Benepali

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

28-05-2021

Aktiva substanser:
etanercept
Tillgänglig från:
Samsung Bioepis NL B.V.
ATC-kod:
L04AB01
INN (International namn):
etanercept
Terapeutisk grupp:
immunsuppressiva
Terapiområde:
Arthritis, Psoriatic; Arthritis, Rheumatoid; Psoriasis
Terapeutiska indikationer:
Reumatoid arthritisBenepali i kombination med metotrexat är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna när svaret på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel, inklusive metotrexat (såvida det inte är kontraindicerat), har varit otillräcklig. Benepali kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller när fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. Benepali är också indicerat för behandling av svår, aktiv och progredierande reumatoid artrit hos vuxna som inte tidigare behandlats med metotrexat. Benepali, ensamt eller i kombination med metotrexat, har visat sig minska risken för progression av ledskador mätt med röntgen och förbättra den fysiska funktionen. Juvenil idiopatisk arthritisTreatment av polyartrit (reumatoid faktor positiv eller negativ) och extended oligoarthritis hos barn och ungdomar från 2 år som har haft ett otillräckligt svar på eller som har visat sig vara intoleranta, metotrexat. Behandling av psoriasisartrit hos ungdomar från 12 år, som ha
Produktsammanfattning:
Revision: 15
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004007
Tillstånd datum:
2016-01-13
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004007

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

28-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

28-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

28-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

28-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

28-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

28-02-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Benepali 25 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

etanercept

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Din läkare kommer även att förse dig med ett patientkort som innehåller viktig

säkerhetsinformation som du måste vara medveten om innan och under behandling med

Benepali.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig eller ett ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan

skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina eller ditt barns.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Benepali är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Benepali

Hur du använder Benepali

Eventuella biverkningar

Hur Benepali ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Bruksanvisning (se andra sidan)

1.

Vad Benepali är och vad det används för

Benepali innehåller den aktiva substansen etanercept.

Benepali är ett läkemedel som är framställt av två humanproteiner. Det binder till ett annat protein

som orsakar inflammation och blockerar dess aktivitet. Denna blockering minskar inflammationen

som är förknippad med sjukdomen.

Hos vuxna (18 år och äldre) kan Benepali användas för:

måttlig eller svår

reumatoid artrit

psoriasisartrit

svår

axial spondylartrit

inklusive

ankyloserande spondylit

måttlig eller svår

plaquepsoriasis

Benepali används oftast när andra allmänt använda behandlingar inte har verkat tillräckligt bra eller är

olämpliga för dig.

Benepali används vanligtvis i kombination med metotrexat för behandling av

reumatoid artrit

, men

det kan också användas som enda läkemedel om behandling med metotrexat är olämplig för dig. Vare

sig Benepali används som enda läkemedel eller i kombination med metotrexat, kan Benepali bromsa

skadorna på dina leder som orsakas av reumatoid artrit samt förbättra din förmåga att utföra dagliga

aktiviteter.

För patienter som har flera leder angripna av

psoriasisartrit

kan Benepali öka förmågan att utföra

dagliga aktiviteter.

För patienter med

flera symmetriska värkande eller svullna leder

(t.ex. händer, vrister och fötter),

kan Benepali fördröja nedbrytningen av ledytorna.

Benepali används även för behandling av följande sjukdomar hos barn och ungdomar:

För följande typer av barndomsreumatism (juvenil idiopatisk artrit), när behandling med

metotrexat inte har gett tillräckliga resultat eller inte är lämpligt:

Inflammation i många leder (polyartrit) (reumatoidfaktorpositiv eller -negativ) och

inflammation som drabbar 5 eller fler leder (utvidgad oligoartrit) hos patienter från 2 års ålder

och som väger 62,5 kg eller mer.

Ledinflammation som är kopplad till hudsjukdomen psoriasis (psoriasisartrit) hos patienter

från 12 års ålder och som väger 62,5 kg eller mer.

För patienter från 12 års ålder och som väger 62,5 kg eller mer med muskel-, senfästes- och

ledinflammation (entesitrelaterad artrit) när andra vanliga behandlingar inte har gett tillräckliga

resultat eller inte är lämpliga.

Svår plaquepsoriasis hos patienter från 6 års ålder och som väger 62,5 kg eller mer som haft

otillräcklig effekt av (eller som inte kan behandlas med) ljusbehandling eller andra systemiska

behandlingar (läkemedel som påverkar hela kroppen).

2.

Vad du behöver veta innan du använder Benepali

Använd inte Benepali

om du eller ditt barn är

allergisk mot etanercept

eller något annat

innehållsämne i

detta

läkemedel

(anges i avsnitt 6). Om du eller ditt barn får allergiska reaktioner, exempelvis

andnöd, pip i bröstet, yrsel eller utslag, sluta injicera Benepali och kontakta omedelbart din

läkare.

om du eller ditt barn har eller löper risk att utveckla en

allvarlig infektion i blodet

som kallas

blodförgiftning. Om du inte är säker, kontakta din läkare.

om du eller ditt barn har en

infektion av något slag

. Om du är osäker, kontakta din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Benepali.

Allergiska reaktioner:

Om du eller ditt barn får allergiska reaktioner, exempelvis andnöd, pip i

bröstet, yrsel eller utslag, sluta injicera Benepali och kontakta omedelbart din läkare.

Infektioner/operationer:

Om du eller ditt barn utvecklar en ny infektion eller står inför en

större operation kan din läkare vilja övervaka behandlingen med Benepali.

Infektioner/diabetes:

Berätta för din läkare om du eller ditt barn har haft återkommande

infektioner eller har diabetes eller något annat tillstånd som ger ökad risk för infektioner.

Infektioner/uppföljning:

Tala om för din läkare om du nyligen varit på resa utanför Europa.

Om du eller ditt barn skulle drabbas av symtom på en infektion såsom feber, frossa eller hosta,

kontakta då omedelbart läkare. Läkaren kan vilja fortsätta att följa dig eller ditt barn med

avseende på förekomsten av infektioner efter det att du avslutat behandlingen med Benepali.

Tuberkulos:

Eftersom fall av tuberkulos har rapporterats hos patienter som behandlats med

Benepali kommer din läkare att göra en undersökning för att se om det finns tecken på

tuberkulos innan behandlingen med Benepali påbörjas. Detta kan innefatta en grundlig

genomgång av din sjukdomshistoria, en lungröntgen samt ett tuberkulintest. Resultaten av dessa

undersökningar ska föras in på patientkortet. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du

eller ditt barn någon gång har haft tuberkulos eller haft nära kontakt med någon person som haft

tuberkulos. Om symtom på tuberkulos (t.ex. ihållande hosta, viktminskning, försämrat

allmäntillstånd eller lätt feber) eller någon annan infektion uppstår under behandlingen ska du

omedelbart kontakta din läkare.

Hepatit B:

Tala om för din läkare om du eller ditt barn har eller någonsin har haft hepatit B.

Din läkare ska ta prov för hepatit B innan du eller ditt barn påbörjar behandlingen med

Benepali. Behandling med Benepali kan resultera i reaktivering av hepatit B hos patienter som

tidigare har varit infekterade med hepatit B-virus. Om det händer ska behandlingen med

Benepali avbrytas.

Hepatit C:

Tala om för läkaren om du eller ditt barn har hepatit C. Din läkare kan vilja

kontrollera behandlingen med Benepali om infektionen förvärras.

Blodsjukdomar:

Sök omedelbart medicinsk hjälp om du eller ditt barn har symtom som

ihållande feber, halsont, blåmärken, blödningar eller blekhet. Sådana symtom kan tyda på en

potentiellt livshotande störning i blodbilden, som kräver att behandlingen med Benepali avbryts.

Nervsystemet och ögonsjukdomar:

Berätta för din läkare om du eller ditt barn har multipel

skleros, optisk neurit (inflammation i ögats nerver) eller transversell myelit (inflammation i

ryggmärgen). Din läkare kommer att bestämma om Benepali är rätt behandling.

Hjärtsvikt:

Berätta för din läkare om du eller ditt barn har en sjukdomshistoria med hjärtsvikt,

eftersom Benepali måste användas med försiktighet under sådana omständigheter.

Cancer:

Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft lymfom (en typ av

blodcancer) eller annan typ av cancer innan du får Benepali. Patienter med svår reumatoid artrit

som har haft sjukdomen under lång tid kan ha en högre risk än genomsnittet att utveckla

lymfom. Barn och vuxna som använder Benepali kan ha en större risk att utveckla lymfom eller

annan typ av cancer. Vissa barn och tonåringar som har fått Benepali eller andra läkemedel som

verkar på liknande sätt som Benepali har utvecklat cancer, inklusive ovanliga typer som ibland

ledde till döden. Vissa patienter som har fått Benepali har utvecklat hudcancer. Tala om för

läkaren om du eller ditt barn utvecklar någon typ av hudförändring eller växt på huden.

Vattkoppor:

Tala om för din läkare om du eller ditt barn har varit utsatt för vattkoppssmitta

under tiden för behandling med Benepali. Din läkare kommer att bestämma om förebyggande

behandling mot vattkoppor behöver ordineras till dig.

Alkoholmissbruk:

Benepali ska inte användas för behandling av hepatit som är relaterad till

alkoholmissbruk. Tala om för läkaren om du eller ditt barn har en bakgrund med

alkoholmissbruk.

Wegeners granulomatos:

Benepali rekommenderas inte vid behandling av Wegeners

granulomatos, en sällsynt inflammationssjukdom. Tala med din läkare om du eller ditt barn har

Wegeners granulomatos.

Läkemedel mot diabetes:

Tala om för din läkare om du eller ditt barn har diabetes eller tar

läkemedel för behandling av diabetes. Din läkare avgör om du eller ditt barn behöver en mindre

dos av läkemedel mot diabetes under behandling med Benepali.

Vaccinationer

: Vissa vacciner, t.ex. oralt poliovaccin, ska inte ges under behandling med

Benepali. Kontakta läkare innan du eller ditt barn får några vacciner.

Barn och ungdomar

Benepali är inte avsett för barn och ungdomar som väger mindre än 62,5 kg.

Vaccinationer:

Om det är möjligt ska barn ha fått alla vaccinationer enligt

vaccinationsprogrammet innan behandling med Benepali påbörjas. Vissa vacciner, t ex oralt

poliovaccin, bör inte tas samtidigt som behandlingen med Benepali pågår. Kontrollera med din

eller ditt barn läkare innan du eller ditt barn får någon vaccination.

Benepali ska normalt inte användas till barn under 2 års ålder eller som väger mindre än 62,5 kg med

polyartrit eller utvidgad oligoartrit, eller till barn under 12 års ålder eller som väger mindre än 62,5 kg

med entesitrelaterad artrit eller psoriasisartrit, eller till barn under 6 års ålder eller som väger mindre

än 62,5 kg med psoriasis.

Andra läkemedel och Benepali

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel (inklusive sulfasalazin).

Du eller ditt barn ska

inte använda

Benepali med andra läkemedel som innehåller de aktiva

substanserna anakinra eller abatacept.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Fertila kvinnor bör rådas att använda lämpligt preventivmedel för att undvika att bli gravida under

behandlingen med Benepali och i tre veckor efter avslutad behandling.

Benepali bör endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt.

Om du har fått Benepali under graviditeten så kan ditt barn löpa en större risk för att få en infektion. I

en studie fann man dessutom fler missbildningar när mamman hade fått etanercept under graviditeten,

jämfört med mödrar som inte hade fått etanercept eller andra liknande läkemedel (TNF-antagonister),

men det var ingen särskild typ av missbildning som rapporterades. En annan studie visade inte på

någon ökad risk för missbildningar när mamman fått etanercept under graviditeten. Läkaren hjälper

dig att avgöra om nyttan med behandlingen uppväger den potentiella risken för ditt barn. Det är viktigt

att du berättar för spädbarnets läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om Benepali använts

under graviditet innan spädbarnet vaccineras (mer information finns i avsnitt 2, ”Vaccinationer”).

Du bör inte amma under användningen av Benepali eftersom Benepali går över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen information om att användningen av Benepali påverkar förmågan att köra bil eller

använda maskiner.

Benepali innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 25 mg, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Benepali

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Om du upplever att effekten av Benepali är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller

apotekspersonal.

Användning för vuxna patienter (över 18 år)

Reumatoid artrit, psoriasisartrit och axial spondylartrit inklusive ankyloserande spondylit

Rekommenderad dos är 25 mg given två gånger per vecka eller 50 mg en gång per vecka i form av en

injektion under huden.

Din läkare kan bestämma en annan frekvens för när Benepali ska injiceras.

Plaquepsoriasis

Rekommenderad dos är 25 mg två gånger per vecka eller 50 mg given en gång per vecka.

Alternativt kan 50 mg ges 2 gånger per vecka i upp till 12 veckor följt av 25 mg två gånger per vecka

eller 50 mg en gång per vecka.

Din läkare kommer att bestämma hur länge du ska använda Benepali och om återupptagen behandling

behövs med utgångspunkt från behandlingsresultatet. Om Benepali inte haft någon effekt på ditt

tillstånd efter 12 veckor, kan din läkare be dig avsluta behandlingen.

Användning för barn och ungdomar

Dosen och hur ofta den ska ges till barnet eller ungdomen beror på kroppsvikt och sjukdom. Läkaren

fastställer en korrekt dos för barnet och ordinerar etanercept med lämplig styrka.

Pediatriska patienter som väger 62,5 kg eller mer kan ges 25 mg två gånger per vecka eller 50 mg en

gång per vecka med en förfylld spruta eller förfylld penna med en fastställd dos.

Det finns andra läkemedel med etanercept med lämplig doseringsform tillgängliga för barn.

För patienter från 2 års ålder och som väger 62,5 kg eller mer med polyartrit eller utvidgad oligoartrit,

eller för patienter från 12 års ålder och som väger 62,5 kg eller mer med entesitrelaterad artrit eller

psoriasisartrit, är den vanliga dosen 25 mg två gånger per vecka eller 50 mg en gång per vecka.

För patienter från 6 års ålder och som väger 62,5 kg eller mer med psoriasis är den vanliga dosen

50 mg givet en gång per vecka. Om Benepali inte visar någon effekt efter 12 veckor kan läkaren be dig

avbryta behandlingen med detta läkemedel.

Läkaren kommer att förse dig med detaljerade instruktioner för beredning och uppmätning av den

korrekta dosen.

Metod och väg för tillförsel

Benepali injiceras under huden (subkutan användning).

Detaljerade instruktioner hur Benepali ska injiceras finns i avsnitt 7 ”Bruksanvisning”.

Blanda

inte Benepali-lösningen med någon annan medicin.

För att du lättare ska komma ihåg, kan det vara till hjälp att skriva in i en almanacka vilka veckodagar

Benepali ska tas.

Om du har använt för stor mängd av Benepali

Om du har injicerat mer Benepali än din läkare har föreskrivit (antingen genom att ha injicerat för

mycket vid ett tillfälle eller att ha tagit en dos för mycket)

bör du kontakta antingen läkare eller

apotekspersonal omedelbart

. Ta alltid med den märkta ytterförpackningen av läkemedlet, även om

den är tom.

Om du har glömt att använda Benepali

Om du glömmer en dos, ska du ta injektionen så fort du kommer ihåg det, om inte nästa planerade dos

ska tas dagen efter, då ska du hoppa över den missade dosen. Fortsätt sedan att injicera läkemedlet på

den vanliga planerade dagen. Om du inte kommer ihåg dosen förrän samma dag som injektion ska tas

vanligtvis, ska du inte ta dubbla doser (två doser på samma dag) för att kompensera för dosen du

glömde.

Om du slutar att använda Benepali

Dina symtom kan återkomma om behandlingen upphör.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allergiska reaktioner

Om något av nedanstående symtom uppstår, injicera då inte mer Benepali

utan kontakta omedelbart

din läkare alternativt akutmottagningen på närmaste sjukhus

Svårigheter att svälja eller att andas.

Svullnad av ansikte, hals, händer eller fötter.

Känsla av nervositet eller oro, bultande känsla, plötslig rodnad i huden med eller utan

värmekänsla.

Svåra hudutslag, klåda eller nässelfeber (röda fläckar eller blek hud som ofta kliar).

Allvarliga allergiska reaktioner är sällsynta men en eller flera av ovan nämnda symtom kan tyda på en

allergisk reaktion orsakad av Benepali och sjukvård ska omedelbart uppsökas.

Allvarliga biverkningar

Om du eller ditt barn observerar något av följande symtom ska sjukvård omedelbart uppsökas.

Symtom på en

allvarlig infektion

(inklusive lunginflammation, djupa hudinfektioner,

ledinfektioner och blodförgiftning)

,

såsom hög feber som eventuellt är förknippad med hosta,

andningssvårigheter, frossa, svaghetskänsla eller en varm, röd och spänd yta i huden eller vid en

led.

Symtom på någon

blodsjukdom

, såsom blödning, blåmärke eller blekhet.

Symtom på någon

neurologisk sjukdom

, såsom känslobortfall och en stickande känsla,

synförändringar, ögonsmärta eller muskelsvaghet i armar eller ben.

Symtom på

hjärtsvikt

eller

försämrad hjärtsvikt,

såsom trötthet eller andningssvårigheter vid

ansträngning, svullna anklar, en känsla av uppsvälld nacke och buk, svårt att andas på natten,

hosta eller blåaktig färg på naglar eller läppar.

Symtom på

cancersjukdom:

Cancer kan drabba alla delar av kroppen, även huden och blodet,

och symtomen beror på typ av cancer och lokalisation. Dessa symtom kan vara viktnedgång,

feber, svullnad (med eller utan smärta), ihållande hosta, knutor eller utväxter i huden.

Symtom på

autoimmuna reaktioner

(då antikroppar bildas som kan skada kroppens normala

vävnader) som smärta, klåda, svaghet, avvikande andning, tankar, förnimmelser eller syn.

Symtom på

inflammatorisk allmänsjukdom

(lupus) eller lupusliknande syndrom som

viktförändring, ihållande hudutslag, feber, led- eller muskelvärk, eller trötthet.

Symtom på

inflammation i blodkärlen

som smärtor, feber, rodnad eller värmekänsla i huden,

eller klåda.

Detta är sällsynta eller mindre vanliga biverkningar, men allvarliga (en del av dem kan ha en dödlig

utgång). Om något av det ovanstående uppstår, kontakta omedelbart din läkare eller akutmottagningen

på närmaste sjukhus.

Övriga biverkningar

Kända biverkningar av Benepali är de följande, indelade i grupper efter fallande frekvens:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Infektioner (inklusive förkylningar, bihåleinflammation, bronkit, urinvägsinfektion,

hudinfektioner); reaktioner på injektionsstället (såsom blödning, blåmärken, rodnad, klåda,

smärta, svullnad) (dessa avtar ofta efter den första behandlingsmånaden, vissa patienter

utvecklar en reaktion vid ett injektionsställe som har använts nyligen) och huvudvärk.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Allergiska reaktioner; feber; utslag; klåda; antikroppar riktade mot normal vävnad

(autoantikroppsbildning).

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Allvarliga infektioner, inklusive lunginflammation, djupa hudinfektioner, ledinfektioner,

blodförgiftning och infektioner på olika ställen, förvärrad kronisk hjärtsvikt, lågt antal röda

blodkroppar, lågt antal vita blodkroppar, låga halter neutrofiler (en typ av vita blodkroppar), lågt

antal blodplättar; hudcancer (exklusive melanom); lokal svullnad av huden (angioödem);

nässelfeber (röda fläckar eller blek hud som ofta kliar); ögoninflammation; psoriasis

(nydebuterad eller försämrad); inflammation i blodkärlen som kan drabba flera organ; förhöjda

levervärden i blodprov (hos patienter som även får metotrexat, är frekvensen av förhöjda

levervärden”vanliga”); kramp och smärta i magen, diarré, viktminskning eller blod i avföringen

(tecken på tarmsjukdom).

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Allvarliga allergiska reaktioner (inklusive svår lokal svullnad av huden och pipande andning);

lymfom (en typ av blodcancer); leukemi (cancer som påverkar blodet och benmärgen);

melanom (en typ av hudcancer); en kombination av lågt antal blodplättar, röda och vita

blodkroppar; påverkan på nervsystemet (med svår muskelsvaghet samt tecken och symtom

liknande de vid multipel skleros eller inflammation i ögats nerver eller ryggmärg); tuberkulos;

nydebuterad hjärtsvikt; krampanfall; lupus eller lupusliknande symtom (symtomen inkluderar

ihållande hudutslag, feber, ledvärk och trötthet); hudutslag som kan leda till allvarlig

blåsbildning och flagning av huden; inflammation i levern orsakad av kroppens eget

immunförsvar (autoimmun hepatit; hos patienter som även får metotrexat är frekvensen ”mindre

vanliga”); immunsjukdom som kan påverka lungorna, huden och lymfkörtlarna (sarkoidos);

inflammation eller fibros i lungorna (hos personer som även får metotrexat är frekvensen för

inflammation och fibros i lungorna ”mindre vanliga”); lichenoida reaktioner (kliande röd-lila

hudutslag och/eller trådliknande vit-gråa linjer på slemhinnor); opportunistiska infektioner (som

inkluderar tuberkulos och andra infektioner som uppkommer på grund av ett försvagat

immunförsvar); erythema multiforme (inflammatoriska hudutslag); kutan vaskulit

(inflammation i blodkärlen i huden); skada på nerver, inklusive Guillain-Barrés syndrom (ett

allvarligt tillstånd som kan påverka andning och skada kroppsorgan).

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Oförmåga hos benmärgen att producera blodkroppar; toxisk epidermal nekrolys (en livshotande

hudsjukdom).

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

Merkelcellcancer (en typ av hudcancer); Kaposis sarkom (en sällsynt cancer förknippad med

infektion av humant herpesvirus 8. Kaposis sarkom uppträder oftast som purpurfärgade fläckar

på huden); överaktivering av vita blodkroppar associerade med inflammation

(makrofagaktiveringssyndrom); reaktivering av hepatit B (en leverinfektion); försämring av ett

tillstånd som kallas dermatomyosit (muskelinflammation och svaghet åtföljt av hudutslag);

listeria (en bakteriell infektion).

Biverkningar hos barn och ungdomar

Biverkningarna och deras frekvenser hos barn och ungdomar är desamma som hos vuxna, se

beskrivningen ovan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Benepali ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten på den förfyllda sprutan efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Får ej frysas.

Förvara de förfyllda sprutorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Efter att Benepali tagits ut ur kylskåpet,

vänta ungefär 30 minuter för att Benepali-lösningen i

sprutan ska anta rumstemperatur

. Värm inte upp Benepali på något annat sätt. Därefter

rekommenderas omedelbar användning.

Benepali kan förvaras utanför kylskåp vid temperaturer upp till maximalt 25 °C under en enstaka

period upp till fyra veckor, varefter den inte bör förvaras i kylskåp igen. Benepali ska kasseras om det

inte används inom fyra veckor efter uttag från kylskåp. Det rekommenderas att du antecknar datumet

som Benepali tas ut ur kylskåpet och datumet när Benepali ska kasseras (inte längre än 4 veckor efter

uttag från kylskåpet).

Inspektera lösningen i sprutan. Den ska vara klar till lätt opalskimrande, färglös eller blekt gul och kan

innehålla små vita eller nästan genomskinliga partiklar av protein. Detta utseende är normalt för

Benepali. Använd inte detta läkemedel om du noterar att lösningen är missfärgad, grumlig eller om

andra partiklar än de som beskrivs ovan förekommer. Om du är oroad över lösningens utseende ska du

kontakta apotekspersonal för hjälp.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är etanercept. Varje förfylld spruta innehåller 25 mg etanercept.

Övriga innehållsämnen är sackaros, natriumklorid, natriumdivätefosfatmonohydrat,

dinatriumvätefosfatheptahydrat och vatten för injektionsvätskor (se avsnitt 2 ”Benepali

innehåller natrium”).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Benepali levereras i en förfylld spruta innehållande en klar till lätt opalskimrande färglös eller blekt

gul injektionsvätska, lösning (injektion).

Benepali finns i förpackningar innehållande 4 förfyllda sprutor, multipack innehållande 2 kartonger

som vardera innehåller 4 förfyllda sprutor och multipack innehållande 6 kartonger, som vardera

innehåller 4 förfyllda sprutor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Samsung Bioepis NL B.V.

Olof Palmestraat 10

2616 LR Delft

Nederländerna

Tillverkare

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS

Biotek Allé 1

Hillerød, 3400

Danmark

Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp

Nederländerna

Samsung Bioepis NL B.V.

Olof Palmestraat 10

2616 LR Delft

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Biogen Belgium NV/S.A

Tél/Tel: + 32 (0)2 808 5947

Lietuva

Ewopharma AG Atstovybė

Tel: +370 52 07 91 38

България

Ewopharma AG Representative Office

Teл.: + 359 249 176 81

Luxembourg/Luxemburg

Biogen Belgium NV/SA

Tél/Tel: +35 227 772 038

Česká republika

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Tel: + 420 228 884 152

Magyarország

Biogen Hungary Kft.

Tel.: + 36 1 848 04 64

Danmark

Biogen (Denmark) A/S

Tlf: + 45 78 79 37 53

Malta

Pharma.MT Ltd

Tel: + 356 27 78 15 79

Deutschland

Biogen GmbH

Tel: + 49 (0)30 223 864 72

Nederland

Biogen Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0)20 808 02 70

Eesti

Ewopharma AG Eesti filiaal

Tel: + 372 6 68 30 56

Norge

Biogen Norway AS

Tlf: + 47 21 93 95 87

Ελλάδα

Genesis Pharma S.A.

Τηλ: + 30 211 176 8555

Österreich

Biogen Austria GmbH

Tel: + 43 (0)1 267 51 42

España

Biogen Spain, S.L.

Tel: + 34 931 790 519

Polska

Biogen Poland Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 116 86 94

France

Biogen France SAS

Tél: + 33 (0)1 776 968 14

Portugal

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica,

Unipessoal, Lda

Tel: + 351 308 800 792

Hrvatska

Ewopharma d.o.o

Tel: + 385 (0)1 777 64 37

România

Ewopharma AG Representative Office

Tel: + 40 377 881 045

Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 513 33 33

Slovenija

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 888 81 07

Ísland

Genesis Pharma S.A.

Sími: + 354 800 9836

Slovenská republika

Biogen Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 333 257 10

Italia

Biogen Italia s.r.l.

Tel: + 39 (0)6 899 701 50

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 427 041 08

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Benepali 25 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje förfylld spruta innehåller 25 mg etanercept.

Etanercept är ett fusionsprotein baserat på p75-receptorn för TNF (tumörnekrosfaktor) producerat

genom rekombinant DNA-teknik i en däggdjurs-cellinje (Chinese Hamster Ovary Cells).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning (injektionsvätska).

Injektionslösningen är klar till lätt opalskimrande, färglös eller blekt gul, och formulerad vid

pH 6,2 ± 0,3. Lösningens osmolalitet är 325 ± 35 mOsm/kg.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Reumatoid artrit

Benepali i kombination med metotrexat är indicerad vid behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid

artrit hos vuxna, där svaret vid behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel,

inklusive metotrexat (såvida inte kontraindicerat), varit otillräckligt.

Benepali kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller när fortsatt behandling med

metotrexat är olämplig.

Benepali är också indicerad vid behandling av svår, aktiv progressiv reumatoid artrit hos vuxna, som

tidigare inte har behandlats med metotrexat.

Benepali, ensamt eller i kombination med metotrexat, har visats reducera utvecklingsgraden av

leddestruktion och förbättra den fysiska funktionen, vid mätning med röntgen.

Juvenil idiopatisk artrit

Behandling av polyartrit (reumatoidfaktorpositiv eller -negativ) och utvidgad oligoartrit hos barn och

ungdomar från 2 års ålder med otillräckligt svar på eller intolerans mot metotrexat.

Behandling av psoriasisartrit hos ungdomar från 12 års ålder med otillräckligt svar på eller intolerans

mot metotrexat.

Behandling av entesitrelaterad artrit hos ungdomar från 12 års ålder med otillräckligt svar på eller

intolerans mot konventionell behandling.

Psoriasisartrit

Behandling av aktiv och progressiv psoriasisartrit hos vuxna där svaret vid tidigare behandling med

sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel varit otillräckligt. Etanercept har visats förbättra den

fysiska funktionen hos patienter med psoriasisartrit och med röntgenundersökning visats minska

utvecklingsgraden av fortskridande perifer leddestruktion hos patienter med symmetrisk polyartikulär

typ av sjukdomen.

Axial spondylartrit

Ankyloserande spondylit

Behandling av svår aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell

terapi.

Icke-radiografisk axial spondylartrit

Behandling av vuxna med svår icke-radiografisk axial spondylartrit med tydliga tecken på

inflammation genom förhöjt C-reaktivt protein (CRP) och/eller magnetröntgen (MR), som inte har

svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs).

Plaquepsoriasis

Behandling av måttlig till svår plaquepsoriasis hos vuxna som inte svarat på eller som har en

kontraindikation mot, eller som är intoleranta mot annan systemisk behandling inkluderande

ciklosporin, metotrexat eller psoralen och UVA-strålning (PUVA) (se avsnitt 5.1).

Plaquepsoriasis hos pediatriska patienter

Behandling av kronisk svår plaquepsoriasis hos barn och ungdomar från 6 års ålder som har

otillräcklig effekt av, eller som är intoleranta mot, andra systemiska behandlingar eller ljusbehandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Benepali bör initieras och övervakas av specialist med erfarenhet av diagnos och

behandling av reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit,

icke-radiografisk axial spondylartrit, plaquepsoriasis samt plaquepsoriasis hos pediatriska patienter.

Patienter som behandlas med Benepali ska tilldelas ett särskilt patientkort.

Benepali finns i styrkorna 25 och 50 mg.

Dosering

Reumatoid artrit

25 mg etanercept administrerat två gånger per vecka är den rekommenderade dosen. Alternativt har

50 mg administrerat en gång per vecka visat sig vara säkert och effektivt (se avsnitt 5.1).

Psoriasisartrit, ankyloserande spondylit och icke-radiografisk axial spondylartrit

Den rekommenderade dosen är 25 mg etanercept administrerat två gånger per vecka eller 50 mg en

gång per vecka.

För alla ovanstående indikationer tyder tillgängliga data på att det kliniska svaret vanligtvis uppnås

inom 12 veckors behandling. Fortsatt behandling ska noggrant omprövas hos en patient som inte

svarar inom denna tidsperiod.

Plaquepsoriasis

Den rekommenderade dosen är 25 mg administrerat två gånger per vecka eller 50 mg etanercept

administrerat en gång per vecka. Alternativt kan 50 mg administreras två gånger per vecka i upp till

12 veckor följt av, om nödvändigt, en dos om 25 mg två gånger per vecka eller 50 mg en gång per

vecka. Behandling med Benepali ska fortsätta tills remission uppnås, upp till 24 veckor. Kontinuerlig

behandling i mer än 24 veckor kan vara lämplig för vissa vuxna patienter (se avsnitt 5.1).

Behandlingen ska avbrytas för patienter som inte uppvisar något resultat efter 12 veckor. Om

återupptagen behandling med Benepali är indicerad, ska samma riktlinjer gällande behandlingstid

följas. Dosen ska vara 25 mg två gånger per vecka eller 50 mg en gång per vecka.

Speciella patientgrupper

Nedsatt njur- och leverfunktion

Ingen dosjustering behövs.

Äldre

Ingen dosjustering behövs. Dosering och administreringssätt är samma som för vuxna 18-64 år.

Pediatrisk population

Benepali finns bara som 25 mg förfylld spruta, 50 mg förfylld spruta och 50 mg förfylld

injektionspenna.

Det är således inte möjligt att administrera Benepali till pediatriska patienter som kräver mindre än en

hel dos om 25 mg eller 50 mg. Pediatriska patienter som kräver en annan dos än hel dos om 25 mg

eller 50 mg ska inte få Benepali. Om en annan dos krävs ska andra läkemedel med etanercept som har

ett sådant alternativ användas.

Dosen etanercept är baserad på kroppsvikt hos pediatriska patienter. Patienter som väger mindre än

62,5 kg bör doseras noggrant i mg/kg med antingen pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

eller pulver till injektionsvätska, lösning (se specifika doseringsinstruktioner nedan). Till patienter som

väger 62,5 kg eller mer kan en förfylld spruta eller förfylld penna med en fastställd dos ges.

Säkerhet och effekt för etanercept för barn under 2 år har inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Juvenil idiopatisk artrit

Den rekommenderade dosen är 0,4 mg/kg (upp till högst 25 mg per dos) administrerat subkutant två

gånger per vecka med ett intervall på 3-4 dagar mellan doserna, eller 0,8 mg/kg (upp till högst 50 mg

per dos) administrerat en gång per vecka. Utsättning av behandlingen ska övervägas hos patienter som

inte uppvisar något svar efter 4 månader.

En injektionsflaska på 10 mg kan vara mer lämplig för administrering hos barn med JIA som väger

under 25 kg.

Inga kliniska studier har genomförts hos barn i 2 och 3-årsåldern. Begränsad säkerhetsinformation från

ett patientregister tyder dock på att säkerhetsprofilen hos barn i 2 och 3-årsåldern liknar den som har

setts hos vuxna och barn 4 år och äldre, vid subkutan dosering varje vecka med 0,8 mg/kg (se

avsnitt 5.1).

Generellt, finns det ingen relevant användning av etanercept för barn under 2 år för indikationen

juvenil idiopatisk artrit.

Plaquepsoriasis hos pediatriska patienter (från 6 års ålder)

Den rekommenderade dosen är 0,8 mg/kg (upp till högst 50 mg per dos) en gång per vecka i upp till

24 veckor. Behandlingen ska avbrytas för patienter som inte uppvisar något svar efter 12 veckor.

Om återupptagen behandling med Benepali är indicerad, ska ovanstående riktlinjer för behandlingstid

följas. Dosen ska vara 0,8 mg/kg (upp till högst 50 mg per dos) en gång per vecka.

Generellt, finns det ingen relevant användning av etanercept för barn under 6 år för indikationen

plaquepsoriasis.

Administreringssätt

Benepali är avsett för subkutan användning (se avsnitt 6.6).

Utförliga instruktioner för administrering återfinns i bipacksedelns avsnitt 7 ”Bruksanvisning”.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Sepsis eller risk för sepsis.

Behandling med Benepali bör inte initieras hos patienter med aktiva infektioner, inklusive kroniska

och lokala infektioner.

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska det administrerade läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Infektioner

Patienten ska bedömas med avseende på infektion innan, under och efter avslutad behandling med

Benepali. I denna bedömning ska hänsyn tas till att medelhalveringstiden för etanercept är ungefär

70 timmar (i ett spann på 7-300 timmar).

Allvarliga infektioner, sepsis, tuberkulos och opportunistiska infektioner, inklusive invasiv

svampinfektion, listerios och Legionellahar rapporterats vid behandling med etanercept (se

avsnitt 4.8). Dessa infektioner har varit orsakade av bakterier, mykobakterier, svamp, virus och

parasiter (däribland protozoer). Adekvat behandling har i vissa fall försenats då särskilt

svampinfektioner eller andra opportunistiska infektioner ej observerats, vilket lett till fall med dödlig

utgång. Risk för opportunistisk infektion (t.ex. exponering för endemiska svampsjukdomar) ska alltid

tas i beaktande.

Patienter som utvecklar en ny infektion under pågående behandling med Benepali bör övervakas

noggrant. Administreringen av Benepali ska avbrytas om en patient utvecklar en allvarlig infektion.

Säkerhet och effekt för etanercept hos patienter med kronisk infektion har inte utvärderats. Man bör

vara återhållsam med behandling med Benepali till patienter som tidigare haft återkommande eller

kroniska infektioner, eller som har bakomliggande tillstånd som kan göra patienterna mer

infektionskänsliga, till exempel långt gången eller dåligt skött diabetes.

Tuberkulos

Fall av aktiv tuberkulos inklusive miliär och extra-pulmonell tuberkulos har rapporterats hos patienter

som behandlas med etanercept.

Innan behandling med Benepali påbörjas ska alla patienter bedömas med avseende på både aktiv och

inaktiv (latent) tuberkulos. Bedömningen ska innefatta detaljerad anamnes angående genomgången

tuberkulos, eventuell tidigare exposition för tuberkulos samt tidigare och/eller nuvarande

immunsuppressiv behandling. Lämpliga tester såsom tuberkulintest och lungröntgen bör genomföras

på samtliga patienter (lokala bestämmelser/rekommendationer kan förekomma). Det rekommenderas

att svaret av dessa undersökningar förs in på patientkortet. Behandlande läkare ska vara medveten om

risken för ett falskt negativt tuberkulinsvar hos patienter med en svår sjukdom eller med nedsatt

immunförsvar.

Vid aktiv tuberkulos ska inte behandling med Benepali påbörjas. Om en inaktiv (latent) tuberkulos

diagnostiseras ska behandling av den inaktiva tuberkulosen påbörjas enligt gällande lokala riktlinjer

innan insättning av Benepali sker. I denna situation ska risk/nytta-effekten av Benepali-behandlingen

noga övervägas.

Alla patienter ska informeras om att uppsöka läkare vid tecken/symtom på tuberkulos (ihållande hosta,

viktnedgång, låggradig feber) under och efter behandling med Benepali.

Reaktivering av hepatit B

Reaktivering av hepatit B hos patienter som tidigare infekterats med hepatit B-viruset (HBV) och som

fått samtidig behandling med TNF-antagonister, inklusive etanercept, har rapporterats. Det omfattar

rapporter om reaktivering av hepatit B hos patienter som var positiva för anti-HBc men negativa för

HBsAg. Patienter ska testas för HBV-infektion innan behandling med Benepali påbörjas. För patienter

som testar positivt för HBV-infektion rekommenderas konsultation av en specialistläkare inom

behandling av hepatit B. Försiktighet ska iakttas vid administrering av Benepali hos patienter som

tidigare infekterats med HBV. Dessa patienter ska observeras på tecken och symtom på en aktiv

HBV-infektion under hela behandlingen och flera veckor efter att behandlingen har avslutats. För

patienter infekterade med HBV saknas adekvata data för antiviral behandling i kombination med

TNF-antagonister. För patienter som utvecklar HBV-infektion, ska behandlingen med Benepali

avbrytas och effektiv antiviral behandling med lämplig understödjande behandling sättas in.

Försämring av hepatit C

Det har förekommit rapporter om en försämring av hepatit C hos patienter som behandlas med

etanercept. Benepali ska användas med försiktighet till patienter som har en sjukdomshistoria med

hepatit C.

Samtidig behandling med anakinra

Samtidig administrering av etanercept och anakinra har satts i samband med en ökad risk för allvarliga

infektioner och neutropeni jämfört med enbart etanercept. Denna kombination har inte visat någon

ökad klinisk nytta. Samtidig användning av Benepali och anakinra rekommenderas därför ej (se

avsnitt 4.5 och 4.8).

Samtidig behandling med abatacept

I kliniska studier har samtidig administrering av abatacept och etanercept resulterat i ökad incidens av

allvarliga biverkningar. Samtidig behandling har inte visat någon ökad klinisk fördel så denna

kombination rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Allergiska reaktioner

Allergiska reaktioner associerade till administrering av etanercept har rapporterats som vanliga fall.

De allergiska reaktionerna har innefattat angioödem och urtikaria. Allvarliga reaktioner har inträffat.

Om någon allvarlig allergisk eller anafylaktisk reaktion inträffar ska behandlingen med Benepali

avbrytas omedelbart och lämplig behandling inledas.

Immunsuppression

Det finns en möjlighet att TNF-antagonister, inklusive etanercept, kan påverka patientens försvar mot

infektioner och maligniteter, eftersom TNF är en mediator för inflammation och påverkar cellens

immunsvar. I en studie med 49 vuxna patienter med reumatoid artrit som behandlades med etanercept

sågs inga tecken på undertryckning av överkänslighet av fördröjd typ, undertryckning av

immunoglobulinnivåerna eller ändring av storleken på effektorcellpopulationerna.

Två patienter med juvenil idiopatisk artrit utvecklade varicellainfektion och symtom på aseptisk

meningit, som läkte ut utan följdsjukdomar. Patienter som exponeras kraftigt för varicellavirus bör

tillfälligt avbryta behandlingen med Benepali och profylaktisk behandling med varicella zoster

immunglobulin bör övervägas.

Säkerhet och effekt av etanercept hos patienter som är immunsuppressiva har inte utvärderats.

Maligniteter och lymfoproliferativa sjukdomar

Solida tumörer och hematopoetiska maligniteter (exklusive hudcancer)

Rapporter om olika sorters maligniteter (inklusive bröst- och lungkarcinom och lymfom) har mottagits

efter marknadsföring (se avsnitt 4.8).

Fler fall av lymfom har observerats bland patienter som får TNF-antagonister i jämförelse med

kontrollpatienter, i den kontrollerade delen av kliniska prövningar med TNF-antagonister. Denna

händelse är dock sällsynt och uppföljningsperioden av placebopatienter var kortare än för de patienter

som behandlas med TNF-antagonister. Efter marknadsföring, har fall av leukemi rapporterats hos

patienter som behandlas med TNF-antagonister. Det finns en ökad bakgrundsrisk för lymfom och

leukemi hos reumatoid artritpatienter med långvarig, högaktiv, inflammatorisk sjukdom, vilket

komplicerar riskbedömning.

Baserat på nuvarande kunskap kan man inte utesluta en möjlig risk för utveckling av lymfom, leukemi

eller andra hematopoetiska eller solida maligniteter hos patienter som behandlas med en

TNF-antagonist. Man bör vara återhållsam vid övervägandet av behandling med TNF-antagonister hos

patienter som har haft maligniteter eller vid övervägandet av fortsatt behandling hos patienter som

utvecklar malignitet.

Maligniteter, vissa med dödlig utgång, har efter marknadsföring rapporterats bland barn, tonåringar

och unga vuxna (upp till 22 års ålder) som behandlades med TNF-antagonister (påbörjad terapi

≤ 18 års ålder), inklusive etanercept. Ungefär hälften av fallen var lymfom. De andra fallen

representerade en rad olika maligniteter och inkluderade sällsynta maligniteter som vanligen

förknippas med immunsuppression. Risk för utveckling av maligniteter hos barn och tonåringar som

behandlas med TNF-antagonister kan inte uteslutas.

Hudcancer

Melanom och icke-melanom-hudcancer (NMSC) har rapporterats hos patienter som behandlats med

TNF-antagonister, inklusive etanercept. Mycket sällsynta fall av Merkelcellcancer har efter

introduktion på marknaden rapporterats hos patienter som har behandlats med etanercept.

Regelbunden undersökning av huden rekommenderas för alla patienter, särskilt patienter med

riskfaktorer för hudcancer.

Vid sammanslagning av resultat från jämförande kontrollerade studier observerades fler fall av NMSC

bland dem som fått etanercept jämfört med kontrollgruppen, särskilt bland patienter med psoriasis.

Vaccinationer

Levande vacciner bör inte ges samtidigt med Benepali. Det finns inga uppgifter om sekundär

överföring av infektioner genom levande vaccin hos patienter som behandlas med etanercept. I en

dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad klinisk studie på vuxna patienter med psoriasisartrit,

erhöll 184 patienter också multivalent pneumokockpolysackaridvaccin under 4:e behandlingsveckan.

De flesta psoriasisartritpatienter som erhöll etanercept i denna studie fick effektiv

B-cells-immunrespons mot pneumokockpolysackaridvaccin, medan titrarna i aggregaten var moderat

lägre och ett fåtal patienter hade två-faldigt förhöjda titrar jämfört med patienter som inte erhöll

etanercept. Den kliniska betydelsen av detta är okänd.

Bildning av autoantikroppar

Behandling med Benepali kan ge upphov till bildning av autoantikroppar (se avsnitt 4.8).

Hematologiska reaktioner

Sällsynta fall av pancytopeni och mycket sällsynta fall av aplastisk anemi, några med dödlig utgång,

har rapporterats hos patienter som behandlas med etanercept. Försiktighet bör iakttas hos patienter

som behandlas med Benepali och som tidigare haft bloddyskrasier. Alla patienter, och deras föräldrar

eller vårdgivare, bör informeras om att omedelbart söka medicinsk hjälp ifall patienten utvecklar

tecken och symtom som tyder på bloddyskrasi eller infektioner (t.ex. ihållande feber, halsont,

blåmärken, blödningar och blekhet). Dessa patienter bör undersökas omedelbart, inklusive fullständigt

blodstatus; om bloddyskrasi bekräftas, bör behandlingen med Benepali omedelbart avbrytas.

Neurologiska störningar

Det har förekommit sällsynta rapporter om demyeliniseringsstörningar i CNS hos patienter som

behandlas med etanercept (se avsnitt 4.8). Dessutom har det förekommit sällsynta rapporter om

perifera demyeliniserande polyneuropatier (inklusive Guillain-Barrés syndrom, kronisk

inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati, demyeliniserande polyneuropati och multifokal

motorneuropati). Fastän inga kliniska prövningar med etanercept har utförts på patienter med multipel

skleros, visar kliniska prövningar med andra TNF-antagonister på patienter med multipel skleros en

ökning av sjukdomens aktivitet. En noggrann risk/nytta-värdering, inkluderande en neurologisk

bedömning, rekommenderas när Benepali förskrivs till patienter med tidigare känd eller nyligen

debuterad demyeliniserande sjukdom eller till patienter som anses löpa ökad risk för att utveckla

demyeliniserande sjukdom.

Kombinationsterapi

I en kontrollerad klinisk prövning, som pågått under två år på patienter med reumatoid artrit med

kombinationen etanercept och metotrexat, har man inte funnit några oväntade biverkningar, och

biverkningsprofilen för etanercept givet i kombination med metotrexat skilde sig inte från

biverkningsprofilerna från studierna av etanercept och metotrexat separat. Det pågår långtidsstudier

för att utvärdera kombinationens säkerhet. Säkerheten för etanercept vid långtidsanvändning i

kombination med andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) har inte

fastställts.

Vid behandling av psoriasis har inga studier gjorts där etanercept använts samtidigt som annan

systemisk terapi eller ljusterapi.

Nedsatt njur- och leverfunktion

Baserat på farmakokinetiska data (se avsnitt 5.2), föreligger inget behov av dosjustering till patienter

med nedsatt njur- och leverfunktion. Klinisk erfarenhet hos dessa patienter är begränsad.

Hjärtsvikt

Läkare bör iaktta försiktighet vid användning av Benepali hos patienter som har hjärtsvikt. Efter

marknadsföring har det förekommit rapporter om försämring av hjärtsvikt, både med eller utan

identifierbara predisponerande faktorer, hos patienter som tar etanercept. Det har också kommit

sällsynta (< 0,1 %) rapporter om nydebuterad hjärtsvikt, inklusive hjärtsvikt hos patienter utan tidigare

känd hjärt-kärlsjukdom. Några av dessa patienter har varit yngre än 50 år. Två stora kliniska studier

vilka utvärderade användning av etanercept vid behandling av hjärtsvikt avslutades i förtid på grund

av utebliven effekt. Ej bindande data från en av dessa studier antyder en möjlig tendens till försämring

av hjärtsvikt hos patienter behandlade med etanercept.

Alkoholinducerad hepatit

I en randomiserad placebokontrollerad fas II-studie med 48 inneliggande patienter som behandlades

med antingen etanercept eller placebo för måttlig till svår alkoholinducerad hepatit hade etanercept

ingen effekt och dödligheten hos patienter som behandlades med etanercept var signifikant högre efter

6 månader. Som en konsekvens av detta ska Benepali ej användas som behandling vid

alkoholinducerad hepatit. Läkare bör iaktta försiktighet vid behandling med Benepali till patienter med

samtidig måttlig till svår alkoholinducerad hepatit.

Wegeners granulomatos

En placebokontrollerad studie där 89 vuxna patienter behandlades med etanercept i tillägg till

standardbehandling (cyklofosfamid eller metotrexat och glukokortikosteroider) under i medeltal

25 månader, har inte visat att etanercept skulle vara en effektiv behandling vid Wegeners

granulomatos. Incidensen av icke-kutana maligniteter av olika typ var signifikant högre hos patienter

behandlade med etanercept jämfört med kontrollgruppen. Benepali rekommenderas inte för

behandling av Wegeners granulomatos.

Hypoglykemi hos patienter som behandlas för diabetes

Det har förekommit rapporter om hypoglykemi efter insättning av etanercept hos patienter som får

läkemedel mot diabetes, vilket kan göra det nödvändigt att sänka dosen av diabetesläkemedel hos

vissa patienter.

Speciella patientgrupper

Äldre

I fas 3-studier observerades inga generella skillnader i biverkningar, allvarliga biverkningar och

allvarliga infektioner hos patienter 65 år eller äldre med reumatoid artrit, psoriasisartrit och

ankyloserande spondylit som behandlades med etanercept jämfört med yngre patienter. Man bör dock

iaktta försiktighet vid behandling av äldre och speciellt vara uppmärksam på förekomsten av

infektioner.

Pediatrisk population

Vaccinationer

Det rekommenderas att pediatriska patienter, om möjligt, uppdateras med alla vaccinationer i enlighet

med gällande riktlinjer för immunisering innan behandling med etanercept påbörjas (se avsnitt

Vaccinationer, ovan).

Benepali innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 25 mg, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig behandling med anakinra

Vuxna patienter som behandlats med etanercept och anakinra befanns ha en högre frekvens av

allvarliga infektioner jämfört med patienter som enbart behandlats med antingen etancercept eller

anakinra (historiska data).

Dessutom visade en dubbelblind placebokontrollerad studie, där vuxna patienter fick metotrexat som

basbehandling, att patienter som fick etanercept och anakinra hade en högre frekvens av allvarliga

infektioner (7 %) och neutropeni än patienter som fick etanercept (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Kombinationen av etanercept och anakinra har inte visat någon ökad klinisk nytta och rekommenderas

därför inte.

Samtidig behandling med abatacept

I kliniska studier har samtidig administrering av abatacept och etanercept resulterat i ökad incidens av

allvarliga biverkningar. Samtidig behandling har inte visat någon ökad klinisk fördel så denna

kombination rekommenderas inte (se avsnitt 4.4).

Samtidig behandling med sulfasalazin

I en klinisk studie med vuxna patienter som erhöll etablerade doser av sulfasalazin, till vilket

etanercept adderades, konstaterades en statistiskt signifikant minskning i antalet vita blodkroppar hos

patienterna i kombinationsgruppen jämfört med gruppen som behandlades med enbart etanercept eller

sulfasalazin. Den kliniska betydelsen av detta är okänd. Läkare bör ta detta i beaktande och använda

denna kombination med försiktighet.

Samtidig behandling där interaktioner inte observerats

I kliniska prövningar har inga interaktioner observerats när etanercept administrerats tillsammans med

glukokortikoider, salicylater (förutom sulfasalazin), icke-steroida antiinflammatoriska medel

(NSAIDs), analgetika eller metotrexat (se avsnitt 4.4 för råd angående vaccinationer).

Ingen kliniskt signifikant farmakokinetisk interaktion har observerats i studier med metotrexat,

digoxin eller warfarin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor bör överväga användningav lämpligt preventivmedel för att undvika att bli gravida

under behandlingen med Benepali och i tre veckor efter avslutad behandling.

Graviditet

Reproduktionstoxikologiska studier, genomförda på råttor och kaniner, har inte visat några tecken på

skador på foster eller nyfödda råttor orsakade av etanercept. Effekterna av etanercept på

graviditetsutfall har studerats i två observationella kohortstudier. En högre frekvens av allvarliga

missbildningar observerades i en observationsstudie som jämför graviditeter som exponerats för

etanercept (n = 370) under första trimestern, med graviditeter som inte exponerats för etanercept eller

andra TNF-antagonister (n = 164) (justerat oddskvot 2,4, 95% CI: 1,0-5,5). De former av allvarliga

missbildningar överensstämde med de vanligast rapporterade i den allmänna populationen och inget

speciellt mönster av missbildningar identifierades. Man såg ingen förändring i graden av spontanabort,

dödfödslar, eller mindre missbildningar. I en annan observationell registerstudie som genomfördes i

flera länder och som jämförde risken för negativa graviditetsutfall hos kvinnor som exponerats för

etanercept under de första 90 dagarna av graviditeten (n = 425) med dem som exponerats för icke-

biologiska läkemedel (n = 3 497) observerades ingen ökad risk för allvarliga missbildningar (rå

oddskvot [OR] = 1,22, 95 % KI: 0,79–1,90; justerad OR = 0,96; 95 % KI: 0,58–1,60 efter justering för

land, sjukdom hos modern, paritet, moderns ålder och rökning tidigt under graviditeten). Denna studie

visade inte heller någon ökad risk för mindre missbildningar, för tidig födsel, dödfödsel eller

infektioner under det första levnadsåret hos barn till kvinnor som exponerats för etanercept under

graviditeten. Benepali bör endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt.

Etanercept passerar placenta och har påvisats i serum hos spädbarn vars mamma behandlats med

etanercept under graviditeten. Den kliniska betydelsen av detta är okänd, men dessa spädbarn kan ha

ökad infektionsrisk. Administrering av levande vaccin till spädbarn inom 16 veckor efter moderns

sista dos Benepali rekommenderas generellt inte.

Amning

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/12804/2017

EMEA/H/C/004007

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Benepali

etanercept

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Benepali.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Benepali ska användas.

Praktisk information om hur Benepali ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Benepali och vad används det för?

Benepali är ett antiinflammatoriskt läkemedel. Det används för att behandla följande sjukdomar:

Måttlig till svår reumatoid artrit (en immunförsvarssjukdom som orsakar inflammation i lederna)

hos vuxna (18 år eller äldre). Benepali ges antingen i kombination med metotrexat (ett läkemedel

som verkar på immunsystemet) till vuxna med måttlig eller svår sjukdom som inte har svarat

tillräckligt på andra behandlingar, eller ensamt om metotrexat inte är lämpligt för patienten.

Benepali kan också ges till patienter med svår reumatoid artrit som inte har tagit metotrexat

tidigare.

Vissa former av juvenil idiopatisk artrit (en sällsynt barnsjukdom som orsakar inflammation i leder)

hos följande patientgrupper:

Patienter i åldern 2–17 år med sjukdom som påverkar många leder (polyartrit med positiv eller

negativ reumatoid faktor) och sjukdom som börjar i några få leder och sedan utökas till många

(oligoartrit) och som inte har svarat tillräckligt på eller inte kan ta metotrexat.

Ungdomar i åldern 12–17 år som har psoriasisartrit (en sjukdom som orsakar röda, fjällande

fläckar på huden och inflammation i lederna) och som inte svarat tillräckligt på eller inte kan ta

metotrexat.

Ungdomar i åldern 12–17 år som har entesitrelaterad artrit och som inte svarat tillräckligt på

eller inte kan ges standardbehandling.

Benepali

EMA/12804/2017

Sida 2/3

Psoriasisartrit hos vuxna som inte svarat tillräckligt på andra behandlingar.

Svår ankyloserande spondylit (en sjukdom som orsakar inflammation i lederna i ryggraden) hos

vuxna som inte har svarat tillräckligt på andra behandlingar.

Svår icke-radiografisk axial spondylartrit (en kronisk inflammationssjukdom i ryggraden) när det

finns påtagliga tecken på inflammation men inga avvikelser syns på röntgen.

Plackpsoriasis (en sjukdom som orsakar röda, fjällande fläckar på huden) hos vuxna med måttlig

till svår sjukdom samt hos patienter från sex års ålder med svår, långvarig sjukdom. Benepali ges

till patienter som inte har svarat på eller inte kan få andra behandlingar för den här sjukdomen.

Benepali innehåller den aktiva substansen etanercept och är en biosimilar (biologiskt likartat

läkemedel), vilket innebär att Benepali är mycket likt ett biologiskt läkemedel (kallas också

”referensläkemedel”) som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet för Benepali är Enbrel. Mer

information om biosimilarer finns i dokumentet med frågor och svar här

Hur används Benepali?

Behandling med Benepali bör inledas och övervakas av en specialistläkare med erfarenhet av att

diagnostisera och behandla de sjukdomar som Benepali används för att behandla. Läkemedlet är

receptbelagt.

Benepali finns som förfyllda sprutor eller injektionspennor som innehåller en lösning för injektion under

huden. Vanlig rekommenderad dos är 50 mg en gång i veckan. Behandling med 50 mg två gånger i

veckan kan också ges under de första 12 behandlingsveckorna för plackpsoriasis. Patienten eller

vårdgivare kan ge injektionen efter lämplig utbildning. Mer information finns i bipacksedeln.

Benepali ska inte ges till barn som väger mindre än 62,5 kg, eftersom Benepali inte finns i

lågdosberedningar.

Hur verkar Benepali?

Den aktiva substansen i Benepali, etanercept, är ett protein som utformats för att blockera aktiviteten

hos ett protein i kroppen som kallas tumörnekrosfaktor (TNF). Detta protein finns i höga halter hos

patienter med de sjukdomar som Benepali används för att behandla. Genom att blockera TNF lindrar

etanercept inflammationen och andra sjukdomssymtom.

Vilken nytta med Benepali har visats i studierna?

Laboratoriestudier där man jämförde Benepali med Enbrel har visat att den aktiva substansen i

Benepali är mycket lik den i Enbrel vad gäller uppbyggnad, renhet och biologisk aktivitet.

Eftersom Benepali är en biosimilar behöver inte studierna om etanercepts effekt och säkerhet som

utförts med Enbrel utföras på nytt med Benepali. En studie utfördes för att visa att Benepali

producerar liknande halter av den aktiva substansen i kroppen som Enbrel.

Benepali jämfördes också med Enbrel i en huvudstudie med 596 vuxna patienter med måttlig till svår

reumatoid artrit trots behandling med metotrexat. Huvudmåttet på effekt var andelen patienter som

uppnådde en minskning av ACR-poängen (ett mått på smärtsamma, svullna leder och andra symtom)

på minst 20 procent efter 24 veckors behandling. Resultaten från denna studie visade att Benepali är

lika effektivt som Enbrel när det gäller att minska symtomen på reumatoid artrit: hos 78 procent av

patienterna som fick Benepali (193 av 247) minskade ACR-poängen med minst 20 procent efter

24 veckors behandling, jämfört med 80 procent av patienterna som fick Enbrel (188 av 234).

Benepali

EMA/12804/2017

Sida 3/3

Vilka är riskerna med Benepali?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Benepali är reaktioner på injektionsstället (t.ex.

blödning, rodnad, klåda, smärta och svullnad) och infektioner (t.ex. förkylningar, lunginfektion,

infektion i urinblåsan och hudinfektioner). Patienter som får en allvarlig infektion bör avbryta

behandlingen med Benepali. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Benepali

finns i bipacksedeln.

Benepali får inte ges till patienter som har eller riskerar att få sepsis (när bakterier och giftiga ämnen

kommit in i blodet och börjar skada organen), eller till patienter som har infektioner. En fullständig

förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Benepali?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att det styrkts att Benepali i enlighet med EU:s krav för

biosimilarer har en uppbyggnad, renhet och biologisk aktivitet som i hög grad liknar Enbrel och att det

fördelas i kroppen på samma sätt. En studie där Benepali jämfördes med Enbrel på vuxna med

reumatoid artrit visade dessutom att båda läkemedlen var lika effektiva. Alla dessa uppgifter ansågs

vara tillräckliga för att dra slutsatsen att Benepali kommer att fungera på samma sätta vad gäller

effektivitet hos vuxna liksom hos barn vid de indikationer som godkänts för Benepali. CHMP fann därför

att nyttan är större än de konstaterade riskerna, liksom för Enbrel. Kommittén rekommenderade att

Benepali skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Benepali?

Företaget som tillverkar Benepali kommer att tillhandahålla utbildningsmaterial till läkare som

förväntas förskriva läkemedlet (för att lära patienterna hur de ska använda den förfyllda sprutan eller

injektionspennan på rätt sätt). I utbildningsmaterialet ingår också en påminnelse om att Benepali inte

ska ges till barn och ungdomar som väger mindre än 62,5 kg. Patienter som tar Benepali måste få det

särskilda påminnelsekort som sammanfattar viktig säkerhetsinformationen om läkemedlet så att de

kan känna igen eventuella allvarliga biverkningar och veta när de ska söka akut läkarvård.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska iaktta för säker och

effektiv användning av Benepali har också tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Benepali

Den 14 januari 2016 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Benepali

som gäller i hela EU.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information

om behandling med Benepali finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 01-2017.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen