Bonviva

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

29-03-2021

Aktiva substanser:
ibandronsyra
Tillgänglig från:
Atnahs Pharma Netherlands B.V.
ATC-kod:
M05BA06
INN (International namn):
ibandronic acid
Terapeutisk grupp:
Läkemedel för behandling av bensjukdomar
Terapiområde:
Osteoporos, postmenopausala
Terapeutiska indikationer:
Behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med ökad risk för fraktur (se avsnitt 5. En minskning i risken för vertebrala frakturer har visats effekt på brott på lårbenshalsen har inte fastställts.
Produktsammanfattning:
Revision: 28
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000501
Tillstånd datum:
2004-02-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000501

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

18-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

29-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

29-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

29-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

29-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

18-05-2016

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Bonviva

150 mg filmdragerade tabletter

ibandronatsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Bonviva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Bonviva

Hur du tar Bonviva

Eventuella biverkningar

Hur Bonviva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Bonviva är och vad det används för

Bonviva tillhör en klass av preparat som kallas bisfosfonater. Det innehåller den aktiva substansen

ibandronatsyra.

Bonviva kan upphäva nedbrytningen av benvävnad genom att stoppa ytterligare förlust av benvävnad

och öka benmassan hos de flesta kvinnor som tar Bonviva, även om de inte ser eller känner någon

skillnad. Bonviva kan hjälpa till att minska risken för benbrott (frakturer). Denna minskning av

frakturer har visats för kotfrakturer men inte för höftfrakturer.

Bonviva har förskrivits till dig för att behandla postmenopausal osteoporos (benskörhet)

eftersom du har en förhöjd risk för frakturer

. Osteoporos innebär en förtunning och försvagning av

skelettet, vilket är vanligt hos kvinnor efter klimakteriet. Efter klimakteriet slutar en kvinnas

äggstockar att producera kvinnligt könshormon, östrogen, som medverkar till att hålla skelettet friskt.

Ju tidigare en kvinna når klimakteriet, desto större är risken för henne att få frakturer vid osteoporos.

Andra faktorer som kan ge en ökad risk för frakturer inkluderar följande:

ej tillräckligt med kalcium och D-vitamin i kosten

rökning eller intag av för mycket alkohol

ej tillräckligt med promenader eller annan motion där skelettet belastas

förekomst av osteoporos i släkten.

Ett hälsosamt levnadssätt

kommer även att hjälpa dig uppnå det bästa resultatet av behandlingen.

Detta innebär:

att hålla en balanserad diet rik på kalcium och D-vitamin

att ta promenader eller att utföra annan motion där skelettet belastas

att inte röka och att inte dricka för mycket alkohol.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Bonviva

Ta inte Bonviva

Om du är allergisk mot ibandronatsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel som

anges i avsnitt 6.

Om du har vissa problem med matstrupen såsom förträngningar eller sväljsvårigheter.

Om du inte kan stå eller sitta upprätt i åtminstone en timme (60 minuter) i taget.

Om du har, eller tidigare har haft en låg kalciumhalt i blodet.

Rådgör med din läkare.

Varningar och försiktighet

En biverkning som kallas osteonekros i käken (ONJ) (förstörelse av benvävnaden i käken) har

rapporterats i mycket sällsynta fall efter marknadsgodkännandet hos patienter som får Bonviva för

osteoporos. ONJ kan också inträffa efter avslutad behandling.

Det är viktigt att försöka förebygga att ONJ utvecklas då det är ett smärtsamt tillstånd som kan vara

svårt att behandla. För att minska risken för att osteonekros utvecklas i käken så finns det vissa

försiktighetsåtgärder som du bör vidta.

Innan du får behandling, tala om för läkare/sjuksköterska (sjukvårdspersonal) om:

du har några problem med din mun eller tänder såsom dålig tandhälsa, tandköttsproblem eller en

planerad tandutdragning

du inte får regelbunden tandvård eller inte har genomgått en tandundersökning på länge

du är rökare (eftersom det kan öka risken för tandproblem)

du tidigare har behandlats med en bisfosfonat (används för att behandla eller förebygga

bensjukdomar)

du tar läkemedel som kallas kortikosteroider (såsom prednisolon eller dexametason)

du har cancer.

Din läkare kan be dig genomgå en tandundersökning innan behandlingen med Bonviva börjas.

Medan du behandlas ska du upprätthålla en god munhygien (inklusive ordinarie tandborstning) och gå

på regelbundna tandkontroller. Om du har tandprotes bör du se till att dessa passar ordentligt. Om du

får tandbehandling eller ska genomgå tandkirurgi (t.ex. dra ut en tand), infomera din läkare om din

tandbehandling och tala om för din tandläkare att du behandlas med Bonviva.

Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några problem med din mun eller

tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad eller sår som inte läker eller vätskar eftersom detta kan

vara tecken på osteonekros i käken.

En del personer bör vara särskilt försiktiga när de tar Bonviva. Tala med läkare innan du tar Bonviva:

Om du har några rubbningar i ämnesomsättningen av mineraler (som brist på D-vitamin).

Om dina njurar inte fungerar normalt.

Om du har svårt att svälja eller har matsmältningsproblem.

Irritation, inflammation eller sårbildning i matstrupen kan inträffa, ofta med symtom som svår smärta i

bröstet, svår smärta efter att du svalt mat och/eller vätska, svårt illamående eller kräkningar, särskilt

om du inte dricker ett fullt glas vatten och/eller om du ligger ner inom en timme efter att du tagit

Bonviva. Om du får dessa symtom ska du sluta ta Bonviva och omedelbart kontakta läkare (se avsnitt

Barn och ungdomar

Ge inte Bonviva till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Bonviva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Speciellt:

Kosttillskott som innehåller kalcium, magnesium, järn eller aluminium

eftersom de

möjligen kan påverka effekten av Bonviva.

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra och andra icke-steroida antiinflammatoriska medel

(NSAID-preparat) (t.ex. ibuprofen, diklofenak och naproxen) kan irritera magsäcken och

tarmen. Bonviva kan också göra det, så var särskilt försiktig om du tar smärtlindrande eller

antiinflammatoriska preparat samtidigt som du tar Bonviva.

Efter att du har svalt din månadstablett Bonviva,

vänta i 1 timme

innan du tar någon annan

medicin

, inklusive tabletter mot magbesvär (dyspepsi), kalciumtillskott och vitaminer.

Bonviva med mat och dryck

Ta inte Bonviva samtidigt med mat.

Bonviva är mindre effektivt vid samtidigt intag av mat.

Du kan dricka vatten men inga andra drycker.

Efter att du tagit Bonviva, vänta 1 timme innan du intar dagens första mat eller dricker något

ytterligare (se 3. Hur du tar Bonviva).

Graviditet och amning

Bonviva är enbart till för kvinnor efter klimakteriet och får inte tas av kvinnor som fortfarande kan få

barn.

Ta inte Bonviva

om du är gravid eller ammar.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan köra och använda maskiner eftersom det förväntas att Bonviva inte har någon eller har

försumbar effekt på din förmåga att köra och använda maskiner.

Bonviva innehåller laktos.

Om du inte tål eller inte kan smälta vissa sockerarter (dvs. om du är

laktosintolerant, har total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption), bör du kontakta din läkare

innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Bonviva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Vanlig dos av Bonviva är en tablett en gång i månaden.

Intag av din månadstablett

Det är viktigt att du noggrant följer dessa instruktioner. De är gjorda för att underlätta så att Bonviva-

tabletten snabbt når magen, så att risken för irritation i matstrupen minskar.

Ta en tablett Bonviva 150 mg en gång i månaden.

Välj en dag i månaden

som är lätt att komma ihåg. Du kan antingen välja samma datum

(såsom den 1:a varje månad) eller samma dag (såsom den första söndagen varje månad) då du

ska ta din Bonviva-tablett. Välj det datum som bäst passar dina rutiner.

Ta din Bonviva-tablett

minst 6 timmar efter att du senast tog något

att äta eller dricka

förutom vatten.

Ta din Bonviva-tablett

efter att du stigit upp för dagen

innan du tar något att äta eller dricka

(på fastande mage)

Svälj tabletten med ett fullt glas vatten

(på minst 180 ml).

Ta inte

tabletten med vatten med hög kalciumkoncentration, fruktjuice eller någon annan dryck. Om

det finns misstanke om eventuella höga kalciumhalter i kranvattnet (hårt vatten), rekommenderas att

buteljerat vatten med lågt mineralinnehåll används.

Svälj tabletten hel

, tugga eller krossa den inte och låt den inte smälta i munnen.

Inom den följande timmen (60 minuter)

efter att du tagit tabletten

ligg inte ner

om du inte förblir i upprätt läge (står eller sitter upp) kan en del av

medicinen läcka tillbaka till matstrupen.

ät ingenting

drick ingenting

(förutom vatten vid behov)

ta inga andra mediciner

Efter att du har väntat en timme kan du inta dagens första mat och dryck. När du väl har ätit går

det bra att ligga ner om du önskar, samt att ta andra mediciner som du eventuellt behöver.

Fortsätt ta Bonviva

Det är viktigt att du fortsätter ta Bonviva varje månad, så länge som din läkare har föreskrivit. Efter 5

års användning av Bonviva, rådgör med din läkare om du ska fortsätta ta Bonviva.

Om du har tagit för stor mängd av Bonviva

Om du av misstag har tagit mer än en tablett,

drick ett fullt glas mjölk och tala med din läkare

omedelbart

Framkalla inte kräkning och ligg inte

ner

— det kan leda till att Bonviva irriterar matstrupen.

Om du har glömt att ta Bonviva

Om du har glömt att ta din tablett på morgonen den dag du har valt,

ta inte en tablett senare

under dagen.

Titta istället i din almanacka och ta reda på när din nästa schemalagda dos ska tas.

Om du har glömt att ta din tablett på den dag du har valt och det endast är 1 till 7 dagar

kvar till nästa schemalagda dos…

Ta aldrig två tabletter Bonviva inom samma vecka.

Vänta tills det är dags för nästa

schemalagda dos och ta den i vanlig ordning; fortsätt sedan ta en tablett en gång i månaden på

de schemalagda dagarna du har markerat i din almanacka.

Om du har glömt att ta din tablett på den dag du har valt och det är mer än 7 dagar kvar

till nästa schemalagda dos…

Ta en tablett på morgonen dagen efter att du kommer ihåg den missade dosen; fortsätt sedan att

ta en tablett en gång i månaden på de schemalagda dagarna som du har markerat i din

almanacka.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala genast med en sjuksköterska eller läkare om du märker några av följande allvarliga

biverkningar – du kan behöva medicinsk vård omedelbart:

Mindre vanliga

(inträffar hos färre än 1 användare av 100):

svår smärta i bröstet, svår smärta efter att ha svalt mat eller dryck, kraftigt illamående eller

kräkningar, svårigheter att svälja. Du kan ha en allvarlig inflammation i matstrupen, eventuellt

med sår eller förträngning i matstrupen.

Sällsynta

(inträffar hos färre än 1 användare av 1000):

klåda, svullnad i ansiktet, på läppar, tungan och i halsen, med svårigheter att andas

ihållande ögonsmärta och inflammation

ny smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske. Du kan ha tidiga tecken på en ovanlig

fraktur på lårbenet.

Mycket sällsynta

(inträffar hos färre än 1 användare av 10000):

smärta eller ömhet i munnen eller käken. Du kan ha tidiga tecken på allvarliga problem med

käken (nekros (död benvävnad) i käkbenet)

tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan

vara tecken på en benskada i örat

allvarlig allergisk reaktion som kan vara livshotande

allvarliga hudreaktioner.

Andra möjliga biverkningar

Vanliga

(inträffar hos färre än 1 användare av 10):

huvudvärk

halsbränna, svårigheter att svälja, magsmärta (kan orsakas av en inflammation i magen),

matsmältningsbesvär, illamående, diarré (lös mage)

muskelkramper, stelhet i leder och armar och ben

influensaliknande symtom, inkluderande feber, skakningar och frossa, obehagskänsla,

skelettsmärta och värkande muskler och leder. Tala med en sjuksköterska eller läkare om några

biverkningar blir besvärande eller varar i mer än ett par dagar

hudutslag.

Mindre vanliga

(inträffar hos färre än 1 användare av 100):

yrsel

flatulens (väderspänningar, uppkördhet)

ryggsmärta

känna trötthet och utmattning

astmaattacker.

Sällsynta

(inträffar hos färre än 1 användare av 1000):

inflammation i tolvfingertarmen (första delen av tarmen) som ger magsmärtor

nässelfeber.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Bonviva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ibandronatsyra. En tablett innehåller 150 mg ibandronatsyra (som

natriummonohydrat).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat, povidon, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, renad stearinsyra,

kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Tabletthölje:

Hypromellos, titandioxid (E 171), talk, makrogol 6000.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bonviva tabletter är vita till benvita, avlånga och märkta med ”BNVA” på ena sidan och ”150” på

andra sidan. Tabletterna tillhandahålls i blister innehållande 1 eller 3 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Copenhagen Towers,

Ørestads Boulevard 108, 5.tv

DK-2300 København S

Danmark

Tillverkare

IL CSM Clinical Supplies Management GmbH

Marie-Curie-Strasse 8

Lörrach

Baden-Württemberg

79539, Tyskland

Atnahs Pharma Denmark ApS,

Copenhagen Towers,

Ørestads Boulevard 108, 5.tv

DK-2300 København S

Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

PLANERA NÄR DU SKA TA BONVIVA

Doseringen av Bonviva är en tablett i månaden. Välj en dag i månaden som är lätt att komma ihåg:

antingen samma datum (såsom den 1:a varje månad)

eller samma dag (såsom den första söndagen varje månad)

Det är viktigt att du fortsätter ta Bonviva varje månad.

Bipacksedel: Information till användaren

Bonviva 3 mg injektionsvätska, lösning

ibandronatsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Bonviva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Bonviva

Hur du får Bonviva

Eventuella biverkningar

Hur Bonviva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Bonviva är och vad det används för

Bonviva tillhör en klass av preparat som kallas bisfosfonater. Det innehåller den aktiva substansen

inbandronatsyra.

Bonviva kan upphäva nedbrytningen av benvävnad genom att stoppa ytterligare förlust av benvävnad

och öka benmassan hos de flesta kvinnor som tar Bonviva, även om de inte ser eller känner någon

skillnad. Bonviva kan hjälpa till att minska risken för benbrott (frakturer). Denna minskning av

frakturer har visats för kotfrakturer men inte för höftfrakturer.

Bonviva har förskrivits till dig för att behandla postmenopausal osteoporos (benskörhet)

eftersom du har en förhöjd risk för frakturer

. Osteoporos innebär en förtunning och försvagning av

skelettet, vilket är vanligt hos kvinnor efter klimakteriet. Efter klimakteriet slutar en kvinnas

äggstockar att producera kvinnligt könshormon, östrogen, som medverkar till att hålla skelettet friskt.

Ju tidigare en kvinna når klimakteriet, desto större är risken för henne att få frakturer vid osteoporos.

Andra faktorer som kan ge en ökad risk för frakturer inkluderar följande:

ej tillräckligt med kalcium och D-vitamin i kosten

cigarrettrökning eller intag av för mycket alkohol

ej tillräckligt med promenader eller annan motion där skelettet belastas

förekomst av osteoporos i släkten.

Ett hälsosamt levnadssätt

kommer även att hjälpa dig uppnå det bästa resultatet av behandlingen.

Detta innebär:

att hålla en balanserad diet rik på kalcium och D-vitamin

att ta promenader eller att utföra annan motion där skelettet belastas

att inte röka och att inte dricka för mycket alkohol.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Bonviva 150 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg ibandronatsyra (som natriummonohydrat).

Hjälpämne med känd effekt:

Innehåller 154,6 mg vattenfri laktos (motsvarande 162,75 mg laktosmonohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Vit till benvit, avlång filmdragerad tablett, märkt med ”BNVA” på ena sidan och ”150” på andra

sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med en ökad risk för frakturer (se avsnitt 5.1).

En minskad risk för vertebrala frakturer har påvisats, medan effekt på höftfrakturer inte har fastställts.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos är en 150 mg filmdragerad tablett en gång i månaden. Tabletten ska helst intas

samma datum varje månad.

Bonviva skall tas efter en natts fasta (på minst 6 timmar) och 1 timme före dagens första måltid eller

dryck (förutom vatten) eller något annat oralt läkemedel eller supplement (inklusive kalcium). Se

avsnitt 4.5.

Om en dos missas ska patienten instrueras att ta en tablett Bonviva 150 mg på morgonen dagen efter

tabletten blivit ihågkommen, såvida inte nästa schemalagda dos är inom 7 dagar. Patienten ska sedan

återgå till att ta sin dos en gång i månaden enligt det från början schemalagda datumet.

Om nästa schemalagda dos är inom 7 dagar ska patienten vänta tills sin nästa dos och sedan fortsätta ta

en tablett en gång i månaden enligt sitt ursprungliga schema.

Patienten ska inte ta två tabletter inom samma vecka.

Patienten bör få tillägg av kalcium och/eller D-vitamin om kostintaget är otillräckligt (se avsnitt 4.4

och avsnitt 4.5).

Den optimala behandlingstiden med bisfosfonater mot osteoporos är inte fastställd. Behovet av fortsatt

behandling bör utvärderas kontinuerligt baserat på en individuell nytta-risk bedömning av Bonviva för

varje patient, i synnerhet efter en behandlingstid på 5 år eller mer.

Speciella populationer

Patienter med nedsatt njurfunktion

Bonviva rekommenderas inte till patienter med ett kreatininclearance lägre än 30 ml/min på grund av

begränsad klinisk erfarenhet (se avsnitt 4.4 och avsnitt 5.2).

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion om

kreatininclearance är lika med eller högre än 30 ml/min.

Patienter med försämrad leverfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig (se avsnitt 5.2).

Äldre populationen (>65 år)

Ingen dosjustering är nödvändig (se avsnitt 5.2).

Pediatriska populationen

Det är inte tillämpligt att använda Bonviva till barn under 18 år, och Bonviva har inte studerats hos

denna population (se avsnitt 5.1 och avsnitt 5.2).

Administreringssätt

För oral användning.

Tabletten skall sväljas hel med ett glas vatten (180 – 240 ml) medan patienten sitter eller står i

upprätt läge. Vatten med en hög kalciumkoncentration ska inte användas. Om det finns

misstanke om eventuella höga kalciumhalter i kranvattnet (hårt vatten), rekommenderas att

buteljerat vatten med lågt mineralinnehåll används.

Patienten får inte ligga ner inom 1 timme efter att ha tagit Bonviva.

Vatten är den enda dryck som får intas tillsammans med Bonviva.

Patienten får inte tugga eller suga på tabletten på grund av risk för sår i munhåla/svalg.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot ibandronatsyra eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Hypokalcemi

Abnormaliteter i esofagus som kan försena esofagustömning som striktur eller akalasi

Oförmåga att stå eller sitta upprätt i minst 60 minuter

4.4

Varningar och försiktighet

Hypokalcemi

Existerande hypokalcemi måste åtgärdas innan behandling med Bonviva inleds. Andra störningar i

skelett- och mineralmetabolismen bör också behandlas effektivt. Det är viktigt att alla patienter har ett

tillräckligt intag av kalcium och vitamin D.

Irritation i magtarmkanalen

Oralt administrerade bisfosfonater kan orsaka lokal irritation av den övre gastrointestinala slemhinnan.

På grund av dessa eventuellt irriterande effekter och en risk för försämring av den underliggande

sjukdomen ska försiktighet iakttas då Bonviva ges till patienter med aktiva övre gastrointestinala

problem (t ex känd Barretts esofagus, dysfagi, andra esofagala sjukdomar, gastrit, duodenit eller

ulcus).

Biverkningar som esofagit, esofagal ulcus, esofagala erosioner i vissa fall allvarliga och som kräver

sjukhusvård, i sällsynta fall med blödning eller följt av esofagusstriktur eller perforation har

rapporterats hos patienter som får behandling med bisfosfonater oralt. Risken för allvarliga

esofagusbiverkningar verkar vara större hos patienter som inte följer dosinstruktionen och/eller som

fortsätter att ta orala bisfosfonater efter att symtom som tyder på esofagal irritation utvecklats.

Patienterna ska visa särskild uppmärksamhet på och kunna följa doseringsinstruktionerna (se avsnitt

4.2).

Läkare bör vara uppmärksamma på tecken eller symtom på eventuell esofagusreaktion under

behandling. Patienterna bör instrueras att sluta ta Bonviva och söka läkarvård om de utvecklar dysfagi,

odynofagi, retrosternal smärta eller ny eller förvärrad halsbränna.

Medan ingen ökad risk observerades i kontrollerade kliniska studier har det förekommit rapporter efter

marknadsintroduktionen med sår i ventrikeln och duodenum vid användning av orala bisfosfonater,

där vissa var allvarliga och med komplikationer.

Eftersom både NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) och bisfosfonater har

förknippats med gastrointestinal irritation skall försiktighet iakttas vid samtidig administrering.

Osteonekros i käken

Osteonekros i käken (ONJ) har rapporterats i mycket sällsynta fall efter marknadsintroduktionen hos

patienter som fått Bonviva för osteoporos (se avsnitt 4.8).

Start av behandling eller ny behandlingsomgång bör senareläggas hos patienter med oläkta öppna

mjukdelslesioner i munnen.

En tandundersökning med förebyggande tandvård och en individuell nytta-riskbedömning

rekommenderas innan behandling med Bonviva hos patienter med samtidiga riskfaktorer.

Följande riskfaktorer bör beaktas vid bedömning av patientens risk att utveckla ONJ:

Potensen av läkemedlet som hämmar benresorptionen (högre risk för högpotenta substanser),

administreringsväg (högre risk vid parenteral administrering) och kumulativ dos av

benresorptionsbehandling

Cancer, komorbida tillstånd (t.ex. anemi, koagulationsrubbningar, infektion), rökning

Samtidig behandling: kortikosteroider, kemoterapi, angiogeneshämmare, strålbehandling av

huvud och hals

Dålig munhygien, parodontal sjukdom, dåligt passande tandprotes, tidigare tandsjukdomar,

invasiva tandingrepp t.ex. tandextraktioner

Alla patienter bör uppmuntras att hålla god munhygien, genomgå regelbundna tandkontroller och

omedelbart rapportera eventuella orala symtom såsom tandlossning, smärta eller svullnad, eller sår

som inte läker eller vätskar under behandling med Bonviva. Under behandling bör invasiva

tandingrepp endast utföras efter noggrant övervägande och undvikas i nära anslutning till

administrering av Bonviva.

Behandlingsplanen för patienter som utvecklar ONJ bör utarbetas i nära samarbete mellan den

behandlande läkaren och en tandläkare eller käkkirurg med expertis om ONJ. Tillfälligt

behandlingsuppehåll med Bonviva bör övervägas till dess att tillståndet förbättras och bidragande

riskfaktorer om möjligt har begränsats.

Osteonekros i den yttre hörselgången

Osteonekros i den yttre hörselgången har rapporterats vid användning av bisfosfonater, främst i

samband med långvarig terapi. Möjliga riskfaktorer för osteonekros i den yttre hörselgången är bland

annat steroidanvändning och kemoterapi och/eller lokala riskfaktorer såsom infektion eller trauma.

Risken för osteonekros i den yttre hörselgången bör övervägas hos patienter som får bisfosfonater och

som uppvisar öronsymtom såsom kroniska öroninfektioner.

Atypiska femurfrakturer

Atypiska subtrokantära och diafysära femurfrakturer har rapporterats vid behandling med

bisfosfonater, främst hos patienter som behandlats under lång tid mot osteoporos. Dessa tvärgående

eller korta, sneda frakturer kan inträffa var som helst längs femur, från strax under den mindre

trokantern till strax ovanför epikondylerna.

Frakturerna inträffar efter minimalt eller inget trauma och en del patienter upplever smärta i lår eller

ljumske, ofta förenat med röntgenologisk stressfraktur, veckor till månader före den kompletta

femurfrakturen.

Frakturerna är ofta bilaterala, därför bör motsatt femur undersökas hos patienter som behandlats med

bisfosfonater och som har ådragit sig en fraktur i femurskaftet. Dålig läkning av dessa frakturer har

också rapporterats. Utsättning av bisfosfonatbehandling hos patienter med misstänkt atypisk

femurfraktur bör övervägas i avvaktan på utvärdering av patienten och baseras på en individuell nytta-

risk-bedömning.

Patienter som behandlas med bisfosfonater bör uppmanas att rapportera smärta i lår, höft eller ljumske

och varje patient med sådana symptom bör utredas med frågeställningen inkomplett femurfraktur.

Nedsatt njurfunktion

På grund av begränsad klinisk erfarenhet rekommenderas inte Bonviva till patienter med ett

kreatininclearance lägre än 30 ml/min (se avsnitt 5.2).

Galaktosintolerans

Detta läkemedel innhåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedel-födoämnesinteraktion

Den orala biotillgängligheten av ibandronatsyra minskas vanligtvis vid samtidigt intag av mat. I

synnerhet produkter som innehåller kalcium, inklusive mjölk, och andra multivalenta katjoner (såsom

aluminium, magnesium, järn), påverkar troligen absorptionen av Bonviva, vilket stämmer överens

med fynd i djurstudier. Därför skall patienter fasta över natten (i minst 6 timmar) innan de tar Bonviva

och därefter fortsätta fasta i en timme efter intag av Bonviva (se avsnitt 4.2).

Interaktioner med andra läkemedel

Metabola interaktioner anses inte troliga då ibandronatsyra inte hämmar de huvudsakliga humana

P450 isoenzymerna i levern och har inte visats inducera det hepatiska cytokrom P450-systemet hos

råttor (se avsnitt 5.2). Ibandronatsyra elimineras enbart genom renal utsöndring och genomgår ingen

biotransformering.

Kalciumsupplement, antacida och vissa orala läkemedel som innehåller multivalenta katjoner

Kalciumsupplement, antacida och vissa orala läkemedel som innehåller multivalenta katjoner (såsom

aluminium, magnesium, järn) påverkar absorptionen av Bonviva. Därför ska patienten inte ta några

orala läkemedel under minst 6 timmar före intag av Bonviva och inom 1 timme efter intag av Bonviva.

Acetylsalicylsyra och NSAID

Eftersom acetylsalicylsyra, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) och

bisfosfonater har förknippats med gastrointestinal irritation bör försiktighet iakttas vid samtidig

administrering (se avsnitt 4.4).

-antagonister eller protonpumpshämmare

Av de över 1500 patienter som ingick i studien BM 16549, vilken jämförde månatlig och daglig

doseringsregim med ibandronatsyra, använde 14 % av patienterna histamin(H

)-antagonister eller

protonpumpshämmare efter ett år och 18 % av patienterna efter två år. Bland dessa patienter var

incidensen av övre gastrointestinala biverkningar hos patienterna som behandlades med Bonviva

150 mg en gång i månaden jämförbar med den hos patienterna som behandlades med ibandronatsyra

2,5 mg dagligen.

Hos friska frivilliga män och postmenopausala kvinnor orsakade intravenöst ranitidin en ökad

biotillgänglighet av ibandronatsyra på ca 20 %, vilket förmodligen berodde på en minskad mängd

magsyra. Eftersom denna ökning dock är inom normalgränsen för ibandronatsyras varierande

biotillgänglighet, anses ingen dosjustering vara nödvändig vid samtidig administrering med H2-

antagonister eller andra aktiva substanser som ökar magsyrans pH.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Bonviva är endast avsett för postmenopausala kvinnor och får inte tas av kvinnor i fertil ålder.

Det finns inte tillräckligt med data avseende behandlingen av gravida kvinnor med ibandronatsyra.

Studier på råttor indikerar på en viss förekomst av reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3). Den

eventuella risken hos människa är okänd. Bonviva skall inte användas under graviditet.

Amning

Det är inte känt om ibandronatsyra passerar över i human bröstmjölk. Studier på diande råttor har

påvisat låga nivåer av ibandronatsyra i mjölken efter intravenös administrering.

Bonviva skall inte användas under amning.

Fertilitet

Det finns inga data avseende effekten av ibandronatsyra på människa. I reproduktionsstudier på råtta

med oral administrering minskade ibandronatsyra fertiliteten. I studier på råtta med intravenös

administrering minskade ibandronatsyra fertiliteten vid höga dagliga doser (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Mot bakgrund av den farmakodynamiska och farmakokinetiska profilen och rapporterade

biverkningar, förväntas att Bonviva har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon

och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De allvarligaste rapporterade biverkningarna är anafylaktisk reaktion/chock, atypiska femurfrakturer,

osteonekros i käken, irritation i magtarmkanalen, okulära inflammationer, (se stycket ”Beskrivning av

utvalda biverkningar” och avsnitt 4.4).

De vanligast rapporterade biverkningarna är artralgi och influensaliknande symtom. Dessa symtom är

vanliga i samband med den första dosen, varar i allmänhet en kort tid, har en mild till måttlig

intensitet, och upphör vanligtvis under fortsatt behandling, utan att någon medicinsk åtgärd behövs (se

avsnitt ”Influensaliknande sjukdom”).

Biverkningar i tabellform

I tabell 1 visas en komplett lista över kända biverkningar. Säkerhetsprofilen för oral behandling med

ibandronatsyra 2,5 mg dagligen har utvärderats hos 1251 patienter, vilka behandlades i 4

placebokontrollerade kliniska prövningar. Den stora majoriteten av patienterna kommer från den

pivotala treåriga frakturstudien (MF 4411).

I en tvåårig studie på postmenopausala kvinnor med osteoporos (BM 16549) var den övergripande

säkerhetsprofilen för Bonviva 150 mg en gång i månaden jämförbar med ibandronatsyra 2,5 mg

dagligen. Den totala andelen patienter som upplevde en biverkning var 22,7 % och 25,0 % för

Bonviva 150 mg en gång i månaden efter 1 respektive 2 år. De flesta fallen ledde inte till att

behandlingen avslutades.

Biverkningarna visas enligt MedDRAs klassificering av organsystem och frekvenskategori.

Frekvenskategorierna definieras enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥ 1/100

till < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (<

1/10 000) ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras

inom varje frekevensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1:

Biverkningar som förekom hos postmenopausala kvinnor som fick Bonviva 150 mg en

gång i månaden eller ibandronatsyra 2,5 mg dagligen i fas III-studierna BM16549 och

MF4411 och erfarenheter efter godkännandet för försäljning.

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Immunsystemet

Astmaexacerbation

Överkänslighets-

reaktion

Anafylaktisk

reaktion/chock*

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Ögon

Okulära

inflammationer*

Magtarmkanalen*

Esofagit,

Gastrit,

Gastroeso-

fageal

refluxsjukdom,

Dyspepsi,

Diarré,

Buksmärta,

Illamående

Esofagit

inkluderande

esofagussår eller

esofagusstriktur

och dysfagi,

Kräkningar,

Flatulens

Duodenit

Hud och subkutan

vävnad

Hudutslag

Angioödem,

Ansiktsödem,

Urtikaria

Stevens-

Johnsons

syndrom†,

erythema

multiforme†,

bullös dermatit†

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Artralgi,

Myalgi,

Muskulo-

skeletal

smärta,

Muskelkramp,

Muskulo-

skeletal stelhet

Ryggsmärta

Atypiska

subtrokantära

och diafysära

femurfrakturer

Osteonekros i

käken*

Osteonekros i

den yttre

hörselgången

(bisfosfonat

klassbiverkning)

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Influensa-

liknande

sjukdom*

Trötthet

*Se ytterligare information nedan

†Identifierad efter godkännandet för försäljning.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Biverkningar i magtarmkanalen

Patienter med tidigare sjukdomar i magtarmkanalen inklusive patienter med magsår utan blödning

eller inläggning på sjukhus nyligen, samt patienter med dyspepsi eller medicinskt kontrollerad reflux,

inkluderades i studien med behandling en gång i månaden. För dessa patienter var det ingen skillnad i

incidensen av övre mag-tambiverkningar med doseringsregimen 150 mg en gång i månaden jämfört

med doseringsregimen 2,5 mg dagligen.

Influensaliknande sjukdom

Influensaliknande sjukdom innefattar akutfasreaktioner eller symtom som myalgi, artralgi, feber,

frossa, trötthet, illamående, minskad aptit eller skelettsmärta.

Osteonekros i käken

Fall av osteonekros i käken har rapporterats, i huvudsak hos cancerpatienter som behandlats med

läkemedel som hämmar benresorption såsom ibandronatsyra (se avsnitt 4.4). Fall av ONJ har

rapporterats efter marknadsintroduktionen av ibandronatsyra.

Okulära inflammationer

Okulära inflammationer så som uveit, episklerit och sklerit har rapporterats vid användning av

ibandronatsyra. I några fall upphörde dessa händelser först efter att behandlingen med ibandronatsyra

hade satts ut.

Anafylaktisk reaktion/chock

Fall av anafylaktisk reaktion/chock, inkluderande fatala händelser, har rapporterats hos patienter som

behandlats med ibandronatsyra intravenöst.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Ingen specifik information gällande överdosering med Bonviva finns tillgänglig.

Baserat på tillgänglig kunskap om denna grupp av substanser, kan oral överdosering leda till

gastrointestinala biverkningar (såsom upprörd mage, dyspepsi, esofagit, gastrit eller ulcus) eller

hypokalcemi. Mjölk eller antacida bör ges för att binda Bonviva och mot biverkningar ges

symtomatisk behandling

.

På grund av risken för esofagusirritation bör kräkning inte framkallas och

patienten bör bibehålla upprätt ställning.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel för behandling av skelettsjukdomar, bisfosfonater, ATC-kod:

M05BA06

Verkningsmekanism

Ibandronatsyra är en mycket potent bisfosfonat som tillhör gruppen av bisfosfonater innehållande

kväve, vilka verkar selektivt på benvävnad och specifikt hämmar osteoklasternas aktivitet utan att

direkt påverka benbildningen. Nybildning av osteoklaster påverkas inte. Ibandronatsyra leder till en

successiv ökning av benmassan och en minskad frakturincidens genom att minska den förhöjda

benomsättningen mot premenopausala nivåer hos postmenopausala kvinnor.

Farmakodynamiska effekter

Den farmakodynamiska verkningsmekanismen för ibandronatsyra är hämning av benresorptionen.

In

vivo

förhindrar ibandronatsyra experimentellt inducerad nedbrytning av benvävnad som orsakats av att

gonadfunktionen upphört, av retinoider, tumörer eller tumörextrakt. Hos unga (snabbt växande) råttor

hämmas även den endogena benresorptionen vilket leder till en ökad normal benmassa jämfört med

icke-behandlade djur.

Djurmodeller bekräftar att ibandronatsyra är en potent hämmare av osteoklastisk aktivitet. Hos

växande råttor fanns inga tecken på en försämrad benmineralisering även i doser högre än 5000 gånger

de doser som krävs för osteoporosbehandling.

Både vid daglig och intermittent (med förlängda dosfria intervall) långtidsbehandling av råttor, hundar

och apor visade benbildningen en normal kvalitet och en bevarad eller ökad mekanisk styrka även med

doser i det toxiska intervallet. Hos människa bekräftades effekten av ibandronatsyra med både daglig

och intermittent administrering med ett doseringsfritt intervall på 9-10 veckor i en klinisk prövning

(MF 4411) där ibandronatsyra visade en förebyggande effekt mot frakturer.

I djurmodeller framkallade ibandronatsyra biokemiska förändringar som tyder på en dosberoende

hämning av benresorptionen inklusive en minskning av biokemiska markörer från nedbruten

benkollagen (såsom deoxipyridinolin, och tvärbundna N-telopeptider av typ I-kollagen (NTX)) i

urinen.

I en fas I bioekvivalensstudie som genomfördes på 72 postmenopausala kvinnor, vilka erhöll 150 mg

oralt var 28:e dag i sammanlagt fyra doser, sågs en hämning av CTX i serum redan 24 timmar efter

den första dosen (median hämning 28 %). Medianen för den maximala hämningen (69 %) sågs 6 dagar

senare. Efter den tredje och fjärde dosen var medianen för den maximala hämningen 74 % 6 dagar

efter dosering. 28 dagar efter den fjärde dosen hade den mediana hämningen minskat till 56 %. Utan

någon ytterligare dosering sker en minskad hämning av biokemiska markörer för benresorption.

Klinisk effekt

Oberoende riskfaktorer som till exempel lågt BMD, ålder, tidigare frakturer, en familjär förekomst av

frakturer, hög benomsättning och lågt Body Mass Index (BMI) ska övervägas för att identifiera

kvinnor med en förhöjd risk av osteoporotiska brott.

Bonviva 150 mg en gång i månaden

Benmineraltätheten (BMD)

Bonviva 150 mg en gång i månaden har visats öka bentätheten minst lika effektivt som ibandronatsyra

2,5 mg dagligen i en tvåårig, dubbelblind, multicenterstudie (BM 16549) på postmenopausala kvinnor

med osteoporos (BMD T score under -2,5 standardavvikelser i ländkotpelaren vid behandlingsstart).

Detta visades i både den primära analysen efter ett år och i den bekräftande analysen av resultatet efter

två års behandling (tabell 2).

Tabell 2:

Genomsnittlig relativ ändring av BMD i ländkotpelaren, hela höftbenet, lårbenshalsen

och trokanterna jämfört med behandlingsstart efter 1 års (primär analys) och 2 års

behandling (per protokoll population) i studien BM 16549.

1 års data från studien BM 16549

2 års data från studien

BM 16549

Genomsnittlig relativ

ändring från

behandlingsstart % [95 %

ibandronatsyra

2,5 mg dagligen

(n=318)

Bonviva 150 mg

en gång i

månaden

(n=320)

ibandronatsyra

2,5 mg dagligen

(n=294)

Bonviva

150 mg en

gång i

månaden

(n=291)

ländkotpelaren

L2-L4

3,9 [3,4; 4,3]

4,9 [4,4; 5,3]

5,0 [4,4; 5,5]

6,6 [6,0; 7,1]

BMD över hela höftbenet

2,0 [1,7; 2,3]

3,1 [2,8; 3,4]

2,5 [2,1; 2,9]

4,2 [3,8; 4,5]

BMD i lårbenshalsen

1,7 [1,3; 2,1]

2,2 [1,9; 2,6]

1,9 [1,4; 2,4]

3,1 [2,7; 3,6]

BMD i trokanterna

3,2 [2,8; 3,7]

4,6 [4,2; 5,1]

4,0 [3,5; 4,5]

6,2 [5,7; 6,7]

Dessutom har Bonviva 150 mg en gång i månaden visats vara bättre än ibandronatsyra 2,5 mg

dagligen i ökning av bentätheten i ländkotpelaren i en prospektivt planerad analys efter ett år, p=0,002,

samt efter 2 år, p<0,001.

Efter ett år (primär analys) hade 91,3 % (p=0,005) av patienterna som fick Bonviva 150 mg en gång i

månaden en ökad eller oförändrad bentäthet i ländkotpelaren jämfört med behandlingsstart (svarade på

behandlingen) jämfört med 84 % av patienterna som fick ibandronatsyra 2,5 mg dagligen. Efter två år

svarade 93,5 % (p=0,004) av patienterna som fick Bonviva 150 mg en gång i månaden respektive

86,4 % som fick ibandronatsyra 2,5 mg dagligen på behandlingen.

Beträffande bentätheten över hela höftbenet hade 90,0 % (p<0,001) av patienterna som fick Bonviva

150 mg en gång i månaden och 76,7 % av patienterna som fick ibandronatsyra 2,5 mg dagligen en

ökad eller oförändrad bentäthet jämfört med behandlingsstart efter ett år. Efter två år hade 93,4 %

(p<0,001) av patienterna som fick Bonviva 150 mg en gång i månaden och 78,4 % av patienterna som

fick ibandronatsyra 2,5 mg dagligen en ökad eller oförändrad bentäthet i den totala höften jämfört med

behandlingsstart.

När man tar ett mer stringent kriterium i beaktande, som kombinerar både bentätheten i ländkotpelaren

och över hela höften, svarade 83,9 % (p<0,001) av patienterna som fick Bonviva 150 mg en gång i

månaden respektive 65,7 % av patienterna som fick ibandronatsyra 2,5 mg dagligen (p>0,001) på

behandlingen efter ett år. Efter två år uppfylldes detta kriterium av 87,1 % (p<0,001) av patienterna i

behandlingsgruppen med 150 mg en gång i månaden och 70,5 % av patienterna i behandlingsgruppen

med 2,5 mg dagligen.

Biokemiska markörer för benomsättning

En kliniskt betydelsefull minskning av CTX-nivåerna i serum observerades vid alla analystillfällen,

d.v.s. månad 3, 6, 12 och 24. Efter ett år (primär analys) var median relativ ändring från

behandlingsstart -76 % för Bonviva 150 mg en gång i månaden och -67 % för ibandronatsyra 2,5 mg

dagligen. Efter två år var median relativ ändring från behandlingsstart -68 % i behandlingsgruppen

med 150 mg och -62 % i behandlingsgruppen med 2,5 mg dagligen.

Efter ett år fann man att 83,5 % (p=0,006) av patienterna som fick Bonviva 150 mg en gång i månaden

respektive 73,9 % av patienterna som fick ibandronatsyra 2,5 mg dagligen svarade på behandlingen

(definierat som en minskning ≥50 % från behandlingsstart). Efter två år fann man att 78,7 % (p=0,002)

av patienterna i armen med 150 mg en gång i månaden respektive 65,6 % av patienterna i armen med

2,5 mg dagligen svarade på behandlingen.

Baserat på resultatet från studien BM 16549 förväntas Bonviva 150 mg en gång i månaden förebygga

frakturer minst lika effektivt som ibandronatsyra 2,5 mg dagligen.

Ibandronatsyra 2,5 mg dagligen

I den initiala, treåriga, randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade frakturstudien (MF 4411)

har en statistiskt signifikant och medicinskt relevant minskning i incidensen av nya radiografiska

morfometriska och kliniska vertebrala frakturer visats (tabell 3). I denna studie utvärderades oralt

administrerad ibandronatsyra om 2,5 mg dagligen och 20 mg i intermittenta doser som en explorativ

doseringsregim. Ibandronatsyra intogs 60 minuter innan dagens första intag av mat eller dryck

(fasteperiod efter dosering). Studien omfattade kvinnor i åldern 55 till 80 år som varit

postmenopausala i minst 5 år och som hade en benmineraltäthet i ländkotpelaren på 2 till 5

standardavvikelser under det postmenopausala medelvärdet (T-score) i åtminstone en ryggkota [L1-

L4], samt hade en till fyra prevalenta vertebrala frakturer. Alla patienterna fick 500 mg kalcium och

400 IE D-vitamin dagligen. Effekten utvärderades hos 2928 patienter.

Ibandronatsyra 2,5 mg givet dagligen visade en statistiskt signifikant och medicinskt relevant

minskning i incidensen av nya vertebrala frakturer. Behandlingen minskade förekomsten av nya

radiografiska vertebrala frakturer med 62 % (p=0,0001) under den 3 år långa studien. En relativ

riskreduktion på 61 % observerades efter 2 år (p=0,0006). Ingen statistiskt signifikant skillnad

uppnåddes efter 1 års behandling (p=0,056). Den frakturförebyggande effekten var jämn under

studietiden. Det fanns ingen indikation på att effekten försvagades med tiden.

Även incidensen av kliniska vertebrala frakturer reducerades signifikant med 49 % (p=0,011). Den

starka effekten på vertebrala frakturer reflekterades dessutom av en statistiskt signifikant minskning av

längdförlust jämfört med placebo (p<0,0001).

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/232904/2016

EMEA/H/C/000502

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Bonviva

ibandronatsyra

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Bonviva. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Bonviva?

Bonviva är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen ibandronatsyra. Det finns som tabletter

(150 mg) och som injektionsvätska, lösning, i en förfylld spruta (3 mg).

Vad används Bonviva för?

Bonviva används för att behandla osteoporos (en sjukdom som ger benskörhet) hos kvinnor efter

klimakteriet som riskerar att drabbas av skelettfrakturer (brott). I studier har Bonviva visats minska

risken för ryggradsfrakturer, men dess effekt på risken för frakturer på lårbenshalsen har inte

fastställts.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Bonviva?

Bonviva kan ges antingen i tablettform eller som injektion i en ven. Om tabletten används är dosen en

tablett en gång i månaden, helst på samma dag varje månad. Tabletten ska alltid tas efter en natts

fasta och den tas en timme före intag av mat eller dryck, med undantag för vatten, och tillsammans

med ett helt glas vanligt vatten. (I områden där vattnet är hårt och kranvattnet innehåller mycket kalk

kan buteljerat vatten med låg mineralhalt användas.) Patienten bör inte ligga ned förrän det gått en

timme efter tablettintaget. Dosen vid injektion är 3 mg var tredje månad. Patienter som tar Bonviva

bör också ta extra D-vitamin och kalcium om de inte får tillräckligt från kosten.

Bonviva

EMA/232904/2016

Sida 2/3

Hur verkar Bonviva?

Osteoporos inträffar när den nya benvävnad som bildas inte räcker för att ersätta den som bryts ner

naturligt. Gradvis blir skelettets ben då tunna och sköra och risken för frakturer ökar. Osteoporos är

vanligare hos kvinnor efter klimakteriet, då halterna av det kvinnliga könshormonet östrogen sjunker,

eftersom östrogenet bidrar till att benvävnaden förblir frisk.

Den aktiva substansen i Bonviva, ibandronatsyra, är en bisfosfonat. Den hämmar osteoklasterna, de

celler som deltar i nedbrytningen av benvävnad. Genom att dessa cellers verkan blockeras blir

benförlusten mindre.

Hur har Bonvivas effekt undersökts?

Bonviva har undersökts i tre huvudstudier på kvinnor med osteoporos. I den första studien jämfördes

2,5 mg-tabletterna som togs en gång om dagen med placebo (overksam behandling) hos knappt 3 000

kvinnor och man tittade på hur många nya ryggradsfrakturer som uppträdde hos patienterna under tre

år. I de två andra studierna jämfördes de månatliga 150 mg-tabletterna (1 609 patienter) och

injektionerna (1 395 patienter) med 2,5 mg-tabletterna som togs en gång om dagen. I studierna

undersöktes förändringen av bentätheten i ryggraden och höften under två år.

2,5 mg-tabletterna som togs en gång om dagen är inte längre godkända.

Vilken nytta har Bonviva visat vid studierna?

I den första studien minskade daglig behandling med 2,5 mg-tabletter risken för nya ryggradsfrakturer

med 62 procent jämfört med placebo. De två andra studierna visade att de månatliga 150 mg-

tabletterna och injektionerna var effektivare än 2,5 mg-tabletterna som togs en gång om dagen när

det gällde att öka bentätheten i ryggraden och höften. Under två år ökade bentätheten i ryggraden

med 7 procent med de månatliga tabletterna och med 6 procent med injektionerna, jämfört med

5 procent med de dagliga tabletterna. I höften ökade bentätheten med 4 procent med de månatliga

tabletterna och med 3 procent med injektionerna, jämfört med 2 procent med de dagliga tabletterna.

Vilka är riskerna med Bonviva?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Bonviva (uppträder hos 1–10 patienter av 100) är

artralgi (ledsmärta) och influensaliknande symtom. De allvarligaste biverkningarna som orsakas av

Bonviva är anafylaktisk reaktion (svår allergisk reaktion), atypiska lårbensfrakturer (en ovanlig typ av

fraktur i lårbenet), ostenoekros i käken (skadad benvävnad i käken som kan leda till smärta, sår i

munnen eller tandlossning), mag- och tarmirritation och ögoninflammation. En fullständig förteckning

över biverkningar som rapporterats för Bonviva finns i bipacksedeln.

Bonviva får inte ges till patienter som lider av hypokalcemi (låga kalciumhalter i blodet). Tabletterna

får inte ges till patienter som har förändringar i matstrupen eller som inte kan stå eller sitta upprätt i

minst en timme. En fullständig förteckning över restriktioner för Bonviva finns i bipacksedeln.

Varför har Bonviva godkänts?

CHMP fann att nyttan med Bonviva är större än riskerna och rekommenderade att Bonviva skulle

godkännas för försäljning.

Bonviva

EMA/232904/2016

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Bonviva?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Bonviva används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Bonviva. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Dessutom kommer företaget som marknadsför Bonviva att tillhandahålla ett kort till patienter som får

infusion med Bonviva med information om risken för osteonekros i käken och en uppmaning om att

kontakta läkare om de får symtom.

Mer information om Bonviva

Den 23 februari 2004 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Bonviva

som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Bonviva finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2016.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen