Atosiban Accord 6,75 mg Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

05-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

25-06-2019

Aktiva substanser:
atosibanacetat
Tillgänglig från:
Accord Healthcare B.V. ,
ATC-kod:
G02CX01
INN (International namn):
atosiban acetate
Dos:
6,75 mg
Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Sammansättning:
atosibanacetat 7,15 mg Aktiv substans; mannitol Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Förfylld spruta, 1 st (0,9 ml)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
56241
Tillstånd datum:
2019-06-25

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Atosiban Accord 6,75 mg injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

atosiban

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, barnmorska eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Atosiban Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Atosiban Accord

Hur Atosiban Accord används

Eventuella biverkningar

Hur Atosiban Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Atosiban Accord är och vad det används för

Atosiban Accord innehåller atosiban. Atosiban Accord kan användas för att fördröja en för tidig födsel av

ditt barn. Atosiban Accord används hos vuxna gravida kvinnor från vecka 24 till vecka 33 av graviditeten.

Atosiban Accord verkar genom att göra sammandragningarna i livmodern mindre starka. Det gör också att

sammandragningarna kommer mindre ofta. Detta sker genom att hämma effekten av ett naturligt hormon i

kroppen kallat oxytocin, som gör att livmodern drar sig samman.

Atosiban som finns i Atosiban Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du

har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du får Atosiban Accord

Använd inte Atosiban Accord:

om din graviditet understiger 24 veckor

om din graviditet överstiger 33 veckor

om vattnet har gått (prematur hinnbristning) efter 30 veckors graviditet eller mer

om ditt ofödda barn (fostret) har onormal hjärtfrekvens

om du har livmoderblödningar och läkaren vill att barnet föds genast

om du har något som kallas ”svår preeklampsi” och läkaren vill att barnet föds genast. Svår

preeklampsi innebär högt blodtryck, vätskeansamling och/eller äggvita i urinen.

om du har något som kallas ”eklampsi” vilket liknar ”svår preeklampsi” men du får även kramper.

Detta innebär att barnet måste födas omedelbart.

om ditt ofödda barn har dött

om du har en infektion eller en misstänkt infektion i livmodern

om placenta (moderkakan) täcker förlossningskanalen

om placenta är på väg att lossa från livmoderväggen

om du eller ditt ofödda barn har andra tillstånd där en fortsättning av graviditeten betraktas som

riskabel

om du är allergisk mot atosiban eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

Använd inte Atosiban Accord om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med

läkaren, barnmorskan eller apotekspersonal innan du får Atosiban Accord.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du får Atosiban Accord:

om du tror att vattnet har gått (prematur hinnbristning)

om du har njur- eller leverproblem

om du är gravid mellan 24 och 27 veckor

om du är gravid med mer än ett barn

om sammandragningarna återkommer kan Atosiban Accord-behandlingen upprepas ytterligare

3 gånger

om ditt ofödda barn är litet i förhållande till graviditetslängden

om du är gravid med mer än ett barn och/eller får läkemedel som kan fördröja födseln av ditt barn,

såsom blodtryckssänkande läkemedel. Detta kan öka risken för lungödem (ansamling av vätska i

lungorna).

Till följd av behandlingen med Atosiban Accord, är det möjligt att din livmoder är mindre benägen att dra

ihop sig efter förlossningen. Detta kan orsaka blödning.

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkaren, barnmorskan eller

apotekspersonal.

Barn och ungdomar

Det finns ingen erfarenhet av användning av Atosiban Accord hos kvinnor under 18 år.

Andra läkemedel och Atosiban Accord

Tala om för läkare, barnmorska eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid och ammar ett tidigare barn, ska du sluta amma under tiden du får Atosiban Accord.

3.

Hur Atosiban Accord används

Atosiban Accord ges på sjukhus av läkare, barnmorska eller sköterska. De bestämmer hur mycket du

behöver. De kommer också att se till att lösningen är klar och fri från partiklar.

Atosiban Accord ges i en ven (intravenöst) i tre steg:

den första injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml injiceras långsamt i en ven under en minut

sedan ges en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 18 mg/timme under 3 timmar

sedan ges ytterligare en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 6 mg/timme under upp till

45 timmar eller tills livmodersammandragningarna avtagit

Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar.

Atosiban Accord kan användas igen, om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Behandling med

Atosiban Accord kan upprepas upp till tre gånger.

Under behandlingen med Atosiban Accord kan dina sammandragningar och fostrets hjärtfrekvens komma

att övervakas.

Mer än ytterligare tre behandlingar bör inte ges under en graviditet.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem.

De biverkningar som har setts hos modern är i allmänhet milda. Man känner inte till några biverkningar hos

det ofödda eller det nyfödda barnet.

Följande biverkningar kan uppträda med detta läkemedel:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Illamående

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Huvudvärk

Yrsel

Värmevallningar

Kräkningar

Hjärtklappning

Lågt blodtryck (symtom kan inkludera yrsel eller berusningskänsla)

Reaktion vid injektionsstället

Högt blodsocker

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till än 1 av 100 användare)

Feber

Sömnlöshet

Klåda

Hudutslag

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött. Detta kan orsaka

blödning

Allergiska reaktioner

Du kan uppleva andnöd eller lungödem (ansamling av vätska i lungorna), särskilt om du är gravid med mer

än ett barn och/eller får läkemedel som kan fördröja en för tidig födsel av ditt barn, såsom

blodtryckssänkande läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer

nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Atosiban Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Använd inte detta läkemedel om du observerar partiklar eller missfärgning före administrering.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är atosiban.

Varje förfylld spruta med Atosiban Accord 6,75 mg injektionsvätska, lösning, innehåller

atosibanacetat motsvarande 6,75 mg atosiban i 0,9 ml.

Övriga innehållsämnen är mannitol, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atosiban Accord 6,75 mg injektionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning utan partiklar. En

förpackning innehåller en förfylld spruta med 0,9 ml lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

Harrow, HA1 4HF

Storbritannien

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nederländerna

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast 2020-02-05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

(Se även avsnitt 3.)

Bruksanvisning

Innan Atosiban Accord används ska lösningen inspekteras för att säkerställa att den är klar och fri från

partiklar.

Atosiban Accord ges intravenöst i tre på varandra följande steg:

den initiala intravenösa injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml injiceras långsamt i en ven under en minut

en kontinuerlig infusion med en hastighet av 24 ml/timme ges under 3 timmar

en kontinuerlig infusion med en hastighet av 8 ml/timme ges under upp till 45 timmar eller tills

livmodersammandragningarna avtagit

Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar. Atosiban Accord kan användas i mer än en

behandlingsomgång, om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Mer än ytterligare tre behandlingar

bör inte ges under en graviditet.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Atosiban Accord 6,75 mg injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En förfylld spruta med 0,9 ml lösning innehåller 6,75 mg atosiban (som acetat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta.

Klar, färglös lösning utan partiklar. pH-värde mellan cirka 4,0 och 5,0 och osmolalitet mellan cirka

290 och 340 mOsmol/l.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Atosiban Accord används för att fördröja hotande prematur förlossning hos vuxna gravida kvinnor

med:

regelbundna uteruskontraktioner, var och en med minst 30 sekunders varaktighet och med

frekvensen ≥ 4 sammandragningar/30 minuter

cervix dilaterad 1 till 3 cm (0-3 för nullipara) och med en utplåning ≥ 50 %

24-33 fullgångna graviditetsveckor

foster med normal hjärtfrekvens

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandling med Atosiban Accord ska initieras och fullföljas av läkare med erfarenhet från behandling

av för tidigt värkarbete.

Atosiban Accord administreras intravenöst i tre på varandra följande steg: en initial bolusdos

(6,75 mg) med Atosiban Accord 6,75 mg injektionsvätska omedelbart följd av en kontinuerlig

högdosinfusion (300 mikrogram/min) av Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till

infusionsvätska under tre timmar, följd av en lägre dos av Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat

till infusionsvätska (100 mikrogram/min) upp till 45 timmar. Behandlingstiden bör inte överstiga

48 timmar. Den totala dosen som ges under en hel behandling med Atosiban Accord bör helst inte

överstiga 330,75 mg atosiban.

Intravenös terapi med den initiala bolusinjektionen ska inledas snarast möjligt efter det att prematura

värkar diagnosticerats. När bolusdosen väl har injicerats inleds infusionen (se produktresumén för

Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning). Vid ihållande

uteruskontraktioner under behandlingen med Atosiban Accord, ska alternativ terapi övervägas.

Följande tabell visar hela doseringen av bolusinjektionen följd av infusionen:

Steg

Regim

Infusionshastighet

Atosibandos

0,9 ml intravenös bolusinjektion

given under 1 minut

3 timmars intravenös

högdosinfusion

Upp till 45 timmars efterföljande

intravenös infusion

Ej tillämpligt

24 ml/timme (300 µg/min)

8 ml/timme (100 µg/min)

6,75 mg

54 mg

Upp till 270 mg

Upprepad behandling

Om det skulle bli nödvändigt att upprepa behandlingen med atosiban ska även den börja med en

bolusinjektion av Atosiban Accord 6,75 mg injektionsvätska och följas av en infusion av Atosiban

Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Erfarenhet saknas från atosibanbehandling hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Nedsatt

njurfunktion kräver sannolikt ingen dosjustering, eftersom endast en liten mängd atosiban utsöndras i

urinen. Hos patienter med nedsatt leverfunktion ska atosiban användas med försiktighet.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Atosiban Accord hos gravida kvinnor under 18 år har inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Atosiban Accord får inte användas vid följande tillstånd:

Kortare graviditetslängd än 24 eller mer än 33 fullgångna veckor

Prematur hinnbristning > 30 graviditetsveckor

Onormal hjärtfrekvens hos fostret

Ante-partum blödningar från uterus som kräver omedelbar förlossning

Eklampsi och svår preeklampsi som kräver förlossning

Intrauterin fosterdöd

Misstänkt intrauterin infektion

Placenta praevia

Abruptio placenta

Alla andra tillstånd hos modern eller fostret där fortsättning av graviditeten är riskabel

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

4.4

Varningar och försiktighet

När atosiban används till patienter hos vilka prematur hinnbristning inte kan uteslutas, ska fördelarna

med att försena förlossningen vägas mot den potentiella risken för korioamnionit.

Erfarenhet saknas från atosibanbehandling hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Nedsatt

njurfunktion kräver sannolikt ingen dosjustering, eftersom endast en liten mängd atosiban utsöndras i

urinen. Hos patienter med nedsatt leverfunktion ska atosiban användas med försiktighet (se avsnitt 4.2

och 5.2).

Det finns endast begränsad klinisk erfarenhet när det gäller användningen av atosiban vid

flerbördsgraviditet eller vid en graviditetslängd på mellan 24 och 27 veckor, på grund av det ringa

antal patienter som fått behandling. Fördelarna med atosiban i dessa subgrupper är därför osäkra.

Det är möjligt att ge upprepade behandlingar med Atosiban Accord. Klinisk erfarenhet från flera

upprepade behandlingar (upp till 3 upprepade behandlingar) är begränsad (se avsnitt 4.2).

Vid intrauterin tillväxthämning beror beslutet att fortsätta eller upprepa administreringen av Atosiban

Accord på bedömningen av fostrets mognad.

Under administrering av atosiban och vid ihållande uteruskontraktioner ska kontroll av

uteruskontraktioner och hjärtfrekvens hos fostret övervägas.

Atosiban är en oxytocinantagonist och kan teoretiskt bidra till uterusatoni och blödning post partum;

därför ska blodförlust efter förlossningen övervakas. Under de kliniska prövningarna observerades

emellertid inte otillräcklig uteruskontraktion post partum.

Flerbördsgraviditet och läkemedel med tokolytisk aktivitet, såsom kalciumantagonister och

betamimetika, förknippas med ökad risk för lungödem. Därför ska atosiban användas med försiktighet

vid flerbörd och/eller samtidig administrering av andra läkemedel med tokolytisk aktivitet (se

avsnitt 4.8).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Det är osannolikt att atosiban skulle vara involverat i cytokrom P450-medierade

läkemedelsinteraktioner, eftersom

in vitro-

undersökningar har visat att atosiban inte är substrat för

cytokrom P450-systemet och inte heller hämmar de läkemedelsmetaboliserande cytokrom

P450-enzymerna.

Interaktionsstudier med betametason och labetalol har utförts på friska, frivilliga kvinnor. Ingen

kliniskt relevant interaktion observerades mellan atosiban och betametason eller labetalol.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Atosiban ska endast användas när prematura värkar har diagnosticerats mellan 24 och 33 fullgångna

graviditetsveckor

.

Amning

Om kvinnan ammar ett tidigare barn under graviditeten ska amningen upphöra under behandlingen

med Atosiban Accord, eftersom frisättning av oxytocin under amning kan öka uteruskontraktion och

kan motverka effekten av tokolytikumterapi.

I kliniska prövningar med atosiban observerades ingen inverkan på amning. Små mängder atosiban

har visat sig passera från plasma till ammande kvinnors bröstmjölk.

Fertilitet

Embryofetala toxicitetsstudier har inte visat några toxiska effekter av atosiban. Inga studier som

täcker fertilitet och tidig embryonal utveckling har utförts (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Möjliga biverkningar av atosiban har beskrivits hos modern under användning av atosiban i kliniska

prövningar. Sammanlagt 48 % av de patienter som behandlades med atosiban fick biverkningar under

de kliniska prövningarna. De observerade biverkningarna var i allmänhet milda. Den vanligaste

biverkningen hos modern var illamående (14 %).

De kliniska prövningarna visade inte några specifika biverkningar av atosiban hos det nyfödda barnet.

Incidenter hos spädbarnet var inom ramen för normal variation och var jämförbara med incidensen

både i placebogruppen och i grupper där beta-stimulerare använts.

Frekvensen biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:

Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥

1/10 000, <1/1 000). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

allvarlighetsgrad.

MedDRA-klassificering av

organsystem (SOC)

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Immunsystemet

Allergisk reaktion

Metabolism och nutrition

Hyperglykemi

Psykiska störningar

Sömnlöshet

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk, yrsel

Hjärtat

Takykardi

Blodkärl

Hypotension,

värmevallningar

Magtarmkanalen

Illamående

Kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Klåda,

hudutslag

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Uterusblödning,

uterusatoni

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Reaktion vid

injektionsstället

Feber

Erfarenheter efter det att läkemedlet marknadsförts:

Biverkningar i andningsvägarna som dyspné och lungödem, särskilt i samband med samtidig

administrering av andra läkemedel med tokolytisk aktivitet såsom kalciumantagonister och

betamimetika och/eller hos kvinnor med flerbördsgraviditet, har rapporterats efter godkännandet för

försäljning.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Få fall av överdosering med atosiban har rapporterats. De skedde utan några specifika tecken eller

symptom. Det finns ingen känd specifik behandling vid överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för gynekologiskt bruk, ATC-kod: G02CX01

Atosiban Accord innehåller atosiban (INN), en syntetisk peptid

([Mpa

,D-Tyr(Et)

,Thr

,Orn

]-oxytocin) som är en kompetitiv antagonist till humant oxytocin på

receptornivå. Hos råttor och marsvin bands atosiban till oxytocinreceptorer med minskad frekvens av

kontraktionerna och sänkt muskeltonus i uterus, vilket ledde till en dämpning av

livmodersammandragningarna.

Atosiban visade sig även binda till vasopressinreceptorn och hämmade följaktligen effekten av

vasopressin. Hos djur hade atosiban inte några kardiovaskulära effekter.

Vid humana prematura värkar motverkar atosiban i rekommenderad dosering kontraktioner i uterus

och inducerar inaktivitet i livmodern. Uterusavslappning efter atosiban inträder snabbt och

livmodersammandragningarna reduceras väsentligt inom 10 minuter, så att en stabil inaktivitet i uterus

uppnås (≤ 4 sammandragningar/timme) under 12 timmar.

Fas III-prövningar (CAP-001-studierna) omfattar data från 742 kvinnor som diagnosticerades med

prematura värkar mellan 23:e och 33:e graviditetsveckan och randomiserades till antingen atosiban

(enligt denna doseringsanvisning) eller β-agonist (dostitrerad).

Primär endpoint: primära effektparameter var andelen kvinnor som fortfarande var oförlösta och som

inte behövde alternativ tokolys inom 7 dagar efter behandlingsstart. Data visar att 59,6 % (n=201)

respektive 47,7 % (n=163) av de kvinnor som behandlats med atosiban respektive β-agonist

(p=0,0004) var oförlösta och behövde ingen alternativ tokolys inom 7 dagar från behandlingsstart.

Flertalet misslyckade behandlingar i CAP-001 berodde på dålig tolerabilitet.

Misslyckade behandlingar till följd av otillräcklig effekt var signifikant (p=0,0003) mer frekventa hos

atosiban- (n=48, 14,2 %) än hos β-agonist-behandlade kvinnor (n=20, 5,8 %). I CAP-001-studierna

var sannolikheten att förbli oförlöst och inte behöva alternativ tokolys inom 7 dagar efter

behandlingsstart likartad för atosiban- och betamimetika-behandlade kvinnor med en graviditetslängd

på 24-28 veckor. Dessa fynd baseras emellertid på en mycket liten population (n=129 patienter).

Sekundära endpoints: sekundära effektparametrar inkluderade andelen kvinnor som förblev oförlösta

inom 48 timmar efter behandlingsstart. Det var ingen skillnad mellan atosiban- och betamimetika-

grupperna vad beträffar denna parameter.

Medelvärdet (SD) för antalet graviditetsveckor vid förlossningen var detsamma i de båda grupperna:

35,6 (3,9) och 35,3 (4,2) veckor för atosiban- respektive β -agonist-grupperna (p=0,37). Det antal barn

som behövde vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning liksom vistelselängd och

respiratorsbehandling var detsamma i de båda behandlingsgrupperna (ungefär 30 %). Medelvärdet

(SD) för födelsevikten var 2 491 (813) gram i atosiban-gruppen och 2 461 (831) gram i

β-agonistgruppen (p=0,58).

Behandlingsresultatet hos foster och moder skilde sig således inte åt mellan atosiban- och

β-agonist-gruppen, men de kliniska studierna var inte tillräckligt starka för att utesluta en möjlig

skillnad.

Av de 361 kvinnor som fick behandling med atosiban i fas III-studierna, fick 73 minst en upprepad

behandling, 8 fick minst 2 upprepade behandlingar och 2 kvinnor fick 3 upprepade behandlingar (se

avsnitt 4.4).

Behandling med atosiban rekommenderas inte vid graviditetslängd kortare än 24 kompletta veckor,

eftersom säkerhet och effekt för denna patientgrupp inte har kunnat fastställas i kontrollerade

randomiserade studier (se avsnitt 4.3).

I en placebokontrollerad studie var foster-/spädbarnsdödligheten 5 av 295 (1,7 %) i placebogruppen

och 15 av 288 (5,2 %) i atosibangruppen, där 2 av dödsfallen inträffade vid 5 respektive 8 månaders

ålder. Av de 15 dödsfallen i atosibangruppen inträffade 11 hos kvinnor i graviditetsvecka 20 till 24. I

undergruppen patienter med kortare graviditetslängd än 24 kompletta veckor var dock fördelningen

ojämn (19 patienter i atosibangruppen och 4 i placebogruppen). Hos kvinnor med graviditetslängd

längre än 24 kompletta veckor fanns ingen skillnad i foster-/spädbarnsdödlighet (1,7 % i

placebogruppen och 1,5 % i atosibangruppen).

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Hos friska icke gravida personer som erhöll atosibaninfusioner (10 till 300 mikrogram/min under

12 timmar) ökade plasmakoncentrationen proportionellt med dosen.

Clearance, distributionsvolym och halveringstid visade sig vara oberoende av dosen.

Absorption

Hos kvinnor med prematura värkar vilka erhöll atosiban som infusion (300 mikrogram/min under 6

till 12 timmar) uppnåddes steady state-koncentrationer i plasma inom en timme efter start av

infusionen (medelvärde 442 ± 73 ng/ml, intervall 298 till 533 ng/ml).

Efter avslutad infusion sjönk plasmakoncentrationen snabbt med halveringstid i distributionsfas (t

) och

halveringstid i eliminationsfas (t

) på 0,21 ± 0,01 respektive 1,7 ± 0,3 timmar. Medelvärdet för clearance

var 41,8 ± 8,2 liter/timme.

Distribution

Medelvärdet för distributionsvolymen var 18,3 ± 6,8 liter.

Atosibans plasmaproteinbindning är 46 till 48 % hos gravida kvinnor. Det är inte känt om den fria

fraktionen hos moder och foster skiljer sig väsentligt. Atosiban distribueras inte till röda blodkroppar.

Atosiban passerar placenta. Efter en infusion av 300 mikrogram/min till friska kvinnor med

fullgången graviditet var förhållandet fetal/maternell atosibankoncentration 0,12.

Metabolism

Två metaboliter identifierades i plasma och urin från människa. Förhållandet mellan koncentrationen

av huvudmetaboliten M1 (des-(Orn

, Gly-NH

)-[Mpa

, D-Tyr(Et)

, Thr

]-oxytocin) och atosiban i

plasma var 1,4 efter två timmar samt 2,8 efter avslutad infusion. Det är inte känt om M1 ackumuleras i

vävnad.

Eliminering

Atosiban återfinns endast i små mängder i urin; dess koncentration i urin är ungefär 50 gånger lägre än

koncentrationen av M1. Den andel atosiban som elimineras via feces är inte känd.

Huvudmetaboliten M1 är ungefär 10 gånger mindre potent än atosiban med avseende på hämning av

oxytocin-inducerade uteruskontraktioner

in vitro

. Metaboliten M1 utsöndras i bröstmjölk (se

avsnitt 4.6).

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Det finns ingen erfarenhet av behandling med atosiban till patienter med nedsatt lever- eller

njurfunktion. Nedsatt njurfunktion kräver sannolikt ingen dosjustering, eftersom endast en liten

mängd atosiban utsöndras i urinen. Hos patienter med nedsatt leverfunktion ska atosiban användas

med försiktighet (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Det är inte troligt att atosiban hämmar leverns cytokrom P450-isoformer hos människa (se

avsnitt 4.5).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga systemtoxiska effekter observerades under tvåveckorsstudierna avseende intravenös toxicitet

(hos råtta och hund) vid doser ungefär 10 gånger högre än den terapeutiska dosen för människa eller

under tremånadersstudien avseende toxicitet hos råtta och hund (upp till 20 mg/kg/dag s.c.). Den

högsta subkutana dos atosiban som inte framkallade några biverkningar var ungefär två gånger den

terapeutiska dosen till människa.

Inga studier som täcker fertilitet och tidig embryonal utveckling har utförts. Reproduktionsstudier

avseende toxicitet, med medicinering från implantation fram till sen graviditetsfas, visade inga

effekter på honor och foster. Råttfostrens exponering var ungefär fyra gånger högre än den som det

humana fostret utsätts för vid intravenösa infusioner till kvinnor. Studier på djur har som förväntat

visat hämning av laktationen på grund av hämningen av oxytocineffekten.

Atosiban var varken onkogent eller mutagent i

in vitro-

in vivo

-tester.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

Saltsyra 1M

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

En förfylld spruta innehåller 0,9 ml lösning, motsvarande 6,75 mg atosiban.

Förfyllda sprutor av klart glas (typ I) med spetslock och en volym på 2,25 ml. Propp av

bromobytulgummi och stång av polypropen instucken i proppen för att bilda sprutkolven.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Använd inte detta läkemedel om du noterar partiklar och missfärgning före administrering.

Endast för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

56241

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2019-06-25

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-06-25

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen