Ciastad 20 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

17-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

17-11-2020

Aktiva substanser:
tadalafil
Tillgänglig från:
STADA Arzneimittel AG
ATC-kod:
G04BE08
INN (International namn):
tadalafil
Dos:
20 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
natriumlaurilsulfat Hjälpämne; laktosmonohydrat Hjälpämne; laktos (vattenfri) Hjälpämne; tadalafil 20 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 56 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55706
Tillstånd datum:
2017-09-25

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Ciastad 20 mg filmdragerade tabletter

tadalafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ciastad är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ciastad

Hur du tar Ciastad

Eventuella biverkningar

Hur Ciastad ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ciastad är och vad det används för

Ciastad innehåller den aktiva substansen tadalafil.

Ciastad är en behandling för pulmonell arteriell hypertoni hos vuxna.

Det tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5), som förbättrar

blodflödet till lungorna genom att påverka blodkärlen runt lungorna så att de slappnar av. Resultatet

blir förbättrad kapacitet vid fysisk ansträngning.

Tadalafil som finns i Ciastad kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ciastad

Ta inte Ciastad om du:

är allergisk mot tadalafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

tar läkemedel som innehåller nitrater så som amylnitrit, som används för att behandla bröstsmärta.

Tadalafil har visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrat eller är

osäker, ska du tala med din läkare

någonsin tidigare har förlorat synen – ett tillstånd som kallas ”stroke i ögat” (icke-arteritisk främre

ischemisk optikusneuropati - NAION).

har haft en hjärtattack de senaste 3 månaderna

har lågt blodtryck

tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs. högt

blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs. högt blodtryck i

lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som tadalafil, har visats öka den

blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala

med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Ciastad.

Innan du tar tabletterna, tala om för din läkare om du har:

andra hjärtproblem än ditt höga blodtryck i lungorna

problem med ditt blodtryck

någon ärftlig ögonsjukdom

onormala röda blodkroppar (sickle-cellanemi)

cancer i benmärgen (multipelt myelom)

blodcellscancer (leukemi)

deformerad penis, eller oönskad eller ihållande erektion som varar i mer än 4 timmar

allvarlig leversjukdom

allvarlig njursjukdom.

Om du får en plötslig synnedsättning eller synförlust, ska du omedelbart ta kontakt med din läkare.

Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning har noterats hos några patienter som tar tadalafil.

Fastän det inte är känt om händelserna har ett samband med tadalafil, bör du kontakta läkare

omedelbart om du får försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning.

Barn och ungdomar

Ciastad ska inte ges till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Ciastad

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta INTE detta läkemedel ifall du redan tar nitrater.

Några läkemedel kan påverkas av Ciastad eller så kan de påverka Ciastads effekt.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

bosentan (ett annat läkemedel som används för att behandla pulmonell arteriell hypertension)

nitrater (för bröstsmärta)

alfa-blockerare som används för att behandla högt blodtryck eller prostataproblem

riociguat

rifampicin (för att behandla bakterieinfektioner)

ketokonazoltabletter (för att behandla svampinfektioner)

ritonavir (för hiv-behandling)

tabletter för erektil dysfunktion (PDE5-hämmare).

Ciastad med alkohol

Alkoholintag kan tillfälligt sänka ditt blodtryck. Undvik intag av stora mängder alkohol (över 5

alkoholenheter) när du har tagit eller planerar att ta Ciastad eftersom detta kan öka risken för yrsel när

man står upp.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Ta inte Ciastad under graviditet, såvida det inte är absolut nödvändigt och du har diskuterat det med

din läkare.

Amma inte när du tar dessa tabletter, eftersom det inte är känt ifall läkemedlet passerar över i

bröstmjölk hos människa. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel

under graviditet eller amning.

Hundar som behandlades fick reducerad spermieutveckling i testiklarna. En minskad

spermiekoncentration har påvisats hos vissa män. Det är osannolikt att dess effekter ger försämrad

fertilitet hos män.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel har rapporterats. Känn efter hur du reagerar på läkemedlet innan du kör bil eller använder

maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ciastad innehåller laktos och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Ciastad

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Ciastad tillhandahålls som en 20 mg tablett. Den vanliga dosen

är två 20 mg tabletter en gång

dagligen. Du ska ta båda tabletterna samtidigt, den ena efter den andra. Din läkare kan ha förskrivit

endast en 20 mg tablett dagligen, ifall du har lätta till måttliga lever- eller njurproblem.

Svälj tabletterna med lite vatten. Du kan ta tabletterna oberoende av måltid.

Om du har tagit för stor mängd av Ciastad

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning, ta med dig läkemedelsförpackningen. Du kan få några av biverkningarna som

beskrivs i avsnitt 4.

Om du har glömt att ta Ciastad

Ta dosen så snart du kommer ihåg det om det är inom 8 timmar från att du skulle ha tagit din dos. Ta

INTE dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Ciastad

Sluta inte att ta dina tabletter, såvida inte din läkare har sagt åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Biverkningarna är vanligen milda eller måttliga till sin natur.

Om du får någon av följande biverkningar, sluta använda läkemedlet och uppsök läkare

omedelbart:

allergiska reaktioner med utslag (mindre vanligt förekommande)

bröstsmärta – använd inte nitrater men uppsök läkare omedelbart (vanligt förekommande)

priapism, en förlängd och möjligtvis smärtsam erektion efter att ha tagit Ciastad (sällsynt

förekommande). Om du får erektion som varar kontinuerligt i över 4 timmar, ska du omedelbart

kontakta läkare

plötslig synförlust (sällsynt förekommande).

Följande biverkningar har rapporterats som mycket vanliga hos patienter som tar tadalafil (kan

påverka fler än 1 av 10 användare): huvudvärk, rodnad, nästäppa och täppta bihålor, illamående,

matsmältningsbesvär (inklusive magsmärta), muskelvärk, ryggsmärta och smärta eller obehag i armar

och ben.

Andra biverkningar har rapporterats:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

dimsyn, lågt blodtryck, näsblod, kräkningar, ökade eller onormala underlivsblödningar,

ansiktssvullnad, sura uppstötningar, migrän, oregelbundna hjärtslag och svimning.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

krampanfall, tillfällig minnesförlust, nässelutslag, ymnig svettning, blödning från penis, förekomst

av blod i sperma och/eller urin, högt blodtryck, hjärtklappning, plötslig hjärtdöd och tinnitus (ljud

i öronen utan yttre ljudkälla).

PDE5-hämmare

används även för behandling av erektil dysfunktion hos män. Några biverkningar

som rapporteras sällsynt:

Partiell, tillfällig eller varaktig synnedsättning eller synförlust på ett eller båda ögonen och

allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte och svalg. Plötslig försämring eller

förlust av hörseln har också rapporterats.

Några biverkningar har rapporterats av män som tar tadalafil för behandling av erektil dysfunktion.

Dessa biverkningar har inte förekommit vid kliniska prövningar av pulmonell arteriell hypertension

och därför är frekvensen okänd:

svullna ögonlock, smärta i ögonen, röda ögon, hjärtinfarkt och stroke.

De flesta, men inte alla, män som rapporterade hjärtklappning, oregelbundna hjärtslag, hjärtinfarkt,

stroke och plötslig hjärtdöd hade kända problem med hjärtat innan de tog läkemedlet. Det är inte

möjligt att avgöra om dessa reaktioner hade direkt samband med tadalafil.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Ciastad ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tadalafil.

En filmdragerad tablett innehåller 20 mg tadalafil.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: vattenfri laktos, kroskarmellosnatrium, natriumlaurilsulfat, hydroxipropylcellulosa,

polysorbat 80, magnesiumstearat.

Filmdragering: hypromellos (E464), laktosmonohydrat, titandioxid (E171), triacetin, talk (E553b), gul

järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gulfärgad, kapselformad, bikonvex, filmdragerad tablett, märkt med "T 20" på ena sidan och är slät på

den andra.

Tillhandahålls i blister förpackning innehållande 14, 28 eller 56 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

Genepharm S.A.

18th Km Marathonos Avenue

Pallini Attiki

Grekland

Pharmadox Healthcare Ltd

1KW20A Kordin Industrial Park

PLA 3000

Malta

Combino Pharm Ltd.

HF60, Hal Far Industrial Estate BBG3000

Malta

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederländerna

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-11-13

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ciastad 20 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg tadalafil.

Hjälpämne med känd effekt

Varje 20 mg tablett innehåller 312 mg vattenfri laktos och 3 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Gulfärgad, kapselformad, bikonvex, filmdragerad tablett, med en längd av 13,5 mm och en bredd av

6,6 mm. Tabletterna är märkt "T 20" på ena sidan och är slät på den andra.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Ciastad är indicerat till vuxna för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) klassificerad

som WHO:s funktionsklass II och III, för att förbättra ansträngningskapaciteten (se avsnitt 5.1).

Effekt har visats vid idiopatisk PAH (IPAH) och vid PAH associerad med vaskulär bindvävssjukdom.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling skall påbörjas och följas upp av en läkare som har erfarenhet av behandling av PAH.

Dosering

Den rekommenderade dosen är 40 mg (2 x 20 mg) en gång dagligen, med eller utan föda.

Särskilda populationer

Äldre patienter

Dosjustering är inte nödvändig för äldre patienter.

Nedsatt njurfunktion

För patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion rekommenderas en startdos på 20 mg en gång

dagligen. Dosen kan ökas till 40 mg en gång dagligen, baserat på individuell effekt och tolerabilitet.

Tadalafil rekommenderas inte till patienter med gravt nedsatt njurfunktion. (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

P.g.a. begränsad klinisk erfarenhet av patienter med mild till måttlig levercirrhos (Child-Pugh Class A

och B) med en engångsdos på 10 mg, kan man överväga en startdos på 20 mg en gång dagligen. Om

tadalafil förskrivs bör en noggrann, individuell nytta/risk-bedömning göras av den förskrivande

läkaren. Det finns inga data för patienter med grav levercirrhos (Child-Pugh Class C) och därför

rekommenderas inte tadalafil behandling till denna grupp. (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för tadalafil för en pediatrisk population har ännu inte fastställts. Tillgänglig

information finns i avsnitt 5.1.

Administreringssätt

Ciastad ska administreras oralt.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Hjärtinfarkt under de senaste 90 dagarna.

Allvarlig hypotoni (<90/50 mm Hg)

Tadalafil har i de kliniska studierna visats förstärka den hypotensiva effekten av nitrater. Detta

anses bero på den kombinerade effekten av nitrater och tadalafil på kväveoxid/cGMP. Därför är

tadalafil kontraindicerat hos patienter som använder någon form av organiska nitrater (se avsnitt

4.5).

Samtidig användning av PDE5-hämmare (inklusive tadalafil) och guanylatcyklas-stimulerare, så som

riociguat, är kontraindicerat eftersom det skulle kunna orsaka symtomatisk hypotension (se avsnitt

4.5).

Patienter som har förlorat synen på ett öga på grund av icke-arteritisk främre ischemisk

optikusneuropati (NAION), oavsett om denna händelse var förenad med tidigare exponering av PDE5-

hämmare eller inte (se avsnitt 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Kardiovaskulär påverkan

Följande grupper av patienter med kardiovaskulär sjukdom ingick inte i de kliniska studierna av PAH:

Patienter med kliniskt signifikant aorta- och mitralisklaffsjukdom.

Patienter med konstriktiv perikardit.

Patienter med restriktiv eller dilaterad kardiomyopati.

Patienter med starkt nedsatt vänsterkammarfuktion.

Patienter med livshotande arrytmier.

Patienter med symtomatisk kranskärlssjukdom.

Patienter med okontrollerad hypertension.

Det finns inga kliniska säkerhetsdata för behandling med tadalafil till dessa patienter, därför

rekommenderas inte tadalafil.

Pulmonella vasodilatorer kan signifikant förvärra den kardiovaskulära statusen för patienter med

pulmonell venocklusiv sjukdom (PVOD). Eftersom det inte finns några kliniska data på patienter med

venocklusiv sjukdom, rekommenderas inte tadalafil till dessa patienter.

Om tecken på pulmonellt ödem uppstår när tadalafil administreras, bör risken för PVOD övervägas.

Tadalafil har systemiska vasodilaterande egenskaper som kan resultera i tillfälliga

blodtryckssänkningar.

Läkaren bör noggrant överväga om patienter med vissa underliggande sjukdomar såsom påtagligt

avflödeshinder i vänster kammare, patienter med vätskebrist, autonom hypotension eller patienter med

hypotension i vila, kan påverkas negativt av sådana vasodilaterande effekter.

Hos patienter som använder alfa

-receptorblockerare, kan samtidig användning av tadalafil leda till

symptomatisk hypotoni hos vissa patienter (se avsnitt 4.5). Kombinationen tadalafil och doxazosin

rekommenderas inte.

Synstörningar och fall av NAION har rapporterats i samband med användandet av tadalafil och andra

PDE5-hämmare. Analyser av observationsdata tyder på en ökad risk för akut NAION hos män med

erektil dysfunktion efter användning av tadalafil eller andra PDE5-hämmare. Eftersom detta kan vara

relevant för alla patienter som tar tadalafil skall patienten ges råd om att i händelse av plötslig

synstörning sluta ta tadalafil och rådfråga läkare omedelbart (se avsnitt 4.3). Patienter med känd

ärftlighet för degenerativa retinala rubbningar, inklusive retinitis pigmentosa, ingick inte i de kliniska

studierna, och behandling av dessa patienter rekommenderas inte.

Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning

Fall av plötslig hörselnedsättning har rapporterats efter användning av tadalafil. Även om andra

riskfaktorer fanns i vissa fall (såsom ålder, diabetes, hypertension och tidigare hörselnedsättning) bör

patienter uppmanas att omedelbart uppsöka läkare i händelse av plötslig försämring eller förlust av

hörseln.

Nedsatt njur- och leverfunktion

P.g.a ökad exponering för tadalafil (AUC), liten klinisk erfarenhet och ingen möjlighet att påverka

clearance med dialys, rekommenderas inte tadalafil till personer med gravt nedsatt njurfunktion.

Patienter med grav levercirrhos (Child-Pugh Class C) har inte studerats och därför rekommenderas

inte tadalafil till denna grupp.

Priapism och anatomisk deformation av penis

Priapism har rapporterats hos män som behandlas med PDE5-hämmare. Patienter som har erektion 4

timmar eller längre skall uppmanas att omedelbart söka medicinsk vård. Om priapism inte behandlas

omedelbart, kan penil vävnadsskada uppstå, som kan ge upphov till permanent förlust av potensen.

Tadalafil skall användas med försiktighet till patienter med anatomisk deformation av penis (såsom

vinkling, fibros i corpus cavernosum eller Peyronies sjukdom) eller patienter med tillstånd som kan

predisponera för priapism (såsom sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi).

Användning med CYP3A4-inducerare eller -hämmare

För patienter med kronisk behandling med potenta CYP3A4-inducerare, såsom rifampicin,

rekommenderas inte tadalafil (se avsnitt 4.5).

För patienter med samtidig behandling med potenta CYP3A4-hämmare, såsom ketokonazol eller

ritonavir, rekommenderas inte tadalafil (se avsnitt 4.5).

Behandling av erektil dysfunktion

Säkerhet och effekt av kombinationer av tadalafil och andra PDE5-hämmare eller andra behandlingar

mot erektil dysfunktion har inte studerats. Patienterna bör informeras om att inte ta tadalafil med dessa

läkemedel.

Prostacyklin och dess analoger

Effekt och säkerhet av tadalafil administrerat tillsammans med prostacyklin eller dess analoger har

inte studerats i kontrollerade kliniska studier. Därför bör man vara försiktig med att kombinera dessa.

Bosentan

Effekten av tadalafil hos patienter som redan behandlas med bosentan har inte helt kunnat visas (se

avsnitt 4.5 och 5.1).

Hjälpämnen

Ciastad innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda

detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra substanser på tadalafil

Cytocrome P450 hämmare

Azolantimykotika (t.ex. ketokonazol)

Ketokonazol (200 mg dagligen), gav en 2-faldig ökning av AUC för engångsdos av tadalafil (10 mg)

och en ökning av C

med 15 % i jämförelse med AUC och C

för enbart tadalafil. Ketokonazol

(400 mg dagligen) gav en 4-faldig ökning av AUC för engångsdos av tadalafil (20 mg) och en ökning

av C

med 22 %.

Proteashämmare (t.ex. ritonavir)

Ritonavir (200 mg två gånger dagligen), som inhiberar CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 och CYP2D6,

gav en 2-faldig ökning av AUC för engångsdos av tadalafil (20 mg) och oförändrat C

. Ritonavir

(500 mg eller 600 mg två gånger dagligen) gav en 32 %-ig ökning av AUC för engångsdos av tadalafil

(20 mg) och en minskning av C

med 30 %.

Cytocrome P450 inducerare

Endotelin-1 receptor antagonister (t.ex. bosentan)

Samtidig behandling med bosentan (125 mg två gånger dagligen), ett substrat av CYP2C9 och

CYP3A4 och en måttlig inducerare av CYP3A4, CYP2C9 och möjligen CYP2C19, reducerade

tadalafils (40 mg en gång dagligen) systemiska exponering med 42 % och C

med 27 % efter

upprepad samadministrering. Effekten av tadalafil hos patienter som redan behandlas med bosentan

har inte helt kunnat visas (se avsnitt 4.4 och 5.1). Tadalafil påverkande inte bosentans eller dess

metaboliters exponering (AUC och C

Säkerhet och effekt av kombinationen tadalafil och andra endotelin-1 receptor antagonister har inte

studerats.

Antibiotika (t.ex. rifampicin)

En CYP3A4-inducerare, rifampicin (600 mg dagligen), reducerade AUC av tadalafil med 88 % och

med 46 %, i jämförelse med AUC-värdet och C

för enbart tadalafil (10 mg dos).

Effekter av tadalafil på andra läkemedel

Nitrater

Kliniska studier har visat att tadalafil (5 mg, 10 mg och 20 mg) förstärker den hypotensiva effekten av

nitrater. Interaktionen varade i mer än 24 timmar och kunde inte detekteras 48 timmar efter den sista

tadalafildosen. Därför är tadalafil kontraindicerat hos patienter som använder någon form av organiska

nitrater (se avsnitt 4.3).

Antihypertensiva medel (inklusive kalciumflödeshämmare)

Samtidig administrering av doxazosin (4 mg och 8 mg dagligen) och tadalafil (5 mg dagligen och 20

mg som en engångsdos) ökar påtagligt den blodtryckssänkande effekten av detta

alfareceptorblockerande medel.

Effekten varar minst 12 timmar och kan vara symtomgivande, innefattande synkope. Denna

kombination rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.4).

Dessa effekter observerades inte med alfuzosin eller tamsulosin i interaktionsstudier som utförts på ett

begränsat antal friska försökspersoner.

I kliniska farmakologiska studier undersöktes tadalafils (10 och 20 mg) potential att förstärka den

hypotensiva effekten av antihypertensiva läkemedel. De viktigaste grupperna av antihypertensiva

läkemedel studerades, antingen som monoterapi eller som ett läkemedel i en kombinationsterapi. Hos

patienter som tog flera antihypertensiva läkemedel och vars blodtryck inte var kontrollerat var

blodtryckssänkningen större, jämfört med de patienter som hade ett väl kontrollerat blodtryck, där

blodtryckssänkningen var minimal och jämförbar med effekten hos friska personer. Hos patienter, som

samtidigt får antihypertensiv medicinering, kan tadalafil 20 mg framkalla ett blodtrycksfall som (med

undantag för doxazosin, se ovan) i allmänhet är litet och sannolikt ej av klinisk betydelse.

Riociguat

Prekliniska studier visade en additiv systemisk blodtryckssänkande effekt när PDE5-hämmare

kombinerades med riociguat. I kliniska studier har riociguat visats förstärka den hypotensiva effekten

av PDE5-hämamre. Det fanns inga tecken på fördelaktig klinisk effekt av kombinationen i den

population som studerades. Samtidig användning av riociguat och PDE5-hämmare, inklusive tadalafil,

är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Alkohol

Alkoholkoncentrationen påverkades inte av samtidig tadalafil tillförsel (10 mg eller 20 mg). Dessutom

sågs inga förändringar av tadalafil koncentrationen efter samtidigt intag av alkohol. Tadalafil (20 mg)

ökade inte den genomsnittliga blodtryckssänkningen av alkohol (0,7 g/kg eller ungefär 180 ml av 40

% alkohol [vodka] hos en 80 kg man), men hos några försökspersoner observerades postural yrsel och

ortostatisk hypotoni. Tadalafil (10 mg) förstärkte inte effekten av alkohol på kognitiv funktion.

CYP1A2 substrat (t.ex. teofyllin)

När 10 mg tadalafil gavs tillsammans med teofyllin (en icke-selektiv fosfodiesterashämmare)

observerades ingen farmakokinetisk interaktion. Den enda farmakodynamiska effekt som sågs var en

liten (3,5 slag/minut) ökning i hjärtfrekvens.

CYP2C9 substrat (t.ex. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg och 20 mg) hade ingen kliniskt signifikant effekt på exponeringen (AUC) för S-

warfarin eller R-warfarin (CYP2C9-substrat), och tadalafil påverkade inte heller förändringarna i

protrombintiden som orsakades av warfarin.

Acetylsalicylsyra

Tadalafil (10 mg och 20 mg) hade ingen effekt på ökningen i blödningstiden, som orsakats av

acetylsalicylsyra.

P-glykoproteinsubstrat (t.ex. digoxin)

Tadalafil (40 mg en gång dagligen) hade ingen kliniskt signifikant effekt på digoxins farmakokinetik.

Orala antikonceptionsmedel

Vid steady-state ökade tadalafil (40 mg en gång dagligen) exponeringen (AUC) för etinylestradiol

med 26 % och C

med 70% jämfört med när orala antikonceptionsmedel administrerades med

placebo. Det fanns ingen statistiskt signifikant effekt av tadalafil på levonorgestrel vilket indikerar att

effekten på etinylestradiol beror på att tadalafil hämmar sulfateringen i tarmen. Den kliniska

betydelsen av denna observation är okänd.

Terbutalin

En liknande ökning av AUC och C

som har setts med etinylestradiol, kan förväntas vid oral

administrering av terbutalin, troligen beroende på att tadalafil hämmar sulfateringen i tarmen. Den

kliniska betydelsen av denna observation är okänd.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsade data från behandling av gravida kvinnor med tadalafil. Djurstudier tyder inte på

direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning

eller utveckling efter födsel (se avsnitt 5.3). Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning

av tadalafil under graviditet.

Amning

Farmakodynamiska/toxikologiska data från djurförsök visar att tadalafil utsöndras i modersmjölk.

Risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Tadalafil bör inte användas under amning.

Fertilitet

Effekter som kan tyda på försämrad fertilitet har iakttagits hos hundar. Två kliniska studier tyder på att

denna effekt är osannolik hos människa, även om en minskning av spermiekoncentrationen sågs hos

vissa män (se avsnitt 5.1 och 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Tadalafil har försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel har

rapporterats i de kliniska studierna men frekvensen var lika för placebo och tadalafil. Patienter bör

dock känna till hur de reagerar på tadalafil, innan de kör bil eller handhar maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanställning av biverkningsprofilen

De vanligaste rapporterade biverkningarna som förekommer hos ≥10% av patienterna som

behandlades med tadalafil 40-mg, var huvudvärk, illamående, ryggvärk, dyspepsi, rodnad, myalgi,

nasofaryngit och smärta i extremiteter. De rapporterade biverkningarna var övergående och i

allmänhet milda eller måttliga.

Biverkningsdata för patienter över 75 år är begränsade.

I den pivotala, placebokontrollerade studien med tadafil för behandling av PAH, behandlades totalt

323 patienter med tadalafil i doser från 2,5 mg till 40 mg en gång dagligen och 82 patienter fick

placebo. Behandlingen pågick i 16 veckor. Andelen avbrott p.g.a. biverkningar var låg (tadalafil 11 %,

placebo 16 %). 357 försökspersoner som fullföljde den pivotala studien övergick i en långtidsstudie.

Doserna i denna studie var 20 mg och 40 mg en gång dagligen.

Tabellerad sammanställning av biverkningar

I tabellen nedan upptas de biverkningar som rapporterats i den placebokontrollerade kliniska

prövningen på patienter med PAH som behandlades med tadalafil. I tabellen ingår även några

biverkningar som har rapporterats i kliniska studier och/eller efter marknadsintroduktion vid

behandling av manlig erektil dysfunktion. Dessa biverkningar har antingen blivit tilldelade ”ingen

känd frekvens”, eftersom frekvensen hos PAH patienter inte kan beräknas från dessa data eller

tilldelad en frekvens baserad på data från den placebo-kontrollerade huvudstudien för tadalafil.

Frekvenser: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100),

sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

1

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

Angioneurotiskt ödem

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Synkope

Migrän

Krampanfall

Övergående amnesi

Stroke

(inklusive

blödningar)

Ögon

Dimsyn

Icke-arteritisk främre

ischemisk

optikusneuropati

(NAION)

Retinalkärlsocklusion

Synfältsdefekt

Öron och balansorgan

Tinnitus

Plötslig

hörselnedsättning

Hjärtat

Hjärtklappning

2, 5

Plötslig hjärtdöd

2, 5

Takykardi

2, 5

Instabil angina pectoris

Ventrikulär arytmi

Hjärtinfarkt

Blodkärl

Blodvallning

Hypotoni

Hypertoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Nasofaryngit

(inklusive nästäppa,

tilltäppta bihålor och

rinit)

Näsblödning

Magtarmkanalen

Illamående

Dyspepsi (inklusive

buksmärta/ obehag

Kräkningar

Gastroesofageal reflux

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Urtikaria

Hyperhydros

(svettningar)

Stevens-Johnsons

syndrom

Exfoliativ dermatit

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

1

Myalgi

Ryggsmärtor

Smärta i extremitet

(inklusive obehag i

armar och ben)

Njurar och urinvägar

Hematuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Ökad uterin blödning

Priapism

Penil hemorragi

Hematospermi

Förlängd erektion

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ansiktsödem

Bröstsmärta

Dessa biverkningar har inte rapporterats i de kliniska prövningar som ingår i

registreringsdokumentationen och kan inte beräknas från tillgängliga data. Biverkningarna har

tagits med i tabellen till följd av data som inkommit efter marknadsföring eller från kliniska

studier vid användning av tadalafil för behandling av erektil dysfunktion

(2) De flesta patienter, hos vilka dessa effekter rapporterades, hade sedan tidigare kardiovaskulära

riskfaktorer.

(3) De MedDRA-termer som ingår är obehagskänsla i buken, buksmärta, buksmärta i nedre delen av

magen, buksmärta i övre delen av magen, magbesvär.

(4) Klinisk icke MedDRA-term som inkluderar rapporter om onormala/rikliga menstruationer såsom

menorragi, metrorragi, menometrorragi, eller vaginal blödning.

(5) Biverkningarna har tagits med i tabellen till följd av data som inkommit efter marknadsföring eller

från kliniska studier vid användning av tadalafil för behandling av erektil dysfunktion; dessutom,

baserar sig frekvensen ofta på 1 eller 2 patienters upplevelser av biverkningen i den placebo-

kontrollerad huvudstudien för ADCIRCA.

(6) Den vanligast rapporterade biverkningen var huvudvärk. Huvudvärk kan uppkomma i början av

behandlingen; och minska med tiden även om behandlingen fortsätter.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Engångsdoser upp till 500 mg har getts till friska försökspersoner och upprepade doser upp till 100 mg

har getts till patienter med erektil dysfunktion. Biverkningarna var likartade dem som observerades vid

lägre doser.

Vid överdosering skall sedvanliga understödjande åtgärder vidtas efter behov. Hemodialys bidrar i

mycket liten grad till elimineringen av tadalafil.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Urologiska medel, läkemedel vid erektil dysfunktion, ATC-kod G04BE08.

Verkningsmekanism

Tadalafil är en potent och selektiv hämmare av fosfodiesteras typ 5 (PDE5), det enzym som svarar för

nedbrytningen av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Vid pulmonell arteriell hypertension får man

försämrad frisättning av kväveoxid från kärlväggarna och som en följd reduktion av cGMP-

koncentrationerna i lungkärlens glatta muskulatur. PDE5 är det fosfodiesteras som förekommer mest i

lungkärlsväggarnas muskulatur. Tadalafils hämning av PDE5 ökar koncentrationen av cGMP, vilket

resulterar i avslappning i lungkärlens glatta muskelceller och vasodilation av lungkärlen.

Farmakodynamisk effekt

In vitro-

studier har visat att tadalafil är en selektiv hämmare av PDE5. PDE5 är ett enzym som finns i

glatt muskulatur i corpus cavernosum, vaskulär och visceral glatt muskulatur, skelettmuskel,

blodplättar, njure, lunga och cerebellum. Tadalafil verkar kraftigare på PDE5 än på andra

fosfodiesteraser. Tadalafil visar >10 000 gånger högre potens på PDE5 än på PDE1, PDE2 och PDE4,

dessa enzymer finns i hjärta, hjärna, blodkärl, lever och andra organ. Tadalafil visar >10 000 gånger

högre potens på PDE5 än på PDE3, ett enzym som finns i hjärta och blodkärl.

Denna selektivitet för PDE5 i förhållande till PDE3 är viktig, eftersom PDE3 är involverat i hjärtats

kontraktilitet. Därtill är tadalafils verkan cirka 700 gånger större för PDE5 än för PDE6. Det

sistnämnda enzymet finns i retina och ansvarar för ljusöverledningen. Tadalafil visar också >10 000

gånger högre potens för PDE5 än för PDE7-PDE10.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekt hos patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH)

En randomiserad dubbelblind, placebokontrollerad studie genomfördes på 405 patienter med

pulmonell arteriell hypertension. Tillåten grundbehandling var bosentan (stabil underhållsdos på upp

till 125 mg två gånger dagligen) och långtidsbehandling med antikoagulantia, digoxin, diuretika och

syrgas. Mer än hälften (53,3 %) av patienterna i studien fick samtidigt behandling med bosentan.

Patienterna randomiserades till en av fem behandlingsgrupper (tadalafil 2,5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg

eller placebo). Patienterna var minst 12 år gamla och hade en PAH som var idiopatisk, associerad med

bindvävssjukdom, associerad med viktreducerande läkemedel, associerad med humant

immunbristvirus (hiv) infektion, associerad med förmaksseptumdefekt eller associerade med operation

för minst ett år sedan av medfödd ateriovenös shunt (till exempel ventrikelseptumdefekt, persisterande

ductus arteriosus). Medelåldern på patienterna var 54 år (från 14 till 90 år) och de flesta patienterna

var kaukasier (80,5 %) och kvinnor (78,3 %). Orsakerna till pulmonell arteriell hypertension (PAH)

var huvudsakligen idiopatisk PAH (61,0 %) och PAH associerad med vaskulär bindvävssjukdom

(23,5%). De flesta patienterna var i Världshälsoorganisationens (WHOs) funktionsklass III (65,2 %)

eller II (32,1 %). Vid studiens start var medelvärdet för 6-minuters gångsträcka (6MWD) 343,6 meter.

Primär endpoint var förändringen från utgångsvärdet för 6-minuters gångsträcka (6MWD) vid vecka

16. Det var endast tadalafil 40 mg som uppnådde den protokolldefinierade nivån för signifikans med

en medianökning, efter placebojustering, av 6MWD med 26 meter (p=0,0004; 95 % KI: 9,5, 44,0;

förspecificerad Hodges-Lehmans metod) (medel 33 meter, 95 % KI; 15,2, 50,3). Förbättringen av

gångsträckan visade sig efter 8 veckors behandling. Signifikant förbättring (p <0,01) i 6MWD visades

vid vecka 12 när patienterna ombads förskjuta sitt intag av studieläkemedel för att reflektera dalvärdet

för koncentrationen av aktiv substans. Resultatet var generellt konsekvent i alla subgrupper när det

gäller ålder, kön, PAH etiologi och utgångsvärdet för WHO funktionsklass och 6MWD. Det

placebojusterade medianvärdet för ökningen av 6MWD var 17 meter (p=0,09; 95 % KI: -7,1, 43,0;

förspecificerad Hodges-Lehmans metod) (medel 23 meter, 95 % KI; 2,4, 47,8) för de patienter som

fick tadalafil 40 mg i tillägg till bosentan (n=39), och 39 meter (p <0,01, 95 % KI: 13,0, 66,0;

förspecificerad Hodges-Lehmans metod) (medel 44 meter, 95 % KI; 19,7, 69,0) för de patienter som

bara fick tadalafil 40 mg (n=37).

Andelen patienter med förbättring av WHO:s funktionsklass i vecka 16 var samma för gruppen som

fick tadalafil 40 mg jämfört med placebogruppen (23 % jämfört med 21 %). Incidensen för klinisk

försämring i vecka 16 för patienter som behandlas med tadalafil 40 mg (5 %; 4 av 79 patienter) var

mindre än i placebogruppen (16 %; 13 av 82 patienter). Förändringarna i Borgs dyspnéskala var små

och icke-signifikanta för både placebo och tadalafil 40 mg.

Dessutom observerades förbättringar jämfört med placebo för tadalafil 40 mg i fysiken, kroppsliga

funktioner, smärtor i kroppen, allmän hälsa, vitalitet och sociala funktioner i SF-36. Ingen förbättring

observerades för områdena emotionell och mental hälsa i SF-36. Förbättringar jämfört med placebo

observerades för tadalafil 40 mg i EuroQol (EQ-5D) USA och UK indexvärden som består av

rörlighet, egenvård, dagliga aktiviteter, smärta/obehag, ångest-/depressionskomponenter, och i den

visuella analoga skalan (VAS).

Invasiv hemodynamik genomfördes på 93 patienter. Tadalafil 40 mg ökade hjärtminut-volymen (0,6

l/min) och minskade lungartärtrycket (-4,3 mm Hg) och det pulmonella vaskulära motståndet (- 209

dyn.s/cm

) jämfört med studiens början (p <0,05). Enligt analyser post hoc var förändringarna av de

hemodynamiska parametrarna från studiens början för behandlingsgruppen med tadalafil 40 mg dock

inte signifikant skilda från placebo.

Långtidsbehandling

357 patienter från den placebokontrollerade studien deltog i en långtids förlängningsstudie. Av dessa

hade 311 patienter blivit behandlade med tadalafil i minst 6 månader och 293 i 1 år (median

behandlingstid 365 dagar; intervall 2 dagar till 415 dagar). För de patienter där det finns data, är

överlevnadsfrekvensen 96,4 % vid 1 år. Dessutom tycks längden för 6-minuters gångsträcka och

WHO funktionsklass vara stabil för de som behandlats med tadalafil i 1 år.

Friska försökspersoner, som intog tadalafil 20 mg, uppvisade ingen signifikant skillnad jämfört med

placebo i systoliskt och diastoliskt blodtryck i liggande ställning (medelvärde för maximal reduktion

1,6/0,8 mm Hg) eller i systoliskt och diastoliskt blodtryck i stående ställning (medelvärde för maximal

reduktion 0,2/4,6 mm Hg) och ingen signifikant förändring i hjärtfrekvens.

I en studie för att bedöma tadalafils påverkan på synsinnet observerades ingen försämring av

färgseendet (skillnad blått/grönt) i Farnsworth-Munsell 100-hue test. Detta resultat överensstämmer

med tadalafils låga affinitet till PDE6 jämfört med PDE5. Baserat på det totala antalet studier var

rapporter om förändringar i färgseendet sällsynta (<0,1 %).

Tre studier på män utfördes för att undersöka tadafils potentiella påverkan på spermatogenesen.

Tadalafil gavs i dosen 10 mg dagligen (en 6 månaders studie) och 20 mg dagligen (en 6 månaders och

en 9 månaders studie). I två av dessa studier observerades en reducering av antalet spermier och en

minskad spermiekoncentration i samband med tadalafilbehandlingen, sannolikt utan klinisk relevans.

Dessa effekter åtföljdes inte av förändringar i andra parametrar som motilitet, morfologi och

follikelstimulerande hormon.

Pediatrisk population

En studie har utförts på barn med Duchennes muskeldystrofi (DMD) där man inte kunde visa något

bevis på effekt. Den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade, parallella 3-armade studien

med tadalafil genomfördes på 331 pojkar i åldern 7–14 år med DMD som samtidigt fick

kortikosteroidbehandling. Studien pågick i 48 veckor och var dubbelblind. Patienterna randomiserades

till den dagliga doseringen tadalafil 0,3 mg/kg, tadalafil 0,6 mg/kg eller placebo. Tadalafil kunde inte

visa effekt när det gäller att bromsa försämringen i förflyttning mätt med 6-minuters gångsträcka

(6MWD) som primär endpoint: enligt minsta kvadratmetoden (LS) var genomsnittlig förändring i

6MWD vid 48 veckor 51,0 meter (m) i placebogruppen, jämfört med 64,7 m i tadalafil 0,3 mg/kg (p =

0,307) och 59,1 meter i tadalafil 0,6 mg/kg (p = 0,538). Dessutom fanns det inget bevis för effekt i

någon av de sekundära analyser som utförts för denna studie. Vad gäller säkerheten var de

övergripande resultaten från denna studie generellt i linje med den kända säkerhetsprofilen för

tadalafil och biverkningarna de man kan förvänta sig för pediatriska DMD-patienter som får

kortikosteroider.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

tadalafil, för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av pulmonell arteriell

hypertension (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Tadalafil absorberas snabbt efter oral administrering, och maximal plasmakoncentration (medelvärde)

) uppnås efter en mediantid på 4 timmar efter intag. Absolut biotillgänglighet av tadalafil efter

oral dosering har inte fastställts.

Hastighet och grad av absorption av tadalafil påverkas inte av föda, tadalafil kan sålunda tas

oberoende av måltid. Tidpunkten för dosintag (morgon eller kväll efter administrering av en

engångsdos 10 mg) hade ingen kliniskt relevant effekt på hastighet eller grad av absorption.

Distribution

Distributionsvolymen är cirka 77 l (medelvärde) vid steady state, vilket tyder på att tadalafil

distribueras till vävnaderna. Vid terapeutiska koncentrationer är 94 % bundet till protein i plasma.

Proteinbindningen påverkas ej av försämrad njurfunktion.

Mindre än 0,0005 % av intagen dos återfinns i sperma hos friska försökspersoner.

Metabolism

Tadalafil metaboliseras övervägande av cytokrom P450 (CYP) 3A4-isoformen. Den viktigaste

metaboliten i cirkulationen är metylkatekolglukuronid. Denna metabolit är minst 13 000 gånger

mindre potent än tadalafil för PDE5. Följaktligen förväntas den inte vara kliniskt aktiv vid observerad

metabolitkoncentration.

Eliminering

Medelvärdet för oral clearance av tadalafil är 3,4 l/timme vid steady state och medelvärdet för terminal

halveringstid är 16 timmar för friska försökspersoner. Tadalafil utsöndras till övervägande del som

inaktiva metaboliter, huvudsakligen i feces (cirka 61 % av dosen) och till mindre grad i urinen (cirka

36 % av dosen).

Linjäritet/icke-linjäritet

För ett doseringsintervall på 2,5 till 20 mg till friska försökspersoner, ökar tadalafilexponeringen

(AUC) proportionellt med dosen. Mellan 20 mg och 40 mg är exponeringsökningen mindre än

proportionell.

För tadalafil 20 mg och 40 mg en gång dagligen uppnås steady state plasmakoncentrationerna inom 5

dagar, och exponeringen är ungefär 1,5-faldig jämfört med den exponering som uppnås efter en

engångsdos.

Populationsfarmakokinetik

Hos patienter med pulmonell arteriell hypertension som inte får samtidig bosentanbehandling, var

medelexponeringen av tadalafil vid steady state 26 % högre efter 40 mg jämfört med hos friska

frivilliga. Det finns ingen kliniskt relevant skillnad i C

jämfört med friska frivilliga. Observationen

tyder på en lägre clearance av tadalafil hos patienter med pulmonell arteriell hypertension jämfört med

friska frivilliga.

Speciella patientgrupper

Äldre

Friska äldre försökspersoner (65 år eller däröver) hade lägre oral clearance av tadalafil, vilket gav 25

% högre exponering (AUC) i förhållande till friska försökspersoner i åldern 19 till 45 år efter en 10 mg

dos. Denna ålderseffekt är inte kliniskt signifikant och motiverar inte någon dosjustering.

Njurinsufficiens

I kliniska, farmakologiska studier av försökspersoner med mild (kreatininclearance 51 till 80

ml/minut) eller måttlig (kreatininclearance 31 till 50 ml/minut) grad av njurfunktionsnedsättning och

försökspersoner i dialys med njursjukdom i slutstadiet gav enstaka doser på 5–20 mg en ungefärlig

fördubbling av tadalafilexponeringen (AUC). Hos patienter i hemodialys var C

41 % högre än hos

friska försökspersoner.

Hemodialys bidrar i mycket liten grad till elimineringen av tadalafil.

P.g.a. ökad tadalafilexponering (AUC), begränsad klinisk erfarenhet, och saknad förmåga att påverka

clearance med dialys, rekommenderas inte tadalafil till patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Leverinsufficiens

Tadalafilexponeringen (AUC) hos försökspersoner med mild och måttlig grad av

leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh Class A och B) är jämförbar med exponeringen hos friska

försökspersoner när en 10 mg dos ges. Om tadalafil förskrivs bör en noggrann, individuell

nytta/riskbedömning göras av den förskrivande läkaren. Det finns inga tillgängliga data angående

intag av högre doser än 10 mg tadalafil för patienter med nedsatt leverfunktion.

Patienter med grav levercirrhos (Child-Pugh Class C) har inte studerats och därför rekommenderas

inte dosering med tadalafil till dessa patienter.

Patienter med diabetes

Tadalafilexponeringen (AUC) hos patienter med diabetes var cirka 19 % lägre än AUC-värdet för

friska försökspersoner efter en 10 mg dos. Denna skillnad motiverar inte någon dosjustering.

Ras

De farmakokinetiska studierna har inkluderat försökspersoner från olika etniska grupper, och det har

inte identifierats några skillnader när det gäller exponeringen för tadalafil. Dosjusteringar är inte

motiverade.

Kön

Det har inte observerats några kliniskt relevanta skillnader exponeringen på friska frivilliga kvinnor

och män som fått engångsdos respektive flera doser av tadalafil. Dosjusteringar är inte motiverade.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke kliniska data tyder inte på någon särskild risk för människa, baserat på gängse studier avseende

säkerhetsfarmakologi, kronisk toxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter.

Det fanns inga tecken på teratogenicitet, embryotoxicitet eller fostertoxicitet hos råttor eller möss som

erhållit upp till 1 000 mg tadalafil per kg och dygn. I en prenatal- och postnatal utvecklingsstudie på

råtta var den högsta dos som icke gav effekt 30 mg/kg/dygn. Hos dräktig råtta var AUC för beräknad,

fri aktiv substans vid denna dos ungefär 18 gånger AUC hos människa efter en 20 mg dos.

Ingen försämring av fertiliteten observerades för han- och honråttor. Hos hundar, som fått tadalafil i 6

till 12 månader i doser på 25 mg/kg/dygn eller mera (vilket gav en exponering som var minst 3 gånger

större [intervall 3,7 – 18,6] än den hos människa efter en 20 mg dos), regredierade sädeskanalens

epitel, vilket resulterade i minskad spermatogenes hos några hundar. Se även avsnitt 5.1.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Vattenfri laktos

Kroskarmellosnatrium

Natriumlaurilsulfat

Hydroxipropylcellulosa

Polysorbat 80

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Hypromellos (E464)

Laktosmonohydrat

Titandioxid (E171)

Triacetin

Talk

Gul järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/ PVDC/ Aluminium blister i kartonger med 14, 28 och 56 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

55706

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-09-25

Datum för den senaste förnyelsen:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-11-13

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen