Cyramza

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-10-2021

Aktiva substanser:
Ramucirumab
Tillgänglig från:
Eli Lilly Nederland B.V.
ATC-kod:
L01XC
INN (International namn):
ramucirumab
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Magmuskler
Terapeutiska indikationer:
Gastric cancerCyramza i kombination med paklitaxel är indicerat för behandling av vuxna patienter med avancerad ventrikelcancer eller gastro-esofageal korsningen adenocarcinom med sin sjukdom efter tidigare platina och fluoropyrimidine kemoterapi. Cyramza monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med avancerad ventrikelcancer eller gastro-esofageal korsningen adenocarcinom med sin sjukdom efter tidigare platina eller fluoropyrimidine kemoterapi, för vilka behandling i kombination med paklitaxel är inte lämpliga. Kolorektal cancerCyramza, i kombination med FOLFIRI (irinotekan, folinic syra, och 5‑fluorouracil), är indicerat för behandling av vuxna patienter med metastaserande kolorektalcancer (mCRC) med sin sjukdom efter tidigare behandling med bevacizumab, oxaliplatin och en fluoropyrimidine. Icke-småcellig lungcancer cancerCyramza i kombination med docetaxel är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med sin sjukdom efter p
Produktsammanfattning:
Revision: 11
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002829
Tillstånd datum:
2014-12-19
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002829

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

28-11-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

07-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

07-10-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

07-10-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

07-10-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

28-11-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Cyramza® 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

ramucirumab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cyramza är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Cyramza

Hur du får Cyramza

Eventuella biverkningar

Hur Cyramza ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cyramza är och vad det används för

Cyramza är ett cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen ramucirumab som är en

monoklonal antikropp. Det är ett specialiserat protein som kan känna igen och fästa vid ett annat

protein i blodkärlen som kallas ”VEGF receptor 2”. Denna receptor behövs för utvecklingen av nya

blodkärl. För att cancer ska växa måste nya blodkärl utvecklas. Genom att fästa vid och blockera

”VEGF receptor 2” skär detta läkemedel av blodtillförseln till cancercellerna.

Cyramza ges i kombination med paklitaxel, ett annat läkemedel mot cancer, för att behandla avancerad

cancer i magsäcken (eller cancer i övergången mellan matstrupen och magsäcken) hos vuxna vars

sjukdom har försämrats efter behandling med cancerläkemedel.

Cyramza används för att behandla avancerad cancer i magsäcken (eller cancer i övergången mellan

matstrupen och magsäcken) hos vuxna vars sjukdom har försämrats efter behandling med

cancerläkemedel och för vilka behandling med Cyramza i kombination med paklitaxel inte är lämpligt.

Cyramza används för att behandla avancerad cancer i kolon eller rektum (delar av tjocktarmen) hos

vuxna. Det ges tillsammans med andra läkemedel som kallas ”FOLFIRI kemoterapi” som inkluderar

”5-fluorouracil”, ”folsyra” och ”irinotekan”.

Cyramza ges i kombination med erlotinib, ett annat cancerläkemedel som första behandling av

avancerad icke-småcellig lungcancer där cancercellerna har en specifik förändring (mutation) i

epidermal tillväxtfaktor receptor genen hos vuxna.

Cyramza ges i kombination med docetaxel, ett annat läkemedel mot cancer, för att behandla avancerad

lungcancer hos vuxna vars sjukdom har försämrats efter behandling med cancerläkemedel.

Cyramza används för att behandla avancerad levercancer eller levercancer som inte kan opereras bort,

hos vuxna som tidigare blivit behandlade med ett annat cancerläkemedel (sorafenib) och som har en

förhöjd nivå av ett visst protein, alfa-fetaprotein, i blodet.

2.

Vad du behöver veta innan du får Cyramza

Du ska inte få Cyramza

om du är allergisk mot ramucirumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om röntgen visar att det finns en hålighet i lungcancern eller om lungcancern ligger nära stora

blodkärl.

Varningar och försiktighet

Tala om för läkare eller sjuksköterska

innan

du får Cyramza om du:

-

har någon sjukdom som ökar blödningsrisken. Tala också om för läkaren om du tar några

läkemedel som kan öka blödningsrisken eller påverka blodets förmåga att koagulera. I dessa fall

ska läkaren ta regelbundna blodprover för att kontrollera blödningsrisken.

har levercancer och tidigare har haft blödningar från förstorade blodkärl i matstrupen (esofagus)

eller har högt blodtryck i portvenen som för blodet från tarmarna och mjälten till levern.

har lungcancer och nyligen har haft blödning från lungan (hostat upp klarrött blod) eller om du

regelbundet tar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller läkemedel som

påverkar blodets levringsförmåga.

har högt blodtryck. Cyramza kan öka förekomsten av högt blodtryck. Om du redan har högt

blodtryck kommer läkaren att se till att det är under kontroll innan du får Cyramza. Läkaren

kontrollerar blodtrycket och justerar vid behov blodtrycksläkemedlet under den tid du får

behandling med Cyramza. Behandlingen med Cyramza kan behöva avbrytas tillfälligt tills det

höga blodtrycket är under kontroll med läkemedel, eller avslutas permanent om blodtrycket inte

går att kontrollera på ett lämpligt sätt.

om du har eller har haft en aneurysm (förstoring och försvagning av en kärlvägg) eller en

bristning i en kärlvägg.

ska genomgå en planerad operation, om du nyligen har genomgått en operation eller om du har

dålig sårläkning efter en operation. Cyramza kan öka risken för problem med sårläkning. Du ska

inte få Cyramza under minst 4 veckor innan du ska genomgå en planerad operation, och läkaren

beslutar när du kan påbörja behandlingen igen. Om du har ett sår som läker dåligt under

behandlingen kan behandlingen med Cyramza avbrytas tills såret är helt läkt.

har en allvarlig leversjukdom (”cirros”) och sjukdomar som förknippas med denna, t.ex. stor

vätskeansamling i buken (”ascites”). Läkaren kommer att diskutera om de eventuella fördelarna

av behandlingen uppväger de eventuella riskerna för dig. Om du har levercancer kommer din

läkare att kontrollera dig för tecken och symtom på förvirring och/eller desorientering

förknippat med kroniska leverproblem och kommer att stoppa behandlingen med Cyramza om

du utvecklar något av dessa tecken och symtom.

har allvarliga njurproblem. Det finns begränsade data om användning av Cyramza till patienter

med gravt nedsatt njurfunktion.

Tala

omedelbart

med läkare eller sjuksköterska om något av följande gäller dig (eller om du är

osäker)

under behandling

med Cyramza

eller när som helst därefter:

-

Blockering i artärerna av en blodpropp

(”arteriella tromboemboliska händelser”):

Cyramza kan leda till blodproppar i artärerna. Arteriella blodproppar kan leda till allvarliga

sjukdomar, t.ex. hjärtinfarkt eller stroke. Symtom på en hjärtinfarkt kan omfatta bröstsmärta

eller tyngdkänsla i bröstet. Symtom på en stroke kan omfatta plötslig domning eller svaghet i

arm, ben och ansikte, förvirringskänsla, talsvårigheter eller svårigheter att förstå andra, plötsliga

problem att gå eller balans- och koordineringsproblem eller plötslig yrsel. Behandlingen med

Cyramza kommer att avslutas permanent om du får en blodpropp i artärerna.

-

hål i tarmväggen

(”gastrointestinal perforation”): Cyramza kan öka risken för att utveckla

ett hål i tarmväggen. Symtomen omfattar svår buksmärta, kräkningar, feber eller frossa.

Behandling med Cyramza kommer att avslutas permanent om du får ett hål i tarmväggen.

-

Allvarlig blödning:

Cyramza kan öka risken för allvarlig blödning. Symtomen kan omfatta:

extrem trötthet, svaghet, yrsel eller förändrad färg på avföringen. Behandlingen med Cyramza

kommer att avslutas permanent om du får en allvarlig blödning.

-

Infusionsrelaterad reaktion:

Infusionsrelaterade reaktioner kan inträffa under behandling

eftersom Cyramza ges som en intravenös infusion via dropp (se avsnitt 3). Läkaren eller

sjuksköterskan kommer att kontrollera om du får biverkningar under infusionen. Symtomen kan

omfatta; ökad muskelspänning, ryggvärk, bröstsmärta och/eller trånghet i bröstet, frossa,

blodvallning, andningsproblem, väsande andning och stickningar eller domningar i händer eller

fötter. Vid allvarliga fall kan symtomen omfatta andnöd orsakade av trånga luftvägar, snabbare

hjärtslag och svimningskänsla. Behandling med Cyramza kommer att avslutas permanent om du

får en allvarlig infusionsrelaterad reaktion.

Ett sällsynt men allvarligt tillstånd i hjärnan

kallat ”posteriort reversibelt

encefalopatisyndrom” eller ”PRES”: Cyramza kan öka risken för att utveckla detta tillstånd.

Symtomen kännetecknas av krampanfall, huvudvärk, illamående, kräkningar, blindhet eller

nedsatt medvetandegrad, med eller utan högt blodtryck. Din behandling med Cyramza kommer

avbrytas om du upplever detta hjärntillstånd.

-

Onormala rörliknande förbindelser eller gångar i kroppen

(”fistel”):

Cyramza kan öka

risken för onormala rörliknande förbindelser eller gångar i kroppen mellan inre organ och hud

eller andra vävnader. Behandlingen med Cyramza kommer att avslutas permanent om du får en

fistel.

-

Onormala urinprov

(”proteinuri”): Cyramza kan öka risken för att utveckla eller förvärra

onormala nivåer av protein i urinen. Behandling med Cyramza kan behöva avbrytas tillfälligt

tills proteinnivån i urinen har minskat och därefter kan behandlingen återupptas med en lägre

dos. Om proteinnivån i urinen inte minskar tillräckligt kan behandlingen avslutas permanent.

Inflammation i munnen

(”stomatit”): Cyramza kan, när det ges i kombination med

kemoterapi, öka risken för att utveckla inflammation i munnen. Symtomen kan omfatta en

brännande känsla i munnen, sårbildning, blåsor eller svullnad. Din läkare kan förskriva

behandling som hjälper mot symtomen.

-

Feber eller infektion

: Du kan få en kroppstemperatur på 38ºC eller mer under behandlingen

(eftersom du kan ha färre vita blodkroppar än normalt, vilket är mycket vanligt). Symtom kan

omfatta svettningar eller andra tecken på infektion, så som huvudvärk, smärta i armar och ben

eller nedsatt aptit. Infektionen (blodförgiftning) kan bli allvarlig och orsaka dödsfall.

Äldre personer med lungcancer:

Din läkare kommer att noga utvärdera den lämpligaste

behandlingen för dig.

Barn och ungdomar

Cyramza ska inte ges till patienter under 18 år eftersom det saknas information om hur det fungerar

hos den här åldersgruppen.

Andra läkemedel och Cyramza

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även

receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, tala om det för

läkaren innan du använder detta läkemedel. Du ska undvika att bli gravid när du får detta läkemedel

och i minst 3 månader efter den sista dosen Cyramza. Tala med läkaren om vilket preventivmedel som

passar dig bäst.

Eftersom Cyramza hämmar utvecklingen av nya blodkärl kan läkemedlet minska sannolikheten för att

du blir gravid eller för att du kan behålla fostret. Det kan också skada det ofödda barnet. Du ska inte

använda detta läkemedel om du är gravid. Om du blir gravid när du får behandling med Cyramza,

kommer läkaren att diskutera om fördelarna med behandlingen är större än den eventuella risken för

dig och det ofödda barnet.

Det är inte känt om läkemedlet passerar över i bröstmjölk och kan påverka ett barn som ammas.

Därför ska du inte amma när du får behandling med Cyramza och i minst 3 månader efter att du fått

den sista dosen.

Körförmåga och användning av maskiner

Cyramza har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om

du får några symtom som påverkar din förmåga att koncentrera dig och reagera, ska du inte köra bil

eller använda maskiner förrän dessa effekter avtar.

Cyramza innehåller natrium

En 10 ml injektionsflaska innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg), dvs. är nästintill

”natriumfritt”.

En 50 ml injektionsflaska innehåller cirka 85 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt).

Detta motsvarar cirka 4 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

3.

Hur du får Cyramza

Den här cancerbehandlingen ges av en läkare eller en sjuksköterska.

Dosering och administreringsfrekvens

Den mängd Cyramza som behövs för att behandla din sjukdom kommer att räknas ut av din läkare

eller apotekspersonal på sjukhuset och beror på hur mycket du väger.

Rekommenderad dos Cyramza för behandling av magsäckscancer, för behandling av avancerad cancer

i kolon eller rektum och för behandling av levercancer är 8 mg per kg kroppsvikt varannan vecka.

Rekommenderad dos Cyramza för behandling av lungcancer är 10 mg per kg kroppsvikt varannan

vecka när det ges i kombination med erlotinib eller en gång var tredje vecka när det ges i kombination

med docetaxel.

Hur många infusioner du får beror på hur du svarar på behandlingen. Läkaren kommer att diskutera

detta med dig.

Premedicinering

Du kan få andra läkemedel för att minska risken för en infusionsrelaterad reaktion innan du får

Cyramza. Om du får en infusionsrelaterad reaktion under behandling med Cyramza, får du

premedicinering vid alla efterföljande infusioner.

Dosjusteringar

Under varje infusion kommer läkaren eller sköterskan att kontrollera om du får biverkningar.

Om du får en infusionsrelaterad reaktion under behandlingen kommer du att få resten av den aktuella

infusionen och alla efterföljande infusioner under en längre tidsperiod.

Mängden protein i urinen kommer att kontrolleras regelbundet under behandlingen. Beroende på

proteinmängden, kan behandlingen med Cyramza avbrytas tillfälligt. När proteinmängden har sjunkit

till en bestämd nivå, påbörjas behandlingen igen med en lägre dos.

Administreringsväg och administreringssätt

Cyramza är ett koncentrat till infusionslösning (även kallat ”sterilt koncentrat”). Sjukhusapoteket,

sjuksköterskan eller läkaren har spätt koncentratet i injektionsflaskan med natriumkloridlösning

9 mg/ml (0,9 %) före användning. Detta läkemedel ges som en infusion via dropp under en period om

cirka 60 minuter.

Behandlingen med Cyramza avbryts tillfälligt om du:

får högt blodtryck, tills det är under kontroll med blodtrycksläkemedel

får sårläkningsproblem, tills såret är läkt

kommer att genomgå en planerad operation, fyra veckor före operation.

Behandlingen med Cyramza avslutas permanent om du:

får en blodpropp i artärerna

får ett hål i tarmväggen

får en allvarlig blödning

får en allvarlig infusionsrelaterad reaktion

får högt blodtryck som inte kan kontrolleras med blodtrycksläkemedel

får mer än en viss mängd protein i urinen eller om du utvecklar en allvarlig njursjukdom

(nefrotiskt syndrom)

får onormala rörliknande förbindelser eller gångar i kroppen mellan inre organ och hud eller

andra vävnader (fistel)

blir förvirrad och/eller desorienterad i samband med kroniska leverproblem

nedsättning av njurfunktion (i samband med leversvikt)

När du får Cyramza i kombination med paklitaxel eller docetaxel

Även paklitaxel och docetaxel ges som ett dropp i en ven (intravenös infusion) under en period på

cirka 60 minuter. Om du får Cyramza i kombination med antingen paklitaxel eller docetaxel kommer

Cyramza ges först.

Mängden paklitaxel respektive docetaxel beror på storleken på din kroppsyta. Läkaren eller

sjukhusapoteket beräknar kroppsytan genom att mäta längd och vikt och därefter beräkna vilken dos

som passar dig.

Rekommenderad dos paklitaxel är 80 mg per kvadratmeter (m²) kroppsyta en gång i veckan i tre

veckor följt av en vecka utan behandling.

Rekommenderad dos docetaxel är 75 mg per kvadratmeter (m²) kroppsyta en gång var tredje vecka.

Om du är av östasiatiskt ursprung, kan du få en reducerad startdos docetaxel på 60 mg per

kvadratmeter (m

) kroppsyta en gång var tredje vecka.

Innan du får en infusion med paklitaxel får du lämna blodprov för att kontrollera att du har tillräckligt

med blodkroppar och att levern fungerar bra.

Läs bipacksedeln för paklitaxel respektive docetaxel för ytterligare information.

När du får Cyramza i kombination med FOLFIRI

FOLFIRI kemoterapi ges som intravenös infusion, efter att infusionen av Cyramza har avslutats. Läs

bipackseden för de andra läkemedlen som är en del av din behandling för att se om de passar dig. Om

du är osäker, fråga din läkare, farmaceut eller sjuksköterska om det finns någon anledning att du inte

kan få dessa läkemedel.

När du får Cyramza i kombination med erlotinib

Läs bipacksedeln för erlotinib för ytterligare information för att se om de passar dig. Om du är osäker,

fråga din läkare, farmaceut eller sjuksköternska om det finns någon anledning till att du inte kan få

erlotinib.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala

omedelbart

om för läkaren om du drabbas av någon av följande allvarliga biverkningar som har

observerats under behandling med Cyramza (se även

Vad du behöver veta innan du använder

Cyramza

Vanliga

biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

hål i tarmväggen:

det här är ett hål som utvecklas i magsäcken eller tarmen. Symtomen

omfattar svår buksmärta, kräkningar, feber eller frossa

-

allvarlig blödning i tarmen:

symtomen kan omfatta extrem trötthet, svaghet, yrsel eller

förändrad färg på avföringen

blodproppar i artärerna:

arteriella blodproppar kan leda till en hjärtinfarkt eller en stroke.

Symtom på en hjärtinfarkt kan omfatta bröstsmärta eller tyngdkänsla i bröstet. Symtom på en

stroke kan omfatta plötslig domning eller svaghet i arm, ben och ansikte, känsla av förvirring,

talsvårigheter eller svårigheter att förstå andra, plötsliga problem att gå eller balans- och

koordineringsproblem eller plötslig yrsel.

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Ett tillstånd i hjärnan kallat

posteriort reversibelt encefalopatisyndrom: Symtomen

kännetecknas av krampanfall, huvudvärk, illamående, kräkningar, blindhet eller nedsatt

medvetandegrad, med eller utan högt blodtryck.

Tala om läkaren om du drabbas av någon av följande biverkningar:

Mycket vanliga

biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

känsla av trötthet eller svaghet

lågt antal vita blodkroppar (kan öka risken för infektion)

infektioner

diarré

håravfall

näsblödning

inflammation i slemhinnan i munnen

högt blodtryck

säkning av röda blodkroppar vilket kan göra huden blek

svullnad av händer, fötter och ben på grund av vätskeansamling

lågt antal blodplättar (blodkroppar som hjälper blodet att koagulera)

buksmärta

protein i urinen (onormalt urinprov)

huvudvärk

inflammation i andra delar av kroppen, så som matsmältningsorgan eller luftvägar

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

feber tillsamans med lågt antal vita blodkroppar

låga nivåer i blodet av ett protein som kallas albumin

infusionrelaterade reaktioner

utslag

rodnad, svullnad, domningar/stickningar eller smärta och/eller hudfjällning på händer och/eller

fötter (kallas hand-fotsyndrom)

heshet

blödningar i lungorna

låga nivåer av natrium i blodet (hyponatremi) som kan leda till trötthet och förvirring eller

muskelryckningar

blödande tandkött

förvirring och/eller desorientering hos patienter med kroniska leverproblem

stopp i tarmen, symtom kan omfatta förstoppning och buksmärta

underproduktion av tyreoideahormonerna i sköldkörteln vilket kan leda till trötthet eller

viktökning (hypotyreos)

onormal tillväxt av blodkärl

allvarlig infektion (blodförgiftning)

låga nivåer av kalium i blodet (hypokalemi) som kan leda till muskelsvaghet, ryckningar eller

onormal hjärtrytm.

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

onormal blodkoagulering i små blodkärl.

Andra biverkningar är bland annat följande:

Ingen känd frekvens

En förstoring och försvagning av en kärlvägg eller en bristning i en kärlvägg (aneurysmer och

arteriella dissektioner).

Cyramza kan orsaka förändringar av labprover. Från biverkningslistan ovan är dessa: lågt antal vita

blodkroppar, lågt antal blodplättar, låga nivåer av albumin, natrium och kalium, förekomst av protein i

urinen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Cyramza ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och på injektionsflaskans etikett efter”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2° C till 8° C).

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Infusionslösningen får ej frysas eller skakas. Administrera inte lösningen om du märker att den

innehåller partiklar eller är missfärgad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ramucirumab. En ml av det sterila koncentratet för infusionslösning

innehåller 10 mg ramucirumab.

En injektionsflaska om 10 ml innehåller 100 mg ramucirumab.

En injektionsflaska om 50 ml innehåller 500 mg ramucirumab.

Övriga innehållsämnen är histidin, histidinmonohydroklorid, natriumklorid, glycin (E640),

polysorbat 80 (E433) och vatten för injektionsvätskor (se avsnitt 2 “Cyramza innehåller

natrium”).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Koncentratet till infusionslösningen (eller sterila koncentratet) är en klar till lätt opalescent och färglös

till lätt gulaktig lösning i en injektionsflaska med en gummipropp.

Cyramza finns i förpackningar om:

1 injektionsflaska à 10 ml

2 injektionsflaskor à 10 ml

1 injektionsflaska à 50 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Lilly, S.A.

Avda de la Industria, 30

Alcobendas

28108 Madrid

Spanien

Lilly France Fegersheim

2 rue du Colonel Lilly

67640 Fegersheim

France

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Cyramza 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 10 mg ramucirumab.

En injektionsflaska à 10 ml innehåller 100 mg ramucirumab.

En injektionsflaska à 50 ml innehåller 500 mg ramucirumab.

Ramucirumab är en human monoklonal IgG1 antikropp producerad i musceller (NS0) med

rekombinant DNA-teknologi.

Hjälpämne med känd effekt

En injektionsflaska à 10 ml innehåller cirka 17 mg natrium.

En injektionsflaska à 50 ml innehåller cirka 85 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).

Koncentratet är en klar till lätt opalescent och färglös till lätt gulaktig lösning, pH 6,0.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Magsäckscancer

Cyramza i kombination med paklitaxel är avsett för behandling av vuxna patienter med avancerad

magsäckscancer eller adenokarcinom i gastroesofageala övergången med sjukdomsprogression efter

tidigare platina- och fluoropyrimidinbaserad kemoterapi (se avsnitt 5.1).

Cyramza monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med avancerad magsäckscancer eller

adenokarcinom i gastroesofageala övergången med sjukdomsprogression efter tidigare platina- eller

fluoropyrimidinbaserad kemoterapi, för vilka behandling i kombination med paklitaxel är olämplig (se

avsnitt 5.1).

Kolorektal cancer

Cyramza i kombination med FOLFIRI (irinotekan, folsyra och 5-fluorouracil) är avsett för behandling

av vuxna patienter med metastaserad kolorektal cancer (mCRC) med sjukdomsprogression under eller

efter behandling med bevacizumab, oxaliplatin och en fluoropyrimidin.

Icke-småcellig lungcancer

Cyramza i kombination med erlotinib är avsett för första linjens behandling av vuxna patienter med

metastaserad icke-småcellig lungcancer med aktiverande epidermal-tillväxtfaktor-receptor (EGFR)

mutationer (se avsnitt 5.1).

Cyramza i kombination med docetaxel är avsett för behandling av vuxna patienter med lokalt

avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med sjukdomsprogression efter platinabaserad

kemoterapi.

Hepatocellulärt karcinom

Cyramza monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med avancerad eller icke-resecerbart

hepatocellulärt karcinom, med serum alfa-fetoprotein (AFP) ≥ 400 ng/ml och som tidigare har

behandlats med sorafenib.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med ramucirumab får endast initieras och kontrolleras av läkare med erfarenhet inom

onkologi.

Dosering

Magsäckscancer och adenokarcinom i gastroesofageala övergången

Cyramza i kombination med paklitaxel

Den rekommenderade dosen ramucirumab är 8 mg/kg dag 1 och 15 i en 28-dagarscykel, före infusion

av paklitaxel. Den rekommenderade dosen paklitaxel är 80 mg/m

administrerat som en intravenös

infusion under cirka 60 minuter dag 1, 8 och 15 i en 28-dagarscykel. Före varje infusion av paklitaxel

ska fullständig blodkroppsräkning och blodkemi utföras för att utvärdera leverfunktion. Kriterier som

ska vara uppfyllda före varje infusion av paklitaxel anges i tabell 1.

Tabell 1: Kriterier som ska vara uppfyllda före administrering av paklitaxel

Kriterier

Neutrofiler

Dag 1:

≥1,5 x 10

Dag 8 och 15:

≥1,0 x 10

Trombocyter

Dag 1:

≥100 x 10

Dag 8 och 15:

≥75 x 10

Bilirubin

<1,5 x övre normalgränsen (ULN)

Aspartataminotransferas

(ASAT)/

Alaninaminotransferas

(ALAT)

Inga levermetastaser:

ALAT/ASAT

≤3 x ULN

Levermetastaser:

ALAT/ASAT ≤5 x ULN

Cyramza som monoterapi

Den rekommenderade dosen ramucirumab som monoterapi är 8 mg/kg varannan vecka.

Kolorektal cancer

Den rekommenderade dosen ramucirumab är 8 mg/kg varannan vecka administrerat som en intravenös

infusion, före administrering av FOLFIRI. Före kemoterapi ska fullständig blodkroppsräkning utföras.

Kriterier som ska vara uppfyllda före infusion av FOLFIRI anges i tabell 2.

Tabell 2: Kriterier som ska vara uppfyllda före administrering av FOLFIRI

Kriterier

Neutrofiler

≥1,5 x 10

Trombocyter

≥100 x 10

Kemoterapirelaterad gastro-

intestinal toxicitet

≤ Grad 1 (National Cancer Institute Common

Terminology Criteria for Adverse Events [NCI

CTCAE])

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

Cyramza i kombination med erlotinib är avsett för behandling av NSCLC med aktiverande EGFR

mutationer.

Den rekommenderade dosen ramucirumab i kombination med erlotinib är 10 mg/kg

varannan vecka.

EGFR mutations status ska bestämmas med en validerad testmetod innan behandlingsstart med

ramucirumab och erlotinib. Se produktresumén för erlotinib för dess specifika

doseringsrekommendationer.

Cyrama i kombination med docetaxel för behandling av NSCLC efter platinabaserad kemoterapi

Den rekommenderade dosen ramucirumab är 10 mg/kg dag 1 i en 21-dagarscykel, före infusion av

docetaxel. Den rekommenderade dosen docetaxel är 75 mg/m

administrerat som en intravenös

infusion under cirka 60 minuter dag 1 i en 21-dagarscykel. För patienter med östasiatiskt ursprung bör

en reducerad startdos av docetaxel på 60 mg/m

dag 1 i en 21-dagarscykel övervägas. Se

produktresumén för docetaxel för specifika doseringsrekommendationer.

Hepatocellulärt karcinom (HCC)

Den rekommenderade dosen av ramucirumab som monoterapi är 8 mg/kg varannan vecka.

Test för alpha-fetoprotein (AFP) vid HCC

Patienter med HCC ska selekteras baserat på serum AFP-koncentration ≥ 400 ng/ml vid användning

av ett validerat AFP-test innan behandling med ramucirumab (se avsnitt 5.1).

Behandlingstid

Behandlingen bör pågå fram till sjukdomsprogression eller till dess att oacceptabel toxicitet inträffar.

Premedicinering

Premedicinering med en histamin H1-antagonist (t.ex. difenhydramin) före infusion av ramucirumab

rekommenderas. Om en patient drabbas av en infusionsrelaterad reaktion av grad 1 eller 2 måste

premedicinering ges vid alla efterföljande infusioner. Om en patient drabbas av en andra

infusionsrelaterad reaktion (IRR) av grad 1 eller 2 ska dexametason (eller motsvarande) administreras.

Därefter ska premedicinering med följande eller motsvarande läkemedel ges vid efterföljande

infusioner: en intravenös H1-antagonist (t.ex. difenhydraminhydroklorid), paracetamol och

dexametason.

Se produktresumén för paklitaxel, för substanserna som ingår i FOLFIRI och för docetaxel för behov

av premedicinering och ytterligare information.

Dosjusteringar för ramucirumab

Infusionsrelaterade reaktioner

Infusionshastigheten för ramucirumab ska sänkas med 50 % under den tid infusionen pågår och vid

alla efterföljande infusioner om patienten drabbas av en IRR av grad 1 eller 2. Behandlingen med

ramucirumab ska sättas ut omedelbart och permanent vid en IRR av grad 3 eller 4 (se avsnitt 4.4).

Hypertoni

Patienternas blodtryck ska övervakas före varje administrering av ramucirumab och behandlas enligt

klinisk indikation. Behandlingen med ramucirumab ska sättas ut tillfälligt vid allvarlig hypertoni, tills

hypertonin är under kontroll med läkemedel. Om en medicinskt signifikant hypertoni inte kan

kontrolleras på ett säkert sätt med antihypertensiv behandling, ska behandlingen med ramucirumab

sättas ut permanent (se avsnitt 4.4).

Proteinuri

Patienterna ska följas med avseende på utveckling av eller försämring av proteinuri under behandling

med ramucirumab. Om proteinnivån i urin är ≥2+ på en urinsticka ska dygnsurin samlas in.

Behandling med ramucirumab ska sättas ut tillfälligt om proteinnivnån i urin är ≥2 g/dygn. När

proteinnivån i urin har återgått till <2 g/dygn ska behandlingen återupptas med en reducerad dos (se

Tabell 3). En andra dosreduktion (se Tabell 3) rekommenderas om en proteinnivå i urin på ≥2 g/dygn

återkommer.

Behandling med ramucirumab ska sättas ut permanent om proteinnivån i urin är >3 g/dygn eller vid

nefrotiskt syndrom.

Tabell 3: Dosreduktion av ramucirumab vid proteinuri

Initial dos ramucirumab

Första dosreduktion till

Andra dosreduktion till

8 mg/kg

6 mg/kg

5 mg/kg

10 mg/kg

8 mg/kg

6 mg/kg

Elektiv kirurgi eller försämrad sårläkning

Behandlingen med ramucirumab ska sättas ut tillfälligt under minst 4 veckor före elektiv kirurgi.

Behandlingen med ramucirumab ska sättas ut tillfälligt vid sårläkningskomplikationer, tills såret är

helt läkt (se avsnitt 4.4).

Permanent utsättning

Behandling med ramucirumab ska sättas ut permanent vid:

Allvarliga arteriella tromboemboliska händelser (se avsnitt 4.4)

Gastrointestinala perforationer (se avsnitt 4.4)

Allvarlig blödning: Blödning av grad 3 eller 4 enligt NCI CTCAE (se avsnitt 4.4)

Spontan utveckling av en fistel (se avsnitt 4.4)

Hepatisk encefalopati eller hepatorenalt syndrom (se avsnitt 4.4).

Dosjusteringar av paklitaxel

Dosjusteringar av paklitaxel kan ske baserat på den grad av toxicitet som patienten upplever. Vid

hematologisk toxicitet av grad 4 eller paklitaxelrelaterade icke-hematologisk toxicitet av grad 3 enligt

NCI CTCAE, bör dosen paklitaxel reduceras med 10 mg/m

för alla efterföljande cykler. En andra

reduktion på 10 mg/m

rekommenderas om dessa toxiciteter kvarstår eller återkommer.

Dosjusteringar av FOLFIRI

Dosjusteringar för var och en av de substanser som ingår i FOLFIRI kan ske vid specifika toxiciteter.

Dosjustering av varje ingående substans i FOLFIRI skall ske oberoende av övriga substanser enligt det

som anges i tabell 4. I tabell 5 anges information om dosfördröjning och dosreduktioner vid

nästkommande cykel för de substanser som ingår i FOLFIRI, baserat på maximal grad av specifika

biverkningar.

Tabell 4: Dosreduktion av FOLFIRI

FOLFIRI

substans

a

Dosnivå

Initial dos

-1

-2

-3

Irinotekan

180 mg/m

150 mg/m

120 mg/m

100 mg/m

5-FU bolus

400 mg/m

200 mg/m

0 mg/m

0 mg/m

5-FU infusion

2400 mg/m

över 46-48 timmar

2000 mg/m

över 46-48 timmar

1600 mg/m

över 46-48 timmar

1200 mg/m

över 46-48 timmar

5-FU = 5-fluorouracil.

Tabell 5: Dosjustering av substanserna i FOLFIRI på grund av specifika biverkningar

Biverkning

NCI

CTCAE

grad

Dosjustering vid dag 1 av nästkommande cykel efter

biverkning

Diarré

Om diarrén har minskat till grad ≤1, minska 5-FU med en

dosnivå.

Vid återkommande diarré av grad 2, minska 5-FU

och

irinotekan

med en dosnivå.

Om diarrén har minskat till grad ≤1, minska 5-FU

och

irinotekan

med en dosnivå.

Om diarrén har minskat till grad ≤1, minska 5-FU

och

irinotekan

med två dosnivåer.

Om en grad 4 diarré inte minskar till grad ≤1, avbryt 5-FU och

irinotekan i maximalt 28* dagar tills besvären minskat till grad

≤1.

Neutropeni eller

trombocytopeni

Hematologiska kriterier i

tabell 2 är uppfyllda

Hematologiska kriterier i

tabell 2 är

inte

uppfyllda

Ingen dosjustering.

Minska 5-FU

och

irinotekan

med en dosnivå.

Minska 5-FU

och

irinotekan

med en dosnivå.

Fördröj 5-FU

och

irinotekan i

maximalt 28⃰ dagar tills

besvären minskat till grad ≤1,

minska därefter 5-FU

och

irinotekan med en dosnivå.

Minska 5-FU

och

irinotekan

med två dosnivåer.

Fördröj 5-FU

och

irinotekan i

maximalt 28⃰ dagar tills

besvären minskat till grad ≤1,

minska därefter 5-FU

och

irinotekan med två dosnivåer.

Stomatit/Mukosit

Om stomatit/mukosit har minskat till grad ≤1, minska 5-FU med

en dosnivå.

Vid återkommande stomatit av grad 2, minska 5-FU med två

dosnivåer.

Om stomatit/mukosit har minskat till grad ≤1, minska 5-FU med

en dosnivå.

Om mukosit/stomatit av grad 3 inte minskar till grad ≤1, fördröj

5-FU i maximalt 28⃰

dagar tills besvären minskat till grad ≤1,

minska därefter 5-FU med två dosnivåer.

Avbryt 5-FU i maximalt 28⃰

dagar tills besvären minskat till grad

≤1, minska därefter 5-FU med två dosnivåer.

Febril neutropeni

Hematologiska kriterier i

tabell 2 är uppfyllda och

febern har gått ner

Hematologiska kriterier i

tabell 2 är

inte

uppfyllda och

febern har gått ner

Minska 5-FU

och

irinotekan

med två dosnivåer.

Fördröj 5-FU

och

irinotekan i

maximalt 28⃰ dagar tills

besvären minskat till grad ≤1,

minska därefter 5-FU

och

irinotekan med två dosnivåer.

Överväg användning av

kolonistimulerande faktor före

nästkommande cykel.

*28-dagars perioden börjar på dag 1 av nästkommande cykel efter biverkningen.

Dosjusteringar av docetaxel

Dosminskning av docetaxel kan ske baserat på den grad av toxicitet som patienten upplever. Patienter

som utvecklar antingen febril neutropeni, neutrofiler <500 celler/mm

i mer än 1 vecka, svåra eller

kumulativa hudreaktioner eller annan icke-hematologisk toxicitet av grad 3 eller 4 under behandling

med docetaxel ska ha uppehåll i behandlingen tills toxiciteten avtagit. Det är rekommendaerat att

dosen docetaxel reduceras med 10 mg/m

för alla efterföljande cykler. En andra dosreduktion på 15

mg/m

rekommenderas om dessa toxiciteter kvarstår eller återkommer. I detta fall bör patienter med

östasiatiskt ursprung som fått en startdos på 60 mg/m² avbryta docetaxelbehandlingen (se Dosering).

Särskilda patientgrupper

Äldre

I de pivotala studierna finns det begränsad evidens för att patienter som är 65 år eller äldre löper ökad

risk för biverkningar jämfört med patienter som är under 65 år. Dosreduktion rekommenderas inte (se

avsnitt 4.4 och 5.1).

Nedsatt njurfunktion

Inga specifika studier med Cyramza har utförts på patienter med nedsatt njurfunktion. Kliniska data

tyder på att inga dosjusteringar krävs hos patienter med lätt, måttligt eller gravt nedsatt njurfunktion

(se avsnitt 4.4 och 5.2). Ingen dosreduktion rekommenderas.

Nedsatt leverfunktion

Inga specifika studier med Cyramza har utförts på patienter med nedsatt leverfunktion. Kliniska data

tyder på att inga dosjusteringar krävs hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion. Det

saknas data på administrering av ramucirumab till patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt

4.4 och 5.2). Ingen dosreduktion rekommenderas.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Cyramza på barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts.

Tillgänglig data beskrivs i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2, men på grund av begränsad data kan ingen

rekommenderad dosering föreslås.

Det finns ingen relevant användning av ramucirumab för en pediatrisk population för indikationerna

avancerad magsäckscancer eller adenokarcinom i gastroesofageala övergången, adenokarcinom i

kolon och rektum, lungcancer eller hepatocellulärt karcinom.

Administreringssätt

Cyramza är för intrevenös bruk. Efter spädning administreras Cyramza som en intravenös infusion

under cirka 60 minuter. Läkemedlet bör inte administreras som en intravenös bolus eller push. För att

uppnå önskad infusionstid på cirka 60 minuter, ska den maximala infusionshastigheten på

25 mg/minut inte överskridas, istället ska infusionstiden ökas. Patienten ska övervakas under

infusionen för tecken på infusionsrelaterade reaktioner (se avsnitt 4.4) och lämplig akututrustning ska

finnas till hands.

Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

För patienter med icke-småcellig lungcancer är ramucirumab kontraindicerat där det finns kaviterande

tumörer eller där tumören involverar större blodkärl (se avsnitt 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Arteriella tromboemboliska händelser

Allvarliga, ibland dödliga, arteriella tromboemboliska händelser (ATE), t.ex. hjärtinfarkt,

hjärtstillestånd, cerebrovaskulär händelse och cerebral ischemi har rapporterats i kliniska studier.

Ramucirumab ska sättas ut permanent hos patienter som drabbas av en allvarlig ATE (se avsnitt 4.2).

Gastrointestinal perforation

Ramucirumab är en antiangiogenetisk behandling som kan öka risken för gastrointestinala

perforationer. Fall av gastrointestinal perforation har rapporterats hos patienter som behandlas med

ramucirumab. Ramucirumab ska sättas ut permanent hos patienter som drabbas av en gastrointestinal

perforation (se avsnitt 4.2).

Allvarlig blödning

Ramucirumab är en antiangiogenetisk behandling som kan öka risken för allvarlig blödning.

Ramucirumab ska sättas ut permanent hos patienter som drabbas av en blödning av grad 3 eller 4 (se

avsnitt 4.2). Blodkroppsräkning och koagulationsparametrar ska övervakas hos patienter med tillstånd

som predisponerar för blödning, och hos patienter som behandlas med antikoagulantia eller andra

samtidiga läkemedel som ökar blödningsrisken. För HCC-patienter med tecken på portal hypertension

eller tidigare förekomst av blödande esofagusvaricer, ska screening och behandling för

esofagusvaricer utföras enligt klinisk praxis innan behandling med ramucirumab påbörjas.

Allvarlig gastrointestinal blödning, inklusive dödsfall, har rapporterats hos patienter med

magsäckscancer som behandlats med ramucirumab i kombination med paklitaxel och hos patienter

med metastaserad kolorektal cancer som behandlats med ramucirumab i kombination med FOLFIRI.

Pulmonell blödning vid NSCLC

Patienter med skivepitelcancer löper högre risk att utveckla allvarlig pulmonell blödning, dock

observerades ingen större mängd pulmonella blödningar av grad 5 för de ramucirumabbehandlade

patienterna med skivepitelcancer i REVEL. Patienter med NSCLC som nyligen haft pulmonell

blödning (> 2,5 ml eller klarrött blod) samt patienter med tecken på kaviterande tumör, oavsett

histologi, eller de med bevis på tumörinvasion eller inneslutning av större blodkärl har exkluderats

från kliniska studier (se avsnitt 4.3). Patienter som fick någon form av antikoagulantia exkluderades

från REVEL NSCLC kliniska prövningen och patienter med kronisk behandling med icke-steroida

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller andra läkemedel för att förhindra blodpropp

exkluderades från REVEL och RELAY NSCLC klinisk prövningar. Acetylsalicylsyra i doser upp till

325 mg/dag var tillåtet (se avsnitt 5.1).

Infusionsrelaterade reaktioner

Infusionsrelaterade reaktioner har rapporterats i kliniska studier med ramucirumab. De flesta

inträffade under eller efter den första eller andra infusionen av ramucirumab. Patienterna ska

övervakas under infusionen för tecken på överkänslighet. Symtomen omfattade stelhet/tremor,

ryggvärk/spasmer, bröstsmärta och/eller trånghet i bröstet, frossa, blodvallning, dyspné, väsande

andning, hypoxi och parestesi. Vid allvarliga fall omfattade symtomen bronkospasm, supraventrikulär

takykardi och hypotension. Ramucirumab ska sättas ut omedelbart och permanent hos patienter som

drabbas av en IRR av grad 3 eller 4 (se avsnitt 4.2).

Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom

Fall av posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES), inklusive dödsfall, har i sällsynta fall

rapporterats hos patienter som fått ramucirumab. PRES-symtom kan vara kramper, huvudvärk,

illamående/kräkningar, blindhet eller förändrat medvetande, med eller utan associerad hypertoni. En

diagnos av PRES kan bekräftas genom hjärnavbildning (t.ex. magnetisk resonanstomografi). Avbryt

ramucirumabbehandlingen hos patienter som får PRES. Säkerheten vid återinsättande av ramucirumab

hos patienter som utvecklar PRES och återhämtar sig är inte känd.

Hypertoni

En ökad incidens av allvarlig hypertoni har rapporterats hos patienter som får ramucirumab jämfört

med placebo. I de flesta fall behandlades hypertonin med vanlig antihypertensiv behandling. Patienter

med okontrollerad hypertoni var exkluderade från studierna och behandling med ramucirumab ska inte

påbörjas hos dessa patienter innan deras befintliga hypertoni är under kontroll. Blodtrycket ska

kontrolleras hos patienter som behandlas med ramucirumab. Ramucirumab ska tillfälligt sättas ut vid

allvarlig hypertoni, tills hypertonin är under kontroll med läkemedel. Ramucirumab ska sättas ut

permanent om medicinskt signifikant hypertoni inte kan kontrolleras med antihypertensiv behandling

(se avsnitt 4.2).

Aneurysmer och arteriella dissektioner

Användningen av VEGF-hämmare till patienter med eller utan hypertoni kan främja bildningen av

aneurysmer och/eller arteriella dissektioner. Denna risk ska noga övervägas innan Cyramza

sätts in hos patienter med riskfaktorer såsom hypertoni eller tidigare aneurysm.

Försämrad sårläkning

Effekten av ramucirumab har inte utvärderats hos patienter med allvarliga eller svårläkta sår. I en

studie utförd på djur försämrade inte ramucirumab sårläkning. Eftersom ramucirumab är en

antiangiogenetisk behandling och det finns en risk att det har en negativ effekt på sårläkning, ska

ramucirumab sättas ut minst 4 veckor före en planerad operation. Beslutet att återinsätta ramucirumab

efter ett kirurgiskt ingrepp ska baseras på klinisk bedömning av adekvat sårläkning.

Om patienten utvecklar sårläkningskomplikationer under behandling, ska ramucirumab sättas ut tills

såret är helt läkt (se avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion

Ramucirumab ska användas med försiktighet till patienter med allvarlig levercirros (Child-Pugh B

eller C), cirros med leverencefalopati, kliniskt signifikant ascites på grund av cirros eller hepatorenalt

syndrom. Endast mycket begränsad effekt- och säkerhetsdata finns tillgänglig för dessa patienter.

Ramucirumab ska bara användas hos dessa patienter om de eventuella fördelarna av behandlingen

bedöms uppväga den eventuella risken för progressiv leversvikt.

Hos HCC-patienter rapporterades hepatisk encefalopati i högre grad hos de patienter som behandlats

med ramucirumab jämfört med placebobehandlade patienter (se avsnitt 4.8). Patienter ska monitoreras

för kliniska tecken och symtom för hepatisk encefalopati. Ramucirumab ska avslutas permanent vid

hepatisk encefalopati eller hepatorenalt syndrom (se avnitt 4.2).

Fistel

Patienter kan löpa ökad risk att utveckla en fistel vid behandling med Cyramza. Behandlingen med

ramucirumab ska sättas ut permanent hos patienter som utvecklar en fistel (se avsnitt 4.2).

Proteinuri

En ökad incidens av proteinuri var rapporterat från patienter som fick ramucirumab jämfört med

placebo. Patienter ska följas med avseende på utveckling eller försämring av proteinuri under

behandling med ramucirumab. Om proteinnivån i urin är ≥2+ på en urinsticka ska dygnsurin samlas

in. Behandling med ramucirumab ska sättas ut tillfälligt om proteinnivån i urin är ≥2 g/dygn. När

proteinnivån i urin har återgått till <2 g/dygn ska behandlingen med ramucirumab återupptas med en

reducerad dos. En andra dosreduktion rekommenderas om proteinnivån i urin på ≥2 g/dygn

återkommer. Behandlingen med ramucirumab ska sättas ut permenent om proteinnivån i urin är

>3 g/dygn eller vid nefrotiskt syndrom (se avsnitt 4.2).

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/939/2019

EMEA/H/C/002829

Cyramza (ramucirumab)

Sammanfattning av Cyramza och varför det är godkänt inom EU

Vad är Cyramza och vad används det för?

Cyramza är ett läkemedel mot cancer som används för att behandla vuxna patienter med följande

sjukdomar:

Framskriden magsäckscancer eller cancer i övergången mellan matstrupen och magsäcken.

Cyramza ges antingen i kombination med läkemedlet paklitaxel eller som enda behandling om

kombinationen med paklitaxel inte är lämplig. Det ges till patienter vars sjukdom har förvärrats

trots behandling med läkemedel som innehåller platina eller fluoropyrimidiner (en klass läkemedel

som innehåller kapecitabin, fluorouracil och tegafur).

Metastaserande kolorektalcancer (tjocktarms- eller ändtarmscancer som har spridit sig till andra

delar av kroppen). Cyramza ges tillsammans med FOLFIRI-kemoterapi (en kombination av

fluorouracil, folinsyra och irinotekan) till patienter vars sjukdom har förvärrats trots behandling

med bevacizumab, oxaliplatin och en fluoropyrimidin.

Icke-småcellig lungcancer som är framskriden eller som har spridit sig till andra delar av kroppen.

Cyramza ges i kombination med docetaxel till patienter vars sjukdom har förvärrats trots

behandling med läkemedel som innehåller platina.

Levercellskarcinom (en typ av levercancer) som är i framskridet stadium eller som inte kan

opereras bort. Cyramza ges som enda behandling till patienter som har höga nivåer av alfa-

fetoprotein (AFP) i blodet och som tidigare behandlats med sorafenib.

Cyramza innehåller den aktiva substansen ramucirumab.

Hur används Cyramza?

Cyramza ges som infusion (dropp) i en ven. Läkemedlet är receptbelagt och behandling ska inledas

och övervakas av en specialist med erfarenhet av att behandla cancer.

Dosen med Cyramza och hur ofta läkemedlet ska ges beror på patientens kroppsvikt och den sjukdom

som behandlas.

Cyramza (ramucirumab)

EMA/939/2019

Sida 2/3

Behandlingen ska pågå så länge patienten har nytta av den. För att få mer information om hur du

använder Cyramza, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Cyramza?

Den aktiva substansen i Cyramza, ramucirumab, är en monoklonal antikropp (en typ av protein) som

är utformad för att fästa vid en vaskulär endotelial tillväxtfaktorreceptor (VEGFR), ett protein som finns

i höga nivåer i tumörer. VEGFR bidrar till utvecklingen av nya blodkärl som försörjer tumörerna.

Ramucirumab binder till VEGFR och blockerar dess verkan. Därigenom minskas blodtillförseln till

tumören, vilket saktar ner cancerns tillväxt.

Vilken nytta med Cyramza har visats i studierna?

I fem huvudstudier visade sig Cyramza öka överlevnaden för patienter med sjukdomarna framskriden

magsäckscancer eller cancer i övergången mellan matstrupen och magsäcken, metastaserande

kolorektalcancer, framskriden eller metastaserande icke-småcellig lungcancer och levercellskarcinom.

En huvudstudie gjordes på 665 patienter med framskriden magsäckscancer eller cancer i övergången

mellan matstrupen och magsäcken som förvärrats trots behandling med läkemedel som innehöll

platina och en fluoropyrimidin. Denna studie visade att de patienter som behandlades med Cyramza

och paklitaxel i genomsnitt levde längre än de som fick paklitaxel och placebo (en overksam

behandling): i genomsnitt 9,6 månader mot 7,4 månader. På samma sätt visade en annan studie med

355 patienter att de som fick Cyramza plus bästa understödjande vård levde längre än de som fick

placebo plus bästa understödjande vård: i genomsnitt 5,2 månader mot 3,8 månader.

En huvudstudie gjordes på 1 072 patienter med metastaserande kolorektalcancer som förvärrats trots

behandling med bevacizumab, oxaliplatin och en fluoropyrimidin. Denna studie visade att de patienter

som fick Cyramza i kombination med FOLFIRI-behandling levde längre än de som fick FOLFIRI och

placebo: i genomsnitt 13,3 månader mot 11,7 månader.

En huvudstudie omfattade 1 253 patienter med framskriden eller metastaserande icke-småcellig

lungcancer som förvärrats trots behandling med platinainnehållande läkemedel. Denna studie visade

att de patienter som fick Cyramza och docetaxel levde längre än de som fick docetaxel och placebo: i

genomsnitt 10,5 månader mot 9,1 månader.

En studie gjordes på 292 patienter med levercellskarcinom som var framskriden eller inte kunde

opereras bort. Patienterna hade höga nivåer av alfa-fetoprotein (AFP) i blodet och hade tidigare

behandlats med sorafenib. Denna studie visade att patienterna som fick Cyramza levde längre än de

som fick placebo: 8,5 månader mot 7,3 månader.

Vilka är riskerna med Cyramza?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Cyramza (kan förekomma hos fler än 1 av

10 användare) är bland annat trötthet eller svaghet, leukopeni (lågt antal vita blodkroppar),

neutropeni (lågt antal av en särskild typ av vita blodkroppar), diarré, näsblödning och stomatit

(inflammation i munslemhinnan). De allvarligaste biverkningarna som rapporterats (antingen när

Cyramza gavs ensamt eller i kombination med andra cancerläkemedel) var bland annat gastrointestinal

perforation (utveckling av ett hål i tarmväggen), svår gastrointestinal blödning (blödning från tarmen)

och arteriell tromboembolism (problem orsakade av blodproppar och blockering av artärerna). En

fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Cyramza finns i bipacksedeln.

Cyramza (ramucirumab)

EMA/939/2019

Sida 3/3

Cyramza får inte ges till patienter med lungcancer om det finns ett hålrum i cancern eller om cancern

befinner sig nära ett större blodkärl. En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Cyramza godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Cyramza är större än riskerna och

att läkemedlet kan godkännas för försäljning i EU. Myndigheten noterade att Cyramza förlängde livet

för patienter med magsäckscancer och cancer i övergången mellan matstrupen och magsäcken när det

gavs tillsammans med paklitaxel. Nyttan med Cyramza var mindre när det gavs ensamt, men kan trots

detta vara ett alternativ när behandling med paklitaxel inte anses lämplig. Cyramza förlängde också

överlevnaden för patienter med kolorektalcancer, icke-småcellig lungcancer och levercellskarcinom.

Även om effekterna var blygsamma ansågs nyttan kliniskt relevant med tanke på den vanligtvis dåliga

prognosen för dessa patienter.

Säkerhetsprofilen för Cyramza är jämförbar med den som förväntas för andra läkemedel som blockerar

VEGFR-aktiviteten, och anses godtagbar.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Cyramza?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Cyramza har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Cyramza kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Cyramza utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienterna.

Mer information om Cyramza

Den 19 december 2014 beviljades Cyramza ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Cyramza finns på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/cyramza.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 09-2019.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen