kodein, dextrometorfan, tramadol (används för behandling av smärta).

Diacomit med mat och dryck

Ta INTE Diacomit tillsammans med mjölk eller mejeriprodukter (yoghurt, mjukost etc.), fruktjuice, kolsyrade

drycker eller mat och drycker som innehåller koffein eller teofyllin (till exempel cola, choklad, kaffe, te och

energidrycker).

Graviditet och amning

Om ditt barn är gravid eller ammar, tror att hon kan vara gravid eller planerar att få barn, rådfråga ditt barns

läkare innan denna medicin tas.

Under graviditet får en effektiv behandling av epilepsi INTE avbrytas.

Amning rekommenderas inte under behandling med detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan göra att ditt barn känner sig sömnigt.

Ditt barn ska inte använda några verktyg, maskiner, cykla eller köra något fordon om det påverkas på detta sätt.

Rådfråga ditt barns läkare.

Diacomit innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

3.

Hur ditt barn ska ta Diacomit

Ditt barn ska alltid ta dessa kapslar enligt läkarens anvisningar. Rådfråga ditt barns läkare eller

apotekspersonalen om du är osäker.

Dosering

Dosen justeras av läkaren efter ditt barns ålder, vikt och tillstånd, vanligen 50 mg per kg kroppsvikt och dag.

När ditt barn ska ta Diacomit

Ditt barn ska ta detta läkemedel två eller tre gånger om dagen med regelbundna mellanrum enligt läkarens

anvisningar, till exempel morgon-middag-kväll för att täcka hela dygnet.

Dosjustering

Dosökning bör ske gradvis och äga rum under några veckor, samtidigt som dosen (doserna) av det (de) andra

läkemedlet (läkemedlen) mot epilepsi minskas. Ditt barns läkare kommer att informera om den nya dosen av det

(de) andra läkemedel (läkemedlen) mot epilepsi.

Om du upplever att effekten av detta läkemedel är för stark eller för svag, vänd dig till ditt barns läkare eller till

apotekspersonalen. Dosen justeras av läkaren utifrån ditt barns tillstånd.

Det föreligger viss skillnad mellan Diacomit i kapsel och pulvret för oral suspension. Om ditt barn får problem

vid byte från kapslar till pulver för oral suspension, eller omvänt, ska du tala om det för barnets läkare. Om ditt

barn växlar mellan kapslar och pulver ska det göras under nära överinseende av ditt barns läkare.

Vid kräkning inom några minuter efter intag av Diacomit, antar man att läkemedlet inte har absorberats och då

ska en ny dos ges.

Situationen är annorlunda om kräkningen inträffar mer än en timme efter intaget, eftersom stiripentol absorberas

snabbt.

I sådana fall antar man att en stor del av dosen har absorberats i mag- och tarmkanalen, och någon ny dos (eller

justering av nästa dos) är inte nödvändig.

Hur man tar Diacomit-kapslar

För att säkerställa att ditt barn får i sig allt pulver ska kapseln helst sväljas hel och inte öppnas. Ditt barn ska ta

Diacomit tillsammans med mat, INTE på fastande mage. För mat och dryck som ska undvikas, se avsnittet

”Diacomit med mat och dryck”

ovan.

Om ditt barn har tagit för stor mängd av Diacomit

Kontakta ditt barns läkare om du vet eller tror att ditt barn har tagit mer läkemedel än han eller hon borde.

Om ditt barn har glömt att ta Diacomit

Det är viktigt att ditt barn tar sin medicin regelbundet, vid samma tid varje dag. Om ditt barn glömmer att ta en

dos, ska han eller hon ta den så snart du kommer ihåg det, såvida det inte är tid att ta nästa dos. Fortsätt i så fall

med nästa dos som vanligt. Ditt barn ska inte ta dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om ditt barn slutar att ta Diacomit

Ditt barn får inte sluta ta detta läkemedel utom på läkarens uppmaning. Plötsligt avbrytande av behandlingen kan

leda till epilepsianfall.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta ditt barns läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

aptitförlust, viktförlust (särskilt vid kombination med det antiepileptiska läkemedlet natriumvalproat).

insomni (sömnlöshet), dåsighet.

ataxi (oförmåga att koordinera muskelrörelser), hypotoni (låg muskelstyrka), dystoni (ofrivilliga

muskelsammandragningar).

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

förhöjda nivåer av leverenzymer, särskilt när det ges tillsammans med de antiepileptiska läkemedlen

karbamazepin och natriumvalproat.

aggressivitet, irritabilitet, upphetsning, hyperexcitabilitet (tillstånd med osedvanlig lättretlighet).

sömnstörningar (onormal sömn).

hyperkinesi (överdrivna rörelser).

illamående, kräkningar.

lågt antal av en sorts vita blodkroppar.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

dubbelseende vid användning i kombination med det antiepileptiska läkemedlet karbamazepin.

ljuskänslighet.

hudutslag, allergi, urticaria (rosafärgade, kliande bulor på huden).

trötthet.

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

minskning av blodplättar i blodet.

onormala värden vid leverfunktionstest.

För att ditt barn ska slippa dessa biverkningar, kan läkaren behöva ändra dosen av Diacomit eller något av de

andra läkemedlen som skrivits ut åt ditt barn.

Rapportering av biverkningar

Om ditt barn får biverkningar, tala med ditt barns läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan även rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystem som anges i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer

information om säkerheten för detta läkemedel.

5.

Hur Diacomit ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Ditt barn ska inte ta Diacomit efter det utgångsdatum som anges på etiketten efter ”Utg. dat.”

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör sig av med

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Diacomit 100 mg innehåller

Den aktiva substansen är stiripentol. Varje hård kapsel innehåller 100 mg stiripentol.

Övriga innehållsämnen i kapseln är povidon, natriumstärkelseglykolat och magnesiumstearat (E470b).

Kapselhöljet är gjort av gelatin, titandioxid (E171), erytrosin (E127), indigotin (E132).

Tryckfärgen innehåller shellack (E904), svart järnoxid (E172).

Hur Diacomit 100 mg ser ut och vad förpackningen innehåller

Diacomit 100 mg hård kapsel är vit/rosa och märkt med ”Diacomit 100 mg”.

De hårda kapslarna levereras i plastburkar innehållande 100 kapslar i pappkartonger.

Innehavare av godkännande för försäljning

Biocodex 7 avenue Gallieni - F-94250 Gentilly - Frankrike

Tel: + 33 1 41 24 30 00 - e-post: medinfo@biocodex.com

Tillverkare

Biocodex 1 avenue Blaise Pascal - F-60000 Beauvais - Frankrike

Kontakta det lokala ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

AT/BE/BG/CY/EL/ES/FR/HR/HU/IE/IS/IT/LU/MT/NL/PL/PT/SI

Biocodex

7 avenue Gallieni - F-94250 Gentilly

Франция/ Γαλλία/ France/ Francia/ Franciaország/ Frakkland/ Francija/ Franza/ Frankrijk/ Francja/ Frankrike

Tél/Tel/Teл/Τηλ/Sími: + 33 (0)1 41 24 30 00

e-post: medinfo@biocodex.com

ipacksedel: Information till användaren

Diacomit 250 mg hårda kapslar

Diacomit 500 mg hårda kapslar

stiripentol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till ditt barns läkare eller till apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar ditt barns.

Om ditt barn får biverkningar, tala med ditt barns läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Diacomit är och vad det används för

Vad du behöver veta innan ditt barn tar Diacomit

Hur ditt barn ska ta Diacomit

Eventuella biverkningar

Hur Diacomit ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Diacomit är och vad det används för

Stiripentol, det aktiva innehållsämnet i Diacomit, tillhör en grupp av läkemedel som kallas antiepileptika.

Det används tillsammans med klobazam och valproat (andra läkemedel mot epilepsi) för behandling av en viss

form av epilepsi, som kallas allvarlig myoklon epilepsi i barndomen (Dravets syndrom), vilken drabbar barn.

Ditt barns läkare har ordinerat detta läkemedel för behandling av ditt barns epilepsi.

2.

Vad du behöver veta innan ditt barn tar Diacomit

Ditt barn får INTE ta Diacomit

om ditt barn är allergiskt mot stiripentol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

om ditt barn någon gång har haft attacker av delirium (ett mentalt tillstånd med förvirring, upphetsning,

rastlöshet och hallucinationer).

Varningar och försiktighet

Tala med ditt barns läkare eller med apotekspersonal innan du administrerar Diacomit om:

Ditt barn har njur- eller leverproblem.

Ditt barns leverfunktion ska bedömas innan behandlingen med Diacomit påbörjas och kontrolleras var 6:e

månad under behandlingen.

Ditt barns blodbild bör bedömas innan behandlingen med Diacomit påbörjas och kontrolleras var 6:e

månad under behandlingen.

Ditt barns tillväxthastighet bör övervakas noga under behandlingen med stiripentol, klobazam och

valproat, eftersom det är vanligt med mag- och tarmbiverkningar, så som anorexi, aptitförlust och

kräkningar.

Andra läkemedel och Diacomit

Tala om för ditt barns läkare eller apotekspersonalen om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan ta något annat

läkemedel. Tala om för läkaren om ditt barn tar något av följande läkemedel:

läkemedel som innehåller:

cisaprid (används för att behandla symtom på halsbränna nattetid);

pimozid (används för att behandla symtom på Tourettes syndrom t.ex. vokala utbrott och okontrollerade,

upprepade kroppsrörelser);

ergotamin (används för att behandla migrän);

dihydroergotamin (används för att lindra tecken och symtom på minskad mental kapacitet på grund av

åldrande);

halofantrin (ett medel mot malaria);

kinidin (används för att behandla onormal hjärtrytm);

bepridil (används för att kontrollera bröstsmärta);

ciklosporin, takrolimus, sirolimus (alla tre används för att förhindra avstötning av ny lever-, njure- eller

hjärta efter organtransplantation);

statiner (simvastatin och atorvastatin, båda används för att minska mängden kolesterol i blodet).

läkemedel mot epilepsi innehållande:

fenobarbital, primidon, fenytoin, karbamazepin, diazepam.

läkemedel som innehåller:

midazolam eller triazolam (läkemedel som används för att minska ångest och sömnlöshet – i kombination

med Diacomit kan de göra ditt barn mycket sömnigt);

klorpromazin (används vid psykisk sjukdom såsom psykos).

Om ditt barn tar mediciner som innehåller:

Koffein (denna substans hjälper till att återställa mental vakenhet) eller teofyllin (denna substans används

vid astma). Kombination med Diacomit skall undvikas, eftersom det kan öka halterna av koffein/teofyllin

i blodet, vilket leder till matsmältningsstörningar, skenande hjärta och sömnlöshet.

Om ditt barn tar mediciner som metaboliseras av vissa leverenzymer:

citalopram (används för att behandla depressioner);

omeprazol (används vid magsår);

HIV proteasehämmare (används för behandling av HIV);

astemizol, klorfeniramin (antihistaminer);

kalciumkanalblockerare (används för att behandla hjärt/kärl-problem);

perorala preventivmedel (p-piller);

propranolol, karvedilol, timolol (används för att behandla högt blodtryck);

fluoxetin, paroxetin, sertralin, imipramin, klomipramin (antidepressiva medel);

haloperidol (antipsykotiskt medel);

kodein, dextrometorfan, tramadol (används för att behandla smärta).

Diacomit med mat och dryck

Ta INTE Diacomit tillsammans med mjölk eller mejeriprodukter (yoghurt, mjukost etc.), fruktjuice, kolsyrade

drycker eller mat och drycker som innehåller koffein eller teofyllin (till exempel cola, choklad, kaffe, te och

energidrycker).

Graviditet och amning

Om ditt barn är gravid eller ammar, tror att hon kan vara gravid eller planerar att få barn, rådfråga ditt barns

läkare innan denna medicin tas. Under graviditet får en effektiv behandling av epilepsi INTE avbrytas.

Amning rekommenderas inte under behandling med detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan göra att ditt barn känner sig sömnigt.

Ditt barn skall inte använda några verktyg, maskiner, cykla eller köra något fordon om det påverkas på detta sätt.

Rådfråga ditt barns läkare.

Diacomit innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

3.

Hur ditt barn ska ta Diacomit

Ditt barn skall alltid ta dessa kapslar enligt läkarens anvisningar. Rådfråga ditt barns läkare eller

apotekspersonalen om du är osäker.

Dosering

Dosen justeras av läkaren efter ditt barns ålder, vikt och tillstånd, vanligen 50 mg per kg kroppsvikt och dag.

När ditt barn ska ta Diacomit

Ditt barn skall ta detta läkemedel två eller tre gånger om dagen med regelbundna mellanrum enligt läkarens

anvisningar, till exempel morgon-middag-kväll för att täcka hela dygnet.

Dosjustering

Dosökning bör ske gradvis och äga rum under några veckor, samtidigt som dosen (doserna) av det (de) andra

läkemedlet (läkemedlen) mot epilepsi minskas. Ditt barns läkare kommer att informera om den nya dosen av det

(de) andra läkemedel (läkemedlen) mot epilepsi.

Om du upplever att effekten av detta läkemedel är för stark eller för svag, vänd dig till ditt barns läkare eller till

apotekspersonalen. Dosen justeras av läkaren utifrån ditt barns tillstånd.

Rådfråga ditt barns läkare om det uppkommer några biverkningar, eftersom läkaren kan behöva justera dosen av

detta läkemedel och de övriga läkemedlen mot epilepsi.

Det föreligger viss skillnad mellan Diacomit kapslarna och pulvret till oral suspension. Om ditt barn får problem

vid byte från kapslar till pulver till oral suspension eller omvänt, ska du tala om det för barnets läkare. Om ditt

barn växlar mellan kapslar och pulver ska det göras under nära överinseende av ditt barns läkare.

Vid kräkning inom några minuter efter intag av Diacomit, antar man att läkemedlet inte har absorberats och då

ska en ny dos ges.

Men situationen är annorlunda om kräkningen inträffar mer än en timme efter intaget, eftersom stiripentol

absorberas snabbt. I sådana fall antar man att en stor del av dosen har absorberats i mag- och tarmkanalen, och

någon ny dos (eller justering av nästa dos) är inte nödvändig.

Hur man tar Diacomit-kapslar

Dessa kapslar ska sväljas hela med vatten. Kapslarna ska inte tuggas. Ditt barn ska ta Diacomit tillsammans med

mat, INTE på fastande mage. För mat och drycker som ska undvikas, se avsnittet

“Diacomit med mat och

dryck”

ovan.

Om ditt barn har tagit för stor mängd av Diacomit

Kontakta ditt barns läkare om du vet eller tror att ditt barn har tagit mer läkemedel än han eller hon borde.

Om ditt barn har glömt att ta Diacomit

Det är viktigt att ditt barn tar sin medicin regelbundet, vid samma tid varje dag. Om ditt barn glömmer att ta en

dos, ska han eller hon ta den så snart du kommer ihåg det, såvida det inte är tid att ta nästa dos. Fortsätt i så fall

med nästa dos som vanligt. Ditt barn skall inte ta dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om ditt barn slutar att ta Diacomit

Ditt barn får inte sluta ta detta läkemedel utom på läkarens uppmaning. Plötsligt avbrytande av behandlingen kan

leda till epilepsi anfall.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta ditt barns läkare eller apotekspersonal.

4.

Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

aptitförlust, viktförlust (särskilt vid kombination med det antiepileptiska läkemedlet natriumvalproat);

sömnlöshet, dåsighet;

ataxi (oförmåga att koordinera muskelrörelser), hypotoni (låg muskelstyrka), dystoni (ofrivilliga

muskelsammandragningar).

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

förhöjda nivåer av leverenzymer, särskilt när det ges tillsammans med de antiepileptiska läkemedlen

karbamazepin och natriumvalproat;

aggressivitet, irritabilitet, upphetsning, hyperexcitabilitet (tillstånd med osedvanlig lättretlighet);

sömnstörningar (onormal sömn);

hyperkinesi (överdrivna rörelser);

illamående, kräkningar;

lågt antal av en sorts vita blodkroppar.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

dubbelseende vid användning i kombination med det antiepileptiska läkemedlet karbamazepin;

ljuskänslighet;

hudutslag, hudallergi, urticaria (rosafärgade, kliande bulor på huden);

trötthet.

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

minskning av blodplättar i blodet;

onormala värden vid leverfunktionstest.

För att ditt barn ska slippa dessa biverkningar, kan läkaren behöva ändra dosen av Diacomit eller någon av de

andra läkemedlen som skrivits ut åt ditt barn.

Rapportering av biverkningar

Om ditt barn får biverkningar, tala med ditt barns läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Diacomit 100 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 100 mg stiripentol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel

Rosa och vit kapsel storlek 4, märkt med ”Diacomit 100 mg”, längd 14 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Diacomit är indicerat för användning tillsammans med klobazam och valproat som tilläggsbehandling vid

refraktära generaliserade tonisk-kloniska anfall hos patienter med allvarlig myoklon epilepsi i barndomen

(SMEI, Dravets syndrom), och vars anfall inte kan kontrolleras adekvat med klobazam och valproat.

4.2

Dosering och administreringssätt

Diacomit ska endast administreras under överinseende av pediatriker/pediatrisk neurolog med erfarenhet av

diagnos och behandling av epilepsi hos spädbarn och barn.

Dosering

Pediatrisk population

Dosen stiripentol baseras på patientens kroppsvikt och anges i mg/kg kroppsvikt.

Den dagliga dosen kan administreras uppdelad i 2 eller 3 doser.

Initiering av tilläggsbehandling med Stiripentol ska ske genom att dosen trappas upp tills man uppnår den

rekommenderade dosen 50 mg/kg/dag och administreras med klobazam och valproat.

Upptrappningen av dosen av Stiripentol ska ske gradvis, inledningsvis 20 mg/kg/dag i en vecka, sedan

30 mg/kg/dag i en vecka. Ytterligare upptrappning av dosen beror på ålder:

- barn yngre än 6 år ska ges ytterligare 20 mg/kg/dag under den tredje veckan, och således uppnå den

rekommenderade dosen 50 mg/kg/dag på tre veckor.

- barn mellan 6 och högst 12 år ska ges ytterligare 10 mg/kg/dag varje vecka, och således uppnå den

rekommenderade dosen 50 mg/kg/dag på fyra veckor.

- barn och unga från 12 år ska ges ytterligare 5 mg/kg/dag varje vecka tills den optimala dosen uppnåtts baserat

på klinisk bedömning.

Den rekommenderade dosen 50 mg/kg/dag är baserad på de tillgängliga kliniska studieresultaten och var den

enda dosen av Diacomit som utvärderades i de pivotala studierna (se avsnitt 5.1).

Stiripentol måste alltid tas i samband med måltid eftersom det snabbt bryts ner i en sur miljö (t ex. vid

exponering för magsyran i en tom mage).

Stiripentol får inte tas med mjölk eller mjölkprodukter (yoghurt, mjukost osv.) kolsyrade drycker, fruktjuice eller

livsmedel och drycker som innehåller koffein eller teofyllin.

Barn under 3 år

De pivotala kliniska studierna av stiripentol utfördes på barn med SMEI som var 3 år och äldre. Det kliniska

beslutet att använda stiripentol till barn med SMEI under 3 års ålder måste fattas utifrån en individuell

patientbedömning med hänsyn till potentiella kliniska fördelar kontra risker. Hos barn under 3 år ska

tilläggsbehandling med stiripentol endast påbörjas efter att SMEI-diagnosen har bekräftats kliniskt (se avsnitt

5.1). Det finns endast begränsade data beträffande användning av stiripentol till barn under 1 år. Till så små barn

ska stiripentol endast användas under noggrann övervakning av läkare.

Patienter ≥ 18 år

Långtidsdata har inte samlats in i tillräcklig mängd bland vuxna för att bekräfta upprätthållandet av effekten hos

denna population. Behandlingen ska fortsätta så länge effektiviteten konstateras.

Dosjusteringar av andra antiepileptika som används i kombination med stiripentol

Trots frånvaron av tillräckliga farmakologiska data kring potentiella läkemedelsinteraktioner, lämnas följande

råd, baserade på klinisk erfarenhet, angående justering av dos och doseringsscheman för andra antiepileptiska

läkemedel som administreras tillsammans med stiripentol.

- Klobazam

I de pivotala studierna var den dagliga dosen klobazam 0,5 mg/kg/dag vanligen administrerad i uppdelade doser

två gånger dagligen, då användningen av stiripentol initierades. Vid kliniska tecken på biverkningar eller

överdosering av klobazam (dvs. dåsighet, hypotoni och irritabilitet hos yngre barn), minskades denna dagliga

dos med 25 % varje vecka. Ungefär två till tre gångers ökning av klobazams respektive fem gångers ökning av

norklobazams plasmanivåer har rapporterats vid samtidig administrering av stiripentol hos barn med Dravets

syndrom.

- Valproat

Risken för metabolisk interaktion mellan stiripentol och valproat anses vara ringa och följaktligen ska ingen

justering av valproatdosen behövas vid tillägg av stiripentol, förutom av kliniska säkerhetsskäl. Vid

gastrointestinala biverkningar såsom aptitförlust eller viktförlust, minskades den dagliga dosen av valproat med

ca 30 % varje vecka i de pivotala studierna.

Onormala laboratorieresultat

Vid onormal blodbild eller onormala leverfunktionsprover, måste det kliniska beslutet att fortsätta behandlingen

eller justera dosen av stiripentol i kombination med justering av doserna av klobazam och valproat fattas på

individuell patientbasis med hänsyn till kliniska fördelar och risker (se avsnitt 4.4).

Effekter av beredningsform

Dospåsen ger ett något högre C

än kapslarna varför beredningsformerna inte är bioekvivalenta. Om ett byte av

beredningsform blir nödvändigt, rekommenderas att detta görs under klinisk övervakning i händelse av problem

med toleransen (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njur- och leverfunktion

Stiripentol bör inte användas till patienter med nedsatt lever- och/eller njurfunktion (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

Oral användning

Kapseln ska sväljas hel med ett glas vatten.

För att säkerställa att patienten intar allt pulver ska kapseln inte öppnas. För stiripentols interaktion med

livsmedel, se avsnitt 4.5.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Tidigare psykoser i form av deliriumepisoder.

4.4

Varningar och försiktighet

Karbamazepin, fenytoin och fenobarbital

Dessa substanser ska inte användas tillsammans med stiripentol vid behandling av Dravets syndrom. Den

dagliga dosen av klobazam och/eller valproat ska minskas då biverkningar uppstår under stiripentolbehandling

(se avsnitt 4.2).

Tillväxthastighet hos barn

Med hänsyn till frekvensen av gastrointestinala biverkningar vid behandling med stiripentol och valproat

(anorexi, aptitförlust, illamående, kräkningar), ska tillväxthastigheten hos barn som får denna

kombinationsbehandling noggrant övervakas.

Blodbild

Neutropeni kan vara associerad med administrering av stiripentol, klobazam och valproat. Blodbild bör

kontrolleras innan behandling med stiripentol påbörjas. Om inte annat är kliniskt indicerat, bör blodbild

kontrolleras var 6:e månad.

Leverfunktion

Den bör utvärderas innan behandling med stiripentol påbörjas. Om inte annat är kliniskt indicerat, bör

leverfunktionen kontrolleras var 6:e månad.

Nedsatt lever- eller njurfunktion

På grund av avsaknad av specifika kliniska data på patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion, bör stiripentol

inte användas till patienter med nedsatt lever- och/eller njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Substanser som påverkar CYP-enzymerna

Stiripentol hämmar enzymerna CYP2C19, CYP3A4 och CYP2D6 och kan påtagligt öka

plasmakoncentrationerna av läkemedel som metaboliseras via dessa enzym och därmed öka risken för

biverkningar (se avsnitt 4.5).

In vitro

-undersökningar antyder att stiripentols fas-1 metabolism katalyseras av

CYP1A2, CYP2C19 och CYP3A4 samt andra möjliga enzymer. Försiktighet krävs när man kombinerar

stiripentol med andra substanser som inhiberar eller inducerar en eller flera av dessa enzymer.

Pediatrisk population

De pivotala kliniska studierna inkluderade inte barn under 3 års ålder. Följaktligen rekommenderas att barn

mellan 6 månader och 3 år övervakas noggrant medan de får behandling med stiripentol.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Möjliga läkemedelsinteraktioner som påverkar stiripentol

Inverkan av andra antiepileptiska läkemedel på stiripentols farmakokinetik är inte tillräckligt fastställt.

Inverkan av makrolider och azol-antimykotika, som är kända hämmare av CYP3A4 och substrat för samma

enzym, på stiripentolmetabolism är inte känd. På samma sätt är inte effekten av stiripentol på deras metabolism

känd.

In vitro

-undersökningar antyder att stiripentols fas-1 metabolism katalyseras av CYP1A2, CYP2C19 och

CYP3A4 samt andra möjliga enzymer. Försiktighet krävs när man kombinerar stiripentol med andra substanser

som inhiberar eller inducerar en eller flera av dessa enzymer.

Effekt av stiripentol på cytokrom P450-enzymer

Många av dessa interaktioner har delvis bekräftats med

in vitro

-studier och i kliniska prövningar. Höjningen av

steady state-nivåer vid kombination av stiripentol, valproat och klobazam är likartad hos vuxna och barn, även

om den interindividuella variabiliteten är påtaglig.

Vid terapeutiska koncentrationer ger stiripentol en signifikant hämning av flera CYP450-isoenzymer:

exempelvis CYP2C19, CYP2D6 och CYP3A4. Som en följd av detta kan farmakokinetiska interaktioner av

metaboliskt ursprung förväntas med andra läkemedel. Dessa interaktioner kan orsaka förhöjda systemiska nivåer

av dessa aktiva substanser, vilket kan leda till ökade farmakologiska effekter och fler biverkningar.

Försiktighet måste iakttas om de kliniska omständigheterna kräver kombination av stiripentol med substanser

som metaboliseras via CYP2C19 (t.ex. citalopram, omeprazol) eller CYP3A4 (t.ex. HIV-proteashämmare,

antihistaminer såsom astemizol och klorfeniramin, kalciumkanalblockare, statiner, orala preventivmedel, kodein)

på grund av ökad risk för biverkningar (se längre fram i detta avsnitt för information om antiepileptiska

läkemedel). Övervakning av plasmakoncentrationer eller biverkningar rekommenderas. En dosjustering kan vara

nödvändig.

Samtidig administrering av CYP3A4-substrat med smalt terapeutiskt index ska undvikas på grund av den

påtagligt ökade risken för allvarliga biverkningar.

Data beträffande potentiell hämning av CYP1A2 är begränsade, och därför kan interaktioner med teofyllin och

koffein inte uteslutas. Det finns en risk för ökade plasmanivåer av teofyllin och koffein, och därmed potentiell

toxicitet, i samband med hämning av substansernas hepatiska metabolism. Användning i kombination med

stiripentol rekommenderas inte. Denna varning är inte endast begränsad till läkemedel, utan även ett betydande

antal livsmedel (exempelvis: cola, choklad, kaffe, te och energidryck) och näringsprodukter som är ämnade för

barn: Patienten ska inte dricka coladrycker, som innehåller betydande mängder koffein, eller choklad, som

innehåller spårmängder av teofyllin (se avsnitt 4.2).

Eftersom stiripentol hämmade CYP2D6

in vitro

vid koncentrationer som uppnås kliniskt i plasma, kan

substanser som metaboliseras av detta isoenzym vara föremål för metaboliska interaktioner med stiripentol,

såsom: beta-blockare (propranolol, karvedilol, timolol), antidepressiva läkemedel (fluoxetin, paroxetin, sertralin,

imipramin, klomipramin), antipsykotika (haloperidol), analgetika (kodein, dextrometorfan, tramadol).

Dosjustering kan var nödvändig för substanser som metaboliseras av CYP2D6 och är individuellt dostitrerade.

Möjligheten att stiripentol interagerar med andra läkemedel

I frånvaro av tillgängliga kliniska data, bör försiktighet iakttas med avseende på följande kliniskt relevanta

interaktioner med stiripentol:

Icke önskvärda kombinationer (ska undvikas om de inte är absolut nödvändiga)

- Ergotalkaloider från råg (ergotamin, dihydroergotamin)

Ergotism med möjlig nekros i extremiteterna (hämning av leverutsöndringen av ergot från råg).

- Cisaprid, halofantrin, pimozid, kinidin, bepridil

Ökad risk för hjärtarytmier och torsades de pointes/”wave burst arrhythmia” i synnerhet.

- Immunsuppressiva medel (takrolimus, cyklosporin, sirolimus)

Förhöjda nivåer i blodet av immunsuppressiva medel (minskad levermetabolism).

- Statiner (atorvastatin, simvastatin etc.)

Ökad risk för dosberoende biverkningar såsom rabdomyolys (minskad levermetabolism av kolesterolsänkande

läkemedel).

Kombinationer som kräver försiktighetsåtgärder

- Midazolam, triazolam, alprazolam

Förhöjda bensodiazepinnivåer i plasma kan uppkomma genom minskad levermetabolism, vilket leder till kraftig

sedering.

- Klorpromazin

Stiripentol ökar den centraldepressiva effekten av klorpromazin.

- Effekter på andra antiepileptiska läkemedel

Hämning av CYP450-isoenzymerna CYP2C19 och CYP3A4 kan framkalla farmakokinetiska interaktioner

(hämning av deras levermetabolism) med fenobarbital, primidon, fenytoin, karbamazepin, klobazam (se

avsnitt 4.2), valproat (se avsnitt 4.2), diazepam (ökad muskelavslappning), etosuximid och tiagabin. Följden blir

ökade plasmanivåer av dessa antikonvulsiva medel med potentiell risk för överdosering. Klinisk övervakning av

plasmanivåer av andra antikonvulsiva medel bör ske vid kombination med stiripentol, med eventuella

dosjusteringar.

- Topiramat

I ett franskt program för licensförskrivning (s.k. compassionate use-program) av stiripentol, adderades topiramat

till stiripentol, klobazam och valproat i 41 % av 230 fall. Baserat på kliniska observationer i denna patientgrupp,

finns inga bevis som tyder på att dos eller doseringsschema av topiramat behöver ändras om det administreras

tillsammans med stiripentol.

I fråga om topiramat anses att eventuell kompetitiv hämning av CYP2C19 inte bör ske, eftersom det troligen

kräver plasmakoncentrationer som är 515 gånger högre än de plasmakoncentrationer som uppnås med normal

rekommenderad topiramatdos och doseringsschema.

- Levetiracetam

Levetiracetam genomgår inte levermetabolism i någon större omfattning. Följaktligen räknar man inte med

någon farmakokinetisk metabolisk läkemedelsinteraktion mellan stiripentol och levetiracetam.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Risk i samband med epilepsi och antiepileptiska läkemedel i allmänhet

Man har visat att prevalensen för missbildningar hos barn till kvinnor med epilepsi, är två till tre gånger högre än

frekvensen på ca 3 % hos normalpopulationen. Även om andra faktorer, t.ex. epilepsin, kan bidra, tyder

tillgängliga uppgifter på att denna ökning i stor utsträckning orsakas av behandlingen. I den behandlade

populationen har ökat antal missbildningar observerats vid polyterapi.

Effektiv antiepileptisk behandling ska emellertid inte avbrytas under graviditet, eftersom en förvärrad sjukdom

kan vara skadlig för både moder och foster.

Risk i samband med stiripentol

Det finns inga data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga

effekter vad gäller graviditet, fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel vid doser som inte är

toxiska för modern (se avsnitt 5.3). Med tanke på indikationen förväntas inte att stiripentol administreras under

graviditet och till kvinnor i fertil ålder. Det kliniska beslutet att använda stiripentol under graviditet måste fattas

på individuell patientbasis, där hänsyn tas till de potentiella kliniska fördelarna och riskerna. Förskrivning till

gravida kvinnor ska ske med försiktighet och effektiva preventivmetoder bör användas.

Amning

På grund av avsaknaden av studier på utsöndring i bröstmjölk hos människa, och med hänsyn till att stiripentol

passerar fritt från plasma till mjölk hos get, rekommenderas inte amning under behandling. Om

stiripentolbehandling fortsätter under amningen, ska det ammade barnet noggrant observeras med avseende på

eventuella biverkningar.

Fertilitet

Ingen effekt på fertiliteten har observerats i djurstudier (se avsnitt 5.3). Inga kliniska data finns tillgängliga,

potentiella risker för människor är okända.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Stiripentol har kraftig påverkan på förmågan att framföra fordon och att använda maskiner, eftersom det kan

orsaka yrsel och ataxi. Patienter ska informeras om att de inte ska framföra fordon eller använda maskiner till

dess att de har uppnått tillräcklig erfarenhet av att bedöma om det påverkar deras förmåga (se avsnitt 4,8).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna av stiripentol är anorexi, viktförlust, sömnlöshet, dåsighet, ataxi, hypotoni och

dystoni.

Tabell över biverkningar

De biverkningar som oftast inträffar är följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till < 1/10), mindre

vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), inte känt

(kan ej beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

allvarlighetsgrad.

Klassificering av

organsystem

(MedDRA-

terminologi)

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni

Trombocytopeni*

Metabolism och

nutrition

Anorexi,

aptitförlust,

viktförlust

Psykiska störningar

Insomni

Aggressivitet,

irritabilitet,

beteendestörning,

oppositionellt beteende,

hyperexcitabilitet,

sömnstörningar

Centrala och perifera

nervsystemet

Dåsighet, ataxi,

hypotoni, dystoni

Hyperkinesi

Ögon

Diplopi

Magtarm-kanalen

Illamående, kräkningar

Hud och subkutan

vävnad

Ljuskänslighet,

hudutslag,

hudallergi,

urticaria

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Trötthet

Undersökningar

Förhöjt γ-GT

Onormala värden

leverfunktionstest

* Uppgifterna om trombocytopeni härrör från både kliniska studier och från erfarenhet efter

marknadsintroduktionen.

Beskrivning av valda biverkningar

Många av ovanstående biverkningar beror ofta på ökade plasmanivåer av andra antikonvulsiva läkemedel (se

avsnitt 4.4 och 4.5) och kan avta när dosen av dessa läkemedel minskas.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera

varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Inga data på klinisk överdosering finns tillgängliga. Behandlingen ska vara stödjande (symtomatiska åtgärder på

intensivvårdsavdelningar).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antiepileptiska, övriga antiepileptika, ATC-kod: N03AX17

Verkningsmekanism

I djurmodeller motverkar stiripentol anfall som induceras av elektriska stötar, pentetrazol och bikukullin. I

gnagarmodeller tycks stiripentol öka nivåerna av gamma-aminosmörsyra (GABA) i hjärnan, vilken är den

viktigaste hämmande neurotransmittorn i mammaliehjärna. Detta kan ske genom hämning av synaptosomalt

upptag av GABA och/eller hämning av GABA-transaminas. Stiripentol har även visats öka GABAA-

receptormedierad transmission i outvecklad råtthippocampus och öka den genomsnittliga tiden (men inte

frekvensen) som GABAA-receptorns kloridkanaler är öppna genom en barbituratliknande mekanism. Stiripentol

potentierar effekten av andra antikonvulsiva medel, såsom karbamazepin, natriumvalproat, fenytoin, fenobarbital

och många bensodiazepiner, som följd av farmakokinetiska interaktioner. Den andra effekten av stiripentol

baseras huvudsakligen på metabolisk hämning av flera isoenzymer, särskilt CYP450 3A4 och 2C19, vilka är

involverade i levermetabolismen av andra antiepileptiska mediciner.

Klinisk effekt och säkerhet

De pivotala kliniska studierna av stiripentol utfördes på barn med SMEI som var 3 år och äldre.

Ett franskt program för licensförskrivning (s.k. compassionate use program) inkluderade barn från 6 månaders

ålder, eftersom diagnosen Dravets syndrom kan ställas med säkerhet vid den åldern hos vissa patienter. Det

kliniska beslutet att använda Diacomit till barn med SMEI under 3 års ålder måste fattas utifrån en individuell

patientbedömning med hänsyn till potentiella kliniska fördelar kontra risker (se avsnitt 4.2).

41 barn med SMEI inkluderades i en randomiserad, placebokontrollerad prövning där stiripentol gavs som

tilläggsbehandling. Efter en baslinjeperiod på 1 månad, adderades placebo (n=20) eller stiripentol (n=21) till

valproat och klobazam under en dubbelblind period på 2 månader. Patienterna fick därefter stiripentol öppet.

Patienter som svarade på behandlingen definierades som de som fick mer än 50 % reduktion av frekvensen

kloniska (eller tonisk-kloniska) anfall under den andra månaden av den dubbelblinda perioden jämfört med

utgångsvärdet. 15 (71 %) patienter svarade på behandlingen med stiripentol (däribland nio utan kloniska eller

tonisk-kloniska anfall), medan endast en (5 %) placebobehandlad patient svarade på behandlingen (ingen var

anfallsfri. Stiripentol 95 % KI 52.190.7 mot placebo 014.6). 95 % KI för skillnaden var 42.285.7. Den

procentuella skillnaden från utgångsvärdet var högre med stiripentol (69 %) än med placebo (+7 %), p<0,0001.

21 patienter som stod på stiripentol fick måttliga biverkningar (dåsighet, aptitförlust) jämfört med åtta som stod

på placebo, men biverkningarna försvann när dosen av det samtidiga läkemedlet minskades i 12 av de 21 fallen

(Chiron et al, Lancet, 2000).

Det finns inte några kliniska studiedata som bekräftar stiripentols kliniska säkerhet vid administrering i dagliga

doser över 50 mg/kg/dag. Det finns inga kliniska studiedata som stöder användningen av stiripentol som

monoterapi vid Dravets syndrom.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Följande farmakokinetiska egenskaper hos stiripentol har rapporterats från studier på vuxna friska frivilliga

försökspersoner och vuxna patienter.

Absorption

Stiripentol absorberas snabbt, med en tid till maximal plasmakoncentration på ca 1,5 timmar. Stiripentols

absoluta biotillgänglighet är inte känd, eftersom det inte finns någon intravenös beredningsform tillgänglig för

test. Det absorberas bra vid oral administrering, eftersom större delen av en oral dos utsöndras i urinen.

Relativ biotillgänglighet mellan kapslar och pulver till oral suspension i dospåsar har undersökts hos friska

frivilliga män efter peroral administrering av en engångsdos om 1 000 mg. De två beredningsformerna var

bioekvivalenta när det gäller AUC men inte i fråga om C

. Dospåsens C

var något högre (23 %) jämfört

med kapseln och uppfyllde inte kriterierna för bioekvivalens. T

var likartat hos båda beredningsformerna.

Klinisk övervakning rekommenderas vid byte från stiripentolkapsel till pulver för oral suspension i dospåsar.

Distribution

Stiripentol binder i stor utsträckning till cirkulerande plasmaproteiner (ca 99 %).

Eliminering

Systemisk exponering för stiripentol ökar markant, mer än dosproportionellt, vid en ökning av dosen.

Plasmaclearance minskar markant vid högre doser. Den sjunker från ca 40 l/kg/dag vid doser på 600 mg/dag till

ca 8 l/kg/dag vid dosen 2 400 mg. Clearance sjunker efter upprepad administrering av stiripentol, troligen på

grund av hämning av de cytokrom P450-isoenzymer som svarar för dess metabolism.

Elimineringshalveringstiden var 4,5 till 13 timmar och ökade med dosen.

Biotransformation

Stiripentol metaboliseras i stor utsträckning. 13 olika metaboliter har återfunnits i urin. De huvudsakliga

metaboliska processerna är demetylering och glukuronidering, även om exakt identifiering av inblandade

enzymer ännu inte har gjorts.

På basis av

in vitro

-undersökningar kan man anse att cytokrom P450 isoenzymer inblandade i fas1 metabolism

som förekommer mest i levern är CYP1A2, CYP2C19 och CYP3A4.

Utsöndring

Stiripentol utsöndras till största delen via njurarna.

Urinmetaboliter av stiripentol utgör tillsammans den största delen (73 %) av en oral akut dos, medan ytterligare

1324% återfanns i feces som oförändrad substans.

Farmakokinetisk undersökning av barnpopulationen

En farmakokinetisk undersökning av populationen har genomförts på 35 barn med Dravets syndrom där man

behandlade

barnen

stiripentol

två

substanser

inte

kända

för

påverka

stiripentolens

farmakokinetik, nämligen valproat och klobazam. Medianåldern var 7,3 år (omfång: från 1 till 17,6 år) och den

dagliga mediandosen av stiripentol var 45,4 mg/kg/dag (omfång: 27,1 till 89,3 mg/kg/dag) som administrerades i

två eller tre deldoser.

Datan har tillämpats på lämpligaste vis genom att använda ett klassificeringsområde med första ordningens

absorption och elimineringsprocesser. Populationsberäkningen för absorberingshastighetskonstanten Ka var 2,08

timmar

(standardavvikelse av slumpmässig effekt = 122 %). Distributionens clearance och volym stod i

relation till kroppsvikt enligt en allometrisk modell med exponenter på 0,433 respektive 1: då kroppsvikten

ökade från 10 till 60 kg, den apparenta orala clearancen ökade från 2,60 till 5,65 l/timme, medan den apparenta

distributionsvolymen ökade från 32,0 till 191,8

Som ett resultat av detta, ökade elimineringshalveringstiden

från 8,5 timmar (för 10 kg) till 23,5 timmar (för 60 kg).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxicitetsstudier på djur (råtta, apa, mus) har inte uppvisat något konsekvent toxicitetsmönster, förutom

leverförstoring i samband med hepatocellulär hypertrofi, vilket förekom då höga doser stiripentol

administrerades till såväl gnagare som icke-gnagare. Dessa fynd anses vara ett adaptivt svar på kraftig

metabolisk belastning av levern.

Stiripentol var inte teratogent då det testades på råtta och kanin. I en studie på mus, men inte i flera andra

liknande studier, observerades låg incidens av bildning av gomklyvning vid en dos som var toxisk för modern

(800 mg/kg/dag). Dessa studier på mus och kanin skedde före införandet av kraven på god laboratoriesed (GLP,

Good Laboratory Practice). Studier på råtta av fertilitet och allmän reproduktionsförmåga samt på pre- och

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/359531/2014

EMEA/H/C/000664

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Diacomit

stiripentol

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Diacomit.

Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Diacomit?

Diacomit är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen stiripentol. Det finns som kapslar och

dospåsar (250 mg och 500 mg). Dospåsarna innehåller ett pulver som bereds till en oral suspension

(en vätska som innehåller fasta partiklar).

Vad används Diacomit för?

Diacomit ges till barn med en mycket sällsynt typ av epilepsi, s.k. ”allvarlig myoklon epilepsi i

barndomen” (SMEI), som även kallas Dravets syndrom. Den här typen av epilepsi uppträder först hos

spädbarn under första levnadsåret. Diacomit ges som tillägg till klobazam och valproat (andra

antiepileptiska läkemedel) för behandling av generaliserade tonisk-kloniska anfall (större anfall,

inklusive medvetandeförlust) när dessa inte kontrolleras ordentligt med klobazam och valproat.

Eftersom antalet patienter med SMEI är litet betraktas sjukdomen som sällsynt och Diacomit

klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) den

5 december 2001.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Diacomit?

Behandling med Diacomit ska endast ges under överinseende av läkare med erfarenhet av diagnos och

behandling av epilepsi hos barn (pediatriker eller pediatrisk neurolog). Den normala dosen är 50 mg

Diacomit

Sida 2/3

per kilo kroppsvikt, uppdelad i två eller tre doser under dagen. Behandlingen inleds med en dos på

20 mg per kilo kroppsvikt som sedan ökas successivt under ett antal veckor till den rekommenderade

dosen. I vilken takt doserna ökas beror på patientens ålder. Efter att behandling med Diacomit inletts

kan dosen klobazam behöva minskas. Dosen valproat behöver normalt inte justeras. Huvudstudierna

av Diacomit gjordes på barn över tre år. Beslut om att ge Diacomit till småbarn ska baseras på den

enskilda patienten. Diacomit kan endast ges till yngre barn om diagnosen SMEI har fastställts.

Diacomit ska ges tillsammans med mat, men inte med mejeriprodukter, kolsyrade drycker, fruktjuice

eller mat och dryck som innehåller koffein eller teofyllin (en substans som bland annat förekommer i

svart och grönt te).

Hur verkar Diacomit?

Det är inte känt exakt hur stiripentol, den aktiva substansen i Diacomit, verkar som antiepileptiskt

läkemedel. I experimentmodeller har det dock visats att stiripentol ökar nivåerna av signalsubstansen

gammaaminosmörsyra (GABA) i hjärnan. GABA är den viktigaste substansen när det gäller att minska

den elektriska aktiviteten i hjärnans nervceller. Stiripentol är även känt att öka effekten hos andra

antiepileptiska läkemedel och sakta ned den hastighet med vilken de bryts ned i levern.

Hur har Diacomits effekt undersökts?

Diacomit har undersökts i två huvudstudier på 65 barn i åldern 3–18 år. I studierna jämfördes

Diacomit (kapslar eller dospåsar) med placebo (overksam behandling), när det gavs som tillägg till

barnens pågående behandling med klobazam och valproat. Det viktigaste måttet på effekt var antalet

patienter som svarade på behandlingen. En patient ansågs svara på behandlingen om antalet anfall

under den andra månaden av behandlingen med Diacomit var minst 50 procent färre än antalet anfall

under månaden innan behandlingen inleddes.

Vilken nytta har Diacomit visat vid studierna?

Fler patienter svarade på behandlingen med Diacomit jämfört med placebo. I den första studien

svarade 71 procent av patienterna som fick Diacomit på behandlingen (15 av 21), jämfört med

5 procent av patienterna i placebogruppen (1 av 20). Liknande resultat sågs i den andra studien, där

67 procent svarade på Diacomit (8 av 12) och 9 procent på placebo (1 av 9).

Vilka är riskerna med Diacomit?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Diacomit (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

aptitförlust, viktminskning, sömnlöshet, sömnighet, ataxi (oförmåga att koordinera muskelrörelserna),

hypotoni (låg muskelstyrka) och dystoni (muskelproblem). En fullständig förteckning över biverkningar

som rapporterats för Diacomit finns i bipacksedeln.

Diacomit får inte ges till patienter som har haft psykoser (allvarliga psykiska tillstånd med förvrängda

verklighetsuppfattningar) med deliriumanfall (psykiska tillstånd med förvirring, upphetsning, rastlöshet

och hallucinationer). Försiktighet måste iakttas när Diacomit används tillsammans med andra

läkemedel. En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Diacomit godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att Diacomit visat sig vara effektivt för behandling av

SMEI, även om studierna var begränsade och inte varade så länge som kommittén hade förväntat sig.

Diacomit

Sida 3/3

Kommittén fann att nyttan med Diacomit är större än riskerna och rekommenderade att Diacomit

skulle godkännas för försäljning.

Diacomit godkändes ursprungligen i enlighet med reglerna om ”villkorat godkännande”, eftersom det

väntades komma ytterligare uppgifter om läkemedlet, särskilt när det gäller dess kortsiktiga och

långsiktiga effekt och säkerhet. Då företaget lämnat de ytterligare uppgifter som krävdes har

godkännandet ändrats från villkorligt till fullständigt godkännande.

Mer information om Diacomit

Den 4 januari 2007 beviljade Europeiska kommissionen ett villkorligt godkännande för försäljning av

Diacomit som gäller i hela EU. Den 8 januari 2014 ändrades detta godkännande till ett fullständigt

godkännande för försäljning.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Diacomit finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Diacomit från kommittén för särläkemedel finns på EMA:s

webbplats : ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designations.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 06-2014.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen