Bendamustine medac 2,5 mg/ml Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

12-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

12-08-2021

Aktiva substanser:
bendamustinhydroklorid
Tillgänglig från:
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
ATC-kod:
L01AA09
INN (International namn):
bendamustine hydrochloride
Dos:
2,5 mg/ml
Läkemedelsform:
Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
mannitol Hjälpämne; bendamustinhydroklorid 2,5 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 25 mg (10 ml rekonstituerad lösning); Injektionsflaska, 100 mg (40 ml rekonstituerad lösning); Injektionsflaska, 5 x 25 mg (10 ml rekonstituerad lösning); Injektionsflaska, 10 x 25 mg (10 ml rekonstituerad lösning); Injektionsflaska, 5 x 100 mg (40 ml rekonstituerad lösning)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
53296
Tillstånd datum:
2016-03-10

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Bendamustine medac 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

bendamustinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Bendamustine medac är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Bendamustine medac

Hur du använder Bendamustine medac

Eventuella biverkningar

Hur Bendamustine medac ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Bendamustine medac är och vad det används för

Bendamustine medac är ett läkemedel som innehåller en aktiv substans som heter

bendamustinhydroklorid (i fortsättningen kallas den bendamustin).

Bendamustine medac är ett läkemedel som används för behandling av vissa cancerformer

(cytostatikum).

Bendamustine medac används som enda medicin eller i kombination med andra mediciner för

behandling av följande cancerformer:

kronisk lymfatisk leukemi om kombinationskemoterapi med fludarabin inte är lämplig

non-Hodgkin-lymfom när resultatet av tidigare behandling med rituximab har varit kortvarigt

eller uteblivit helt

multipelt myelom när högdos kemoterapi med autolog stamcellstransplantation (transplantation

med egna stamceller) eller behandling med talidomid eller bortezomib inte är lämplig.

Bendamustinhydroklorid som finns i Bendamustine medac kan också vara godkänd för att behandla

andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso-

och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Bendamustine medac

Använd inte Bendamustine medac:

om du är allergisk mot bendamustinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du ammar; om behandling med bendamustin är nödvändig när du ammar, måste amningen

avbrytas (se avsnitt Graviditet, amning och fertilitet).

om du har svår leversvikt (leverskada).

om huden eller ögonvitorna är gula på grund av problem med levern eller blodet (gulsot).

om du har kraftigt nedsatt funktion av benmärgen (benmärgsdepression) och antalet vita

blodkroppar och/eller blodplättar är mycket låga.

om du har genomgått en större operation inom 30 dagar före behandlingsstart.

om du har någon infektion, särskilt om den är förenad med lågt antal vita blodkroppar

(leukopeni).

i samband med vaccination mot gula febern.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Bendamustine medac:

förmågan att bilda blodkroppar i din benmärg är försämrad

. Antalet vita blodkroppar

och blodplättar ska kontrolleras innan behandling med Bendamustine medac påbörjas, före varje

ny kur och mellan kurerna.

om du har någon

infektion

. Ta kontakt med läkare om du har tecken på infektion, t.ex. feber

eller lungbesvär.

om du sedan tidigare har någon

hjärtsjukdom

(t.ex. hjärtattack, bröstsmärtor, allvarliga

rubbningar av hjärtrytmen).

Tala omedelbart om för läkare om du eller någon annan vid något tillfälle under eller efter

behandlingen lägger märke till något av följande hos dig: minnesförlust, svårigheter att tänka,

svårigheter att gå eller synförlust – dessa symtom kan bero på en mycket sällsynt men allvarlig

hjärninfektion som kan vara dödlig (progressiv multifokal leukoencefalopati eller PML).

Kontakta läkare om du lägger märke till misstänkta hudförändringar eftersom det kan finnas en ökad

risk för vissa typ av hudcancer (icke-melanom hudcancer) vid användning av detta läkemedel.

Tala med läkare eller sjuksköterska medan du använder Bendamustine medac:

om du

blir illamående och/eller kräks

. Din läkare kan ge dig ett läkemedel som minskar

illamående.

om du känner

smärta i sidan, har blod i urinen eller om din urinmängd minskar

. Om din

sjukdom är mycket svår, kan det hända att din kropp inte kan göra sig av med alla slaggämnen

från de döende cancercellerna. Detta tillstånd kallas för tumörlyssyndrom och kan leda till

njursvikt och/eller hjärtproblem inom 48 timmar efter den första dosen Bendamustine medac.

Din läkare kan säkerställa att du får tillräckligt med vätska (hydrerad) och ge andra mediciner

för att förhindra att problemet uppstår.

om du får någon

hudreaktion

när du behandlas med Bendamustine medac. Dessa reaktioner

kan förvärras.

om du får smärtsamma röda eller lilaaktiga utslag som sprider sig och blåsor och/eller andra

skador börjar uppkomma på slemhinnorna (t.ex. mun och läppar), framför allt om du tidigare

har haft ljuskänslighet, infektioner i andningsvägarna (t.ex. bronkit) och/eller feber.

om du får

svår allergisk reaktion eller överkänslighetsreaktion

. Var uppmärksam på

infusionsrelaterade reaktioner (t.ex. feber, frossa, klåda eller utslag) efter den första kuren.

Män som behandlas med Bendamustine medac bör undvika att avla barn under den tid som

behandlingen pågår och i 6 månader efter avslutad behandling. Ta reda på möjligheterna att lagra

spermier innan behandlingen påbörjas – behandling med Bendamustine medac kan leda till bestående

infertilitet (sterilitet) (se avsnitt Graviditet, amning och fertilitet).

Barn och ungdomar

Det finns ingen erfarenhet av användning av bendamustinhydroklorid till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Bendamustine medac

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Andra läkemedel kan påverkas av bendamustinhydroklorid, och de kan i sin tur påverka hur

bendamustinhydroklorid fungerar. Bendamustinhydroklorid kan påverka och påverkas av följande

läkemedel:

Om Bendamustine medac används tillsammans med andra läkemedel som hämmar bildandet av

blodkroppar i benmärgen, kan effekten på benmärgen förstärkas.

Om Bendamustine medac används tillsammans med läkemedel som påverkar ditt immunsvar, kan

effekten på immunsvaret förstärkas.

Cytostatika kan minska effekten av vaccinering med levande virus. Cytostatika ökar även risken för en

infektion efter vaccinering med levande vaccin (t.ex. vaccin mot virussjukdomar).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Bendamustine medac kan skada arvsanlagen och har orsakat missbildningar hos försöksdjur.

Bendamustine medac får inte användas under graviditet såvida inte läkare uttryckligen ordinerat det.

Om du måste behandlas under graviditeten ska du diskutera med läkare gällande risken för

fosterskador och behovet av genetisk rådgivning.

Fertilitet

Om du är kvinna och kan bli gravid, måste du använda dig av någon effektiv preventivmetod både före

och under behandlingen med Bendamustine medac. Om du blir gravid medan du behandlas med

Bendamustine medac ska du genast kontakta läkare och be om genetisk rådgivning.

Om du är man, ska du undvika att avla barn när du behandlas med Bendamustine medac och i

ytterligare 6 månader efter avslutad behandling. Bendamustine medac kan leda till infertilitet, och det

kan därför vara bra om du tar reda på möjligheterna att lagra dina spermier innan behandlingen

påbörjas.

Amning

Bendamustine medac får inte användas under amning. Om behandling med Bendamustine medac är

nödvändig när du ammar, måste amningen avbrytas.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Bendamustinhydroklorid har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Kör inte bil och använd inte maskiner, om du upplever biverkningar, t.ex. yrsel eller nedsatt

koordination.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Bendamustine medac

Bendamustine medac ges som dropp i en ven i 30 - 60 minuter. Doseringen varierar och läkemedlet

kan ges antingen som enda behandling eller i kombination med andra läkemedel.

Behandlingen bör inte inledas om antalet vita blodkroppar och/eller antalet blodplättar är lägre än

bestämda nivåer.

Dessa värden testas regelbundet.

Kronisk lymfatisk leukemi

100 mg Bendamustine medac per kvadratmeter kroppsyta (beräknas baserat på din vikt och

längd): dag 1 och 2

Kuren upprepas med 4 veckors intervall upp till 6 gånger

Non-Hodgkin-lymfom

120 mg Bendamustine medac per kvadratmeter kroppsyta (beräknas baserat på din vikt och

längd): dag 1 och 2

Kuren upprepas med 3 veckors intervall minst 6 gånger

Multipelt myelom

120-150 mg Bendamustine medac per kvadratmeter kroppsyta (beräknas baserat på din vikt och

längd): dag 1 och 2

60 mg prednison per kvadratmeter kroppsyta (beräknas baserat på din vikt och längd)

intravenöst (injiceras i en ven) eller oralt (via munnen): dag 1-4

Kuren upprepas med 4 veckors intervall minst 3 gånger

Behandlingen måste avbrytas om antalet vita blodkroppar och/eller antalet blodplättar sjunker till

bestämda nivåer. Behandlingen kan fortsätta när antalet vita blodkroppar och blodplättar har ökat.

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Beroende på graden av nedsättning av leverfunktionen kan det vara nödvändigt att justera dosen

(justering med 30 % hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion). Bendamustine medac får inte

användas om du har kraftigt nedsatt leverfunktion. Ingen dosjustering behövs hos patienter med

nedsatt njurfunktion. Den behandlande läkaren beslutar om en dosjustering är nödvändig.

Hur läkemedlet ges

Behandling med Bendamustine medac måste ske under överinseende av läkare med erfarenhet av

cancerbehandling. Läkaren ordinerar den dos av Bendamustine medac som är lämplig för dig och ser

till att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

Den ordinerade infusionslösningen ges som en intravenös infusion i 30-60 minuter.

Behandlingens längd

Det finns inga fastlagda tidsgränser för hur länge behandling med Bendamustine medac ska ges.

Behandlingens längd beror på sjukdomen och på effekten av behandlingen.

Om något oroar dig eller om du har ytterligare frågor om behandlingen med Bendamustine medac,

kontakta läkare eller sjuksköterska.

Om du har fått för stor mängd av Bendamustine medac

Du kommer att få detta läkemedel på sjukhus och det är inte troligt att du får för stor mängd av

Bendamustine medac. Om du är orolig att du fått för hög dos eller om du har frågor om den dos du har

fått ska du tala med läkaren eller sjuksköterskan som ger dig läkemedlet. Du kan även kontakta

Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Bendamustine medac

Om en dos av Bendamustine medac blir bortglömd, brukar läkaren fortsätta behandlingen enligt det

vanliga doseringsschemat.

Om du slutar att använda Bendamustine medac

Den behandlande läkaren avgör om behandlingen ska avbrytas eller om du ska övergå till någon annan

behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta läkare eller uppsök vård omedelbart om du märker någon av följande biverkningar (ingen

känd frekvens):

Allvarliga hudutslag, inklusive Steven Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys. Dessa kan

uppkomma som rödaktiga prickliknande fläckar eller cirkelrunda plack, ofta med blåsor mitt på bålen,

flagnande hud, sår i mun, näsa, ögon och på genitalier och kan följas av feber och influensaliknande

symtom.

Utbrett utslag, hög kroppstemperatur, förstorade lymfkörtlar och engagemang av andra kroppsorgan

(läkemedelsbiverkning med eosinofili och systemiska symtom som också kallas för DRESS eller

läkemedelsöverkänslighetssyndrom).

I mycket sällsynta fall har vävnadsskada (nekros) förekommit, då läkemedlet oavsiktligt har hamnat

utanför blodkärlet (extravasation). En brännande känsla där nålen stacks in kan vara ett tecken på att

läkemedlet har hamnat utanför blodkärlet. Detta kan ge upphov till smärta och svårläkta hudskador.

Den biverkning av Bendamustine medac som är dosbegränsande är försvagad benmärgsfunktion.

I allmänhet återgår benmärgsfunktionen till det normala efter behandlingen. Nedsatt benmärgsfunktion

kan leda till minskat antal blodkroppar, vilket i sin tur kan leda till ökad risk för infektioner, blodbrist

(anemi) eller ökad risk för blödning.

Mycket vanliga

biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

lågt antal vita blodkroppar (leukopeni)

sänkt hemoglobinvärde (hemoglobin är det röda färgämnet i blodet)

lågt antal blodplättar (trombocytopeni)

infektioner

illamående

kräkningar

slemhinneinflammation

ökat kreatininvärde i blodet

ökat ureavärde i blodet

feber

trötthet

huvudvärk

Vanliga

biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

blödning

rubbad ämnesomsättning på grund av döende cancerceller som frigör sitt innehåll i

blodomloppet (tumörlyssyndrom)

minskat antal röda blodkroppar (anemi), vilket kan ge blekhet, svaghet eller andtäppa

lågt antal neutrofiler (neutropeni)

överkänslighetsreaktioner, t.ex. allergisk hudinflammation (dermatit), nässelutslag (urtikaria)

förhöjda värden av leverenzymerna ASAT/ALAT

förhöjt värde av enzymet alkaliskt fosfatas (AFOS)

förhöjt värde av bilirubin (gallfärgämne)

lågt kaliumvärde i blodet

rubbad hjärtfunktion (hjärtklappning, kärlkramp)

rytmrubbningar i hjärtat (arytmi)

lågt eller högt blodtryck (hypotoni eller hypertoni)

rubbad lungfunktion

diarré

förstoppning

smärta i munnen (munhåleinflammation)

aptitlöshet

håravfall

hudförändringar

utebliven mens (amenorré)

smärta

sömnlöshet

frossa

uttorkning

yrsel

kliande utslag (urtikaria)

Mindre vanliga

biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

ansamling av vätska i hjärtsäcken (vätska tar sig in i hjärtsäcken som omger hjärtat)

försämrad bildning av alla typer av blodkroppar (myelodysplastiskt syndrom)

akut leukemi

hjärtattack, bröstsmärta

hjärtsvikt

Sällsynta

biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

blodförgiftning (sepsis)

svåra allergiska överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner)

symtom som påminner om anafylaktiska reaktioner (anafylaktoida reaktioner)

dåsighet

tappa rösten

plötslig cirkulationssvikt

hudrodnad (erytem)

hudinflammation (dermatit)

klåda

hudutslag (makulära exantem)

kraftig svettning

nedsatt benmärgsfunktion, som kan innebära att du känner dig sjuk eller som kan ses på

blodprover

Mycket sällsynta

biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

lunginflammation

nedbrytning av röda blodkroppar

snabbt blodtrycksfall, ibland med hudreaktioner eller utslag (anafylaktisk chock)

rubbat smaksinne

rubbat känselsinne (parestesi)

obehag och smärta i armar och ben (perifer neuropati)

rubbning i nervsystemet, s.k. antikolinergt syndrom

neurologiska rubbningar

rubbad koordination

hjärninflammation (encefalit)

ökad hjärtrytm (takykardi)

inflammation i vener (flebit)

bildning av bindväv i lungorna (lungfibros)

matstrupsinflammation med blödning (blödande esofagit)

blödning i magsäcken eller tarmarna

infertilitet (oförmåga att avla och få barn)

nedsatt funktion i flera organ (multipel organsvikt)

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare)

leversvikt

njursvikt

oregelbunden och ofta snabb hjärtfrekvens (förmaksflimmer)

smärtsamma röda eller lilaaktiga utslag som sprider sig och blåsor och/eller andra skador som

börjar uppkomma på slemhinnorna (t.ex. mun och läppar), framför allt om du tidigare har haft

ljuskänslighet, infektioner i andningsvägarna (t.ex. bronkit) och/eller feber

utslag vid kombinationsbehandling med rituximab

pneumonit

blödningar från lungorna

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Bendamustine medac ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen efter EXP. De två första

siffrorna anger månaden och de fyra sista siffrorna anger året. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Hållbarhet efter öppnande av läkemedelsförpackningen eller beredning av infusionslösningen

Efter beredning och spädning har kemisk och fysikalisk stabilitet visats i 3,5 timmar vid 25 °C/60 %

RF och i 2 dagar vid 2 °C till 8 °C i polyetenpåsar.

Ur mikrobiologisk synvinkel ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, är

förvaringstider och förhållanden före användning användarens ansvar, och ska normalt inte vara längre

än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C, såvida inte beredning/spädning (osv.) har skett under kontrollerade

och validerade aseptiska förhållanden.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bendamustinhydroklorid.

1 injektionsflaska innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid.

1 injektionsflaska innehåller 100 mg bendamustinhydroklorid.

Efter beredning innehåller 1 ml koncentrat 2,5 mg bendamustinhydroklorid.

Övrigt innehållsämne är mannitol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vitt till benvitt frystorkat pulver i en injektionsflaska av bärnstensfärgat glas med en propp och ett

snäpplock av aluminium.

Injektionsflaskor av typ I-glas med 25 ml.

Injektionsflaskor av typ I-glas med 50 ml.

Bendamustine medac finns i förpackningar med 1, 5 eller 10 injektionsflaskor som var och en

innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid samt 1 eller 5 injektionsflaskor som var och en innehåller

100 mg bendamustinhydroklorid.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark

Bendamedac 2,5 mg/ml

Frankrike

Bendamustine medac 2,5 mg/ml poudre pour solution à diluer pour perfusion

Island

Bendamustine medac 2,5 mg/ml

Italien

Bendamustina medac

Litauen

Bendamustine medac 2,5 mg/ml milteliai infuzinio tirpalo koncentratui

Nederländerna

Bendamustine HCl medac 2,5 mg/ml, poeder voor concentraat voor

oplossing voor infusie

Storbritannien

Bendamustine hydrochloride 2.5 mg/ml Powder for concentrate for solution

for infusion

Sverige

Bendamustine medac 2,5 mg/ml

Tyskland

Bendamustin medac 2,5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung

einer Infusionslösung

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-08-11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Såsom alltid vid hantering av cytotoxiska ämnen måste vårdpersonal och läkare iaktta strängare

säkerhetsåtgärder än vanligt, eftersom preparatet kan skada arvsanlagen och orsaka cancer.

Undvik att inandas (inhalera) och att få bendamustin på huden eller slemhinnorna. (Använd

skyddshandskar, skyddskläder och eventuellt även ansiktsmask!) Om några delar av kroppen blir

kontaminerade ska de rengöras omsorgsfullt med tvål och vatten, och ögonen ska sköljas med 0,9 %

(isoton) koksaltlösning. Om möjligt rekommenderas arbete på en särskild säkerhetsbänk (laminärt

flöde) med ett absorberande underlägg för engångsbruk, som är ogenomträngligt för vätskor.

Kontaminerat material hanteras som cytostatikaavfall. Följ nationella riktlinjer för destruktion av

cytostatika! Sjukvårdsanställda som är gravida får inte hantera cytostatika.

Före användning måste lösningen beredas genom att innehållet i en injektionsflaska med

Bendamustine medac löses upp i vatten för injektionsvätskor (andra vätskor är förbjudna) på följande

sätt:

1. Beredning av koncentrat

En injektionsflaska med Bendamustine medac som innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid

löses först upp i 10 ml genom att flaskan skakas

En injektionsflaska med Bendamustine medac som innehåller 100 mg bendamustinhydroklorid

löses först upp i 40 ml genom att flaskan skakas

2. Beredning av infusionsvätska, lösning

Så snart en klar lösning erhålls (sker i allmänhet efter 5-10 minuter) späds hela den rekommenderade

dosen av Bendamustine medac omedelbart med 0,9 % (isoton) koksaltlösning till en slutlig volym på

cirka 500 ml. Bendamustine medac får inte spädas ut med andra infusions- eller injektionslösningar.

Bendamustine medac får inte heller i blandas i en infusion med andra substanser.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Bendamustine medac 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid (som

bendamustinhydrokloridmonohydrat).

En injektionsflaska innehåller 100 mg bendamustinhydroklorid (som

bendamustinhydrokloridmonohydrat).

1 ml koncentrat innehåller 2,5 mg bendamustinhydroklorid när det bereds enligt avsnitt 6.6.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Vitt till benvitt pulver

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Förstahandsbehandling av kronisk lymfatisk leukemi (Binet stadium B eller C) hos patienter för vilka

kombinationskemoterapi med fludarabin inte är lämplig.

Indolenta non-Hodgkin-lymfom som monoterapi hos patienter, som har progredierat i sin sjukdom

under eller inom 6 månader efter behandling med rituximab eller en rituximab-innehållande regim.

Förstahandsbehandling av multipelt myelom (Durie-Salmon stadium II med progress eller stadium III)

i kombination med prednison för patienter äldre än 65 år som inte lämpliga för autolog

stamcellstransplantation och som har klinisk neuropati vid diagnostillfället, vilket utesluter

användning av talidomid- eller bortezomib-innehållande behandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Monoterapi vid kronisk lymfatisk leukemi

Bendamustinhydroklorid 100 mg/m² kroppsyta dag 1 och 2; var 4:e vecka upp till 6

gånger.

Monoterapi vid indolenta non-Hodgkin-lymfom som är refraktära mot rituximab

Bendamustinhydroklorid 120 mg/m² kroppsyta dag 1 och 2; var 3:e vecka minst 6

gånger.

Multipelt myelom

Bendamustinhydroklorid 120-150 mg/m² kroppsyta dag 1 och 2, prednison 60 mg/m² kroppsyta

intravenöst eller peroralt dag 1 till 4; var 4:e vecka minst 3

gånger.

Nedsatt leverfunktion

Baserat på farmakokinetiska data behövs ingen dosjustering hos patienter med lätt nedsatt

leverfunktion (serumbilirubin <20,5 mikromol/l). En dossänkning med 30 % rekommenderas hos

patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (serumbilirubin 20,5-51,3 mikromol/l).

Det finns inte några tillgängliga data på patienter med svårt nedsatt leverfunktion

(serumbilirubinvärden på >51,3 mikromol/l) (se avsnitt 4.3).

Nedsatt njurfunktion

Baserat på farmakokinetiska data behövs ingen dosjustering hos patienter med kreatininclearance på

> 10 ml/min. Erfarenhet från patienter med svårt nedsatt njurfunktion är begränsad.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för bendamustinhydroklorid för barn har ännu inte fastställts. Tillgänglig data är

inte tillräcklig för att göra en rekommendation om dosering.

Äldre patienter

Det finns inga belägg för att dosjustering är nödvändig hos äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Administreringssätt

För intravenös infusion under 30 - 60 minuter (se avsnitt 6.6).

Infusionen måste administreras under överinseende av en läkare med lämpliga kvalifikationer och

erfarenhet av användning av kemoterapeutika.

Nedsatt benmärgsfunktion är relaterad till ökad hematologisk toxicitet orsakad av kemoterapi.

Behandling ska inte påbörjas om antalet leukocyter och/eller trombocyter sjunker till <3 x 10

respektive <75 x 10

/l (se avsnitt 4.3).

Behandlingen ska upphöra eller uppskjutas om antalet leukocyter och/eller trombocyter sjunker till

<3 x 10

/l respektive <75 x 10

/l. Behandlingen kan fortsätta när antalet leukocyter har ökat till

>4 x 10

/l och antalet trombocyter till >100 x 10

Antalet leukocyter och trombocyter är lägst efter 14-20 dagar med återhämtning efter 3-5 veckor.

Under behandlingsfria intervall rekommenderas noggrann kontroll av blodstatus (se avsnitt 4.4).

Vid icke-hematologisk toxicitet måste dossänkningar baseras på de sämsta CTC-graderna under

föregående cykel. En dossänkning med 50 % rekommenderas vid toxicitet av CTC grad 3.

Behandlingsavbrott rekommenderas vid toxicitet av CTC grad 4.

Om en patient behöver dosjustering måste den individuellt beräknade, sänkta dosen ges dag 1 och 2 i

respektive behandlingscykel.

Anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Under amning

Svårt nedsatt leverfunktion (serumbilirubin >51,3 mikromol/l )

Ikterus

Svår benmärgssuppression och kraftigt förändrad blodstatus (antalet leukocyter och/eller

trombocyter har sjunkit till <3 x 10

/l respektive <75 x 10

/l).

Större kirurgiskt ingrepp mindre än 30 dagar före behandlingsstart

Infektioner, särskilt de med leukocytopeni

Vaccination mot gula febern

4.4

Varningar och försiktighet

Myelosuppression

Patienter som behandlas med bendamustinhydroklorid kan drabbas av myelosuppression. Vid

behandlingsrelaterad myelosuppression måste leukocyter, trombocyter, hemoglobin och neutrofiler

kontrolleras minst en gång i veckan. Innan nästa behandlingscykel påbörjas, rekommenderas följande

parametrar: antal leukocyter och/eller trombocyter >4 x 10

/l respektive >100 x 10

Infektioner

Allvarliga och dödliga infektioner har inträffat med bendamustinhydroklorid, inklusive bakteriell

(sepsis, pneumoni) och opportunistiska infektioner såsom Pneumocystis jirovecii-pneumoni (PJP),

varicella zostervirus (VZV) och cytomegalovirus (CMV). Fall av progressiv multifokal

leukoencefalopati (PML), inklusive dödliga fall, har rapporterats efter användning av bendamustin,

huvudsakligen i kombination med rituximab eller obinutuzumab. Behandling med

bendamustinhydroklorid kan orsaka långvarig lymfocytopeni (< 0,6 x 10

/l) och minskat antal CD4-

positiva T-celler (T-hjälparceller) (< 0,2 x 10

/l) under minst 7 – 9 månader efter avslutad behandling.

Lymfocytopeni och minskat antal CD4-positiva T-celler är mer uttalad när bendamustin kombineras

med rituximab. Patienter med lymfopeni eller minskat antal CD4-positiva T-celler efter behandling

med bendamustinhydroklorid är mer mottagliga för (opportunistiska) infektioner. Vid minskat antal

CD4-positiva T-celler (< 0,2 x 10

/l) bör profylaktisk behandling av Pneumocystis jirovecii-pneumoni

(PJP) övervägas. Alla patienter ska kontrolleras för tecken och symtom från andningsvägarna under

behandlingen. Patienterna ska rådas att omedelbart rapportera nya tecken på infektion, inklusive feber

eller andningssymtom. Utsättande av bendamustinhydroklorid bör övervägas om det finns tecken på

(opportunistiska) infektioner.

Beakta PML vid differentialdiagnosen av patienter med nya eller förvärrade neurologiska, kognitiva

eller beteenderelaterade tecken eller symtom. Vid misstanke om PML ska lämpliga diagnostiska

utvärderingar genomföras och behandlingen avbrytas tills PML kan uteslutas.

Reaktivering av hepatit B

Reaktivering av hepatit B hos patienter som är kroniska bärare av detta virus har uppkommit efter att

dessa patienter fått bendamustinhydroklorid. Vissa fall ledde till akut leversvikt eller dödlig utgång.

Patienterna bör testas för HBV-infektion innan behandling med bendamustinhydroklorid sätts in.

Experter på leversjukdom och på behandling av hepatit B ska konsulteras innan behandling sätts in

hos patienter med positiva hepatit B-tester (inklusive patienter med aktiv sjukdom) och hos patienter

som testar positivt för HBV-infektion under behandling. Bärare av HBV som kräver behandling med

bendamustinhydroklorid ska följas noggrant avseende tecken och symtom på aktiv HBV-infektion

under behandling och i flera månader efter avslutad behandling (se avsnitt 4.8).

Hudreaktioner

Ett antal hudreaktioner har rapporterats. Dessa händelser har omfattat utslag, allvarliga hudreaktioner

och bullöst exantem. Fall av Stevens Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och

läkemedelsbiverkning med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), vissa dödliga, har rapporterats

vid användning av bendamustinhydroklorid. Patienter bör informeras om tecken och symtom på dessa

biverkningar av sina förskrivare och bör uppmanas att omedelbart söka vård om de utvecklar dessa

symtom. En del händelser inträffade när bendamustinhydroklorid gavs i kombination med andra

cancermedel, så det exakta sambandet är oklart. Då hudreaktioner förekommer, kan de vara

progressiva och öka i svårighetsgrad vid fortsatt behandling. Om hudreaktionerna är progressiva ska

Bendamustine medac inte ges eller ska behandlingen avbrytas. Vid svåra hudreaktioner, där ett

samband med bendamustinhydroklorid misstänks, ska behandlingen avbrytas.

Icke-melanom hudcancer

I kliniska studier har en ökad risk för icke-melanom hudcancer (basalcellscancer och skivepitelcancer)

observerats hos patienter med behandlingar som innefattar bendamustin. Regelbundna

hudundersökningar rekommenderas för alla patienter, särskilt för patienter med riskfaktorer för

hudcancer.

Hjärtsjukdomar

Under behandling med bendamustinhydroklorid måste kaliumkoncentrationen i blodet hos patienter

med hjärtsjukdomar noggrant kontrolleras och kaliumtillskott måste ges om K

<3,5 mmol/l, och

EKG-mätningar måste utföras.

Hjärtinfarkt och hjärtsvikt med dödlig utgång har rapporterats med bendamustinhydroklorid

behandling. Patienter med samtidig eller tidigare hjärtsjukdom bör övervakas noga.

Illamående, kräkningar

Ett antiemetikum kan ges för symtomatisk behandling av illamående och kräkningar.

Tumörlyssyndrom

Tumörlyssyndrom (TLS) i samband med behandling med bendamustinhydroklorid har rapporterats

hos patienter i kliniska prövningar. Debuten brukar ske inom 48 timmar efter första dosen av

bendamustinhydroklorid och kan, utan åtgärd, leda till akut njursvikt och död. Preventiva åtgärder

såsom tillfredsställande hydrering och noggrann kontroll av blodkemi, särskilt kalium- och

urinsyranivåer, och användning av medel mot hypourikemi (allopurinol och rasburikas) ska övervägas

före behandling. Det har dock rapporterats ett fåtal fall av Stevens-Johnsons syndrom och toxisk

epidermal nekrolys när bendamustin och allopurinol administrerats samtidigt.

Anafylaxi

Infusionsreaktioner mot bendamustinhydroklorid har varit vanliga i kliniska prövningar. Symtomen är

oftast lindriga och omfattar feber, frossbrytningar, klåda och utslag. I sällsynta fall har allvarliga

anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner förekommit. Patienterna måste tillfrågas om symtom som

tyder på infusionsreaktioner efter första behandlingscykeln. Åtgärder för att förhindra allvarliga

reaktioner, däribland behandling med antihistaminer, antipyretika och kortikosteroider måste

övervägas i efterföljande cykler hos patienter som tidigare har fått infusionsreaktioner.

Patienter som fick reaktioner av allergisk typ av grad 3 eller värre, behandlades normalt inte på nytt.

Antikonception

Bendamustinhydroklorid är teratogent och mutagent.

Kvinnor bör inte bli gravida under behandling. Manliga patienter bör inte avla barn under och upp till

6 månader efter behandling. De bör få råd om konservering av sperma före behandling med

bendamustinhydroklorid, på grund av möjlig irreversibel infertilitet.

Extravasation

En extravasal injektion ska omedelbart avbrytas. Nålen ska avlägsnas efter en kort aspiration. Därefter

ska det drabbade vävnadsområdet kylas. Armen ska höjas upp. Ytterligare behandlingar, såsom

användning av kortikosteroider, är inte någon klar fördel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts

in vivo

Om Bendamustine medac kombineras med myelosuppressiva medel, kan effekten av Bendamustine

medac och/eller samtidigt administrerade läkemedel på benmärgen potentieras. All behandling som

försämrar patientens funktionsstatus eller benmärgsfunktion kan öka Bendamustine medac toxicitet.

Kombination av Bendamustine medac och ciklosporin eller takrolimus kan resultera i kraftig

immunsuppression med risk för lymfoproliferation.

Cytostatika kan minska antikroppsbildningen efter vaccination med levande virus och öka

infektionsrisken, vilket kan leda till döden. Denna risk ökar hos patienter som redan är

immunsupprimerade på grund av sin bakomliggande sjukdom.

Bendamustinmetabolismen involverar cytokrom P450 (CYP) 1A2-isoenzym (se avsnitt 5.2). Därför

finns risk för interaktion med CYP1A2-hämmare såsom fluvoxamin, ciprofloxacin, acyklovir och

cimetidin.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns otillräckliga data från användningen av Bendamustine medac hos gravida kvinnor. I icke-

kliniska studier var bendamustinhydroklorid letalt för embryo/foster, teratogent och gentoxiskt (se

avsnitt 5.3). Bendamustine medac ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Modern ska informeras om riskerna för fostret. Om behandling med Bendamustine medac är absolut

nödvändig under graviditet eller om graviditet inträffar under behandling, ska patienten informeras om

riskerna för det ofödda barnet och noggrant kontrolleras. Möjlighet till genetisk rådgivning ska

övervägas.

Fertilitet

Fertila kvinnor/antikonception

Fertila kvinnor skall använda effektiva preventivmetoder både före och under behandling med

Bendamustine medac.

Män som behandlas med Bendamustine medac ska rådas att inte avla barn under och upp till

6 månader efter avslutad behandling. Råd om konservering av sperma ska sökas före behandling, på

grund av risken för irreversibel infertilitet orsakad av behandling med Bendamustine medac.

Amning

Det är okänt om bendamustin utsöndras i bröstmjölk, därför är Bendamustine medac kontraindicerat

under amning (se avsnitt 4.3).

Amning ska avbrytas under behandling med Bendamustine medac.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Bendamustinhydroklorid har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Ataxi, perifer neuropati och somnolens har rapporterats under behandling med

bendamustinhydroklorid (se avsnitt 4.8). Patienterna ska instrueras att om de får dessa symtom ska de

undvika potentiellt riskfyllda uppgifter såsom att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

De vanligaste biverkningarna av bendamustinhydroklorid är hematologiska biverkningar (leukopeni,

trombopeni), hudtoxiciteter (allergiska reaktioner), konstitutionella symtom (feber), gastrointestinala

symtom (illamående, kräkningar).

Tabell över biverkningar

Tabellen nedan återspeglar de data som erhållits med bendamustinhydroklorid.

MedDRA-

klassificering

av

organsystem

Mycket

vanliga

≥ 1/10

Vanliga

≥ 1/100, <1/10

Mindre

vanliga

≥ 1/1000,

< 1/100

Sällsynta

≥ 1/10 000,

< 1/1000

Mycket

sällsynta

< 1/10 000

Ingen

känd

frekvens

(kan inte

beräknas

från till-

gängliga

data)

Infektioner och

infestationer

Infektion UNS,

inklusive

Pneumo-

cystis

Sepsis

Pneumoni,

primär atypisk

MedDRA-

klassificering

av

organsystem

Mycket

vanliga

≥ 1/10

Vanliga

≥ 1/100, <1/10

Mindre

vanliga

≥ 1/1000,

< 1/100

Sällsynta

≥ 1/10 000,

< 1/1000

Mycket

sällsynta

< 1/10 000

Ingen

känd

frekvens

(kan inte

beräknas

från till-

gängliga

data)

opportunistisk

infektion (t.ex.

herpes zoster,

cytomegalo-

virus, hepatit B)

jirovecii-

pneumoni

Neoplasier;

benigna,

maligna och

ospecificerade

(samt cystor

och polyper)

Tumörlys-

syndrom

Myelo-

dysplastiskt

syndrom,

akut

myeloisk

leukemi

Blodet och

lymfsystemet

Leukopeni

UNS,

trombocytopeni

, lymfopeni

Blödning,

anemi,

neutropeni

Pancyto-

peni

Benmärgs-

svikt

Hemolys

Immunsystemet

Överkänslighet

Anafylaktisk

reaktion,

anafylaktoid

reaktion

Anafylaktisk

chock

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Insomni, yrsel

Somnolens,

afoni

Dysgeusi,

parestesi,

perifer

sensorisk

neuropati,

antikolinergt

syndrom,

neurologiska

störningar,

ataxi, encefalit

Hjärtat

Hjärt-

dysfunktion,

såsom

palpitationer,

angina pectoris,

arytmi

Perikardiell

utgjutning,

myokard-

infarkt,

hjärtsvikt

Takykardi

Förmaks-

flimmer

Blodkärl

Hypotoni,

hypertoni

Akut

cirkulations-

svikt

Flebit

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Lung-

dysfunktion

Lungfibros

Pneumoni

lungblödn

Magtarm-

kanalen

Illamående,

kräkningar

Diarré,

förstoppning,

stomatit

Blödande

esofagit,

gastro-

intestinal

blödning

Lever och

gallvägar

Lever-

svikt

MedDRA-

klassificering

av

organsystem

Mycket

vanliga

≥ 1/10

Vanliga

≥ 1/100, <1/10

Mindre

vanliga

≥ 1/1000,

< 1/100

Sällsynta

≥ 1/10 000,

< 1/1000

Mycket

sällsynta

< 1/10 000

Ingen

känd

frekvens

(kan inte

beräknas

från till-

gängliga

data)

Hud och

subkutan

vävnad

Alopeci, hud-

förändringar

UNS, urtikaria

Erytem,

dermatit,

klåda,

makulo-

papulösa

utslag,

hyperhidros

Stevens-

Johnsons

syndrom,

toxisk

epidermal

nekrolys

(TEN),

Läkemede

lsbiverkni

ng med

eosinofili

systemisk

a symtom

(DRESS)

Njurar och

urinvägar

Njursvikt

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Amenorré

Infertilitet

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

Slemhinne-

inflammation,

trötthet, pyrexi

Smärta,

frossbrytningar,

dehydrering,

anorexi

Multiorgan-

svikt

Undersökningar

Sänkt

hemoglobin-

nivå, förhöjd

kreatininnivå,

förhöjd

ureanivå

Förhöjt ASAT,

förhöjt ALAT,

förhöjt alkaliskt

fosfatas,

förhöjd

bilirubinnivå,

hypokalemi

UNS = utan närmare specifikation

(* = kombinationsbehandling med rituximab)

Beskrivning av utvalda biverkningar

Det har också förekommit enstaka rapporter om nekros efter oavsiktlig extravaskulär administrering

och tumörlyssyndrom och anafylaxi.

Risken för myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi är förhöjd hos patienter som

behandlas med alkylerande medel (inklusive bendamustin). Den sekundära maligniteten kan utvecklas

flera år efter att kemoterapin har satts ut.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Efter användning av 30 minuters infusion av bendamustinhydroklorid en gång var 3:e vecka var den

maximalt tolererade dosen (MTD) 280 mg/m². Hjärthändelser av CTC grad 2, vilka överensstämde

med ischemiska EKG-förändringar, förekom och betraktades som dosbegränsande.

I en efterföljande studie med en 30-minuters infusion av bendamustinhydroklorid dag 1 och 2 var 3:e

vecka fann man att MTD var 180 mg/m². Dosbegränsande toxicitet var trombocytopeni av grad 4.

Hjärttoxicitet var inte dosbegränsande med detta schema.

Motåtgärder

Det finns ingen specifik antidot. Benmärgstransplantation och transfusioner (trombocyter,

koncentrerade erytrocyter) kan göras, eller hematologiska tillväxtfaktorer kan ges, som effektiva

motåtgärder för att kontrollera hematologiska biverkningar.

Bendamustinhydroklorid och dess metaboliter är dialysabla i liten utsträckning.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Cytostatiska/cytotoxiska medel, alkylerande medel, ATC-kod: L01AA09

Bendamustinhydroklorid är ett alkylerande antitumörmedel med unik aktivitet.

Bendamustinhydroklorids antineoplastiska och cytocida effekter baseras huvudsakligen på en

tvärbindning av enkla och dubbla DNA-strängar genom alkylering. Till följd av detta försämras såväl

DNA:s matrisfunktion som DNA-syntesen och DNA-reparationen. Bendamustinhydroklorids

antitumöreffekt har visats i flera studier

in vitro

på olika humana tumörcellinjer (bröstcancer, icke-

småcellig och småcellig lungcancer, äggstockskarcinom och olika leukemier) och

in vivo

i olika

experimentella tumörmodeller med tumörer från mus, råtta och människa (melanom, bröstcancer,

sarkom, lymfom, leukemi och småcellig lungcancer).

Bendamustinhydroklorid visade en aktivitetsprofil i humana tumörcellinjer som skiljde sig från den

hos andra alkylerande medel. Den aktiva substansen visade ingen eller mycket liten korsresistens i

humana tumörcellinjer med olika resistensmekanismer, som åtminstone delvis berodde på en relativt

ihållande DNA-interaktion. Kliniska studier har dessutom visat att det inte finns någon fullständig

korsresistens mellan bendamustin och antracykliner, alkylerande medel eller rituximab. Antalet

utvärderade patienter är dock litet.

Kronisk lymfatisk leukemi

Indikationen för användning vid kronisk lymfatisk leukemi stöds av en enda öppen studie som

jämförde bendamustin med klorambucil. I den prospektiva, randomiserade multicenterstudien

inkluderades 319 tidigare obehandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi i Binet stadium B

eller C som krävde behandling. Förstahandsbehandling med bendamustinhydroklorid 100 mg/m²

intravenöst dag 1 och 2 (BEN) jämfördes med behandling med klorambucil 0,8 mg/kg dag 1 och 15

(CLB) i 6 cykler i båda behandlingsarmarna. Patienterna fick allopurinol för att förhindra

tumörlyssyndrom.

Patienter som fick BEN-behandling hade signifikant längre mediantid för progressionsfri överlevnad

än patienter som fick CLB-behandling (21,5 mot 8,3 månader, p < 0,0001 vid den senaste

uppföljningen). Den totala överlevnaden skiljde sig inte signifikant åt (mediantid uppnåddes ej).

Medianduration för remission var 19 månader med BEN-behandling och 6 månader med CLB-

behandling (p < 0,0001). Säkerhetsutvärderingen av båda behandlingsarmarna visade inte några

biverkningar av oväntad karaktär och frekvens. Dosen av BEN sänktes hos 34 % av patienterna.

Behandling med BEN avbröts hos 3,9 % av patienterna på grund av allergiska reaktioner.

Indolenta non-Hodgkin-lymfom

Indikationen för indolenta non-Hodgkin-lymfom baseras på två okontrollerade fas II-prövningar. I den

pivotala, prospektiva, öppna multicenterstudien fick 100 patienter med indolenta non-Hodgkin-

lymfom av B-cellstyp, vilka var behandlingsresistenta mot rituximab i monoterapi eller

kombinationsterapi, behandling med BEN som enda medel. Patienterna hade fått ett medianantal på

3 tidigare kurer med kemoterapi eller biologisk terapi. Medianantalet tidigare rituximab-innehållande

kurer var 2. Patienterna visade inget svar eller fick progress inom 6 månader efter rituximab-

behandling. Dosen av BEN var 120 mg/m² intravenöst dag 1 och 2, och planerades för minst 6 cykler.

Behandlingsdurationen berodde på svaret (6 cykler planerades). Den totala responsfrekvensen var

75 %, varav 17 % med komplett respons (CR och CRu) och 58 % med partiell respons, enligt

bedömning av oberoende granskningskommitté. Medianduration för remission var 40 veckor. BEN

tolererades i allmänhet väl när det gavs i denna dos och med detta schema.

Indikationen får ytterligare stöd av en annan prospektiv, öppen multicenterstudie omfattande

77 patienter. Patientpopulationen var mer heterogen och omfattade: indolenta eller transformerade

non-Hodgkin-lymfom av B-cellstyp som var refraktära mot rituximab i monoterapi eller

kombinationsterapi. Patienterna visade inget svar eller fick progress inom 6 månader eller hade

ogynnsam reaktion mot tidigare rituximab-behandling. Patienterna hade fått ett medianantal på

3 tidigare kurer med kemoterapi eller biologisk terapi. Medianantalet tidigare rituximab-innehållande

kurer var 2. Den totala responsfrekvensen var 76 % med en medianduration för respons på 5 månader

(29 [95 % KI 22,1; 43,1] veckor).

Multipelt myelom

I en prospektiv, randomiserad, öppen multicenterstudie inkluderades 131 patienter med framskridet

multipelt myelom (Durie-Salmon stadium II med progress eller stadium III). Förstahandsbehandling

med bendamustinhydroklorid i kombination med prednison (BP) jämfördes med behandling med

melfalan och prednison (MP). Dosen var bendamustinhydroklorid 150 mg/m² intravenöst dag 1 och 2

eller melfalan 15 mg/m² intravenöst dag 1, var och en i kombination med prednison.

Behandlingsdurationen berodde på respons och var i genomsnitt 6,8 cykler i BP-gruppen och

8,7 cykler i MP-gruppen.

Patienter som fick BP-behandling hade längre mediantid för progressionsfri överlevnad än patienter

som fick MP (15 [95 % KI 12-21] mot 12 [95 % KI 10-14] månader) (p = 0,0566). Mediantiden till

behandlingssvikt var 14 månader med BP-behandling och 9 månader med MP-behandling. Durationen

för remission var 18 månader med BP-behandling och 12 månader med MP-behandling. Det var ingen

signifikant skillnad i total överlevnad (35 månader med BP mot 33 månader med MP). Tolerabiliteten

i båda behandlingsarmarna överensstämde med den kända säkerhetsprofilen för respektive läkemedel

med signifikant större dosreduktioner i BP-armen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Distribution

Elimineringshalveringstiden t

1/2ß

efter 30 minuters intravenös infusion av 120 mg/m² yta till

12 patienter var 28,2 minuter.

Efter 30 minuters intravenös infusion var den centrala distributionsvolymen 19,3 l. Vid steady-state-

förhållanden efter intravenös bolusinjektion var distributionsvolymen 15,8-20,5 l.

Mer än 95 % av substansen är bunden till plasmaproteiner (främst albumin).

Metabolism

En viktig elimineringsväg för bendamustin är hydrolysen till monohydroxi- och

dihydroxibendamustin. Bildningen av N-desmetyl-bendamustin och gamma-hydroxi-bendamustin

genom levermetabolism involverar cytokrom P450-isoenzymet (CYP) 1A2. En annan viktig

metaboliseringsväg för bendamustin omfattar konjugering med glutation.

In vitro

hämmar bendamustin inte CYP 1A4, CYP 2C9/10, CYP 2D6, CYP 2E1 eller CYP 3A4.

Eliminering

Genomsnittlig total clearance efter 30 minuters intravenös infusion av 120 mg/m² kroppsyta till

12 patienter var 639,4 ml/minut. Omkring 20 % av den administrerade dosen återfanns i urinen inom

24 timmar. De mängder som utsöndrades i urin var efter storleksordning: monohydroxibendamustin >

bendamustin > dihydroxibendamustin > oxiderad metabolit > N-desmetylbendamustin. Polära

metaboliter elimineras främst via gallan.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med 30-70 % tumörangrepp i levern och lätt nedsatt leverfunktion (serumbilirubin

< 1,2 mg/dl) förändrades inte det farmakokinetiska beteendet. Det fanns ingen signifikant skillnad

jämfört med patienter med normal lever- och njurfunktion med avseende på C

, AUC, t

1/2ß

distributionsvolym och clearance. AUC och total kroppsclearance för bendamustin är omvänt

korrelerade till serumbilirubin.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med kreatininclearance > 10 ml/minut, inklusive dialysberoende patienter, observerades

ingen signifikant skillnad jämfört med patienter med normal lever- och njurfunktion med avseende på

, AUC, t

1/2ß

, distributionsvolym och clearance.

Äldre patienter

Patienter upp till 84 års ålder inkluderades i farmakokinetiska studier. Hög ålder påverkar inte

bendamustins farmakokinetik.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Biverkningar som inte observerades i kliniska studier, men som sågs hos djur vid exponeringsnivåer

motsvarande kliniska exponeringsnivåer och med möjlig relevans för klinisk användning, var följande:

Histologiska undersökningar på hund visade makroskopiskt synlig hyperemi i slemhinnor och

blödningar i mag-tarmkanalen. Mikroskopiska undersökningar visade omfattande förändringar i

lymfvävnaden, vilket indikerar immunsuppression och tubulära förändringar i njurar och testis, liksom

atrofiska, nekrotiska förändringar i prostataepitelet.

Djurstudier visade att bendamustin är embryotoxiskt och teratogent.

Bendamustin inducerar kromosomavvikelser och är mutagent såväl

in vivo

in vitro

långtidsstudier på honmöss är bendamustin karcinogent.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

3 år

Infusionsvätska, lösning

Efter beredning och spädning har kemisk och fysikalisk stabilitet visats i 3,5 timmar vid 25 °C/60 %

RF och i 2 dagar vid 2 °C till 8 °C i polyetenpåsar.

Ur mikrobiologisk synvinkel ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, är

förvaringstider och förhållanden före användning användarens ansvar, och ska normalt inte vara längre

än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C, såvida inte beredning/spädning (osv.) har skett under kontrollerade

och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning eller spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Bärnstensfärgade injektionsflaskor av typ I-glas på 25 ml med brombutylgummipropp och snäpplock

av aluminium.

Bärnstensfärgade injektionsflaskor av typ I-glas på 50 ml med brombutylgummipropp och snäpplock

av aluminium.

25 ml injektionsflaskor innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid och levereras i förpackningar med

1, 5 och 10 injektionsflaskor.

50 ml injektionsflaskor innehåller 100 mg bendamustinhydroklorid och levereras i förpackningar med

1 och 5 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Vid hantering av bendamustinhydroklorid ska inandning, kontakt med hud eller slemhinnor undvikas

(använd handskar och skyddskläder!). Kontaminerade kroppsdelar ska tvättas noggrant med tvål och

vatten, ögonen ska sköljas med fysiologisk koksaltlösning. Om det är möjligt rekommenderas att

arbetet utförs på speciella säkerhetsarbetsbänkar (laminärt luftflöde) med vätsketätt, absorberande

engångsunderlägg. Gravid personal ska inte hantera cytostatika.

Pulvret till koncentrat till infusionsvätska, lösning, måste beredas med vatten för injektionsvätskor,

spädas med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, och därefter administreras

genom intravenös infusion. Aseptisk teknik ska användas.

1. Beredning

Pulvret ska beredas omedelbart efter att injektionsflaskan har öppnats.

Bered varje injektionsflaska med Bendamustine medac innehållande 25 mg bendamustinhydroklorid

genom att tillsätta 10 ml vatten för injektionsvätskor och skaka.

Bered varje injektionsflaska med Bendamustine medac innehållande 100 mg bendamustinhydroklorid

genom att tillsätta 40 ml vatten för injektionsvätskor och skaka.

Det färdigberedda koncentratet innehåller 2,5 mg bendamustinhydroklorid per ml och är en klar,

färglös lösning.

2. Spädning

Så snart en klar lösning erhållits (vanligen efter 5-10 minuter), späds den totala rekommenderade

dosen av Bendamustine medac omedelbart med 0,9 % NaCl-lösning för att ge en slutvolym på

omkring 500 ml.

Bendamustine medac får endast spädas med 0,9 % NaCl-lösning och inga andra injicerbara lösningar.

3. Administrering

Lösningen administreras genom intravenös infusion under 30 - 60 min.

Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

53296

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2016-03-10

Datum för förnyat godkännande: 2020-03-15

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-08-11

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen